EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1933

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1933 zo 6. novembra 2019, ktorým sa stanovuje zoznam priemyselných výrobkov Prodcom uvedený v nariadení Rady (EHS) č. 3924/91 (Text s významom pre EHP)

OJ L 309, 29.11.2019, p. 1–263 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1933/oj

29.11.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 309/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1933

zo 6. novembra 2019,

ktorým sa stanovuje zoznam priemyselných výrobkov Prodcom uvedený v nariadení Rady (EHS) č. 3924/91

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 3924/91 z 19. decembra 1991 o zavedení štatistických zisťovaní týkajúcich sa priemyselnej výroby Spoločenstva (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 6,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia (EHS) č. 3924/91 by členské štáty mali vykonávať štatistické zisťovanie priemyselnej výroby.

(2)

Toto zisťovanie by malo vychádzať zo zoznamu výrobkov, podľa ktorého sa stanoví relevantná priemyselná výroba.

(3)

Zoznam výrobkov je potrebný na zosúladenie štatistických údajov o výrobe a zahraničnom obchode a porovnanie s nomenklatúrou výrobkov Únie (CPA – klasifikácia produktov podľa činností).

(4)

Zoznam výrobkov, ktorý sa vyžaduje v nariadení (EHS) č. 3924/91 (ďalej len „zoznam Prodcom“), je spoločný pre všetky členské štáty a potrebný v záujme porovnateľnosti údajov medzi členskými štátmi.

(5)

V záujme zohľadnenia technického rozvoja a štrukturálnych zmien priemyselnej výroby by sa mal zaviesť aktualizovaný zoznam Prodcom.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Európsky štatistický systém,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zoznam Prodcom je uvedený v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. novembra 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 374, 31.12.1991, s. 1.


PRÍLOHA

PRODCOM

Opis

Merná jednotka

P

Poznámky

NACE: 07.10

Dobývanie železných rúd

CPA: 07.10.10

Železné rudy

07.10.10.10 *

Železné rudy a koncentráty. Neaglomerované (iné ako pražené pyrity)

kg

S

 

07.10.10.20 *

Železné rudy a koncentráty. Aglomerované (iné ako pražené pyrity)

kg

S

 

NACE: 07.29

Dobývanie ostatných neželezných kovových rúd

CPA: 07.29.11

Medené rudy a ich koncentráty

07.29.11.00

Medené rudy a koncentráty

kg

S

 

CPA: 07.29.12

Niklové rudy a ich koncentráty

07.29.12.00

Niklové rudy a koncentráty

kg

S

 

CPA: 07.29.13

Hliníkové rudy a ich koncentráty

07.29.13.00

Hliníkové rudy a koncentráty

kg

S

 

CPA: 07.29.14

Rudy drahých kovov a ich koncentráty

07.29.14.10 *

Strieborné rudy a koncentráty

kg

S

 

07.29.14.20 *

Ostatné rudy drahých kovov a koncentráty (s výnimkou strieborných rúd a koncentrátov)

kg

S

 

CPA: 07.29.15

Olovené, zinkové a cínové rudy a ich koncentráty

07.29.15.10 *

Olovené rudy a koncentráty

kg

S

 

07.29.15.20 *

Zinkové rudy a koncentráty

kg

S

 

07.29.15.30 *

Cínové rudy a koncentráty

kg

S

 

CPA: 07.29.19

Ostatné neželezné kovové rudy a ich koncentráty i. n.

07.29.19.05 *

Kobaltové rudy a koncentráty

kg

S

 

07.29.19.10 *

Chrómové rudy a koncentráty

kg

S

 

07.29.19.15 *

Mangánové rudy a koncentráty, vrátane mangánových rúd a koncentrátov obsahujúcich železo s obsahom mangánu 20 hmotnostných % alebo viac, prepočítaného na čistú hmotnosť (sušinu)

kg

S

 

07.29.19.20 *

Volfrámové rudy a koncentráty

kg

S

 

07.29.19.25 *

Molybdénové rudy a koncentráty. Pražené.

kg

S

 

07.29.19.26 *

Molybdénové rudy a koncentráty. Iné ako pražené.

kg

S

 

07.29.19.30 *

Titánové rudy a koncentráty

kg

S

 

07.29.19.35 *

Zirkóniové rudy a koncentráty

kg

S

 

07.29.19.40 *

Nióbové, tantalové alebo vanádové rudy a koncentráty

kg

S

 

07.29.19.45 *

Antimónové rudy a koncentráty

kg

S

 

07.29.19.90 *

Ostatné rudy a koncentráty i. n.

kg

S

 

NACE: 08.11

Dobývanie dekoračného a stavebného kameňa, vápenca, sadrovca, kriedy a bridlice

CPA: 08.11.11

Mramor a ostatné vápenaté dekoračné alebo stavebné kamene

08.11.11.33

Mramor a travertín, surový alebo nahrubo opracovaný

kg

T

 

08.11.11.36

Mramor a travertín len rozrezané na pravouhlé alebo štvorcové bloky alebo dosky

kg

T

 

08.11.11.50

Ekausín a ostatný vápenatý monumentálny alebo stavebný kameň s mernou hmotnosťou ≥ 2,5

kg

T

 

CPA: 08.11.12

Žula, pieskovec a ostatné dekoračné alebo stavebné kamene

08.11.12.20 *

Kremenec (surový, nahrubo opracovaný alebo len rozpílený)

kg

T

 

08.11.12.33

Žula, surová alebo nahrubo opracovaná, netvarovaná

kg

T

 

08.11.12.36

Žula, len rozrezaná, na bloky alebo dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru

kg

T

 

08.11.12.50

Pieskovec

kg

T

 

08.11.12.60 *

Ostatné kamene na výtvarné alebo stavebné účely

kg

T

 

CPA: 08.11.20

Vápenec a sadrovec

08.11.20.30

Sadrovec a anhydrit

kg

T

 

08.11.20.50

Vápencové tavidlo, vápenec a iný vápenatý kameň používaný na výrobu výrobkov z vápenca alebo cementu (s výnimkou rozdrveného vápenca a vápenatého tesaného kameňa)

kg

T

 

CPA: 08.11.30

Krieda a nekalcinovaný dolomit

08.11.30.10

Krieda

kg

T

 

08.11.30.30

Dolomit, surový, hrubo opracovaný alebo rezaný do obdĺžnikových alebo štvorcových kvádrov alebo dosák (s výnimkou kalcinovaného alebo sintrovaného dolomitu, aglomerovaného dolomitu a lámaného alebo drveného dolomitu používaného na betónové agregáty, štrkovanie ciest alebo železníc alebo podobné štrkopiesky)

kg

T

 

CPA: 08.11.40

Bridlica

08.11.40.00

Bridlica, surová, hrubo opracovaná alebo len rezaná na obdĺžnikové alebo štvorcové kvádre alebo dosky

kg

T

 

NACE: 08.12

Prevádzka štrkovísk a pieskovísk; ťažba ílu a kaolínu

CPA: 08.12.11

Prírodné piesky

08.12.11.50

Kremičité piesky (kremenné piesky alebo priemyselné piesky)

kg

S

 

08.12.11.90

Piesky také ako hlinité piesky; kaolínové piesky; felspatické piesky (s výnimkou kremičitých pieskov, pieskov obsahujúcich kovy)

kg

S

 

CPA: 08.12.12

Granuly, drvina a prach; okruhliaky, štrk

08.12.12.10

Štrk a okruhliaky druhov používaných na betónové agregáty, štrkovanie ciest alebo železníc alebo podobné štrkopiesky; pazúrik a kremenné okruhliaky

kg

S

 

08.12.12.35 *

Vápenec, dolomit a ostatné vápenaté kamene, lámané alebo drvené

kg

S

 

08.12.12.40 *

Ostatný lámaný alebo drvený kameň, druhu bežne používaného na betónové agregáty, štrkovanie ciest alebo železníc alebo podobné štrkopiesky (s výnimkou okruhliakov, štrku, pazúrika, kremenných okruhliakov, vápenca, dolomitu a ostatných vápenatých kameňov)

kg

S

 

08.12.12.50

Granuly, drvina a prach z mramoru

kg

S

 

08.12.12.90

Granuly, drvina a prach z travertínu, ekauzínu, granitu, porfýru, čadiča, pieskovca a ostatných kameňov na výtvarné účely

kg

S

 

CPA: 08.12.13

Zmesi trosky a podobný priemyselný odpad, tiež s prísadou okruhliakov, štrku, pazúrika a kremenných okruhliakov na stavebné účely

08.12.13.00

Zmesi trosky a podobný priemyselný odpad, tiež s prísadou okruhliakov, štrku, pazúriku a kremenných okruhliakov na stavebné účely

kg

S

 

CPA: 08.12.21

Kaolíny a ostatné kaolínové íly

08.12.21.40 z

Kaolín (nekalcinovaný)

kg

T

 

08.12.21.60

Kaolínová hlina (guľôčky a iné plastické íly)

kg

T

 

CPA: 08.12.22

Ostatné íly, andaluzit, kyanit a silimanit; mulit; šamotové alebo dinasové hliny

08.12.22.10

Bentonit

kg

T

 

08.12.22.30

Žiaruvzdorný íl

kg

T

 

08.12.22.55 *

Ostatné íly

kg

T

 

08.12.22.60 *

Andaluzit, kyanit a silimanit

kg

T

 

08.12.22.70 *

Mulit

kg

T

 

08.12.22.80 *

Šamotové alebo dinasové hlinky

kg

T

 

NACE: 08.91

Ťažba chemických a hnojivových minerálov

CPA: 08.91.11

Prírodné vápenaté alebo hlinitovápenaté fosfáty

08.91.11.00

Prírodné fosfáty vápenaté, prírodné fosfáty hlinito-vápenaté a fosfátová krieda

kg

T

 

CPA: 08.91.12

Nepražený pyrit; surová alebo nerafinovaná síra

08.91.12.20 *

Nepražený pyrit

kg

T

 

08.91.12.30 *

Surová alebo nerafinovaná síra (vrátane regenerovanej síry)

kg

T

 

CPA: 08.91.19

Ostatné chemické a hnojivové minerály

08.91.19.00

Ostatné chemické a hnojivové nerasty

kg

T

 

NACE: 08.93

Ťažba soli

CPA: 08.93.10

Soľ a čistý chlorid sodný; morská voda

08.93.10.00

Soľ (vrátane denaturovanej soli, ale okrem soli na ľudskú konzumáciu) a čistý chlorid sodný, tiež vo vodnom roztoku, alebo obsahujúci pridaný prostriedok proti spekaniu alebo na zabezpečenie tekutosti

kg

T

 

NACE: 08.99

Iná ťažba a dobývanie i. n.

CPA: 08.99.10

Bitúmen a asfalt prírodný; asfaltity a asfaltové horniny

08.99.10.00

Prírodné živice (bitúmen) a prírodný asfalt, asfaltity a asfaltové horniny

kg

T

 

CPA: 08.99.21

Drahokamy a polodrahokamy (okrem priemyselných diamantov) neopracované alebo jednoducho rezané, alebo hrubo tvarované

08.99.21.10 *

Diamanty neopracované alebo jednoducho rezané alebo hrubo tvarované

c/k

T

 

08.99.21.20 *

Drahokamy (iné ako diamanty) a polodrahokamy, neopracované alebo jednoducho rezané alebo hrubo tvarované

c/k

T

 

CPA: 08.99.22

Priemyselné diamanty neopracované alebo jednoducho rezané, štiepané alebo obrusované; pemza; šmirgeľ; prírodný korund, prírodný granát a iné prírodné brúsivá

08.99.22.10 *

Priemyselné diamanty. Neopracované alebo jednoducho rezané, štiepané alebo nahrubo brúsené, ale nemontované ani nezasadené

kg

T

 

08.99.22.20 *

Pemza

kg

T

 

08.99.22.30 *

Šmirgeľ, prírodný korund, prírodný granát a ostatné prírodné brúsivá, tiež tepelne upravené

kg

T

 

CPA: 08.99.29

Ostatné nerasty

08.99.29.00

Ostatné nerasty

kg

T

 

NACE: 10.11

Spracovanie a konzervovanie mäsa

CPA: 10.11.11

Hovädzie mäso, čerstvé alebo chladené

10.11.11.40

Čerstvé alebo chladené nevykostené trupy, polovičky trupov a štvrtiny, z hovädzieho a teľacieho mäsa

kg

S

 

10.11.11.90

Čerstvé alebo chladené kusy, z hovädzieho a teľacieho mäsa

kg

S

 

CPA: 10.11.12

Bravčové mäso, čerstvé alebo chladené

10.11.12.30

Čerstvé alebo chladené trupy a polovičky trupov, z bravčového mäsa (vrátane čerstvého mäsa baleného so soľou ako dočasným konzervačným prípravkom)

kg

S

 

10.11.12.50

Čerstvé alebo chladené nevykostené stehná, pliecka a kusy z nich, z bravčového mäsa (vrátane čerstvého mäsa baleného so soľou ako dočasným konzervačným prípravkom)

kg

S

 

10.11.12.90

Čerstvé alebo chladené mäso bravčové (vrátane čerstvého mäsa baleného so soľou ako dočasným konzervačným prípravkom, s výnimkou nevykostených trupov a polovičiek trupov, stehien, pliecok a kusov z nich)

kg

S

 

CPA: 10.11.13

Baranie mäso, čerstvé alebo chladené

10.11.13.00

Čerstvé alebo chladené trupy, polovičky trupov a kusy, z mäsa jahniat alebo oviec

kg

S

 

CPA: 10.11.14

Kozie mäso, čerstvé alebo chladené

10.11.14.00

Čerstvé alebo chladené mäso z kôz

kg

S

 

CPA: 10.11.15

Konské mäso a mäso z ostatných koňovitých zvierat, čerstvé alebo chladené

10.11.15.00

Čerstvé alebo chladené konské mäso a mäso z ostatných koňovitých zvierat

kg

S

 

CPA: 10.11.20

Jedlé droby z hovädzích zvierat, ošípaných, oviec, kôz, koní a ostatných koňovitých zvierat, čerstvé alebo chladené

10.11.20.00

Jedlé droby z hovädzích zvierat, ošípaných, oviec, kôz, koní a ostatných koňovitých zvierat, čerstvé alebo chladené

kg

S

 

CPA: 10.11.31

Hovädzie mäso, mrazené

10.11.31.00

Mrazené trupy, polovičky trupov, štvrtiny a kusy z nich, z hovädzieho a teľacieho mäsa

kg

S

 

CPA: 10.11.32

Bravčové mäso, mrazené

10.11.32.30

Mrazené trupy a polovičky trupov, z bravčového mäsa

kg

S

 

10.11.32.50

Nevykostené mrazené stehná, pliecka a kusy, z bravčového mäsa

kg

S

 

10.11.32.90

Mrazené bravčové mäso (s výnimkou nevykostených trupov, polovičiek trupov, stehien, pliecok a kusov z nich)

kg

S

 

CPA: 10.11.33

Baranie mäso, mrazené

10.11.33.00

Mrazené trupy, polovičky trupov a kusy, z jahňacieho alebo ovčieho mäsa

kg

S

 

CPA: 10.11.34

Kozie mäso, mrazené

10.11.34.00

Mrazené mäso z kôz

kg

S

 

CPA: 10.11.35

Konské mäso a mäso z ostatných koňovitých zvierat, mrazené

10.11.35.00

Mrazené mäso z koní a ostatných koňovitých zvierat

kg

S

 

CPA: 10.11.39

Ostatné mäso a jedlé droby, čerstvé, chladené alebo mrazené

10.11.39.10

Jedlé droby z hovädzích zvierat, ošípaných, oviec, kôz, koní a ostatných koňovitých zvierat, mrazené

kg

S

 

10.11.39.30

Čerstvé, chladené alebo mrazené jedlé mäso a droby (vrátane mäsa a drobov z králikov, zajacov a diviny, s výnimkou žabacích stehienok a mäsa a drobov z hydiny, hovädzieho dobytka a koňovitých zvierat, ošípaných, oviec a kôz)

kg

S

 

CPA: 10.11.41

Jatočná vlna neodmastená vrátane prepranej jatočnej vlny

10.11.41.00

Mastná vlna nemykaná ani nečesaná (vrátane praného rúna) (s výnimkou strihanej vlny)

kg

S

 

CPA: 10.11.42

Celé surové kožky a kože z hovädzích alebo koňovitých zvierat

10.11.42.00

Surové kože a kožky z dobytka alebo koní, celé (s výnimkou tých, ktoré súvisia s položkou 4101 90 HS)

p/st

S

 

CPA: 10.11.43

Ostatné surové kožky a kože z hovädzích alebo koňovitých zvierat

10.11.43.00

Ostatné surové kože a kožky z hovädzích a koňovitých zvierat

kg

S

 

CPA: 10.11.44

Surové kožky a kože z oviec alebo jahniat

10.11.44.00

Kože z oviec alebo jahniat

p/st

S

 

CPA: 10.11.45

Surové kožky a kože z kôz alebo kozliat

10.11.45.00

Surové kože a usne z kôz alebo kozliat nevyčinené, čerstvé alebo konzervované

p/st

S

 

CPA: 10.11.50

Tuk z hovädzích zvierat, oviec, kôz alebo ošípaných

10.11.50.40

Bravčový tuk neprerastený chudým mäsom, čerstvý, chladený, mrazený, solený, v slanom náleve alebo údený (s výnimkou vyškvareného)

kg

S

 

10.11.50.60

Bravčová masť a iný bravčový tuk, vyškvarený

kg

S

 

10.11.50.70

Tuky z hovädzích zvierat, oviec a kôz, surové alebo vyškvarené

kg

S

 

CPA: 10.11.60

Surové živočíšne droby, nejedlé

10.11.60.30

Vnútornosti, mechúry a žalúdky zvierat, celé alebo v kusoch (s výnimkou rybacích)

kg

S

 

10.11.60.90

Zvierací odpad, nevhodný na ľudskú spotrebu (s výnimkou rýb, čriev, mechúrov a žalúdkov)

kg

S

 

NACE: 10.12

Spracovanie a konzervovanie hydinového mäsa

CPA: 10.12.10

Hydinové mäso, čerstvé alebo chladené

10.12.10.10

Čerstvé alebo chladené celé kurčatá

kg

S

 

10.12.10.20

Čerstvé alebo chladené celé morky

kg

S

 

10.12.10.30 z

Čerstvé alebo chladené celé husi, kačice a perličky

kg

S

 

10.12.10.50

Čerstvé alebo chladené kusy kurčiat

kg

S

 

10.12.10.60

Čerstvé alebo chladené kusy morky

kg

S

 

10.12.10.70 z

Čerstvé alebo chladené kusy husí, kačíc a perličiek

kg

S

 

CPA: 10.12.20

Hydinové mäso, mrazené

10.12.20.13

Mrazené celé kurčatá

kg

S

 

10.12.20.15

Mrazené celé morky

kg

S

 

10.12.20.17 z

Mrazené celé husi, kačice a perličky

kg

S

 

10.12.20.53

Mrazené kusy kurčiat

kg

S

 

10.12.20.55

Mrazené kusy moriek

kg

S

 

10.12.20.57 z

Mrazené kusy kačíc, husí a perličiek

kg

S

 

CPA: 10.12.30

Hydinový tuk

10.12.30.00

Hydinové tuky

kg

S

 

CPA: 10.12.40

Jedlé droby z hydiny

10.12.40.00

Jedlé droby z hydiny

kg

S

 

CPA: 10.12.50

Vtáčie perie a kože s perím

10.12.50.00

Preparované kože vtákov s perím alebo páperím, perie atď.

kg

S

 

NACE: 10.13

Spracovanie mäsových a hydinových mäsových výrobkov

CPA: 10.13.11

Bravčové mäso, kusy, solené, sušené alebo údené (slanina a šunka)

10.13.11.20

Nevykostené stehná, pliecka a kusy z nich z ošípaných, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené

kg

S

 

10.13.11.50

Bôčiky a kusy z nich z ošípaných, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené

kg

S

 

10.13.11.80

Bravčové mäso solené, v slanom náleve, sušené alebo údené (vrátane slaniny, zadných troch štvrtín alebo stredov, predných častí, chrbtov a kusov z nich; s výnimkou nevykostených stehien, pliecok a kusov z nich, bôčikov a kusov z nich)

kg

S

 

CPA: 10.13.12

Hovädzie mäso, solené, sušené alebo údené

10.13.12.00

Hovädzie a teľacie mäso solené; v slanom náleve, sušené alebo údené

kg

S

 

CPA: 10.13.13

Ostatné mäso a jedlé droby, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené (okrem bravčového a hovädzieho mäsa); jedlé múčky a prášky z mäsa alebo z drobov

10.13.13.00

Mäso solené; v slanom náleve; sušené alebo údené; jedlé múčky a prášky z mäsa alebo mäsových drobov (s výnimkou bravčového mäsa, hovädzieho mäsa soleného a teľacieho mäsa soleného; v slanom náleve; sušené alebo údené)

kg

S

 

CPA: 10.13.14

Párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo z krvi

10.13.14.30 z

Párky, salámy a podobné výrobky z pečene a potravinové prípravky na základe týchto výrobkov (s výnimkou pripravených pokrmov a jedál)

kg

S

 

10.13.14.60 z

Párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo z krvi a potravinové prípravky na základe týchto výrobkov (s výnimkou párkov a salám z pečene a pripravených pokrmov a jedál)

kg

S

 

CPA: 10.13.15

Ostatné pripravené a konzervované mäso, mäsové droby alebo krv

10.13.15.05 z

Pripravené alebo konzervované pečene z husí alebo kačíc (s výnimkou párkov a salám a pripravených pokrmov a jedál)

kg

S

 

10.13.15.15 z

Pripravené alebo konzervované pečene z iných zvierat (s výnimkou párkov a salám a pripravených pokrmov a jedál)

kg

S

 

10.13.15.25 z

Pripravené alebo konzervované mäso alebo droby z moriek (s výnimkou párkov a salám, prípravkov z pečene a pripravených pokrmov a jedál)

kg

S

 

10.13.15.35 z

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso z hydiny (s výnimkou párkov a salám, prípravkov z pečene a pripravených pokrmov a jedál)

kg

S

 

10.13.15.45 z

Pripravené alebo konzervované mäso zo svíň: stehná a kusy z nich (s výnimkou pripravených pokrmov a jedál)

kg

S

 

10.13.15.55 z

Pripravené alebo konzervované mäso zo svíň: pliecka a kusy z nich (s výnimkou pripravených pokrmov a jedál)

kg

S

 

10.13.15.65 z

Pripravené alebo konzervované mäso, droby a zmesi z domácich svíň obsahujúce menej ako 40 % mäsa alebo drobov akéhokoľvek druhu a tukov akéhokoľvek druhu (s výnimkou párkov a salám a podobných výrobkov, homogenizovaných prípravkov, prípravkov z pečene a pripravených pokrmov a jedál)

kg

S

 

10.13.15.75 z

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso, droby a zmesi zo svíň vrátane zmesí (s výnimkou párkov a salám a podobných výrobkov, homogenizovaných prípravkov, prípravkov z pečene a pripravených pokrmov a jedál)

kg

S

 

10.13.15.85 z

Pripravené alebo konzervované mäso alebo droby z hovädzích zvierat (s výnimkou párkov a salám a podobných výrobkov, homogenizovaných prípravkov, prípravkov z pečene a pripravených pokrmov a jedál)

kg

S

 

10.13.15.95 z

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso alebo droby vrátane krvi (s výnimkou párkov a salám a podobných výrobkov, homogenizovaných prípravkov, prípravkov z pečene a pripravených pokrmov a jedál)

kg

S

 

CPA: 10.13.16

Múčky, prášky a pelety z mäsa nespôsobilé na ľudskú konzumáciu; škvarky

10.13.16.00

Múčka, prášky a pelety z mäsa alebo mäsových drobov nevhodné na ľudskú konzumáciu; škvarky

kg

S

 

CPA: 10.13.91

Varenie a ostatná výroba mäsových výrobkov

10.13.91.00

Varenie a ostatné prípravné služby na výrobu mäsových výrobkov

 

I

 

NACE: 10.20

Spracovanie a konzervovanie rýb, kôrovcov a mäkkýšov

CPA: 10.20.11

Rybacie filé a ostatné rybacie mäso (tiež mleté), čerstvé alebo chladené

10.20.11.10 *

Čerstvé alebo chladené rybie filé a rybie mäso (vrátane žraločích plutiev), tiež mleté

kg

S

 

CPA: 10.20.12

Rybacie pečene, ikry a mliečie, čerstvé alebo chladené

10.20.12.00

Čerstvá alebo chladená rybia pečeň a ikry a mliečie

kg

S

 

CPA: 10.20.13

Ryby, mrazené

10.20.13.30

Mrazené celé morské ryby

kg

S

 

10.20.13.60

Mrazené celé sladkovodné ryby

kg

S

 

CPA: 10.20.14

Rybacie filé, mrazené

10.20.14.00

Mrazené rybie filé

kg

S

 

CPA: 10.20.15

Rybacie mäso (mleté aj nemleté), mrazené

10.20.15.10 *

Mrazené rybie mäso, tiež mleté (s výnimkou filé a surimi)

kg

S

 

10.20.15.20 *

Mrazené surové surimi

kg

S

 

CPA: 10.20.16

Rybacie pečene, ikry a mliečie, mrazené

10.20.16.00

Mrazená rybia pečeň a ikry a mliečie

kg

S

 

CPA: 10.20.21

Rybacie filé, sušené, solené alebo v slanom náleve, ale neúdené

10.20.21.00

Rybie filé: sušené, solené alebo v slanom náleve, ale nie údené

kg

S

 

CPA: 10.20.22

Rybacie pečene, ikry a mliečie, plutvy, hlavy, chvosty, žalúdky a ostatné jedlé droby sušené, údené, solené alebo v slanom náleve; múčky, prášky a pelety z rýb, vhodné na ľudskú konzumáciu

10.20.22.50

Rybacie pečene, ikry a mliečie, plutvy, hlavy, chvosty, vzduchové mechúry a ostatné jedlé droby sušené, údené, solené alebo v slanom náleve; múčky, prášky a pelety z rýb, vhodné na ľudskú konzumáciu

kg

S

 

CPA: 10.20.23

Ryby, sušené, tiež solené alebo v slanom náleve

10.20.23.50

Sušené ryby, tiež solené; ryby, solené ale nie sušené; ryby v slanom náleve (s výnimkou filé, údeného, hláv, chvostov a vzduchových mechúrov)

kg

S

 

CPA: 10.20.24

Ryby vrátane filé, údené

10.20.24.25

Údený tichomorský, atlantický a dunajský losos (vrátane filé, s výnimkou hláv, chvostov a vzduchových mechúrov)

kg

S

 

10.20.24.55

Údené slede (vrátane filé, s výnimkou hláv, chvostov a vzduchových mechúrov)

kg

S

 

10.20.24.70 *

Údené pstruhy (vrátane filé, s výnimkou hláv, chvostov a vzduchových mechúrov)

kg

S

 

10.20.24.75 *

Údené ryby (s výnimkou sleďov, pstruhov, tichomorského, atlantického a dunajského lososa)

kg

S

 

CPA: 10.20.25

Ryby, inak upravené alebo konzervované, okrem upravených jedál z rýb

10.20.25.10

Pripravené alebo konzervované lososy, celé alebo v kusoch (s výnimkou mletých výrobkov a pripravených pokrmov a jedál)

kg

S

 

10.20.25.20

Pripravené alebo konzervované slede, celé alebo v kusoch (s výnimkou mletých výrobkov a pripravených pokrmov a jedál)

kg

S

 

10.20.25.30

Pripravené alebo konzervované sardinky, sardinely a šproty, celé alebo v kusoch (s výnimkou mletých výrobkov a pripravených pokrmov a jedál)

kg

S

 

10.20.25.40

Pripravené alebo konzervované tuniaky, skipjack a bonito atlantický, celé alebo v kusoch (s výnimkou mletých výrobkov a pripravených pokrmov a jedál)

kg

S

 

10.20.25.50

Pripravené alebo konzervované makrely, celé alebo v kusoch (s výnimkou mletých výrobkov a pripravených pokrmov a jedál)

kg

S

 

10.20.25.60

Pripravené alebo konzervované sardely, celé alebo v kusoch (s výnimkou mletých výrobkov a pripravených pokrmov a jedál)

kg

S

 

10.20.25.70

Rybie filé v ceste alebo strúhanke vrátane rybích prstov (s výnimkou pripravených pokrmov a jedál)

kg

S

 

10.20.25.80

Ostatné pripravené alebo konzervované ryby, celé alebo v kusoch (s výnimkou mletých výrobkov a pripravených pokrmov a jedál)

kg

S

 

10.20.25.90

Pripravené alebo konzervované ryby (s výnimkou celých alebo v kusoch a pripravených pokrmov a jedál)

kg

S

 

CPA: 10.20.26

Kaviár a kaviárové náhradky

10.20.26.30

Kaviár (ikry jesetera)

kg

S

 

10.20.26.60

Kaviárové náhradky

kg

S

 

CPA: 10.20.31

Kôrovce mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve

10.20.31.00 z

Kôrovce mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve

kg

S

 

CPA: 10.20.32

Mäkkýše mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve

10.20.32.50 z

Mäkkýše (hrebenatky, škľabky, sépie, kalmáre a chobotnice), mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve

kg

S

 

CPA: 10.20.33

Ostatné vodné bezstavovce a morské riasy, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve

10.20.33.50 * z

Ostatné vodné bezstavovce (morské škľabky – zádenky, medúzy atď.), mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; prášky, múčky a pelety z vodných bezstavovcov iných ako kôrovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve

kg

S

 

CPA: 10.20.34

Kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce a morské riasy, inak upravené alebo konzervované

10.20.34.00 * z

Kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce a morské riasy, inak upravené alebo konzervované

kg

S

 

CPA: 10.20.41

Múčky, prášky a pelety z rýb, kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov alebo morských rias nevhodné na ľudskú konzumáciu

10.20.41.00

Múčky, prášky a pelety z rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov, nevhodné na ľudskú konzumáciu

kg

S

 

CPA: 10.20.42

Ostatné nejedlé výrobky z rýb, kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov alebo morských rias

10.20.42.00

Ostatné nejedlé výrobky z rýb, kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov alebo morských rias (vrátane rybieho odpadu, s výnimkou kostíc a fúzov z veľrýb, koralov alebo podobných materiálov, mušlí a sépiových kostí, nespracovaných alebo jednoducho spracovaných/prírodných špongií)

kg

S

 

NACE: 10.31

Spracovanie a konzervovanie zemiakov

CPA: 10.31.11

Zemiaky, mrazené

10.31.11.10

Mrazené zemiaky, nevarené alebo varené v pare alebo varené vo vode

kg

S

 

10.31.11.30

Mrazené zemiaky, spracované alebo konzervované (vrátane zemiakov varených alebo čiastočne varených v oleji a potom zmrazených, s výnimkou zemiakov v octe alebo kyseline octovej)

kg

S

 

CPA: 10.31.12

Sušené zemiaky, tiež rozrezané na kúsky alebo plátky, ale ďalej neupravené

10.31.12.00

Sušené zemiaky tiež rozrezané na kúsky alebo plátky, ďalej však neupravené

kg

S

 

CPA: 10.31.13

Sušené zemiaky vo forme múky, krupice, granúl a peliet

10.31.13.00

Sušené zemiaky v podobe múky, krupice, vločiek, granúl a drviny

kg

S

 

CPA: 10.31.14

Zemiaky upravené alebo konzervované

10.31.14.30

Zemiaky spracované alebo konzervované v podobe múky, krupice alebo vločiek (s výnimkou mrazených zemiakov, lupienkov, zemiakov v octe alebo kyseline octovej)

kg

S

 

10.31.14.60

Zemiaky spracované alebo konzervované vrátane lupienkov (s výnimkou mrazených, sušených, v octe alebo kyseline octovej, v podobe múky, krupice alebo vločiek)

kg

S

 

NACE: 10.32

Výroba ovocnej a zeleninovej šťavy

CPA: 10.32.11

Paradajková šťava

10.32.11.00

Rajčiaková šťava

l

S

 

CPA: 10.32.12

Pomarančová šťava

10.32.12.10

Mrazená nekoncentrovaná pomarančová šťava

kg

S

 

10.32.12.20

Nekoncentrovaná pomarančová šťava (s výnimkou mrazenej)

l

S

 

10.32.12.30

Pomarančová šťava i. n.

l

S

 

CPA: 10.32.13

Grapefruitová šťava

10.32.13.00

Grapefruitová šťava

l

S

 

CPA: 10.32.14

Ananásová šťava

10.32.14.00

Ananásová šťava

l

S

 

CPA: 10.32.15

Hroznová šťava

10.32.15.00

Hroznová šťava (vrátane hroznového muštu)

l

S

 

CPA: 10.32.16

Jablčná šťava

10.32.16.00

Jablčná šťava

l

S

 

CPA: 10.32.17

Zmesi ovocných a zeleninových štiav

10.32.17.00

Zmesi ovocných a zeleninových štiav

l

S

 

CPA: 10.32.19

Ostatné ovocné a zeleninové šťavy

10.32.19.10

Nekoncentrované šťavy z citrusového ovocia (s výnimkou pomarančovej a grapefruitovej)

l

S

 

10.32.19.20

Nekoncentrovaná šťava z akéhokoľvek jednotlivého ovocia/zeleniny, nekvasená a neobsahujúca pridaný alkohol (s výnimkou pomarančovej, grapefruitovej, ananásovej, rajčinovej, hroznovej a jablkovej šťavy)

l

S

 

10.32.19.30

Ostatné ovocné a zeleninové šťavy i. n.

l

S

 

NACE: 10.39

Iné spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny

CPA: 10.39.11

Zelenina, mrazená

10.39.11.00

Mrazená zelenina a zmesi zeleniny; nevarené alebo varené v pare alebo varené vo vode (s výnimkou zemiakov)

kg

S

 

CPA: 10.39.12

Zelenina, dočasne konzervovaná

10.39.12.00

Zelenina čiastočne konzervovaná plynom oxidu siričitého, v slanom náleve, v siričitej vode alebo v iných konzervačných roztokoch, ale nevhodné v tomto stave na okamžitú spotrebu

kg

S

 

CPA: 10.39.13

Sušená zelenina

10.39.13.30

Sušená cibuľa, celá, rezaná na kúsky, rezaná na plátky, drvená alebo v prášku, ďalej však neupravená

kg

S

 

10.39.13.50

Sušené huby a hľuzovky, celé, rezané na kúsky, rezané na plátky, drvené alebo v prášku, ďalej však neupravené

kg

S

 

10.39.13.90

Sušená zelenina, iná ako zemiaky, cibuľa, huby a hľúzovky, a zeleninové zmesi, rezaná na kúsky, rezaná na plátky, drvená alebo v prášku, ďalej však neupravená

kg

S

 

CPA: 10.39.15

Fazuľa, konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, okrem upravených jedál zo zeleniny

10.39.15.00 z

Fazuľa, konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, okrem upravených jedál zo zeleniny

kg

S

 

CPA: 10.39.16

Hrach, konzervovaný inak ako v octe alebo kyseline octovej, okrem upravených jedál zo zeleniny

10.39.16.00 z

Hrach, konzervovaný inak ako v octe alebo kyseline octovej, okrem upravených jedál zo zeleniny

kg

S

 

CPA: 10.39.17

Ostatná zelenina (okrem zemiakov), konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, okrem upravených jedál zo zeleniny

10.39.17.10 z

Konzervované rajčiaky, celé alebo pokrájané (okrem upravených jedál zo zeleniny a rajčiakov konzervovaných v octe alebo kyseline octovej)

kg

S

 

10.39.17.21

Nekoncentrovaný rajčiakový pretlak a pasta

kg

S

 

10.39.17.25

Koncentrovaný rajčiakový pretlak a pasta

kg

S

 

10.39.17.30 z

Upravené alebo konzervované huby a hľuzovky (okrem upravených jedál zo zeleniny a húb a hľuzoviek sušených, mrazených alebo konzervovaných v octe alebo kyseline octovej)

kg

S

 

10.39.17.40 z

Mrazená zelenina a zeleninové zmesi (okrem upravených jedál zo zeleniny, mrazenej zeleniny a zeleninových zmesí nevarených alebo varených v pare alebo vo vode, alebo konzervované v octe alebo kyseline octovej)

kg

S

 

10.39.17.50 z

Konzervovaná kvasená kapusta (okrem upravených jedál zo zeleniny a kvasenej kapusty sušenej, mrazenej alebo konzervovanej v octe alebo kyseline octovej)

kg

S

 

10.39.17.60 z

Konzervovaná špargľa (okrem upravených jedál zo zeleniny a špargle sušenej, mrazenej alebo konzervovanej v octe alebo kyseline octovej)

kg

S

 

10.39.17.70 z

Upravené alebo konzervované olivy (okrem upravených jedál zo zeleniny a olív sušených, mrazených alebo konzervovaných v octe alebo kyseline octovej)

kg

S

 

10.39.17.80 z

Upravená alebo konzervovaná cukrová kukurica (okrem upravených jedál zo zeleniny a cukrovej kukurice sušenej, mrazenej alebo konzervovanej v octe alebo kyseline octovej)

kg

S

 

10.39.17.90 z

Zelenina a zeleninové zmesi i. n. (okrem upravených jedál zo zeleniny a mrazenej zeleniny a zeleninových zmesí)

kg

S

 

CPA: 10.39.18

Zelenina (okrem zemiakov), ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, upravené alebo konzervované v octe alebo kyseline octovej

10.39.18.00

Zelenina (okrem zemiakov), ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, upravené alebo konzervované v octe alebo kyseline octovej

kg

S

 

CPA: 10.39.21

Ovocie a orechy, nevarené alebo varené, mrazené

10.39.21.00

Mrazené ovocie a orechy nevarené alebo varené v pare alebo varené vo vode

kg

S

 

CPA: 10.39.22

Džemy, ovocné rôsoly a ovocné alebo orechové pyré a pasty

10.39.22.30

Džem z citrusového ovocia, marmelády, želatíny, pyré alebo pasty, konzervované varením (s výnimkou homogenizovaného konzervovania)

kg

S

 

10.39.22.90

Džemy, marmelády, ovocné želé, ovocné alebo orechové pyré a pasty, konzervované varením (s výnimkou z citrusového ovocia, homogenizovaného konzervovania)

kg

S

 

CPA: 10.39.23

Orechy, arašidy, pražené, solené alebo inak upravené

10.39.23.30

Spracované alebo konzervované arašidy (vrátane arašidového masla, s výnimkou v octe alebo kyseline octovej, mrazených, pyré alebo pasty)

kg

S

 

10.39.23.90

Spracované alebo konzervované orechy, iné ako arašidy, a ostatné semená a zmesi (s výnimkou v octe alebo kyseline octovej, mrazených, pyré a pasty, konzervovaných cukrom)

kg

S

 

CPA: 10.39.24

Ovocie a orechy, dočasne konzervované, neurčené na bezprostrednú konzumáciu

10.39.24.10

Kôra z citrusového ovocia alebo melónov, čerstvé, mrazené, sušené alebo dočasne konzervované v slanom náleve, v sírnej vode alebo v ostatných konzervačných roztokoch

kg

S

 

10.39.24.30

Ostatné ovocie a orechy dočasne konzervované plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, sírnej vode alebo ostatných konzervačných roztokoch ale nevhodné na bezprostrednú konzumáciu

kg

S

 

CPA: 10.39.25

Arašidy a orechy, lúpané

10.39.25.00

Arašidy, orechy a slnečnicové semená, lúpané

kg

S

 

CPA: 10.39.29

Ostatné upravené, sušené alebo konzervované ovocie a orechy

10.39.29.10

Hrozno, sušené

kg

S

 

10.39.29.30 *

Sušené ovocie (s výnimkou hrozna); zmesi sušených orechov a/alebo sušeného ovocia

kg

S

 

10.39.29.50

Ovocie, spracované alebo konzervované, i. n. (s výnimkou Müsli)

kg

S

 

CPA: 10.39.30

Rastlinné materiály a rastlinný odpad, rastlinné zvyšky a vedľajšie výrobky

10.39.30.00

Rastlinné vedľajšie produkty a odpad na živočíšnu spotrebu, i. n.

kg

S

 

CPA: 10.39.91

Varenie a iná úprava ovocia a zeleniny pri konzervácii

10.39.91.00

Varenie a iná úprava (zahusťovanie atď.) pri konzervovaní ovocia a zeleniny

 

I

 

NACE: 10.41

Výroba olejov a tukov

CPA: 10.41.11

Stearín zo sadla, sadlový olej, oleostearín, oleomargarín a lojový olej, nie emulgované ani zmiešané alebo inak upravené

10.41.11.00

Stearín zo sadla, sadlový olej, oleostearín, oleomargarín a lojový olej (s výnimkou emulgovaných, zmiešaných alebo inak upravených)

kg

S

 

CPA: 10.41.12

Tuky a oleje a ich frakcie z rýb a morských cicavcov

10.41.12.00

Tuky a oleje a ich frakcie, z rýb alebo morských cicavcov (s výnimkou chemicky modifikovaných)

kg

S

 

CPA: 10.41.19

Ostatné živočíšne tuky a oleje a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

10.41.19.00

Ostatné živočíšne tuky a oleje a ich frakcie, tiež rafinované (s výnimkou chemicky modifikovaných)

kg

S

 

CPA: 10.41.21

Arašidový olej surový

10.41.21.10

Surový arašidový olej a jeho frakcie (s výnimkou chemicky modifikovaných)

kg

S

 

CPA: 10.41.22

Olivový olej surový

10.41.22.10

Panenský olivový olej a jeho frakcie (s výnimkou chemicky modifikovaných)

kg

S

 

10.41.22.20

Oleje a ich frakcie, získané výlučne z olív, surové (vrátane zmesí týchto olejov alebo frakcií s panenským olivovým olejom, rafinovaných) (okrem panenského olivového oleja a chemicky modifikovaných olejov)

kg

S

 

CPA: 10.41.23

Slnečnicový olej surový

10.41.23.00

Surový slnečnicový olej a požltový olej a ich frakcie (s výnimkou chemicky modifikovaných)

kg

S

 

CPA: 10.41.24

Olej z repky, repky olejnej alebo horčicový olej surový

10.41.24.10

Olej z repky, repky olejnej alebo horčicový olej a ich frakcie (s výnimkou chemicky modifikovaných)

kg

S

 

CPA: 10.41.25

Palmový olej surový

10.41.25.10

Surový palmový olej a jeho frakcie (s výnimkou chemicky modifikovaných)

kg

S

 

CPA: 10.41.29

Ostatné rastlinné oleje surové

10.41.29.10

Ostatné rastlinné oleje, surové (okrem chemicky modifikovaných olejov)

kg

S

 

CPA: 10.41.30

Bavlnené lintre

10.41.30.00

Bavlnené lintre

kg

S

 

CPA: 10.41.41

Pokrutiny a ostatný pevný odpad vznikajúci extrahovaním rastlinných tukov alebo olejov

10.41.41.30

Pokrutiny a ostatné pevné zvyšky vznikajúce pri extrakcii sójového oleja

kg

S

 

10.41.41.50

Pokrutiny a ostatné pevné zvyšky vznikajúce pri extrakcii tukov alebo oleja zo slnečnicových semien

kg

S

 

10.41.41.70

Pokrutiny a ostatné pevné zvyšky vznikajúce pri extrakcii tukov alebo oleja zo semien repky alebo repky olejnej

kg

S

 

10.41.41.90

Pokrutiny a ostatné pevné zvyšky vznikajúce pri extrakcii rastlinných tukov/olejov (vrátane bavlníkových semien, ľanových semien, kokosových orechov, kopry, palmových orechov alebo jadier; s výnimkou sójových bôbov, slnečnicových semien, semien repky alebo repky olejnej)

kg

S

 

CPA: 10.41.42

Múčky a prášky olejnatých semien alebo olejnatých plodov okrem semien horčice

10.41.42.00

Múky a prášky z olejnatých semien alebo olejnatých plodov (s výnimkou z horčice)

kg

S

 

CPA: 10.41.51

Sójový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované

10.41.51.00

Rafinovaný sójový olej a jeho frakcie (s výnimkou chemicky modifikovaných)

kg

S

 

CPA: 10.41.52

Arašidový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované

10.41.52.00

Rafinovaný arašidový olej a jeho frakcie (s výnimkou chemicky modifikovaných)

kg

S

 

CPA: 10.41.53

Olivový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované

10.41.53.10

Rafinovaný olivový olej a jeho frakcie (s výnimkou chemicky modifikovaných)

kg

S

 

10.41.53.30

Oleje a ich frakcie, získané výlučne z olív (vrátane zmesí týchto olejov alebo frakcií s panenským olivovým olejom, rafinovaných) (okrem surových olejov, panenského olivového oleja a chemicky modifikovaných olejov)

kg

S

 

CPA: 10.41.54

Slnečnicový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované

10.41.54.00

Rafinovaný slnečnicový a požltový olej a ich frakcie (s výnimkou chemicky modifikovaných)

kg

S

 

CPA: 10.41.55

Bavlníkový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované

10.41.55.00

Rafinovaný bavlníkový olej a jeho frakcie (s výnimkou chemicky modifikovaných)

kg

S

 

CPA: 10.41.56

Olej z repky, repky olejnej a horčicový olej a ich frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované

10.41.56.00

Rafinovaný olej z repky, repky olejnej alebo horčicový olej a ich frakcie (s výnimkou chemicky modifikovaných)

kg

S

 

CPA: 10.41.57

Palmový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované

10.41.57.00

Rafinovaný palmový olej a jeho frakcie (s výnimkou chemicky modifikovaných)

kg

S

 

CPA: 10.41.58

Kokosový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované

10.41.58.00

Rafinovaný olej z kokosových orechov (koprový olej) a jeho frakcie (s výnimkou chemicky modifikovaných)

kg

S

 

CPA: 10.41.59

Ostatné oleje a ich frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované; stále rastlinné tuky a ostatné rastlinné oleje (okrem kukuričného oleja), ich frakcie i. n. rafinované, ale chemicky nemodifikované

10.41.59.00

Ostatné oleje a ich frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované; stále rastlinné tuky a ostatné rastlinné oleje (okrem kukuričného oleja) a ich frakcie i. n. rafinované, ale chemicky nemodifikované

kg

S

 

CPA: 10.41.60

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, hydrogenované, esterifikované, ale inak neupravené

10.41.60.30

Živočíšne tuky a oleje a ich frakcie čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, ale ďalej neupravené (vrátane rafinovaných)

kg

S

 

10.41.60.50

Rastlinné tuky a oleje a ich frakcie čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, ale ďalej neupravené (vrátane rafinovaných)

kg

S

 

CPA: 10.41.71

Rastlinné vosky (okrem triglyceridov)

10.41.71.00

Rastlinné vosky (vrátane rafinovaných) (s výnimkou triglyceridov)

kg

S

 

CPA: 10.41.72

Degras; zvyšky po spracovaní tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov

10.41.72.00

Degras; zvyšky zo spracovania tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov

kg

S

 

NACE: 10.42

Výroba margarínu a podobných jedlých tukov

CPA: 10.42.10

Margarín a podobné jedlé tuky

10.42.10.30

Margarín a nátierky so zníženým alebo nízkym obsahom tukov (s výnimkou tekutého margarínu)

kg

S

 

10.42.10.50

Ostatné jedlé prípravky z tukov a olejov vrátane tekutého margarínu

kg

S

 

NACE: 10.51

Prevádzka mliekarní a výroba syrov

CPA: 10.51.11

Spracované tekuté mlieko

10.51.11.33

Mlieko a smotana, s hmotnostným obsahom tuku nepresahujúcim 1 %, nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor ani iné sladidlá, v bezprostrednom obale s čistým obsahom nepresahujúcim 2 l

kg

S

 

10.51.11.37

Mlieko a smotana, s hmotnostným obsahom tuku nepresahujúcim 1 %, nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor ani iné sladidlá, v bezprostrednom obale s čistým obsahom presahujúcim 2 l

kg

S

 

10.51.11.42

Mlieko a smotana, s hmotnostným obsahom tuku presahujúcim 1 %, ale nepresahujúcim 6 %, nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor ani iné sladidlá, v bezprostrednom obale s čistým obsahom nepresahujúcim 2 l

kg

S

 

10.51.11.48

Mlieko a smotana, s hmotnostným obsahom tuku presahujúcim 1 %, ale nepresahujúcim 6 %, nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor ani iné sladidlá, v bezprostrednom obale s čistým obsahom presahujúcim 2 l

kg

S

 

CPA: 10.51.12

Mlieko a smotana s obsahom tuku > 6 %, nekoncentrované ani nesladené

10.51.12.10

Mlieko a smotana, s hmotnostným obsahom tuku presahujúcim 6 %, ale nepresahujúcim 21 %, nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor ani iné sladidlá, v bezprostrednom obale s čistým obsahom nepresahujúcim 2 l

kg

S

 

10.51.12.20

Mlieko a smotana, s hmotnostným obsahom tuku presahujúcim 6 %, ale nepresahujúcim 21 %, nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor ani iné sladidlá, v bezprostrednom obale s čistým obsahom presahujúcim 2 l

kg

S

 

10.51.12.30

Mlieko a smotana, s hmotnostným obsahom tuku presahujúcim 21 %, nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor ani iné sladidlá, v bezprostrednom obale s čistým obsahom nepresahujúcim 2 l

kg

S

 

10.51.12.40

Mlieko a smotana, s hmotnostným obsahom tuku presahujúcim 21 %, nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor ani iné sladidlá, v obale s obsahom presahujúcim 2 l

kg

S

 

CPA: 10.51.21

Odstredené mlieko a smotana v prášku

10.51.21.30

Sušené odstredené mlieko (mlieko a smotana v pevnej forme, s hmotnostným obsahom tuku nepresahujúcim 1,5 %), v bezprostrednom obale s čistým obsahom nepresahujúcim 2,5 kg

kg

S

 

10.51.21.60

Sušené odstredené mlieko (mlieko a smotana v pevnej forme, s hmotnostným obsahom tuku nepresahujúcim 1,5 %), v bezprostrednom obale s čistým obsahom presahujúcim 2,5 kg

kg

S

 

CPA: 10.51.22

Plnotučné mlieko a smotana v prášku

10.51.22.30

Sušené plnotučné mlieko alebo smotana, (mlieko a smotana v pevnej forme, s hmotnostným obsahom tuku presahujúcim 1,5 %), v bezprostrednom obale s čistým obsahom nepresahujúcim 2,5 kg

kg

S

 

10.51.22.60

Sušené plnotučné mlieko alebo smotana, (mlieko a smotana v pevnej forme, s hmotnostným obsahom tuku presahujúcim 1,5 %), v bezprostrednom obale s čistým obsahom presahujúcim 2,5 kg

kg

S

 

CPA: 10.51.30

Maslo a mliečne nátierky

10.51.30.30

Maslo s hmotnostným obsahom tuku nepresahujúcim 85 %

kg

S

 

10.51.30.50

Maslo s hmotnostným obsahom tuku presahujúcim 85 % a ostatné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka (s výnimkou mliečnych nátierok s hmotnostným obsahom tuku menej ako 80 %)

kg

S

 

10.51.30.70

Mliečne nátierky s hmotnostným obsahom tukov menej ako 80 %

kg

S

 

CPA: 10.51.40

Syr a tvaroh

10.51.40.30

Nevyzreté ani nekonzervované syry (čerstvé syry) (vrátane srvátkového syra a tvarohu)

kg

S

 

10.51.40.50

Strúhaný, práškový, plesňový a ostatný netavený syr (s výnimkou čerstvého syra, srvátkového syra a tvarohu)

kg

S

 

10.51.40.70

Tavený syr (s výnimkou strúhaného alebo práškového)

kg

S

 

CPA: 10.51.51

Mlieko a smotana, koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, nie v pevných formách

10.51.51.04

Kondenzované alebo odparené mlieko, nesladené

kg

S

 

10.51.51.08

Kondenzované alebo odparené mlieko, sladené

kg

S

 

CPA: 10.51.52

Jogurt a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko alebo smotana

10.51.52.41

Cmar, smotana, jogurt a ostatné fermentované výrobky

kg

S

 

10.51.52.45

Ochutený tekutý jogurt alebo acidofilné mlieko (kyslé mlieko, smotana, jogurt a ostatné fermentované výrobky ochutené alebo obsahujúce ovocie, orechy alebo kakao)

kg

S

 

10.51.52.63

Sušený cmar

kg

S

 

10.51.52.65

Cmar

kg

S

 

CPA: 10.51.53

Kazeín

10.51.53.00

Kazeín a kazeináty

kg

S

 

CPA: 10.51.54

Laktóza a laktózový sirup

10.51.54.00

Laktóza a laktózový sirup (vrátane chemicky čistej laktózy)

kg

S

 

CPA: 10.51.55

Srvátka

10.51.55.30

Srvátka a upravená srvátka v prášku, granulách alebo v ostatných pevných formách, tiež zahustená alebo obsahujúca pridané sladidlá

kg

S

 

10.51.55.60

Srvátka a upravená srvátka v tekutej forme alebo vo forme pasty, tiež zahustená alebo obsahujúca pridané sladidlá

kg

S

 

CPA: 10.51.56

Mliečne výrobky i. n.

10.51.56.00

Výrobky obsahujúce prirodzené zložky mlieka i. n.

kg

S

 

NACE: 10.52

Výroba zmrzliny

CPA: 10.52.10

Zmrzlina a ostatné podobné jedlé mrazené výrobky

10.52.10.00

Zmrzlina a ostatné zmrzlinové výrobky (vrátane šerbetu, lolipopsu) (s výnimkou zmesí a základov pre zmrzlinu)

l

S

 

NACE: 10.61

Výroba mlynských výrobkov

CPA: 10.61.11

Lúpaná ryža

10.61.11.00

Lúpaná (hnedá) ryža

kg

S

 

CPA: 10.61.12

Ryža polobielená alebo bielená, alebo zlomková

10.61.12.30

Polobielená alebo bielená ryža, tiež hladená alebo leštená

kg

S

 

10.61.12.50

Zlomková ryža

kg

S

 

CPA: 10.61.21

Pšeničné alebo súražné múky

10.61.21.00

Pšeničná múka alebo múka zo súraže

kg

S

 

CPA: 10.61.22

Ostatné obilné múky

10.61.22.00

Obilné múky (s výnimkou pšeničnej múky a múky zo súraže)

kg

S

 

CPA: 10.61.23

Rastlinné múky a krupica

10.61.23.00

Múka a krupica zo sušeného hrachu, fazule, šošovice, sága, manioku, marantových koreňov, salepových koreňov, topinamburov, sladkých zemiakov alebo podobných koreňov alebo hľúz; múka, krupica, prášok z jedlého ovocia, orechov

kg

S

 

CPA: 10.61.24

Zmesi na prípravu pekárskych výrobkov

10.61.24.00

Zmesi a cestá na prípravu chleba, koláčov, sladkého pečiva, chrumkavého chleba, sušienok, vaflí, oblátok, suchárov, opekaného chleba a podobných opekaných výrobkov a ostatných pekárskych výrobkov

kg

S

 

CPA: 10.61.31

Krúpy a krupica z pšenice

10.61.31.33

Krúpy a krupica z tvrdej pšenice

kg

S

 

10.61.31.35

Krúpy a krupica z obyčajnej pšenice a zo špaldy

kg

S

 

CPA: 10.61.32

Obilninové krúpy, krupica a pelety i. n.

10.61.32.30

Krúpy a krupica z ovsa, kukurice, ryže, raže, jačmeňa a ostatných obilnín (s výnimkou pšenice)

kg

S

 

10.61.32.40

Pšeničné pelety

kg

S

 

10.61.32.50

Pelety z ovsa, kukurice, ryže, raže, jačmeňa a ostatných obilnín (s výnimkou pšenice)

kg

S

 

CPA: 10.61.33

Raňajkové cereálne výrobky a ostatné výrobky z obilných zŕn

10.61.33.33

Drvené na valcoch, vločkované, ošúpané, perlovité, rezané alebo šrotované cereálne zrná (s výnimkou ryže)

kg

S

 

10.61.33.35

Obilné klíčky, celé, valcované, vločkované alebo drvené (s výnimkou ryže)

kg

S

 

10.61.33.51

Prípravky typu müsli na základe nepražených obilných vločiek

kg

S

 

10.61.33.53

Ostatné pripravené jedlá získané napučaním alebo pražením obilnín

kg

S

 

10.61.33.55

Obilniny v zrnách, predvarené alebo inak pripravené (s výnimkou kukuričných)

kg

S

 

CPA: 10.61.40

Otruby, hrubá múka z otrúb a ostatné zvyšky zo spracovania obilnín

10.61.40.10

Otruby, vedľajšie mlynárske výrobky a ostatné zvyšky získané preosievaním, mletím alebo iným spracovaním kukurice

kg

S

 

10.61.40.30

Otruby, vedľajšie mlynárske výrobky a ostatné zvyšky získané preosievaním, mletím alebo iným spracovaním ryže

kg

S

 

10.61.40.50

Otruby, vedľajšie mlynárske výrobky a ostatné zvyšky získané preosievaním, mletím alebo iným spracovaním pšenice

kg

S

 

10.61.40.90

Otruby, vedľajšie mlynárske výrobky a ostatné zvyšky získané preosievaním, mletím alebo iným spracovaním obilnín (s výnimkou kukurice, ryže, pšenice)

kg

S

 

NACE: 10.62

Výroba škrobu a škrobových výrobkov

CPA: 10.62.11

Škroby; inulín; pšeničný lepok; dextríny a ostatné modifikované škroby

10.62.11.11

Pšeničný škrob

kg

S

 

10.62.11.13

Kukuričný škrob

kg

S

 

10.62.11.15

Zemiakový škrob

kg

S

 

10.62.11.19

Škroby (vrátane ryže, manioku, marantových koreňov a drene so ságovej palmy) (s výnimkou pšenice, kukurice a zemiakov)

kg

S

 

10.62.11.30

Inulín

kg

S

 

10.62.11.50

Pšeničný lepok (s výnimkou pšeničného lepku spracovaného na použitie ako glej alebo ako lazúra alebo čistidlo v textilnom priemysle)

kg

S

 

10.62.11.70

Dextríny a ostatné modifikované škroby (vrátane esterifikovaných alebo éterifikovaných rozpustných škrobov, predželatínovaných/napúčaných škrobov, dialdehydových škrobov, škrobov upravených formaldehydom/epichlorohydrinom)

kg

S

 

CPA: 10.62.12

Tapioka a jej náhrady zo škrobu vo forme vločiek, zŕn a v podobných formách

10.62.12.00

Tapioka a jej náhradky pripravené zo škrobu, vo forme vločiek, zŕn, perličiek alebo v podobných formách

kg

S

 

CPA: 10.62.13

Glukóza a glukózový sirup; fruktóza a fruktózový sirup; invertný cukor; cukry a cukrové sirupy i. n.

10.62.13.10

Glukóza a glukózový sirup (s výnimkou obsahujúcich ochucujúce alebo farbiace látky)

kg

S

 

10.62.13.20

Chemicky čistá fruktóza v pevnej forme, fruktóza a fruktózový sirup, obsahujúci v suchom stave > 50 % fruktózy; izoglukóza s výnimkou obsahujúcej ochucujúce alebo farbiace látky

kg

S

 

10.62.13.30

Maltodextrín a maltodextrínový sirup (s výnimkou obsahujúcich ochucujúce alebo farbiace látky)

kg

S

 

10.62.13.90

Ostatné cukry (vrátane invertného cukru) i. n.

kg

S

 

CPA: 10.62.14

Kukuričný olej

10.62.14.30

Surový kukuričný olej a jeho frakcie (s výnimkou chemicky modifikovaného)

kg

S

 

10.62.14.60

Rafinovaný kukuričný olej a jeho frakcie (s výnimkou chemicky modifikovaného)

kg

S

 

CPA: 10.62.20

Zvyšky z výroby škrobu a podobné zvyšky

10.62.20.00

Zvyšky z výroby škrobu a podobné zvyšky

kg

S

 

NACE: 10.71

Výroba chleba; výroba čerstvého pečiva a koláčov

CPA: 10.71.11

Čerstvý chlieb

10.71.11.00

Čerstvý chlieb obsahujúci v suchom stave ≤ 5 % cukrov a ≤ 5 % tuku (s výnimkou obsahujúceho pridaný med, vajcia, syr alebo ovocie)

kg

S

 

CPA: 10.71.12

Čerstvé pečivo a koláče

10.71.12.00

Sušienky a cukrárske výrobky, iné pekárske výrobky s prísadou sladidiel

kg

S

 

NACE: 10.72

Výroba suchárov a keksov; výroba trvanlivého pečiva a koláčov

CPA: 10.72.11

Chrumkavý chlieb, sucháre, hrianky a podobné opečené výrobky

10.72.11.30

Chrumkavý chlieb

kg

S

 

10.72.11.50

Sucháre, opekaný chlieb a podobné opekané výrobky

kg

S

 

CPA: 10.72.12

Medovníky a podobné výrobky; sladké sušienky; vafle a oblátky

10.72.12.30

Medovníky a podobné výrobky

kg

S

 

10.72.12.53

Sladké sušienky, vafle a oblátky, celkom alebo čiastočne potiahnuté alebo pokryté čokoládou alebo ostatnými prípravkami obsahujúcimi kakao

kg

S

 

10.72.12.55

Sladké sušienky (vrátane sendvičových sušienok, s výnimkou celkom alebo čiastočne potiahnutých alebo pokrytých čokoládou alebo ostatnými prípravkami obsahujúcimi kakao)

kg

S

 

10.72.12.57

Vafle a oblátky, s obsahom vody vyšším než 10 % hmotnosti konečného výrobku (s výnimkou zmrzlinových kornútkov, sendvičových oblátok, ostatných podobných výrobkov)

kg

S

 

10.72.12.59

Oblátky a malé oblátky (vrátane solených) (s výnimkou celkom alebo čiastočne potiahnutých alebo pokrytých čokoládou alebo ostatnými prípravkami obsahujúcimi kakao)

kg

S

 

CPA: 10.72.19

Ostatné sušené alebo trvanlivé pekárske výrobky

10.72.19.10

Maces

kg

S

 

10.72.19.20

Hostie, prázdne oblátky druhov používaných na farmaceutické účely, oblátky na pečenie, ryžový papier a podobné výrobky

kg

S

 

10.72.19.40

Sušienky (s výnimkou sušienok celkom alebo čiastočne potiahnutých alebo pokrytých čokoládou alebo ostatnými prípravkami obsahujúcimi kakao, sladké sušienky, vafle a oblátky)

kg

S

 

10.72.19.50

Ochutené alebo solené extrudované alebo expandované výrobky

kg

S

 

10.72.19.90

Pekárenské výrobky, bez pridaných sladidiel (vrátane palaciniek, lievancov, slaného koláča quiche, pizze; s výnimkou sendvičov, chrumkavého chleba, vaflí, oblátok, suchárov, opekaných, ochutených alebo solených extrudovaných alebo expandovaných výrobkov)

kg

S

 

NACE: 10.73

Výroba rezancov, cestovín, kuskusu a podobných múčnych výrobkov

CPA: 10.73.11

Makaróny, rezance a podobné múčne výrobky

10.73.11.30

Nevarené cestoviny, s obsahom vajec (s výnimkou plnených alebo podobne spracovaných)

kg

S

 

10.73.11.50

Nevarené cestoviny (s výnimkou cestovín obsahujúcich vajcia, plnených alebo podobne spracovaných)

kg

S

 

CPA: 10.73.12

Kuskus

10.73.12.00

Kuskus

kg

S

 

NACE: 10.81

Výroba cukru

CPA: 10.81.11

Surový trstinový alebo repný cukor v pevnom stave

10.81.11.00

Surový trstinový a repný cukor, v pevnom stave, bez prísad aromatických prípravkov či farbív

kg

S

 

CPA: 10.81.12

Rafinovaný trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v pevnom stave, neobsahujúce pridané aromatické prípravky ani farbivá

10.81.12.30

Rafinovaný biely trstinový alebo repný cukor v pevnom stave

kg

S

 

10.81.12.90

Rafinovaný trstinový alebo repný cukor v tuhom stave (s výnimkou bieleho cukru)

kg

S

 

CPA: 10.81.13

Rafinovaný trstinový alebo repný cukor obsahujúci aromatické prípravky alebo farbivá; javorový cukor a javorový sirup

10.81.13.00

Rafinovaný trstinový alebo repný cukor s prísadou aromatických prípravkov alebo farbív; javorový cukor a javorový sirup

kg

S

 

CPA: 10.81.14

Melasy

10.81.14.30

Trstinová melasa

kg

S

 

10.81.14.50

Melasa získaná extrakciou alebo rafináciou (s výnimkou trstinovej)

kg

S

 

CPA: 10.81.20

Repné rezky, bagasa a iný odpad z výroby cukru

10.81.20.00

Repné rezky, bagasa a iné cukrovarnícke odpady (vrátane čírenej trosky a filtrované lisované zvyšky)

kg

S

 

NACE: 10.82

Výroba kakaa, čokolády a cukroviniek

CPA: 10.82.11

Kakaová hmota, tiež odtučnená

10.82.11.00

Kakaová hmota (s výnimkou obsahujúcej pridaný cukor alebo iné sladidlá)

kg

S

 

CPA: 10.82.12

Kakaové maslo, tuk a olej

10.82.12.00

Kakaové maslo, kakaový tuk a kakaový olej

kg

S

 

CPA: 10.82.13

Kakaový prášok neobsahujúci pridaný cukor ani iné sladidlá

10.82.13.00

Kakaový prášok neobsahujúci pridaný cukor ani ostatné sladidlá

kg

S

 

CPA: 10.82.14

Kakaový prášok obsahujúci pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

10.82.14.00

Kakaový prášok, s prísadou cukru alebo iných sladidiel

kg

S

 

CPA: 10.82.21

Čokoláda a potravinové prípravky obsahujúce kakao (okrem osladeného kakaového prášku), voľne ložené

10.82.21.30

Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao, v blokoch, doskách alebo tyčinkách > 2 kg alebo v roztoku, paste, v prášku, granulované alebo v ostatných tvaroch, v nádobách alebo v bezprostrednom obale, s hmotnosťou obsahu > 2 kg, obsahujúce ≥ 18 % hmotnosti kakaového masla

kg

S

 

10.82.21.50

Čokoládové mliečne drobky obsahujúce 18 % alebo viac kakaového masla a v balení s hmotnosťou > 2 kg

kg

S

 

10.82.21.70

Čokoládové polevy obsahujúce minimum 18 % kakaového masla a v balení s hmotnosťou > 2 kg

kg

S

 

10.82.21.90

Potravinové prípravky obsahujúce < 18 % kakaového masla a v balení s hmotnosťou > 2 kg (s výnimkou čokoládových poliev, čokoládových mliečnych drobkov)

kg

S

 

CPA: 10.82.22

Čokoláda a potravinové prípravky obsahujúce kakao (okrem osladeného kakaového prášku), iné ako voľne ložené

10.82.22.33

Plnené čokoládové kusy, tabuľky alebo tyčinky plnené v strede (vrátane krémov, likérov alebo ovocných pást; s výnimkou čokoládových sušienok)

kg

S

 

10.82.22.35

Čokoládové kusy, tabuľky alebo tyčinky s prísadou obilnín, ovocia alebo orechov (s výnimkou plnených, čokoládových sušienok)

kg

S

 

10.82.22.39

Čokoládové bloky, tabuľky alebo tyčinky (s výnimkou plnených, s pridanými obilninami, ovocím alebo orechmi)

kg

S

 

10.82.22.43

Čokolády (vrátane praliniek) obsahujúce alkohol (s výnimkou v blokoch, tabuľkách alebo tyčinkách)

kg

S

 

10.82.22.45

Čokolády (s výnimkou obsahujúcich alkohol, v blokoch, tabuľkách alebo tyčinkách)

kg

S

 

10.82.22.53

Plnené čokoládové cukrovinky (s výnimkou v blokoch, tabuľkách alebo tyčinkách, čokoládových sušienok, čokolád)

kg

S

 

10.82.22.55

Čokoládové cukrovinky (s výnimkou plnených, v blokoch, tabuľkách alebo tyčinkách, čokoládových sušienok, čokolád)

kg

S

 

10.82.22.60

Cukrovinky a ich náhradky vyrobené z náhradiek cukru, obsahujúce kakao (vrátane čokoládového nugátu) (s výnimkou bielej čokolády)

kg

S

 

10.82.22.70

Nátierky obsahujúce kakao

kg

S

 

10.82.22.80

Prípravky na výrobu nápojov obsahujúce kakao

kg

S

 

10.82.22.90

Potravinové prípravky s obsahom kakaa (s výnimkou kakaovej pasty, masla, prášku, blokov, tabuliek, tyčiniek, tekutých, pást, práškov, granúl iné objemové formy v balení > 2 kg, na výrobu nápojov, čokoládových nátierok)

kg

S

 

CPA: 10.82.23

Cukrovinky (vrátane bielej čokolády) neobsahujúce kakao

10.82.23.10

Žuvacia guma

kg

S

 

10.82.23.20

Výťažok zo sladkého drievka, kusy, tyčinky a cukríky obsahujúce > 10 % hmotnosti sacharózy, ale neobsahujúce žiadnu inú látku

kg

S

 

10.82.23.30

Biela čokoláda

kg

S

 

10.82.23.53

Cukrovinkové pasty v bezprostrednom balení s čistým obsahom ≥ 1 kg (vrátane marcipánu, fondánu, nugátu a mandľových pást)

kg

S

 

10.82.23.55

Zdravotné pastilky a bonbóny proti kašľu obsahujúce najmä cukor a ochucujúce látky (s výnimkou pastiliek alebo bonbónov s ochucujúcimi látkami, ktoré majú medicínske vlastnosti)

kg

S

 

10.82.23.63

Výrobky s cukrovou polevou (dražé a pod.)

kg

S

 

10.82.23.65

Gumové a želatínové cukrovinky vrátane ovocných pást vo forme cukroviniek (okrem žuvacej gumy)

kg

S

 

10.82.23.73

Tvrdé cukríky

kg

S

 

10.82.23.75

Mäkké i tvrdé karamelky a podobné bonbóny

kg

S

 

10.82.23.83

Lisované tablety z cukroviniek

kg

S

 

10.82.23.90

Cukrovinky i. n.

kg

S

 

CPA: 10.82.24

Ovocie, orechy, ovocné kôry a šupy a ostatné časti rastlín, konzervované cukrom

10.82.24.00

Máčané, glazované alebo kandizované ovocie, orechy, ovocné kôry a šupy a ostatné časti rastlín

kg

S

 

NACE: 10.83

Spracovanie čaju a kávy

CPA: 10.83.11

Káva bezkofeínová alebo pražená

10.83.11.30

Nepražená káva bez kofeínu

kg

S

 

10.83.11.50

Pražená káva s kofeínom

kg

S

 

10.83.11.70

Pražená káva bez kofeínu

kg

S

 

CPA: 10.83.12

Kávové náhrady; výťažky, esencie a koncentráty kávy alebo jej náhrad; kávové plevy a šupky

10.83.12.10

Kávové náhradky obsahujúce kávu

kg

S

 

10.83.12.40

Výťažky, esencie a koncentráty z kávy a prípravky na báze týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov z kávy alebo na báze kávy

kg

S

 

10.83.12.70

Pražená čakanka a iné pražené náhradky kávy, a výťažky, esencie a koncentráty z nich

kg

S

 

CPA: 10.83.13

Zelený čaj (nefermentovaný), čierny čaj (fermentovaný) a čiastočne fermentovaný čaj v obale s obsahom ≤ 3 kg

10.83.13.00

Čaj v bezprostrednom obale s obsahom nepresahujúcim 3 kg

kg

S

 

CPA: 10.83.14

Výťažky, esencie, koncentráty a prípravky z čaju alebo maté

10.83.14.00

Výťažky, esencie, koncentráty z čaju alebo maté a prípravky na báze týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov, alebo na báze čaju alebo maté

kg

S

 

CPA: 10.83.15

Bylinné výluhy

10.83.15.00 z

Bylinné výluhy

kg

S

 

NACE: 10.84

Výroba korenín a chuťových prísad

CPA: 10.84.11

Ocot a jeho náhrady získané z kyseliny octovej

10.84.11.30

Vínny ocot

l

S

 

10.84.11.90

Ocot a náhradky octu (s výnimkou octu vyrobeného z vína)

l

S

 

CPA: 10.84.12

Omáčky; miešané koreniny a miešané chuťové prísady; horčičná múčka a prášok; hotová horčica

10.84.12.10

Sójová omáčka

kg

S

 

10.84.12.30

Rajčiakový kečup a ostatné rajčiakové omáčky

kg

S

 

10.84.12.53

Horčicová múka a krupica

kg

S

 

10.84.12.55

Pripravená horčica

kg

S

 

10.84.12.70

Omáčky a prípravky na omáčky; nakladacie a koreniace zmesi (s výnimkou sójovej omáčky, rajčiakového kečupu, iných rajčinových omáčok, horčičnej múky alebo krupice a pripravenej horčice)

kg

S

 

CPA: 10.84.30

Jedlá soľ

10.84.30.00

Soľ vhodná na ľudskú konzumáciu

kg

T

 

NACE: 10.85

Výroba pripravených pokrmov a jedla

CPA: 10.85.11

Pripravené pokrmy a jedlá z mäsa, drobov alebo krvi

10.85.11.00 z

Pripravené pokrmy a jedlá z mäsa, mäsových drobov alebo krvi

kg

S

 

CPA: 10.85.12

Pripravené pokrmy a jedlá z rýb, kôrovcov a mäkkýšov

10.85.12.00 z

Pripravené pokrmy a jedlá z rýb, kôrovcov a mäkkýšov

kg

S

 

CPA: 10.85.13

Pripravené pokrmy a jedlá zo zeleniny

10.85.13.00 z

Pripravené pokrmy a jedlá zo zeleniny

kg

S

 

CPA: 10.85.14

Pripravené pokrmy a jedlá z cestovín

10.85.14.10

Varené alebo nevarené cestoviny plnené mäsom, rybami, syrom alebo inou hmotou v rôznych pomeroch

kg

S

 

10.85.14.30

Sušené, nesušené a mrazené cestoviny a cestovinové výrobky (vrátane spracovaných jedál) (s výnimkou nevarených cestovín, plnených cestovín)

kg

S

 

CPA: 10.85.19

Ostatné pripravené pokrmy a jedlá

10.85.19.10 z

Ostatné pripravené pokrmy a jedlá vrátane mrazenej pizze, s výnimkou čerstvej pizze

kg

S

 

NACE: 10.86

Výroba a príprava homogenizovaných a diétnych potravín

CPA: 10.86.10

Homogenizované potravinové prípravky a diétne potraviny

10.86.10.10

Homogenizované prípravky z mäsa, mäsových drobov alebo krvi (s výnimkou párkov, salám a podobných výrobkov z mäsa; potravinárske prípravky na základe týchto výrobkov)

kg

S

 

10.86.10.30

Homogenizovaná zelenina (s výnimkou mrazených, konzervovaná vínnym octom alebo kyselinou octovou)

kg

S

 

10.86.10.50

Homogenizované prípravky z džemov, ovocného želé, marmelád, ovocného alebo orechového pyré a ovocných alebo orechových pást

kg

S

 

10.86.10.60

Homogenizované zmesi potravinových prípravkov pre dojčenské potraviny alebo dietetické výrobky, v balení na predaj v malom, v baleniach nepresahujúcich 250g

kg

S

 

10.86.10.70

Potravinové prípravky pre dojčatá, v balení na predaj v malom (s výnimkou homogenizovaných zmesí potravinových prípravkov)

kg

S

 

NACE: 10.89

Výroba ostatných potravinárskych produktov i. n.

CPA: 10.89.11

Polievky a bujóny a prípravky na ne

10.89.11.00

Polievky a bujóny a prípravky na ne

kg

S

 

CPA: 10.89.12

Vajcia, nie v škrupinách, a vaječné žĺtky, čerstvé alebo konzervované; vajcia v škrupinách, konzervované alebo varené; vaječný albumín

10.89.12.30

Vaječné výrobky, čerstvé, sušené, varené na pare alebo varené vo vode, tvarované, mrazené alebo inak konzervované (s výnimkou albumínu, v škrupine)

kg

S

 

10.89.12.50

Vaječný albumín

kg

S

 

CPA: 10.89.13

Droždie (aktívne alebo neaktívne); ostatné jednobunkové mikroorganizmy, mŕtve; hotové prášky do pečiva

10.89.13.34

Pekárske kvasinky

kg

S

 

10.89.13.39

Aktívne droždie (s výnimkou pekárenského droždia)

kg

S

 

10.89.13.50

Neaktívne droždie, ostatné jednobunkové organizmy, neživé

kg

S

 

10.89.13.70

Hotové prášky do pečiva

kg

S

 

CPA: 10.89.14

Výťažky a šťavy z mäsa, rýb a vodných bezstavovcov

10.89.14.00

Výťažky a šťavy z mäsa, rýb, kôrovcov alebo ostatných vodných bezstavovcov

kg

S

 

CPA: 10.89.16

Hotové netrvanlivé potravinárske výrobky ako sendviče a čerstvá pizza

10.89.16.00 z

Netrvanlivé potraviny vrátane čerstvej pizze a sendvičov

kg

S

 

CPA: 10.89.17

Výživové doplnky na ľudskú konzumáciu

10.89.17.00 z

Výživové doplnky (výrobky na ľudskú konzumáciu určené ako zdroj živín)

kg

S

 

CPA: 10.89.19

Rôzne potravinárske výrobky i. n.

10.89.19.10

Karamel

kg

S

 

10.89.19.25

Sladové extrakty

kg

S

 

10.89.19.30

Prípravky na výrobu jedla z múky, krupice, škrobu atď.

kg

S

 

10.89.19.35

Proteínové koncentráty a aromatizovaný alebo prifarbovaný cukrový sirup

kg

S

 

10.89.19.50 z

Ostatné potravinové prípravky i. n.

kg

S

 

NACE: 10.91

Výroba a príprava krmív pre hospodárske zvieratá

CPA: 10.91.10

Pripravené krmivo pre hospodárske zvieratá okrem lucernových múčok a peliet

10.91.10.10 z

Premixy na výživu hospodárskych zvierat

kg

S

 

10.91.10.33 z

Prípravky používané na výživu hospodárskych zvierat (okrem premixov): ošípané

kg

S

 

10.91.10.35 z

Prípravky používané na výživu hospodárskych zvierat (okrem premixov): hovädzí dobytok

kg

S

 

10.91.10.37 z

Prípravky používané na výživu hospodárskych zvierat (okrem premixov): hydina

kg

S

 

10.91.10.39 z

Prípravky používané na výživu hospodárskych zvierat (okrem premixov): i. n.

kg

S

 

CPA: 10.91.20

Lucernové múčky a pelety

10.91.20.00

Múka a pelety z lucerny (alfalfa)

kg

S

 

NACE: 10.92

Výroba a príprava krmív pre domáce zvieratá

CPA: 10.92.10

Pripravené krmivo pre domáce zvieratá

10.92.10.30

Krmivo pre psov alebo mačky, v balení na predaj v malom

kg

S

 

10.92.10.60 z

Prípravky používané na kŕmenie domácich zvierat (s výnimkou krmiva pre psy a mačky, v balení na predaj v malom)

kg

S

 

NACE: 11.01

Destilovanie, úprava a miešanie alkoholu

CPA: 11.01.10

Destilované alkoholické nápoje

11.01.10.20

Destiláty z hroznového vína alebo z hroznových výliskov (dôležité: bez spotrebnej dane)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.30

Whisky (dôležité: bez spotrebnej dane)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.40

Rum a ostatné destiláty získané destiláciou vykvasených produktov z cukrovej trstiny (dôležité: bez spotrebnej dane)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.50

Gin a borovička (dôležité: bez spotrebnej dane)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.63

Vodka s obsahom alkoholu ≤ 45,4 % (dôležité: bez spotrebnej dane)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.65

Liehoviny destilované z ovocia (s výnimkou likérov, ginu, borovičky; hroznového vína alebo hroznových výliskov) (dôležité: bez spotrebnej dane)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.70

Čisté alkoholy (dôležité: bez spotrebnej dane)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.80

Destiláty, likéry a ostatné liehovinové nápoje (s výnimkou destilátov z hroznového vína, hroznových výliskov alebo ovocia/whisky, rumu, táfie, ginu a borovičky, vodky s obsahom alkoholu ≤ 45,4 %, liehovín destilovaných z ovocia)(dôležité: bez spotrebnej dane)

l alc. 100 %

S

 

NACE: 11.02

Výroba hroznového vína

CPA: 11.02.11

Šumivé víno z čerstvého hrozna

11.02.11.30

Šampanské (dôležité: bez spotrebnej dane)

l

S

 

11.02.11.90

Šumivé víno z čerstvého hrozna (s výnimkou šampanského; bez spotrebnej dane)

l

S

 

CPA: 11.02.12

Víno z čerstvého hrozna okrem šumivého vína; hroznový mušt

11.02.12.11 z

Biele vína s chráneným označením pôvodu (ChOP)

l

S

 

11.02.12.15

Víno a hroznový mušt, ktorých kvasenie bolo zastavené alebo mu bolo zabránené pridaním alkoholu, s tlakom oxidu uhličitého v roztoku ≥ 1 bar < 3, pri teplote 20 oC (s výnimkou šumivého vína)

l

S

 

11.02.12.17 z

Kvalitné víno a hroznový mušt, ktorých kvasenie bolo zastavené alebo mu bolo zabránené pridaním alkoholu, s chráneným označením pôvodu (ChOP), s obsahom alkoholu ≤ 15 % (s výnimkou bieleho vína a šumivého vína)

l

S

 

11.02.12.20

Víno a hroznový mušt, ktorých kvasenie bolo zastavené alebo mu bolo zabránené pridaním alkoholu, s obsahom alkoholu ≤ 15 % (s výnimkou šumivého vína a vína (ChOP))

l

S

 

11.02.12.31

Vína portské, z Madeiry, sherry a ostatné s objemovým alkoholometrickým titrom väčším ako 15 %

l

S

 

11.02.12.50

Hroznový mušt (bez spotrebnej dane)

l

S

 

NACE: 11.03

Výroba jablčného vína a iného ovocného vína

CPA: 11.03.10

Ostatné kvasené nápoje (napr. jablčné, hruškové, medovina); miešané nápoje obsahujúce alkohol

11.03.10.00

Vykvasené nápoje a zmesi z nich (vrátane nealkoholických nápojov, jablčného muštu, hruškového muštu a medoviny; s výnimkou sladového piva, hroznového vína ochuteného bylinami alebo aromatickými látkami)

l

S

 

NACE: 11.04

Výroba iných nedestilovaných kvasených nápojov

CPA: 11.04.10

Vermut a ostatné aromatizované vína z čerstvého hrozna

11.04.10.00

Vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna ochutené bylinami alebo aromatickými látkami (bez spotrebnej dane)

l

S

 

NACE: 11.05

Výroba piva

CPA: 11.05.10

Pivo okrem pivovarníckeho mláta

11.05.10.00

Pivo zo sladu (s výnimkou nealkoholického piva, piva s objemovým alkoholometrickým titrom nepresahujúcim 0,5 %, bez spotrebnej dane)

l

S

 

11.05.10.10

Nealkoholické pivo a pivo nepresahujúce 0,5 % alkoholu

l

S

 

CPA: 11.05.20

Pivovarnícke alebo liehovarnícke mláto

11.05.20.00

Pivovarnícke alebo liehovarnícke mláto a odpad (bez spotrebnej dane)

kg

S

 

NACE: 11.06

Výroba sladu

CPA: 11.06.10

Slad

11.06.10.30

Slad nepražený (bez spotrebnej dane)

kg

S

 

11.06.10.50

Slad pražený (bez spotrebnej dane, výrobky, ktoré boli predmetom ďalšieho spracovania, pražený slad ako náhrada kávy)

kg

S

 

NACE: 11.07

Výroba nealkoholických nápojov; produkcia minerálnych vôd a iných fľaškových vôd

CPA: 11.07.11

Minerálne vody a sýtené vody, nesladené a neochutené

11.07.11.30

Minerálne vody a sódovky, nesladené

l

S

 

11.07.11.50

Nesladené a nearomatizované vody; ľad a sneh (s výnimkou minerálnych a prevzdušnených vôd)

l

S

 

CPA: 11.07.19

Ostatné nealkoholické nápoje

11.07.19.30

Vody, s prídavkom cukru alebo iných sladidiel, alebo aromatizované, t. j. nealkoholické nápoje (vrátane minerálnych a sýtených vôd)

l

S

 

11.07.19.50

Nealkoholické nápoje bez obsahu mliečneho tuku (s výnimkou sladených alebo nesladených minerálnych vôd, sýtených alebo aromatizovaných vôd)

l

S

 

11.07.19.70

Nealkoholické nápoje s obsahom mliečneho tuku

l

S

 

NACE: 12.00

Výroba tabakových výrobkov

CPA: 12.00.11

Cigary, cigary s odrezanými koncami, cigarky a cigarety z tabaku alebo tabakových náhradiek

12.00.11.30

Cigary, cigary s odrezanými koncami a cigarky, obsahujúce tabak alebo zmesi tabaku a tabakových náhrad (bez spotrebnej dane)

p/st

S

 

12.00.11.50

Cigarety s obsahom tabaku alebo zmesí tabaku a tabakových náhrad (bez spotrebnej dane)

p/st

S

 

12.00.11.70

Cigary; cigary s odrezanými koncami; cigarky a cigarety obsahujúce iba tabakové náhrady (bez spotrebnej dane)

kg

S

 

CPA: 12.00.12

Sušené tabakové listy odžilované/strips

12.00.12.00

Sušené tabakové listy odžilované/strips

kg

S

 

CPA: 12.00.19

Ostatné tabakové výrobky a tabakové náhradky; homogenizovaný alebo rekonštituovaný tabak; tabakové výťažky a esencie

12.00.19.30

Fajčiarsky tabak (bez spotrebnej dane)

kg

S

 

12.00.19.90

Spracovaný tabak, výťažky a esencie, ostatný homogenizovaný alebo rekonštituovaný tabak i. n.

kg

S

 

NACE: 13.10

Príprava a spriadanie textilných vlákien

CPA: 13.10.10

Tuk z ovčej vlny (vrátane lanolínu)

13.10.10.00

Tuk z ovčej vlny a tukové látky z neho získané, vrátane lanolínu

kg

T

 

CPA: 13.10.21

Surový hodváb (nesúkaný)

13.10.21.00

Surový hodváb (nesúkaný)

kg

T

 

CPA: 13.10.22

Vlna odmastená alebo karbonizovaná, nemykaná ani nečesaná

13.10.22.00

Vlna, odmastená alebo karbonizovaná, nemykaná ani nečesaná

kg

T

 

CPA: 13.10.23

Výčesky z vlny alebo z jemných chlpov zvierat

13.10.23.00

Výčesky z vlny alebo jemných chlpov zvierat

kg

T

 

CPA: 13.10.24

Vlna a jemné alebo hrubé chlpy zvierat, mykané alebo česané

13.10.24.00

Vlna alebo chlpy zvierat, mykané alebo česané (vrátane vlnových česancov)

kg

T

 

CPA: 13.10.25

Bavlna mykaná alebo česaná

13.10.25.00

Bavlna, mykaná alebo česaná

kg

T

 

CPA: 13.10.26

Juta a ostatné textilné vlákna (okrem ľanu, pravého konope a ramie), spracované, ale nespradené

13.10.26.00

Juta a ostatné textilné vlákna (s výnimkou ľanu, pravých konopí a ramie), spracované, ale nespradené

kg

T

 

CPA: 13.10.29

Ostatné rastlinné textilné vlákna, spracované, ale nespradené

13.10.29.00

Ostatné rastlinné textilné vlákna, spracované, ale nespradené

kg

T

 

CPA: 13.10.31

Syntetické strižné vlákna mykané, česané alebo inak spracované na spriadanie

13.10.31.00

Syntetické strižné vlákna, mykané, česané alebo inake spracované na spriadanie

kg

T

 

CPA: 13.10.32

Umelé strižné vlákna mykané, česané alebo inak spracované na spriadanie

13.10.32.00

Umelé strižné vlákna, mykané, česané alebo inak spracované na spriadanie

kg

T

 

CPA: 13.10.40

Hodvábna priadza a priadza spradená z hodvábneho odpadu

13.10.40.10

Hodvábna priadza (s výnimkou priadze spradenej z hodvábneho odpadu), neupravená na predaj v malom

kg

T

 

13.10.40.30

Priadza spradená z hodvábneho odpadu, neupravená na predaj v malom

kg

T

 

13.10.40.50

Hodvábna priadza a priadza spradená z hodvábneho odpadu, upravená na predaj v malom, mesinský vlas

kg

T

 

CPA: 13.10.50

Priadza z vlny, upravená alebo neupravená na predaj v malom; priadza z jemných alebo hrubých chlpov zvierat alebo z konského vlásia

13.10.50.10

Priadza z mykanej vlny alebo jemných chlpov zvierat, neupravená na predaj v malom

kg

T

 

13.10.50.30

Priadza z česanej vlny alebo jemných chlpov zvierat, neupravená na predaj v malom

kg

T

 

13.10.50.50

Priadza z vlny alebo jemných zvieracích chlpov, upravená na predaj v malom

kg

T

 

CPA: 13.10.61

Bavlnená priadza (iná ako šijacie nite)

13.10.61.32 z

Priadza z nečesanej bavlny, neupravená na predaj v malom, na tkaniny (s výnimkou na koberce a podlahové krytiny)

kg

T

 

13.10.61.33 z

Priadza z nečesanej bavlny, neupravená na predaj v malom, pre pletené výrobky a pančuchový tovar

kg

T

 

13.10.61.35 z

Priadza z nečesanej bavlny, neupravená na predaj v malom, na iné použitie (vrátane kobercov a podlahových krytín)

kg

T

 

13.10.61.52 z

Priadza z česanej bavlny, neupravená na predaj v malom, na tkaniny (s výnimkou na koberce a podlahové krytiny)

kg

T

 

13.10.61.53 z

Priadza z česanej bavlny, neupravená na predaj v malom, na pletené výrobky a pančuchový tovar

kg

T

 

13.10.61.55 z

Priadza z česanej bavlny, neupravená na predaj v malom, na iné použitie (vrátane kobercov a podlahových krytín)

kg

T

 

13.10.61.60

Bavlnená priadza, upravená na predaj v malom (s výnimkou šijacích nití)

kg

T

 

CPA: 13.10.62

Bavlnené šijacie nite

13.10.62.00

Bavlnené šijacie nite

kg

T

 

CPA: 13.10.71

Ľanová priadza

13.10.71.10

Ľanová priadza, neupravená na predaj v malom

kg

T

 

13.10.71.20

Ľanová priadza, upravená na predaj v malom

kg

T

 

CPA: 13.10.72

Priadza z jutových alebo ostatných textilných lykových vláken; priadza z ostatných rastlinných textilných vláken; papierová priadza

13.10.72.00

Priadza z rastlinných alebo textilných lykových vlákien; papierová priadza (s výnimkou ľanu)

kg

T

 

CPA: 13.10.81

Priadza z chemických vláken, násobná alebo káblová (iná ako šijacia niť, vysokopevnostná priadza z polyamidov, polyesterov alebo viskózového umelého vlákna), neupravená pre maloobchod; priadza z chemických vláken (iná ako šijacia niť), upravená pre maloobchod

13.10.81.10

Násobná alebo káblovaná priadza zo syntetických vlákien, neupravená na predaj v malom

kg

T

 

13.10.81.30

Násobná alebo káblovaná priadza zo syntetických vlákien, neupravená na predaj v malom (s výnimkou šijacích nití)

kg

T

 

13.10.81.50

Priadza z chemického hodvábu (iná než šijacia niť), upravená na predaj v malom

kg

T

 

CPA: 13.10.82

Priadza iná ako šijacia niť zo syntetických strižných vláken, obsahujúca ≥ 85 % hmotnosti takýchto vláken

13.10.82.10

Priadza (iná ako šijacia niť) zo syntetických strižných vlákien, s obsahom strižných vlákien ≥ 85 % hmotnosti, neupravená na predaj v malom

kg

T

 

13.10.82.50

Priadza (iná ako šijacia niť) s obsahom syntetických strižných vlákien ≥ 85 % hmotnosti, upravená na predaj v malom

kg

T

 

CPA: 13.10.83

Priadza iná ako šijacia niť zo syntetických strižných vláken, obsahujúca < 85 % hmotnosti takýchto vláken

13.10.83.20

Priadza s obsahom < 85 % hmotnosti polyesterových strižných vlákien (iná ako šijacia niť), v zmesi s umelými vláknami, neupravená na predaj v malom

kg

T

 

13.10.83.33 z

Priadza zo syntetických strižných vlákien, s obsahom < 85 % hmotnosti strižných vlákien, v zmesi hlavne alebo výlučne s mykanou vlnou alebo mykanými jemnými chlpmi zvierat, neupravená na predaj v malom

kg

T

 

13.10.83.36 z

Priadza zo syntetických strižných vlákien, s obsahom < 85 % hmotnosti strižných vlákien, v zmesi s česanou vlnou alebo česanými jemnými chlpmi zvierat, neupravená na predaj v malom

kg

T

 

13.10.83.40

Priadza s obsahom < 85 % hmotnosti syntetických strižných vlákien (iná ako šijacia niť), v zmesi s bavlnou, neupravená na predaj v malom

kg

T

 

13.10.83.80

Ostatné priadze s obsahom < 85 % hmotnosti syntetických strižných vlákien (iné ako šijacia niť) i. n., neupravené na predaj v malom

kg

T

 

13.10.83.90

Priadza s obsahom syntetických strižných vlákien < 85 % hmotnosti (iná ako šijacia niť), upravená na predaj v malom

kg

T

 

CPA: 13.10.84

Priadza (iná ako šijacia niť) z umelých strižných vláken

13.10.84.10

Priadza (iná ako šijacia niť) z umelých strižných vlákien, neupravená na predaj v malom

kg

T

 

13.10.84.30

Priadza (iná ako šijacia niť) z umelých strižných vlákien, upravená na predaj v malom

kg

T

 

CPA: 13.10.85

Šijacie nite a priadza z umelých a syntetických vláken

13.10.85.10

Šijacia niť z chemických vlákien

kg

T

 

13.10.85.50

Šijacia niť z chemických strižných vlákien

kg

T

 

NACE: 13.20

Tkanie textilu

CPA: 13.20.11

Tkaniny z hodvábu alebo hodvábneho odpadu

13.20.11.00

Tkaniny z hodvábu alebo hodvábneho odpadu

m2

S

 

CPA: 13.20.12

Tkaniny z mykanej alebo česanej vlny, alebo jemných chlpov zvierat, alebo hrubých chlpov zvierat, alebo z konského vlásia

13.20.12.30

Tkaniny z mykanej vlny alebo mykaných jemných chlpov zvierat

m2

T

 

13.20.12.60

Tkaniny z česanej vlny alebo česaných jemných chlpov zvierat; tkaniny z hrubých chlpov zvierat

m2

T

 

CPA: 13.20.13

Ľanové tkaniny

13.20.13.30

Ľanové tkaniny obsahujúce 85 % hmotnosti alebo viac ľanu

m2

T

 

13.20.13.60

Ľanové tkaniny obsahujúce menej ako 85 % hmotnosti ľanu

m2

T

 

CPA: 13.20.14

Tkaniny z juty a ostatných textilných lykových vláken (okrem ľanu, pravého konope a ramie)

13.20.14.00

Tkaniny z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien (s výnimkou ľanu, pravého konope, ramie)

m2

T

 

CPA: 13.20.19

Tkaniny z ostatných rastlinných textilných vláken; tkaniny z papierovej priadze

13.20.19.00

Tkaniny z pravého konope, ramie alebo ostatných rastlinných textilných vlákien (s výnimkou ľanu, juty, iných textilných lykových vlákien); papierová priadza

m2

T

 

CPA: 13.20.20

Bavlnené tkaniny

13.20.20.14 z

Bavlnené tkaniny, nie z rôznofarebných priadzí, s plošnou hmotnosťou najviac 200 g/m2, na odevy

m2

T

 

13.20.20.17 z

Bavlnené tkaniny, nie z rôznofarebných priadzí, s plošnou hmotnosťou najviac 200 g/m2, na plátna do domácnosti a na nábytkárske textílie

m2

T

 

13.20.20.19 z

Bavlnené tkaniny; nie z rôznofarebných priadzí, s plošnou hmotnosťou najviac 200 g/m2, na technické alebo priemyselné použitie (s výnimkou gázy a lekárskej gázy)

m2

T

 

13.20.20.20

Bavlnené tkaniny, s plošnou hmotnosťou najviac 100 g/m2, na lekárske gázy, bandáže a obväzy

m2

S

 

13.20.20.31 z

Bavlnené tkaniny z rôznofarebných priadzí, s plošnou hmotnosťou najviac 200 g/m2, na košele a blúzky

m2

T

 

13.20.20.42 z

Bavlnené tkaniny nie z rôznofarebných priadzí, s plošnou hmotnosťou viac ako 200 g/m2, na odevy

m2

T

 

13.20.20.44 z

Bavlnené tkaniny, nie z rôznofarebných priadzí, s plošnou hmotnosťou viac ako 200 g/m2, na plátna do domácnosti a na nábytkárske textílie

m2

T

 

13.20.20.49 z

Bavlnené tkaniny, nie z rôznofarebných priadzí, s plošnou hmotnosťou viac ako 200 g/m2, na technické alebo priemyselné použitie

m2

T

 

13.20.20.60

Bavlnené tkaniny (denim) s plošnou hmotnosťou viac ako 200 g/m2 (vrátane denimu iného než modrej farby)

m2

S

 

13.20.20.72 z

Bavlnené tkaniny z priadze rôznych farieb, na ostatné odevy

m2

T

 

13.20.20.74 z

Bavlnené tkaniny, z rôznofarebných priadzí, na plátna do domácnosti a nábytkárske textílie

m2

T

 

13.20.20.79 z

Bavlnené tkaniny z rôznofarebných priadzí, na technické alebo priemyselné použitie

m2

T

 

CPA: 13.20.31

Tkaniny z priadze zo syntetických vláken a priadze z umelých vláken

13.20.31.30

Tkaniny vyrobené z chemického vlákna získaného z vysokopevnostnej priadze, z pásikov alebo podobných tvarov (vrátane nylonu, ostatných polyamidov, polyesteru, viskózového vlákna)

m2

S

 

13.20.31.50

Tkaniny z priadze zo syntetického vlákna (okrem tých, ktoré sú získané z vysokopevnostnej priadze alebo pásikov a podobne)

m2

T

 

13.20.31.70

Tkaniny z priadze z umelého vlákna (okrem tkanín vyrobených z vysokopevnostnej priadze)

m2

T

 

CPA: 13.20.32

Tkaniny zo syntetických strižových vláken

13.20.32.10

Tkaniny zo syntetických strižných vlákien, obsahujúce 85 % hmotnosti alebo viac syntetických strižných vlákien

m2

T

 

13.20.32.20

Tkaniny zo syntetických strižných vlákien, obsahujúce menej ako 85 % hmotnosti takýchto vlákien, v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou (okrem tkanín z rôznofarebných priadzí)

m2

T

 

13.20.32.30

Tkaniny zo syntetických strižných vlákien, obsahujúce menej ako 85 % hmotnosti takýchto vlákien, v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou, v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou, z rôznofarebných priadzí

m2

T

 

13.20.32.40

Tkaniny zo syntetických strižných vlákien, v zmesi hlavne alebo výlučne s mykanou vlnou alebo mykanými jemnými chlpmi zvierat

m2

T

 

13.20.32.50

Tkaniny zo syntetických strižných vlákien, v zmesi hlavne alebo výlučne s česanou vlnou alebo česanými jemnými chlpmi zvierat

m2

T

 

13.20.32.90

Tkaniny z priadze zo syntetických strižných vlákien v zmesi inej ako s vlnou, jemnými chlpmi zvierat alebo bavlnou

m2

T

 

CPA: 13.20.33

Tkaniny z umelých strižových vláken

13.20.33.30

Tkaniny z umelých strižných vlákien, nie z rôznofarebných priadzí

m2

T

 

13.20.33.50

Tkaniny z umelých strižných vlákien, z rôznofarebných priadzí

m2

S

 

CPA: 13.20.41

Vlasové tkaniny a ženilkové tkaniny [iné ako slučkové uterákoviny (froté) a stuhy]

13.20.41.00

Vlasové osnovné a útkové tkaniny, ženilkové tkaniny (s výnimkou slučkovej frotírovanej tkaniny a podobných tkaných slučkových tkanín z bavlny, všívanej textilnej tkaniny, stúh)

m2

S

 

CPA: 13.20.42

Slučkové uterákoviny (froté) a podobné slučkové tkaniny (iné ako stuhy) z bavlny

13.20.42.00

Slučkové uterákoviny a podobné slučkové tkaniny, z bavlny

m2

T

 

CPA: 13.20.43

Ostatné slučkové uterákoviny (froté) a podobné slučkové tkaniny (iné ako stuhy)

13.20.43.00

Slučkové uterákoviny a podobné slučkové tkaniny (s výnimkou z bavlny)

m2

T

 

CPA: 13.20.44

Perlinkové tkaniny (iné ako stuhy)

13.20.44.00

Perlinkové tkaniny (s výnimkou lekárskej gázy, stúh)

m2

S

 

CPA: 13.20.45

Všívané textílie, iné ako koberce

13.20.45.00

Všívané textílie (s výnimkou všívaných kobercov a ostatných textilných podlahových krytín)

m2

S

 

CPA: 13.20.46

Tkaniny (vrátane stúh) zo sklenených vláken

13.20.46.00

Tkaniny zo sklenených vlákien (vrátane stúh, sklenej vaty)

kg

S

 

NACE: 13.30

Konečná úprava textilu

CPA: 13.30.11

Bielenie a farbenie textilných vláken a priadzí

13.30.11.10

Farbenie vlákien

 

I

 

13.30.11.21

Farbenie hodvábnej priadze

 

I

 

13.30.11.22

Farbenie vlnenej priadze, jemných alebo hrubých zvieracích chlpov a konských štetín

 

I

 

13.30.11.23

Farbenie bavlnenej priadze (s výnimkou šijacích nití)

 

I

 

13.30.11.24

Farbenie ľanovej priadze, juty, iných textilných lykových vlákien, priadze z rastlinných vlákien a papierových vlákien

 

I

 

13.30.11.25

Farbenie nití zo syntetických vlákien (s výnimkou šijacích nití)

 

I

 

13.30.11.26

Farbenie nití z umelých vlákien (s výnimkou šijacích nití)

 

I

 

13.30.11.27

Farbenie priadze zo syntetických strižných vlákien (s výnimkou šijacích nití)

 

I

 

13.30.11.28

Farbenie priadze z umelých strižných vlákien (s výnimkou šijacích nití)

 

I

 

CPA: 13.30.12

Bielenie vláken a textilných výrobkov (vrátane odevov)

13.30.12.10

Bielenie tkanín z prírodného hodvábu

 

I

 

13.30.12.20

Bielenie vlnených tkanín, jemných alebo hrubých chlpov zvierat a konského vlásia

 

I

 

13.30.12.30

Bielenie bavlnených tkanín

 

I

 

13.30.12.40

Bielenie ľanovej priadze, juty, iných textilných lykových vlákien, priadze z rastlinných vlákien a papierových vlákien

 

I

 

13.30.12.50

Bielenie tkanín z priadze zo syntetických vlákien alebo zo syntetických vlákien

 

I

 

13.30.12.60

Bielenie tkanín z priadze z umelých vlákien alebo z umelých vlákien

 

I

 

13.30.12.70

Bielenie vlasových tkanín a ženilkových tkanín (s výnimkou slučkovej uterákoviny (froté) a podobných tkaných slučkových tkanín z bavlny, stúh)

 

I

 

13.30.12.80

Bielenie slučkovej uterákoviny a podobných slučkových tkanín (s výnimkou všívanej textilnej tkaniny)

 

I

 

13.30.12.90

Bielenie pletených alebo háčkovaných textílií

 

I

 

CPA: 13.30.13

Farbenie vláken a textilných výrobkov (vrátane odevov)

13.30.13.10

Farbenie tkanín z prírodného hodvábu alebo hodvábneho odpadu

 

I

 

13.30.13.20

Farbenie tkanín z vlny, jemných alebo hrubých chlpov zvierat a konského vlásia

 

I

 

13.30.13.30

Farbenie bavlnených tkanín

 

I

 

13.30.13.40

Farbenie tkanín z ľanu, juty, ostatných textilných lykových vlákien, rastlinných textilných vlákien a papierovej priadze

 

I

 

13.30.13.50

Farbenie tkanín z priadze zo syntetických vlákien alebo zo syntetických vlákien

 

I

 

13.30.13.60

Farbenie tkanín z priadze z umelých vlákien alebo z umelých vlákien

 

I

 

13.30.13.70

Farbenie vlasových tkanín a ženilkových tkanín (s výnimkou slučkových uterákovín (froté) a podobných slučkových tkanín z bavlny, stúh)

 

I

 

13.30.13.80

Farbenie slučkových uterákovín a podobných slučkových tkanín (s výnimkou všívanej textilnej tkaniny)

 

I

 

13.30.13.90

Farbenie pletených alebo háčkovaných textílií a netkaných textílií

 

I

 

CPA: 13.30.19

Ostatná konečná úprava textilu a textilných výrobkov (vrátane odevov)

13.30.19.10

Konečná úprava tkanín z prírodného hodvábu (s výnimkou bielenia, farbenia, potlače)

 

I

 

13.30.19.20

Konečná úprava tkanín z vlny, jemných alebo hrubých chlpov zvierat a konského vlásia (s výnimkou bielenia, farbenia, potlače)

 

I

 

13.30.19.30

Konečná úprava bavlnených tkanín (s výnimkou bielenia, farbenia, potlače)

 

I

 

13.30.19.40

Konečná úprava tkanín z ľanu, juty, ostatných textilných lykových vlákien, rastlinných textilných vlákien a papierovej priadze (s výnimkou bielenia, farbenia, potlače)

 

I

 

13.30.19.50

Konečná úprava tkanín z priadze zo syntetických vlákien alebo zo syntetických vlákien (s výnimkou bielenia, farbenia, potlače)

 

I

 

13.30.19.60

Konečná úprava tkanín z priadze z umelých vlákien alebo z umelých vlákien (s výnimkou bielenia, farbenia, potlače)

 

I

 

13.30.19.70

Konečná úprava (s výnimkou bielenia, farbenia, potlače) vlasových tkanín a ženilkových tkanín (s výnimkou slučkových uterákovín (froté) a podobných slučkových tkanín z bavlny, stúh)

 

I

 

13.30.19.80

Konečná úprava (s výnimkou bielenia, farbenia, potlače) slučkovej uterákoviny a podobných slučkových tkanín (s výnimkou všívanej textilnej tkaniny)

 

I

 

13.30.19.90

Konečná úprava pletených alebo háčkovaných textílií a netkaných textílií (s výnimkou bielenia, farbenia, potlače)

 

I

 

13.30.19.95

Konečné úpravy odevov

 

I

 

NACE: 13.91

Výroba pleteného a háčkovaného textilu

CPA: 13.91.11

Vlasové textílie, slučkové textílie, pletené alebo háčkované

13.91.11.00

Vlasové textílie, slučkové textílie, pletené alebo háčkované

kg

T

 

CPA: 13.91.19

Ostatné pletené alebo háčkované textílie vrátane napodobenín kožušín zhotovených pletením

13.91.19.10

Pletené alebo háčkované textílie (s výnimkou vlasových textílií)

kg

T

 

13.91.19.20

Umelé kožušiny a výrobky z nich

 

S

 

NACE: 13.92

Výroba textilných výrobkov okrem odevov

CPA: 13.92.11

Prikrývky a cestovné koberčeky okrem elektricky vyhrievaných prikrývok

13.92.11.30

Prikrývky a cestovné koberčeky z vlny alebo jemných chlpov zvierat (s výnimkou elektricky vyhrievaných)

p/st

S

 

13.92.11.50

Prikrývky a cestovné koberčeky zo syntetických vlákien (s výnimkou elektricky vyhrievaných)

p/st

S

 

13.92.11.90

Prikrývky (s výnimkou elektricky vyhrievaných) a cestovné koberčeky z textilných materiálov (s výnimkou z vlny alebo jemných chlpov zvierat, zo syntetických vlákien)

p/st

S

 

CPA: 13.92.12

Posteľná bielizeň

13.92.12.30

Posteľná bielizeň, pletená alebo háčkovaná

kg

S

 

13.92.12.53

Posteľná bielizeň z bavlny (s výnimkou pletenej alebo háčkovanej)

kg

S

 

13.92.12.55

Posteľná bielizeň z ľanu alebo ramie (s výnimkou pletenej alebo háčkovanej)

kg

S

 

13.92.12.59

Posteľná bielizeň z tkaných textílií (s výnimkou z bavlny, ľanu alebo ramie)

kg

S

 

13.92.12.70

Posteľná bielizeň z netkaných ručne vyrábaných vlákien (s výnimkou pletených alebo háčkovaných)

kg

S

 

CPA: 13.92.13

Stolová bielizeň

13.92.13.30

Stolová bielizeň, pletená alebo háčkovaná

kg

S

 

13.92.13.53

Stolová bielizeň z bavlny (s výnimkou pletenej alebo háčkovanej)

kg

S

 

13.92.13.55

Stolová bielizeň z ľanu (s výnimkou pletenej alebo háčkovanej)

kg

S

 

13.92.13.59

Stolová bielizeň z tkaných textílií z chemických vlákien a ostatných tkaných alebo netkaných textílií (s výnimkou z bavlny a ľanu)

kg

S

 

13.92.13.70

Stolová bielizeň z netkaných textílií z chemických vlákien

kg

S

 

CPA: 13.92.14

Toaletná a kuchynská bielizeň

13.92.14.30

Toaletná bielizeň a kuchynská bielizeň, zo slučkovej uterákoviny (froté) alebo podobných slučkových tkanín z bavlny

kg

S

 

13.92.14.50

Toaletná a kuchynská tkaná bielizeň, z textílií (s výnimkou slučkovej uterákoviny alebo podobných slučkových tkanín z bavlny)

kg

S

 

13.92.14.70

Toaletná a kuchynská bielizeň z netkaných textílií z chemických vlákien

kg

S

 

CPA: 13.92.15

Záclony, závesy (vrátane drapérií), interiérové rolety; krátke záclonové alebo posteľové drapérie

13.92.15.30

Záclony, závesy a interiérové rolety a žalúzie, záclonové alebo posteľové drapérie, z pletených alebo háčkovaných materiálov

m2

S

 

13.92.15.50

Záclony, závesy a interiérové rolety a žalúzie, záclonové alebo posteľové drapérie z tkaných materiálov

m2

S

 

13.92.15.70

Záclony závesy a interiérové rolety a žalúzie, záclonové alebo posteľové drapérie z netkaných materiálov

m2

S

 

CPA: 13.92.16

Interiérové textílie i. n.; súpravy z tkanín a priadzí na výrobu koberčekov, tapisérií a podobných výrobkov

13.92.16.20

Ručne tkané tapisérie druhu gobelín, flanderský gobelín, Aubusson, Beauvais a ihlou robené tapisérie (napríklad stehom nazývaným „petit point“ alebo krížovým stehom), tiež celkom dohotovené

 

S

 

13.92.16.40

Posteľné prikrývky (s výnimkou paplónov plnených perím)

p/st

S

 

13.92.16.60

Interiérové textílie vrátane nábytkových a poduškových poťahov vrátane autopoťahov (s výnimkou prikrývok, cestovných koberčekov, posteľnej bielizne, stolovej bielizne, toaletnej bielizne, kuchynskej bielizne, záclon, závesov, záclonových a posteľových drapérií)

 

S

 

13.92.16.80

Súpravy z tkanín a priadzí, na výrobu koberčekov, tapisérií, vyšívaných stolových obrusov, obrúskov alebo podobných textilných výrobkov, v balení na predaj v malom

 

S

 

CPA: 13.92.21

Vrecia a vrecká na balenie tovaru

13.92.21.30

Vrecia a vrecká, druhov používaných na balenie tovaru, z bavlny

kg

S

 

13.92.21.50

Vrecúška a vrecia, z pletených alebo háčkovaných polyetylénových alebo polypropylénových pásikov, používané na balenie tovaru

kg

S

 

13.92.21.70

Vrecúška a vrecia z polyetylénových alebo polypropylénových pásikov používané na balenie tovaru (s výnimkou pletených alebo háčkovaných)

kg

S

 

13.92.21.90

Vrecúška a vrecia používané na balenie tovaru (s výnimkou bavlnených, polyetylénových alebo polypropylénových pásikov)

kg

S

 

CPA: 13.92.22

Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty; lodné plachty na člny, na dosky na plachtenie na vode alebo na súši; stany a kempingový tovar (vrátane nafukovacích matracov)

13.92.22.10

Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty (s výnimkou ochranných plachiet na karavany)

kg

S

 

13.92.22.30

Stany (vrátane ochranných plachiet na karavany)

kg

S

 

13.92.22.50

Lodné plachty

kg

S

 

13.92.22.70

Nafukovacie matrace a ostatný kempingový tovar (s výnimkou ochranných plachiet na karavany, stanov, spacích vakov)

kg

S

 

CPA: 13.92.23

Padáky (vrátane riaditeľných padákov) a rotujúce padáky; ich časti a súčasti

13.92.23.00

Padáky a rotujúce padáky, ich časti, súčasti a príslušenstvo (vrátane riaditeľných padákov)

kg

S

 

CPA: 13.92.24

Prešívané prikrývky, periny, vankúše a podhlavníky, spacie vaky a podobné výrobky s pružinami, vypchávané alebo vnútri vyložené akýmkoľvek materiálom alebo z ľahčenej gumy, alebo z ľahčených plastov

13.92.24.30

Spacie vaky

p/st

S

 

13.92.24.93

Posteľoviny z páraného alebo prachového peria (vrátane prešívaných prikrývok a perín, vankúšov a podhlavníkov) (s výnimkou matracov a spacích vakov)

p/st

S

 

13.92.24.99

Posteľoviny iné ako z páraného alebo prachového peria (vrátane prešívaných prikrývok a perín, vankúšov a podhlavníkov) (s výnimkou matracov a spacích vakov)

p/st

S

 

CPA: 13.92.29

Ostatné celkom dohotovené textilné výrobky (vrátane handier na podlahu, utierok na riad, prachoviek a podobných handier na čistenie, záchranných viest a záchranných pásov)

13.92.29.53

Handry na umývanie dlážky, handry na umývanie riadu, prachovky a podobné handry na čistenie z netkaných textílií

kg

S

 

13.92.29.57

Handry na umývanie dlážky, handry na umývanie riadu, prachovky a podobné handry na čistenie (s výnimkou pletených alebo háčkovaných, z netkaných textílií)

kg

S

 

13.92.29.99

Handry na umývanie dlážky, handry na umývanie riadu, prachovky a podobné handry na čistenie, pletené alebo háčkované; záchranné vesty, záchranné pásy a ostatné hotové výrobky (s výnimkou hygienických vložiek a plienok a podobných výrobkov)

kg

S

 

NACE: 13.93

Výroba kobercov a rohoží

CPA: 13.93.11

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny, viazané

13.93.11.00

Uzlíkovité koberce a ostatné uzlíkovité textilné podlahové krytiny

m2

S

 

CPA: 13.93.12

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny, tkané, avšak nevšívané ani nepovločkované

13.93.12.00

Tkané koberce a ostatné tkané textilné krytiny (s výnimkou všívaných alebo povločkovaných)

m2

S

 

CPA: 13.93.13

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny, všívané

13.93.13.00

Všívané koberce a ostatné všívané textilné podlahové krytiny

m2

S

 

CPA: 13.93.19

Ostatné koberce a textilné podlahové krytiny (vrátane kobercov a podlahových krytín z plsti)

13.93.19.30

Ihličkované plstené koberce a ostatné ihličkované plstené textilné podlahové krytiny (s výnimkou všívaných alebo povločkovaných)

m2

S

 

13.93.19.90

Koberce a iné textilné podlahové krytiny (s výnimkou pletených, tkaných, všívaných, ihličkovaných)

m2

S

 

NACE: 13.94

Výroba povrazov, šnúr, motúzov a sieťovín

CPA: 13.94.11

Motúzy, šnúry, povrazy a laná z juty alebo ostatných textilných lykových vláken

13.94.11.30

Motúzy, šnúry, povrazy a laná zo sisalu alebo iných textilných vlákien z agáve, z juty alebo ostatných textilných lykových vlákien a hrubých vlákien listov (s výnimkou motúzov na viazanie alebo balenie)

kg

S

 

13.94.11.53

Sisalové motúzy na viazanie alebo balenie (pre poľnohospodárstvo)

kg

S

 

13.94.11.55

Polyetylénové alebo polypropylénové motúzy na viazanie alebo balenie (pre poľnohospodárstvo)

kg

S

 

13.94.11.60

Šnúry, povrazy alebo laná z polyetylénu, polypropylénu, nylonu alebo ostatných polyamidov alebo polyesterov s dĺžkovou hmotnosťou viac ako 50 000 decitexov, z ostatných syntetických vlákien (s výnimkou motúzov na viazanie alebo balenie)

kg

S

 

13.94.11.70

Motúzy z polyetylénových alebo polypropylénových, nylonových alebo ostatných polyamidov alebo polyesterov, s dĺžkovou hmotnosťou 50 000 decitexov (5 g/m) alebo menej (s výnimkou motúzov na viazanie alebo balenie)

kg

S

 

13.94.11.90

Motúzy, šnúry, povrazy a laná z textilných materiálov (s výnimkou juty a iných textilných lykových vlákien, sisalových, abakokových alebo ostatných hrubých listových vlákien, syntetických vlákien)

kg

S

 

CPA: 13.94.12

Viazané sieťoviny z motúzov, šnúr alebo povrazov, celkom dohotovené siete z textilných materiálov; výrobky z priadze a pásikov i. n.

13.94.12.33

Celkom dohotovené rybárske siete z motúzov, šnúr alebo povrazov, z chemických vlákien (s výnimkou podberákov)

kg

S

 

13.94.12.35

Celkom dohotovené rybárske siete z priadze z chemických vlákien (s výnimkou podberákov)

kg

S

 

13.94.12.53

Celkom dohotovené siete z motúzov, šnúr alebo povrazov z nylonu alebo ostatných polyamidov (s výnimkou sieťovín v časti vyrobených háčkovaním, sieťok na vlasy, športových a rybárskych sietí)

kg

S

 

13.94.12.55

Celkom dohotovené siete z nylonu alebo ostatných polyamidov (s výnimkou sieťovín v časti vyrobených háčkovaním, sieťok na vlasy, športových a rybárskych sietí vyrobených z motúzov, šnúr alebo povrazov)

kg

S

 

13.94.12.59

Viazané sieťoviny z textilných materiálov (s výnimkou celkom dohotovených rybárskych sietí z umelých textílií, ostatných viazaných sieťovín z nylonu alebo ostatných polyamidov)

kg

S

 

13.94.12.80

Výrobky z motúzov, šnúr, povrazov a lán

kg

S

 

NACE: 13.95

Výroba netkaného textilu a výrobkov z neho okrem odevov

CPA: 13.95.10

Netkané textílie a výrobky z netkaných textílií okrem odevov

13.95.10.10

Netkané textílie s plošnou hmotnosťou najviac 25 g/m2 (vrátane výrobkov z nich) (s výnimkou výrobkov z odevov, potiahnutých alebo pokrytých)

kg

S

 

13.95.10.20

Netkané textílie s plošnou hmotnosťou viac ako 25 g/m2, ale najviac 70 g/m2 (vrátane výrobkov z nich) (s výnimkou výrobkov z odevov, potiahnutých alebo pokrytých)

kg

S

 

13.95.10.30

Netkané textílie s plošnou hmotnosťou viac ako 70 g/m2, ale menej ako 150 g/m2 (vrátane výrobkov z nich) (s výnimkou výrobkov z odevov, potiahnutých alebo pokrytých)

kg

S

 

13.95.10.50

Netkané textílie s plošnou hmotnosťou viac ako 150 g/m2 (vrátane výrobkov z nich) (s výnimkou výrobkov z odevov, potiahnutých alebo pokrytých)

kg

S

 

13.95.10.70

Netkané textílie, voskované alebo potiahnuté (vrátane výrobkov z nich) (s výnimkou výrobkov z odevov)

kg

S

 

NACE: 13.96

Výroba ostatného technického a pracovného textilu

CPA: 13.96.11

Metalizovaná priadza alebo metalizovaná opradená priadza

13.96.11.00

Metalizovaná priadza alebo metalizovaná opradená priadza

kg

S

 

CPA: 13.96.12

Tkaniny z kovových nití a tkaniny z metalizovanej priadze i. n.

13.96.12.00

Tkaniny z kovových nití a tkaniny z pokovovanej priadze, používané v odevníctve, ako ozdobné textílie alebo na podobné účely

kg

S

 

CPA: 13.96.13

Kaučukové nite a kordy pokryté textilom; textilné priadze a pásiky, impregnované alebo potiahnuté kaučukom alebo plastmi

13.96.13.00

Kaučukové a kordové nite, pokryté textilom; textilná priadza a pásiky impregnované, potiahnuté, pokryté alebo oplášťované kaučukom alebo plastmi

kg

S

 

CPA: 13.96.14

Textilné tkaniny, impregnované, potiahnuté alebo pokryté, i. n.

13.96.14.00

Textilné tkaniny, impregnované, potiahnuté alebo pokryté, i. n.

m2

S

 

CPA: 13.96.15

Pneumatikové kordové textílie z vysokopevnostnej priadze z nylonu alebo ostatných polyamidov, polyesterov alebo viskózového vlákna

13.96.15.00

Pneumatikové kordové textílie z vysokopevnostných nití z nylonu, polyamidov, polyesterov alebo viskózových vlákien

m2

S

 

CPA: 13.96.16

Textilné výrobky a tovar na technické účely (vrátane knôtov, plynových pančušiek, textilných hadíc, hnacích alebo dopravníkových pásov, mlynárskeho plátna a filtračných plachtičiek)

13.96.16.20

Textilné hadice a podobné textilné rúrky, tiež impregnované alebo pokryté, tiež s vyložením, armatúrou alebo príslušenstvom z ostatných materiálov

kg

S

 

13.96.16.50

Textilné knôty, dopravníkové pásy alebo remene (vrátane zosilnených kovom alebo ostatným materiálom)

kg

S

 

13.96.16.80

Textílie a plsti pre papierenské stroje alebo podobné stroje (vrátane na buničinu alebo azbestocement)

kg

S

 

CPA: 13.96.17

Stuhy; stuhy bez útku z nití, spojené lepidlom (bolduky); lemovky a podobné výrobky

13.96.17.30

Stuhy iné ako štítky, odznaky a ostatné podobné výrobky

 

S

 

13.96.17.50

Štítky, odznaky a ostatné podobné výrobky z textilných materiálov (s výnimkou vyšívaných)

 

S

 

13.96.17.70

Prámiky v metráži; strapce a brmbolce, záložky, ozdobné lemovky (s výnimkou pletených alebo háčkovaných)

 

S

 

NACE: 13.99

Výroba ostatného textilu i. n.

CPA: 13.99.11

Tyly a iné sieťové textílie okrem tkaných, pletené alebo háčkované textílie; čipka v metráži, v pásoch alebo v motívoch

13.99.11.30

Tyly a ostatné sieťové textílie (s výnimkou tkaných, pletených alebo háčkovaných)

 

S

 

13.99.11.50

Strojovo vyrábaná čipka v metráži, v pásoch alebo v motívoch

 

S

 

13.99.11.70

Ručne vyrábaná čipka v metráži, v pásoch alebo ako motívy

 

S

 

CPA: 13.99.12

Výšivky v metráži, v pásoch alebo ako motívy

13.99.12.30

Výšivky (bez viditeľného podkladu) v metráži, v pásoch alebo ako motívy

 

S

 

13.99.12.50

Bavlnené výšivky v metráži, v pásoch alebo ako motívy (s výnimkou výšiviek bez viditeľného podkladu)

 

S

 

13.99.12.70

Výšivky z textilných materiálov, v metráži, v pásoch alebo ako motívy (s výnimkou bez viditeľného podkladu, z bavlny)

 

S

 

CPA: 13.99.13

Plsť potiahnutá, pokrytá alebo laminovaná

13.99.13.00

Plsť, tiež impregnovaná, potiahnutá, pokrytá alebo laminovaná, i.n.

kg

S

 

CPA: 13.99.14

Textilné vlákna v dĺžke ≤ 5 mm (vločka), textilný prach a nopky

13.99.14.00

Textilné vločky a prach a nopky

kg

S

 

CPA: 13.99.15

Opradená priadza a pásiky; ženilková priadza; slučková pletená priadza

13.99.15.00

Opradená priadza a pásiky a podobné tvary z chemických textilných materiálov so zdanlivou šírkou nepresahujúcou 5 mm, ženilková priadza, slučková pletená priadza

kg

S

 

CPA: 13.99.16

Prešívané textilné výrobky v metráži

13.99.16.00

Prešívané textilné výrobky v metráži (s výnimkou výšiviek)

m2

S

 

CPA: 13.99.19

Ostatné textílie a textilné výrobky i. n.

13.99.19.00

Labutienky a pudrovadlá na nanášanie kozmetických alebo toaletných prípravkov

p/st

S

 

NACE: 14.11

Výroba kožených odevov

CPA: 14.11.10

Odevy z kože alebo z kompozitnej kože

14.11.10.00

Odevy z prírodnej alebo kompozitnej usne (vrátane kabátov a zvrchníkov) (s výnimkou odevných doplnkov, prikrývok hlavy a obuvi)

p/st

S

 

NACE: 14.12

Výroba pracovných odevov

CPA: 14.12.11

Pánske pracovné komplety, saká a blejzre

14.12.11.20

Pánske alebo chlapčenské pracovné komplety z bavlny alebo chemických vlákien

p/st

S

 

14.12.11.30

Pánske alebo chlapčenské pracovné saká a blejzre z bavlny alebo chemických vlákien

p/st

S

 

CPA: 14.12.12

Pánske pracovné nohavice, nohavice s náprsníkom a trakmi, lýtkové a krátke nohavice

14.12.12.40

Pánske alebo chlapčenské pracovné nohavice a lýtkové nohavice z bavlny alebo chemických vlákien

p/st

S

 

14.12.12.50

Pánske alebo chlapčenské pracovné nohavice s náprsenkou a plecnicami z bavlny alebo chemických vlákien

p/st

S

 

CPA: 14.12.21

Dámske pracovné komplety, saká a blejzre

14.12.21.20

Dámske alebo dievčenské pracovné komplety z bavlny alebo chemických vlákien

p/st

S

 

14.12.21.30

Dámske alebo dievčenské pracovné kabátiky a blejzre z bavlny alebo chemických vlákien

p/st

S

 

CPA: 14.12.22

Dámske pracovné nohavice, náprsníkové nohavice s trakmi, lýtkové a krátke nohavice

14.12.22.40

Dámske alebo dievčenské pracovné nohavice alebo lýtkové nohavice z bavlny alebo chemických vlákien

p/st

S

 

14.12.22.50

Dámske alebo dievčenské pracovné nohavice s náprsenkou a plecnicami z bavlny alebo chemických vlákien

p/st

S

 

CPA: 14.12.30

Ostatné pracovné odevy

14.12.30.13

Ostatné pánske alebo chlapčenské pracovné odevy z bavlny alebo chemických vlákien

p/st

S

 

14.12.30.23

Ostatné dámske alebo dievčenské pracovné odevy z bavlny alebo chemických vlákien

p/st

S

 

NACE: 14.13

Výroba ostatného vrchného ošatenia

CPA: 14.13.11

Pánske alebo chlapčenské zvrchníky, plášte, peleríny, kabáty, športové bundy, vetrovky a podobné výrobky, pletené alebo háčkované

14.13.11.10

Pánske alebo chlapčenské zvrchníky, plášte, peleríny, kabáty a podobné výrobky z pletených alebo háčkovaných textílií (s výnimkou sák a blejzrov, búnd, vetroviek)

p/st

S

 

14.13.11.20

Pánske alebo chlapčenské vesty, bundy, lyžiarske bundy, vetrovky a podobné výrobky z pletených alebo háčkovaných textílií (s výnimkou sák a blejzrov)

p/st

S

 

CPA: 14.13.12

Pánske alebo chlapčenské obleky, komplety, saká, blejzre, nohavice, náprsníkové nohavice s trakmi, lýtkové a krátke nohavice, pletené alebo háčkované

14.13.12.30

Pánske alebo chlapčenské saká a blejzre, z pletených alebo háčkovaných textílií

p/st

S

 

14.13.12.60

Pánske alebo chlapčenské obleky a komplety, z pletených alebo háčkovaných textílií

p/st

S

 

14.13.12.70

Pánske alebo chlapčenské nohavice, lýtkové nohavice, krátke nohavice, nohavice s náprsenkou a plecnicami, z pletených alebo háčkovaných textílií

p/st

S

 

CPA: 14.13.13

Dámske alebo dievčenské zvrchníky, plášte, peleríny, kabáty, športové bundy, vetrovky a podobné výrobky, pletené alebo háčkované

14.13.13.10

Dámske alebo dievčenské zvrchníky, plášte, peleríny a podobné výrobky z pletených alebo háčkovaných textílií (s výnimkou kabátikov a blejzrov)

p/st

S

 

14.13.13.20

Dámske alebo dievčenské vesty, bundy, lyžiarske bundy, vetrovky a podobné výrobky z pletených alebo háčkovaných textílií (s výnimkou kabátikov a blejzrov)

p/st

S

 

CPA: 14.13.14

Dámske alebo dievčenské kostýmy, komplety, saká, blejzre, šaty, sukne, nohavicové sukne, nohavice, náprsníkové nohavice s trakmi, lýtkové a krátke nohavice, pletené alebo háčkované

14.13.14.30

Dámske alebo dievčenské kabátiky a blejzre z pletených alebo háčkovaných textílií

p/st

S

 

14.13.14.60

Dámske alebo dievčenské kostýmy a komplety z pletených alebo háčkovaných textílií

p/st

S

 

14.13.14.70

Dámske alebo dievčenské šaty z pletených alebo háčkovaných textílií

p/st

S

 

14.13.14.80

Dámske alebo dievčenské sukne a nohavicové sukne z pletených alebo háčkovaných textílií

p/st

S

 

14.13.14.90

Dámske alebo dievčenské nohavice, lýtkové nohavice, krátke nohavice, nohavice s náprsenkou a plecnicami, z pletených alebo háčkovaných textílií

p/st

S

 

CPA: 14.13.21

Pánske alebo chlapčenské zvrchníky, pršiplášte, plášte, peleríny, kabáty, športové bundy, vetrovky a podobné výrobky z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

14.13.21.15

Pánske alebo chlapčenské plášte do dažďa, zvrchníky, plášte, peleríny atď.

p/st

S

 

14.13.21.30

Pánske alebo chlapčenské vesty, bundy, lyžiarske bundy, vetrovky a podobné výrobky (okrem sák a blejzrov pletených alebo háčkovaných, impregnovaných, potiahnutých, pokrytých, laminovaných alebo pogumovaných)

p/st

S

 

CPA: 14.13.22

Pánske alebo chlapčenské obleky a komplety z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

14.13.22.00

Pánske alebo chlapčenské obleky a komplety (okrem pletených alebo háčkovaných)

p/st

S

 

CPA: 14.13.23

Pánske alebo chlapčenské saká a blejzre z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

14.13.23.00

Pánske alebo chlapčenské saká a blejzre (okrem pletených alebo háčkovaných)

p/st

S

 

CPA: 14.13.24

Pánske alebo chlapčenské nohavice, náprsníkové nohavice s trakmi, lýtkové a krátke nohavice z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

14.13.24.42

Pánske alebo chlapčenské nohavice, lýtkové nohavice z denimu (s výnimkou pracovných)

p/st

S

 

14.13.24.44

Pánske alebo chlapčenské nohavice, lýtkové a krátke nohavice, z vlny alebo jemných chlpov zvierat (s výnimkou pletených alebo háčkovaných, na pracovné použitie)

p/st

S

 

14.13.24.45

Pánske alebo chlapčenské nohavice a lýtkové nohavice, z chemických vlákien (s výnimkou pletených alebo háčkovaných, na pracovné použitie)

p/st

S

 

14.13.24.48

Pánske alebo chlapčenské nohavice a lýtkové nohavice z bavlny (okrem nohavíc z denimu, pletených alebo háčkovaných)

p/st

S

 

14.13.24.49

Pánske alebo chlapčenské nohavice, lýtkové, krátke, nohavice s náprsenkou a plecnicami (s výnimkou z vlny, bavlny a chemických vlákien, pletených alebo háčkovaných)

p/st

S

 

14.13.24.55

Pánske alebo chlapčenské nohavice s náprsenkou a plecnicami (s výnimkou pletených alebo háčkovaných alebo na pracovné použitie)

p/st

S

 

14.13.24.60

Pánske alebo chlapčenské krátke nohavice z bavlny alebo chemických vlákien (okrem pletených alebo háčkovaných)

p/st

S

 

CPA: 14.13.31

Dámske alebo dievčenské zvrchníky, plášte, peleríny, kabáty, športové bundy, vetrovky a podobné výrobky z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

14.13.31.15

Dámske alebo dievčenské plášte do dažďa a zvrchníky

p/st

S

 

14.13.31.30

Dámske alebo dievčenské vesty, bundy, lyžiarske bundy, vetrovky a podobné výrobky (okrem kabátikov a blejzrov pletených alebo háčkovaných, impregnovaných, potiahnutých, pokrytých, laminovaných alebo pogumovaných)

p/st

S

 

CPA: 14.13.32

Dámske alebo dievčenské kostýmy a komplety z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

14.13.32.00

Dámske alebo dievčenské kostýmy a komplety (okrem pletených alebo háčkovaných)

p/st

S

 

CPA: 14.13.33

Dámske alebo dievčenské saká a blejzre z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

14.13.33.30

Dámske alebo dievčenské kabátiky a blejzre (okrem pletených a háčkovaných)

p/st

S

 

CPA: 14.13.34

Dámske alebo dievčenské šaty, sukne a nohavicové sukne z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

14.13.34.70

Dámske alebo dievčenské šaty (okrem pletených a háčkovaných)

p/st

S

 

14.13.34.80

Dámske alebo dievčenské sukne a nohavicové sukne (okrem pletených a háčkovaných)

p/st

S

 

CPA: 14.13.35

Dámske alebo dievčenské nohavice, náprsníkové nohavice s trakmi, lýtkové a krátke nohavice z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

14.13.35.42

Dámske alebo dievčenské nohavice a lýtkové nohavice z denimu (s výnimkou na pracovných)

p/st

S

 

14.13.35.48

Dámske alebo dievčenské nohavice a lýtkové nohavice z bavlny (okrem denimu, pracovné použitie)

p/st

S

 

14.13.35.49

Dámske alebo dievčenské nohavice a lýtkové nohavice z vlny alebo jemných chlpov zvierat alebo chemických vlákien (okrem pletených alebo háčkovaných a na pracovné použitie)

p/st

S

 

14.13.35.51

Dámske alebo dievčenské nohavice s náprsenkou a plecnicami, z bavlny (s výnimkou pletených alebo háčkovaných, na pracovné použitie)

p/st

S

 

14.13.35.61

Dámske alebo dievčenské krátke nohavice, z bavlny (s výnimkou pletených alebo háčkovaných)

p/st

S

 

14.13.35.63

Dámske alebo dievčenské nohavice s náprsenkou a plecnicami, z vlny alebo jemných chlpov zvierat a chemických vlákien (okrem bavlny, pletených alebo háčkovaných, na pracovné použitie) a dámske alebo dievčenské krátke nohavice, z vlny alebo jemných chlpov zvierat (okrem pletených alebo háčkovaných)

p/st

S

 

14.13.35.65

Dámske alebo dievčenské krátke nohavice, z chemických vlákien (s výnimkou pletených alebo háčkovaných)

p/st

S

 

14.13.35.69

Dámske alebo dievčenské nohavice, lýtkové nohavice, nohavice s náprsenkou a plecnicami, z textílií (s výnimkou bavlny, vlny alebo jemných chlpov zvierat, chemických vlákien, pletených alebo háčkovaných)

p/st

S

 

NACE: 14.14

Výroba spodnej bielizne

CPA: 14.14.11

Pánske alebo chlapčenské košele, pletené alebo háčkované

14.14.11.00

Pánske alebo chlapčenské košele a tielka, pletené alebo háčkované

p/st

S

 

CPA: 14.14.12

Pánske alebo chlapčenské spodky, slipy, nočné košele, pyžamy, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, pletené alebo háčkované:

14.14.12.20

Pánske alebo chlapčenské spodky a slipy, pletené alebo háčkované (vrátane boxeriek)

p/st

S

 

14.14.12.30

Pánske alebo chlapčenské nočné košele a pyžamy, pletené alebo háčkované

p/st

S

 

14.14.12.40

Pánske alebo chlapčenské župany a kúpacie plášte a podobné výrobky, pletené alebo háčkované

p/st

S

 

CPA: 14.14.13

Dámske alebo dievčenské blúzky, košele a košeľové blúzky, pletené alebo háčkované

14.14.13.10

Dámske alebo dievčenské blúzky, košele a košeľové blúzy, pletené alebo háčkované

p/st

S

 

CPA: 14.14.14

Dámske alebo dievčenské kombiné, spodničky, nohavičky krátke a dlhé, nočné košele, pyžamy, župany, negližé, kúpacie plášte a podobné výrobky, pletené alebo háčkované

14.14.14.20

Dámske alebo dievčenské nohavičky krátke a dlhé, pletené alebo háčkované (vrátane boxeriek)

p/st

S

 

14.14.14.30

Dámske alebo dievčenské nočné košele a pyžamy, pletené alebo háčkované

p/st

S

 

14.14.14.40

Dámske alebo dievčenské negližé, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, pletené alebo háčkované

p/st

S

 

14.14.14.50

Dámske alebo dievčenské kombiné a spodničky, pletené alebo háčkované

p/st

S

 

CPA: 14.14.21

Pánske alebo chlapčenské košele z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

14.14.21.00

Pánske alebo chlapčenské košele (okrem pletených alebo háčkovaných)

p/st

S

 

CPA: 14.14.22

Pánske alebo chlapčenské spodné tielka a tričká, spodky, slipy, nočné košele, pyžamy, kúpacie plášte, župany z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

14.14.22.20

Pánske alebo chlapčenské spodky a slipy (vrátane boxeriek) (okrem pletených alebo háčkovaných)

p/st

S

 

14.14.22.30

Pánske alebo chlapčenské nočné košele a pyžamy (okrem pletených alebo háčkovaných)

p/st

S

 

14.14.22.40

Pánske alebo chlapčenské tielka, tričká, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky (okrem pletených alebo háčkovaných)

p/st

S

 

CPA: 14.14.23

Dámske alebo dievčenské blúzky, košele a košeľové blúzky z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

14.14.23.00

Dámske alebo dievčenské blúzky, košele a košeľové blúzky (okrem pletených alebo háčkovaných)

p/st

S

 

CPA: 14.14.24

Dámske alebo dievčenské spodné tielka a tričká, kombiné, spodničky, nohavičky, krátke a dlhé, nočné košele, pyžamy, negližé, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

14.14.24.30

Dámske alebo dievčenské nočné košele a pyžamy (okrem pletených alebo háčkovaných)

p/st

S

 

14.14.24.50

Dámske alebo dievčenské kombiné a spodničky (okrem pletených alebo háčkovaných)

p/st

S

 

14.14.24.60

Dámske alebo dievčenské tielka a ostatné tričká, nohavičky krátke a dlhé, negližé, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky z bavlny (okrem pletených alebo háčkovaných)

p/st

S

 

14.14.24.80

Dámske alebo dievčenské negližé, kúpacie plášte, župany, tielka, tričká, nohavičky krátke a dlhé (vrátane boxeriek), z chemických vlákien (s výnimkou pletených a háčkovaných)

p/st

S

 

14.14.24.89

Dámske alebo dievčenské tielka, tričká, kombiné, spodničky, negližé, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky z textílií (s výnimkou bavlny, chemických vlákien, pletených alebo háčkovaných)

p/st

S

 

CPA: 14.14.25

Podprsenky, podväzkové pásy, korzety, plecnice, podväzky a podobné výrobky a ich časti, tiež pletené alebo háčkované

14.14.25.30

Podprsenky

p/st

S

 

14.14.25.50

Podväzkové pásy a podväzkové nohavičky a korzety (vrátane body s nastaviteľnými remienkami)

p/st

S

 

14.14.25.70

Plecnice, podväzky a podobné výrobky a ich časti

 

S

 

CPA: 14.14.30

Vrchné tričká (T-shirt), tielka a iné tričká, pletené alebo háčkované

14.14.30.00

Tričká a tielka, pletené alebo háčkované

p/st

S

 

NACE: 14.19

Výroba ostatných odevov a doplnkov

CPA: 14.19.11

Dojčenské odevy a odevné doplnky, pletené alebo háčkované

14.19.11.00

Dojčenské odevy a odevné doplnky, pletené alebo háčkované, vrátane viest, detských kombinéz, nohavičiek, detských body, prstových rukavíc, palčiakov a rukavíc bez prstov, vrchného odevu (pre deti s výškou nepresahujúcou 86 cm)

 

S

 

CPA: 14.19.12

Tepláky, lyžiarske odevy, plavky a ostatné odevy, pletené alebo háčkované

14.19.12.10

Teplákové súpravy z pletených alebo háčkovaných textílií

p/st

S

 

14.19.12.30

Lyžiarske odevy z pletených alebo háčkovaných textílií

p/st

S

 

14.19.12.40

Pánske alebo chlapčenské plavky z pletených alebo háčkovaných textílií

p/st

S

 

14.19.12.50

Dámske alebo dievčenské plavky z pletených alebo háčkovaných textílií

p/st

S

 

14.19.12.90

Ostatné odevy pletené alebo háčkované (vrátane body s dlhým rukávom)

kg

S

 

CPA: 14.19.13

Rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstov, pletené alebo háčkované

14.19.13.00

Prstové rukavice, palčiaky a rukavice bez prstov, z pletených alebo háčkovaných textílií

pa

S

 

CPA: 14.19.19

Ostatné konfekčné odevné doplnky a časti odevov alebo odevných doplnkov, pletené alebo háčkované

14.19.19.30

Plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, z pletených alebo háčkovaných textílií

p/st

S

 

14.19.19.60

Odevné doplnky a ich časti z pletených alebo háčkovaných textílií (s výnimkou prstových rukavíc, palčiakov, plédov, šatiek, šálov, mantíl a závojov)

 

S

 

CPA: 14.19.21

Dojčenské odevy a odevné doplnky z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

14.19.21.50

Dojčenské odevy a odevné doplnky z textílií, nepletené ani neháčkované (pre deti s výškou nepresahujúcou 86 cm), vrátane viest, detských kombinéz, nohavičiek, detských body, prstových rukavíc, palčiakov a vrchného odevu (s výnimkou hygienických vložiek a detských plienok a podobných výrobkov)

 

S

 

CPA: 14.19.22

Tepláky, lyžiarske odevy a plavky; ostatné odevy z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

14.19.22.10

Ostatné pánske alebo chlapčenské odevy i. n., vrátane teplákových súprav (okrem viest, lyžiarskych odevov, pletených alebo háčkovaných)

p/st

S

 

14.19.22.20

Ostatné dámske alebo dievčenské odevy i. n., vrátane teplákových súprav (okrem viest, lyžiarskych odevov, pletených alebo háčkovaných)

p/st

S

 

14.19.22.30

Lyžiarske odevy (s výnimkou z pletených alebo háčkovaných textílií)

p/st

S

 

14.19.22.40

Pánske alebo chlapčenské plavky (s výnimkou z pletených alebo háčkovaných textílií)

p/st

S

 

14.19.22.50

Dámske alebo dievčenské plavky (s výnimkou z pletených alebo háčkovaných textílií)

p/st

S

 

CPA: 14.19.23

Vreckovky, plédy, šatky, závoje, viazanky, kravaty, rukavice a ostatné konfekčné odevné doplnky; časti odevov alebo odevných doplnkov z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované, i. n.

14.19.23.10

Vreckovky

p/st

S

 

14.19.23.33

Plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky (okrem výrobkov z hodvábu alebo hodvábneho odpadu, pletených alebo háčkovaných)

p/st

S

 

14.19.23.38

Plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky z hodvábu alebo hodvábneho odpadu (s výnimkou pletených alebo háčkovaných)

p/st

S

 

14.19.23.53

Viazanky, motýliky a kravaty (okrem výrobkov z hodvábu alebo hodvábneho odpadu, pletených alebo háčkovaných)

p/st

S

 

14.19.23.58

Viazanky, motýliky a kravaty z hodvábu alebo odpadu z hodvábu (s výnimkou pletených alebo háčkovaných)

p/st

S

 

14.19.23.70

Prstové rukavice, palčiaky a rukavice bez prstov (s výnimkou pletených alebo háčkovaných)

pa

S

 

14.19.23.96

Odevné doplnky, časti odevov alebo odevných doplnkov, z textílií, i. n., a ich časti (s výnimkou plédov, šatiek, šálov, mantíl a závojov, viazaniek, motýlikov a kravát, prstových rukavíc, palčiakov a rukavíc bez prstov, a ich častí; podprseniek, podväzkových pásov a korzetov, plecníc, podväzkov, pletených alebo háčkovaných)

 

S

 

CPA: 14.19.31

Odevné doplnky z prírodnej usne alebo kompozitnej usne okrem športových rukavíc

14.19.31.75

Prstové rukavice, rukavice bez prstov a palčiaky z usne alebo kompozitnej usne (s výnimkou na šport, ochranných na všetky činnosti)

pa

S

 

14.19.31.80

Pásy, opasky a závesné remene z usne alebo kompozitnej usne

p/st

S

 

14.19.31.90

Odevné doplnky z usne alebo kompozitnej usne (s výnimkou prstových rukavíc, palčiakov a rukavíc bez prstov, pásov, opaskov a závesných remeňov)

 

S

 

CPA: 14.19.32

Odevy zhotovené z plsti alebo netkaných textílií, textilných tkanín impregnovaných alebo potiahnutých

14.19.32.00

Odevy zhotovené z plsti alebo netkaných textílií, textilných tkanín impregnovaných alebo pokrytých

p/st

S

 

CPA: 14.19.41

Klobúkové šišiaky alebo formy z plsti; šišiakové ploché kotúče (plateaux) a tzv. manchons (valcovitého tvaru) z plsti; klobúkové šišiaky alebo formy, splietané alebo zhotovené spojením pásov z akýchkoľvek materiálov

14.19.41.30

Klobúkové šišiaky alebo formy, šišiakové ploché kotúče (plateaux) a tzv. manchons (valcovitého tvaru, tiež rozrezané na výšku) z plsti (s výnimkou sformovaných do tvaru hlavy, s vytvoreným okrajom)

p/st

S

 

14.19.41.50

Klobúkové šišiaky alebo formy, splietané alebo zhotovené spojením pásov z akýchkoľvek materiálov (s výnimkou sformovaných do tvaru hlavy, s vytvoreným okrajom, podšívaných a zdobených)