EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0170

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/170 zo 6. februára 2020, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/231/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Somálsku

ST/13666/2019/INIT

Ú. v. EÚ L 36, 7.2.2020, p. 5–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/170/oj

7.2.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 36/5


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2020/170

zo 6. februára 2020,

ktorým sa mení rozhodnutie 2010/231/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Somálsku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 26. apríla 2010 prijala rozhodnutie 2010/231/SZBP (1).

(2)

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (ďalej len „BR OSN“) prijala 15. novembra 2019 rezolúciu č. 2498 (2019). Touto rezolúciou sa potvrdzuje všeobecné a úplné zbrojné embargo voči Somálsku a menia výnimky, predbežné schválenia a oznámenia týkajúce sa dodávok zbraní a súvisiacich materiálov do Somálska. Touto rezolúciou sa potvrdzuje zákaz dovozu dreveného uhlia zo Somálska a zavádzajú sa ňou aj obmedzenia predaja, dodávok a transferu komponentov improvizovaných výbušných zariadení do Somálska.

(3)

Rozhodnutie 2010/231/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Na vykonanie určitých opatrení v tomto rozhodnutí je potrebná ďalšia činnosť Únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2010/231/SZBP sa mení takto:

1.

Článok 1 sa mení takto:

i)

odseky 3, 4 a 4a sa nahrádzajú takto:

„3.   Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na:

a)

dodávky, predaj alebo transfer zbraní a súvisiaceho materiálu všetkých typov a priame alebo nepriame poskytovanie technického poradenstva, finančnej a inej pomoci a odbornej prípravy súvisiacej s vojenskými činnosťami, ktoré sú určené výhradne na podporu personálu Organizácie Spojených národov alebo na využitie zo strany tohto personálu, ako aj misie Organizácie Spojených národov pre pomoc v Somálsku (UNSOM);

b)

dodávky, predaj alebo transfer zbraní a súvisiaceho materiálu všetkých typov a priame alebo nepriame poskytovanie technického poradenstva, finančnej a inej pomoci a odbornej prípravy súvisiacej s vojenskými činnosťami, ktoré sú určené výhradne na podporu personálu misie Africkej únie v Somálsku (AMISOM) alebo na využitie zo strany tohto personálu;

c)

dodávky, predaj alebo transfer zbraní a súvisiaceho materiálu všetkých typov a priame alebo nepriame poskytovanie technického poradenstva, finančnej a inej pomoci a odbornej prípravy súvisiacej s vojenskými činnosťami, ktoré sú určené výhradne na podporu strategických partnerov AMISOM-u alebo na využitie zo strany týchto partnerov, ktorí pôsobia výhradne v rámci strategickej koncepcie Africkej únie (ďalej len „AÚ“) z 5. januára 2012 (alebo nasledujúcich strategických koncepcií AÚ), a to v spolupráci a koordinovane s AMISOM-om;

d)

dodávky, predaj alebo transfer zbraní a súvisiaceho materiálu všetkých typov a priame alebo nepriame poskytovanie technického poradenstva, finančnej a inej pomoci a odbornej prípravy súvisiacej s vojenskými činnosťami, ktoré sú určené výhradne na podporu výcvikovej misie Európskej únie (EUTM) v Somálsku alebo na využitie zo strany tejto misie;

e)

dodávky, predaj alebo transfer zbraní a súvisiaceho materiálu všetkých typov určených výhradne na využitie zo strany členských štátov alebo medzinárodných, regionálnych a subregionálnych organizácií, ktoré prijímajú opatrenia na potláčanie pirátstva a ozbrojených lúpeží na somálskom pobreží, na žiadosť federálnej vlády Somálska, ktorú oznámila Generálnemu sekretariátu, a to za predpokladu, že prijaté opatrenia sú v súlade s uplatniteľným medzinárodným humanitárnym právom a medzinárodným právom v oblasti ľudských práv;

f)

dodávky, predaj alebo transfer zbraní a súvisiaceho materiálu všetkých typov a poskytovanie technického poradenstva, finančnej a inej pomoci a odbornej prípravy súvisiacich s vojenskými činnosťami zameranými výhradne na rozvoj somálskych národných bezpečnostných síl alebo somálskych inštitúcií v oblasti bezpečnosti okrem inštitúcií federálnej vlády Somálska s cieľom zaistiť bezpečnosť somálskeho ľudu. Dodávka položiek uvedených v prílohách II a III a poskytovanie technického poradenstva, finančnej a inej pomoci a odbornej prípravy súvisiacej s vojenskými činnosťami podlieha príslušným požiadavkám na schválenie alebo oznámenie, a to takto:

i)

dodávky, predaj alebo transfer zbraní a súvisiaceho materiálu všetkých typov uvedených v prílohe II, ktoré sú určené výhradne na rozvoj somálskych národných bezpečnostných síl alebo inštitúcií somálskeho bezpečnostného sektora okrem inštitúcií federálnej vlády Somálska v záujme zaručenia bezpečnosti somálskeho obyvateľstva, musí v jednotlivých prípadoch vopred schváliť sankčný výbor, ako sa uvádza v odsekoch 4a a 4b;

ii)

dodávky, predaj alebo transfer zbraní a súvisiaceho materiálu všetkých typov uvedených v prílohe III a poskytovanie technického poradenstva, finančnej a inej pomoci a odbornej prípravy súvisiacej s vojenskými činnosťami, ktoré sú určené výhradne na rozvoj somálskych národných bezpečnostných síl na zaručenie bezpečnosti somálskeho obyvateľstva, sa musia vopred oznámiť sankčnému výboru, ako sa uvádza v odsekoch 4 a 4b;

iii)

dodávky, predaj alebo transfer zbraní a súvisiaceho materiálu všetkých typov uvedených v prílohe III a poskytovanie technického poradenstva, finančnej a inej pomoci a odbornej prípravy súvisiacej s vojenskými činnosťami zo strany členských štátov alebo medzinárodných, regionálnych a subregionálnych organizácií, ktoré sú určené výhradne na rozvoj inštitúcií somálskeho bezpečnostného sektora okrem inštitúcií federálnej vlády Somálska, sa musia vopred oznámiť sankčnému výboru, ako sa uvádza v odseku 4b, a môžu sa zrealizovať v prípade, ak sankčný výbor nevydá do piatich pracovných dní od doručenia takéhoto oznámenia zamietavé rozhodnutie;

g)

dodávky, predaj alebo transfer ochranného oblečenia vrátane nepriestrelných viest a vojenských heliem, ktoré do Somálska dočasne vyváža personál Organizácie Spojených národov, zástupcovia médií a humanitárni a rozvojoví pracovníci a sprievodný personál, a to výlučne na osobnú potrebu;

h)

dodávky, predaj alebo transfer nesmrtiaceho vojenského vybavenia určeného výhradne na humanitárne alebo ochranné použitie, ktorý dodávajúci štát, medzinárodná, regionálna alebo subregionálna organizácia oznámil(-a) sankčnému výboru aspoň päť dní vopred, a to výlučne informatívne.

4.   Federálna vláda Somálska nesie hlavnú zodpovednosť za to, že sankčnému výboru aspoň päť pracovných dní vopred oznámi každú dodávku zbraní a súvisiaceho materiálu všetkých druhov uvedených v prílohe III, ako aj poskytovanie technického poradenstva, finančnej a inej pomoci a odbornej prípravy súvisiacej s vojenskými činnosťami somálskym národným bezpečnostným silám, ako sa uvádza v odseku 3 písm. f) bode ii) tohto článku. Oznámenie môžu sankčnému výboru aspoň päť pracovných dní vopred prípadne podať členské štáty dodávajúce zbrane a súvisiaci materiál alebo poskytujúce technické poradenstvo, finančnú a inú pomoc a odbornú prípravu súvisiacu s vojenskými činnosťami somálskym národným bezpečnostným silám, pričom o tomto oznámení informujú príslušný vnútroštátny koordinačný orgán v rámci federálnej vlády Somálska a podľa potreby poskytnú federálnej vláde Somálska technickú podporu v súvislosti s oznamovacími postupmi, a to v súlade s bodmi 13 a 14 rezolúcie BR OSN č. 2498 (2019). V oznámeniach sa uvádzajú podrobné údaje o výrobcovi a dodávateľovi zbraní a súvisiaceho materiálu všetkých typov, opis zbraní a munície vrátane druhu, kalibru a kvality, navrhovaný dátum a miesto dodania, ako aj všetky relevantné informácie týkajúce sa jednotky somálskych národných bezpečnostných síl, ktorej sú dodávky určené, alebo určeného miesta uskladnenia.

4a.   Federálna vláda Somálska nesie hlavnú zodpovednosť za to, že požiada najmenej päť pracovných dní vopred sankčný výbor o schválenie akejkoľvek dodávky zbraní a súvisiaceho materiálu všetkých typov uvedených v prílohe II somálskym národným bezpečnostným silám, ako sa uvádza v odseku 3 písm. f) bode ii) tohto článku. O predchádzajúci súhlas môžu prípadne sankčný výbor požiadať aj členské štáty, ktoré takéto položky dodávajú, pričom o tejto žiadosti o schválenie informujú príslušný vnútroštátny koordinačný orgán federálnej vlády Somálska a podľa potreby poskytnú federálnej vláde Somálska technickú podporu v súvislosti s oznamovacími postupmi, a to v súlade s bodmi 13 a 14 rezolúcie BR OSN č. 2498 (2019).

V žiadostiach o schválenie sa uvádzajú podrobné údaje o výrobcovi a dodávateľovi zbraní a súvisiaceho materiálu všetkých typov, opis zbraní a munície vrátane druhu, kalibru a kvality, navrhovaný dátum a miesto dodania, ako aj všetky relevantné informácie týkajúce sa jednotky somálskych národných bezpečnostných síl, ktorej sú dodávky určené, alebo určeného miesta uskladnenia.“;

ii)

dopĺňa sa tento odsek:

„4b.   Členské štáty podľa potreby požiadajú sankčný výbor o schválenie alebo mu zašlú oznámenie v súvislosti s dodávkou akýchkoľvek zbraní a súvisiaceho materiálu všetkých typov uvedených v prílohách II a III, s poskytovaním technického poradenstva, finančnej a inej pomoci a odbornej prípravy súvisiacej s vojenskými činnosťami inštitúciám somálskeho bezpečnostného sektora okrem inštitúcií federálnej vlády Somálska podľa odseku 3 písm. f) bodov i) a iii) a zároveň aspoň päť pracovných dní vopred informujú federálnu vládu Somálska.“;

iii)

odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Zakazuje sa dodávať, ďalej predávať, prevádzať alebo dať k dispozícii na použitie akékoľvek zbrane alebo vojenské vybavenie, ktoré sa predávajú alebo poskytujú výhradne na účely rozvoja somálskych národných bezpečnostných síl alebo inštitúcií somálskeho bezpečnostného sektora okrem inštitúcií federálnej vlády Somálska, a to akejkoľvek osobe alebo subjektu, ktoré nie sú v službách somálskych národných bezpečnostných síl alebo inštitúcií somálskeho bezpečnostného sektora, ktorým sa pôvodne predali alebo dodali, alebo predávajúceho či dodávajúceho členského štátu alebo medzinárodnej, regionálnej či subregionálnej organizácie.“

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 1c

1.   S výhradou článku 1 ods. 3 sa štátnym príslušníkom členských štátov alebo z územia členských štátov zakazuje do Somálska priamo alebo nepriamo dodávať, predávať alebo transferovať komponenty improvizovaných výbušných zariadení, ktoré sú uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu EÚ, ako aj v prílohe IV k tomuto rozhodnutiu, a to bez ohľadu na to, či tieto komponenty pochádzajú z ich územia.

2.   Priame alebo nepriame dodávky, predaj alebo transfer iných komponentov improvizovaných výbušných zariadení do Somálska, ktoré sú uvedené v prílohe V k tomuto rozhodnutiu, podlieha predchádzajúcemu povoleniu zo strany príslušných orgánov členských štátov. Príslušné orgány členských štátov takéto povolenie neudelia, ak existujú dostatočné dôkazy na preukázanie toho, že dané položky sa použijú alebo by sa s vysokou pravdepodobnosťou mohli použiť pri výrobe improvizovaných výbušných zariadení v Somálsku.

3.   Členské štáty oznámia sankčnému výboru predaj, dodávky alebo transfer položiek uvedených v odseku 2 do 15 pracovných dní od uskutočnenia daného predaja, dodávky alebo transferu. Tieto oznámenia obsahujú všetky príslušné informácie vrátane účelu použitia položiek, koncového používateľa, technických špecifikácií a množstva tovaru, ktorý sa má zaslať. Členské štáty zabezpečia, aby sa federálnej vláde Somálska a federálnym členským štátom Somálska poskytla primeraná finančná a technická pomoc na zavedenie primeraných záruk na účely skladovania a distribúcie takéhoto materiálu.

4.   Členské štáty presadzujú ostražitosť fyzických a právnických osôb, na ktoré sa vzťahuje ich právomoc, pokiaľ ide o priame alebo nepriame dodávky, predaj alebo transfer prekurzorov výbušnín a výbušných materiálov do Somálska, ktoré sa môžu použiť pri výrobe improvizovaných výbušných zariadení, okrem tých, ktoré sú uvedené v prílohách IV a V k tomuto rozhodnutiu. Členské štáty vedú záznamy o transakciách, o ktorých majú vedomosť a ktoré súvisia s podozrivým nákupom alebo vyšetrovaním takýchto iných položiek fyzickými alebo právnickými osobami v Somálsku, a vymieňajú si takéto informácie s federálnou vládou Somálska, sankčným výborom a panelom expertov pre Somálsko.“

3.

Príloha II sa nahrádza prílohou I k tomuto rozhodnutiu.

4.

Dopĺňa sa príloha III uvedená v prílohe II k tomuto rozhodnutiu.

5.

Dopĺňa sa príloha IV uvedená v prílohe III k tomuto rozhodnutiu.

6.

Dopĺňa sa príloha V uvedená v prílohe IV k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 6. februára 2020

Za Radu

predsedníčka

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Rozhodnutie Rady 2010/231/SZBP z 26. apríla 2010, o reštriktívnych opatreniach voči Somálsku a o zrušení spoločnej pozície 2009/138/SZBP (Ú. v. EÚ L 105, 27.4.2010, s. 17).


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA II

ZOZNAM POLOŽIEK PODĽA ČLÁNKU 1 ODS. 3 PÍSM. f) BODU i)

1.   

Strely typu zem-vzduch vrátane prenosných systémov protivzdušnej obrany (MANPADS).

2.   

Zbrane kalibru väčšieho ako 12,7 mm a komponenty osobitne navrhnuté pre ne a súvisiaca munícia. (Nie sú tu zahrnuté protitankové raketomety odpaľované z pleca, ako napríklad RPG alebo LAW, strelné granáty ani granátomety.)

3.   

Mínomety kalibru väčšieho ako 82 mm a súvisiaca munícia.

4.   

Protitankové riadené zbrane vrátane protitankových riadených striel (ATGM) a strelivo a komponenty špeciálne skonštruované pre tieto položky.

5.   

Nálože a zariadenia osobitne navrhnuté alebo upravené na vojenské účely; míny a súvisiaci materiál.

6.   

Zameriavače zbraní umožňujúce nočné videnie.

7.   

Lietadlá osobitne navrhnuté alebo upravené na vojenské účely. („Lietadlo“ je vzdušné vozidlo s pevnými krídlami, otáčavými krídlami, rotorom, sklápacím rotorom alebo so sklápacími krídlami alebo vrtuľník.)

8.   

„Plavidlá“ a obojživelné vozidlá osobitne navrhnuté alebo upravené na vojenské účely. („Plavidlo“ zahŕňa akúkoľvek loď, vznášadlové plavidlo, plavidlo s malou plochou roviny vodorysky alebo krídlový čln a trup alebo časť trupu plavidla.)

9.   

Bezpilotné bojové letecké prostriedky (uvedené ako kategória IV v registri konvenčných zbraní OSN).


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA III

ZOZNAM POLOŽIEK PODĽA ČLÁNKU 1 ODS. 3 PÍSM. f) BODOV ii) A iii)

1.   

Všetky typy zbraní s kalibrom do 12,7 mm a súvisiaca munícia.

2.   

Pancierovka (RPG-7) a ručné bezzáklzové zbrane a súvisiaca munícia.

3.   

Prilby vyrobené v súlade s vojenskými normami alebo špecifikáciami alebo porovnateľnými vnútroštátnymi normami.

4.   

Prostriedky osobnej balistickej ochrany alebo ochranné odevy:

a)

mäkká osobná balistická ochrana alebo ochranné odevy vyrobené podľa vojenských noriem alebo špecifikácií alebo ich ekvivalentov (vojenské normy alebo špecifikácie zahŕňajú prinajmenšom špecifikácie ochrany proti šrapnelom);

b)

pevná pancierová ochrana tela poskytujúca balistickú ochranu úrovne III (NIJ 0101.06, júl 2008) alebo vyššej, prípadne ochranu porovnateľnej úrovne podľa vnútroštátnych noriem.

5.   

Pozemné vozidlá osobitne navrhnuté alebo upravené na vojenské účely.

6.   

Komunikačné zariadenia osobitne navrhnuté alebo upravené na vojenské účely.

7.   

Zariadenia na určovanie polohy pomocou globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS) osobitne navrhnuté alebo upravené na vojenské účely.


PRÍLOHA III

„PRÍLOHA IV

ZOZNAM POLOŽIEK PODĽA ČLÁNKU 1C ODS. 1

1.   

Tetryl (trinitrofenylmetylnitroamín).

2.   

Vybavenie špeciálne navrhnuté na vojenské účely a špeciálne navrhnuté na aktiváciu, napájanie s jednorazovým prevádzkovým výstupom, vybíjanie alebo detonáciu improvizovaných výbušných zariadení.

3.   

„Technika“„potrebná“ na „výrobu“ alebo „používanie“ položiek uvedených v bodoch 1 a 2. (Vymedzenia pojmov „technika“, „potrebná“, „výroba“ a „používanie“ sa nachádzajú v Spoločnom zozname vojenského materiálu Európskej únie (1).)


(1)  Ú. v. EÚ C 98, 15.3.2018, s. 1.


PRÍLOHA IV

„PRÍLOHA V

ZOZNAM POLOŽIEK PODĽA ČLÁNKU 1C ODS. 2

1.   

Vybavenie a zariadenia neuvedené v bode 2 prílohy IV špeciálne navrhnuté na odpaľovanie výbušnín elektrickými a inými ako elektrickými prostriedkami (napr. odpaľovacie súpravy, rozbušky, roznecovadlá, bleskovice).

2.   

„Technika“„potrebná“ na „výrobu“ alebo „používanie“ položiek uvedených v bode 1. (Vymedzenia pojmov „technika“, „potrebná“, „výroba“ a „používanie“ sa nachádzajú v Spoločnom zozname vojenského materiálu Európskej únie.)

3.   

Tieto výbušné materiály a zmesi s obsahom jedného alebo viacerých týchto výbušných materiálov:

a)

zmes dusičnanu amónneho s palivom (ANFO);

b)

nitrocelulóza (s obsahom viac ako 12,5 hm. % dusíka);

c)

nitroglykol;

d)

pentrit (PETN);

e)

chlorid pikrylu;

f)

2,4,6-trinitrotoluén (TNT).

4.   

Prekurzory výbušnín:

a)

dusičnan amónny;

b)

dusičnan draselný;

c)

chlorečnan sodný;

d)

kyselina dusičná;

e)

kyselina sírová.


Top