EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1890

Nariadenie Rady (EÚ) 2019/1890 z 11. novembra 2019 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na nepovolené vrtné práce Turecka vo východnom Stredozemí

ST/13265/2019/INIT

Ú. v. EÚ L 291, 12.11.2019, p. 3–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/11/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1890/oj

12.11.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/3


NARIADENIE RADY (EÚ) 2019/1890

z 11. novembra 2019

o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na nepovolené vrtné práce Turecka vo východnom Stredozemí

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/1894 z 11. novembra 2019 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na nepovolené vrtné práce Turecka vo východnom Stredozemí (1),

so zreteľom na spoločný návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 11. novembra 2019 prijala rozhodnutie (SZBP) 2019/1894 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na nepovolené vrtné práce Turecka vo východnom Stredozemí. V uvedenom rozhodnutí sa ustanovuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov určitých osôb, subjektov alebo orgánov, ktoré sú zodpovedné za vrtné práce súvisiace s prieskumom a ťažbou uhľovodíkov alebo s extrakciou uhľovodíkov v dôsledku takýchto činností, podieľajú sa na nich, a to aj plánovaním, pripravujú ich, napríklad seizmickými prieskumami, zúčastňujú sa na nich, riadia ich alebo pri nich pomáhajú, alebo ktoré poskytujú finančnú, technickú alebo materiálnu podporu takýmto činnostiam v pobrežných vodách, vo výhradnej hospodárskej zóne alebo na kontinentálnom šelfe Cyperskej republiky, ktoré Cyperská republika neschválila, ako aj osôb, ktoré sú s nimi spojené. Uvedené fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány sú uvedené v prílohe k rozhodnutiu (SZBP) 2019/1894 .

(2)

Ako sa uvádza v rozhodnutí (SZBP) 2019/1894, uvedené vrtné práce narušujú zvrchovanosť alebo zvrchované práva a jurisdikciu Cyperskej republiky v jej pobrežných vodách, výhradnej hospodárskej zóne a kontinentálnom šelfe a ak sa takéto činnosti vykonávajú v oblastiach, kde výhradná hospodárska zóna a kontinentálny šelf neboli vymedzené podľa medzinárodného práva so štátom, ktorý má protiľahlé pobrežie, ohrozujú dosiahnutie dohody o vymedzení alebo mu bránia. Uvedené vrtné práce sú v rozpore so zásadami Charty Organizácie Spojených národov vrátane zásady mierového riešenia sporov a ohrozujú záujmy a bezpečnosť Únie. V uvedenom rozhodnutí sa tiež uviedlo, že Rada uvítala pozvanie cyperskej vlády na rokovania s Tureckom a poznamenala, že vymedzenie výhradných hospodárskych zón a kontinentálnych šelfov by sa malo riešiť dialógom a rokovaniami vedenými v dobrej viere, pri plnom rešpektovaní medzinárodného práva a podľa zásady dobrých susedských vzťahov.

(3)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie, predovšetkým právo na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý proces a právo na ochranu osobných údajov. Toto nariadenie by sa malo uplatňovať v súlade s uvedenými právami.

(4)

S cieľom zabezpečiť konzistentnosť s postupom stanovenia, zmeny a preskúmania prílohy k rozhodnutiu (SZBP) 2019/1894 by právomoc stanoviť a meniť zoznam v prílohe I k tomuto nariadeniu mala vykonávať Rada.

(5)

Súčasťou postupu pri zmene zoznamu uvedeného v prílohe I k tomuto nariadeniu by malo byť oboznámenie označených fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov s dôvodmi ich zaradenia do zoznamu, aby mali možnosť predložiť pripomienky k týmto dôvodom.

(6)

Na účely vykonávania tohto nariadenia a s cieľom zabezpečiť maximálnu právnu istotu v rámci Únie by sa mali zverejniť mená a ďalšie relevantné údaje týkajúce sa fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, ktorých finančné prostriedky a hospodárske zdroje sa podľa tohto nariadenia zmrazujú. Každé spracúvanie osobných údajov by malo byť v súlade s nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (2) a (EÚ) 2018/1725 (3).

(7)

Tieto opatrenia patria do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a preto sú na ich vykonávanie potrebné právne predpisy na úrovni Únie, najmä v záujme zabezpečenia ich jednotného uplatňovania hospodárskymi subjektmi vo všetkých členských štátoch.

(8)

Členské štáty a Komisia by sa mali vzájomne informovať o opatreniach prijatých podľa tohto nariadenia a ďalších dôležitých informáciách, ktoré majú k dispozícii v súvislosti s týmto nariadením.

(9)

Členské štáty by mali stanoviť pravidlá ukladania sankcií za porušenie ustanovení tohto nariadenia a mali by zabezpečiť ich uplatňovanie. Tieto sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„nárok“ je každý nárok bez ohľadu na to, či je uplatnený v súdnom konaní, vznesený pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia alebo po ňom na základe zmluvy alebo transakcie alebo v súvislosti s nimi, a najmä:

i)

nárok na splnenie akéhokoľvek záväzku vyplývajúceho zo zmluvy alebo z transakcie, alebo súvisiaceho s nimi;

ii)

nárok na predĺženie platnosti alebo vyplatenie dlhopisu, finančnej záruky alebo sľubu odškodnenia v akejkoľvek forme;

iii)

nárok na kompenzáciu v súvislosti so zmluvou alebo transakciou;

iv)

protinárok;

v)

nárok na uznanie alebo výkon rozsudku, arbitrážneho rozhodnutia alebo rovnocenného rozhodnutia vrátane doložky vykonateľnosti bez ohľadu na to, kde boli vynesené alebo vydané;

b)

„zmluva alebo transakcia“ je každá transakcia v akejkoľvek forme a podľa akéhokoľvek rozhodného práva, či už pozostáva z jednej alebo viacerých zmlúv či podobných záväzkov uzatvorených medzi rovnakými alebo rôznymi stranami; na tento účel pojem „zmluva“ zahŕňa dlhopis, záruku alebo sľub odškodnenia, najmä finančnej povahy, a úver, právne nezávislý alebo závislý, ako aj akékoľvek súvisiace ustanovenie vznikajúce na základe tejto transakcie alebo v súvislosti s ňou;

c)

„príslušné orgány“ sú príslušné orgány členských štátov, ako sa uvádzajú na webových sídlach uvedených na zozname v prílohe II;

d)

„hospodárske zdroje“ sú aktíva každého druhu, hmotné aj nehmotné, hnuteľné aj nehnuteľné, ktoré nie sú finančnými prostriedkami, ale možno ich použiť na získanie finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb;

e)

„zmrazenie hospodárskych zdrojov“ je zabránenie využívaniu hospodárskych zdrojov na získanie finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb akýmkoľvek spôsobom, ktorý zahŕňa okrem iného ich predaj, prenájom alebo založenie;

f)

„zmrazenie finančných prostriedkov“ je zabránenie akémukoľvek pohybu, prevodu, úprave, použitiu finančných prostriedkov, prístupu k nim alebo manipulácii s nimi, ktoré by mali za následok akúkoľvek zmenu ich objemu, výšky, umiestnenia, vlastníctva, držby, charakteru, miesta určenia, alebo inú zmenu, ktorá by umožnila použitie finančných prostriedkov, vrátane spravovania portfólií;

g)

„finančné prostriedky“ sú finančné aktíva a výhody každého druhu, ktoré zahŕňajú, nie však výlučne:

i)

hotovosť, šeky, peňažné pohľadávky, zmenky, peňažné poukážky a iné platobné nástroje;

ii)

vklady vo finančných inštitúciách alebo iných subjektoch, zostatky na účtoch, pohľadávky a dlhopisy;

iii)

verejne alebo súkromne obchodovateľné cenné papiere a dlhové nástroje vrátane akcií a majetkových podielov, certifikátov zastupujúcich cenné papiere, dlhopisov, zmeniek, záruk, dlhopisov s fixným výnosom a zmlúv o derivátoch;

iv)

úroky, dividendy alebo ďalšie príjmy z aktív alebo z hodnoty akumulovanej alebo vytváranej aktívami;

v)

úvery, práva na započítanie pohľadávok, záruky, záruky na plnenie alebo iné finančné záväzky;

vi)

akreditívy, nákladné listy, kúpne zmluvy;

vii)

dokumenty preukazujúce podiel na finančných prostriedkoch alebo finančných zdrojoch;

h)

„územie Únie“ je územie členských štátov, na ktoré sa vzťahuje zmluva podľa podmienok v nej stanovených, vrátane ich vzdušného priestoru.

Článok 2

1.   Zmrazujú sa všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu uvedeným na zozname v prílohe I, alebo ktoré sú vo vlastníctve takýchto osôb, subjektov alebo orgánov, v ich držbe alebo pod ich kontrolou.

2.   Fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom uvedeným na zozname v prílohe I, a ani v ich prospech, sa priamo ani nepriamo nesprístupnia žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje.

3.   Príloha I zahŕňa zoznam fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, ktoré Rada v súlade s článkom 1 ods. 1 a článkom 2 ods. 1 rozhodnutia (SZBP) 2019/1894 označila za osoby, subjekty a orgány, ktoré:

a)

sú zodpovedné za vrtné práce súvisiace s prieskumom a ťažbou uhľovodíkov alebo s extrakciou uhľovodíkov v dôsledku takýchto činností v pobrežných vodách, vo výhradnej hospodárskej zóne alebo na kontinentálnom šelfe Cyperskej republiky, ktoré Cyperská republika neschválila, podieľajú sa na nich, a to aj plánovaním, pripravujú ich, zúčastňujú sa na nich, riadia ich alebo pri nich pomáhajú, a to aj v prípadoch, keď výhradná hospodárska zóna alebo kontinentálny šelf nie sú vymedzené v súlade s medzinárodným právom so štátom, ktorý má protiľahlé pobrežie, čo zahŕňa aj činnosti, ktoré môžu ohroziť dosiahnutie dohody o vymedzení alebo mu brániť;

b)

poskytujú finančnú, technickú alebo materiálnu podporu vrtným prácam súvisiacim s prieskumom a ťažbou uhľovodíkov alebo s extrakciou uhľovodíkov v dôsledku takýchto činností uvedeným v písmene a);

c)

sú spojené s fyzickými alebo právnickými osobami, subjektmi alebo orgánmi uvedenými v písmenách a) a b).

Článok 3

1.   Odchylne od článku 2 môžu príslušné orgány povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov za podmienok, ktoré považujú za vhodné, po tom, ako určia, že dané finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú:

a)

nevyhnutné na uspokojenie základných potrieb fyzických alebo právnických osôb uvedených na zozname v prílohe I a nezaopatrených rodinných príslušníkov takýchto fyzických osôb, a to vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, úhrady daní, poistného a poplatkov za verejnoprospešné služby;

b)

určené výlučne na úhradu primeraných honorárov alebo na úhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytnutím právnych služieb;

c)

určené výlučne na úhradu poplatkov alebo nákladov na služby spojené s bežným vedením alebo správou zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov;

d)

potrebné na mimoriadne výdavky, pod podmienkou, že dotknutý príslušný orgán oznámil príslušným orgánom ostatných členských štátov a Komisii najmenej dva týždne pred udelením povolenia dôvody, na základe ktorých sa domnieva, že by sa osobitné povolenie malo udeliť; alebo

e)

určené na úhradu na účet alebo z účtu diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu či medzinárodnej organizácie, ktoré v súlade s medzinárodným právom požívajú imunity, pokiaľ sa takéto platby majú použiť na oficiálne účely diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu či medzinárodnej organizácie.

2.   Dotknutý členský štát do dvoch týždňov informuje ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení udelenom podľa odseku 1.

Článok 4

1.   Odchylne od článku 2 ods. 1 môžu príslušné orgány členských štátov povoliť uvoľnenie niektorých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

na finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa vzťahuje arbitrážne rozhodnutie vydané pred dátumom zaradenia fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v článku 2 do zoznamu v prílohe I, alebo súdne či správne rozhodnutie vydané v Únii, alebo súdne rozhodnutie vykonateľné v dotknutom členskom štáte pred uvedeným dátumom alebo po ňom;

b)

finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa použijú výlučne na uspokojenie pohľadávok zabezpečených takýmto rozhodnutím alebo uznaných za platné v takomto rozhodnutí, a to v rámci obmedzení stanovených uplatniteľnými zákonmi a inými právnymi predpismi, ktorými sa riadia práva osôb s takýmito pohľadávkami;

c)

rozhodnutie nie je v prospech fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu, ktoré sú uvedené na zozname v prílohe I, a

d)

uznanie rozhodnutia nie je v rozpore s verejným poriadkom v dotknutom členskom štáte.

2.   Dotknutý členský štát do dvoch týždňov informuje ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení udelenom podľa odseku 1.

Článok 5

1.   Odchylne od článku 2 ods. 1 a pod podmienkou, že platba, ktorú uskutočnila fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán uvedené na zozname v prílohe I, je splatná na základe zmluvy alebo dohody, ktorú dotknutá fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán uzavreli, alebo záväzku, ktorý dotknutej fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu vznikol pred dátumom, keď tieto fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány boli zaradené do zoznamu v prílohe I, môžu príslušné orgány za podmienok, ktoré uznajú za vhodné, povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov za predpokladu, že dotknutý príslušný orgán určil, že:

a)

finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa použijú na platbu, ktorú uskutočnila fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán uvedené na zozname v prílohe I, a

b)

platba nie je v rozpore s článkom 2 ods. 2

2.   Dotknutý členský štát do dvoch týždňov informuje ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení udelenom podľa odseku 1.

Článok 6

1.   Článok 2 ods. 2 nebráni pripisovaniu platieb na zmrazené účty finančnými alebo úverovými inštitúciami, ktoré prijmú finančné prostriedky prevedené tretími stranami na účet fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedených na zozname v prílohe I, pod podmienkou, že všetky takto pripísané prostriedky sa tiež zmrazia. Finančná alebo úverová inštitúcia o takýchto transakciách bezodkladne informuje dotknutý príslušný orgán.

2.   Článok 2 ods. 2 sa neuplatňuje, keď sa na zmrazené účty pripisujú:

a)

úroky alebo iné výnosy z týchto účtov;

b)

platby splatné na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré sa uzavreli alebo ktoré vznikli pred dátumom, keď fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán uvedené v článku 2 boli zaradené do zoznamu v prílohe I; alebo

c)

platby splatné na základe súdnych, správnych alebo arbitrážnych rozhodnutí vydaných v členskom štáte alebo vykonateľných v dotknutom členskom štáte;

ak sa na takéto úroky, iné výnosy a platby naďalej vzťahujú opatrenia stanovené v článku 2 ods. 1

Článok 7

1.   Bez toho, aby boli dotknuté platné predpisy o podávaní správ, dôvernosti údajov a služobnom tajomstve, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a)

bezodkladne poskytnú príslušným orgánom členského štátu, v ktorom majú pobyt, sídlo alebo v ktorom sa nachádzajú, každú informáciu, ktorá by uľahčila plnenie tohto nariadenia, napríklad údaje o účtoch a sumách zmrazených podľa článku 2, a odovzdajú tieto informácie Komisii buď priamo, alebo prostredníctvom daného členského štátu a

b)

spolupracujú s príslušnými orgánmi pri overovaní uvedených informácií.

2.   Akékoľvek dodatočné informácie, ktoré získala Komisia priamo, sa sprístupnia dotknutým členským štátom.

3.   Akékoľvek informácie poskytnuté alebo získané v súlade s týmto článkom sa použijú výlučne na účely, na ktoré boli poskytnuté alebo získané.

Článok 8

Zakazuje sa vedomá a úmyselná účasť na činnostiach, ktorých cieľom alebo dôsledkom je obchádzanie opatrení uvedených v článku 2.

Článok 9

1.   Zmrazením finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov alebo odmietnutím sprístupnenia finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ktoré sa uskutočnilo v dobrej viere, že takýto postup je v súlade s týmto nariadením, nevzniká pre fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán, ktoré ho uskutočnia, ani pre ich vedúcich pracovníkov či zamestnancov žiadna zodpovednosť, pokiaľ sa nepreukáže, že finančné prostriedky a hospodárske zdroje boli zmrazené alebo zadržané v dôsledku nedbanlivosti.

2.   Fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom nevzniká ich konaním žiadna zodpovednosť, ak nevedeli a nemohli odôvodnene predpokladať, že konajú v rozpore s opatreniami stanovenými v tomto nariadení.

Článok 10

1.   Neuznajú sa žiadne nároky v súvislosti so žiadnou zmluvou alebo transakciou, ktorých plnenie bolo priamo alebo nepriamo, úplne alebo čiastočne dotknuté opatreniami uloženými podľa tohto nariadenia, vrátane nárokov na náhradu škody alebo akýchkoľvek iných nárokov tohto druhu, ako je napríklad nárok na kompenzáciu alebo pohľadávka so zárukou, predovšetkým nárok na predĺženie platnosti alebo vyplatenie dlhopisu, záruky alebo sľubu odškodnenia, najmä finančnej záruky alebo finančného zabezpečenia v akejkoľvek forme, ak ich predložia:

a)

označené fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány uvedené v prílohe I;

b)

akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán konajúce prostredníctvom alebo v mene niektorej z osôb, subjektov alebo orgánov uvedených v písmene a).

2.   V akomkoľvek konaní vedenom na účely vymáhania pohľadávky nesie dôkazné bremeno, že uspokojenie tejto pohľadávky nie je odsekom 1 zakázané, fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré predmetnú pohľadávku vymáhajú.

3.   Týmto článkom nie je dotknuté právo fyzických ani právnických osôb, subjektov a orgánov uvedených v odseku 1 na súdne preskúmanie zákonnosti neplnenia zmluvných záväzkov v súlade s týmto nariadením.

Článok 11

1.   Komisia a členské štáty sa vzájomne informujú o opatreniach prijatých podľa tohto nariadenia a poskytujú si všetky ďalšie relevantné informácie, ktoré majú k dispozícii v súvislosti s týmto nariadením, predovšetkým informácie:

a)

súvisiace s finančnými prostriedkami zmrazenými podľa článku 2 a povoleniami udelenými podľa článkov 3 až 5;

b)

súvisiace s problémami týkajúcimi sa porušovania tohto nariadenia a jeho presadzovania a rozhodnutiami vnútroštátnych súdov.

2.   Členské štáty sa bezodkladne informujú navzájom a informujú Komisiu o akýchkoľvek ďalších relevantných údajoch, ktoré majú k dispozícii a ktoré by mohli ovplyvniť účinné vykonávanie tohto nariadenia.

Článok 12

1.   Ak Rada rozhodne, že sa na fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán vzťahujú opatrenia uvedené v článku 3, zodpovedajúcim spôsobom zmení prílohu I.

2.   Rada oznámi rozhodnutie uvedené v odseku 1 vrátane dôvodov zaradenia do zoznamu dotknutej fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu buď priamo, ak je ich adresa známa, alebo prostredníctvom uverejnenia oznámenia, a poskytne tak dotknutej fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu možnosť vyjadriť sa.

3.   Ak sa predložia pripomienky alebo zásadné nové dôkazy, Rada preskúma rozhodnutie uvedené v odseku 1 a dotknutú fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán o tom zodpovedajúcim spôsobom informuje.

4.   Zoznam v prílohe I sa pravidelne preskúmava, a to aspoň každých 12 mesiacov.

5.   Komisia je splnomocnená meniť prílohu II na základe informácií poskytnutých členskými štátmi.

Článok 13

1.   V prílohe I sa uvádzajú dôvody zaradenia dotknutých fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov do zoznamu.

2.   V prílohe I sa uvádzajú dostupné informácie potrebné na identifikáciu dotknutých fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov. V prípade fyzických osôb môžu tieto informácie zahŕňať mená a prezývky, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, číslo cestovného pasu a preukazu totožnosti, pohlavie, adresu, ak je známa, a funkciu alebo povolanie. V prípade právnických osôb, subjektov a orgánov môžu tieto informácie zahŕňať názvy, miesto a dátum registrácie, registračné číslo a miesto podnikania.

Článok 14

1.   Členské štáty stanovia pravidlá o ukladaní sankcií za porušovanie ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

2.   Členské štáty po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia bezodkladne oznámia Komisii uvedené pravidlá, ako aj každú následnú zmenu.

Článok 15

1.   Rada, Komisia a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „vysoký predstaviteľ“) môžu spracúvať osobné údaje na účely vykonávania svojich úloh podľa tohto nariadenia. Tieto úlohy zahŕňajú:

a)

pokiaľ ide o Radu, prípravu a vykonávanie zmien prílohy I;

b)

pokiaľ ide o vysokého predstaviteľa, prípravu zmien prílohy I;

c)

pokiaľ ide o Komisiu:

i)

doplnenie obsahu prílohy I do elektronického, konsolidovaného zoznamu osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahujú finančné reštriktívne opatrenia Únie, a do interaktívnej mapy sankcií, ktoré sú verejne dostupné;

ii)

spracúvanie informácií o vplyve opatrení stanovených v tomto nariadení, ako sú napríklad hodnota zmrazených finančných prostriedkov a informácie o povoleniach udelených príslušnými orgánmi.

2.   Rada, Komisia a vysoký predstaviteľ môžu v príslušných prípadoch spracúvať relevantné údaje o trestných činoch spáchaných fyzickými osobami zaradenými do zoznamu, o odsúdeniach takýchto osôb za trestné činy alebo o bezpečnostných opatreniach, ktoré sa týkajú takýchto osôb, iba v rozsahu nevyhnutnom na vypracovanie prílohy I.

3.   Na účely tohto nariadenia konajú Rada, útvar Komisie uvedený v prílohe II k tomuto nariadeniu a vysoký predstaviteľ ako „prevádzkovatelia“ v zmysle článku 3 bodu 8 nariadenia (EÚ) 2018/1725 s cieľom zabezpečiť, aby dotknuté fyzické osoby mohli uplatňovať svoje práva podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725.

Článok 16

1.   Členské štáty určia svoje príslušné orgány a uvedú ich na webových sídlach uvedených v prílohe II. Členské štáty oznámia Komisii každú zmenu adries webových sídel príslušných orgánov uvedených v prílohe II.

2.   Členské štáty po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia bezodkladne oznámia Komisii svoje príslušné orgány vrátane ich kontaktných údajov, ako aj každú následnú zmenu.

3.   Ak sa v tomto nariadení stanovuje požiadavka oznámiť určité skutočnosti Komisii, informovať ju alebo s ňou inak komunikovať, na takúto komunikáciu sa použije adresa a ďalšie kontaktné údaje uvedené v prílohe II.

Článok 17

Toto nariadenie sa uplatňuje:

a)

na území Únie vrátane jej vzdušného priestoru;

b)

na palube akéhokoľvek lietadla alebo akéhokoľvek plavidla podliehajúceho právomoci členského štátu;

c)

na každú fyzickú osobu na území Únie alebo mimo neho, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu;

d)

na všetky právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré sa nachádzajú na území Únie alebo mimo neho a sú založené alebo zriadené podľa práva členského štátu;

e)

na všetky právnické osoby, subjekty alebo orgány v súvislosti s akoukoľvek obchodnou činnosťou, ktorá sa úplne alebo čiastočne vykonáva v Únii.

Článok 18

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. novembra 2019

Za Radu

predsedníčka

F. MOGHERINI


(1)  Pozri stranu 47 tohto úradného vestníka.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).


PRÍLOHA I

ZOZNAM FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB, SUBJEKTOV A ORGÁNOV PODĽA ČLÁNKU 2

[…]


PRÍLOHA II

WEBOVÉ SÍDLA S INFORMÁCIAMI O PRÍSLUŠNÝCH ORGÁNOCH A ADRESA EURÓPSKEJ KOMISIE NA ÚČELY ZASIELANIA OZNÁMENÍ

BELGICKO

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULHARSKO

https://www.mfa.bg/en/101

ČESKO

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNSKO

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NEMECKO

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTÓNSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÉCKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANIELSKO

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCÚZSKO

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CHORVÁTSKO

http://www.mvep.hr/sankcije

TALIANSKO

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURSKO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

MAĎARSKO

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_ 20170214_final.pdf

ΜΑLTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

HOLANDSKO

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

RAKÚSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POĽSKO

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGALSKO

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas- restritivas.aspx

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

https://www.gov.si/teme/omejevalni-ukrepi/

SLOVENSKO

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FÍNSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

https://www.gov.uk/guidance/uk-sanctions

Adresa Európskej komisie na účely zasielania oznámení:

Európska komisia

B-1049 Brusel, Belgicko

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


Top