EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1702

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1702 z 1.augusta 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 zostavením zoznamu prioritných škodcov

C/2019/5637

Ú. v. EÚ L 260, 11.10.2019, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1702/oj

11.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 260/8


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1702

z 1.augusta 2019,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 zostavením zoznamu prioritných škodcov

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031 je Komisia splnomocnená zostaviť zoznam prioritných škodcov.

(2)

Prioritnými škodcami sú škodcovia vyžadujúci karanténne opatrenia v Únii (tzv. karanténni škodcovia), ktorí spĺňajú všetky tieto podmienky: po prvé, výskyt škodcov na území Únie nie je známy alebo ich výskyt je známy na obmedzenej časti tohto územia alebo je známy ich zriedkavý, nepravidelný, izolovaný a občasný výskyt na tomto území; po druhé, môžu mať mimoriadne závažný hospodársky, environmentálny alebo sociálny vplyv na územie Únie a po tretie, sú uvedené na zozname prioritných škodcov.

(3)

Komisia vykonala posúdenie s cieľom určiť, ktorých škodcov je potrebné zaradiť do zoznamu prioritných škodcov. Toto posúdenie sa vykonalo na základe metodiky vypracovanej Spoločným výskumným centrom Komisie a Európskym úradom pre bezpečnosť potravín.

(4)

Táto metodika zahŕňa komplexné ukazovatele a analýzu založenú na viacerých kritériách. Zohľadňuje sa v nej pravdepodobnosť rozšírenia, usídlenia a dôsledkov škodcov na základe posúdenia týkajúceho sa územia Únie Zároveň sa v nej zohľadňujú kritériá uvedené v oddiele 1 bode 2 a oddiele 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) 2016/2031, ktoré sa týkajú hospodárskych, sociálnych a environmentálnych aspektov.

(5)

V posúdení sa zohľadnili výsledky metodiky, ktorú uplatňuje Spoločné výskumné centrum Komisie a Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, ako aj výsledky konzultácie so širokou verejnosťou, ktorá sa uskutočnila na portáli pre lepšiu právnu reguláciu. Na základe toho sa dospelo k záveru, že mimoriadne závažný hospodársky, environmentálny alebo sociálny vplyv na územie Únie môže mať 20 škodcov.

(6)

Okrem toho výskyt uvedených škodcov na území Únie nie je známy alebo ich výskyt je známy na obmedzených častiach tohto územia, resp. je známy ich zriedkavý, nepravidelný, izolovaný a občasný výskyt na tomto území.

(7)

Preto je vhodné uvedených škodcov zaradiť do zoznamu v prílohe k tomuto nariadeniu.

(8)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie všetkých pravidiel týkajúcich sa škodcov vyžadujúcich karanténne opatrenia v Únii by sa toto nariadenie malo uplatňovať od rovnakého dátumu ako nariadenie (EÚ) 2016/2031, t. j. od 14. decembra 2019,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zoznam prioritných škodcov

Zoznam prioritných škodcov podľa článku 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031 je uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 14. decembra 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. augusta 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4.


PRÍLOHA

Zoznam prioritných škodcov

 

Agrilus anxius Gory

 

Agrilus planipennis Fairmaire

 

Anastrepha ludens (Loew)

 

Anoplophora chinensis (Thomson)

 

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

 

Anthonomus eugenii Cano

 

Aromia bungii (Faldermann)

 

Bactericera cockerelli (Sulc.)

 

Bactrocera dorsalis (Hendel)

 

Bactrocera zonata (Saunders)

 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

 

Candidatus Liberibacter spp., pôvodca Huanglongbingovej choroby citrusov

 

Conotrachelus nenuphar (Herbst)

 

Dendrolimus sibiricus Tschetverikov

 

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

 

Popillia japonica Newman

 

Rhagoletis pomonella Walsh

 

Spodoptera frugiperda (Smith)

 

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)

 

Xylella fastidiosa (Wells et al.)


Top