EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1188

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1188 zo 14. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 vytvorením tried vonkajších clôn a markíz na základe parametrov týkajúcich sa odolnosti proti náporom vetra (Text s významom pre EHP)

C/2019/2030

OJ L 187, 12.7.2019, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1188/oj

12.7.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 187/11


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1188

zo 14. marca 2019,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 vytvorením tried vonkajších clôn a markíz na základe parametrov týkajúcich sa odolnosti proti náporom vetra

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (1), a najmä na jeho článok 27 ods. 1,

keďže:

(1)

Európsku normu EN 13561 pre vonkajšie clony a markízy pôvodne prijal Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) v roku 2004 a zmenil ju v roku 2008. Obsahuje štyri triedy vonkajších clôn a markíz podľa ich parametrov, najmä vo vzťahu k odolnosti týchto výrobkov proti náporom vetra.

(2)

Triedy stanovené v norme EN 13561 nie sú dostatočné pre všetky výrobky, ktoré sú v súčasnosti na trhu dostupné. Najnovšie výrobky dosahujú vyššiu odolnosť proti náporom vetra ako staršie modely. Používanie existujúcich tried môže v niektorých prípadoch viesť k bezpečnostným problémom spojeným s upevnením výrobkov.

(3)

Preto je potrebné klasifikáciu uvedenú v norme EN 13561 rozšíriť o ďalšie tri triedy na základe parametrov odolnosti proti náporom vetra. Zároveň treba rozlišovať používanie tried medzi podskupinami výrobkov, na ktoré sa norma vzťahuje, najmä pokiaľ ide o markízy s kĺbovým ramenom, vonkajšie clony s tkaninou vedenou v bočných vodiacich lištách a pergolové markízy.

(4)

V súlade s článkom 27 nariadenia (EÚ) č. 305/2011 môže Komisia alebo európsky normalizačný orgán na základe revidovaného mandátu, ktorý vydala Komisia, stanoviť triedy parametrov vzhľadom na podstatné vlastnosti stavebných výrobkov. Vzhľadom na to, že je potrebné čo najskôr stanoviť dodatočné triedy na základe parametrov, tieto nové triedy by mala stanoviť Komisia. V súlade s článkom 27 ods. 2 uvedeného nariadenia sa majú dané triedy používať v harmonizovaných normách,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto sa stanovujú triedy vonkajších clôn a markíz na základe ich parametrov týkajúcich sa odolnosti proti náporom vetra, ako sú uvedené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. marca 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 5.


PRÍLOHA

Tabuľka 1

Triedy vonkajších clôn s tkaninou vedenou v bočných vodiacich lištách a pergolových markíz podľa parametrov odolnosti proti náporom vetra

Triedy

0

1

2

3

Menovitý tlak vetra pN (N/m2)

< 40

≥ 40 – < 70

≥ 70 – < 110

≥ 110 – < 170

Bezpečný tlak vetra pN (N/m2)

< 48

≥ 48 – < 84

≥ 84 – < 132

≥ 132 – < 204


Triedy

4

5

6

Menovitý tlak vetra pN (N/m2)

≥ 170 – < 270

≥ 270 – < 400

≥ 400

Bezpečný tlak vetra pN (N/m2)

≥ 204 – < 324

≥ 324 – < 480

≥ 480

Tabuľka 2

Triedy markíz s trelážovými ramenami, markíz s otočnými ramenami, markíz s výsuvnými ramenami, zvislých rolovacích clôn, balkónových markíz, fasádových markíz, svetlíkových markíz, markíz pre zimné záhrady a protihmyzových sieťok podľa parametrov odolnosti proti náporom vetra

Triedy

0

1

2

3

Menovitý tlak vetra pN (N/m2)

< 40

≥ 40 – < 70

≥ 70 – < 110

≥ 110

Bezpečný tlak vetra pN (N/m2)

< 48

≥ 48 – < 84

≥ 84 – < 132

≥ 132


Tabuľka 3

Triedy markíz s kĺbovým ramenom podľa parametrov odolnosti proti náporom vetra

Triedy

0

1

2

Menovitý tlak vetra pN (N/m2)

< 40

≥ 40 – < 70

≥ 70

Bezpečný tlak vetra pN (N/m2)

< 48

≥ 48 – < 84

≥ 84


Top