Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1666

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1666 z 24. júna 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o podmienky monitorovania prepravy a príchodu zásielok určitého tovaru z hraničnej kontrolnej stanice príchodu do prevádzkarne na mieste určenia v Únii (Text s významom pre EHP)

C/2019/4500

OJ L 255, 4.10.2019, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1666/oj

4.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 255/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1666

z 24. júna 2019,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o podmienky monitorovania prepravy a príchodu zásielok určitého tovaru z hraničnej kontrolnej stanice príchodu do prevádzkarne na mieste určenia v Únii

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (1), a najmä na jeho článok 77 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) 2017/625 sa stanovujú pravidlá vykonávania úradných kontrol tovaru vstupujúceho do Únie príslušnými orgánmi členských štátov na overenie dodržiavania právnych predpisov Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca.

(2)

V článku 47 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/625 sa uvádzajú určité kategórie tovaru, ktoré podliehajú úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach prvého príchodu do Únie. Patria sem produkty živočíšneho pôvodu, zárodočné produkty, vedľajšie živočíšne produkty a potraviny obsahujúce produkty rastlinného pôvodu a spracované produkty živočíšneho pôvodu („zložené výrobky“)“.

(3)

V prípade dovozu zásielok určitého tovaru uvedeného v článku 47 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/625 do Únie právne predpisy Únie v určitých prípadoch stanovujú, že preprava týchto zásielok tovaru z hraničnej kontrolnej stanice príchodu do prevádzkarne na mieste určenia a ich príchod na miesto určenia v Únii sa majú monitorovať s cieľom zabrániť akýmkoľvek rizikám pre verejné zdravie a zdravie zvierat.

(4)

Smernicou Rady 97/78/ES (2) sa stanovujú pravidlá organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Únie z tretích krajín, a podmienky týkajúce sa prepravy výrobkov, ktoré sa majú monitorovať podľa právnych predpisov Únie, z miesta hraničnej kontrolnej stanice príchodu do prevádzkarne na mieste určenia. V týchto pravidlách sa okrem iného stanovuje, že zásielky takýchto výrobkov sa odosielajú z hraničnej inšpekčnej stanice príchodu do prevádzkarne na mieste určenia pod dohľadom príslušného orgánu v nepriepustných vozidlách alebo kontajneroch zapečatených príslušným orgánom.

(5)

Okrem toho sa v súvislosti s určitými vedľajšími živočíšnymi produktmi neurčenými na ľudskú spotrebu vyžaduje aj v nariadení Komisie (EÚ) č. 142/2011 (3), aby sa preprava zásielok takýchto vedľajších produktov vykonávala v súlade s pravidlami stanovenými v smernici 97/78/ES. Uvedené vedľajšie živočíšne produkty zahŕňajú určité krvné výrobky a krv, krmivo pre spoločenské zvieratá okrem surového krmiva pre spoločenské zvieratá, kafilerické tuky dovezené na účely mimo krmivového reťazca pre chovné zvieratá, rohy a produkty z rohov okrem rohovej múčky a kopytá a produkty z kopýt okrem kopytnej múčky určené na výrobu organických hnojív alebo zúrodňovačov pôdy.

(6)

Právo Únie takisto stanovuje monitorovanie zásielok kožušinovej voľne žijúcej zveri nestiahnutej z kože v súlade s pravidlami pre vykonávanie špecifických úradných kontrol stanovených v súlade s článkom 77 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/625 a v súlade s doplňujúcimi pravidlami pre verejné zdravie, ktoré boli stanovené v súlade s článkom 77 ods. 1 písm. h) nariadenia (EÚ) 2017/625 a ktoré sa týkajú produktov živočíšneho pôvodu a potravín, ktoré obsahujú produkty rastlinného pôvodu a spracované produkty živočíšneho pôvodu („zložené výrobky“) s pôvodom v Únii a vracajúcich sa do Únie po zamietnutí vstupu treťou krajinou.

(7)

Smernica 97/78/ES bola zrušená nariadením (EÚ) 2017/625 s účinnosťou od 14. decembra 2019. Preto je vhodné stanoviť pravidlá pre monitorovanie prepravy a príchodu zásielok určitého tovaru uvedeného v článku 47 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/625 z hraničnej kontrolnej stanice príchodu do prevádzkarne na mieste určenia. Tieto pravidlá by sa mali uplatňovať v prípadoch, keď sa vyžaduje, aby sa preprava z hraničnej kontrolnej stanice príchodu do prevádzkarne na mieste určenia v Únii a príchod do prevádzkarne na mieste určenia monitorovali v súlade s právnymi predpismi Únie.

(8)

S cieľom zabezpečiť účinné monitorovanie prepravy a príchodu zásielok z hraničnej kontrolnej stanice príchodu až do príchodu týchto zásielok do prevádzkarne na mieste ich určenia by sa mal tovar prepraviť priamo do prevádzkarne na mieste určenia uvedenom v jednotnom vstupnom zdravotnom doklade.

(9)

S cieľom predísť akýmkoľvek rizikám pre zdravie zvierat a verejné zdravie by sa mal monitorovať príchod tovaru do prevádzkarne na mieste určenia uvedenom v jednotnom vstupnom zdravotnom doklade (ďalej len „miesto určenia“). Príslušný orgán hraničnej kontrolnej stanice príchodu by mal informovať príslušný orgán zodpovedný za vykonávanie úradných kontrol v prevádzkarni na mieste určenia, že tovar opustil hraničnú inšpekčnú stanicu a je na ceste do prevádzkarne na mieste určenia uvedenom v jednotnom vstupnom zdravotnom doklade. Ak tovar nedorazí do prevádzkarne na mieste určenia, príslušný orgán hraničnej kontrolnej stanice príchodu a príslušný orgán zodpovedný za prevádzkareň na mieste určenia by mali iniciovať primerané následné opatrenia v súlade s nariadením (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o prevádzkovateľa zodpovedného za zásielku.

(10)

Ustanovenia tohto nariadenia by sa mali uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté príslušné ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (4) týkajúce sa colného dohľadu.

(11)

Nariadením Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 (5) sa stanovujú všeobecné pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny na zabezpečenie jednotného uplatňovania práva Únie. Preto by sa na účely výpočtu lehôt stanovených v tomto nariadení mali zohľadniť pravidlá stanovené v uvedenom nariadení.

(12)

Nariadenie (EÚ) 2017/625 sa uplatňuje od 14. decembra 2019. Preto by sa aj pravidlá stanovené v tomto nariadení mali uplatňovať od uvedeného dátumu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá monitorovania prepravy a príchodu zásielok tovaru uvedeného v článku 47 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/625, ktorý je určený na umiestnenie na trh v Únii, ak sa vyžaduje, aby preprava uvedeného tovaru z hraničnej kontrolnej stanice príchodu do prevádzkarne na mieste určenia v Únii bola monitorovaná v súlade s právnymi predpismi Únie (zásielka).

Článok 2

Podmienky monitorovania prepravy zásielok z hraničnej kontrolnej stanice príchodu do Únie do prevádzkarne na mieste určenia

1.   Príslušný orgán na hraničnej kontrolnej stanici príchodu do Únie povolí prepravu zásielky do prevádzkarne na mieste určenia, ktoré je uvedené v jednotnom vstupnom zdravotnom doklade stanovenom v článku 56 nariadenia (EÚ) 2017/625, len vtedy, ak výsledok jeho úradných kontrol vykonaných na hraničnej kontrolnej stanici príchodu je priaznivý.

2.   Zásielka, pre ktorú bolo udelené povolenie v súlade s odsekom 1, musí byť:

a)

zapečatená príslušným orgánom hraničnej kontrolnej stanice príchodu;

b)

prepravovaná bez vyloženia alebo rozdelenia;

c)

prepravovaná priamo do prevádzkarne na mieste určenia uvedenom v jednotnom vstupnom zdravotnom doklade.

3.   Príslušný orgán hraničnej kontrolnej stanice príchodu bezodkladne po udelení povolenia oznámi príslušnému orgánu zodpovednému za vykonávanie úradných kontrol v prevádzkarni na mieste určenia uvedenom v jednotnom vstupnom zdravotnom doklade (ďalej len „miesto určenia“) prostredníctvom systému riadenia informácií na účely úradných kontrol uvedeného v článku 131 nariadenia (EÚ) 2017/625 (ďalej len „IMSOC“), že po úradných kontrolách na hraničnej kontrolnej stanici príchodu bola povolená preprava zásielky do prevádzkarne na mieste určenia.

Článok 3

Podmienky monitorovania príchodu zásielky na miesto určenia

1.   Prevádzkovateľ zodpovedný za prevádzkareň na mieste určenia informuje do jedného dňa od príchodu zásielky príslušný orgán zodpovedný za vykonanie úradných kontrol v prevádzkarni na mieste určenia o príchode zásielky do danej prevádzkarne.

2.   Príslušný orgán zodpovedný za vykonávanie úradných kontrol v prevádzkarni na mieste určenia prostredníctvom IMSOC oznámi príslušnému orgánu hraničnej kontrolnej stanice príchodu prijatie informácií uvedených v odseku 1 tým, že vyplní časť III jednotného vstupného zdravotného dokladu.

3.   Príslušný orgán zodpovedný za vykonávanie úradných kontrol v prevádzkarni na mieste určenia vykonáva úradné kontroly v danej prevádzkarni, aby zaručil, že zásielky dorazili do prevádzkarne na mieste určenia, a to najmä skontrolovaním vstupných záznamov uvedenej prevádzkarne.

4.   Ak príslušný orgán zodpovedný za vykonávanie úradných kontrol v prevádzkarni na mieste určenia neoznámi príchod zásielky do prevádzkarne na mieste určenia príslušnému orgánu hraničnej kontrolnej stanice príchodu v súlade s odsekom 2 do 15 dní od dátumu, keď bola preprava zásielky povolená v súlade s článkom 2 ods. 1, príslušné orgány vykonajú ďalšie vyšetrovanie s cieľom určiť miesto, na ktorom sa zásielka nachádza.

5.   Ak zásielka po vykonaní vyšetrovaní uvedených v odseku 4 nedorazí do prevádzkarne na mieste určenia, príslušný orgán hraničnej kontrolnej stanice príchodu a príslušný orgán zodpovedný za vykonávanie úradných kontrol v uvedenej prevádzkarni prijmú všetky opatrenia, ktoré považujú za vhodné, voči prevádzkovateľovi zodpovednému za zásielku v súlade s článkami 138 a 139 nariadenia (EÚ) 2017/625.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti a dátum uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 14. decembra 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. júna 2019

Za Komisiu

Predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Smernica Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9).

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2011, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

(5)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny (Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1).


Top