EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2126

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2126 z 10. októbra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) 2017/625 Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o pravidlá pre špecifické úradné kontroly v prípade určitých kategórií zvierat a tovaru, opatrenia, ktoré sa majú prijať po vykonaní takýchto kontrol, a o určité kategórie zvierat a tovaru oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach (Text s významom pre EHP)

C/2019/7007

OJ L 321, 12.12.2019, p. 104–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2126/oj

12.12.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 321/104


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2126

z 10. októbra 2019,

ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) 2017/625 Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o pravidlá pre špecifické úradné kontroly v prípade určitých kategórií zvierat a tovaru, opatrenia, ktoré sa majú prijať po vykonaní takýchto kontrol, a o určité kategórie zvierat a tovaru oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (1), a najmä na jeho článok 48 písm. h) a článok 77 ods. 1 písm. a), b) a k),

keďže:

(1)

Článkom 77 ods. 1 písm. a), b) a k) nariadenia (EÚ) 2017/625 sa Komisia splnomocňuje prijímať pravidlá týkajúce sa vykonávania špecifických úradných kontrol v prípade určitých kategórií zvierat a tovaru vstupujúcich do Únie a opatrení, ktoré sa majú prijať v prípade nedodržania pravidiel.

(2)

V záujme zabezpečenia účinných úradných kontrol zásielok kožušinovej voľne žijúcej zveri nestiahnutej z kože uvedených do Únie by sa mali stanoviť požiadavky na špecifické kontroly, ak sa fyzické kontroly dokončujú v prevádzkarni určenia, pretože na hraničných kontrolných staniciach sa nemôžu vykonávať úplné fyzické kontroly ani odber vzoriek.

(3)

V záujme zabezpečenia účinných úradných kontrol čerstvých produktov rybolovu, ktoré boli vylodené priamo v prístavoch Únie, by sa malo povoliť, aby sa úradné kontroly vykonávali v prístavoch určených členskými štátmi v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1005/2008 (2).

(4)

Článkom 77 ods. 1 písm. k) nariadenia (EÚ) 2017/625 sa Komisia splnomocňuje prijímať pravidlá týkajúce sa vykonávania špecifických úradných kontrol v prípade zvierat a tovaru uvedených v článku 48 písm. h) daného nariadenia, ktoré predstavujú nízke riziko alebo nepredstavujú žiadne osobitné riziko a ktoré sú oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach, ak je takéto oslobodenie odôvodnené.

(5)

Ak sa úradné kontroly nevykonávajú na hraničných kontrolných staniciach, mali by sa určiť podmienky, ako napríklad primerané kontrolné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že pri vstupe týchto zvierat a tovaru do Únie nevznikne žiadne neprijateľné riziko pre verejné zdravie, zdravie zvierat ani zdravie rastlín.

(6)

V prípade mrazeného tuniaka, ktorý v súlade s článkom 48 písm. h) nariadenia (EÚ) 2017/625 predstavuje nízke riziko alebo nepredstavuje žiadne osobitné riziko, možno úradné kontroly vykonávať v spracovateľskej prevádzkarni určenia, ktorú majú schváliť colné orgány na dočasné uskladnenie tovaru, ktorý nie je tovarom Únie, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (3).

(7)

V prípade produktov rybolovu, ktoré v súlade s článkom 48 písm. h) nariadenia (EÚ) 2017/625 predstavujú nízke riziko alebo nepredstavujú žiadne osobitné riziko a ktoré boli v súlade s článkom 72 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/627 (4) ulovené plavidlami plávajúcimi pod vlajkou členského štátu a do Únie boli uvedené po tom, ako boli vyložené v tretích krajinách, by sa mali pri podozrení, že neboli dodržané pravidlá, prijať opatrenia.

(8)

Zvieratá a tovar vstupujúce do Únie cez určité grécke ostrovy a cez určité francúzske územia predstavujú nízke riziko, keďže takéto zvieratá a tovar sa neuvádzajú na trh mimo týchto ostrovov alebo území. Aby sa zabezpečilo, že takéto zvieratá a tovar sa neuvádzajú na trh mimo týchto ostrovov alebo území, mali by sa stanoviť primerané požiadavky na úradné kontroly a opatrenia.

(9)

S cieľom racionalizovať a zjednodušiť uplatňovanie legislatívneho rámca by sa mali prijať pravidlá úradných kontrol podľa článku 77 ods. 1 písm. k) a článku 48 písm. h) nariadenia (EÚ) 2017/625 spolu s pravidlami úradných kontrol iných kategórií tovaru uvedených v článku 77 ods. 1 písm. a) a b) uvedeného nariadenia.

(10)

Tieto pravidlá sú vecne prepojené a mnohé z nich sa majú uplatňovať súbežne. V záujme jednoduchosti a transparentnosti, ako aj v záujme uľahčenia ich uplatňovania a zabránenia znásobovaniu pravidiel, by sa preto mali stanoviť v jednom akte, a nie v niekoľkých samostatných aktoch s mnohými odkazmi a rizikom duplicity.

(11)

Keďže týmto nariadením sa stanovujú pravidlá, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti rozhodnutia Komisie 94/641/ES (5) a vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2012/44/EÚ (6), uvedené právne akty by sa mali zrušiť.

(12)

Keďže nariadenie (EÚ) 2017/625 sa uplatňuje od 14. decembra 2019, toto nariadenie by sa malo takisto uplatňovať od toho istého dátumu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá týkajúce sa vykonávania špecifických úradných kontrol, pokiaľ ide o určité kategórie zvierat a tovaru, a opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípade nedodržania pravidiel. Stanovujú sa v ňom pravidlá toho, v ktorých prípadoch a za akých podmienok sú určité skupiny zvierat a tovaru oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach, a kedy je takéto oslobodenie odôvodnené.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„IMSOC“ je systém riadenia informácií pre úradné kontroly uvedený v článku 131 nariadenia (EÚ) 2017/625;

2.

„čerstvé produkty rybolovu“ sú čerstvé produkty rybolovu podľa vymedzenia v bode 3.5 prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (7);

3.

„mrazený tuniak“ je tuniak uchovávaný v súlade s požiadavkami stanovenými v oddiele VIII kapitole VII bode 2 prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004.

Článok 3

Kožušinová voľne žijúca zver nestiahnutá z kože

1.   Príslušný orgán hraničnej kontrolnej stanice prvého príchodu do Únie môže povoliť odoslanie zásielok kožušinovej voľne žijúcej zveri nestiahnutej z kože do prevádzkarne na mieste určenia bez toho, aby boli dokončené fyzické kontroly, ak sa zásielky odosielajú do vozidlách alebo kontajneroch v súlade s článkami 2 a 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1666 (8).

2.   Príslušný orgán uvedený v odseku 1 informuje príslušný orgán prevádzkarne na mieste určenia o tom, že treba dokončiť fyzické kontroly, najmä zdravotné kontroly a laboratórne testovanie.

3.   Príslušný orgán prevádzkarne na mieste určenia informuje príslušný orgán uvedený v odseku 1 o výsledkoch fyzických kontrol uvedených v odseku 2.

Článok 4

Čerstvé produkty rybolovu, ktoré boli vylodené v prístavoch Únie určených členskými štátmi priamo z rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkou tretej krajiny

Čerstvé produkty rybolovu, ktoré boli vylodené priamo z rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkou tretej krajiny, sú oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach za predpokladu, že ich vykonávajú príslušné orgány v prístavoch Únie určených členskými štátmi v súlade s článkom 5 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008.

Článok 5

Mrazený tuniak, ktorý bol vylodený v prístavoch Únie určených členskými štátmi priamo z rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkou tretej krajiny

Členské štáty môžu v spracovateľskej prevádzkarni určenia schválenej v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 853/2004 vykonávať úradné kontroly mrazeného tuniaka, ktorý nebol zbavený hlavy ani vypitvaný a ktorý bol vylodený v prístavoch Únie určených členskými štátmi v súlade s článkom 5 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008 priamo z rybárskeho plavidla plaviaceho sa pod vlajkou tretej krajiny, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

úradné kontroly vykonáva príslušný orgán najbližšej hraničnej kontrolnej stanice;

b)

spracovateľskú prevádzkareň určenia v súlade s článkom 147 ods. 1 a článkom 148 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 schválili colné orgány na dočasné uskladnenie tovaru, ktorý nie je tovarom Únie;

c)

mrazený tuniak sa pod dohľadom príslušného orgánu vykonávajúceho úradné kontroly a v príslušnom colnom režime v súlade s článkami 134, 135, 140, 141 a článkom 148 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 odosiela z plavidla do spracovateľskej prevádzkarne určenia v zapečatených vozidlách alebo prepravných kontajneroch;

d)

pred príchodom zásielky do určených prístavov Únie prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku informoval príslušný orgán uvedený v písmene a) tohto článku o príchode zásielky tým, že zaslal vyplnený jednotný vstupný zdravotný doklad podľa článku 56 nariadenia (EÚ) 2017/625 do systému IMSOC.

Článok 6

Produkty rybolovu určené na ľudskú spotrebu, ktoré boli ulovené plavidlami plávajúcimi pod vlajkou členského štátu a ktoré boli vyložené v tretích krajinách

1.   V prípade zásielok produktov rybolovu určených na ľudskú spotrebu, ktoré boli v zmysle článku 72 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/627 ulovené plavidlami plávajúcimi pod vlajkou členského štátu a ktoré boli vyložené (so skladovaním alebo bez neho) v tretích krajinách pred vstupom do Únie odlišným dopravným prostriedkom, vykoná príslušný orgán hraničnej kontrolnej stanice prvého príchodu do Únie dokladové kontroly.

2.   Zásielky uvedené v odseku 1 môžu byť oslobodené od identifikačných a fyzických kontrol na hraničných kontrolných staniciach za predpokladu, že spĺňajú podmienky stanovené v článku 72 nariadenia (EÚ) 2019/627.

3.   Ak sa zistilo alebo ak existuje podozrenie, že neboli dodržané pravidlá uvedené v článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/625, príslušný orgán hraničnej kontrolnej stanice prvého príchodu do Únie vykoná okrem dokladových kontrol aj identifikačné a fyzické kontroly zásielok uvedených v odseku 1 tohto článku.

Článok 7

Zásielky vstupujúce do Únie cez určité grécke ostrovy a cez určité francúzske územia

1.   Produkty živočíšneho pôvodu a zložené výrobky vstupujúce do Únie z tretích krajín cez povolené miesta vstupu na gréckych ostrovoch Rhodos, Mitilini a Iraklio (Kréta) určené na miestne použitie na gréckom ostrove, na ktorom sa nachádza miesto vstupu, sú oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach.

2.   Zvieratá, produkty živočíšneho pôvodu a zložené výrobky vstupujúce do Únie z tretích krajín cez povolené miesta vstupu vo francúzskych zámorských departmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Mayotte určené na miestne použitie vo francúzskom zámorskom departmáne, v ktorom sa nachádza miesto vstupu, sú oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach.

Článok 8

Špecifické úradné kontroly zásielok vstupujúcich do Únie cez určité grécke ostrovy a cez určité francúzske územia

1.   V prípade zásielok uvedených v článku 7 sa na každom povolenom mieste vstupu vykonajú kontroly v súlade s prílohou I.

2.   Za každé povolené miesto vstupu je zodpovedný príslušný orgán, ktorý má k dispozícii:

a)

úradných veterinárnych lekárov zodpovedných za rozhodnutia o zásielkach v súlade s článkom 55 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/625 a

b)

ak to príslušný orgán považuje za potrebné, zamestnancov uvedených v článku 49 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) 2017/625 vyškolených v súlade s článkom 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1081 (9).

3.   Príslušný orgán povolených miest vstupu na gréckych ostrovoch uvedených v článku 7 ods. 1 zabezpečí, aby na každom povolenom mieste vstupu boli k dispozícii personál a zdroje potrebné na vykonávanie úradných kontrol zásielok tovaru uvedených v článku 7 ods. 1, pre ktoré bolo danému miestu vstupu udelené povolenie.

4.   Každé povolené miesto vstupu vo francúzskych zámorských departmánoch uvedené v článku 7 ods. 2 má k dispozícii všetky zariadenia, vybavenie a personál na vykonávanie úradných kontrol zásielok zvierat a tovaru uvedených v článku 7 ods. 2, pre ktoré bolo danému miestu vstupu udelené povolenie.

Článok 9

Zodpovednosti prevádzkovateľov, pokiaľ ide o zásielky vstupujúce do Únie cez určité grécke ostrovy a určité francúzske územia

Prevádzkovateľ zodpovedný za zásielky uvedené v článku 7:

a)

informuje pred príchodom zásielky na povolené miesto vstupu príslušný orgán povoleného miesta vstupu o príchode zásielky tým, že zašle vyplnený jednotný vstupný zdravotný doklad do systému IMSOC;

b)

vedie register schválený príslušným orgánom povoleného miesta vstupu, ktorý v náležitých prípadoch obsahuje množstvo zvierat, produktov živočíšneho pôvodu a zložených výrobkov určených na uvedenie na trh a mená/názvy a adresy nákupcu(-ov);

c)

informuje nákupcu(-ov) o tom, že:

i)

produkty živočíšneho pôvodu a zložené výrobky určené na uvedenie na trh sú len na miestnu spotrebu a že tieto produkty/výrobky sa za žiadnych okolností nesmú spätne zaslať do iných častí územia Únie;

ii)

v prípade ďalšieho predaja musí (musia) nákupca (nákupcovia) informovať nového(-ých) nákupcu(-ov), ak je tento (sú títo) obchodným(-i) prevádzkovateľom (prevádzkovateľmi), o obmedzeniach v súlade s písmenom c) bodom i);

d)

v prípade francúzskych zámorských departmánov Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Mayotte informuje nákupcu(-ov) o tom, že:

i)

zvieratá určené na uvedenie na trh sú len na miestny chov a produkciu a že tieto zvieratá a produkty odvodené z týchto zvierat sa nesmú za žiadnych okolností spätne zaslať do iných častí územia Únie;

ii)

v prípade ďalšieho predaja musí (musia) nákupca (nákupcovia) informovať nového(-ých) nákupcu(-ov), ak je tento (sú títo) obchodným(-i) prevádzkovateľom (prevádzkovateľmi), o obmedzeniach v súlade s písmenom d) bodom i);

Článok 10

Zrušenia

1.   Rozhodnutie 94/641/ES a vykonávacie rozhodnutie 2012/44/EÚ sa zrušujú s účinnosťou od 14. decembra 2019.

2.   Odkazy na zrušené akty sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkami zhody v prílohe II.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti a dátum uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 14. decembra 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. októbra 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/627 z 15. marca 2019, ktorým sa stanovujú jednotné praktické opatrenia na vykonávanie úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 2074/2005, pokiaľ ide o úradné kontroly (Ú. v. EÚ L 131, 17.5.2019, s. 51).

(5)  Rozhodnutie Komisie 94/641/ES z 8. septembra 1994 o stanovení pravidiel použiteľných na veterinárne kontroly, ktoré sa majú vykonať na výrobkoch dovážaných na určité grécke ostrovy z tretích krajín (Ú. v. ES L 248, 23.9.1994, s. 26).

(6)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/44 EÚ z 25. januára 2012 o pravidlách uplatniteľných na veterinárne kontroly, ktoré sa majú vykonávať na živých zvieratách a produktoch živočíšneho pôvodu vstupujúcich do určitých francúzskych zámorských departmánov z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2012, s. 14).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55).

(8)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1666 z 24. júna 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o podmienky monitorovania prepravy a príchodu zásielok určitého tovaru z hraničnej kontrolnej stanice príchodu do prevádzkarne na mieste určenia v Únii (Ú. v. EÚ L 255, 4.10.2019, s. 1).

(9)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1081 z 8. marca 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa špecifických požiadaviek na odbornú prípravu personálu na vykonávanie fyzických kontrol na hraničných kontrolných staniciach (Ú. v. EÚ L 171, 26.6.2019, s. 1).


PRÍLOHA I

Špecifické úradné kontroly tovaru vstupujúceho do Únie cez povolené miesta vstupu na určitých gréckych ostrovoch a určitých francúzskych územiach

1.   

Príslušný orgán zabezpečuje, aby sa všetky údaje o produktoch živočíšneho pôvodu a zložených výrobkoch a – ak ide o francúzske zámorské departmány Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Mayotte – aj všetky údaje o zvieratách, ktoré sa predkladajú na účely uvedenia na trh, zadali do systému IMSOC.

2.   

Príslušný orgán overuje:

a)

sprievodné certifikáty a doklady;

b)

identitu produktov živočíšneho pôvodu a zložených výrobkov a – ak ide o francúzske zámorské departmány Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Mayotte – aj identitu zvierat;

c)

balenie a označenie;

d)

kvalitu a stav tovaru;

e)

prepravné podmienky a v prípade prepravy chladiarenskými dopravnými prostriedkami teplotu dopravného prostriedku a vnútornú teplotu tovaru;

f)

akékoľvek poškodenie tovaru.

3.   

Príslušný orgán zabezpečuje, aby sa po dokončení špecifických úradných kontrol v sprievodnom jednotnom vstupnom zdravotnom doklade uviedlo, že produkty živočíšneho pôvodu a zložené výrobky určené na uvedenie na trh sú len na miestnu spotrebu a za žiadnych okolností sa nesmú spätne zaslať do iných častí územia Únie.

4.   

V prípade francúzskych zámorských departmánov Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Mayotte príslušný orgán zabezpečuje, aby sa po dokončení špecifických úradných kontrol v sprievodnom jednotnom vstupnom zdravotnom doklade uviedlo, že zvieratá určené na uvedenie na trh sú len na miestny chov a produkciu a že uvedené zvieratá a produkty sa za žiadnych okolností nesmú spätne zaslať do iných častí územia Únie.

5.   

Príslušný orgán vykonáva pravidelné inšpekcie miesta ustajnenia/uskladnenia zásielok určených na uvedenie na trh s cieľom overiť, že sú splnené požiadavky na verejné zdravie a že sa tieto zásielky spätne nezasielajú do iných častí územia Únie.

6.   

V prípade francúzskych zámorských departmánov Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Mayotte príslušný orgán vykonáva pravidelné inšpekcie miesta ustajnenia zvierat určených na uvedenie na trh s cieľom overiť, že sú splnené požiadavky na zdravie zvierat a že uvedené zvieratá a produkty z nich sa spätne nezasielajú do iných častí územia Únie.


PRÍLOHA II

Tabuľky zhody uvedené v článku 10 ods. 2

1.   Rozhodnutie 94/641/ES

Rozhodnutie 94/641/ES

Toto nariadenie

Článok 1

Článok 2

Článok 3 prvá zarážka

Článok 3 druhá zarážka

Článok 3 tretia zarážka

Článok 3 štvrtá zarážka

Článok 4

Článok 5

Článok 6

Článok 7

Príloha I

Bod 1 prílohy II

Bod 2 prílohy II

Článok 7

Článok 8 ods. 2 písm. a)

Článok 9 písm. a)

Článok 9 písm. b)

Článok 9 písm. c)

Článok 9 písm. e)

Článok 8 ods. 1

__

__

__

Článok 7

Bod 2 prílohy I

Bod 5 prílohy I

2.   Vykonávacie rozhodnutie 2012/44/EÚ

Vykonávacie rozhodnutie 2012/44/EÚ

Toto nariadenie

Článok 1

Článok 2 ods. 1

Článok 2 ods. 2

Článok 3 ods. 1

Článok 3 ods. 2

Článok 3 ods. 3

Článok 3 ods. 4

Článok 3 ods. 5

Článok 4 ods. 1

Článok 4 ods. 2

Článok 4 ods. 3

Článok 4 ods. 4

Článok 4 ods. 5

Článok 5

Článok 6

Článok 7

Článok 8

Príloha

Článok 7

Článok 8 ods. 2

Článok 8 ods. 4

Článok 9 písm. a)

__

Článok 9 písm. b)

Článok 9 písm. c) a d)

Článok 9 písm. e) a f)

Článok 8 ods. 1

Článok 8 ods. 1

Bod 1 prílohy I

Body 3 a 4 prílohy I

Body 5 a 6 prílohy I

__

__

__

__

Článok 7


Top