Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1240

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1240 z 20. júna 2019 o vytvorení európskej siete imigračných styčných dôstojníkov

PE/50/2019/REV/1

OJ L 198, 25.7.2019, p. 88–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1240/oj

25.7.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 198/88


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1240

z 20. júna 2019

o vytvorení európskej siete imigračných styčných dôstojníkov

(prepracované znenie)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 74 a článok 79 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 377/2004 (2) bolo podstatným spôsobom zmenené. Pri príležitosti ďalších zmien je z dôvodu prehľadnosti vhodné uvedené nariadenie prepracovať.

(2)

Prudký nárast zmiešaných migračných tokov v rokoch 2015 a 2016 vyvinul tlak na systémy riadenia migrácie, azylu a hraníc. Únia a členské štáty sa tak ocitli pred výzvou, ktorá poukázala na potrebu posilniť politiku Únie v oblasti migrácie v záujme dosiahnutia koordinovanej a účinnej európskej reakcie.

(3)

Cieľom politiky Únie v oblasti migrácie je nahradiť neregulované a nekontrolované migračné toky bezpečnými a dobre riadenými cestami prostredníctvom komplexného prístupu zameraného na zabezpečenie účinného riadenia migračných tokov vo všetkých fázach v súlade s časťou V kapitolou 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“).

(4)

Dodržiavanie ľudských práv je základnou zásadou Únie. Únia sa zaviazala chrániť ľudské práva a základné slobody všetkých migrantov bez ohľadu na ich migračný status a v plnom súlade s medzinárodným právom. Preto by sa v rámci opatrení, ktoré imigrační styční dôstojníci prijímajú pri vykonávaní tohto nariadenia, najmä v prípadoch týkajúcich sa zraniteľných osôb, mali dodržiavať základné práva v súlade s príslušným medzinárodným právom a právom Únie vrátane článkov 2 a 6 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len "Zmluva o EÚ") a Charty základných práv Európskej únie.

(5)

S cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie všetkých aspektov politík Únie v oblasti prisťahovalectva by sa mal uskutočňovať dôsledný dialóg a spolupráca s kľúčovými tretími krajinami pôvodu a tranzitu migrantov a žiadateľov o medzinárodnú ochranu. Takáto spolupráca v súlade s komplexným prístupom stanoveným v Európskej migračnej agende by mala zabezpečiť lepšie riadenie prisťahovalectva vrátane odchodov a návratov, podporovať schopnosť zhromažďovať a vymieňať si informácie, a to aj o prístupe žiadateľov k medzinárodnej ochrane a podľa možnosti a potreby aj o reintegrácii, a mala by zabezpečiť prevenciu a potláčanie nelegálneho prisťahovalectva, prevádzačstva a obchodovania s ľuďmi.

(6)

K nástrojom ochrany patria opatrenia globálneho prístupu k migrácii a mobilite (GPMM). Stratégie a kanály legálneho prisťahovalectva medzi Úniou a tretími krajinami by mali zahŕňať aj migráciu pracovnej sily, víza pre študentov a zlúčenie rodiny, bez toho, aby boli dotknuté právomoci členských štátov.

(7)

Vzhľadom na narastajúci dopyt po analýze a informáciách na podporu tvorby politiky a operačných reakcií založených na dôkazoch je potrebné, aby imigrační styční dôstojníci zabezpečili, aby ich porozumenie a znalosti plne prispievali k vytvoreniu komplexného situačného prehľadu o tretích krajinách.

(8)

Informácie o zložení migračných tokov by mali podľa možnosti a potreby obsahovať informácie o deklarovanom veku migrantov, rodovom profile a rodine a o maloletých bez sprievodu.

(9)

Vyslanie súčasných európskych styčných dôstojníkov pre migráciu do kľúčových tretích krajín pôvodu a tranzitu, o ktoré sa žiadalo v záveroch osobitného zasadnutia hláv štátov a vlád 23. apríla 2015, bolo prvým krokom k posilneniu spolupráce s tretími krajinami v otázkach súvisiacich s migráciou a k zintenzívneniu spolupráce s imigračnými styčnými dôstojníkmi vyslanými členskými štátmi. Na základe týchto skúseností sa malo predpokladať dlhodobé vyslanie imigračných styčných dôstojníkov Komisiou do tretích krajín s cieľom podporiť rozvoj a vykonávanie opatrení Únie v oblasti migrácie a maximalizovať ich vplyv.

(10)

Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť lepšiu koordináciu a optimalizovať využívanie siete imigračných styčných dôstojníkov vyslaných do tretích krajín príslušnými orgánmi členských štátov, a to aj orgánmi presadzovania práva, ak je to vhodné, a tiež Komisiou a agentúrami Únie s cieľom účinnejšie reagovať na priority Únie v oblasti prevencie a boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu a súvisiacej cezhraničnej trestnej činnosti, ako je prevádzačstvo a obchodovanie s ľuďmi, v oblasti uľahčenia dôstojného a účinného návratu, činností týkajúcich sa readmisie a reintegrácie, prispievania k integrovanému riadeniu vonkajších hraníc Únie, ako aj v oblasti podpory riadenia legálneho prisťahovalectva vrátane oblasti medzinárodnej ochrany, presídlenia a integračných opatrení pred odchodom prijatých členskými štátmi a Úniou. Takáto koordinácia by mala plne rešpektovať existujúcu hierarchiu velenia a vzťahov medzi imigračnými styčnými dôstojníkmi a ich príslušnými vysielajúcimi orgánmi, ako aj medzi imigračnými styčnými dôstojníkmi navzájom.

(11)

Vychádzajúc z nariadenia (ES) č. 377/2004, cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť, aby imigrační styční dôstojníci lepšie prispievali k fungovaniu európskej siete imigračných styčných dôstojníkov, a to predovšetkým vytvorením mechanizmu, prostredníctvom ktorého môžu členské štáty, Komisia a agentúry Únie systematickejšie koordinovať úlohy a funkcie svojich styčných dôstojníkov vyslaných do tretích krajín.

(12)

Vzhľadom na to, že styční dôstojníci, ktorí sa zaoberajú problematikou migrácie, sú vysielaní rôznymi príslušnými orgánmi a že ich mandáty a úlohy sa môžu prekrývať, je potrebné vynaložiť náležité úsilie na zlepšenie spolupráce dôstojníkov pôsobiacich v rámci tej istej tretej krajiny alebo regiónu. Ak sú imigrační styční dôstojníci vyslaní do diplomatických misií Únie v tretej krajine Komisiou alebo agentúrami Únie, mali by pomáhať rozvíjať a podporovať sieť imigračných styčných dôstojníkov v tejto tretej krajine. Podľa potreby by sa takéto siete mohli rozšíriť o styčných dôstojníkov vyslaných inými krajinami ako členskými štátmi.

(13)

S cieľom minimalizovať medzery v informáciách a duplicitu práce, ako aj maximalizovať operačné spôsobilosti a účinnosť je nevyhnutné vytvoriť spoľahlivý mechanizmus, ktorým sa zabezpečí lepšia koordinácia a spolupráca medzi všetkými styčnými dôstojníkmi, ktorí sa v rámci svojich povinností zaoberajú problematikou prisťahovalectva. Riadiaci výbor by mal poskytovať usmernenia v súlade s prioritami politiky Únie a pri zohľadnení vonkajších vzťahov Únie a mal by mať potrebné právomoci, najmä na prijímanie dvojročných pracovných programov pre činnosti siete imigračných styčných dôstojníkov, schvaľovanie prispôsobených ad hoc opatrení určených imigračným styčným dôstojníkom so zameraním na priority a vznikajúce potreby, na ktoré sa už nevzťahuje dvojročný pracovný program, prideľovanie prostriedkov na dohodnuté činnosti a mal by zodpovedať za ich vykonávanie. Úlohami riadiaceho výboru ani úlohami sprostredkovateľov pre rozvoj sietí imigračných styčných dôstojníkov by nemala byť dotknutá právomoc vysielajúcich orgánov v súvislosti s poverovaním ich príslušných imigračných styčných dôstojníkov. Pri vykonávaní svojich úloh by riadiaci výbor mal zohľadniť rozmanitosť sietí imigračných styčných dôstojníkov, ako aj názory najviac dotknutých členských štátov, pokiaľ ide o príslušné tretie krajiny.

(14)

Riadiaci výbor by mal pravidelne zostavovať a aktualizovať zoznam imigračných styčných dôstojníkov vyslaných do tretích krajín. Tento zoznam by mal obsahovať informácie týkajúce sa umiestnenia, zloženia a činností rôznych sietí vrátane kontaktných údajov a zhrnutia úloh vyslaných imigračných styčných dôstojníkov.

(15)

Malo by sa podporovať spoločné vyslanie styčných dôstojníkov s cieľom zlepšiť operačnú spoluprácu a výmenu informácií medzi členskými štátmi, ako aj reagovať na potreby na úrovni Únie, ako ich definuje riadiaci výbor. Z prostriedkov Únie by sa malo podporovať spoločné vyslanie najmenej dvomi členskými štátmi, čím sa podporí angažovanosť a poskytne pridaná hodnota všetkým členským štátom.

(16)

Mali by sa prijať osobitné ustanovenia pre všeobecnejšie akcie Únie v oblasti budovania kapacít pre imigračných styčných dôstojníkov. Takéto budovanie kapacít by malo pozostávať z rozvoja spoločných hlavných osnov a kurzov odbornej prípravy pred vyslaním, a to aj v oblasti základných práv, v spolupráci s príslušnými agentúrami Únie, a posilnenia operačnej kapacity sietí imigračných styčných dôstojníkov. Takéto osnovy by mali byť nepovinné a mali by byť doplnkom k vnútroštátnym osnovám vypracovaným vysielajúcimi orgánmi.

(17)

Siete imigračných styčných dôstojníkov by sa mali vyhnúť duplicite práce agentúr Únie a iných nástrojov alebo štruktúr Únie vrátane práce miestnych skupín schengenskej spolupráce a mali by priniesť pridanú hodnotu k tomu, čo už dosiahli v oblasti zhromažďovania a výmeny informácií v oblasti prisťahovalectva, a to najmä zameraním sa na operačné aspekty. Uvedené siete by mali pôsobiť ako sprostredkovatelia a poskytovatelia informácií z tretích krajín na podporu agentúr Únie pri plnení ich funkcií a úloh, najmä ak agentúry Únie ešte nenadviazali spoluprácu s tretími krajinami. Na tento účel by sa mala rozvinúť užšia spolupráca medzi sieťami imigračných styčných dôstojníkov a príslušnými agentúrami Únie. Imigrační styční dôstojníci by mali mať za každých okolností na pamäti, že ich kroky môžu mať dôsledky na prevádzku alebo dobré meno miestnych a regionálnych sietí imigračných styčných dôstojníkov. V tomto duchu by mali imigrační styční dôstojníci vykonávať svoje úlohy.

(18)

Orgány členských štátov by mali zabezpečiť, aby sa vo vhodných prípadoch a v súlade s právom Únie a vnútroštátnym právom informácie, ktoré získali styční dôstojníci vyslaní do iných členských štátov a strategické a operačné analytické produkty agentúr Únie v súvislosti s neregulárnym prisťahovalectvom, dôstojným a účinným návratom a reintegráciou, cezhraničnou trestnou činnosťou alebo medzinárodnou ochranou a presídľovaním účinne dostali k imigračným styčným dôstojníkom v tretích krajinách a aby sa informácie získavané imigračnými styčnými dôstojníkmi vymieňali s príslušnými agentúrami Únie, najmä s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž, Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (ďalej len „Europol“) a Európskym podporných úradom pre azyl (ďalej len „EASO“) v rámci ich príslušných právnych rámcov.

(19)

S cieľom zabezpečiť čo najúčinnejšie využívanie informácií zhromaždených sieťami imigračných styčných dôstojníkov by takéto informácie mali byť dostupné prostredníctvom bezpečnej webovej platformy na výmenu informácií v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

(20)

Informácie zhromaždené imigračnými styčnými dôstojníkmi by mali podporovať vykonávanie technického a operačného európskeho integrovaného riadenia hraníc uvedeného v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 (3) a mali by prispievať k rozvoju a údržbe vnútroštátnych systémov hraničného dozoru v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/2013 (4).

(21)

Malo by byť možné využívať dostupné zdroje podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 515/2014 (5) na podporu činností európskej siete imigračných styčných dôstojníkov, ako aj na spoločné vysielanie imigračných styčných dôstojníkov členskými štátmi.

(22)

Každé spracúvanie vrátane prenosu osobných údajov členskými štátmi v rámci tohto nariadenia by sa malo vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (6). Komisia a agentúry Únie by pri spracúvaní osobných údajov mali uplatňovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (7).

(23)

Spracúvanie osobných údajov v rámci tohto nariadenia by sa malo uskutočňovať na účely pomoci návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, uľahčenia presídlenia osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, a vykonávania opatrení Únie a členských štátov v súvislosti s prijímaním na účely legálnej migrácie a predchádzania nelegálnemu prisťahovalectvu, prevádzačstvu a obchodovaniu s ľuďmi a boja proti nim. V tejto súvislosti je preto potrebný právny rámec, v ktorom sa uznáva úloha imigračných styčných dôstojníkov.

(24)

Imigrační styční dôstojníci musia spracúvať osobné údaje s cieľom uľahčiť riadny priebeh konaní o návrate, úspešné vykonávanie rozhodnutí o návrate a reintegráciu, ak je to vhodné a možné. Tretie krajiny návratu často nepodliehajú rozhodnutiam o primeranosti, ktoré prijala Komisia podľa článku 45 nariadenia (EÚ) 2016/679, a často neuzatvorili alebo neplánujú uzatvoriť dohodu o readmisii s Úniou alebo inak ustanoviť primerané záruky v zmysle článku 46 nariadenia (EÚ) 2016/679. Napriek nesmiernej snahe Únie pri spolupráci s hlavnými krajinami pôvodu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa vzťahuje povinnosť návratu, nie je vždy možné zabezpečiť, aby takéto tretie krajiny systematicky plnili povinnosť stanovenú medzinárodným právom prijať späť svojich vlastných štátnych príslušníkov. Dohody o readmisii, ktoré Únia alebo členské štáty uzavreli alebo o ktorých rokujú a v ktorých sa stanovujú primerané záruky na prenos údajov do tretích krajín podľa článku 46 nariadenia (EÚ) 2016/679, sa preto vzťahujú na obmedzený počet takýchto tretích krajín. V prípade neexistencie takýchto dohôd by osobné údaje mali prenášať imigrační styční dôstojníci na účely vykonávania návratových operácií Únie, v súlade s podmienkami stanovenými v článku 49 nariadenia (EÚ) 2016/679.

(25)

Ako výnimka z požiadavky na rozhodnutie o primeranosti alebo na primerané záruky by sa mal umožniť prenos osobných údajov orgánom tretích krajín podľa tohto nariadenia s cieľom vykonávať politiku návratu Únie. Preto by malo byť možné pre imigračných styčných pracovníkov využiť výnimku stanovenú v článku 49 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) 2016/679 za podmienok stanovených v uvedenom článku na účely tohto nariadenia, najmä v záujme dôstojného a účinného návratu príslušníkov tretích krajín, ktorí nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky na vstup, pobyt alebo trvalý pobyt v členských štátoch v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES (8).

(26)

V záujme dotknutých osôb by imigrační styční dôstojníci mali mať možnosť spracúvať osobné údaje osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu a ktoré sú predmetom presídľovania, a osôb, ktoré sa chcú legálne presťahovať do Únie, s cieľom potvrdiť ich totožnosť a štátnu príslušnosť. Imigrační styční dôstojníci pôsobia v kontexte, v ktorom pravdepodobne získajú dôležité poznatky o činnosti zločineckých organizácií zapojených do prevádzačstva migrantov a obchodovania s ľuďmi. Preto by mali mať takisto možnosť vymieňať si osobné údaje spracúvané v rámci svojich povinností s orgánmi presadzovania práva a v rámci sietí imigračných styčných dôstojníkov pod podmienkou, že príslušné osobné údaje sú potrebné buď na prevenciu a riešenie neregulárnej migrácie alebo na predchádzanie, vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie prevádzačstva migrantov alebo obchodovania s ľuďmi.

(27)

Cieľom tohto nariadenia je optimalizovať využívanie siete imigračných styčných dôstojníkov vyslaných do tretích krajín členskými štátmi, Komisiou a agentúrami Únie s cieľom vykonávať priority Únie účinnejšie a zároveň rešpektovať vnútroštátne právomoci členských štátov. Medzi takéto priority Únie patrí zabezpečenie lepšieho riadenia migrácie s cieľom nahradiť neregulárne toky bezpečnými a dobre zvládnutými cestami prostredníctvom komplexného prístupu, ktorý by sa zaoberal všetkými aspektmi prisťahovalectva vrátane predchádzania nelegálnemu prisťahovalectvu, prevádzačstvu a obchodovaniu s ľuďmi a boja proti nim. Ďalšími prioritami Únie je uľahčiť dôstojný a účinný návrat, readmisiu a reintegráciu, prispieť k integrovanému riadeniu vonkajších hraníc Únie a podporovať riadenie legálneho prisťahovalectva alebo systémov medzinárodnej ochrany. Keďže cieľ tohto nariadenia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov ich veľkého rozsahu a ich účinkov v celej Únii, ho možno lepšie dosiahnuť prostredníctvom koordinácie na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o EÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(28)

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a rozvoji schengenského acquis (9), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bodoch A a E rozhodnutia Rady 1999/437/ES (10).

(29)

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (11), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode A rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/149/SVV (12).

(30)

Pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (13), ktoré patria do oblasti uvedenej článku 1 bodoch A a E rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2011/350/EÚ (14).

(31)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a ZFEÚ, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Vzhľadom na to, že toto nariadenie je založené na schengenskom acquis, sa Dánsko v súlade s článkom 4 uvedeného protokolu rozhodne do šiestich mesiacov po rozhodnutí Rady o tomto nariadení, či ho bude transponovať do svojho vnútroštátneho práva.

(32)

V súlade s článkom 5 ods. 2 Protokolu č. 19 o schengenskom acquis začlenenom do rámca Európskej únie, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a ZFEÚ, Spojené kráľovstvo oznámilo 1. októbra 2018 želanie nezúčastniť sa na prijatí tohto nariadenia. V súlade s článkom 5 ods. 3 uvedeného protokolu Komisia predložila 31. januára 2019 návrh rozhodnutia Rady, ktoré sa týka oznámenia Spojeného kráľovstva o tom, že si už neželá zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis obsiahnutých v nariadení (ES) č. 377/2004. Na základe toho Rada 18. februára 2019 (15) rozhodla, že odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa na Spojné kráľovstvo prestane uplatňovať rozhodnutie Rady 2000/365/ES (16) a bod 6 prílohy I k rozhodnutiu Rady 2004/926/ES (17), pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 377/2004 a všetky jeho ďalšie zmeny.

(33)

Írsko sa zúčastňuje na tomto nariadení v súlade s článkom 5 ods. 1 Protokolu č. 19 a v súlade s článkom 6 ods. 2 rozhodnutia Rady 2002/192/ES (18).

(34)

Účasť Írska na tomto nariadení v súlade s článkom 6 ods. 2 rozhodnutia 2002/192/ES sa týka zodpovednosti Únie za prijatie opatrení, ktorými sa menia ustanovenia schengenského acquis proti organizovaniu nelegálneho prisťahovalectva, na ktorom sa zúčastňuje Írsko.

(35)

Toto nariadenie predstavuje akt, ktorý je založený na schengenskom acquis alebo s ním inak súvisí v zmysle článku 3 ods. 1 aktu o pristúpení z roku 2003, článku 4 ods. 1 aktu o pristúpení z roku 2005 a článku 4 ods. 1 aktu o pristúpení z roku 2011,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá na zlepšenie spolupráce a koordinácie medzi imigračnými styčnými dôstojníkmi vyslanými do tretích krajín členskými štátmi, Komisiou a agentúrami Únie, a to vytvorením európskej siete imigračných styčných dôstojníkov.

2.   Toto nariadenie nemá vplyv na zodpovednosť orgánov členských štátov, Komisie a agentúr Únie za vymedzenie rozsahu a rozdelenia úloh a za hierarchiu vzťahov ich imigračných styčných dôstojníkov a na úlohy imigračných styčných dôstojníkov v rámci ich úloh a povinností podľa práva Únie a vnútroštátneho práva, zásad politiky alebo postupov, alebo podľa osobitných dohôd uzatvorených s hostiteľskou krajinou alebo s medzinárodnými organizáciami.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„imigračný styčný dôstojník“ je styčný dôstojník určený a vyslaný do zahraničia príslušnými orgánmi členského štátu alebo Komisiou alebo agentúrou Únie, v súlade s príslušným právnym základom, ktorý sa zaoberá problematikou prisťahovalectva, a to aj ak ide len o časť jeho povinností;

2.

„vyslaný do zahraničia“ je byť vyslaný do tretej krajiny na primerané časové obdobie, ktoré určí príslušný orgán, a to do:

a)

diplomatickej misie členského štátu;

b)

príslušných orgánov tretej krajiny;

c)

medzinárodnej organizácie;

d)

diplomatickej misie Únie;

3.

„osobné údaje“ sú osobné údaje vymedzené v článku 4 bode 1 nariadenia (EÚ) 2016/679;

4.

„návrat“ je návrat vymedzený v článku 3 bode 3 smernice 2008/115/ES.

Článok 3

Úlohy imigračných styčných dôstojníkov

1.   Imigrační styční dôstojníci si plnia príslušné úlohy v rámci svojich povinností stanovených vysielajúcimi orgánmi a v súlade s ustanoveniami právnych predpisov Únie, vnútroštátnych právnych predpisov a akýchkoľvek dohôd alebo dojednaní uzatvorených s tretími krajinami alebo s medzinárodnými organizáciami vrátane ustanovení o ochrane osobných údajov.

2.   Imigrační styční dôstojníci si plnia úlohy v súlade so základnými právami ako všeobecnými zásadami práva Únie aj medzinárodného práva vrátane záväzkov v oblasti ľudských práv. Osobitnú pozornosť venujú zraniteľným osobám a zohľadňujú rodový rozmer migračných tokov.

3.   Každý vysielajúci orgán zabezpečí, aby imigrační styční dôstojníci nadväzovali a udržiavali priame kontakty s príslušnými orgánmi tretej krajiny, v náležitých prípadoch aj s miestnymi orgánmi, a so všetkými príslušnými organizáciami pôsobiacimi v tretej krajine vrátane medzinárodných organizácií, predovšetkým na účely vykonávania tohto nariadenia.

4.   Imigrační styční dôstojníci zhromažďujú informácie na použitie na operačnej úrovni, strategickej úrovni, alebo na oboch úrovniach. Informácie získané podľa tohto odseku sa získavajú v súlade s článkom 1 ods. 2 a nesmú obsahovať osobné údaje, bez toho, aby bol dotknutý článok 10 ods. 2. Takéto informácie zahŕňajú informácie týkajúce sa najmä týchto otázok:

a)

európske integrované riadenie vonkajších hraníc so zámerom dosiahnuť účinné riadenie migrácie;

b)

migračné toky, ktoré sa uskutočňujú alebo prechádzajú cez tretiu krajinu, podľa potreby a možnosti vrátane zloženia migračných tokov a plánovaného cieľového miesta migrantov;

c)

trasy migračných tokov, ktoré sa uskutočňujú alebo prechádzajú cez tretiu krajinu, s cieľom dostať sa na územia členských štátov;

d)

existencia, činnosti a spôsoby fungovania zločineckých skupín zapojených do pašovania migrantov a obchodovania s ľuďmi na migračných trasách;

e)

incidenty a udalosti, ktoré majú potenciál byť alebo spôsobiť nový vývoj, pokiaľ ide o migračné toky;

f)

metódy používané na falšovanie alebo pozmeňovanie dokladov totožnosti a cestovných dokladov;

g)

spôsoby a prostriedky pomoci orgánom v tretích krajinách pri predchádzaní tokom nelegálneho prisťahovalectva, ktoré sa uskutočňujú alebo prechádzajú cez ich územia;

h)

opatrenia pred odchodom dostupné prisťahovalcom v krajinách pôvodu alebo v tretích krajinách, ktoré podporujú úspešnú integráciu po príchode do členských štátov;

i)

spôsoby a prostriedky uľahčenia návratu, readmisie a reintegrácie;

j)

účinný prístup k ochrane, ktorú tretia krajina zaviedla, a to aj v prospech zraniteľných osôb;

k)

existujúce a možné stratégie a kanály legálneho prisťahovalectva medzi Úniou a tretími krajinami so zreteľom na zručnosti a potreby trhu práce v členských štátoch, ako aj na presídlenie a iné nástroje ochrany;

l)

kapacita, spôsobilosť, politické stratégie, právne predpisy a právna prax tretích krajín a zainteresovaných strán, vrátane, podľa potreby a možnosti, aj v súvislosti so záchytnými tábormi a zariadeniami určenými na zaistenie a ich podmienkami, ktoré sú relevantné s ohľadom na otázky uvedené v písmenách a) až k).

5.   Imigrační styční dôstojníci navzájom a s príslušnými zúčastnenými stranami koordinujú, pokiaľ ide o poskytovanie svojich činností v oblasti budovania kapacít orgánom a iným zúčastneným stranám v tretích krajinách.

6.   Imigrační styční dôstojníci môžu so zreteľom na svoje odborné znalosti a odbornú prípravu poskytovať pomoc pri:

a)

zisťovaní totožnosti a štátnej príslušnosti štátnych príslušníkov tretích krajín a uľahčovaní ich návratu v súlade so smernicou 2008/115/ES a podľa potreby a možnosti taktiež pomáhať pri ich reintegrácii;

b)

potvrdzovaní totožnosti osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu na účely uľahčenia ich presídlenia v Únii, podľa možnosti vrátane poskytnutia primeraných informácií a podpory pred odchodom;

c)

potvrdzovaní totožnosti a uľahčovaní vykonávania opatrení Únie a členských štátov v súvislosti s vstupom legálnych prisťahovalcov na územie;

d)

výmene informácií získaných pri plnení svojich povinností v rámci sietí imigračných styčných dôstojníkov a s príslušnými orgánmi členských štátov vrátane orgánov presadzovania práva v záujme prevencie a odhaľovania nelegálneho prisťahovalectva a boja proti prevádzačstvu a obchodovaniu s ľuďmi.

Článok 4

Oznámenie o vyslaní imigračných styčných dôstojníkov

1.   Členské štáty, Komisia a agentúry Únie informujú riadiaci výbor zriadený v článku 7 o svojich plánoch vyslania imigračných styčných dôstojníkov a o ich skutočnom vyslaní, ako aj o náplni ich služobných povinností a o dĺžke trvania ich vyslania.

Správy o činnosti uvedené v článku 8 ods. 2 písm. c) obsahujú prehľad vyslaných imigračných styčných dôstojníkov.

2.   Informácie uvedené v odseku 1 sa uverejňujú na bezpečnej webovej platforme na výmenu informácií stanovenej v článku 9.

Článok 5

Vytvorenie miestnych alebo regionálnych sietí imigračných styčných dôstojníkov

1.   Imigrační styční dôstojníci vyslaní do tých istých krajín alebo regiónov vytvárajú siete miestnej alebo regionálnej spolupráce a podľa potreby a možnosti spolupracujú so styčnými dôstojníkmi, ktorých vyslali iné krajiny než členské štáty. V rámci týchto sietí imigrační styční dôstojníci v súlade s článkom 1 ods. 2 najmä:

a)

stretávajú sa pravidelne a vždy, keď je to potrebné;

b)

vymieňajú si informácie a praktické skúsenosti, najmä na zasadnutiach a prostredníctvom bezpečnej webovej platformy na výmenu informácií stanovenej v článku 9;

c)

v prípade potreby si vymieňajú informácie o skúsenostiach v súvislosti s prístupom k medzinárodnej ochrane;

d)

podľa potreby koordinujú svoje stanoviská, ktoré sa majú prijať v stykoch s obchodnými prepravcami;

e)

zúčastňujú sa podľa potreby na spoločnom odbornom vzdelávaní zameranom aj na základné práva, obchodovanie s ľuďmi, prevádzačstvo, falšovanie dokladov alebo prístup k medzinárodnej ochrane v tretích krajinách;

f)

podľa potreby organizujú informačné zasadnutia a odborné vzdelávanie a prípravu pre členov diplomatického a konzulárneho personálu misií členských štátov v tretej krajine;

g)

prijímajú spoločné postupy k metódam zhromažďovania a oznamovania strategicky dôležitých informácií vrátane analýz rizika;

h)

podľa potreby nadviažu pravidelné kontakty s podobnými sieťami v tretej krajine country a v susedných tretích krajinách.

2.   Siete stanovené v odseku 1 pomáhajú rozvíjať a podporujú imigrační styční dôstojníci vyslaní Komisiou. V miestach, kam Komisia nevyslala imigračných styčných dôstojníkov, pomáhajú rozvíjať a podporujú siete stanovené v odseku 1 imigrační styční dôstojníci vyslaní agentúrami Únie. V miestach, kam imigračných styčných dôstojníkov nevyslala Komisia ani agentúry Únie, pomáha rozvíjať sieť imigračný styčný dôstojník, na ktorom sa členovia siete dohodli.

3.   Riadiaci výbor je bez zbytočného odkladu informovaný o vymenovaní určeného sprostredkovateľa pre rozvoj siete alebo v prípade, ak nie je určený žiadny sprostredkovateľ.

Článok 6

Spoločné vyslanie imigračných styčných dôstojníkov

1.   Členské štáty sa môžu na bilaterálnej alebo multilaterálnej úrovni dohodnúť, že imigrační styční dôstojníci vyslaní do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie jedným členským štátom, zastupujú aj záujmy jedného alebo niekoľkých iných členských štátov.

2.   Členské štáty sa takisto môžu dohodnúť, aby sa ich imigrační styční dôstojníci spoločne podieľali na určitých úlohách zodpovedajúcich ich spôsobilosti a odbornej príprave.

3.   Ak vyšlú imigračného styčného dôstojníka dva alebo viaceré členské štáty spoločne, môžu získať finančnú podporu Únie podľa nariadenia (EÚ) č. 515/2014.

Článok 7

Riadiaci výbor

1.   Zriaďuje sa riadiaci výbor pre európsku sieť imigračných styčných dôstojníkov.

2.   Riadiaci výbor sa skladá z jedného zástupcu každého členského štátu, dvoch zástupcov Komisie, jedného zástupcu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, jedného zástupcu Europolu a jedného zástupcu agentúry EASO. Na uvedený účel každý členský štát vymenuje člena riadiacej rady, ako aj jedného náhradníka, ktorý bude zastupovať tohto člena v prípade jeho neprítomnosti. Členovia riadiaceho výboru sú vymenovaní najmä na základe ich príslušných skúseností a odborných znalostí v oblasti riadenia sietí styčných dôstojníkov.

3.   Krajiny pridružené k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, sa zúčastňujú na zasadnutí riadiaceho výboru, pričom každá z nich vymenuje jedného zástupcu za člena bez hlasovacích práv. Môžu sa vyjadrovať ku všetkým otázkam, o ktorých sa diskutuje, a k rozhodnutiam riadiaceho výboru.

Pri prijímaní rozhodnutí v záležitostiach, ktoré sú relevantné pre imigračných styčných dôstojníkov vyslaných krajinami pridruženými k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, riadiaci výbor náležite zohľadní stanoviská vyjadrené zástupcami týchto krajín.

4.   Odborníci, zástupcovia vnútroštátnych orgánov, medzinárodných organizácií a príslušných inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie, ktoré nie sú členmi riadiaceho výboru, môžu byť pozvaní riadiacim výborom na jeho zasadnutia ako pozorovatelia.

5.   Riadiaci výbor môže zorganizovať spoločné stretnutia s inými sieťami alebo organizáciami.

6.   Riadiacemu výboru predsedá zástupca Komisie. Predseda:

a)

zabezpečuje kontinuitu a organizuje činnosť riadiaceho výboru vrátane podpory prípravy dvojročného pracovného programu a dvojročnej správy o činnostiach;

b)

radí riadiacemu výboru pri zabezpečovaní toho, aby schválené kolektívne činnosti boli konzistentné a koordinované s príslušnými nástrojmi a štruktúrami Únie a aby odrážali priority Únie v oblasti migrácie;

c)

zvoláva zasadnutia riadiaceho výboru.

Na dosiahnutie cieľov riadiaceho výboru predsedovi pomáha sekretariát.

7.   Riadiaci výbor zasadá najmenej dvakrát do roka.

8.   Riadiaci výbor prijíma rozhodnutia absolútnou väčšinou svojich členov s hlasovacími právami.

9.   Rozhodnutia prijaté riadiacim výborom oznamujú príslušným imigračným styčným dôstojníkom príslušné vysielajúce orgány.

Článok 8

Úlohy riadiaceho výboru

1.   Riadiaci výbor prijme do troch mesiacov od svojho prvého zasadnutia na návrh predsedu svoj vlastný rokovací poriadok. V rokovacom poriadku sa stanovia podrobnosti týkajúce sa hlasovania. Rokovací poriadok zahŕňa najmä podmienky, za ktorých môže člen konať v mene iného člena, a aj akékoľvek požiadavky na kvórum.

2.   Riadiaci výbor vykonáva s prihliadnutím na priority Únie v oblasti prisťahovalectva a v rámci úloh imigračných styčných dôstojníkov vymedzených v tomto nariadení a v súlade s článkom 1 ods. 2 tieto činnosti na základe komplexného situačného prehľadu a analýz poskytnutých príslušnými agentúrami Únie:

a)

stanovuje priority a plán činností prijatím dvojročného pracovného programu s uvedením zdrojov potrebných na podporu tejto práce;

b)

pravidelne preskúmava vykonávanie svojich činností s cieľom navrhnúť podľa potreby zmeny dvojročného pracovného programu a pokiaľ ide o vymenovanie sprostredkovateľov pre rozvoj siete a pokrok dosiahnutý sieťami imigračných styčných dôstojníkov, pokiaľ ide o spoluprácu s príslušnými orgánmi v tretích krajinách;

c)

prijíma dvojročnú správu o činnosti vrátane prehľadu uvedeného v článku 4 ods. 1 druhom pododseku, ktorú má pripraviť predseda riadiaceho výboru;

d)

pred každým zasadnutím riadiaceho výboru aktualizuje zoznam vyslaných imigračných styčných dôstojníkov;

e)

identifikuje medzery vo vysielaní imigračných styčných dôstojníkov a načrtáva možnosti ich vyslania.

Riadiaci výbor zašle dokumenty uvedené v písmenách a) a c) prvého pododseku tohto odseku Európskemu parlamentu.

3.   Riadiaci výbor vykonáva s prihliadnutím na operačné potreby Únie v oblasti prisťahovalectva a v rámci úloh imigračných styčných dôstojníkov vymedzených v tomto nariadení a v súlade s článkom 1 ods. 2 tieto činnosti:

a)

schvaľuje ad hoc opatrenia sietí imigračných styčných dôstojníkov;

b)

monitoruje dostupnosť informácií medzi imigračnými styčnými dôstojníkmi a agentúrami Únie a v prípade potreby vydáva odporúčania na potrebné opatrenia;

c)

podporuje rozvoj schopností imigračných styčných dôstojníkov, a to aj prostredníctvom vypracovania doplnkových a nepovinných spoločných základných osnov, odbornej prípravy pred vyslaním, pokynov k dodržiavaniu základných práv pri ich činnostiach s osobitným dôrazom na zraniteľné osoby a organizáciu spoločných seminárov o témach uvedených v článku 3 ods. 4, so zreteľom na nástroje odbornej prípravy vypracované príslušnými agentúrami Únie alebo inými medzinárodnými organizáciami;

d)

zabezpečuje, aby sa informácie vymieňali prostredníctvom bezpečnej webovej platformy na výmenu informácií ako sa stanovuje v článku 9.

4.   Na vykonávanie činností uvedených v odsekoch 2 a 3 môžu členské štáty získať finančnú podporu Únie v súlade s nariadením (EÚ) č. 515/2014.

Článok 9

Platforma na výmenu informácií

1.   Na účely svojich príslušných úloh, imigrační styční dôstojníci, členovia riadiaceho výboru a sprostredkovatelia pre rozvoj siete uvedenej v článku 5 ods. 2 zabezpečia, aby sa všetky relevantné informácie a štatistiky odovzdávali a vymieňali prostredníctvom bezpečnej webovej platformy na výmenu informácií. Uvedenú platformu zriadi Komisia po dohode s riadiacim výborom a udržiava ju Komisia.

Žiadne operačné informácie v oblasti presadzovania práva, ktoré majú prísne dôvernú povahu sa nesmú vymieňať prostredníctvom bezpečnej webovej platformy na výmenu informácií.

2.   Informácie, ktoré sa majú vymieňať prostredníctvom bezpečnej webovej platformy na výmenu informácií obsahujú aspoň tieto prvky:

a)

príslušné dokumenty, správy a analytické produkty schválené riadiacou radou v súlade s článkom 8 ods. 2 a 3.

b)

dvojročné pracovné programy, dvojročné správy o činnosti a výsledky činností a ad hoc úlohy sietí imigračných styčných dôstojníkov podľa článku 8 ods. 2 a 3;

c)

aktualizovaný zoznam členov riadiaceho výboru;

d)

aktualizovaný zoznam s kontaktnými údajmi imigračných styčných dôstojníkov vyslaných do tretích krajín vrátane ich mien, miest vyslania a regionálnej zodpovednosti, telefónnych čísel a e-mailových adries;

e)

iné relevantné dokumenty súvisiace s činnosťami a rozhodnutiami riadiaceho výboru.

3.   S výnimkou údajov uvedených v odseku 2 písm. c) a d) nesmú informácie vymieňané prostredníctvom bezpečnej webovej platformy na výmenu informácií obsahovať osobné údaje alebo akékoľvek prepojenia, prostredníctvom ktorých sú takéto osobné údaje priamo alebo nepriamo k dispozícii. Prístup k údajom uvedeným v odseku 2 písm. c) a d) sa obmedzuje na imigračných styčných dôstojníkov, členov riadiaceho výboru a riadne oprávnených zamestnancov na účely vykonávania tohto nariadenia.

4.   Európskemu parlamentu sa umožní prístup do určitých častí bezpečnej webovej platformy na výmenu informácií, ktoré určí riadiaci výbor vo svojom rokovacom poriadku a v súlade s platnými pravidlami a právnymi predpismi Únie a členských štátov.

Článok 10

Spracovanie osobných údajov

1.   Imigrační styční dôstojníci plnia svoje úlohy v súlade s pravidlami Únie a vnútroštátnymi pravidlami na ochranu osobných údajov, ako aj v súlade s pravidlami obsiahnutými v medzinárodných dohodách uzavretých s tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami.

2.   Imigrační styční dôstojníci môžu spracovávať osobné údaje na účely úloh uvedených v článku 3 ods. 6. Uvedené osobné údaje sa vymažú, ak už nie sú potrebné v súvislosti s účelmi, na ktoré sa získali alebo inak spracovali v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679.

3.   Osobné údaje spracúvané podľa odseku 2 môžu zahŕňať:

a)

biometrické alebo biografické údaje, ak je to potrebné na potvrdenie totožnosti a štátnej príslušnosti štátnych príslušníkov tretích krajín na účely návratu vrátane všetkých typov dokumentov, ktoré možno považovať za dôkaz alebo prima facie dôkaz o štátnej príslušnosti;

b)

zoznamy cestujúcich pre lety späť a iné druhy dopravy do tretích krajín;

c)

biometrické alebo biografické údaje s cieľom potvrdiť totožnosť a štátnu príslušnosť štátnych príslušníkov tretích krajín na účel prijatia v rámci legálnej migrácie.

d)

biometrické alebo biografické údaje s cieľom potvrdiť totožnosť a štátnu príslušnosť štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, na účely presídlenia;

e)

biometrické, biografické údaje ako aj iné osobné údaje potrebné na zistenie totožnosti danej osoby a potrebné na predchádzanie prevádzačstvu a obchodovaniu s ľuďmi a na boj proti týmto javom, ako aj osobné údaje súvisiace so spôsobom činnosti zločineckých sietí, použitými dopravnými prostriedkami, zapojením prostredníkov a finančnými tokmi.

Údaje podľa písmena e) prvého pododseku tohto odseku sa spracúvajú výlučne na účely plnenia úloh uvedených podľa článku 3 ods. 6 písm. d).

4.   Každá výmena osobných údajov je prísne obmedzená na to, čo je potrebné na účely tohto nariadenia.

5.   Prenosy osobných údajov zo strany imigračných styčných dôstojníkov do tretích krajín a medzinárodných organizácií podľa tohto článku sa uskutočnia v súlade s kapitolou V nariadenia (EÚ) 2016/679.

Článok 11

Konzulárna spolupráca

Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o konzulárnej spolupráci na miestnej úrovni, ktoré sú uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 (19).

Článok 12

Správa

1.   Päť rokov po prijatí tohto nariadenia Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia.

2.   Členské štáty a príslušné agentúry Únie poskytnú Komisii informácie potrebné na prípravu správy o uplatňovaní tohto nariadenia.

Článok 13

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 377/2004 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Bruseli 20. júna 2019

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

G. CIAMBA


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 14. júna 2019.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 377/2004 z 19. februára 2004 o vytvorení siete imigračných styčných dôstojníkov (Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2004, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa zriaďuje európsky systém hraničného dozoru (EUROSUR) (Ú. v. EÚ L 295, 6.11.2013, s. 11).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 515/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 574/2007/ES (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 143).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98).

(9)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

(10)  Rozhodnutie Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých vykonávacích predpisoch k dohode uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis (Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31).

(11)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 52.

(12)  Rozhodnutie Rady 2008/149/SVV z 28. januára 2008 o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 50).

(13)  Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 21.

(14)  Rozhodnutie Rady 2011/350/EÚ zo 7. marca 2011 o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k implementácii, uplatňovaniu a rozvoju schengenského acquis, ktoré sa vzťahuje na zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach a pohyb osôb (Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 19).

(15)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/304 z 18. februára 2019, ktoré sa týka oznámenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o tom, že si už neželá zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis obsiahnutých v nariadení Rady (ES) č. 377/2004 o vytvorení siete imigračných styčných dôstojníkov (Ú. v. EÚ L 51, 22.2.2019, s. 7).

(16)  Rozhodnutie Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43).

(17)  Rozhodnutie Rady 2004/926/ES z 22. decembra 2004 o nadobudnutí účinnosti niektorých ustanovení Schengenského acquis Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (Ú. v. EÚ L 395, 31.12.2004, s. 70).

(18)  Rozhodnutie Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20).

(19)  Nariadenie európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex) (Ú. v. EÚ L 243, 15.9.2009, s. 1).


PRÍLOHA I

Zrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien

Nariadenie Rady (ES) č. 377/2004

(Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2004, s. 1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 493/2011

(Ú. v. EÚ L 141, 27.5.2011, s. 13)


PRÍLOHA II

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 377/2004

Toto nariadenie

článok 1 ods. 1

článok 2 úvodné slová

článok 1 ods. 1

článok 2 bod 1

článok 1 ods. 2

článok 2 bod 1 posledná časť

článok 1 ods. 3

článok 2 bod 2

článok 1 ods. 4

článok 1 ods. 2

článok 2 ods. 1

článok 3 ods. 3

článok 2 ods. 2 úvodné slová

článok 3 ods. 4 úvodné slová

článok 2 ods. 2 prvá zarážka

článok 3 ods. 4 písm. b)

článok 2 ods. 2 druhá zarážka

článok 3 bod 4 písm. c)

článok 3 ods. 1

článok 4 ods. 1 prvý pododsek

článok 4 ods. 1

článok 5 ods. 1

článok 5 ods. 1 a 2

článok 6 ods. 1 a 2

článok 7

článok 11

príloha I

príloha II


Top