EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1089

Nariadenie Rady (EÚ) 2019/1089 zo 6. júna 2019 o rozdelení rybolovných možností na základe Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (2019 – 2024)

ST/8932/2019/INIT

OJ L 173, 27.6.2019, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1089/oj

27.6.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 173/36


NARIADENIE RADY (EÚ) 2019/1089

zo 6. júna 2019

o rozdelení rybolovných možností na základe Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (2019 – 2024)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 17. marca 2008 prijala nariadenie (ES) č. 241/2008 (1) o uzavretí Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (2) (ďalej len „dohoda“). Dohoda nadobudla platnosť 15. apríla 2008, bola automaticky obnovená a je naďalej v platnosti.

(2)

Platnosť aktuálneho protokolu k dohode uplynula 23. novembra 2017.

(3)

Komisia rokovala v mene Únie o novom protokole. V dôsledku týchto rokovaní bol 15. novembra 2018 parafovaný nový protokol.

(4)

V súlade s rozhodnutím Rady (EÚ) 2019/1088 (3) bol 15. júna 2019 podpísaný Protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (2019-2024) (ďalej len „protokol“).

(5)

Rybolovné možnosti stanovené v protokole by sa mali rozdeliť medzi členské štáty na celé obdobie platnosti protokolu.

(6)

Protokol sa bude predbežne vykonávať odo dňa jeho podpisu v záujme urýchleného začiatku rybolovných činností plavidiel Únie. Preto by sa malo stanoviť, že toto nariadenie by sa malo uplatňovať od toho istého dátumu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sú „druhy migrujúce na veľké vzdialenosti“ druhy uvedené v prílohe 1 k Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve z roku 1982 okrem čeľade Alopiidae, čeľade Sphyrnidae a týchto druhov: Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus.

Článok 2

Rybolovné možnosti

Rybolovné možnosti stanovené podľa Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (2019 – 2024), sa rozdeľujú medzi členské štáty v súlade s článkami 3 a 4 tohto nariadenia.

Článok 3

Druhy žijúce pri morskom dne a malé pelagické druhy

Rybolovné možnosti pre druhy žijúce pri morskom dne a malé pelagické druhy sa rozdeľujú medzi členské štáty takto:

1.

počas prvého a druhého roku vykonávania protokolu na základe systému rybolovného úsilia (hrubá registrovaná priestornosť „GRT“):

a)

mraziarenské plavidlá na lov kreviet:

Španielsko

2 500 GRT;

Grécko

140 GRT;

Portugalsko

1 060 GRT;

b)

mraziarenské plavidlá na lov rýb a hlavonožcov:

Španielsko

2 900 GRT;

Grécko

225 GRT;

Taliansko

375 GRT;

c)

plavidlá na lov malých pelagických druhov:

Španielsko

3 500 GRT;

Portugalsko

500 GRT;

Litva

5 000 GRT;

Lotyšsko

5 000 GRT;

Poľsko

1 000 GRT;

2.

od tretieho roku vykonávania protokolu na základe systému, ktorým sa stanovujú obmedzenia výlovu podľa druhov (celkový povolený výlov – TAC):

a)

mraziarenské plavidlá na lov kreviet:

Španielsko:

1 650 ton;

Grécko:

100 ton;

Portugalsko:

750 ton;

b)

mraziarenské plavidlá na lov rýb:

Španielsko:

9 500 ton;

Grécko:

500 ton;

Taliansko:

1 000 ton;

c)

mraziarenské plavidlá na lov hlavonožcov:

Španielsko

1 200 ton;

Grécko

150 ton;

Taliansko

150 ton;

d)

plavidlá na lov malých pelagických druhov:

Španielsko:

3 900 ton;

Portugalsko:

700 ton;

Litva:

6 000 ton;

Lotyšsko:

6 000 ton;

Poľsko:

1 400 ton.

Článok 4

Druhy migrujúce na veľké vzdialenosti

Rybolovné možnosti druhov migrujúcich na veľké vzdialenosti sa rozdeľujú takto:

a)

mraziarenské plavidlá na lov tuniakov vakovou sieťou a plavidlá na lov pelagickými lovnými šnúrami:

Španielsko:

14 plavidiel;

Francúzsko:

12 plavidiel;

Portugalsko:

2 plavidlá;

b)

plavidlá na lov tuniakov udicou:

Španielsko:

10 plavidiel;

Francúzsko:

3 plavidlá.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 15. júna 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 6. júna 2019

Za Radu

predsedníčka

A. BIRCHALL


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 241/2008 zo 17. marca 2008 o uzavretí Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (Ú. v. EÚ L 75, 18.3.2008, s. 49).

(2)  Ú. v. EÚ L 342, 27.12.2007, s. 5.

(3)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1088 zo 6. júna 2019 o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (2019 – 2024) (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).


Top