Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1582

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1582 z 25. septembra 2019, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí imazalilu v určitých produktoch alebo na nich (Text s významom pre EHP)

C/2019/6829

OJ L 246, 26.9.2019, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1582/oj

26.9.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 246/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1582

z 25. septembra 2019,

ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí imazalilu v určitých produktoch alebo na nich

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1 písm. a) a článok 49 ods. 2,

keďže:

(1)

V prílohe II a v časti B prílohy III k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa stanovili maximálne hladiny rezíduí (ďalej len „MRL“) imazalilu.

(2)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) predložil odôvodnené stanovisko k súčasným MRL imazalilu v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 396/2005 (2). Odporučil znížiť MRL v prípade zemiakov, rajčiakov, ako aj zŕn jačmeňa, ovsa, raže a pšenice. Pri určitých iných produktoch odporučil zvýšiť existujúce MRL.

(3)

Úrad dospel k záveru, že v prípade určitých MRL nie sú niektoré informácie k dispozícii a že je potrebné ďalšie posúdenie manažérmi rizík. Z hľadiska riadenia rizík je vhodné stanoviť MRL v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 na existujúcej úrovni alebo na úrovni určenej úradom, pokiaľ ide o citrusové plody, jahody, černice, maliny, cukety, melóny, svalovinu, tukové tkanivá, pečeň a obličky ošípaných, hovädzieho dobytka a koní, ako aj kravské a kobylie mlieko, keďže v prípade uvedených produktov boli k dispozícii len obmedzené informácie a úrad dospel k hladinám MRL, ktoré nevyvolávajú obavy o ochranu spotrebiteľa. Uvedené MRL sa podrobia preskúmaniu, v rámci ktorého sa zohľadnia informácie, ktoré boli k dispozícii počas dvoch rokov od uverejnenia tohto nariadenia. Z hľadiska riadenia rizík je vhodné stanoviť MRL v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 na úrovni špecifického limitu detekcie alebo na úrovni štandardnej hodnoty MRL v zmysle článku 18 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 396/2005 v prípade jadrového ovocia, plodov ebenovníka, banánov a sladkej papriky, keďže v prípade týchto produktov neboli k dispozícii žiadne informácie, na základe ktorých by úrad mohol odvodiť MRL, ktoré nevyvolávajú obavy v súvislosti s ochranou spotrebiteľa.

(4)

Úrad uviedol, že odvodené MRL imazalilu v grapefruitoch, pomarančoch, jablkách, hruškách, banánoch, zemiakoch a hovädzej pečeni, ako aj maximálny limit rezíduí (CXL), z ktorého vychádza MRL stanovená na úrovni EÚ v prípade mišpúľ, môžu vyvolať obavy v súvislosti s ochranou spotrebiteľa. Úrad s prihliadnutím na dodatočné informácie dostupné v prípade grapefruitov, pomarančov a zemiakov odvodil alternatívne MRL pre tieto produkty, ako aj pre hovädziu pečeň, ktoré takéto obavy nevyvolávajú. Pokiaľ ide o MRL týkajúce sa jabĺk, hrušiek, mišpúľ a banánov, úrad uviedol, že manažéri rizík môžu zvážiť ich stanovenie na úrovni špecifického limitu detekcie alebo na úrovni štandardnej hodnoty MRL v zmysle článku 18 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 396/2005.

(5)

Úrad navrhol revidované definície rezíduí. Je preto vhodné zodpovedajúcim spôsobom zmeniť definície rezíduí.

(6)

Nezávisle od preskúmania MRL vykonaného v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 396/2005 bola v súlade s článkom 6 uvedeného nariadenia predložená žiadosť o úpravu existujúcich MRL imazalilu v citrusových plodoch, jablkách, hruškách, banánoch, zemiakoch a v produktoch živočíšneho pôvodu.

(7)

V súlade s článkom 8 nariadenia (ES) č. 396/2005 príslušný členský štát túto žiadosť vyhodnotil a postúpil Komisii hodnotiacu správu.

(8)

V súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 396/2005 úrad predmetnú žiadosť a hodnotiacu správu posúdil, pričom preskúmal najmä riziká pre spotrebiteľa a prípadne aj pre zvieratá, a k navrhovaným MRL vydal odôvodnené stanovisko (3). Dané stanovisko zaslal žiadateľom, Komisii a členským štátom a sprístupnil ho verejnosti.

(9)

Úrad dospel vo svojom odôvodnenom stanovisku vypracovanom v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 396/2005 k záveru, že MRL týkajúce sa zamýšľaných použití nebolo možné zmeniť až do ukončenia posúdenia rizík v prípade rastlinných metabolitov R014821, FK-772 a FK-284 v súvislosti s genotoxicitou a všeobecnou toxicitou. Ďalej konštatoval, že určité informácie, ktoré sa v rámci preskúmania MRL v súlade s článkom 12 ods. 1 uvedeného nariadenia identifikovali ako informácie, ktoré nie sú k dispozícii, boli predložené spolu so žiadosťou v súlade s článkom 6 uvedeného nariadenia.

(10)

V dôsledku prijatia odôvodneného stanoviska podľa článku 10 nariadenia (ES) č. 396/2005 po prijatí odôvodneného stanoviska podľa článku 12 ods. 1 uvedeného nariadenia, ako aj vzhľadom na horizontálnu povahu problémov, ktoré sa zistili v súvislosti s toxicitou v prípade metabolitov imazalilu R014821, FK-772 a FK-284, Komisia požiadala úrad o aktualizáciu jeho odôvodneného stanoviska k existujúcim MRL imazalilu v súlade s článkom 43 nariadenia (ES) č. 396/2005.

(11)

Úrad predložil odôvodnené stanovisko (4), ktorým na základe nových toxikologických informácií aktualizoval preskúmanie existujúcich MRL imazalilu.

(12)

V uvedenom odôvodnenom stanovisku úrad odvodil rovnaké MRL ako vo svojom odôvodnenom stanovisku v súlade s článkom 12 nariadenia (ES) č. 396/2005, s výnimkou citrusových plodov, melónov a komodít živočíšneho pôvodu. V prípade týchto komodít nenavrhol MRL, pretože nemohol dokončiť posúdenie toxikologických vlastností metabolitu R014821.

(13)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 705/2011 (5) sa obnovilo schválenie imazalilu v súlade s článkom 13 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (6). Hoci v posúdení rizík, ktoré predchádzalo prijatiu uvedeného nariadenia, úrad identifikoval určité neistoty týkajúce sa toxikologických vlastností metabolitu R014821 (7), v štádiu riadenia rizík nedošlo v tejto súvislosti k obmedzeniu podmienok schválenia. Predložením dodatočných informácií o toxikologických vlastnostiach metabolitu R014821 spolu so žiadosťou v súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 396/2005 sa síce uvedené neistoty nepodarilo v plnej miere vyriešiť, no ani neviedli k nárastu obáv. Z hľadiska riadenia rizík je konzistentné a vhodné stanoviť MRL týkajúce sa uvedených produktov, v prípade ktorých úrad vo svojom odôvodnenom stanovisku v súlade s článkom 12 nariadenia (ES) č. 396/2005 odvodil MRL nevyvolávajúce obavy v súvislosti s ochranou spotrebiteľa, ktoré sa uvádzajú v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005, a to na existujúcej úrovni alebo na úrovni určenej úradom.

(14)

Úrad vo svojich odôvodnených stanoviskách prihliadal na existujúce CXL. Pri stanovení MRL sa zohľadnili CXL, ktoré sú bezpečné pre spotrebiteľov v Únii.

(15)

Pokiaľ ide o produkty, v prípade ktorých nie je povolené použitie predmetného prípravku na ochranu rastlín a v prípade ktorých neexistujú žiadne dovozné tolerancie ani CXL, by sa mali MRL stanoviť na úrovni špecifického limitu detekcie alebo by sa mala uplatňovať štandardná MRL v zmysle článku 18 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 396/2005.

(16)

Komisia viedla s referenčnými laboratóriami Európskej únie pre rezíduá pesticídov konzultácie o potrebe upraviť určité limity detekcie. Uvedené laboratóriá dospeli k záveru, že pokiaľ ide o určité komodity, technický vývoj si vyžaduje stanovenie špecifických limitov detekcie.

(17)

Na základe odôvodneného stanoviska úradu a s ohľadom na faktory týkajúce sa predmetnej záležitosti spĺňajú náležité úpravy MRL požiadavky článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 396/2005.

(18)

Prostredníctvom Svetovej obchodnej organizácie prebehli konzultácie o nových MRL s obchodnými partnermi Únie, ktorých pripomienky boli zohľadnené.

(19)

Nariadenie (ES) č. 396/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(20)

V záujme bežného obchodovania s produktmi, ich spracovania a spotreby by sa v tomto nariadení malo stanoviť prechodné opatrenie týkajúce sa produktov vyprodukovaných pred úpravou MRL, v prípade ktorých z informácií vyplýva zachovanie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa.

(21)

Pred začatím uplatňovania upravených MRL by sa mala poskytnúť primeraná lehota s cieľom umožniť členským štátom, tretím krajinám a prevádzkovateľom potravinárskych podnikov, aby sa pripravili na plnenie nových požiadaviek, ktoré vyplynú z úpravy MRL.

(22)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy II a III k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 396/2005 sa v znení pred zmenou týmto nariadením naďalej uplatňuje na produkty vyprodukované v Únii alebo dovezené do Únie pred 16. aprílom 2020, a to s výnimkou grapefruitov, pomarančov, jabĺk, hrušiek, mišpúľ, banánov, zemiakov a hovädzej pečene.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 16. apríla 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. septembra 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Review of the existing maximum residue levels for imazalil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Preskúmanie existujúcich maximálnych hladín rezíduí imazalilu podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 396/2005]. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(9):4977.

(3)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Modification of the existing maximum residue levels for imazalil in various commodities [Úprava existujúcich maximálnych hladín rezíduí imazalilu v rôznych komoditách]. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018) 16(6):5329.

(4)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Reasoned Opinion on the updated review of the existing maximum residue levels for imazalil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 following new toxicological information. [Odôvodnené stanovisko k aktualizovanému preskúmaniu existujúcich maximálnych hladín rezíduí imazalilu podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 396/2005 na základe nových toxikologických informácií]. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018) 16(10):5453.

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 705/2011 z 20. júla 2011, ktorým sa schvaľuje účinná látka imazalil v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 190, 21.7.2011, s. 43).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).

(7)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance imazalil (Záver z partnerského preskúmania účinnej látky imazalil z hľadiska hodnotenia rizika pesticídov). Vestník EFSA (EFSA Journal) 2010, 8(3):1526.


PRÍLOHA

Prílohy II a III k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia takto:

1.

V prílohe II sa stĺpec týkajúci sa imazalilu nahrádza takto:

Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú MRL (1)

Imazalil (akýkoľvek pomer konštitučných izomérov) (R)

(1)

(2)

(3)

0100000

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

 

0110000

Citrusové plody

 

0110010

grapefruity

4 (+)

0110020

pomaranče

4 (+)

0110030

citróny

5 (+)

0110040

limety

5 (+)

0110050

mandarínky

5 (+)

0110990

iné (2)

0,01 (*1)

0120000

Orechy stromové

0,01 (*1)

0120010

mandle

 

0120020

para orechy

 

0120030

kešu orechy

 

0120040

gaštany jedlé

 

0120050

kokosové orechy

 

0120060

lieskovce

 

0120070

makadamové orechy

 

0120080

pekanové orechy

 

0120090

píniové oriešky

 

0120100

pistáciové orechy

 

0120110

vlašské orechy

 

0120990

iné (2)

 

0130000

Jadrové ovocie

0,01 (*1)

0130010

jablká

 

0130020

hrušky

 

0130030

dule

 

0130040

mišpule

 

0130050

mišpuľník japonský, lokvát

 

0130990

iné (2)

 

0140000

Kôstkové ovocie

0,01 (*1)

0140010

marhule

 

0140020

čerešne (čerešňa vtáčia)

 

0140030

broskyne

 

0140040

slivky

 

0140990

iné (2)

 

0150000

Bobuľové a drobné ovocie

 

0151000

a)

hrozno

0,01 (*1)

0151010

stolové hrozno

 

0151020

muštové hrozno

 

0152000

b)

jahody

2

0153000

c)

krovité ovocné druhy

 

0153010

ostružiny

2

0153020

ostružina ožinová

0,01 (*1)

0153030

maliny (červené a žlté)

2

0153990

iné (2)

0,01 (*1)

0154000

d)

iné drobné a bobuľové ovocie

0,01 (*1)

0154010

čučoriedky

 

0154020

brusnice

 

0154030

ríbezle (čierne, červené a biele)

 

0154040

egreše (zelené, červené a žlté)

 

0154050

šípky

 

0154060

moruše (čierne a biele)

 

0154070

plody hlohu azarolského

 

0154080

plody bazy čiernej

 

0154990

iné (2)

 

0160000

Rôzne ovocie s/so

0,01 (*1)

0161000

a)

jedlou šupou

 

0161010

datle

 

0161020

figy

 

0161030

stolové olivy

 

0161040

kumkváty

 

0161050

karambola

 

0161060

ebenovník rajčiakový

 

0161070

klinčekovec jambolanový

 

0161990

iné (2)

 

0162000

b)

nejedlou šupou, malé

 

0162010

kivi (zelené, červené, žlté)

 

0162020

dvojslivka – liči

 

0162030

mučenka jedlá/plody marakuje

 

0162040

plody opuncie (nopál)/plody kaktusov (kaktusová figa)

 

0162050

zlatolist jablkový

 

0162060

ebenovník virgínsky

 

0162990

iné (2)

 

0163000

c)

nejedlou šupou, veľké

 

0163010

avokáda

 

0163020

banány

 

0163030

mangá

 

0163040

papáje

 

0163050

granátové jablká

 

0163060

cherimoya

 

0163070

guavy

 

0163080

ananásy

 

0163090

plody chlebovníka

 

0163100

duriany

 

0163110

anona mäkoostnatá/quanabana

 

0163990

iné (2)

 

0200000

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

 

0210000

Koreňová a hľuzová zelenina

0,01 (*1)

0211000

a)

zemiaky

 

0212000

b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

 

0212010

korene kasavy (manioku jedlého)/maniok

 

0212020

sladké zemiaky

 

0212030

jamy

 

0212040

korene maranty trsťovitej

 

0212990

iné (2)

 

0213000

c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

 

0213010

repa obyčajná

 

0213020

mrkva

 

0213030

zeler

 

0213040

chren

 

0213050

jeruzalemské artičoky

 

0213060

paštrnák

 

0213070

koreň petržlenu

 

0213080

reďkovka

 

0213090

kozia brada

 

0213100

kapusta repková kvaková/kvaka

 

0213110

okrúhlica

 

0213990

iné (2)

 

0220000

Cibuľová zelenina

0,01 (*1)

0220010

cesnak

 

0220020

cibuľa

 

0220030

šalotka

 

0220040

cesnak zimný/cibuľa zimná

 

0220990

iné (2)

 

0230000

Plodová zelenina

 

0231000

a)

ľuľkovité

 

0231010

rajčiaky

0,3

0231020

sladká paprika

0,01 (*1)

0231030

baklažán

0,01 (*1)

0231040

okra/ibištek jedlý

0,01 (*1)

0231990

iné (2)

0,01 (*1)

0232000

b)

tekvicovité s jedlou šupou

 

0232010

uhorky šalátové

0,5

0232020

uhorky nakladačky

0,5

0232030

cukety

0,1 (+)

0232990

iné (2)

0,01 (*1)

0233000

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

 

0233010

melóny

2 (+)

0233020

tekvica

0,01 (*1)

0233030

dyňa červená (vodový melón)

0,01 (*1)

0233990

iné (2)

0,01 (*1)

0234000

d)

kukurica siata cukrová/cukrová kukurica

0,01 (*1)

0239000

e)

iná plodová zelenina

0,01 (*1)

0240000

Hlúbová zelenina (okrem koreňov a mladých rastlín plodín z čeľade kapustovitých)

0,01 (*1)

0241000

a)

hlúbová zelenina so zdužinatenými súkvetiami

 

0241010

brokolica

 

0241020

karfiol

 

0241990

iné (2)

 

0242000

b)

hlávková hlúbová zelenina

 

0242010

ružičkový kel

 

0242020

hlávková kapusta

 

0242990

iné (2)

 

0243000

c)

listová hlúbová zelenina

 

0243010

kapusta čínska/pe-tsai

 

0243020

kel

 

0243990

iné (2)

 

0244000

d)

kaleráb

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé kvety

 

0251000

a)

šalát a podobné listové zeleniny

0,01 (*1)

0251010

valeriánka poľná

 

0251020

hlávkový šalát

 

0251030

čakanka štrbáková širokolistá /endívia širokolistá

 

0251040

žerucha siata a iné klíčky a výhonky

 

0251050

barborka jarná

 

0251060

rukola/eruka

 

0251070

červená horčica

 

0251080

mladé rastliny pestovaných plodín (vrátane druhov z čeľade kapustovitých)

 

0251990

iné (2)

 

0252000

b)

špenát a podobné špenátové plodiny (listy)

0,01 (*1)

0252010

špenát

 

0252020

portulaka zeleninová

 

0252030

listová repa, špenátová repa

 

0252990

iné (2)

 

0253000

c)

listy viniča a podobné druhy

0,01 (*1)

0254000

d)

potočnica lekárska

0,01 (*1)

0255000

e)

čakanka obyčajná listnatá (šalátová)

0,01 (*1)

0256000

f)

bylinky a jedlé kvety

0,02 (*1)

0256010

trebuľka

 

0256020

cesnak pažítkový

 

0256030

zelerová vňať

 

0256040

petržlen

 

0256050

šalvia

 

0256060

rozmarín

 

0256070

tymian

 

0256080

bazalka a jedlé kvety

 

0256090

vavrínový/bobkový list

 

0256100

estragón

 

0256990

iné (2)

 

0260000

Strukoviny

0,01 (*1)

0260010

fazuľa (so strukmi)

 

0260020

fazuľa (bez strukov)

 

0260030

hrach (so strukmi)

 

0260040

hrach (bez strukov)

 

0260050

šošovica

 

0260990

iné (2)

 

0270000

Stonková zelenina

0,01 (*1)

0270010

špargľa

 

0270020

artičoky bodliakové (kardy)

 

0270030

zeler

 

0270040

fenikel obyčajný

 

0270050

artičoky pravé

 

0270060

pór

 

0270070

rebarbora

 

0270080

bambusové výhonky

 

0270090

rastový vrchol paliem

 

0270990

iné (2)

 

0280000

Huby, machy a lišajníky

0,01 (*1)

0280010

pestované huby

 

0280020

divorastúce huby

 

0280990

machy a lišajníky

 

0290000

Riasy a prokaryotické organizmy

0,01 (*1)

0300000

STRUKOVINY

0,01 (*1)

0300010

fazuľa

 

0300020

šošovica

 

0300030

hrach

 

0300040

lupiny

 

0300990

iné (2)

 

0400000

OLEJNATÉ SEMENÁ A PLODY

0,01 (*1)

0401000

Olejnaté semená

 

0401010

ľanové semená

 

0401020

arašidy

 

0401030

mak siaty

 

0401040

sezamové semená

 

0401050

slnečnicové semená

 

0401060

semená repky

 

0401070

sója fazuľová

 

0401080

horčicové semená

 

0401090

semená bavlníka

 

0401100

semená tekvice

 

0401110

semená požltu farbiarskeho

 

0401120

semená boráka lekárskeho

 

0401130

semená ľaničníka siateho

 

0401140

semená konopy siatej

 

0401150

bôby ricínu obyčajného

 

0401990

iné (2)

 

0402000

Olejnaté plody

 

0402010

olivy na výrobu oleja

 

0402020

jadrá palmy olejnej

 

0402030

plody palmy olejnej

 

0402040

kapok

 

0402990

iné (2)

 

0500000

OBILNINY

0,01 (*1)

0500010

jačmeň

 

0500020

pohánka a iné pseudoobilniny

 

0500030

kukurica

 

0500040

proso siate

 

0500050

ovos

 

0500060

ryža

 

0500070

raž

 

0500080

cirok

 

0500090

pšenica

 

0500990

iné (2)

 

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ NÁLEVY, KAKAO A KAROB

0,05 (*1)

0610000

Čaje

 

0620000

Kávové bôby

 

0630000

Bylinné nálevy z/zo

 

0631000

a)

kvetov

 

0631010

rumanček kamilkový

 

0631020

ibištek

 

0631030

ruža

 

0631040

jazmín

 

0631050

lipa

 

0631990

iné (2)

 

0632000

b)

listov a bylín

 

0632010

jahoda

 

0632020

rooibos

 

0632030

mate/maté

 

0632990

iné (2)

 

0633000

c)

koreňov

 

0633010

valeriána lekárska

 

0633020

všehoj (ženšen)

 

0633990

iné (2)

 

0639000

d)

akýchkoľvek iných častí rastlín

 

0640000

Kakaové bôby

 

0650000

Karob/rohovník obyčajný/svätojánsky chlieb

 

0700000

CHMEĽ

0,05 (*1)

0800000

KORENINY

 

0810000

Koreniny zo semien

0,05 (*1)

0810010

aníz/anízové semeno

 

0810020

černuška siata

 

0810030

zeler

 

0810040

koriander

 

0810050

rasca

 

0810060

kôpor

 

0810070

fenikel

 

0810080

senovka grécka

 

0810090

muškátový oriešok

 

0810990

iné (2)

 

0820000

Plodové koreniny

0,05 (*1)

0820010

nové korenie

 

0820020

sečuánske korenie

 

0820030

rasca lúčna

 

0820040

kardamon

 

0820050

bobule borievky obyčajnej

 

0820060

korenie (čierne, zelené a biele)

 

0820070

vanilka

 

0820080

tamarinda

 

0820990

iné (2)

 

0830000

Koreniny získané z kôry

0,05 (*1)

0830010

škorica

 

0830990

iné (2)

 

0840000

Koreňové a podzemkové koreniny

 

0840010

sladké drievko

0,05 (*1)

0840020

zázvor (10)

0,05 (*1)

0840030

kurkuma

0,05 (*1)

0840040

chren dedinský (11)

 

0840990

iné (2)

0,05 (*1)

0850000

Koreniny z púčikov

0,05 (*1)

0850010

klinčeky

 

0850020

kapara tŕnitá

 

0850990

iné (2)

 

0860000

Koreniny z piestika kvetov

0,05 (*1)

0860010

šafran

 

0860990

iné (2)

 

0870000

Koreniny z mieška

0,05 (*1)

0870010

muškátový kvet

 

0870990

iné (2)

 

0900000

TECHNICKÉ PLODINY NA VÝROBU CUKRU (CUKRODÁRNE PLODINY)

0,01 (*1)

0900010

koreň cukrovej repy

 

0900020

cukrová trstina

 

0900030

korene čakanky

 

0900990

iné (2)

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – SUCHOZEMSKÉ ŽIVOČÍCHY

 

1010000

Tkanivá z

 

1011000

a)

ošípaných

0,02 (*1)

1011010

svalovina

(+)

1011020

tukové tkanivo

(+)

1011030

pečeň

(+)

1011040

obličky

(+)

1011050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

1011990

iné (2)

 

1012000

b)

hovädzieho dobytka

 

1012010

svalovina

0,02 (*1) (+)

1012020

tukové tkanivo

0,02 (*1) (+)

1012030

pečeň

0,03 (+)

1012040

obličky

0,02 (*1) (+)

1012050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,02 (*1)

1012990

iné (2)

0,02 (*1)

1013000

c)

oviec

0,01 (*1)

1013010

svalovina

 

1013020

tukové tkanivo

 

1013030

pečeň

 

1013040

obličky

 

1013050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

1013990

iné (2)

 

1014000

d)

kôz

0,01 (*1)

1014010

svalovina

 

1014020

tukové tkanivo

 

1014030

pečeň

 

1014040

obličky

 

1014050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

1014990

iné (2)

 

1015000

e)

koňovitých

 

1015010

svalovina

0,02 (*1) (+)

1015020

tukové tkanivo

0,02 (*1) (+)

1015030

pečeň

0,03 (+)

1015040

obličky

0,02 (*1) (+)

1015050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,02 (*1)

1015990

iné (2)

0,02 (*1)

1016000

f)

hydiny

0,01 (*1)

1016010

svalovina

 

1016020

tukové tkanivo

 

1016030

pečeň

 

1016040

obličky

 

1016050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

1016990

iné (2)

 

1017000

g)

iných hospodárskych suchozemských zvierat

0,01 (*1)

1017010

svalovina

 

1017020

tukové tkanivo

 

1017030

pečeň

 

1017040

obličky

 

1017050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

1017990

iné (2)

 

1020000

Mlieko

 

1020010

dobytok

0,02 (*1) (+)

1020020

ovce

0,01 (*1)

1020030

kozy

0,01 (*1)

1020040

kone

0,02 (*1) (+)

1020990

iné (2)

0,01 (*1)

1030000

Vtáčie vajcia

0,01 (*1)

1030010

slepačie

 

1030020

kačacie

 

1030030

husacie

 

1030040

prepeličie

 

1030990

iné (2)

 

1040000

Med a iné včelárske produkty (7)

0,05 (*1)

1050000

Obojživelníky a plazy

0,01 (*1)

1060000

Suchozemské bezstavovce

0,01 (*1)

1070000

Voľne žijúce suchozemské stavovce

0,01 (*1)

1100000

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – RYBY, RYBIE PRODUKTY A AKÉKOĽVEK INÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MORSKÝCH A SLADKOVODNÝCH ŽIVOČÍCHOV (8)

 

1200000

PLODINY ALEBO ČASTI PLODÍN POUŽÍVANÉ VÝLUČNE NA VÝROBU KRMIVA PRE ZVIERATÁ (8)

 

1300000

SPRACOVANÉ POTRAVINOVÉ VÝROBKY (9)

 

(**)

Kombinácia pesticíd – číselný kód, na ktorú sa vzťahuje MRL stanovená v prílohe III časti B.

Imazalil (akýkoľvek pomer konštitučných izomérov) (R)

(R)

=

Definícia rezídua je odlišná pri týchto kombináciách pesticíd – číselný kód: imazalil – kód 1000000 okrem 1040000 : suma imazalilu a metabolitu FK-772 (akýkoľvek pomer konštitučných izomérov), vyjadrená ako imazalil

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o toxicite metabolitov nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 26 septembra 2021, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0110010

grapefruity

0110020

pomaranče

0110030

citróny

0110040

limety

0110050

mandarínky

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o skúškach na rezíduá nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 26 septembra 2021, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0232030

cukety

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o toxicite metabolitov nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 26 septembra 2021, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0233010

melóny

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o toxicite metabolitov a stabilite pri skladovaní nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 26 septembra 2021, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

1011010

svalovina

1011020

tuk

1011030

pečeň

1011040

obličky

1012010

svalovina

1012020

tuk

1012030

pečeň

1012040

obličky

1015010

svalovina

1015020

tuk

1015030

pečeň

1015040

obličky

1020010

dobytok

1020040

kone

2.

V časti B prílohy III sa vypúšťa stĺpec týkajúci sa imazalilu.


(*1)  Limit analytickej detekcie

(1)  Pokiaľ ide o úplný zoznam výrobkov rastlinného a živočíšneho pôvodu, na ktoré sa uplatňujú MRL, mal by sa uviesť odkaz na prílohu I.


Top