EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1827

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1827 z 30. októbra 2019, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ, pokiaľ ide o finančný limit v prípade koncesií (Text s významom pre EHP)

C/2019/7691

OJ L 279, 31.10.2019, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1827/oj

31.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 279/23


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1827

z 30. októbra 2019,

ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ, pokiaľ ide o finančný limit v prípade koncesií

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Rada rozhodnutím 2014/115/EÚ (2) schválila protokol, ktorým sa mení Dohoda o vládnom obstarávaní (3) (ďalej len „dohoda“) uzatvorená v rámci Svetovej obchodnej organizácie. Dohoda je plurilaterálnym nástrojom a jej účelom je vzájomné otvorenie trhov vládneho obstarávania medzi stranami. Uplatňuje sa na každú verejnú zákazku, ktorej hodnota dosiahne alebo presiahne sumy („finančné limity“) stanovené v dohode a vyjadrené v zvláštnych právach čerpania.

(2)

Jedným z cieľov smernice 2014/23/EÚ je umožniť obstarávateľom a verejným obstarávateľom, ktorí uvedenú smernicu uplatňujú, aby súčasne dodržiavali aj záväzky stanovené v dohode. V súlade s článkom 9 ods. 1 smernice 2014/23/EÚ Komisia každé dva roky overí, či finančný limit stanovený v článku 8 ods. 1 uvedenej smernice zodpovedá finančnému limitu stanovenému v dohode. Keďže hodnota finančného limitu vypočítaného v súlade s článkom 9 ods. 1 smernice 2014/23/EÚ sa líši od hodnoty finančného limitu stanoveného v článku 8 ods. 1 uvedenej smernice, treba tento finančný limit zrevidovať.

(3)

Smernica 2014/23/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 8 ods. 1 smernice 2014/23/EÚ sa suma „5 548 000 EUR“ nahrádza sumou „5 350 000 EUR“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. októbra 2019

Za Komisiu

Predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Rady 2014/115/EÚ z 2. decembra 2013 o uzavretí Protokolu, ktorým sa mení Dohoda o vládnom obstarávaní (Ú. v. EÚ L 68, 7.3.2014, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 68, 7.3.2014, s. 2.


Top