Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1602

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1602 z 23. apríla 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o jednotný vstupný zdravotný doklad sprevádzajúci zásielky zvierat a tovaru až po ich miesto určenia (Text s významom pre EHP)

C/2019/2910

OJ L 250, 30.9.2019, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1602/oj

30.9.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 250/6


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1602

z 23. apríla 2019,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o jednotný vstupný zdravotný doklad sprevádzajúci zásielky zvierat a tovaru až po ich miesto určenia

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (1), a najmä na jeho článok 50 ods. 4,

keďže:

(1)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 sa stanovujú pravidlá vykonávania úradných kontrol zvierat a tovaru, ktoré vstupujú do Únie, zo strany príslušných orgánov členských štátov s cieľom overiť súlad s právnymi predpismi Únie týkajúcimi sa agropotravinového reťazca.

(2)

Keďže pravidlá týkajúce sa prípadov, v ktorých by mal zásielky v tranzite sprevádzať CHED, a podmienok, za ktorých by ich mal sprevádzať, sa majú stanoviť v samostatnom delegovanom akte, ktorý sa má prijať podľa článku 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625, toto nariadenie by sa malo uplatňovať len na zásielky určené na umiestnenie na trh v Únii.

(3)

V nariadení (EÚ) 2017/625 sa stanovuje, že zásielky zvierat a tovaru, ktoré vstupujú do Únie cez určenú hraničnú kontrolnú stanicu, má sprevádzať jednotný vstupný zdravotný doklad (ďalej len „CHED“). Po vykonaní úradných kontrol a potvrdení CHED sa zásielky podľa obchodných potrieb prevádzkovateľa môžu rozdeliť na rôzne časti.

(4)

S cieľom zabezpečiť vysledovateľnosť zásielok a riadnu komunikáciu s príslušným orgánom v mieste určenia by sa mali stanoviť pravidlá týkajúce sa podmienok a praktických opatrení, na základe ktorých by mal CHED sprevádzať zásielky určené na umiestnenie na trh až po ich miesto určenia. Najmä je vhodné stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa CHED pre prípady, keď sa zásielky rozdelia.

(5)

S cieľom zabezpečiť vysledovateľnosť zásielok, ktoré sa na hraničnej kontrolnej stanici rozdelia po tom, ako príslušný orgán vykoná úradné kontroly a potvrdí CHED, je vhodné vyžadovať, aby prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku prostredníctvom systému riadenia informácií pre úradné kontroly (ďalej len „IMSOC“) uvedeného v článku 131 nariadenia (EÚ) 2017/625 predložil pre každú časť rozdelenej zásielky aj CHED, ktorý by mal príslušný orgán potvrdiť na hraničnej kontrolnej stanici a ktorý by mal sprevádzať každú časť rozdelenej zásielky až po miesto určenia uvedené v príslušnom CHED.

(6)

Aby sa predišlo podvodnému opakovanému použitiu CHED, je vhodné požadovať od colných orgánov, aby do IMSOC vložili informácie o množstve zásielky uvedenom v colnom vyhlásení, aby sa zabezpečilo, že množstvá uvedené v takomto colnom vyhlásení sa odpočítajú od celkového povoleného množstva uvedeného v CHED. Od colných orgánov sa vyžaduje, aby si vymieňali informácie s použitím techník elektronického spracovania colných údajov uvedených v článku 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (2). Tieto techniky elektronického spracovania údajov by sa mali používať na účely tohto nariadenia. S cieľom poskytnúť colným orgánom dostatok času na zavedenie týchto techník je vhodné stanoviť, aby sa povinnosť vkladať informácie o množstve zásielok do IMSOC v každom členskom štáte uplatňovala od dátumu, keď sa tieto techniky v danom členskom štátu uvedú do prevádzky, alebo od 1. marca 2023, podľa toho, čo nastane skôr.

(7)

Keďže nariadenie (EÚ) 2017/625 sa uplatňuje od 14. decembra 2019, aj toto nariadenie by sa malo uplatňovať od toho istého dátumu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa stanovujú prípady a podmienky, za ktorých sa vyžaduje, aby jednotný vstupný zdravotný doklad uvedený v článku 56 nariadenia (EÚ) 2017/625 (ďalej len „CHED“) sprevádzal po miesto určenia každú zásielku kategórií zvierat a tovaru uvedených v článku 47 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625, ktorá je určená na umiestnenie na trh (ďalej len „zásielka“).

2.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na zásielky v tranzite.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia je „miesto určenia“ miesto, kam sa zásielka doručí na konečné vyloženie, ako je uvedené v CHED.

Článok 3

Prípady, keď CHED sprevádza zásielky až po ich miesto určenia

Bez ohľadu na to, či sa zásielka rozdelí na hraničnej kontrolnej stanici alebo po jej opustení, CHED sprevádza každú zásielku ešte pred prepustením do voľného obehu, v súlade s článkom 57 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/625.

Článok 4

Podmienky pre CHED sprevádzajúci nerozdelené zásielky

Ak sa zásielka pred prepustením do voľného obehu podľa článku 57 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/625 nerozdelí, uplatňujú sa tieto požiadavky:

a)

prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku zabezpečí, aby zásielku až po miesto určenia sprevádzala kópia CHED v papierovej alebo elektronickej podobe, až kým sa zásielka neprepustí do voľného obehu v súlade s článkom 57 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/625;

b)

prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku uvedie referenčné číslo CHED v colnom vyhlásení predloženom colným orgánom a uchová kópiu CHED pre potreby colných orgánov v súlade s článkom 163 nariadenia (EÚ) č. 952/2013;

c)

colné orgány vložia do IMSOC informácie o množstve zásielky uvedenom v colnom vyhlásení a povolia prepustenie zásielky do colného režimu len vtedy, ak sa neprekročí celkové množstvo uvedené v CHED. Táto požiadavka sa neuplatňuje, ak sa má zásielka prepustiť do colných režimov uvedených v článku 210 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

Článok 5

Podmienky pre CHED sprevádzajúci zásielky, ktoré sa rozdeľujú na hraničnej kontrolnej stanici

1.   Ak sa má zásielka rozdeliť na hraničnej kontrolnej stanici, uplatňujú sa tieto požiadavky:

a)

pri podávaní predbežného oznámenia v súlade s článkom 56 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/625 prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku uvedie hraničnú kontrolnú stanicu ako miesto určenia v CHED pre celú zásielku;

b)

po tom, ako príslušný orgán na hraničnej kontrolnej stanici potvrdí CHED pre celú zásielku v súlade s článkom 56 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/625, prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku požiada o jej rozdelenie a prostredníctvom IMSOC predloží CHED pre každú časť rozdelenej zásielky, v ktorom uvedie množstvo, dopravný prostriedok a miesto určenia príslušnej časti rozdelenej zásielky;

c)

príslušný orgán na hraničnej kontrolnej stanici potvrdí CHED pre jednotlivé časti rozdelenej zásielky v súlade s článkom 56 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/625 za predpokladu, že súčet množstiev uvedených v daných CHED neprekročí celkové množstvo uvedené v CHED pre celú zásielku;

d)

prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku zabezpečí, aby každú časť rozdelenej zásielky až po miesto určenia sprevádzala kópia CHED pre príslušnú časť rozdelenej zásielky v papierovej alebo elektronickej podobe, až kým sa príslušná časť neprepustí do voľného obehu v súlade s článkom 57 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/625;

e)

prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku uvedie referenčné číslo CHED pre každú časť rozdelenej zásielky v colnom vyhlásení predloženom colným orgánom a uchová kópiu príslušného CHED pre potreby colných orgánov v súlade s článkom 163 nariadenia (EÚ) č. 952/2013;

f)

colné orgány vložia do IMSOC informácie o množstve príslušnej časti rozdelenej zásielky uvedenom v colnom vyhlásení a povolia prepustenie príslušnej časti do colného režimu len vtedy, ak sa neprekročí celkové množstvo uvedené v CHED pre príslušnú časť rozdelenej zásielky. Táto požiadavka sa neuplatňuje, ak sa má zásielka prepustiť do colných režimov uvedených v článku 210 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

2.   V prípade, že sa má na hraničnej kontrolnej stanici rozdeliť zásielka, ktorá nie je v súlade s pravidlami, pričom príslušný orgán na hraničnej kontrolnej stanici nariadi prevádzkovateľovi, aby vykonal jedno alebo viacero opatrení podľa článku 66 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/625 len v súvislosti s časťou zásielky, uplatňujú sa tieto požiadavky:

a)

po potvrdení CHED pre celú zásielku prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku predloží CHED pre každú časť rozdelenej zásielky a uvedie v ňom množstvo, dopravný prostriedok a miesto určenia príslušnej časti;

b)

príslušný orgán na hraničnej kontrolnej stanici potvrdí CHED pre jednotlivé časti rozdelenej zásielky v súlade s článkom 56 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/625, pričom zohľadní rozhodnutie prijaté pre každú časť rozdelenej zásielky;

c)

na každú časť rozdelenej zásielky sa uplatňuje odsek 1 písm. d), e) a f).

Článok 6

Podmienky pre CHED sprevádzajúci zásielky pod colným dohľadom rozdelené po opustení hraničnej kontrolnej stanice

Ak sa zásielka má rozdeliť po opustení hraničnej kontrolnej stanice a pred prepustením do voľného obehu podľa článku 57 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/625, uplatňujú sa tieto požiadavky:

a)

prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku zabezpečí, aby každú časť rozdelenej zásielky sprevádzala kópia CHED v papierovej alebo elektronickej podobe, až kým sa neprepustí do voľného obehu v súlade s článkom 57 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/625;

b)

prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku uvedie pre každú časť rozdelenej zásielky referenčné číslo CHED v colnom vyhlásení predloženom colným orgánom a uchová kópiu daného CHED pre potreby colných orgánov v súlade s článkom 163 nariadenia (EÚ) č. 952/2013;

c)

colné orgány vložia za každú časť rozdelenej zásielky do IMSOC informácie o množstve uvedenom v colnom vyhlásení pre danú časť a povolia prepustenie príslušnej časti do colného režimu len vtedy, ak sa neprekročí celkové množstvo uvedené v CHED. Táto požiadavka sa neuplatňuje, ak sa má zásielka prepustiť do colných režimov uvedených v článku 210 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 14. decembra 2019.

Tieto ustanovenia sa však v každom členskom štáte uplatňujú od dátumu, keď sa v danom členskom štáte uvedú do prevádzky techniky elektronického spracovania colných údajov uvedené v článku 6 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, alebo od 1. marca 2023, podľa toho, čo nastane skôr:

a)

článok 4 písm. c);

b)

článok 5 ods. 1 písm. f);

c)

článok 6 písm. c).

Členský štát informuje Komisiu a ostatné členské štáty o dátume, keď sa uvedené techniky elektronického spracovania údajov uvedú do prevádzky.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. apríla 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).


Top