EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1882

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1882 z 8. novembra 2019, ktorým sa začínajú postupy obstarávania na výšku pomoci na súkromné skladovanie olivového oleja

C/2019/8005

OJ L 290, 11.11.2019, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1882/oj

11.11.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 290/12


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1882

z 8. novembra 2019,

ktorým sa začínajú postupy obstarávania na výšku pomoci na súkromné skladovanie olivového oleja

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 18 ods. 2 a článok 20 prvý odsek písm. m) a o),

keďže:

(1)

Ceny panenských olivových olejov na španielskom, gréckom a portugalskom trhu boli neustále počas niekoľkých mesiacov nízke a blížili sa referenčným prahom stanoveným v článku 1a ods. 1 písm. g) nariadenia Rady (EÚ) č. 1370/2013 (2).

(2)

Perspektíva každoročne dobrej úrody v Únii, nahromadenie zásob a súčasná neistota v zahraničnom obchode vytvárajú nerovnováhu medzi ponukou a dopytom, ktorá zasa vyvíja tlak na znižovanie cien panenských olivových olejov a vážne narušuje rozsiahle oblasti únijného trhu.

(3)

Španielsko je najdôležitejším výrobcom olivového oleja v Únii a má rozhodujúce postavenie pri stanovovaní cien. Preto hrozí, že neobvykle veľké množstvo zásob v Španielsku bude pretrvávať a vážne narušenie únijného trhu s panenskými olivovými olejmi sa bude prehlbovať.

(4)

S cieľom zmenšiť súčasnú nerovnováhu medzi ponukou a dopytom a zmierniť tieto náročné podmienky na trhu je vhodné poskytnúť pomoc na súkromné skladovanie panenských olivových olejov.

(5)

Na pomoc na súkromné skladovanie panenských olivových olejov by sa malo vzťahovať delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1238 (3) a vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1240 (4), ktoré stanovujú spoločné pravidlá na vykonávanie schémy na súkromné skladovanie.

(6)

Výška pomoci by sa mala stanoviť prostredníctvom postupu obstarávania, aby sa umožnil pružný operačný systém. Na tento účel je vhodné stanoviť niekoľko čiastkových lehôt na predkladanie ponúk.

(7)

Každý hospodársky subjekt by mal za každú čiastkovú lehotu predložiť najviac jednu ponuku na každú kategóriu panenského olivového oleja, aby mohli uvedené opatrenie využívať rôzne hospodárske subjekty.

(8)

S cieľom zabezpečiť účinnosť pomoci na súkromné skladovanie a jej skutočný vplyv na trh by sa mala táto pomoc poskytovať na voľne ložený panenský olivový olej. Keďže skladovanie výrobkov je v sektore olív obvyklé, akceptovať by sa mali aj ponuky týkajúce sa už uskladnených panenských olivových olejov.

(9)

S cieľom dosiahnuť skutočný vplyv na rovnováhu ponuky a dopytu v aktuálnom roku by sa množstvá panenských olivových olejov, na ktoré sa vzťahuje pomoc na súkromné skladovanie, nemali počas určitého minimálneho obdobia skladovania uvádzať na trh. Minimálne obdobie skladovania by sa malo stanoviť na 180 dní.

(10)

V záujme administratívnej efektívnosti a zjednodušenia by ponuky mali byť oprávnené len v prípade množstiev s hmotnosťou najmenej 50 ton.

(11)

S cieľom zabrániť nekontrolovanému poklesu cien, pohotovo reagovať na náročné podmienky na trhu a zabezpečiť účinné riadenie tohto opatrenia by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(12)

Výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov nedoručil stanovisko v lehote, ktorú stanovil jeho predseda,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Samostatný postup obstarávania na pomoc na súkromné skladovanie sa začne v súlade s článkom 17 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 pre každú z týchto kategórií panenských olivových olejov, ako sú vymedzené v časti VIII bode 1 prílohy VII k uvedenému nariadeniu:

a)

extra panenský olivový olej;

b)

panenský olivový olej;

c)

lampantový olivový olej.

2.   Uplatňuje sa delegované nariadenie (EÚ) 2016/1238 a vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1240.

Článok 2

1.   Čiastkové lehoty na predkladanie ponúk (každá lehota sa skončí o 12.00 hod. bruselského času) sa stanovujú takto:

a)

od 21. novembra 2019 do 26. novembra 2019;

b)

od 12. decembra 2019 do 17. decembra 2019;

c)

od 22. januára 2020 do 27. januára 2020;

d)

od 20. februára 2020 do 25. februára 2020.

Ak je posledný deň čiastkovej lehoty štátnym sviatkom, daná lehota sa skončí v predchádzajúci pracovný deň o 12.00 hod. (bruselského času).

2.   Hospodárske subjekty predložia pre každú čiastkovú lehotu najviac jednu ponuku na každý výrobok uvedený v článku 1 ods. 1

3.   Minimálne množstvo na jednu ponuku je 50 ton.

4.   Výška zábezpeky uvedenej v článku 40 písm. b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240 je 50 EUR za tonu.

5.   Pomoc sa poskytuje na voľne ložené výrobky uvedené v článku 1 ods. 1

6.   Ponuky sa môžu predkladať na už uskladnené výrobky.

7.   Ponuky sa môžu predkladať iba v Grécku, Španielsku, vo Francúzsku, v Chorvátsku, Taliansku, na Cypre, Malte, v Portugalsku a Slovinsku.

Článok 3

Členské štáty oznámia Komisii všetky prípustné ponuky najneskôr do 12.00 hod. (bruselského času) v deň nasledujúci po poslednom dni každej čiastkovej lehoty uvedenej v článku 2 ods. 1

Článok 4

Zmluvy o pomoci na súkromné skladovanie sa vzťahujú na obdobie skladovania v dĺžke 180 dní.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. novembra 2019

Za Komisiu

Predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 12).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1238 z 18. mája 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie (Ú. v. EÚ L 206, 30.7.2016, s. 15).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1240 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie (Ú. v. EÚ L 206, 30.7.2016, s. 71).


Top