EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0980

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/980 zo 14. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o formát, obsah, preskúmanie a schvaľovanie prospektu, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004 (Text s významom pre EHP)

OJ L 166, 21.6.2019, p. 26–176 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/09/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/980/oj

21.6.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 166/26


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/980

zo 14. marca 2019,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o formát, obsah, preskúmanie a schvaľovanie prospektu, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (1), a najmä na jej článok 9 ods. 14, článok 13 ods. 1 a 2, článok 14 ods. 3, článok 15 ods. 2 a článok 20 ods. 11,

keďže:

(1)

v nariadení (EÚ) 2017/1129 sa stanovujú požiadavky, ktoré treba splniť pri vypracúvaní prospektov. Treba špecifikovať všetky požiadavky týkajúce sa kontroly, preskúmania, schvaľovania a podávania univerzálneho registračného dokumentu a akýchkoľvek jeho zmien, požiadavky týkajúce sa formátu prospektu, základného prospektu a konečných podmienok, osobitné informácie, ktoré majú byť zahrnuté do prospektu, minimálne informácie, ktoré majú byť zahrnuté do univerzálneho registračného dokumentu, skrátené informácie, ktoré majú byť zahrnuté v rámci zjednodušeného režimu zverejňovania pre sekundárne emisie, skrátený obsah, štandardizovaný formát a postupnosť rastového prospektu EÚ, skrátený obsah a štandardizovaný formát osobitného súhrnu a kontrola a schvaľovanie prospektov.

(2)

Obsah a formát prospektu závisia od rôznych faktorov, ako je druh emitenta, druh cenných papierov, druh emisie, ako aj možné zapojenie tretej strany ako ručiteľa a otázka, či existuje prijatie na obchodovanie alebo nie. Preto nie je vhodné stanoviť rovnaké požiadavky na všetky druhy prospektov. Namiesto toho by sa mali stanoviť osobitné požiadavky na informácie a mali by sa kombinovať v závislosti od uvedených faktorov a druhu prospektu. To by však emitentovi, ponúkajúcemu alebo osobe žiadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu nemalo brániť v tom, aby poskytli čo najúplnejšie dostupné informácie.

(3)

Na zabezpečenie právnej istoty a zvýšenie transparentnosti pre investorov by emitenti mali vo svojom univerzálnom registračnom dokumente uviesť, či uvedený dokument schválil príslušný orgán alebo či bol podaný a uverejnený bez predchádzajúceho schválenia.

(4)

V zmiernených požiadavkách na informácie pre sekundárne emisie by sa mali odzrkadľovať špecifiká majetkových a nemajetkových cenných papierov.

(5)

Podniky kolektívneho investovania uzavretého typu sledujú osobitné investičné ciele a môžu podliehať osobitným investičným obmedzeniam. Registračné dokumenty týchto podnikov by preto mali podliehať osobitným požiadavkám na informácie.

(6)

V dôsledku nepriameho prepojenia medzi investorom a podkladovými akciami vkladových potvrdeniek je dôležité, aby bol investor informovaný o emitentovi podkladových akcií. Prospekt týkajúci sa vkladových potvrdeniek by mal preto okrem informácií o vkladovej potvrdenke a emitentovi vkladovej potvrdenky obsahovať aj informácie o podkladových akciách a emitentovi uvedených podkladových akcií.

(7)

Informácie obsiahnuté v prospektoch pre nemajetkové cenné papiere by sa mali prispôsobiť úrovni znalostí a odbornosti každého druhu investora. Prospekty pre nemajetkové cenné papiere, do ktorých môžu investovať retailoví investori, by preto mali podliehať komplexnejším a odlišným požiadavkám na informácie než prospekty pre nemajetkové cenné papiere, ktoré sú vyhradené pre kvalifikovaných investorov.

(8)

Povinnosť vypracovať prospekt sa vzťahuje na nemajetkové cenné papiere emitované tretími krajinami a ich regionálnymi a miestnymi orgánmi v prípadoch, keď si tieto subjekty želajú realizovať ponuku svojich cenných papierov v Únii alebo chcú, aby ich cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Vzhľadom na osobitnú povahu subjektov verejného sektora by sa mali stanoviť špecifické požiadavky na informácie.

(9)

Investori by mali mať možnosť pochopiť situáciu emitenta s komplexnou finančnou históriou a očakávané účinky transakcie zahŕňajúce významný finančný záväzok. Uvedení emitenti by preto mali byť povinní zahrnúť do prospektu doplňujúce informácie na tento účel.

(10)

Ak sú cenné papiere zameniteľné alebo konvertibilné na akcie, ktoré sú už prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, akcionári a investori už zvyčajne majú informácie o podkladových akciách uvedených cenných papierov. Preto stačí doplniť do prospektu vyhlásenie s uvedením druhu podkladovej akcie a podrobné informácie o tom, kde je možné získať informácie o podkladovej akcii.

(11)

Investori môžu chcieť investovať do cenných papierov, ktoré sú vymeniteľné alebo konvertibilné na akcie, ktoré emituje alebo bude emitovať emitent uvedených cenných papierov alebo subjekt patriaci do skupiny tohto emitenta, a ktoré ešte neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Uvedení investori by mali mať rovnaké informácie o schopnosti emitenta podkladových akcií pokračovať v operáciách a o jeho zadlženosti v porovnaní s jeho kapitalizáciou ako investori, ktorí do týchto akcií priamo investovali. Prospekt by mal preto obsahovať vyhlásenie o prevádzkovom kapitáli, ako aj vyhlásenie o kapitalizácii a zadlženosti emitenta podkladových akcií.

(12)

Derivátové cenné papiere predstavujú pre investorov osobitné riziká, pretože napríklad straty môžu byť vyššie ako uskutočnené investície a podkladové aktívum nie je vždy prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a preto informácie o tomto podkladovom aktíve nemusia byť dostupné. Niektoré nemajetkové cenné papiere, ako napríklad štruktúrované dlhopisy, zahŕňajú aj určité prvky derivátových cenných papierov. Z toho vyplýva, že opis cenných papierov by mal obsahovať doplňujúce informácie o podkladovom aktíve derivátového cenného papiera alebo o derivátovej zložke nemajetkového cenného papiera a prípadne aj vyhlásenie o potenciálnych stratách, ktoré by mohli utrpieť investori.

(13)

Ak je základný prospekt vypracovaný pre cenné papiere spojené s podkladovým aktívom alebo zabezpečené týmto aktívom, uvedený základný prospekt by mal obsahovať všetky informácie o druhu podkladového aktíva, pokiaľ je uvedené podkladové aktívum známe v deň schválenia základného prospektu. Výber podkladového aktíva v rámci kategórie podkladových aktív však môžu zmeniť trhové podmienky. Osobitné podrobné údaje o uvedenom podkladovom aktíve by preto mali byť uvedené iba v konečných podmienkach.

(14)

Na zabezpečenie riadneho vykonania platieb týkajúcich sa cenných papierov sú určené záruky. Vzhľadom na možnú rozmanitosť záruk by sa mali stanoviť jasné požiadavky na informácie týkajúce sa povahy a rozsahu uvedených záruk.

(15)

Formát prospektu, základného prospektu a konečných podmienok by sa mal špecifikovať stanovením poradia, v akom sa majú zverejňovať požadované informácie. Vzhľadom na viacúčelový charakter univerzálneho registračného dokumentu by však emitenti, ktorí sa rozhodnú vypracovať a uverejniť univerzálny registračný dokument každé účtovné obdobie, mali mať väčšiu flexibilitu, pokiaľ ide o poradie informácií, ktoré sa majú uviesť v univerzálnom registračnom dokumente.

(16)

Zatiaľ čo základný prospekt by mal obsahovať všetky informácie dostupné v čase vypracovania uvedeného základného prospektu, malo by byť možné nechať prázdne miesta, pokiaľ ide o osobitné informácie, ktoré sa stanú dostupnými až v neskoršom štádiu a majú sa nachádzať v konečných podmienkach, alebo by mal zoznam týchto chýbajúcich informácií pripojiť.

(17)

Zahrnutie súhrnu do prospektu nie je vždy povinné. Nemalo by to však brániť tomu, aby sa do prospektu vložil oddiel s prehľadom. S cieľom zabrániť nedorozumeniu medzi investormi by sa však takýto oddiel s prehľadom nemal nazývať súhrn, ak nespĺňa všetky požiadavky na zverejňovanie týkajúce sa súhrnov.

(18)

Rastový prospekt EÚ je určený na zmiernenie administratívnej záťaže, najmä pre MSP. Preto je vhodné zjednodušiť vypracúvanie rastových prospektov EÚ stanovením pevného poradia, v ktorom by sa mali predkladať informácie. S cieľom zabezpečiť, aby sa informácie predkladali spôsobom, ktorý je koherentný a konzistentný s rôznymi obchodnými modelmi, by sa však mala umožniť flexibilita, pokiaľ ide o poradie informačných položiek v každom oddiele rastového prospektu EÚ.

(19)

V záujme umožnenia flexibility a podporenia rastového prospektu EÚ by malo byť možné, aby sa rastový prospekt EÚ skladal zo samostatných dokumentov. S cieľom zabrániť riziku duplicity informácií by sa mali stanoviť samostatné podrobné požiadavky na informácie týkajúce sa konkrétneho registračného dokumentu na jednej strane a osobitného opisu cenných papierov na strane druhej a mali by sa prispôsobiť druhu príslušných cenných papierov, pričom by sa malo rozlišovať medzi majetkovými a nemajetkovými cennými papiermi.

(20)

Osobitný súhrn rastového prospektu EÚ by mal investorom poskytnúť kľúčové informácie potrebné na to, aby rozhodli, ktoré ponuky cenných papierov chcú ďalej analyzovať na základe preskúmania prospektu ako celku. Preto by mal sprostredkovať a obsahovať základné charakteristiky emitenta a ponúkaných cenných papierov a riziká, ktoré s nimi súvisia, ako aj všeobecné pojmy a podmienky ponuky. Vzhľadom na to, že osobitný súhrn je len úvod rastového prospektu EÚ a musí sa vykladať spolu s ostatnými časťami prospektu, by však obsah osobitného súhrnu mal byť v súlade s týmito ostatnými časťami. V záujme zabezpečenia, aby sa veľkosť osobitného súhrnu prispôsobila skrátenému rastovému prospektu EÚ, by sa mal rozsah súhrnu obmedziť.

(21)

S cieľom zabezpečiť, aby príslušné orgány uplatňovali v celej Únii harmonizované štandardy pri kontrole prospektov, a najmä úplnosti, zrozumiteľnosti a konzistentnosti informácií uvedených v návrhoch prospektov, by sa mali by sa stanoviť kritériá na kontrolu prospektu. Uvedené kritériá by sa mali uplatňovať na celý prospekt a na všetky jeho súčasti vrátane univerzálneho registračného dokumentu a akýchkoľvek zmien prospektu a dodatkov k nemu.

(22)

Mala by sa zabezpečiť vysoká úroveň ochrany investorov. Príslušné orgány by preto mali mať možnosť v prípade potreby zvážiť dodatočné kritériá na kontrolu úplnosti, konzistentnosti a zrozumiteľnosti návrhov prospektov, aby mohli uvedenú kontrolu prispôsobiť osobitným charakteristikám prospektu.

(23)

Niektorí emitenti sa zapájajú do veľmi špecifických obchodných činností, ktoré si vyžadujú hlboké znalosti o dotknutých činnostiach a úplné pochopenie, pokiaľ ide o cenné papiere, ktoré emitujú uvedení emitenti. Uplatňovalo by sa to napríklad v prípade realitnej spoločnosti, ktorá by mohla byť povinná zverejniť správu o ocenení s uvedením všetkých relevantných údajov o významných nehnuteľnostiach potrebných na účely ocenenia. Príslušné orgány by preto mali mať možnosť zaujať primeraný prístup a v prípade potreby vyžadovať, aby uvedení špecializovaní emitenti do prospektu zahrnuli špecifické a upravené informácie o uvedených činnostiach, ktoré presahujú rámec informácií požadovaných od nešpecializovaných emitentov.

(24)

V dôsledku rýchleho vývoja trhov s cennými papiermi existuje možnosť, že určité druhy cenných papierov, na ktoré sa nevzťahujú prílohy k tomuto nariadeniu, budú predmetom verejnej ponuky alebo budú prijaté na obchodovanie. V takom prípade s cieľom umožniť investorom prijať informované investičné rozhodnutie by po konzultáciách s emitentom, ponúkajúcim alebo osobou žiadajúcou o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu mali príslušné orgány rozhodnúť o tom, ktoré informácie by mali byť zahrnuté do prospektu.

(25)

S cieľom stimulovať efektívnosť v procese vypracúvania prospektu a odstrániť zbytočnú záťaž je vhodné umožniť vynechanie informačných položiek uvedených v prílohách k tomuto nariadeniu, ktoré nie sú relevantné pre emitenta alebo cenné papiere ponúkané alebo prijímané na obchodovanie na regulovanom trhu.

(26)

Kontrola a schvaľovanie prospektov je iteratívny proces. Rozhodnutie príslušného orgánu o schválení návrhu prospektu preto môže zahŕňať niekoľko kôl analýz návrhu prospektu a vyplývajúcich zlepšení zo strany emitenta, ponúkajúceho alebo osoby žiadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu s cieľom zabezpečiť, aby návrh prospektu spĺňal štandardy úplnosti, zrozumiteľnosti a konzistentnosti. V záujme zabezpečenia istoty, pokiaľ ide o schvaľovací proces, treba špecifikovať, ktoré dokumenty by sa mali poskytnúť príslušným orgánom v rôznych fázach schvaľovacieho procesu.

(27)

Z dôvodu efektívnosti by príslušné orgány mali mať povolené vykonávať menej prísne kontroly v prípadoch, keď sa v návrhu prospektu opakujú informácie, ktoré už boli skontrolované alebo preskúmané.

(28)

S cieľom umožniť príslušným orgánom vyhľadávať v predložených dokumentoch konkrétne pojmy alebo slová, a tým zabezpečiť účinný a včasný proces preskúmania prospektov, by sa návrhy prospektov a sprievodné informácie mali predkladať v elektronickom formáte umožňujúcom vyhľadávanie a prostredníctvom elektronických prostriedkov, ktoré sú prijateľné pre príslušný orgán.

(29)

Emitenti, ponúkajúci alebo osoby žiadajúce o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu by mali byť schopní preukázať príslušnému orgánu, ako riešili problémy, ktoré oznámil uvedený orgán. Každý návrh prospektu predložený príslušnému orgánu s výnimkou prvého návrhu by mal preto obsahovať anotovanú verziu, v ktorej sú jasne zvýraznené všetky zmeny oproti predtým predloženému návrhu, ako aj čistú verziu bez zvýraznenia zmien.

(30)

S cieľom minimalizovať oneskorenia v procese preskúmania by príslušné orgány mali byť schopné rýchlo identifikovať požiadavky na informácie, ktoré nie sú uplatniteľné alebo relevantné. Na tento účel by príslušné orgány mali byť informované o tom, ktoré informácie neboli obsiahnuté v návrhu prospektu.

(31)

S cieľom uľahčiť vypracovanie prospektu, a teda aj získavanie kapitálu podnikmi zriadenými v Únii, a zabezpečiť uplatňovanie spoločných štandardov pri kontrole a schvaľovaní prospektov by všetky požiadavky týkajúce sa formátu, obsahu, kontroly a schvaľovania prospektov mali byť stanovené v jednom nariadení.

(32)

Keďže toto delegované nariadenie nahrádza nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004 (2), uvedené nariadenie sa stáva zastaraným, a preto by sa malo zrušiť.

(33)

Z dôvodov koherentnosti by sa uplatňovanie tohto nariadenia malo odložiť do dňa uplatňovania nariadenia (EÚ) 2017/1129,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„cenné papiere zabezpečené aktívami“ sú cenné papiere, ktoré:

i)

predstavujú podiel na aktívach, vrátane všetkých práv určených na zabezpečenie ich obsluhy alebo prijatia či včasného prijatia súm splatných z týchto aktív ich držiteľmi;

ii)

sú zabezpečené aktívami a podmienky cenných papierov stanovujú platby vypočítané na základe uvedených aktív;

b)

„rovnocenný trh tretej krajiny“ je trh tretej krajiny, ktorý sa považuje za rovnocenný s regulovaným trhom v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 25 ods. 4 treťom a štvrtom pododseku smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ (3);

c)

„odhad zisku“ je prognóza zisku za finančné obdobie, ktoré uplynulo a za ktoré ešte neboli uverejnené výsledky;

d)

„prognóza zisku“ je vyjadrenie, ktoré výslovne alebo implicitne uvádza číselnú hodnotu alebo minimálnu či maximálnu číselnú hodnotu pravdepodobnej výšky ziskov alebo strát pre bežné alebo budúce účtovné obdobia, alebo obsahuje údaje, na základe ktorých je možné vykonať výpočet takejto číselnej hodnoty budúcich ziskov alebo strát, a to dokonca aj vtedy, ak nie je uvedená žiadna konkrétna číselná hodnota a nie je použité slovo „zisk“;

e)

„významná celková zmena“ je zmena väčšia ako 25 %, pokiaľ ide o jeden alebo viacero ukazovateľov rozsahu obchodnej činnosti emitenta.

KAPITOLA II

OBSAH PROSPEKTU

ODDIEL 1

Minimálne informácie, ktoré sa majú zahrnúť do registračných dokumentov

Článok 2

Registračný dokument pre majetkové cenné papiere

V prípade majetkových cenných papierov registračný dokument obsahuje informácie uvedené v prílohe 1 k tomuto nariadeniu, pokiaľ nie je vypracovaný v súlade s článkami 9, 14 alebo 15 nariadenia (EÚ) 2017/1129.

Článok 3

Univerzálny registračný dokument

Registračný dokument vypracovaný v súlade s článkom 9 nariadenia (EÚ) 2017/1129 obsahuje informácie uvedené v prílohe 2 k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Registračný dokument pre majetkové cenné papiere sekundárnej emisie

Osobitný registračný dokument pre majetkové cenné papiere vypracovaný v súlade s článkom 14 nariadenia (EÚ) 2017/1129 obsahuje informácie uvedené v prílohe 3 k tomuto nariadeniu.

Článok 5

Registračný dokument pre podielové listy podnikov kolektívneho investovania uzatvoreného typu

V prípade podielových listov vydaných podnikmi kolektívneho investovania uzavretého typu registračný dokument obsahuje informácie uvedené v prílohe 4.

Článok 6

Registračný dokument pre vkladové potvrdenky vydané na akcie

V prípade vkladových potvrdeniek vydaných na akcie registračný dokument obsahuje informácie uvedené v prílohe 5.

Článok 7

Registračný dokument pre retailové nemajetkové cenné papiere

V prípade iných nemajetkových cenných papierov, než sú uvedené v článku 8 ods. 2 tohto nariadenia, registračný dokument obsahuje informácie uvedené v prílohe 6 k tomuto nariadeniu, pokiaľ nie je vypracovaný v súlade s článkami 9, 14 alebo 15 nariadenia (EÚ) 2017/1129 alebo neobsahuje informácie uvedené v prílohe 1 k tomuto nariadeniu.

Článok 8

Registračný dokument pre veľkoobchodné nemajetkové cenné papiere

1.   V prípade nemajetkových cenných papierov uvedených v odseku 2 registračný dokument obsahuje informácie uvedené v prílohe 7 k tomuto nariadeniu, pokiaľ nie je vypracovaný v súlade s článkami 9, 14 alebo 15 nariadenia (EÚ) 2017/1129 alebo neobsahuje informácie uvedené v prílohách 1 alebo 6 k tomuto nariadeniu.

2.   Požiadavka uvedená v odseku 1 sa uplatňuje na nemajetkové cenné papiere, ktoré spĺňajú jednu z týchto podmienok:

a)

sú obchodované iba na regulovanom trhu alebo v rámci jeho konkrétneho segmentu, na ktorý môžu mať prístup iba kvalifikovaní investori na účely obchodovania s takýmito cennými papiermi;

b)

majú jednotkovú nominálnu hodnotu najmenej 100 000 EUR alebo ak neexistuje žiadna nominálna hodnota, môžu byť nadobudnuté pri emisii za najmenej 100 000 EUR za jeden cenný papier.

Článok 9

Registračný dokument pre nemajetkové cenné papiere sekundárnej emisie

Osobitný registračný dokument pre nemajetkové cenné papiere vypracovaný v súlade s článkom 14 nariadenia (EÚ) 2017/1129 obsahuje informácie uvedené v prílohe 8 k tomuto nariadeniu, pokiaľ neobsahuje informácie uvedené v prílohe 3 k tomuto nariadeniu.

Článok 10

Registračný dokument pre cenné papiere zabezpečené aktívami

Odchylne od článkov 7 a 8 registračný dokument vypracovaný pre cenné papiere zabezpečené aktívami obsahuje informácie uvedené v prílohe 9.

Článok 11

Registračný dokument pre nemajetkové cenné papiere emitované tretími krajinami a ich regionálnymi a miestnymi orgánmi

Odchylne od článkov 7 a 8 registračný dokument vypracovaný pre nemajetkové cenné papiere emitované tretími krajinami alebo ich regionálnymi či miestnymi orgánmi obsahuje informácie uvedené v prílohe 10.

ODDIEL 2

Minimálne informácie, ktoré sa majú zahrnúť do opisov cenných papierov

Článok 12

Opis cenných papierov pre majetkové cenné papiere alebo podielové listy vydané podnikmi kolektívneho investovania uzatvoreného typu

V prípade majetkových cenných papierov alebo podielových listov vydaných podnikmi kolektívneho investovania uzatvoreného typu opis cenných papierov obsahuje informácie uvedené v prílohe 11 k tomuto nariadeniu, pokiaľ nie je vypracovaný v súlade s článkami 14 alebo 15 nariadenia (EÚ) 2017/1129.

Článok 13

Opis cenných papierov pre majetkové cenné papiere sekundárnej emisie alebo pre podielové listy sekundárnej emisie vydané podnikmi kolektívneho investovania uzatvoreného typu

Osobitný opis cenných papierov pre majetkové cenné papiere alebo pre podielové listy vydané podnikmi kolektívneho investovania uzatvoreného typu vypracovaný v súlade s článkom 14 nariadenia (EÚ) 2017/1129 obsahuje informácie uvedené v prílohe 12 k tomuto nariadeniu.

Článok 14

Opis cenných papierov pre vkladové potvrdenky vydané na akcie

V prípade vkladových potvrdeniek vydaných na akcie opis cenných papierov obsahuje informácie uvedené v prílohe 13.

Článok 15

Opis cenných papierov pre retailové nemajetkové cenné papiere

V prípade iných nemajetkových cenných papierov, než sú uvedené v článku 8 ods. 2 tohto nariadenia, opis cenných papierov obsahuje informácie uvedené v prílohe 14 k tomuto nariadeniu, pokiaľ nie je vypracovaný osobitný opis cenných papierov v súlade s článkami 14 alebo 15 nariadenia (EÚ) 2017/1129.

Článok 16

Opis cenných papierov pre veľkoobchodné nemajetkové cenné papiere

V prípade nemajetkových cenných papierov uvedených v článku 8 ods. 2 tohto nariadenia opis cenných papierov obsahuje informácie uvedené v prílohe 15 k tomuto nariadeniu, pokiaľ neobsahuje informácie uvedené v prílohe 14 k tomuto nariadeniu alebo nie je vypracovaný v súlade s článkami 14 alebo 15 nariadenia (EÚ) 2017/1129.

Článok 17

Opis cenných papierov pre nemajetkové cenné papiere sekundárnej emisie

Osobitný opis cenných papierov pre nemajetkové cenné papiere vypracovaný v súlade s článkom 14 nariadenia (EÚ) 2017/1129 obsahuje informácie uvedené v prílohe 16 k tomuto nariadeniu.

ODDIEL 3

Doplňujúce informácie, ktoré sa majú zahrnúť do prospektu

Článok 18

Zložitá finančná minulosť a významný finančný záväzok emitentov majetkových cenných papierov

1.   Ak má emitent majetkového cenného papiera zložitú finančnú minulosť alebo prijal významný finančný záväzok, do prospektu sa podľa odseku 2 zahŕňajú doplňujúce informácie týkajúce sa iného subjektu ako emitent.

2.   Vzhľadom na iný subjekt ako emitent sú doplňujúcimi informáciami všetky informácie uvedené v prílohách 1 a 20 k tomuto nariadeniu, ktoré investori potrebujú na to, aby mohli podľa článku 6 ods. 1 a článku 14 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/1129 vykonať informované hodnotenie, či uvedený subjekt bol emitentom majetkového cenného papiera.

Takýmto doplňujúcim informáciám musí predchádzať jasné vysvetlenie, prečo investori uvedené informácie potrebujú na vykonanie informovaného hodnotenia, a musia v ňom byť špecifikované účinky zložitej finančnej minulosti alebo významného finančného záväzku na emitenta alebo na jeho podnik.

3.   Na účely odseku 1 sa emitent považuje za emitenta s komplexnou finančnou históriou, ak platia všetky nasledujúce podmienky:

a)

v čase vypracovania prospektu informácie uvedené v príslušných prílohách nepredstavujú podnik emitenta presne;

b)

nepresnosť uvedená v písmene a) ovplyvňuje schopnosť investorov vykonať informované hodnotenie podľa článku 6 ods. 1 a článku 14 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/1129;

c)

na vykonanie informovaného hodnotenia podľa článku 6 ods. 1 a článku 14 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/1129 potrebujú investori doplňujúce informácie týkajúce sa iného subjektu ako emitent.

4.   Na účely odseku 1 je významným finančným záväzkom záväzná dohoda uskutočniť transakciu, ktorá by mohla viesť k zmene väčšej ako 25 % vzhľadom na jeden alebo viacero ukazovateľov veľkosti podniku emitenta.

Článok 19

Cenné papiere, ktoré sú vymeniteľné alebo konvertibilné na akcie

1.   Ak sú cenné papiere vymeniteľné alebo konvertibilné na akcie, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, opis cenných papierov obsahuje informácie uvedené v bode 2.2.2 prílohy 17 ako doplňujúce informácie.

2.   Ak sú cenné papiere vymeniteľné alebo konvertibilné na akcie, ktoré emituje alebo bude emitovať emitent alebo subjekt patriaci do skupiny tohto emitenta a ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, opis cenných papierov obsahuje aj tieto doplňujúce informácie:

a)

informácie uvedené v bodoch 3.1 a 3.2 prílohy 11 vo vzťahu k uvedenému emitentovi alebo subjektu patriacemu do skupiny tohto emitenta;

b)

informácie uvedené v prílohe 18 vo vzťahu k podkladovej akcii.

3.   Ak sú cenné papiere vymeniteľné alebo konvertibilné na akcie, ktoré emituje alebo bude emitovať emitent tretej strany a ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, opis cenných papierov obsahuje informácie uvedené v prílohe 18 ako doplňujúce informácie.

Článok 20

Cenné papiere, ktoré majú za následok platobnú povinnosť alebo povinnosť dodania v súvislosti s podkladovým aktívom

1.   V prípade iných cenných papierov, než sú uvedené v článku 19, ktoré oprávňujú na upísanie alebo nadobudnutie akcií, ktoré emituje alebo bude emitovať emitent alebo subjekt patriaci do skupiny tohto emitenta a ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, obsahuje opis cenných papierov informácie uvedené v prílohe 17 ako doplňujúce informácie.

2.   V prípade iných cenných papierov, než sú uvedené v článku 19, ktoré oprávňujú na upísanie alebo nadobudnutie akcií, ktoré emituje alebo bude emitovať emitent alebo subjekt patriaci do skupiny tohto emitenta, a ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, obsahuje opis cenných papierov aj tieto doplňujúce informácie:

a)

informácie uvedené v prílohe 17 s výnimkou informácií uvedených v bode 2.2.2 uvedenej prílohy;

b)

informácie uvedené v prílohe 18 vo vzťahu k podkladovej akcii.

3.   V prípade iných cenných papierov, než sú uvedené v článku 19, ktoré sú spojené s iným podkladovým aktívom než aktíva uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, obsahuje opis cenných papierov informácie uvedené v prílohe 17 ako doplňujúce informácie.

Článok 21

Cenné papiere zabezpečené aktívami

Pokiaľ ide o cenné papiere zabezpečené aktívami, opis cenných papierov obsahuje aj doplňujúce informácie uvedené v prílohe 19.

Článok 22

Záruky

Pokiaľ ide o nemajetkové cenné papiere, ktoré zahŕňajú záruky, opis cenných papierov obsahuje aj doplňujúce informácie uvedené v prílohe 21.

Článok 23

Súhlas

Ak emitent alebo osoba zodpovedná za vypracovanie prospektu súhlasí s jeho použitím podľa článku 5 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (EÚ) 2017/1129, prospekt obsahuje tieto doplňujúce informácie:

a)

informácie uvedené v bodoch 1 a 2A prílohy 22 k tomuto nariadeniu, ak sa súhlas udeľuje jednému alebo viacerým vymedzeným finančným sprostredkovateľom;

b)

informácie uvedené v bodoch 1 a 2B prílohy 22 k tomuto nariadeniu, ak sa súhlas udeľuje všetkým vymedzeným finančným sprostredkovateľom.

KAPITOLA III

FORMÁT PROSPEKTU

Článok 24

Formát prospektu

1.   Ak je prospekt EÚ vypracovaný ako jeden dokument, pozostáva z týchto častí a v tomto poradí:

a)

obsah;

b)

súhrn, pokiaľ sa to vyžaduje v článku 7 nariadenia (EÚ) 2017/1129;

c)

rizikové faktory uvedené v článku 16 nariadenia (EÚ) 2017/1129;

d)

akékoľvek iné informácie uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu, ktoré sa majú zahrnúť do uvedeného prospektu.

Emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu môžu rozhodnúť o poradí, v akom sa informácie uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu uvádzajú v prospekte.

2.   Ak sa prospekt vypracúva ako samostatné dokumenty (registračný dokument a oznámenie o cenných papieroch), obsahuje tieto časti a v tomto poradí:

a)

obsah;

b)

rizikové faktory uvedené v článku 16 nariadenia (EÚ) 2017/1129;

c)

akékoľvek iné informácie uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu, ktoré sa majú zahrnúť do uvedeného registračného dokumentu alebo uvedeného opisu cenných papierov.

Emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu môžu rozhodnúť o poradí, v akom sa informácie uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu uvádzajú v registračnom prospekte a opise cenných papierov.

3.   Ak je registračný dokument vypracovaný vo forme univerzálneho registračného dokumentu, emitent môže rizikové faktory podľa odseku 2 písm. b) zahrnúť medzi informácie podľa písmena c) uvedeného odseku za predpokladu, že uvedené rizikové faktory zostávajú identifikovateľné ako samostatný oddiel.

4.   Ak sa univerzálny registračný dokument používa na účely článku 9 ods. 12 nariadenia (EÚ) 2017/1129, informácie uvedené v tomto univerzálnom registračnom dokumente sa predkladajú v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2019/815 (4).

5.   Ak je poradie informácií uvedených v odseku 1 písm. d) a odseku 2 písm. c) iné ako poradie, v ktorom sú tieto informácie uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu, príslušné orgány môžu požiadať o poskytnutie zoznamu krížových odkazov s uvedením položiek príloh, ktorých sa tieto informácie týkajú.

V zozname krížových odkazov uvedenom v prvom pododseku sa identifikujú všetky položky uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu, ktoré neboli zahrnuté do návrhu prospektu z dôvodu povahy alebo druhu emitenta, cenných papierov, ponuky alebo prijatia na obchodovanie.

6.   Ak sa v súlade s odsekom 5 zoznam krížových odkazov nevyžaduje alebo ak ho emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu nepredloží dobrovoľne, uvedie sa na okraji návrhu prospektu, ktorým informáciám v návrhu prospektu zodpovedajú príslušné informačné položky uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu.

Článok 25

Formát základného prospektu

1.   Základný prospekt EÚ vypracovaný ako jeden dokument pozostáva z týchto častí a v tomto poradí:

a)

obsah;

b)

všeobecný opis ponúkajúceho programu;

c)

rizikové faktory uvedené v článku 16 nariadenia (EÚ) 2017/1129;

d)

akékoľvek iné informácie uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu, ktoré sa majú zahrnúť do základného prospektu.

Emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu môžu rozhodnúť o poradí, v akom sa informácie uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu uvádzajú v základnom prospekte.

2.   Ak sa základný prospekt vypracúva ako samostatné dokumenty (registračný dokument a oznámenie o cenných papieroch), obsahuje tieto časti a v tomto poradí:

a)

obsah;

b)

všeobecný opis ponúkajúceho programu v opise cenných papierov;

c)

rizikové faktory uvedené v článku 16 nariadenia (EÚ) 2017/1129;

d)

akékoľvek iné informácie uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu, ktoré sa majú zahrnúť do registračného dokumentu a opisu cenných papierov.

Emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu môžu rozhodnúť o poradí, v akom sa informácie uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu uvádzajú v registračnom prospekte a opise cenných papierov.

3.   Emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu môžu do jediného dokumentu zhrnúť dva alebo viacero základných prospektov.

4.   Ak je registračný dokument vypracovaný vo forme univerzálneho registračného dokumentu, emitent môže rizikové faktory podľa odseku 2 písm. c) zahrnúť medzi informácie podľa písmena d) uvedeného odseku za predpokladu, že uvedené rizikové faktory zostávajú identifikovateľné ako samostatný oddiel.

5.   Ak sa univerzálny registračný dokument používa na účely článku 9 ods. 12 nariadenia (EÚ) 2017/1129, informácie uvedené v tomto univerzálnom registračnom dokumente sa predkladajú v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2019/815.

6.   Ak je poradie informácií uvedených v odseku 1 písm. d) a odseku 2 písm. d) iné ako poradie, v ktorom sú tieto informácie uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu, príslušné orgány môžu požiadať o poskytnutie zoznamu krížových odkazov s uvedením položiek príloh, ktorých sa dané informácie týkajú.

V zozname krížových odkazov uvedenom v prvom pododseku sa identifikujú všetky položky uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu, ktoré neboli zahrnuté do návrhu základného prospektu z dôvodu povahy alebo druhu emitenta, cenných papierov, ponuky alebo prijatia na obchodovanie.

7.   Ak sa v súlade s odsekom 6 zoznam krížových odkazov nevyžaduje alebo ak ho emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu nepredloží dobrovoľne, uvedie sa na okraji návrhu prospektu, ktorým informáciám v návrhu prospektu zodpovedajú príslušné informačné položky uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu.

Článok 26

Informácie, ktoré majú byť zahrnuté do základného prospektu a konečných podmienok

1.   Informácie uvedené ako „kategória A“ v prílohách 14 až 19 a prílohe 27 k tomuto nariadeniu sa zahŕňajú do základného prospektu.

2.   Informácie uvedené ako „kategória B“ v prílohách 14 až 19 a prílohe 27 k tomuto nariadeniu sa zahŕňajú do základného prospektu s výnimkou podrobností o tých informáciách, ktoré nie sú známe v čase schválenia uvedeného základného prospektu. Takéto podrobnosti sa vkladajú do konečných podmienok.

3.   Informácie uvedené ako „kategória C“ v prílohách 14 až 19 a prílohe 27 k tomuto nariadeniu sa zahŕňajú do konečných podmienok, pokiaľ nie sú známe v čase schválenia základného prospektu, pričom v takom prípade môžu byť namiesto toho zahrnuté do uvedeného základného prospektu.

4.   Okrem informácií uvedených v odsekoch 2 a 3 tohto článku môžu konečné podmienky obsahovať len informácie uvedené v prílohe 28 k tomuto nariadeniu. Vo formulári konečných podmienok podľa článku 8 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1129 sa uvádza, ktoré z informácií uvedených v prílohe 28 k tomuto nariadeniu sa majú určiť v konečných podmienkach.

5.   Konečné podmienky nesmú byť v rozpore so žiadnymi informáciami zahrnutými do základného prospektu.

Článok 27

Súhrn prospektu

1.   V oddiele s prehľadom v rámci prospektu sa výraz „súhrn“ používa len vtedy, ak spĺňa požiadavky stanovené v článku 7 nariadenia (EÚ) 2017/1129.

2.   Ak sa má súhrn prospektu doplniť v súlade s článkom 23 nariadenia (EÚ) 2017/1129, nové informácie sa začleňujú do súhrnu uvedeného prospektu tak, aby investori mohli ľahko identifikovať zmeny. Nové informácie sa do súhrnu prospektu začleňujú buď vypracovaním nového súhrnu alebo doplnením pôvodného súhrnu.

KAPITOLA IV

RASTOVÝ PROSPEKT EÚ

Článok 28

Registračný dokument pre majetkové cenné papiere v rámci rastového prospektu EÚ

Osobitný registračný dokument pre majetkové cenné papiere vypracovaný v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) 2017/1129 obsahuje informácie uvedené v prílohe 24 k tomuto nariadeniu.

Článok 29

Registračný dokument pre nemajetkové cenné papiere v rámci rastového prospektu EÚ

Osobitný registračný dokument pre nemajetkové cenné papiere vypracovaný v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) 2017/1129 obsahuje informácie uvedené v prílohe 25 k tomuto nariadeniu.

Článok 30

Opis cenných papierov pre majetkové cenné papiere v rámci rastového prospektu EÚ

Osobitný opis cenných papierov pre majetkové cenné papiere vypracovaný v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) 2017/1129 obsahuje informácie uvedené v prílohe 26 k tomuto nariadeniu.

Článok 31

Opis cenných papierov pre nemajetkové cenné papiere v rámci rastového prospektu EÚ

Osobitný opis cenných papierov pre nemajetkové cenné papiere vypracovaný v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) 2017/1129 obsahuje informácie uvedené v prílohe 27 k tomuto nariadeniu.

Článok 32

Formát rastového prospektu EÚ

1.   Rastový prospekt EÚ, ktorý je vypracovaný ako jeden dokument, obsahuje tieto časti a v tomto poradí:

a)

obsah;

b)

ak je to uplatniteľné, všetky informácie začlenené prostredníctvom odkazu v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) 2017/1129;

c)

osobitný súhrn;

d)

ak je rastový prospekt EÚ vypracovaný vo forme základného prospektu, všeobecný opis ponúkajúceho programu;

e)

informácie uvedené v oddiele 1 prílohy 24 alebo oddiele 1 prílohy 25 k tomuto nariadeniu v závislosti od druhu cenných papierov;

f)

informácie uvedené v oddiele 2 prílohy 24 alebo oddiele 2 prílohy 25 k tomuto nariadeniu v závislosti od druhu cenných papierov;

g)

ak sú majetkové cenné papiere emitované emitentom s trhovou kapitalizáciou nad 200 000 000 EUR, informácie uvedené v oddiele 2 prílohy 26 k tomuto nariadeniu;

h)

informácie uvedené v oddiele 3 prílohy 24 a oddiele 3 prílohy 26 alebo informácie uvedené v oddiele 3 prílohy 25 a oddiele 2 prílohy 27 v závislosti od druhu cenných papierov;

i)

informácie uvedené v oddiele 4 prílohy 26 alebo oddiele 3 prílohy 27 k tomuto nariadeniu v závislosti od druhu cenných papierov;

j)

informácie uvedené v oddiele 5 prílohy 26 alebo oddiele 4 prílohy 27 k tomuto nariadeniu v závislosti od druhu cenných papierov;

k)

informácie uvedené v oddiele 4 prílohy 24 alebo oddiele 4 prílohy 25 v závislosti od druhu cenných papierov;

l)

informácie uvedené v oddiele 5 prílohy 24 alebo oddiele 5 prílohy 25 k tomuto nariadeniu v závislosti od druhu cenných papierov;

m)

informácie uvedené v oddiele 6 prílohy 24 alebo oddiele 6 prílohy 25 k tomuto nariadeniu v závislosti od druhu cenných papierov;

n)

ak nemajetkové cenné papiere zahŕňajú záruky, informácie uvedené v oddiele 5 prílohy 27 k tomuto nariadeniu;

o)

informácie uvedené v oddiele 7 prílohy 24 alebo oddiele 7 prílohy 25 k tomuto nariadeniu v závislosti od druhu cenných papierov;

2.   Ak sa rastový prospekt EÚ vypracúva ako samostatné dokumenty, rastový registračný dokument EÚ a opis rastových cenných papierov EÚ, obsahuje tieto časti a v tomto poradí:

a)

rastový registračný dokument EÚ:

i)

obsah;

ii)

ak je to uplatniteľné, všetky informácie začlenené prostredníctvom odkazu v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) 2017/1129;

iii)

akékoľvek ďalšie informácie uvedené v prílohe 24 alebo 25 k tomuto nariadeniu v závislosti od druhu cenných papierov, ktoré sa majú zahrnúť do rastového registračného dokumentu EÚ v poradí oddielov uvedených v týchto prílohách.

b)

Opis majetkových cenných papierov v rámci rastového prospektu EÚ:

i)

obsah;

ii)

ak je to uplatniteľné, všetky informácie začlenené prostredníctvom odkazu v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) 2017/1129;

iii)

všeobecný opis programu, v prípade základného prospektu;

iv)

akékoľvek ďalšie informácie uvedené v prílohe 26 alebo 27 k tomuto nariadeniu v závislosti od druhu cenných papierov, ktoré sa majú zahrnúť do opisu cenných papierov v rámci rastového prospektu EÚ v poradí oddielov uvedených v týchto prílohách.

3.   Rastový prospekt EÚ vypracovaný buď ako jeden dokument alebo ako samostatné dokumenty môže mať podobu základného prospektu.

4.   MSP, emitenti a ponúkajúci uvedení v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1129 dodržiavajú poradie oddielov príloh k tomuto nariadeniu. Môžu sa však odchýliť od poradia informačných položiek v uvedených oddieloch.

Článok 33

Osobitný súhrn pre rastový prospekt EÚ

1.   V osobitnom súhrne pre rastový prospekt EÚ sa uvádzajú kľúčové informácie, ktoré investori potrebujú na pochopenie povahy a rizík emitenta, ručiteľa a ponúkaných cenných papierov.

2.   Obsah osobitného súhrnu musí byť presný, pravdivý a jasný a nesmie byť zavádzajúci.

3.   Osobitný súhrn musí byť konzistentný s ostatnými časťami rastového prospektu EÚ.

4.   Osobitný súhrn sa vypracúva ako krátky, stručne napísaný dokument v maximálnom rozsahu šesť strán formátu A4 po vytlačení. Osobitný súhrn musí byť:

a)

prezentovaný a rozvrhnutý tak, aby bol ľahko čitateľný, pričom sa v ňom použijú znaky čitateľnej veľkosti;

b)

napísaný jasným, netechnickým a stručným jazykom, ktorý investorom uľahčí pochopenie a zrozumiteľnosť informácií.

Prvý pododsek sa uplatňuje aj vtedy, ak sú informácie prezentované v tabuľkovom formáte.

5.   Osobitný súhrn obsahuje informácie uvedené v prílohe 23 k tomuto nariadeniu.

6.   Osobitný súhrn nesmie obsahovať krížové odkazy na iné časti rastového prospektu EÚ ani informácie začlenené prostredníctvom odkazu.

7.   V osobitnom súhrne sa môžu použiť podnázvy na prezentovanie informácií uvedených v oddieloch 2, 3 a 4 prílohy 22 k tomuto nariadeniu.

8.   Celkový počet rizikových faktorov uvedených v bodoch 2.3.1, 3.3 písm. d) a 3.4.1 prílohy 23 k tomuto nariadeniu a zahrnutých do osobitného súhrnu nesmie byť vyšší ako 15.

9.   Ak sa na cenné papiere vzťahuje aj nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 (5), príslušný orgán domovského členského štátu môže vyžadovať, aby MSP, emitenti a ponúkajúci uvedení v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1129 nahradili informácie uvedené v oddiele 3 prílohy 23 k tomuto nariadeniu informáciami uvedenými v článku 8 ods. 3 písm. c) až i) nariadenia (EÚ) č. 1286/2014.

10.   Ak príslušný orgán domovského členského štátu nahradenie uvedené v odseku 9 nevyžaduje, môžu MSP, emitenti a ponúkajúci uvedení v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1129 nahradiť informácie uvedené v oddiele 3 prílohy 23 k tomuto nariadeniu informáciami uvedenými v článku 8 ods. 3 písm. c) až i) nariadenia (EÚ) č. 1286/2014.

11.   Ak sú informácie uvedené v odsekoch 9 a 10 nahradené, začlenia sa ako osobitný oddiel osobitného súhrnu a tento oddiel sa jasne identifikuje ako obsahujúci informácie uvedené v článku 8 ods. 3 písm. c) až i) nariadenia (EÚ) č. 1286/2014.

12.   Maximálny rozsah osobitného súhrnu stanovený v odseku 4 sa zvýši o:

a)

jednu ďalšiu stranu papiera formátu A4, ak osobitný súhrn obsahuje informácie o záruke spojenej s cennými papiermi;

b)

dve ďalšie strany papiera formátu A4, ak sa osobitný súhrn týka niekoľkých cenných papierov, ktoré sa odlišujú len vo veľmi obmedzených údajoch, ako napríklad cena emisie alebo dátum splatnosti;

c)

tri ďalšie strany papiera formátu A4, ak došlo k nahradeniu informácií podľa odsekov 9 a 10.

Na účely písmena c) sa pre každý cenný papier môžu použiť tri ďalšie strany papiera formátu A4, ak sa osobitný súhrn týka niekoľkých cenných papierov, ktoré sa odlišujú len vo veľmi obmedzených údajoch, ako napríklad cena emisie alebo dátum splatnosti.

Článok 34

Dodatky k osobitnému súhrnu pre rastový prospekt EÚ

Ak sa má osobitný súhrn rastového prospektu EÚ doplniť v súlade s článkom 23 nariadenia (EÚ) 2017/1129, nové informácie sa začleňujú do osobitného súhrnu uvedeného rastového prospektu EÚ tak, aby investori mohli ľahko identifikovať zmeny. Nové informácie sa do osobitného súhrnu uvedeného prospektu začleňujú buď vypracovaním nového osobitného súhrnu alebo doplnením pôvodného súhrnu.

KAPITOLA V

KONTROLA A SCHVAĽOVANIE PROSPEKTU A PRESKÚMANIE UNIVERZÁLNEHO REGISTRAČNÉHO DOKUMENTU

Článok 35

Rozsah preskúmania

Na účely kontroly prospektu a preskúmania univerzálneho registračného dokumentu sa odkazmi na prospekt rozumie prospekt alebo ktorákoľvek jeho časť vrátane univerzálneho registračného dokumentu, a to predložené na schválenie alebo podané bez predchádzajúceho schválenia, ako aj všetky ich zmeny a dodatky k prospektu.

Článok 36

Kritériá na preskúmanie úplnosti informácií obsiahnutých v prospekte

1.   Na účely kontroly úplnosti informácií v návrhu prospektu príslušné orgány zvažujú všetky tieto aspekty:

a)

či je návrh prospektu vypracovaný v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1129 a týmto nariadením v závislosti od druhu emitenta, druhu emisie, druh cenného papiera a druhu ponuky alebo prijatia na obchodovanie;

b)

či má emitent zložitú finančnú minulosť alebo prijal významný finančný záväzok podľa článku 18.

2.   Na účely odseku 1 písm. b) môžu príslušné orgány vyžadovať, aby emitent do návrhu prospektu zahrnul informácie, alebo aby informácie upravil či odstránil z návrhu prospektu, a to s prihliadnutím na:

a)

druh cenných papierov;

b)

informácie, ktoré sú už zahrnuté v prospekte, a existenciu a obsah informácií, ktoré sú už zahrnuté v prospekte iného subjektu ako emitent, ako aj uplatniteľné účtovné a audítorské zásady;

c)

hospodársku povahu transakcií, na základe ktorých emitent nadobudol alebo previedol svoju spoločnosť alebo jej časť, a osobitnú povahu spoločnosti;

d)

či emitent môže s primeraným úsilím získať informácie o inom subjekte ako emitent.

Článok 37

Kritériá na preskúmanie zrozumiteľnosti informácií obsiahnutých v prospekte

1.   Na účely kontroly zrozumiteľnosti informácií v návrhu prospektu príslušné orgány zvažujú všetky tieto aspekty:

a)

či má návrh prospektu jasný a podrobný obsah;

b)

či sa v návrhu prospektu nevyskytuje zbytočné opakovanie;

c)

či sú súvisiace informácie zoskupené spolu;

d)

či sa v návrhu prospektu používa ľahko čitateľný typ písma;

e)

či má návrh prospektu štruktúru, ktorá investorom umožňuje pochopiť jeho obsah;

f)

či sa v návrhu prospektu vymedzujú zložky matematických vzorcov a, ak je to uplatniteľné, či sa jasne opisuje štruktúra produktu;

g)

či je návrh prospektu napísaný jednoduchým jazykom;

h)

či sa v návrhu prospektu jasne opisuje povaha operácií emitenta a jeho hlavné činnosti;

i)

či sa v návrhu prospektu vysvetľuje osobitná terminológia v oblasti obchodu alebo odvetvia.

Od príslušných orgánov sa však nevyžaduje, aby posúdili písmená g), h) a i), ak sa má návrh prospektu používať výhradne na účely prijatia na obchodovanie na regulovanom trhu nemajetkových cenných papierov, pre ktoré sa v súlade s článkom 7 nariadenia (EÚ) 2017/1129 nevyžaduje súhrn.

2.   Na účely prvého odseku môžu príslušné orgány v jednotlivých prípadoch a okrem informácií uvedených v článku 7 nariadenia (EÚ) 2017/1129 a článku 33 tohto nariadenia vyžadovať, aby sa do súhrnu začlenili určité informácie uvedené v návrhu prospektu.

Článok 38

Kritériá na preskúmanie konzistentnosti informácií obsiahnutých v prospekte

Na účely kontroly konzistentnosti informácií v návrhu prospektu príslušné orgány zvažujú všetky tieto aspekty:

a)

či sa v návrhu prospektu nevyskytujú významné rozdiely medzi rôznymi uvedenými informáciami vrátane akýchkoľvek informácií začlenených prostredníctvom odkazu;

b)

či sú všetky významné a špecifické riziká uvedené na inom mieste v návrhu prospektu zahrnuté v oddiele rizikových faktorov;

c)

či sú informácie v súhrne v súlade s informáciami uvedenými na inom mieste v návrhu prospektu;

d)

či všetky číselné údaje o použití výnosov zodpovedajú výške získaných výnosov a či je zverejnené použitie výnosov v súlade so zverejnenou stratégiou emitenta;

e)

či existuje súlad, pokiaľ ide o opis emitenta v prehľade prevádzkovej a finančnej situácie, historické finančné informácie, opis činnosti emitenta a opis rizikových faktorov;

f)

či je vyhlásenie o prevádzkovom kapitáli v súlade s rizikovými faktormi, audítorskou správou, použitím výnosov a zverejnenou stratégiou emitenta a ako bude táto stratégia financovaná.

Článok 39

Kontrola informácií uvedených v prospektoch špecializovaných emitentov

Príslušné orgány môžu vyžadovať, aby sa do prospektu zahrnuli doplňujúce informácie na základe činností špecializovaných emitentov patriacich do jednej z kategórií uvedených v prílohe 29.

Článok 40

Kritériá na kontrolu úplnosti, konzistentnosti a zrozumiteľnosti informácií uvedených v prospekte

Ak je to potrebné na ochranu investorov, môže príslušný orgán na kontrolu úplnosti, konzistentnosti a zrozumiteľnosti informácií uvedených v návrhu prospektu uplatňovať kritériá nad rámec tých, ktoré sú uvedené v článkoch 36, 37 a 38.

Článok 41

Primeraný prístup ku kontrole návrhov prospektu a k preskúmaniu univerzálneho registračného dokumentu

1.   Ak je prvý návrh prospektu predloženého príslušnému orgánu do veľkej miery podobný prospektu, ktorý už ten istý príslušný orgán schválil, a ak sú v návrhu prospektu vyznačené všetky zmeny oproti uvedenému schválenému prospektu, musí príslušný orgán uplatňovať kritériá stanovené v článkoch 36, 37 a 38 len na kontrolu uvedených zmien a akýchkoľvek iných informácií, ktoré nimi boli ovplyvnené.

2.   Na účely kontroly univerzálneho registračného dokumentu podaného bez predchádzajúceho schválenia, ktorý už bol preskúmaný, alebo na zmenu takéhoto dokumentu musia príslušné orgány uplatňovať kritériá stanovené v článkoch 36, 37 a 38 len na tie časti univerzálneho registračného dokumentu alebo na zmenu, ktoré neboli preskúmané.

3.   V prípade prvého návrhu prospektu, ktorý zahŕňa informácie prostredníctvom odkazu na dokument, ktorý bol schválený v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1129 alebo v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktorými sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES (6), musia príslušné orgány uplatňovať kritériá stanovené v článku 38 tohto nariadenia len na kontrolu uvedených informácií.

4.   Pri uplatňovaní odsekov 1, 2 alebo 3 príslušné orgány požiadajú emitenta, ponúkajúceho alebo osobu žiadajúcu o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu, aby potvrdil, že všetky informácie uvedené v konečnom návrhu prospektu alebo univerzálneho registračného dokumentu sú aktuálne a obsahujú všetky informácie uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu, ktoré sa vzťahujú na daný prospekt alebo univerzálny registračný dokument.

5.   Ak sú následné návrhy prospektu predložené príslušnému orgánu, musí tento príslušný orgán pri kontrole takýchto následných návrhov uplatňovať kritériá stanovené v článkoch 36, 37 a 38 len na zmeny vykonané v porovnaní s predchádzajúcim návrhom a na akékoľvek iné informácie, ktoré boli uvedenými zmenami ovplyvnené.

Článok 42

Predloženie žiadosti o schválenie návrhu prospektu alebo podanie univerzálneho registračného dokumentu či zmien v tomto dokumente

1.   Všetky návrhy prospektu sa príslušnému orgánu predkladajú v elektronickom formáte umožňujúcom vyhľadávanie elektronickými prostriedkami.

Pri predkladaní prvého návrhu prospektu oznámi emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu príslušnému orgánu kontaktné miesto pre príslušný orgán na predkladanie všetkých opisov písomne a elektronickými prostriedkami.

2.   Príslušnému orgánu sa v elektronickom formáte umožňujúcom vyhľadávanie elektronickými prostriedkami predkladajú aj tieto informácie:

a)

zoznam krížových odkazov, ak oň príslušný orgán požiadal v súlade s článkom 24 ods. 5 tohto nariadenia alebo ak sa predkladá z vlastnej iniciatívy;

b)

ak sa zoznam krížových odkazov nepožaduje, dokument, v ktorom sa identifikujú všetky položky uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu, ktoré z dôvodu povahy alebo druhu emitenta, cenných papierov, ponuky alebo prijatia na obchodovanie neboli zahrnuté do návrhu prospektu;

c)

všetky informácie začlenené prostredníctvom odkazu v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) 2017/1129, pokiaľ tieto informácie už neboli schválené tým istým príslušným orgánom alebo podané tomuto istému príslušnému orgánu v elektronickom formáte umožňujúcom vyhľadávanie;

d)

akákoľvek odôvodnená žiadosť, aby príslušný orgán povolil vynechanie informácií v prospekte podľa článku 18 nariadenia (EÚ) 2017/1129;

e)

akákoľvek žiadosť, aby príslušný orgán zaslal oznámenie podľa článku 25 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1129;

f)

akákoľvek žiadosť, aby príslušný orgán zaslal oznámenie podľa článku 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/1129;

g)

dodatok podľa článku 26 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/1129, ak sa podľa článku 7 ods. 1 druhého pododseku uvedeného nariadenia nevyžaduje súhrn;

h)

potvrdenie, že podľa najlepšieho vedomia emitenta všetky regulované informácie, ktorých zverejnenie sa vyžadovalo na základe vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES (7), ak je to uplatniteľné, a na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 (8), boli podané a uverejnené v súlade s uvedenými aktmi počas posledných 18 mesiacov alebo počas obdobia, od ktorého začala platiť povinnosť zverejňovať uvedené regulované informácie, podľa toho, ktoré obdobie je kratšie, ak emitent predkladá na schválenie návrh univerzálneho registračného dokumentu alebo podáva univerzálny registračný dokument bez predchádzajúceho schválenia a usiluje sa získať postavenie častého emitenta;

i)

ak je univerzálny registračný dokument podaný bez predchádzajúceho schválenia, vysvetlenie, ako sa v univerzálnom registračnom dokumente zohľadnila žiadosť o zmenu alebo doplňujúce informácie uvedená v článku 9 ods. 9 druhom pododseku nariadenia (EÚ) 2017/1129;

j)

akékoľvek ďalšie informácie, ktoré vyžaduje príslušný orgán na účely kontroly a schválenia prospektu alebo na účely kontroly, preskúmania a schválenia univerzálneho registračného dokumentu.

3.   Ak má univerzálny registračný dokument podaný bez predchádzajúceho schválenia na okraji poznámky v súlade s článkom 24 ods. 6, priloží sa k nemu aj identická verzia bez poznámok na okraji.

4.   Ak je univerzálny registračný dokument podaný bez predchádzajúceho schválenia alebo ak je univerzálny registračný dokument zmenený, informácie uvedené v odseku 2 písm. a), b), c), d), h) a i) sa predkladajú v čase, keď je univerzálny registračný dokument podaný príslušnému orgánu, pričom informácie uvedené v odseku 2 písm. j) sa predkladajú počas procesu preskúmania. Vo všetkých ostatných prípadoch sa informácie uvedené v odseku 2 predkladajú spolu s prvým návrhom prospektu predloženým príslušnému orgánu alebo počas procesu kontroly.

5.   Ak častý emitent informuje príslušný orgán, že zamýšľa predložiť žiadosť o schválenie návrhu prospektu v súlade s článkom 20 ods. 6 prvým pododsekom druhou vetou nariadenia (EÚ) 2017/1129, urobí to písomne a elektronickými prostriedkami.

Informácie uvedené v prvom pododseku identifikujú prílohy k tomuto nariadeniu, ktoré sú relevantné pre daný návrh prospektu.

Článok 43

Zmeny návrhu prospektu počas schvaľovacieho postupu

1.   V každej verzii návrhu prospektu predloženej po prvom návrhu prospektu musia byť zvýraznené všetky zmeny oproti predtým predloženému návrhu a musí k nej byť priložený aj návrh bez zvýraznenia zmien. Príslušné orgány akceptujú označené vybrané časti z predchádzajúceho návrhu prospektu, ak boli vykonané len obmedzené zmeny.

2.   Ak príslušné orgány v súlade s článkom 45 ods. 2 tohto nariadenia oznámili emitentovi, ponúkajúcemu alebo osobe žiadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu, že návrh prospektu nespĺňa štandardy úplnosti, zrozumiteľnosti a konzistentnosti podľa článku 20 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/1129, k následne predloženému návrhu prospektu sa priloží vysvetlenie, ako boli vyriešené existujúce problémy, ktoré oznámili príslušné orgány.

3.   Ak sú zmeny vykonané v návrhu prospektu zrejmé na prvý pohľad alebo sa nimi jednoznačne riešia existujúce problémy, ktoré oznámil príslušný orgán, na účely odseku 2 sa považuje za dostatočné, ak sa vyznačí, kde boli vykonané zmeny na riešenie existujúcich problémov.

Článok 44

Predkladanie konečného návrhu prospektu na schválenie

1.   Konečný návrh prospektu sa predkladá na schválenie spolu so všetkými informáciami uvedenými v článku 42 ods. 2, ktoré sa zmenili v porovnaní s prospektom, ktorý bol predložený predtým, s výnimkou informácií v písmenách a) a h) uvedeného článku. Konečný návrh prospektu nesmie mať na okraji poznámky.

2.   Ak sa nevykonali žiadne zmeny v informáciách podľa článku 42 ods. 2, emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu to potvrdí písomne a elektronickými prostriedkami.

Článok 45

Potvrdenie o doručení žiadosti o schválenie návrhu prospektu alebo podaní univerzálneho registračného dokumentu alebo akýchkoľvek jeho zmien a spracovanie žiadosti o schválenie návrhu prospektu

1.   Príslušné orgány potvrdzujú doručenie pôvodnej žiadosti o schválenie návrhu prospektu alebo podania univerzálneho registračného dokumentu podľa článku 9 ods. 2 druhého pododseku nariadenia (EÚ) 2017/1129 alebo o zmenu tohto univerzálneho registračného dokumentu písomne a elektronickými prostriedkami čo najskôr a najneskôr do konca pracovnej doby druhého pracovného dňa po doručení žiadosti alebo podania.

Po doručení pôvodnej žiadosti o schválenie návrhu prospektu a podania univerzálneho registračného dokumentu alebo jeho zmeny príslušný orgán oznámi emitentovi, ponúkajúcemu alebo osobe žiadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu tieto informácie:

a)

referenčné číslo žiadosti alebo podania;

b)

kontaktné miesto v rámci príslušného orgánu, na ktoré možno adresovať otázky týkajúce sa žiadosti alebo podania.

2.   Ak návrh prospektu nespĺňa štandardy úplnosti, zrozumiteľnosti a konzistentnosti potrebné na jeho schválenie alebo ak sú potrebné zmeny alebo doplňujúce informácie, príslušné orgány o tom písomne a elektronickými prostriedkami informujú emitenta, ponúkajúceho alebo osobu žiadajúcu o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu.

Ak univerzálny registračný dokument uvedený v článku 9 ods. 2 druhom pododseku nariadenia (EÚ) 2017/1129 alebo zmena tohto univerzálneho registračného dokumentu nespĺňajú štandardy úplnosti, zrozumiteľnosti a konzistentnosti, alebo ak sú potrebné zmeny alebo doplňujúce informácie, príslušné orgány o tom písomne a elektronickými prostriedkami informujú emitenta, ponúkajúceho alebo osobu žiadajúcu o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu. Ak sa problém musí vyriešiť bez zbytočného odkladu, ako sa vyžaduje v článku 9 ods. 9 treťom pododseku nariadenia (EÚ) 2017/1129, príslušný orgán o tom informuje emitenta.

3.   Príslušný orgán oznamuje emitentovi, ponúkajúcemu alebo osobe žiadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu svoje rozhodnutie týkajúce sa schválenia návrhu prospektu písomne a elektronickými prostriedkami čo najskôr a najneskôr do konca pracovnej doby v deň, v ktorom bolo rozhodnutie prijaté.

KAPITOLA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 46

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 809/2004 sa zrušuje.

Článok 47

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 21. júla 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. marca 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2017, s. 12.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokiaľ ide o informácie obsiahnuté v prospekte, ako aj ich formát, uvádzanie odkazov a uverejnenie týchto prospektov a šírenie reklamy (Ú. v. EÚ L 149, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/815 zo 17. decembra 2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o špecifikácii jednotného elektronického formátu vykazovania (Ú. v. EÚ L 143, 29.5.2019, s.1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) (Ú. v. EÚ L 352, 9.12.2014, s. 1).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 1).


ZOZNAM PRÍLOH

ČASŤ A

REGISTRAČNÉ DOKUMENTY

Príloha 1: Registračný dokument pre majetkové cenné papiere

Príloha 2: Univerzálny registračný dokument

Príloha 3: Registračný dokument pre majetkové cenné papiere sekundárnej emisie

Príloha 4: Registračný dokument pre podielové listy podnikov kolektívneho investovania uzatvoreného typu

Príloha 5: Registračný dokument pre vkladové potvrdenky vydané na akcie

Príloha 6: Registračný dokument pre retailové nemajetkové cenné papiere

Príloha 7: Registračný dokument pre veľkoobchodné nemajetkové cenné papiere

Príloha 8: Registračný dokument pre nemajetkové cenné papiere sekundárnej emisie

Príloha 9: Registračný dokument pre cenné papiere zabezpečené aktívami

Príloha 10: Registračné dokumenty pre nemajetkové cenné papiere emitované tretími krajinami a ich regionálnymi a miestnymi orgánmi

ČASŤ B

OPISY CENNÝCH PAPIEROV

Príloha 11: Opis cenného papiera pre majetkové cenné papiere alebo podielové listy vydané podnikmi kolektívneho investovania uzatvoreného typu

Príloha 12: Opis cenného papiera pre majetkové cenné papiere sekundárnej emisie alebo pre podielové listy sekundárnej emisie vydané podnikmi kolektívneho investovania uzatvoreného typu

Príloha 13: Opis cenného papiera pre vkladové potvrdenky vydané na akcie

Príloha 14: Opis cenného papiera pre retailové nemajetkové cenné papiere

Príloha 15: Opis cenného papiera pre veľkoobchodné nemajetkové cenné papiere

Príloha 16: Opis cenného papiera pre nemajetkové cenné papiere sekundárnej emisie

ČASŤ C

DODATOČNÉ INFORMÁCIE, KTORÉ SA MAJÚ ZAHRNÚŤ DO PROSPEKTU

Príloha 17: Cenné papiere, ktoré majú za následok platobnú povinnosť alebo povinnosť dodania v súvislosti s podkladovým aktívom

Príloha 18: Podkladová akcia

Príloha 19: Cenné papiere zabezpečené aktívami

Príloha 20: Pro forma informácie

Príloha 21: Záruky

Príloha 22: Súhlas

ČASŤ D

RASTOVÝ PROSPEKT EÚ

Príloha 23: Špecifické zhrnutie pre rastový prospekt EÚ

Príloha 24: Registračný dokument pre rastové majetkové cenné papiere EÚ

Príloha 25: Registračný dokument pre rastové nemajetkové cenné papiere EÚ

Príloha 26: Opis cenného papiera pre rastové majetkové cenné papiere EÚ

Príloha 27: Opis cenného papiera pre rastové nemajetkové cenné papiere EÚ

ČASŤ E

ĎALŠIE KATEGÓRIE INFORMÁCIÍ

Príloha 28: Zoznam doplňujúcich informácií v konečných podmienkach

Príloha 29: Zoznam špecializovaných emitentov


PRÍLOHA 1

REGISTRAČNÝ DOKUMENT PRE MAJETKOVÉ CENNÉ PAPIERE

ODDIEL 1

ZODPOVEDNÉ OSOBY, INFORMÁCIE O TRETÍCH STRANÁCH, SPRÁVY EXPERTOV A SCHVÁLENIE PRÍSLUŠNÝM ORGÁNOM

Bod 1.1.

Identifikujte všetky osoby zodpovedné za informácie alebo akékoľvek ich časti uvedené v registračnom dokumente, pričom v druhom uvedenom prípade uveďte, o aké časti ide. V prípade fyzických osôb vrátane členov správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov emitenta, uveďte meno a funkciu osoby; v prípade právnických osôb uveďte názov a registrované sídlo.

Bod 1.2.

Vyhlásenie osôb zodpovedných za registračný dokument, že informácie obsiahnuté v registračnom dokumente sú podľa ich najlepšieho vedomia v súlade so skutočnosťou a že registračný dokument neobsahuje žiadne opomenutie, ktoré by mohlo ovplyvniť jeho význam.

Ak je to relevantné, vyhlásenie osôb zodpovedných za určité časti registračného dokumentu, že informácie obsiahnuté v tých častiach registračného dokumentu, za ktoré sú zodpovedné, sú podľa ich najlepšieho vedomia v súlade so skutočnosťou a že dané časti registračného dokumentu neobsahujú žiadne opomenutia, ktoré by mohli ovplyvniť jeho význam.

Bod 1.3.

Ak je vyhlásenie alebo správa, pripisovaná určitej osobe ako znalcovi, zahrnutá do registračného dokumentu, o tejto osobe uveďte tieto podrobné údaje:

a)

meno;

b)

obchodná adresa;

c)

kvalifikácie;

d)

významné záujmy v súvislosti s emitentom, ak existujú.

Ak boli vyhlásenia alebo správa vypracované na základe žiadosti emitenta, uveďte, že takéto vyhlásenie alebo správa boli zahrnuté do registračného dokumentu so súhlasom osoby, ktorá autorizovala obsah danej časti registračného dokumentu na účely prospektu.

Bod 1.4.

Ak sa informácie získali od tretej strany, uveďte potvrdenie o tom, že tieto informácie boli presne zreprodukované a že pokiaľ je emitentovi známe a je schopný to zistiť z informácií uverejnených touto treťou stranou, neboli vynechané žiadne skutočnosti, ktoré by spôsobili, že reprodukované informácie budú nesprávne alebo zavádzajúce. Okrem toho označte zdroj/zdroje informácií.

Bod 1.5.

Vyhlásenie, že:

a)

[registračný dokument/prospekt] schválil [názov príslušného orgánu] ako príslušný orgán na základe nariadenia (EÚ) 2017/1129;

b)

[názov príslušného orgánu] len schvaľuje tento [registračný dokument/prospekt] ako dokument, ktorý spĺňa normy úplnosti, zrozumiteľnosti a konzistentnosti uvedené v nariadení (EÚ) 2017/1129;

c)

takéto schválenie by sa nemalo považovať za potvrdenie emitenta, ktorý je predmetom tohto [registračného dokumentu/prospektu].

ODDIEL 2

ŠTATUTÁRNI AUDÍTORI

Bod 2.1.

Mená a adresy audítorov emitenta za obdobie, za ktoré sú uvedené historické finančné informácie (spolu s ich členstvom v profesijnej organizácii).

Bod 2.2.

Ak audítori odstúpili, boli odvolaní alebo neboli znovu vymenovaní počas obdobia, za ktoré sú uvedené historické finančné informácie, uveďte podrobnosti, ak sú podstatné.

ODDIEL 3

RIZIKOVÉ FAKTORY

Bod 3.1.

Opis významných rizík, ktoré sú špecifické pre emitenta, v obmedzenom počte kategórií, v oddiele s nadpisom „Rizikové faktory“.

V každej kategórii sa najprv stanovia najvýznamnejšie riziká, a to v posúdení, ktoré uskutočňuje emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu, berúc do úvahy negatívny vplyv na emitenta a pravdepodobnosť ich výskytu. Riziká musia byť podložené obsahom registračného dokumentu.

ODDIEL 4

INFORMÁCIE O EMITENTOVI

Bod 4.1.

Úradný a obchodný názov emitenta.

Bod 4.2.

Miesto registrácie emitenta, jeho registračné číslo a identifikátor právneho subjektu (LEI).

Bod 4.3.

Dátum registrácie a dĺžka trvania emitenta, s výnimkou prípadu, keď je toto obdobie neurčité.

Bod 4.4.

Sídlo a právna forma emitenta, právne predpisy, na základe ktorých emitent vykonáva činnosť, jeho krajina registrácie, adresa, telefónne číslo jeho registrovaného sídla (alebo hlavného miesta podnikania, ak je iné ako registrované sídlo) a webová lokalita emitenta, ak existuje, s vyhlásením, že informácie na tejto webovej lokalite netvoria súčasť prospektu s výnimkou prípadu, keď sú uvedené informácie do prospektu začlenené odkazom.

ODDIEL 5

PREHĽAD PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Bod 5.1.

Hlavné činnosti

Bod 5.1.1.

Opis a kľúčové faktory týkajúce sa charakteru operácií emitenta a jeho hlavných aktivít s uvedením hlavných kategórií predávaných produktov a/alebo poskytovaných služieb za každý účtovný rok v období, za ktoré sú uvedené historické finančné informácie.

Bod 5.1.2.

Uvedenie všetkých významných nových produktov a/alebo služieb, ktoré boli zavedené, a stavu ich vývoja v rozsahu, v akom bol vývoj nových produktov alebo služieb zverejnený.

Bod 5.2.

Hlavné trhy

Opis hlavných trhov, na ktorých emitent súťaží, vrátane rozpisu celkových príjmov podľa prevádzkových segmentov a zemepisných trhov za každý účtovný rok v období, za ktoré sú uvedené historické finančné informácie.

Bod 5.3.

Dôležité udalosti vo vývoji podnikania emitenta.

Bod 5.4.

Stratégia a ciele

Opis obchodnej stratégie a cieľov emitenta tak v oblasti finančnej, ako aj v oblasti nefinančnej (ak existujú). V tomto opise sa musia zohľadňovať výzvy a vyhliadky emitenta do budúcnosti.

Bod 5.5.

Ak je to pre podnikateľskú činnosť alebo ziskovosť emitenta podstatné, uveďte súhrnné informácie týkajúce sa miery závislosti emitenta od patentov alebo licencií, priemyselných, obchodných alebo finančných zmlúv alebo nových výrobných procesov.

Bod 5.6.

Východisko pre všetky vyhlásenia emitenta, ktoré sa týkajú jeho postavenia v hospodárskej súťaži.

Bod 5.7.

Investície

Bod 5.7.1.

Opis (vrátane sumy) významných investícií emitenta za každý účtovný rok v období, za ktoré sú uvedené historické finančné informácie, až do dátumu registračného dokumentu.

Bod 5.7.2.

Opis všetkých významných investícií emitenta, ktoré prebiehajú alebo pre ktoré už boli poskytnuté pevné záväzky, vrátane zemepisného rozloženia týchto investícií (doma a v zahraničí) a spôsobu financovania (interné alebo externé).

Bod 5.7.3.

Informácie týkajúce sa spoločných podnikov a podnikov, v ktorých emitent drží podiel na kapitáli, u ktorého je pravdepodobné, že bude mať významný vplyv na posúdenie jeho vlastných aktív a záväzkov, finančnej situácie alebo ziskov a strát.

Bod 5.7.4.

Opis všetkých environmentálnych otázok, ktoré môžu ovplyvniť využitie dlhodobého hmotného majetku emitentom.

ODDIEL 6

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Bod 6.1.

Ak je emitent súčasťou skupiny, stručný opis skupiny a postavenia emitenta v tejto skupine. Tento opis môže mať formu diagramu znázorňujúceho organizačnú štruktúru alebo formu opisu s priloženým diagramom, ak to pomôže objasniť danú organizačnú štruktúru.

Bod 6.2.

Zoznam významných dcérskych spoločností emitenta vrátane názvu, krajiny registrácie alebo trvalého pobytu, podielu držanej vlastníckej kapitálovej účasti a, ak je rozdielny, podielu držaných hlasovacích práv.

ODDIEL 7

PREHĽAD PREVÁDZKOVEJ A FINANČNEJ SITUÁCIE

Bod 7.1.

Finančný stav

Bod 7.1.1.

Ak to nie je uvedené na inom mieste v registračnom dokumente a ak je to nutné na pochopenie podnikateľskej činnosti emitenta ako celku, uveďte pravdivý prehľad vývoja a výkonnosti podnikateľskej činnosti emitenta a jeho situácie za každý rok a priebežné obdobie, za ktoré sa požadujú historické finančné informácie, vrátane príčin podstatných zmien.

Tento prehľad pozostáva z vyváženej a komplexnej analýzy vývoja a výkonnosti podnikateľskej činnosti emitenta a jeho situácie podľa veľkosti a zložitosti podnikania.

Analýza obsahuje finančné a (ak je to relevantné) nefinančné kľúčové ukazovatele výkonnosti relevantné pre konkrétne podnikanie, a to v rozsahu potrebnom na pochopenie vývoja, výkonnosti alebo situácie emitenta. Ak je to relevantné, analýza zahŕňa odkazy na sumy vykázané v ročnej účtovnej závierke a súvisiace dodatočné vysvetlivky.

Bod 7.1.2.

Ak to nie je uvedené na inom mieste v registračnom dokumente a ak je to nutné na pochopenie podnikateľskej činnosti emitenta ako celku, tento prehľad musí obsahovať aj nasledujúce údaje:

a)

pravdepodobný vývoj emitenta v budúcnosti;

b)

činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Požiadavky uvedené v bode 7.1 možno splniť začlenením správy o hospodárení uvedenej v článkoch 19 a 29 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ (1).

Bod 7.2.

Prevádzkové výsledky

Bod 7.2.1.

Informácie týkajúce sa významných faktorov vrátane nezvyčajných alebo občasných udalostí alebo nového vývoja, ktoré podstatne vplývajú na príjmy emitenta z činností, s uvedením miery, do akej bol príjem takto ovplyvnený.

Bod 7.2.2.

Ak sa v historických finančných informáciách uvádzajú podstatné zmeny čistých tržieb alebo príjmov, uveďte slovný opis dôvodov takýchto zmien.

ODDIEL 8

ZDROJE KAPITÁLU

Bod 8.1.

Informácie, ktoré sa týkajú kapitálových zdrojov emitenta (krátkodobé aj dlhodobé).

Bod 8.2.

Vysvetlenie zdrojov a objemov a slovný opis peňažných tokov emitenta.

Bod 8.3.

Informácie o požiadavkách na pôžičky a o štruktúre financovania emitenta.

Bod 8.4.

Informácie týkajúce sa všetkých obmedzení používania zdrojov kapitálu, ktoré podstatne ovplyvnili alebo by mohli podstatne ovplyvniť, či už priamo alebo nepriamo, činnosť emitenta.

Bod 8.5.

Informácie týkajúce sa predpokladaných zdrojov finančných prostriedkov potrebných na splnenie záväzkov uvedených v bode 5.7.2.

ODDIEL 9

REGULAČNÉ PROSTREDIE

Bod 9.1.

Opis regulačného prostredia, v ktorom emitent pôsobí a ktoré môže podstatne vplývať na jeho podnikateľskú činnosť, spolu s informáciami, ktoré sa týkajú všetkých vládnych, hospodárskych, fiškálnych, menových alebo politických opatrení alebo faktorov, ktoré podstatne ovplyvnili alebo by mohli podstatne ovplyvniť, či už priamo alebo nepriamo, činnosť emitenta.

ODDIEL 10

INFORMÁCIE O TRENDOCH

Bod 10.1.

Opis:

a)

najvýznamnejších najnovších trendov v oblasti výroby, predaja a zásob a nákladov a predajných cien od konca posledného účtovného roka až do dátumu registračného dokumentu;

b)

všetkých významných zmien finančnej výkonnosti skupiny od konca posledného finančného obdobia, za ktoré boli uverejnené finančné informácie, až do dátumu registračného dokumentu, alebo uveďte príslušné vyhlásenie, že takéto zmeny nenastali.

Bod 10.2.

Informácie o všetkých známych trendoch, neistotách, nárokoch, záväzkoch alebo udalostiach, pri ktorých je primerane pravdepodobné, že budú mať podstatný vplyv na vyhliadky emitenta aspoň na bežný účtovný rok.

ODDIEL 11

PROGNÓZY ALEBO ODHADY ZISKU

Bod 11.1.

Ak emitent uverejnil prognózu ziskov alebo odhad ziskov (ktoré sú stále nenaplnené a platné), táto prognóza alebo odhad sa zahrnú do registračného dokumentu. Ak prognóza ziskov alebo odhad ziskov boli uverejnené a stále sa nenaplnili, no už nie sú platné, uveďte vyhlásenie v tom zmysle a vysvetlenie dôvodu, prečo takáto prognóza alebo odhad už nie sú platné. Takáto neplatná prognóza alebo odhad nepodlieha požiadavkám uvedeným v bodoch 11.2 a 11.3.

Bod 11.2.

Ak sa emitent rozhodne uviesť novú prognózu ziskov alebo nový odhad ziskov, alebo predtým uverejnenú prognózu ziskov alebo predtým uverejnený odhad ziskov podľa bodu 11.1, prognóza alebo odhad ziskov musia byť jasné a jednoznačné a musia obsahovať vyhlásenie, v ktorom sa uvádzajú základné predpoklady, z ktorých emitent pri vypracúvaní prognózy alebo odhadu vychádzal.

Prognóza alebo odhad musia spĺňať tieto zásady:

a)

musí sa jasne rozlišovať medzi predpokladmi o faktoroch, ktoré členovia správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov môžu ovplyvniť, a predpokladmi o faktoroch, ktoré sú výlučne mimo vplyvu členov správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov;

b)

predpoklady musia byť primerané, ľahko zrozumiteľné pre investorov, konkrétne a presné a nesmú sa týkať všeobecnej presnosti odhadov, ktoré boli základom prognózy;

c)

v prípade prognózy musia predpoklady upriamiť pozornosť investora na tie neisté faktory, ktoré by mohli podstatne zmeniť výsledok prognózy.

Bod 11.3.

Prospekt musí obsahovať vyhlásenie, že prognóza alebo odhad ziskov boli vypracované a pripravené na takom základe, ktorý je súčasne:

a)

porovnateľný s historickými finančnými informáciami a

b)

v súlade s účtovnými politikami emitenta.

ODDIEL 12

SPRÁVNE, RIADIACE A DOZORNÉ ORGÁNY A VRCHOLOVÝ MANAŽMENT

Bod 12.1.

Mená, obchodné adresy a funkcie, ktoré zastávajú u emitenta, týchto osôb a uvedenie hlavných činností, ktoré tieto osoby vykonávajú mimo tohto emitenta, ak sú tieto činnosti vzhľadom na daného emitenta významné:

a)

členovia správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov;

b)

spoločníci s neobmedzeným ručením v prípade komanditnej spoločnosti so základným imaním;

c)

zakladatelia, ak bol emitent založený pred menej ako piatimi rokmi;

d)

každý vrcholový manažér, ktorý je dôležitý na určenie toho, či má emitent primerané odborné znalosti a skúsenosti pre riadenie svojej podnikateľskej činnosti.

Podrobné údaje o povahe akýchkoľvek príbuzenských vzťahov medzi ktorýmikoľvek z osôb uvedených v písmenách a) až d).

V prípade každého člena správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov emitenta a v prípade každej osoby uvedenej v písmenách b) a d) prvého pododseku podrobné údaje o príslušných riadiacich znalostiach a skúsenostiach takejto osoby a tieto informácie:

a)

názvy všetkých spoločností a komanditných spoločností, v ktorých takéto osoby boli členom správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov alebo spoločníkom kedykoľvek počas predchádzajúcich piatich rokov, pričom sa musí uviesť, či táto osoba ešte je alebo už nie je členom správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov alebo spoločníkom. Netreba uvádzať všetky dcérske spoločnosti emitenta, v ktorých je daná osoba aj členom správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov;

b)

podrobné údaje o všetkých odsúdeniach týkajúcich sa podvodných priestupkov aspoň za predchádzajúcich päť rokov;

c)

podrobné údaje o všetkých konkurzných konaniach, nútených správach, likvidáciách alebo spoločnostiach v správe v súvislosti s osobami opísanými v písmenách a) a d) prvého pododseku, ktoré konali v jednej alebo viacerých z uvedených funkcií najmenej počas predchádzajúcich piatich rokov;

d)

podrobné údaje o každom úradnom verejnom obvinení a/alebo sankciách zahŕňajúcich takéto osoby zo strany štatutárnych alebo regulačných orgánov (vrátane určených profesijných orgánov) a či takéto osoby boli niekedy súdom vyhlásené za neschopné konať ako člen správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov emitenta alebo konať v oblasti riadenia alebo vedenia záležitostí ktoréhokoľvek emitenta aspoň za päť predchádzajúcich rokov.

Ak požiadavka na zverejnenie takýchto informácií neexistuje, musí sa urobiť vyhlásenie v tom zmysle.

Bod 12.2.

Konflikty záujmov na úrovni správnych, riadiacich a dozorných orgánov a vrcholového manažmentu

Musia sa jasne uviesť potenciálne konflikty záujmov medzi povinnosťami osôb uvedených v bode 12.1 voči emitentovi a ich súkromnými záujmami a/alebo inými povinnosťami. Ak žiadne takéto konflikty neexistujú, musí sa urobiť vyhlásenie v tom zmysle.

Každá dohoda alebo dohovor s hlavnými akcionármi, zákazníkmi, dodávateľmi alebo inými subjektmi, na základe ktorých bola ktorákoľvek osoba uvedená v bode 12.1 vybraná za člena správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov alebo za člena vrcholového manažmentu.

Podrobnosti o všetkých obmedzeniach odsúhlasených osobami uvedenými v bode 12.1, pokiaľ ide o disponovanie s ich podielmi na cenných papieroch emitenta v určitom časovom období.

ODDIEL 13

ODMEŇOVANIE A VÝHODY

 

Za posledný celý účtovný rok u tých osôb, ktoré sú uvedené v písmenách a) a d) prvého pododseku bodu 12.1:

Bod 13.1.

Výška vyplatenej odmeny (vrátane každej podmienenej alebo odloženej náhrady) a vecné plnenia poskytnuté takýmto osobám emitentom a jeho dcérskymi spoločnosťami za služby každého druhu poskytnuté emitentovi a jeho dcérskym spoločnostiam ktoroukoľvek osobou.

Tieto informácie musia byť poskytnuté na individuálnom základe, pokiaľ sa v domovskej krajine emitenta nevyžaduje individuálne zverejnenie a pokiaľ nie sú inak zverejnené samotným emitentom.

Bod 13.2.

Celkové sumy, ktoré si emitent alebo jeho dcérske spoločnosti odložili bokom alebo nazhromaždili ako rezervy na penzijné, dôchodkové alebo podobné dávky.

ODDIEL 14

POSTUPY VEDÚCICH ORGÁNOV

 

Za posledný dokončený účtovný rok emitenta, a ak nie je stanovené inak, u osôb uvedených v písmene a) prvého pododseku bodu 12.1.

Bod 14.1.

Dátum uplynutia súčasného funkčného obdobia, ak existuje, a obdobie, počas ktorého daná osoba pracovala v danej funkcii.

Bod 14.2.

Informácie o pracovných zmluvách členov správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov u emitenta alebo ktorejkoľvek z jeho dcérskych spoločností, v ktorých sa stanovujú výhody pri ukončení zamestnania, alebo príslušné vyhlásenie v zmysle, že takéto výhody neexistujú.

Bod 14.3.

Informácie o audítorskom výbore a výbore pre odmeňovanie emitenta vrátane mien členov výboru a súhrnu právomocí tohto výboru.

Bod 14.4.

Vyhlásenie o tom, či emitent dodržiava režim/režimy správy a riadenia spoločnosti, ktoré sa na emitenta vzťahujú. Ak emitent takýto režim nedodržiava, musí sa v tom zmysle priložiť vyhlásenie spolu s vysvetlením toho, prečo emitent takýto režim nedodržiava.

Bod 14.5.

Potenciálne významné vplyvy na správu a riadenie spoločnosti vrátane budúcich zmien zloženia vedúcich orgánov a výborov (ak sa o nich už rozhodlo na zasadnutiach vedúcich orgánov a/alebo akcionárov).

ODDIEL 15

ZAMESTNANCI

Bod 15.1.

Buď počet zamestnancov na konci obdobia alebo priemer za každý účtovný rok počas obdobia, za ktoré sú uvedené historické finančné informácie, až do dátumu registračného dokumentu (a zmeny v takýchto počtoch, ak sú podstatné) a, ak je to možné a podstatné, rozpis zamestnaných osôb podľa hlavných kategórií činnosti a zemepisnej lokality. Ak emitent zamestnáva značný počet dočasných zamestnancov, uveďte priemerný počet dočasných zamestnancov počas posledného účtovného roku.

Bod 15.2.

Držby akcií a opcie na akcie

Vzhľadom na každú osobu uvedenú v písmenách a) a d) prvého pododseku bodu 12.1. uveďte informácie o ich vlastníctve akcií emitenta a akýchkoľvek opciách na akcie emitenta k najaktuálnejšiemu možnému dátumu.

Bod 15.3.

Opis všetkých dohôd o účasti zamestnancov na kapitáli emitenta.

ODDIEL 16

HLAVNÍ AKCIONÁRI

Bod 16.1.

Ak je to emitentovi známe, meno každej osoby okrem členov správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov, ktorá má priamo alebo nepriamo podiel na kapitáli alebo hlasovacích právach emitenta, oznamovaný podľa vnútroštátnych právnych predpisov emitenta, spolu s výškou podielu každej takejto osoby k dátumu registračného dokumentu alebo, ak takéto osoby neexistujú, príslušné vyhlásenie v zmysle, že takéto osoby neexistujú.

Bod 16.2.

Či hlavní akcionári emitenta majú rozličné hlasovacie práva alebo príslušné vyhlásenie v zmysle, že takéto rozličné hlasovacie práva neexistujú.

Bod 16.3.

Ak je to emitentovi známe, uveďte, či je emitent priamo alebo nepriamo vlastnený alebo ovládaný a kým a opíšte povahu takéhoto ovládania a opatrenia prijaté na zabezpečenie toho, aby toto ovládanie nebolo zneužívané.

Bod 16.4.

Opis všetkých dohôd známych emitentovi, ktorých uplatňovanie môže mať neskôr za následok zmenu ovládania emitenta.

ODDIEL 17

TRANSAKCIE S PREPOJENÝMI SUBJEKTMI

Bod 17.1.

Podrobné údaje o transakciách s prepojenými subjektmi [čo sú na tieto účely transakcie uvedené v štandardoch prijatých podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (2)], ktoré emitent realizoval počas obdobia, za ktoré sú uvedené historické finančné informácie, a až do dátumu registračného dokumentu, sa musia zverejňovať v súlade s príslušným štandardom prijatým podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002, pokiaľ je uplatniteľný.

Ak sa takéto štandardy nevzťahujú na emitenta, tak sa musia zverejniť tieto informácie:

a)

povaha a rozsah všetkých transakcií, ktoré sú – ako jediná transakcia alebo ich súhrn – podstatné pre emitenta. Pokiaľ takéto transakcie s prepojenými subjektmi nie sú realizované na základe zásady trhového odstupu, uveďte vysvetlenie toho, prečo takéto transakcie neboli realizované na základe zásady trhového odstupu. V prípade nesplatených pôžičiek vrátane záruk akéhokoľvek druhu uveďte nesplatenú sumu;

b)

suma alebo percentuálny podiel, do výšky ktorého transakcie s prepojenými subjektmi tvoria časť obratu emitenta.

ODDIEL 18

FINANČNÉ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA AKTÍV A ZÁVÄZKOV, FINANČNEJ SITUÁCIE A ZISKOV A STRÁT EMITENTA

Bod 18.1.

Historické finančné informácie

Bod 18.1.1.

Historické finančné informácie, ktoré boli predmetom auditu, vzťahujúce sa na posledné tri účtovné roky (alebo také kratšie obdobie, počas ktorého emitent prevádzkoval činnosť) a audítorská správa za každý rok.

Bod 18.1.2.

Zmena účtovného referenčného dátumu

Ak emitent zmenil svoj účtovný referenčný dátum počas obdobia, za ktoré sa vyžadujú historické finančné informácie, auditované historické informácie sa musia vzťahovať aspoň na 36 mesiacov alebo na celé obdobie, počas ktorého emitent prevádzkoval činnosť, podľa toho, ktoré obdobie je kratšie.

Bod 18.1.3.

Účtovné štandardy

Finančné informácie musia byť zostavené podľa medzinárodných štandardov finančného výkazníctva tak, ako ich schválila Únia v rámci nariadenia (ES) č. 1606/2002.

Ak sa nariadenie (ES) č. 1606/2002 neuplatňuje, finančné informácie sa musia zostaviť v súlade s:

a)

vnútroštátnymi účtovnými štandardmi členského štátu pre emitentov z EHP, ako sa vyžaduje v smernici 2013/34/EÚ;

b)

vnútroštátnymi účtovnými štandardmi tretej krajiny rovnocennými s nariadením (ES) č. 1606/2002 pre emitentov z tretích krajín. Ak vnútroštátne účtovné štandardy takejto tretej krajiny nie sú rovnocenné s nariadením (ES) č. 1606/2002, účtovná závierka sa prepracuje v súlade s uvedeným nariadením.

Bod 18.1.4.

Zmena účtovného rámca

Posledné auditované historické finančné informácie, ktoré obsahujú porovnávacie informácie za predchádzajúci rok, musia byť prezentované a zostavené vo forme zodpovedajúcej rámcu účtovných štandardov, ktorá bude prijatá v najbližšej uverejnenej ročnej účtovnej závierke emitenta so zreteľom na účtovné štandardy, postupy a právne predpisy uplatniteľné na takéto ročné účtovné závierky.

Zmeny účtovného rámca uplatniteľné na emitenta si nevyžadujú, aby sa auditovaná účtovná závierka prepracovávala len na účely prospektu. Ak má však emitent v úmysle prijať vo svojej najbližšej uverejnenej účtovnej závierke nový rámec účtovných štandardov, musí prezentovať aspoň jednu účtovnú závierku v úplnej štruktúre [v zmysle vymedzenia v štandarde IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky, ako je stanovené v nariadení (ES) č. 1606/2002] vrátane porovnávacích informácií, a to formou, ktorá zodpovedá forme, ktorú prijme emitent vo svojej najbližšej uverejnenej ročnej účtovnej závierke, berúc ohľad na účtovné štandardy, politiky a právne predpisy uplatniteľné na takúto ročnú účtovnú závierku.

Bod 18.1.5.

Ak sa auditované finančné informácie zostavujú v súlade s vnútroštátnymi účtovnými štandardmi, musia obsahovať aspoň:

a)

súvahu;

b)

výkaz ziskov a strát;

c)

výkaz obsahujúci buď všetky zmeny vo vlastnom imaní alebo zmeny vo vlastnom imaní iné než tie, ktoré sú výsledkom kapitálových transakcií s vlastníkmi a rozdelení vlastníkom;

d)

výkaz o peňažných tokoch;

e)

účtovné politiky a vysvetľujúce poznámky.

Bod 18.1.6.

Konsolidovaná účtovná závierka

Ak emitent zostavuje individuálnu aj konsolidovanú účtovnú závierku, v registračnom dokumente uveďte aspoň konsolidovanú účtovnú závierku.

Bod 18.1.7.

Vek finančných informácií

Súvahový deň posledného roka auditovaných finančných informácií nesmie byť starší než jeden z týchto variantov:

a)

18 mesiacov od dátumu registračného dokumentu, ak emitent zahrnie do registračného dokumentu priebežnú auditovanú účtovnú závierku;

b)

16 mesiacov od dátumu registračného dokumentu, ak emitent zahrnie do registračného dokumentu priebežnú neauditovanú účtovnú závierku.

Bod 18.2.

Priebežné a iné finančné informácie

Bod 18.2.1.

Ak emitent uverejnil štvrťročné alebo polročné finančné informácie od dátumu svojej poslednej auditovanej účtovnej závierky, tieto finančné informácie sa musia zaradiť do registračného dokumentu. Ak boli štvrťročné alebo polročné finančné informácie podrobené auditu alebo preskúmané, musí sa priložiť aj audítorská správa alebo správa o preskúmaní. Ak štvrťročné alebo polročné finančné informácie auditu podrobené neboli alebo ak neboli preskúmané, táto skutočnosť sa uvedie.

Ak je registračný dokument starší než deväť mesiacov po dátume poslednej auditovanej účtovnej závierky, musí obsahovať priebežné finančné informácie, ktoré môžu byť neauditované (v takomto prípade sa táto skutočnosť musí uviesť), vzťahujúce sa aspoň na prvých šesť mesiacov účtovného roka.

Priebežné finančné informácie zostavené v súlade s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1606/2002.

Pri emitentoch, na ktorých sa nevzťahuje nariadenie (ES) č. 1606/2002, musia priebežné finančné informácie obsahovať porovnávacie výkazy za rovnaké obdobie predchádzajúceho účtovného roka s výnimkou prípadov, keď sa požiadavka na porovnávacie informácie zo súvahy môže splniť uvedením koncoročnej súvahy v súlade s platným rámcom finančného vykazovania.

Bod 18.3.

Audit historických ročných finančných informácií

Bod 18.3.1.

Historické ročné finančné informácie sa musia podrobiť nezávislému auditu. Audítorská správa sa vypracúva v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/56/EÚ (3) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 (4).

Ak sa neuplatňuje smernica 2014/56/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 537/2014:

a)

historické ročné finančné informácie musia byť auditované alebo sa musí o nich podať správa v tom zmysle, či na účely registračného dokumentu poskytujú verný a pravdivý obraz v súlade s audítorskými štandardmi uplatniteľnými v danom členskom štáte alebo v súlade s rovnocennou normou;

b)

ak štatutárni audítori odmietli vypracovať audítorské správy o historických finančných informáciách alebo ak tieto správy obsahujú výhrady, úpravy stanoviska, vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti alebo zdôraznenia skutočností, takéto výhrady, úpravy stanoviska, vylúčenia zodpovednosti alebo zdôraznenia skutočností musia byť zreprodukované v úplnom znení a musia byť pre ne uvedené dôvody.

Bod 18.3.2.

V registračnom dokumente uveďte ďalšie informácie, ktoré audítori podrobili auditu.

Bod 18.3.3.

Ak finančné informácie v registračnom dokumente nie sú vybrané z auditovaných účtovných závierok emitenta, uveďte zdroj informácií a vyhlásenie, že informácie neboli podrobené auditu.

Bod 18.4.

Pro forma finančné informácie

Bod 18.4.1.

V prípade významnej hrubej zmeny uveďte opis toho, ako transakcia mohla ovplyvniť aktíva, záväzky a výnosy emitenta, ak by sa transakcia bola vykonala na začiatku vykazovaného obdobia alebo k dátumu výkazu.

Táto požiadavka bude bežne splnená zahrnutím pro forma finančných informácií. Tieto pro forma finančné informácie sa majú predložiť v podobe stanovenej v prílohe 20 a musia zahŕňať informácie uvedené v tejto prílohe.

Pro forma finančné informácie musí sprevádzať správa, ktorú vypracovali nezávislí účtovníci alebo audítori.

Bod 18.5.

Dividendová politika

Bod 18.5.1.

Opis politiky emitenta pre rozdeľovanie dividend a všetky príslušné obmedzenia. Ak emitent nedisponuje takouto politikou, uveďte príslušné vyhlásenie, že takáto politika neexistuje.

Bod 18.5.2.

Výška dividendy na akciu za každý účtovný rok v období, za ktoré sú uvedené historické finančné informácie, v prípade zmeny počtu akcií emitenta upravená na účely porovnateľnosti.

Bod 18.6.

Súdne a rozhodcovské konania

Bod 18.6.1.

Informácie o všetkých vládnych, súdnych alebo rozhodcovských konaniach (vrátane všetkých takých konaní, ktoré sú doteraz prerokúvané alebo ktoré hrozia a ktorých si je emitent vedomý) počas obdobia vzťahujúceho sa aspoň na predchádzajúcich 12 mesiacov, ktoré mohli mať alebo mali v nedávnej minulosti významný vplyv na finančnú situáciu alebo ziskovosť emitenta a/alebo skupiny, alebo uveďte príslušné vyhlásenie, že takéto konania neexistujú.

Bod 18.7.

Významná zmena finančnej situácie emitenta

Bod 18.7.1.

Opis každej významnej zmeny finančnej situácie skupiny, ku ktorej došlo od konca posledného finančného obdobia, za ktoré bola uverejnená buď auditovaná účtovná závierka alebo priebežné finančné informácie, alebo uveďte príslušné vyhlásenie, že k takejto zmene nedošlo.

ODDIEL 19

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Bod 19.1.

Akciový kapitál

Informácie uvedené v bodoch 19.1.1 až 19.1.7 v historických finančných informáciách k dátumu najnovšej súvahy:

Bod 19.1.1.

Výška vydaného akciového kapitálu a pre každú triedu akciového kapitálu:

a)

celková výška schváleného akciového kapitálu emitenta;

b)

počet akcií emitovaných a splatených úplne a emitovaných, ale splatených neúplne;

c)

menovitá hodnota akcie alebo skutočnosť, že akcie nemajú menovitú hodnotu; a

d)

zosúhlasenie počtu nesplatených akcií na začiatku roka a na konci roka.

Ak bolo viac než 10 % kapitálu splatených aktívami inými, než je hotovosť, v období, za ktoré sú uvedené historické finančné informácie, uveďte túto skutočnosť.

Bod 19.1.2.

Ak existujú akcie, ktoré nepredstavujú kapitál, uveďte počet a hlavné charakteristické znaky takýchto akcií.

Bod 19.1.3.

Počet, účtovná hodnota a menovitá hodnota akcií emitenta držaných emitentom alebo v mene emitenta samotného alebo dcérskymi spoločnosťami emitenta.

Bod 19.1.4.

Objem všetkých konvertibilných cenných papierov, vymeniteľných cenných papierov alebo cenných papierov s opčnými listami, s uvedením podmienok, ktorými sa riadia, a postupov konverzie, výmeny alebo upisovania.

Bod 19.1.5.

Informácie a podmienky v súvislosti so všetkými nadobúdacími právami a/alebo povinnosťami na schválený, ale neemitovaný kapitál, alebo na záväzok zvýšiť kapitál.

Bod 19.1.6.

Informácie o všetkom kapitáli každého člena skupiny, na ktorý sa vzťahuje opcia alebo podmienená či nepodmienená dohoda o opcii, a podrobnosti o takýchto opciách vrátane osôb, ktorých sa takéto opcie týkajú.

Bod 19.1.7.

História akciového kapitálu, so zdôraznením informácií o všetkých zmenách v období, za ktoré sú uvedené historické finančné informácie.

Bod 19.2.

Zakladateľský dokument a stanovy

Bod 19.2.1.

Register a číslo položky, ak je to relevantné, a stručný opis cieľov a zámerov emitenta a kde ich možno nájsť v aktuálnom zakladateľskom dokumente a v stanovách.

Bod 19.2.2.

Ak existuje viac než jedna trieda existujúcich akcií, opis práv, výhod a obmedzení spojených s každou triedou existujúcich akcií.

Bod 19.2.3.

Stručný opis každého ustanovenia stanov emitenta, zákonov, charty alebo podzákonných právnych predpisov, ktoré majú účinok oneskorenia, odkladu, alebo zabránenia zmene v ovládaní emitenta.

ODDIEL 20

VÝZNAMNÉ ZMLUVY

Bod 20.1.

Zhrnutie každej významnej zmluvy, odlišnej od zmlúv, ktoré boli uzatvorené pri zvyčajnom výkone obchodnej činnosti, ktorých je emitent alebo ktorýkoľvek člen skupiny účastníkom, za dva roky bezprostredne predchádzajúce uverejneniu registračného dokumentu.

Zhrnutie každej ďalšej zmluvy (ktorá nie je zmluvou uzatvorenou pri zvyčajnom výkone obchodnej činnosti) uzatvorenej ktorýmkoľvek členom skupiny, ktorá obsahuje akékoľvek ustanovenie, na základe ktorého má ktorýkoľvek člen skupiny záväzok alebo nárok, ktoré sú pre skupinu významné k dátumu registračného dokumentu.

ODDIEL 21

DOSTUPNÉ DOKUMENTY

Bod 21.1.

Vyhlásenie o tom, že počas platnosti registračného dokumentu je v prípade potreby možné nahliadnuť do týchto dokumentov:

a)

aktuálny zakladateľský dokument a stanovy emitenta;

b)

všetky správy, listiny a ostatné dokumenty, hodnotenia a stanoviská vypracované znalcom na žiadosť emitenta, ktorých akákoľvek časť je zaradená do registračného dokumentu alebo na ktorú sa v registračnom dokumente odkazuje.

Uveďte webovú lokalitu, na ktorej možno do týchto dokumentov nahliadnuť.


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/56/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorou sa mení smernica 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok (Ú. v. EÚ L 158, 27.5.2014, s. 196).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a zrušení rozhodnutia Komisie 2005/909/ES (Ú. v. EÚ L 158, 27.5.2014, s. 77).


PRÍLOHA 2

UNIVERZÁLNY REGISTRAČNÝ DOKUMENT

ODDIEL 1

INFORMÁCIE, KTORÉ SA MAJÚ ZVEREJNIŤ O EMITENTOVI

Bod 1.1.

Emitent zverejňuje informácie v súlade s požiadavkami na zverejňovanie pre registračný dokument pre majetkové cenné papiere podľa prílohy 1.

Bod 1.2.

Ak sa schváli univerzálny registračný dokument, bod 1.5 prílohy 1 sa doplní o vyhlásenie, že univerzálny registračný dokument možno použiť na účely verejnej ponuky cenných papierov alebo prijatia cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu, ak ho dopĺňajú prípadné zmeny, opis cenného papiera a zhrnutie schválené v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1129.

Ak sa univerzálny registračný dokument podá a uverejní bez predchádzajúceho schválenia, bod 1.5 prílohy 1 sa nahradí vyhlásením, že:

a)

univerzálny registračný dokument bol podaný na [názov príslušného orgánu] ako na príslušnom orgáne podľa nariadenia (EÚ) 2017/1129 bez predchádzajúceho schválenia podľa článku 9 nariadenia (EÚ) 2017/1129;

b)

univerzálny registračný dokument možno použiť na účely verejnej ponuky cenných papierov alebo prijatia cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu, ak ho schválil [uveďte názov príslušného orgánu] spolu s prípadnými zmenami, opisom cenného papiera a zhrnutím schváleným v súlade nariadením (EÚ) 2017/1129.


PRÍLOHA 3

REGISTRAČNÝ DOKUMENT PRE MAJETKOVÉ CENNÉ PAPIERE SEKUNDÁRNEJ EMISIE

ODDIEL 1

ZODPOVEDNÉ OSOBY, INFORMÁCIE O TRETÍCH STRANÁCH, SPRÁVY EXPERTOV A SCHVÁLENIE PRÍSLUŠNÝM ORGÁNOM

Bod 1.1.

Identifikujte všetky osoby zodpovedné za informácie alebo akékoľvek ich časti uvedené v registračnom dokumente, pričom v druhom uvedenom prípade uveďte, o aké časti ide. V prípade fyzických osôb vrátane členov správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov emitenta, uveďte meno a funkciu osoby; v prípade právnických osôb uveďte názov a registrované sídlo.

Bod 1.2.

Vyhlásenie osôb zodpovedných za registraèný dokument, že informácie obsiahnuté v registraènom dokumente sú pod—a ich najlepšieho vedomia v súlade so skutoènosou a že registraèný dokument neobsahuje žiadne opomenutie, ktoré by mohlo ovplyvni jeho význam.

Ak je to relevantné, vyhlásenie osôb zodpovedných za určité časti registračného dokumentu, že informácie obsiahnuté v tých častiach registračného dokumentu, za ktoré sú zodpovedné, sú podľa ich najlepšieho vedomia v súlade so skutočnosťou a že dané časti registračného dokumentu neobsahujú žiadne opomenutia, ktoré by mohli ovplyvniť jeho význam.

Bod 1.3.

Ak je vyhlásenie alebo správa, pripisovaná určitej osobe ako znalcovi, zahrnutá do registračného dokumentu, o tejto osobe uveďte tieto podrobné údaje:

a)

meno;

b)

obchodná adresa;

c)

kvalifikácie;

d)

významné záujmy v súvislosti s emitentom, ak existujú.

Ak boli vyhlásenia alebo správa vypracované na základe žiadosti emitenta, uveďte, že takéto vyhlásenie alebo správa boli zahrnuté do registračného dokumentu so súhlasom osoby, ktorá autorizovala obsah danej časti registračného dokumentu na účely prospektu.

Bod 1.4.

Ak sa informácie získali od tretej strany, uveïte potvrdenie o tom, že tieto informácie boli presne zreprodukované a že pokia— je emitentovi známe a je schopný to zisti z informácií uverejnených touto treou stranou, neboli vynechané žiadne skutoènosti, ktoré by spôsobili, že reprodukované informácie budú nesprávne alebo zavádzajúce. Okrem toho oznaète zdroj/zdroje informácií.

Bod 1.5.

Vyhlásenie, že:

a)

[registračný dokument/prospekt] schválil [názov príslušného orgánu] ako príslušný orgán na základe nariadenia (EÚ) 2017/1129;

b)

[názov príslušného orgánu] len schvaľuje tento [registračný dokument/prospekt] ako dokument, ktorý spĺňa normy úplnosti, zrozumiteľnosti a konzistentnosti uvedené v nariadení (EÚ) 2017/1129;

c)

takéto schválenie sa nesmie považovať za potvrdenie emitenta, ktorý je predmetom tohto [registračného dokumentu/prospektu].

d)

[registračný dokument/prospekt] bol vypracovaný v rámci zjednodušeného prospektu v súlade s článkom 14 nariadenia (EÚ) 2017/1129.

ODDIEL 2

ŠTATUTÁRNI AUDÍTORI

Bod 2.1.

Mená audítorov emitenta v období, za ktoré sú uvedené historické finančné informácie (spolu s údajmi o ich členstve v profesijnej organizácii).

ODDIEL 3

RIZIKOVÉ FAKTORY

Bod 3.1.

Opis významných rizík, ktoré sú špecifické pre emitenta, v obmedzenom počte kategórií, v oddiele s nadpisom „Rizikové faktory“.

V každej kategórii sa najprv stanovia najvýznamnejšie riziká, a to v posúdení, ktoré uskutočňuje emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu, berúc do úvahy negatívny vplyv na emitenta a pravdepodobnosť ich výskytu. Riziká musia byť podložené obsahom registračného dokumentu.

ODDIEL 4

INFORMÁCIE O EMITENTOVI

Bod 4.1.

Úradný a obchodný názov emitenta.

Bod 4.2.

Sídlo a právna forma emitenta, identifikátor právneho subjektu (LEI), právne predpisy, na základe ktorých emitent vykonáva činnosť, jeho krajina registrácie, adresa, telefónne číslo jeho registrovaného sídla (alebo hlavného miesta podnikania, ak je iné ako registrované sídlo) a webová lokalita emitenta, ak existuje, s vyhlásením, že informácie na tejto webovej lokalite netvoria súčasť prospektu s výnimkou prípadu, keď sú uvedené informácie do prospektu začlenené odkazom.

ODDIEL 5

PREHĽAD PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Bod 5.1.

Stručný opis:

a)

kľúčových hlavných činností emitenta;

b)

všetkých významných zmien, ktoré majú vplyv na operácie a hlavné činnosti emitenta od konca obdobia, za ktoré je uvedená posledná uverejnená auditovaná účtovná závierka vrátane:

i)

uvedenia všetkých významných nových produktov a služieb, ktoré boli uvedené na trh;

ii)

stavu vývoja nových produktov alebo služieb, ak už boli zverejnené;

iii)

všetkých podstatných zmien regulačného prostredia emitenta od obdobia, za ktoré je uvedená posledná uverejnená auditovaná účtovná závierka.

Bod 5.2.

Investície

Bod 5.2.1.

Opis významných investícií emitenta, ku ktorým došlo od dátumu poslednej uverejnenej účtovnej závierky a ktoré prebiehajú a/alebo pre ktoré už boli poskytnuté pevné záväzky, spolu s očakávaným zdrojom finančných prostriedkov.

ODDIEL 6

INFORMÁCIE O TRENDOCH

Bod 6.1.

Opis:

a)

najvýznamnejších najnovších trendov v oblasti výroby, predaja a zásob a nákladov a predajných cien od konca posledného účtovného roka až do dátumu registračného dokumentu;

b)

všetkých významných zmien finančnej výkonnosti skupiny od konca posledného finančného obdobia, za ktoré boli uverejnené finančné informácie, až do dátumu registračného dokumentu, alebo uveďte príslušné vyhlásenie, že takéto zmeny nenastali;

c)

informácií o všetkých známych trendoch, neistotách, nárokoch, záväzkoch alebo udalostiach, pri ktorých je primerane pravdepodobné, že budú mať podstatný vplyv na vyhliadky emitenta aspoň na bežný účtovný rok.

ODDIEL 7

PROGNÓZY ALEBO ODHADY ZISKU

Bod 7.1.

Ak emitent uverejnil prognózu ziskov alebo odhad ziskov (ktoré sú stále nenaplnené a platné), táto prognóza alebo odhad sa zahrnú do registračného dokumentu. Ak prognóza ziskov alebo odhad ziskov boli uverejnené a stále sa nenaplnili, no už nie sú platné, uveďte vyhlásenie v tom zmysle a vysvetlenie dôvodu, prečo takáto prognóza alebo odhad už nie sú platné. Takáto neplatná prognóza alebo odhad nepodlieha požiadavkám uvedeným v bodoch 7.2 a 7.3.

Bod 7.2.

Ak sa emitent rozhodne uviesť novú prognózu ziskov alebo nový odhad ziskov, alebo ak emitent uvedie predtým uverejnenú prognózu ziskov alebo predtým uverejnený odhad ziskov podľa bodu 7.1, prognóza alebo odhad ziskov musia byť jasné a jednoznačné a musia obsahovať vyhlásenie, v ktorom sa uvádzajú základné predpoklady, z ktorých emitent pri vypracúvaní prognózy alebo odhadu vychádzal.

Prognóza alebo odhad musia spĺňať tieto zásady:

a)

musí sa jasne rozlišovať medzi predpokladmi o faktoroch, ktoré členovia správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov môžu ovplyvniť, a predpokladmi o faktoroch, ktoré sú výlučne mimo vplyvu členov správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov;

b)

predpoklady musia byť primerané, ľahko zrozumiteľné pre investorov, konkrétne a presné a nesmú sa týkať všeobecnej presnosti odhadov, ktoré boli základom prognózy;

c)

v prípade prognózy musia predpoklady upriamiť pozornosť investora na tie neisté faktory, ktoré by mohli podstatne zmeniť výsledok prognózy.

Bod 7.3.

Prospekt musí obsahovať vyhlásenie, že prognóza alebo odhad ziskov boli vypracované a pripravené na takom základe, ktorý je súčasne:

a)

porovnateľný s historickými finančnými informáciami a

b)

v súlade s účtovnými politikami emitenta.

ODDIEL 8

SPRÁVNE, RIADIACE A DOZORNÉ ORGÁNY A VRCHOLOVÝ MANAŽMENT

Bod 8.1.

Mená, obchodné adresy a funkcie, ktoré zastávajú u emitenta, týchto osôb a uvedenie hlavných èinností, ktoré tieto osoby vykonávajú mimo tohto emitenta, ak sú tieto èinnosti vzh—adom na daného emitenta významné:

a)

členovia správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov;

b)

spoločníci s neobmedzeným ručením v prípade komanditnej spoločnosti so základným imaním;

c)

zakladatelia, ak bol emitent založený pred menej ako piatimi rokmi;

d)

každý vrcholový manažér, ktorý je dôležitý na určenie toho, či má emitent primerané odborné znalosti a skúsenosti pre riadenie svojej podnikateľskej činnosti.

Podrobné údaje o povahe akýchko—vek príbuzenských vzahov medzi ktorýmiko—vek z osôb uvedených v písmenách a) až d).

Ak takéto informácie ešte neboli zverejnené a v prípade nových èlenov správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov emitenta (od dátumu poslednej auditovanej roènej úètovnej závierky) a v prípade každej osoby uvedenej v písmenách b) a d) prvého pododseku tieto informácie:

a)

názvy všetkých spoločností a komanditných spoločností, v ktorých takéto osoby boli členom správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov alebo spoločníkom kedykoľvek počas predchádzajúcich piatich rokov, pričom sa musí uviesť, či táto osoba ešte je alebo už nie je členom správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov alebo spoločníkom. Netreba uvádzať všetky dcérske spoločnosti emitenta, v ktorých je daná osoba aj členom správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov;

b)

podrobné údaje o všetkých odsúdeniach týkajúcich sa podvodných priestupkov aspoň za predchádzajúcich päť rokov;

c)

podrobné údaje o všetkých konkurzných konaniach, nútených správach, likvidáciách alebo spoločnostiach v správe v súvislosti s osobami opísanými v písmenách a) a d) prvého pododseku, ktoré konali v jednej alebo viacerých z uvedených funkcií najmenej počas predchádzajúcich piatich rokov;

d)

podrobné údaje o každom úradnom verejnom obvinení a/alebo sankciách zahŕňajúcich takéto osoby zo strany štatutárnych alebo regulačných orgánov (vrátane určených profesijných orgánov) a či takéto osoby boli niekedy súdom vyhlásené za neschopné konať ako člen správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov emitenta alebo konať v oblasti riadenia alebo vedenia záležitostí ktoréhokoľvek emitenta aspoň za päť predchádzajúcich rokov.

Ak požiadavka na zverejnenie takýchto informácií neexistuje, musí sa urobi vyhlásenie v tom zmysle.

Bod 8.2.

Musia sa jasne uvies potenciálne konflikty záujmov medzi povinnosami, ktoré v mene emitenta vykonávajú osoby uvedené v bode 8.1, a ich súkromnými záujmami alebo inými povinnosami. Ak žiadne takéto konflikty neexistujú, musí sa urobi vyhlásenie v tom zmysle.

Každá dohoda alebo dohovor s hlavnými akcionármi, zákazníkmi, dodávate—mi alebo inými subjektmi, na základe ktorých bola ktoráko—vek osoba uvedená v bode 8.1 vybraná za èlena správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov alebo za èlena vrcholového manažmentu.

Podrobnosti o všetkých obmedzeniach odsúhlasených osobami uvedenými v bode 8.1, pokia— ide o disponovanie s ich podielmi na cenných papieroch emitenta v urèitom èasovom období.

ODDIEL 9

HLAVNÍ AKCIONÁRI

Bod 9.1.

Ak je to emitentovi známe, meno každej osoby okrem èlenov správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov, ktorá má priamo alebo nepriamo podiel na kapitáli alebo hlasovacích právach emitenta, oznamovaný pod—a vnútroštátnych právnych predpisov emitenta, spolu s výškou podielu každej takejto osoby k dátumu registraèného dokumentu alebo, ak takéto osoby neexistujú, príslušné vyhlásenie v zmysle, že takéto osoby neexistujú.

Bod 9.2.

Èi hlavní akcionári emitenta majú rozlièné hlasovacie práva alebo príslušné vyhlásenie v zmysle, že takéto rozlièné hlasovacie práva neexistujú.

Bod 9.3.

Ak je to emitentovi známe, uveïte, èi je emitent priamo alebo nepriamo vlastnený alebo ovládaný a kým a opíšte povahu takéhoto ovládania a opatrenia prijaté na zabezpeèenie toho, aby toto ovládanie nebolo zneužívané.

Bod 9.4.

Opis všetkých dohôd známych emitentovi, ktorých uplatòovanie môže ma neskôr za následok zmenu ovládania emitenta.

ODDIEL 10

TRANSAKCIE S PREPOJENÝMI SUBJEKTMI

Bod 10.1.

Podrobné údaje o transakciách s prepojenými subjektmi [èo sú na tieto úèely transakcie uvedené v štandardoch prijatých pod—a nariadenia (ES) è. 1606/2002], ktoré emitent realizoval od dátumu poslednej úètovnej závierky, sa musia zverejòova v súlade s príslušným štandardom prijatým pod—a nariadenia (ES) è. 1606/2002, pokia— je uplatnite—ný.

Ak sa takéto štandardy nevzahujú na emitenta, tak sa musia zverejni tieto informácie:

a)

povaha a rozsah všetkých transakcií, ktoré sú – ako jediná transakcia alebo ich súhrn – podstatné pre emitenta. Pokiaľ takéto transakcie s prepojenými subjektmi nie sú realizované na základe zásady trhového odstupu, uveďte vysvetlenie toho, prečo takéto transakcie neboli realizované na základe zásady trhového odstupu. V prípade nesplatených pôžičiek vrátane záruk akéhokoľvek druhu uveďte nesplatenú sumu;

b)

suma alebo percentuálny podiel, do výšky ktorého transakcie s prepojenými subjektmi tvoria časť obratu emitenta.

ODDIEL 11

FINANÈNÉ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA AKTÍV A ZÁVÄZKOV, FINANÈNEJ SITUÁCIE A ZISKOV A STRÁT EMITENTA

Bod 11.1.

Úètovná závierka

Úètovná závierka (roèná a polroèná) sa musí uverejòova za obdobie 12 mesiacov pred schválením prospektu.

Ak bola uverejnená aj roèná, aj polroèná úètovná závierka, vyžaduje sa len roèná úètovná závierka, ak je uverejnená k dátumu, ktorý je neskôr ako polroèná úètovná závierka.

Bod 11.2.

Audit roèných finanèných informácií

Bod 11.2.1.

Audítorská správa

Roèná úètovná závierka sa musí podrobi nezávislému auditu. Audítorská správa sa vypracúva v súlade so smernicou 2014/56/EÚ a nariadením (EÚ) è. 537/2014.

Ak sa neuplatòuje smernica 2014/56/EÚ a nariadenie (EÚ) è. 537/2014:

a)

ročná účtovná závierka musí byť auditovaná alebo sa musí o nej podať správa v tom zmysle, či na účely registračného dokumentu poskytuje verný a pravdivý obraz v súlade s audítorskými štandardmi uplatniteľnými v danom členskom štáte alebo v súlade s rovnocennou normou. V opačnom prípade musia byť v registračnom dokumente uvedené tieto informácie:

i)

zreteľné vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, ktoré audítorské štandardy boli použité;

ii)

vysvetlenie všetkých významných odchýlok od medzinárodných audítorských štandardov;

b)

ak audítorské správy o ročnej účtovnej závierke obsahujú výhrady, úpravy stanoviska, vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti alebo zdôraznenia skutočností, takéto výhrady, úpravy stanoviska, vylúčenia zodpovednosti alebo zdôraznenia skutočností musia byť zreprodukované v úplnom znení a musia byť pre ne uvedené dôvody.

Bod 11.2.2.

V registraènom dokumente uveïte ïalšie informácie, ktoré audítori podrobili auditu.

Bod 11.2.3.

Ak finanèné informácie v registraènom dokumente nie sú vybrané z auditovaných úètovných závierok emitenta, uveïte zdroj údajov a vyhlásenie, že údaje neboli podrobené auditu.

Bod 11.3.

Súdne a rozhodcovské konania

Informácie o všetkých vládnych, súdnych alebo rozhodcovských konaniach (vrátane všetkých takých konaní, ktoré sú doteraz prerokúvané alebo ktoré hrozia a ktorých si je emitent vedomý) poèas obdobia vzahujúceho sa aspoò na predchádzajúcich 12 mesiacov, ktoré mohli ma alebo mali v nedávnej minulosti významný vplyv na finanènú situáciu alebo ziskovos emitenta a/alebo skupiny, alebo uveïte príslušné vyhlásenie, že takéto konania neexistujú.

Bod 11.4.

Významná zmena finanènej situácie emitenta

Opis každej významnej zmeny finanènej situácie skupiny, ku ktorej došlo od konca posledného finanèného obdobia, za ktoré bola uverejnená buï auditovaná úètovná závierka alebo priebežné finanèné informácie, alebo uveïte príslušné vyhlásenie, že k takejto zmene nedošlo.

Bod 11.5.

Pro forma finanèné informácie

V prípade významnej hrubej zmeny uveïte opis toho, ako transakcia mohla ovplyvni aktíva, záväzky a výnosy emitenta, ak by sa transakcia bola vykonala na zaèiatku vykazovaného obdobia alebo k dátumu výkazu.

Táto požiadavka bude bežne splnená zahrnutím pro forma finanèných informácií. Tieto pro forma finanèné informácie sa musia predloži v podobe stanovenej v prílohe 20 a musia zahàòa informácie uvedené v tejto prílohe.

Pro forma finanèné informácie musí sprevádza správa, ktorú vypracovali nezávislí úètovníci alebo audítori.

Bod 11.6.

Dividendová politika

Opis politiky emitenta pre rozde—ovanie dividend a všetky príslušné obmedzenia.

Bod 11.6.1.

Výška dividendy na akciu za posledný úètovný rok, v prípade zmeny poètu akcií emitenta upravená na úèely porovnate—nosti.

ODDIEL 12

DOPLÒUJÚCE INFORMÁCIE

Bod 12.1.

Akciový kapitál

Informácie uvedené v bodoch 12.1.1 a 12.1.2 v roènej úètovnej závierke k dátumu najnovšej súvahy.

Bod 12.1.1.

Objem všetkých konvertibilných cenných papierov, vymenite—ných cenných papierov alebo cenných papierov s opènými listami, s uvedením podmienok, ktorými sa riadia, a postupov konverzie, výmeny alebo upisovania.

Bod 12.1.2.

Informácie a podmienky v súvislosti so všetkými nadobúdacími právami a/alebo povinnosami na schválený, ale neemitovaný kapitál, alebo na záväzok zvýši kapitál.

ODDIEL 13

REGULAÈNÉ ZVEREJÒOVANIE INFORMÁCIÍ

Bod 13.1.

Zhrnutie informácií zverejnených podľa nariadenia (EÚ) č. 596/2014 počas posledných 12 mesiacov, ktoré sú relevantné k dátumu prospektu. Zhrnutie sa predkladá v ľahko analyzovateľnej, stručnej a zrozumiteľnej forme a nesmie byť zopakovaním informácií už uverejnených na základe nariadenia (EÚ) č. 596/2014.

Zhrnutie sa uvádza v obmedzenom poète kategórií v závislosti od ich predmetu.

ODDIEL 14

VÝZNAMNÉ ZMLUVY

Bod 14.1.

Struèné zhrnutie každej významnej zmluvy, odlišnej od zmlúv, ktoré boli uzatvorené pri zvyèajnom výkone obchodnej èinnosti, ktorých je emitent alebo ktorýko—vek èlen skupiny úèastníkom, za dva roky bezprostredne predchádzajúce uverejneniu registraèného dokumentu.

Stručné zhrnutie každej ďalšej zmluvy (ktorá nie je zmluvou uzatvorenou pri zvyčajnom výkone obchodnej činnosti) uzatvorenej ktorýmkoľvek členom skupiny, ktorá obsahuje akékoľvek ustanovenie, na základe ktorého má ktorýkoľvek člen skupiny záväzok alebo nárok, ktoré sú pre skupinu významné k dátumu registračného dokumentu.

ODDIEL 15

DOSTUPNÉ DOKUMENTY

Bod 15.1.

Vyhlásenie o tom, že poèas platnosti registraèného dokumentu je v prípade potreby možné nahliadnu do týchto dokumentov:

a)

aktuálny zakladateľský dokument a stanovy emitenta;

b)

všetky správy, listiny a ostatné dokumenty, hodnotenia a stanoviská vypracované znalcom na žiadosť emitenta, ktorých akákoľvek časť je zaradená do registračného dokumentu alebo na ktorú sa v registračnom dokumente odkazuje.

Uveïte webovú lokalitu, na ktorej možno do týchto dokumentov nahliadnu.


PRÍLOHA 4

REGISTRAČNÝ DOKUMENT PRE PODIELOVÉ LISTY PODNIKOV KOLEKTÍVNEHO INVESTOVANIA UZATVORENÉHO TYPU

 

Popri informáciách požadovaných v tejto prílohe musí podnik kolektívneho investovania uviesť informácie požadované v oddieloch/bodoch 1, 2, 3, 4, 6, 7.1, 7.2.1, 8.4, 9 (hoci opis regulačného prostredia, v ktorom emitent pôsobí, sa musí týkať len regulačného prostredia relevantného pre investície emitenta), 11, 12, 13, 14, 15.2, 16, 17, 18 (okrem pro forma finančných informácií), 19, 20, 21 prílohy 1 alebo, ak podnik kolektívneho investovania spĺňa požiadavky článku 14 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1129, nasledujúce informácie požadované na základe odsekov a oddielov/bodov 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 v prílohe 3.

Ak podielové listy emituje podnik kolektívneho investovania, ktorý je koncipovaný ako spoločný fond spravovaný správcom fondu, informácie uvedené v oddieloch/bodoch 6, 12, 13, 14, 15.2, 16 a 20 prílohy 1 sa zverejňujú vo vzťahu k správcovi fondu, zatiaľ čo informácie uvedené v bodoch 2, 4 a 18 prílohy 1 sa zverejňujú vo vzťahu k fondu i vo vzťahu k správcovi fondu.

ODDIEL 1

INVESTIČNÝ CIEĽ A POLITIKA

Bod 1.1.

a)

Opis investičnej politiky, stratégie a cieľov podniku kolektívneho investovania;

b)

informácie o tom, kde podkladový podnik (podkladové podniky) kolektívneho investovania je/sú usadené, ak je daný podnik kolektívneho investovania fondom zahŕňajúcim ďalšie fondy;

c)

opis druhov aktív, do ktorých podnik kolektívneho investovania môže investovať;

d)

techniky, ktoré môže použiť, a všetky súvisiace riziká spolu s okolnosťami, za akých podnik kolektívneho investovania môže použiť pákový efekt;

e)

povolené druhy a zdroje pákového efektu a súvisiace riziká;

f)

všetky obmedzenia používania pákového efektu a všetky dohody v oblasti kolaterálu a opätovného použitia aktív;

g)

maximálna úroveň pákového efektu, ktorú možno použiť v mene podniku kolektívneho investovania.

Bod 1.2.

Opis postupov, pomocou ktorých môže podnik kolektívneho investovania zmeni svoju investiènú stratégiu alebo investiènú politiku alebo obe.

Bod 1.3.

Limity pákového efektu podniku kolektívneho investovania. Ak neexistujú žiadne takéto limity, uveïte vyhlásenie v tom zmysle.

Bod 1.4.

Zákonný štatút podniku kolektívneho investovania spolu s názvom každého regulátora v jeho krajine registrácie.

Bod 1.5.

Profil typického investora, pre ktorého je podnik kolektívneho investovania urèený.

Bod 1.6.

Vyhlásenie s potvrdením toho, že:

a)

[registračný dokument/prospekt] schválil [názov príslušného orgánu] ako príslušný orgán na základe nariadenia (EÚ) 2017/1129;

b)

[názov príslušného orgánu] len schvaľuje tento [registračný dokument/prospekt] ako dokument, ktorý spĺňa normy úplnosti, zrozumiteľnosti a konzistentnosti uvedené v nariadení (EÚ) 2017/1129;

c)

takéto schválenie by sa nemalo považovať za potvrdenie emitenta, ktorý je predmetom tohto [registračného dokumentu/prospektu].

ODDIEL 2

INVESTIÈNÉ OBMEDZENIA

Bod 2.1.

Vyhlásenie o investièných obmedzeniach, ktoré sa týkajú podniku kolektívneho investovania, pokia— nejaké sú, a uvedenie spôsobu informovania držite—ov cenných papierov o opatreniach, ktoré vykoná investièný manažér v prípade porušenia.

Bod 2.2.

Urèité informácie sa musia zverejni vtedy, keï viac než 20 % celkových aktív ktoréhoko—vek podniku kolektívneho investovania (okrem prípadu, keï sa registraèný dokument pre subjekt vypracúva v dôsledku uplatnenia bodu 2.3 alebo bodu 2.5) môže by buï:

a)

investovaných do ktoréhokoľvek jediného podkladového emitenta, buď priamo alebo nepriamo, alebo požičaných ktorémukoľvek jedinému podkladovému emitentovi (vrátane dcérskych alebo pridružených spoločností podkladového emitenta);

b)

investovaných do jedného alebo viacerých podnikov kolektívneho investovania, ktoré môžu investovať viac než 20 % svojich celkových aktív do iných podnikov kolektívneho investovania (otvoreného a/alebo uzatvoreného typu);

c)

vystavených riziku úverovej schopnosti alebo solventnosti ktorejkoľvek protistrany (vrátane jej dcérskych alebo pridružených spoločností);

Informácie uvedené v úvodnej vete zahàòajú v ktoromko—vek z nasledujúcich prípadov tieto údaje:

i)

ak podkladové cenné papiere nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom alebo rovnocennom trhu tretej krajiny alebo na rastovom trhu MSP, informácie týkajúce sa každého podkladového emitenta/podniku kolektívneho investovania/protistrany, ako by šlo o emitenta na účely minimálnych požiadaviek na zverejňovanie pre registračný dokument majetkových cenných papierov [v prípade písmena a)] alebo minimálnych požiadaviek na zverejňovanie pre registračný dokument pre podielové listy vydané podnikmi kolektívneho investovania uzatvoreného typu [v prípade písmena b)] alebo minimálnych požiadaviek na zverejňovanie pre registračný dokument pre veľkoobchodné nemajetkové cenné papiere [v prípade písmena c)];

ii)

ak cenné papiere emitované podkladovým emitentom/podnikom kolektívneho investovania/protistranou už boli prijaté na obchodovanie na regulovanom alebo rovnocennom trhu tretej krajiny alebo na rastovom trhu MSP, alebo ak sú obligácie zaručené subjektom prijatým na obchodovanie na regulovanom alebo na rovnocennom trhu tretej krajiny alebo na rastovom trhu MSP, uveďte názov, adresu, krajinu registrácie, charakter podnikateľskej činnosti a názov trhu, na ktorý sú jeho cenné papiere prijaté.

Požiadavka na zverejòovanie uvedená v bodoch i) a ii) sa neuplatòuje vtedy, keï nastane prekroèenie 20-percentnej prahovej hodnoty v dôsledku nárastu alebo poklesu hodnoty, zmien výmenných kurzov alebo z titulu získania práv, bonusov, benefitov vo forme kapitálu alebo z dôvodu akéhoko—vek iného kroku, ktorý má vplyv na každého držite—a uvedenej investície za predpokladu, že investièný manažér berie pri posudzovaní zmien investièného portfólia zrete— na prahovú hodnotu.

Ak podnik kolektívneho investovania vie príslušnému orgánu primerane preukáza, že nedokáže získa prístup k niektorým alebo všetkým informáciám požadovaným pod—a bodu i), podnik kolektívneho investovania musí zverejni všetky informácie, ku ktorým má prístup, ktorých si je vedomý a/alebo ktoré dokáže získa z informácií uverejnených podkladovým emitentom/podnikom kolektívneho investovania/protistranou s cie—om splni v èo najväèšej možnej miere požiadavky uvedené v bode i). V takomto prípade musí prospekt obsahova výrazné upozornenie, že podnik kolektívneho investovania nedokázal získa prístup ku konkrétnym položkám informácií, ktorých zahrnutie do prospektu by sa inak vyžadovalo, a preto sa vo vzahu ku konkrétnemu podkladovému emitentovi, podniku kolektívneho investovania alebo protistrane uvádza znížená úroveò zverejnených informácií.

Bod 2.3.

Ak podnik kolektívneho investovania investuje viac než 20 % svojich celkových aktív do iných podnikov kolektívneho investovania (otvoreného a/alebo uzatvoreného typu), zverejòuje sa opis takejto investície a ako sa vzh—adom na uvedené investície rozkladá riziko. Okrem toho sa navyše na všetky podkladové investície podniku kolektívneho investovania uplatòuje aj bod 2.2 tak, akoby tieto investície boli realizované priamo.

Bod 2.4.

S odvolaním sa na písmeno c) bodu 2.2, ak sa vopred zloží kolaterál na pokrytie tej èasti expozície voèi riziku ktorejko—vek jednej protistrany prekraèujúcej 20 % celkových aktív podniku kolektívneho investovania, uveïte podrobné údaje o takýchto dohodách o kolaterále.

Bod 2.5.

Ak podnik kolektívneho investovania investuje viac než 40 % svojich celkových aktív do iného podniku kolektívneho investovania, musí sa uvies jeden z týchto údajov:

a)

informácie súvisiace s každým podkladovým podnikom kolektívneho investovania, akoby šlo o emitenta v rámci minimálnych požiadaviek na zverejňovanie, ako sa uvádza v tejto prílohe;

b)

ak cenné papiere emitované podkladovým podnikom kolektívneho investovania už boli prijaté na obchodovanie na regulovanom alebo rovnocennom trhu tretej krajiny alebo na rastovom trhu MSP, alebo ak sú obligácie zaručené subjektom prijatým na obchodovanie na regulovanom alebo na rovnocennom trhu tretej krajiny alebo na rastovom trhu MSP, uveďte názov, adresu, krajinu registrácie, charakter podnikateľskej činnosti a názov trhu, na ktorý sú jeho cenné papiere prijaté.

Ak podnik kolektívneho investovania vie príslušnému orgánu primerane preukáza, že nedokáže získa prístup k niektorým alebo všetkým informáciám požadovaným pod—a bodu i), podnik kolektívneho investovania musí zverejni všetky informácie, ku ktorým má prístup, ktorých si je vedomý a/alebo ktoré dokáže získa z informácií uverejnených podkladovým emitentom/podnikom kolektívneho investovania/protistranou s cie—om splni v èo najväèšej možnej miere požiadavky uvedené v písmene a). V takomto prípade musí prospekt obsahova výrazné upozornenie, že podnik kolektívneho investovania nedokázal získa prístup ku konkrétnym položkám informácií, ktorých zahrnutie do prospektu by sa inak vyžadovalo, a preto sa vo vzahu ku konkrétnemu podkladovému emitentovi, podniku kolektívneho investovania alebo protistrane uvádza znížená úroveò zverejnených informácií.

Bod 2.6.

Fyzické komodity

Ak podnik kolektívneho investovania investuje priamo do fyzických komodít, uveïte túto skutoènos a percentuálny podiel celkových aktív, ktorý bude takto investovaný.

Bod 2.7.

Podniky kolektívneho investovania do nehnute—ností

Ak podnik kolektívneho investovania drží v rámci svojho investièného cie—a nehnute—nosti, zverejòuje sa percentuálny podiel portfólia, ktorý sa má investova do nehnute—ností, opis daných nehnute—ností a všetky významné náklady súvisiace s nadobudnutím a držbou takýchto nehnute—ností. Okrem toho musí by pripojený znalecký posudok nehnute—ností.

Požiadavky na zverejòovanie uvedené v bode 4.1 sa uplatòujú na:

a)

subjekt, ktorý vypracúva znalecký posudok;

b)

akýkoľvek iný subjekt zodpovedný za spravovanie nehnuteľnosti.

Bod 2.8.

Derivátové finanèné nástroje/nástroje peòažného trhu/meny

Ak podnik kolektívneho investovania investuje do derivátových finanèných nástrojov, nástrojov peòažného trhu alebo do mien inak než na úèely efektívneho riadenia portfólia (t. j. výhradne na úèely zníženia, prenosu alebo odstránenia investièného rizika v podkladových investíciách podniku kolektívneho investovania vrátane akejko—vek techniky alebo nástroja, ktoré sú použité na zabezpeèenie ochrany pred devízovými alebo úverovými rizikami), uveïte vyhlásenie, èi sa takéto investície využívajú na úèely hedžingu alebo investovania, a opis, èi a ako sa v súvislosti s uvedenými investíciami rozkladá riziko.

Bod 2.9.

Bod 2.2 sa nevzahuje na investície do cenných papierov emitovaných alebo zaruèených vládou, vládnou agentúrou alebo prostredníkom ktoréhoko—vek èlenského štátu, jeho regionálnych alebo miestnych orgánov alebo ktorýmko—vek èlenským štátom OECD.

Bod 2.10.

Bod 2.2 písm. a) sa nevzahuje na podnik kolektívneho investovania, ktorého investièným cie—om je bez podstatnej zmeny sledova investièný cie— všeobecne založeného a uznávaného uverejòovaného indexu. Zahrnie sa vyhlásenie, v ktorom sa uvádzajú podrobnosti o tom, kde je možné získa informácie o indexe.

ODDIEL 3

Poskytovatelia služieb pre žiadate—a

Bod 3.1.

Skutoèná alebo odhadovaná maximálna výška všetkých podstatných poplatkov, ktoré má priamo alebo nepriamo zaplati podnik kolektívneho investovania za všetky služby poskytnuté na základe dohôd uzavretých k dátumu alebo pred dátumom registraèného dokumentu a opis spôsobu, akým sa tieto poplatky vypoèítavajú.

Bod 3.2.

Opis všetkých poplatkov, ktoré má priamo alebo nepriamo zaplatiť podnik kolektívneho investovania, ktoré nemôžu byť kvantifikované podľa bodu 3.1 a ktoré sú alebo môžu byť podstatné.

Bod 3.3.

Ak ktorýkoľvek poskytovateľ služieb podniku kolektívneho investovania prijíma akékoľvek benefity od tretích strán (iných než od podniku kolektívneho investovania) na základe poskytovania akýchkoľvek služieb podniku kolektívneho investovania a takéto benefity nesmú vzniknúť podniku kolektívneho investovania, zverejňuje sa vyhlásenie s uvedením tejto skutočnosti, názvu danej tretej strany, ak je k dispozícii, a opisu druhu takýchto benefitov.

Bod 3.4.

Totožnosť poskytovateľov služieb a opis ich povinností a práv investora.

Bod 3.5.

Opis všetkých významných potenciálnych konfliktov záujmov, ktoré by ktorýkoľvek poskytovateľ služieb podniku kolektívneho investovania mohol mať, pokiaľ ide o ich povinnosti voči podniku kolektívneho investovania a povinnosti, ktoré má voči tretím stranám, a ich ostatné záujmy. Opis všetkých existujúcich opatrení na riešenie takýchto potenciálnych konfliktov.

ODDIEL 4

INVESTIČNÝ MANAŽÉR/PORADCOVIA

Bod 4.1.

Vzhľadom na každého investičného manažéra informácie, ktorých zverejnenie sa vyžaduje podľa bodov 4.1 až 4.4 a, ak je to podstatné, podľa bodu 5.3 prílohy 1 spolu s opisom jeho regulačného postavenia a skúseností.

Bod 4.2.

Vzhľadom na každý subjekt poskytujúci investičné poradenstvo týkajúce sa aktív podniku kolektívneho investovania, názov a stručný opis subjektu.

ODDIEL 5

ÚSCHOVA

Bod 5.1.

Úplný opis spôsobu, akým budú aktíva podniku kolektívneho investovania držané a kým a všetkých splnomocňovacích alebo podobných vzťahov medzi podnikom kolektívneho investovania a každou treťou stranou, pokiaľ ide o úschovu.

Ak sa vymenuje depozitár, správca (trustee) alebo iný splnomocnenec, uvádzajú sa tieto údaje:

a)

také informácie, ktorých zverejnenie sa vyžaduje podľa bodov 4.1 až 4.4 a, ak je to podstatné, podľa bodu 5.3 prílohy 1;

b)

opis záväzkov každej strany na základe dohody o úschove alebo podobnej dohody;

c)

všetky delegované dojednania o úschove;

d)

regulačné postavenie každej strany a jej delegátov.

Bod 5.2.

Ak iný subjekt, než sú subjekty uvedené v bode 5.1, má v držbe akékoľvek aktíva podniku kolektívneho investovania, uveďte opis spôsobu, akým sú tieto aktíva držané, spolu s opisom všetkých ďalších rizík.

ODDIEL 6

OCEŇOVANIE

Bod 6.1.

Opis postupu oceňovania a metodiky cenotvorby na oceňovanie aktív.

Bod 6.2.

Podrobnosti všetkých okolností, za ktorých môžu byť oceňovania pozastavené, a vyhlásenie o tom, ako sa takéto pozastavenie oznámi investorom.

ODDIEL 7

STRET ZODPOVEDNOSTÍ

Bod 7.1.

V prípade zastrešujúceho podniku kolektívneho investovania uveďte vyhlásenie o každom strete zodpovedností, ku ktorému by mohlo dôjsť medzi triedami investícií v iných podnikoch kolektívneho investovania, a všetky opatrenia prijaté na obmedzenie takéhoto stretu.

ODDIEL 8

FINANČNÉ INFORMÁCIE

Bod 8.1.

Ak podnik kolektívneho investovania nezačal činnosť a k dátumu registračného dokumentu nebola zostavená žiadna účtovná závierka od dátumu registrácie alebo zriadenia, uveďte vyhlásenie v tom zmysle.

Ak podnik kolektívneho investovania začal činnosť, uplatňujú sa ustanovenia oddielu 18 prílohy 1 alebo oddielu 11 prílohy 3, podľa konkrétneho prípadu.

Bod 8.2.

Komplexná a zmysluplná analýza portfólia podniku kolektívneho investovania. Ak portfólio nebolo podrobené auditu, musí byť zreteľne označené ako neauditované.

Bod 8.3.

Uveďte poslednú čistú hodnotu aktív podniku kolektívneho investovania alebo poslednú trhovú cenu podielových listov alebo akcií podniku kolektívneho investovania. Ak čistá hodnota aktív alebo posledná trhová hodnota podielových listov alebo akcií neboli podrobené auditu, musia byť zreteľne označené ako neauditované.


PRÍLOHA 5

REGISTRAČNÝ DOKUMENT PRE VKLADOVÉ POTVRDENKY VYDANÉ NA AKCIE

ODDIEL 1

INFORMÁCIE O EMITENTOVI PODKLADOVÝCH AKCIÍ

 

Pri vkladových potvrdenkách vydaných na akcie sa informácie o emitentovi podkladovej akcie uvádzajú v súlade s prílohou 1 k tomuto nariadeniu.

Pri vkladových potvrdenkách vydaných na akcie, ktoré spĺňajú požiadavky článku 14 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1129, sa informácie o emitentovi podkladovej akcie uvádzajú v súlade s prílohou 3 k tomuto nariadeniu.

ODDIEL 2

INFORMÁCIE O EMITENTOVI VKLADOVÝCH POTVRDENIEK

Primárna emisia

Sekundárne emisie

Bod 2.1.

Názov, registrované sídlo, identifikátor právneho subjektu (LEI) a hlavná administratívna prevádzkareň, ak je iná ako registrované sídlo.

Bod 2.2.

Dátum registrácie a dĺžka trvania emitenta, s výnimkou prípadu, keď je toto obdobie neurčité.

Bod 2.3.

Právne predpisy, na základe ktorých emitent vykonáva svoju činnosť, a právna forma, ktorú na základe týchto právnych predpisov prijal.


PRÍLOHA 6

REGISTRAČNÝ DOKUMENT PRE RETAILOVÉ NEMAJETKOVÉ CENNÉ PAPIERE

ODDIEL 1

ZODPOVEDNÉ OSOBY, INFORMÁCIE O TRETÍCH STRANÁCH, SPRÁVY EXPERTOV A SCHVÁLENIE PRÍSLUŠNÝM ORGÁNOM

Bod 1.1.

Identifikujte všetky osoby zodpovedné za informácie alebo akékoľvek ich časti uvedené v registračnom dokumente, pričom v druhom uvedenom prípade uveďte, o aké časti ide. V prípade fyzických osôb vrátane členov správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov emitenta, uveďte meno a funkciu osoby; v prípade právnických osôb uveďte názov a registrované sídlo.

Bod 1.2.

Vyhlásenie osôb zodpovedných za registračný dokument, že informácie obsiahnuté v registračnom dokumente sú podľa ich najlepšieho vedomia v súlade so skutočnosťou a že registračný dokument neobsahuje žiadne opomenutie, ktoré by mohlo ovplyvniť jeho význam.

Ak je to relevantné, vyhlásenie osôb zodpovedných za určité časti registračného dokumentu, že informácie obsiahnuté v tých častiach registračného dokumentu, za ktoré sú zodpovedné, sú podľa ich najlepšieho vedomia v súlade so skutočnosťou a že dané časti registračného dokumentu neobsahujú žiadne opomenutia, ktoré by mohli ovplyvniť jeho význam.

Bod 1.3.

Ak je vyhlásenie alebo správa, pripisovaná určitej osobe ako znalcovi, zahrnutá do registračného dokumentu, o tejto osobe uveďte tieto údaje:

a)

meno;

b)

obchodná adresa;

c)

kvalifikácie;

d)

významné záujmy v súvislosti s emitentom, ak existujú.

Ak boli vyhlásenia alebo správa vypracované na základe žiadosti emitenta, uveďte, že takéto vyhlásenie alebo správa boli zahrnuté do registračného dokumentu so súhlasom osoby, ktorá autorizovala obsah danej časti registračného dokumentu na účely prospektu.

Bod 1.4.

Ak sa informácie získali od tretej strany, uveďte potvrdenie o tom, že tieto informácie boli presne zreprodukované a že pokiaľ je emitentovi známe a je schopný to zistiť z informácií uverejnených touto treťou stranou, neboli vynechané žiadne skutočnosti, ktoré by spôsobili, že reprodukované informácie budú nesprávne alebo zavádzajúce. Okrem toho označte zdroj/zdroje informácií.

Bod 1.5.

Vyhlásenie, že:

a)

[registračný dokument/prospekt] schválil [názov príslušného orgánu] ako príslušný orgán na základe nariadenia (EÚ) 2017/1129;

b)

[názov príslušného orgánu] len schvaľuje tento [registračný dokument/prospekt] ako dokument, ktorý spĺňa normy úplnosti, zrozumiteľnosti a konzistentnosti uvedené v nariadení (EÚ) 2017/1129;

c)

takéto schválenie by sa nemalo považovať za potvrdenie emitenta, ktorý je predmetom tohto [registračného dokumentu/prospektu].

ODDIEL 2

ŠTATUTÁRNI AUDÍTORI

Bod 2.1.

Mená a adresy audítorov emitenta za obdobie, za ktoré sú uvedené historické finančné informácie (spolu s ich členstvom v profesijnej organizácii).

Bod 2.2.

Ak audítori odstúpili, boli odvolaní alebo neboli znovu vymenovaní počas obdobia, za ktoré sú uvedené historické finančné informácie, uveďte podrobnosti, ak sú podstatné.

ODDIEL 3

RIZIKOVÉ FAKTORY

Bod 3.1.

Opis významných rizík, ktoré sú špecifické pre emitenta a ktoré môžu mať vplyv na schopnosť emitenta plniť si záväzky vyplývajúce z cenných papierov, v obmedzenom počte kategórií, v oddiele s nadpisom „Rizikové faktory“.

V každej kategórii sa najprv stanovia najvýznamnejšie riziká, a to v posúdení emitenta, ponúkajúceho alebo osoby žiadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu, berúc do úvahy negatívny vplyv na emitenta a pravdepodobnosť ich výskytu. Rizikové faktory musia byť podložené obsahom registračného dokumentu.

ODDIEL 4

INFORMÁCIE O EMITENTOVI

Bod 4.1.

História a vývoj emitenta

Bod 4.1.1.

Úradný a obchodný názov emitenta

Bod 4.1.2.

Miesto registrácie emitenta, jeho registračné číslo a identifikátor právneho subjektu (LEI).

Bod 4.1.3.

Dátum registrácie a dĺžka trvania emitenta, s výnimkou prípadu, keď je toto obdobie neurčité.

Bod 4.1.4.

Sídlo a právna forma emitenta, právne predpisy, na základe ktorých emitent vykonáva činnosť, jeho krajina registrácie, adresa, telefónne číslo jeho registrovaného sídla (alebo hlavného miesta podnikania, ak je iné ako registrované sídlo) a webová lokalita emitenta, ak existuje, s vyhlásením, že informácie na tejto webovej lokalite netvoria súčasť prospektu s výnimkou prípadu, keď sú uvedené informácie do prospektu začlenené odkazom.

Bod 4.1.5.

Podrobné údaje o všetkých najnovších udalostiach, ktoré sú konkrétne pre daného emitenta a ktoré sú v podstatnej miere relevantné pre vyhodnotenie solventnosti emitenta.

Bod 4.1.6.

Úverové ratingy udelené emitentovi na žiadosť emitenta alebo v rámci spolupráce s ním pri procese ratingu. Krátke vysvetlenie zmyslu ratingov, ak tieto poskytovateľ ratingu už predtým uverejnil.

Bod 4.1.7.

Informácie o významných zmenách v štruktúre prijímania úverov a financovania emitenta od posledného účtovného roka;

Bod 4.1.8.

Opis očakávaného financovania činností emitenta

ODDIEL 5

PREHĽAD PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Bod 5.1.

Hlavné činnosti

Bod 5.1.1.

Opis hlavných činností emitenta vrátane:

a)

hlavných kategórií predávaných produktov a/alebo poskytovaných služieb;

b)

označenia všetkých významných nových produktov alebo činností;

c)

hlavných trhov, na ktorých emitent súťaží.

Bod 5.2.

Východisko pre všetky vyhlásenia emitenta, ktoré sa týkajú jeho postavenia v hospodárskej súťaži.

ODDIEL 6

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Bod 6.1.

Ak je emitent súčasťou skupiny, stručný opis skupiny a postavenia emitenta v tejto skupine. Tento opis môže mať formu diagramu znázorňujúceho organizačnú štruktúru alebo formu opisu s priloženým diagramom, ak to pomôže objasniť danú organizačnú štruktúru.

Bod 6.2.

Ak je emitent závislý od iných subjektov v rámci skupiny, musí sa to jasne uviesť spolu s vysvetlením takejto závislosti.

ODDIEL 7

INFORMÁCIE O TRENDOCH

Bod 7.1.

Opis:

a)

všetkých podstatných nepriaznivých zmien vo vyhliadkach emitenta od dátumu jeho poslednej uverejnenej auditovanej účtovnej závierky;

b)

všetkých významných zmien finančnej výkonnosti skupiny od konca posledného finančného obdobia, za ktoré boli uverejnené finančné informácie, až do dátumu registračného dokumentu.

Ak sa neuplatňuje ani jedna z uvedených možností, emitent uvedie príslušné vyhlásenie v tom zmysle, že k žiadnym takýmto zmenám nedošlo.

Bod 7.2.

Informácie o všetkých známych trendoch, neistotách, nárokoch, záväzkoch alebo udalostiach, pri ktorých je primerane pravdepodobné, že budú mať podstatný vplyv na vyhliadky emitenta aspoň na bežný účtovný rok.

ODDIEL 8

PROGNÓZY ALEBO ODHADY ZISKU

Bod 8.1.

Ak emitent dobrovoľne uvedie prognózu ziskov alebo odhad ziskov (ktoré sú stále nenaplnené a platné), uvedená prognóza alebo odhad zahrnuté do registračného dokumentu musia obsahovať informácie uvedené v bodoch 8.2 a 8.3. Ak prognóza ziskov alebo odhad ziskov boli uverejnené a stále sa nenaplnili, no už nie sú platné, uveďte vyhlásenie v tom zmysle a vysvetlenie dôvodu, prečo takáto prognóza alebo odhad ziskov už nie sú platné. Takáto neplatná prognóza alebo odhad nepodlieha požiadavkám uvedeným v bodoch 8.2 a 8.3.

Bod 8.2.

Ak sa emitent rozhodne uviesť novú prognózu ziskov alebo nový odhad ziskov, alebo ak emitent uvedie predtým uverejnenú prognózu ziskov alebo predtým uverejnený odhad ziskov podľa bodu 8.1, prognóza alebo odhad ziskov musia byť jasné a jednoznačné a musia obsahovať vyhlásenie, v ktorom sa uvádzajú základné predpoklady, z ktorých emitent pri vypracúvaní prognózy alebo odhadu vychádzal.

Prognóza alebo odhad musia spĺňať tieto zásady:

a)

musí sa jasne rozlišovať medzi predpokladmi o faktoroch, ktoré členovia správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov môžu ovplyvniť, a predpokladmi o faktoroch, ktoré sú výlučne mimo vplyvu členov správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov;

b)

predpoklady musia byť primerané, ľahko zrozumiteľné pre investorov, konkrétne a presné a nesmú sa týkať všeobecnej presnosti odhadov, ktoré boli základom prognózy; a

c)

v prípade prognózy musia predpoklady upriamiť pozornosť investora na tie neisté faktory, ktoré by mohli podstatne zmeniť výsledok prognózy.

Bod 8.3.

Prospekt musí obsahovať vyhlásenie, že prognóza alebo odhad ziskov boli vypracované a pripravené na takom základe, ktorý je súčasne:

a)

porovnateľný s historickými finančnými informáciami a

b)

v súlade s účtovnými politikami emitenta.

ODDIEL 9

SPRÁVNE, RIADIACE A DOZORNÉ ORGÁNY

Bod 9.1.

Mená, obchodné adresy a funkcie, ktoré zastávajú u emitenta, týchto osôb a uvedenie hlavných činností, ktoré tieto osoby vykonávajú mimo tohto emitenta, ak sú tieto činnosti vzhľadom na daného emitenta významné:

a)

členovia správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov;

b)

spoločníci s neobmedzeným ručením v prípade komanditnej spoločnosti so základným imaním.

Bod 9.2.

Konflikty záujmov správnych, riadiacich a dozorných orgánov

Musia sa jasne uviesť potenciálne konflikty záujmov medzi povinnosťami osôb uvedených v bode 9.1 voči emitentovi a ich súkromnými záujmami a/alebo inými povinnosťami. Ak žiadne takéto konflikty neexistujú, musí sa urobiť vyhlásenie v tom zmysle.

ODDIEL 10

HLAVNÍ AKCIONÁRI

Bod 10.1.

Ak je to emitentovi známe, uveďte, či je emitent priamo alebo nepriamo vlastnený alebo ovládaný a kým a opíšte povahu takéhoto ovládania a opatrenia prijaté na zabezpečenie toho, aby toto ovládanie nebolo zneužívané.

Bod 10.2.

Opis všetkých dohôd známych emitentovi, ktorých uplatňovanie môže mať neskôr za následok zmenu ovládania emitenta.

ODDIEL 11

FINANČNÉ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA AKTÍV A ZÁVÄZKOV, FINANČNEJ SITUÁCIE A ZISKOV A STRÁT EMITENTA

Bod 11.1.

Historické finančné informácie

Bod 11.1.1.

Historické finančné informácie, ktoré boli predmetom auditu, vzťahujúce sa na posledné dva účtovné roky (alebo také kratšie obdobie, počas ktorého emitent prevádzkoval činnosť) a audítorská správa za každý rok.

Bod 11.1.2.

Zmena účtovného referenčného dátumu

Ak emitent zmenil svoj účtovný referenčný dátum počas obdobia, za ktoré sa vyžadujú historické finančné informácie, auditované historické finančné informácie sa musia vzťahovať aspoň na 24 mesiacov alebo na celé obdobie, počas ktorého emitent prevádzkoval činnosť, podľa toho, ktoré obdobie je kratšie.

Bod 11.1.3.

Účtovné štandardy

Finančné informácie musia byť zostavené podľa medzinárodných štandardov finančného výkazníctva tak, ako ich schválila Únia v rámci nariadenia (ES) č. 1606/2002.

Ak sa nariadenie (ES) č. 1606/2002 neuplatňuje, finančné informácie sa musia zostaviť v súlade s jednými z týchto štandardov:

a)

vnútroštátnymi účtovnými štandardmi členského štátu pre emitentov z EHP, ako sa vyžaduje v smernici 2013/34/EÚ;

b)

vnútroštátnymi účtovnými štandardmi tretej krajiny rovnocennými s nariadením (ES) č. 1606/2002 pre emitentov z tretích krajín. Ak vnútroštátne účtovné štandardy takejto tretej krajiny nie sú rovnocenné s nariadením (ES) č. 1606/2002, účtovná závierka sa prepracuje v súlade s uvedeným nariadením.

Bod 11.1.4.

Zmena účtovného rámca

Posledné auditované historické finančné informácie, ktoré obsahujú porovnávacie informácie za predchádzajúci rok, musia byť prezentované a zostavené vo forme zodpovedajúcej rámcu účtovných štandardov, ktorá bude prijatá v najbližšej uverejnenej ročnej účtovnej závierke emitenta.

Zmeny existujúceho účtovného rámca emitenta si nevyžadujú, aby sa auditovaná účtovná závierka prepracovávala. Ak má však emitent v úmysle prijať vo svojej najbližšej uverejnenej účtovnej závierke nový rámec účtovných štandardov, posledný rok účtovnej závierky sa musí zostaviť a auditovať v súlade s týmto novým rámcom.

Bod 11.1.5.

Ak sa auditované finančné informácie zostavujú v súlade s vnútroštátnymi účtovnými štandardmi, finančné informácie požadované na základe tejto položky musia obsahovať aspoň:

a)

súvahu;

b)

výkaz ziskov a strát;

c)

výkaz o peňažných tokoch;

d)

účtovné politiky a vysvetľujúce poznámky.

Bod 11.1.6.

Konsolidovaná účtovná závierka

Ak emitent zostavuje individuálnu aj konsolidovanú účtovnú závierku, v registračnom dokumente uveďte aspoň konsolidovanú účtovnú závierku.

Bod 11.1.7.

Vek finančných informácií

Súvahový deň posledného roka auditovaných finančných informácií nesmie byť starší ako 18 mesiacov od dátumu registračného dokumentu.

Bod 11.2.

Priebežné a iné finančné informácie

Bod 11.2.1.

Ak emitent uverejnil štvrťročné alebo polročné finančné informácie od dátumu svojej poslednej auditovanej účtovnej závierky, tieto finančné informácie sa musia zaradiť do registračného dokumentu. Ak boli štvrťročné alebo polročné finančné informácie preskúmané alebo podrobené auditu, musí sa priložiť aj audítorská správa alebo správa o preskúmaní. Ak štvrťročné alebo polročné finančné informácie auditu podrobené neboli alebo ak neboli preskúmané, táto skutočnosť sa uvedie.

Ak je registračný dokument starší než deväť mesiacov po dátume poslednej auditovanej účtovnej závierky, musí obsahovať priebežné finančné informácie, ktoré môžu byť neauditované (v takomto prípade sa táto skutočnosť musí uviesť), vzťahujúce sa aspoň na prvých šesť mesiacov účtovného roka.

Priebežné finančné informácie zostavené buď v súlade s požiadavkami smernice 2013/34/EÚ alebo s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1606/2002, podľa konkrétneho prípadu.

Pri emitentoch, na ktorých sa nevzťahuje buď smernica 2013/34/EÚ alebo nariadenie (ES) č. 1606/2002, musia priebežné finančné informácie obsahovať porovnávacie výkazy za rovnaké obdobie predchádzajúceho účtovného roka s výnimkou prípadov, keď sa požiadavka na porovnávacie informácie zo súvahy môže splniť uvedením koncoročnej súvahy.

Bod 11.3.

Audit historických ročných finančných informácií

Bod 11.3.1.

Historické ročné finančné informácie sa musia podrobiť nezávislému auditu. Audítorská správa sa vypracúva v súlade so smernicou 2014/56/EÚ a nariadením (EÚ) č. 537/2014.

Ak sa neuplatňuje smernica 2014/56/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 537/2014:

a)

historické finančné informácie musia byť auditované alebo sa musí o nich podať správa v tom zmysle, či na účely registračného dokumentu poskytujú verný a pravdivý obraz v súlade s audítorskými štandardmi uplatniteľnými v danom členskom štáte alebo v súlade s rovnocennou normou;

b)

ak audítorské správy o historických finančných informáciách obsahujú výhrady, úpravy stanoviska, vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti alebo zdôraznenia skutočností, takéto výhrady, úpravy stanoviska, vylúčenia zodpovednosti alebo zdôraznenia skutočností musia byť zreprodukované v úplnom znení a musia byť pre ne uvedené dôvody.

Bod 11.3.2.

V registračnom dokumente uveďte ďalšie informácie, ktoré audítori podrobili auditu.

Bod 11.3.3.

Ak finančné informácie v registračnom dokumente nie sú vybrané z auditovaných účtovných závierok emitenta, uveďte zdroj údajov a vyhlásenie, že údaje neboli podrobené auditu.

Bod 11.4.

Súdne a rozhodcovské konania

Bod 11.4.1.

Informácie o všetkých vládnych, súdnych alebo rozhodcovských konaniach (vrátane všetkých takých konaní, ktoré sú doteraz prerokúvané alebo ktoré hrozia a ktorých si je emitent vedomý) počas obdobia vzťahujúceho sa aspoň na predchádzajúcich 12 mesiacov, ktoré mohli mať alebo mali v nedávnej minulosti významný vplyv na finančnú situáciu alebo ziskovosť emitenta a/alebo skupiny, alebo uveďte príslušné vyhlásenie, že takéto konania neexistujú.

Bod 11.5.

Významná zmena finančnej situácie emitenta

Bod 11.5.1.

Opis každej významnej zmeny finančnej situácie skupiny, ku ktorej došlo od konca posledného finančného obdobia, za ktoré boli uverejnené buď auditované finančné informácie alebo priebežné finančné informácie, alebo uveďte príslušné vyhlásenie, že k takejto zmene nedošlo.

ODDIEL 12

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Bod 12.1.

Akciový kapitál

Výška vydaného akciového kapitálu, počet a triedy akcií, z ktorých pozostáva, s podrobnými údajmi o ich základných charakteristických znakoch, časť vydaného akciového kapitálu, ktorá sa ešte musí splatiť, s uvedením počtu, celkovej menovitej hodnoty a druhu akcií, ktoré neboli ešte v plnej výške splatené, v prípade potreby rozpísané podľa rozsahu, v akom už boli splatené.

Bod 12.2.

Zakladateľský dokument a stanovy

Register a číslo položky, ak je to relevantné, a opis cieľov a zámerov emitenta a kde ich možno nájsť v zakladateľskom dokumente a v stanovách.

ODDIEL 13

VÝZNAMNÉ ZMLUVY

Bod 13.1.

Stručné zhrnutie všetkých významných zmlúv, ktoré neboli uzatvorené pri zvyčajnom výkone obchodnej činnosti emitenta a ktoré môžu mať za následok, že ktorýkoľvek člen skupiny bude mať záväzok alebo oprávnenie, ktoré je významné pre schopnosť emitenta splniť si záväzky voči držiteľom emitovaných cenných papierov.

ODDIEL 14

DOSTUPNÉ DOKUMENTY

Bod 14.1.

Vyhlásenie o tom, že počas platnosti registračného dokumentu je v prípade potreby možné nahliadnuť do týchto dokumentov:

a)

aktuálny zakladateľský dokument a stanovy emitenta;

b)

všetky správy, listiny a ostatné dokumenty, hodnotenia a stanoviská vypracované znalcom na žiadosť emitenta, ktorých akákoľvek časť je zaradená do registračného dokumentu alebo na ktorú sa v registračnom dokumente odkazuje.

Uveďte webovú lokalitu, na ktorej možno do týchto dokumentov nahliadnuť.


PRÍLOHA 7

REGISTRAČNÝ DOKUMENT PRE VEĽKOOBCHODNÉ NEMAJETKOVÉ CENNÉ PAPIERE

ODDIEL 1

ZODPOVEDNÉ OSOBY, INFORMÁCIE O TRETÍCH STRANÁCH, SPRÁVY EXPERTOV A SCHVÁLENIE PRÍSLUŠNÝM ORGÁNOM

Bod 1.1.

Identifikujte všetky osoby zodpovedné za informácie alebo akékoľvek ich časti uvedené v registračnom dokumente, pričom v druhom uvedenom prípade uveďte, o aké časti ide. V prípade fyzických osôb vrátane členov správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov emitenta, uveďte meno a funkciu osoby; v prípade právnických osôb uveďte názov a registrované sídlo.

Bod 1.2.

Vyhlásenie osôb zodpovedných za registračný dokument, že informácie obsiahnuté v registračnom dokumente sú podľa ich najlepšieho vedomia v súlade so skutočnosťou a že registračný dokument neobsahuje žiadne opomenutie, ktoré by mohlo ovplyvniť jeho význam.

Ak je to relevantné, vyhlásenie osôb zodpovedných za určité časti registračného dokumentu, že informácie obsiahnuté v tých častiach registračného dokumentu, za ktoré sú zodpovedné, sú podľa ich najlepšieho vedomia v súlade so skutočnosťou a že dané časti registračného dokumentu neobsahujú žiadne opomenutia, ktoré by mohli ovplyvniť jeho význam.

Bod 1.3.

Ak je vyhlásenie alebo správa, pripisovaná určitej osobe ako znalcovi, zahrnutá do registračného dokumentu, o tejto osobe uveďte tieto informácie:

a)

meno;

b)

obchodná adresa;

c)

kvalifikácie;

d)

významné záujmy v súvislosti s emitentom, ak existujú.

Ak boli vyhlásenia alebo správa vypracované na základe žiadosti emitenta, uveďte, že takéto vyhlásenie alebo správa boli zahrnuté do registračného dokumentu so súhlasom osoby, ktorá autorizovala obsah danej časti registračného dokumentu na účely prospektu.

Bod 1.4.

Ak sa informácie získali od tretej strany, uveďte potvrdenie o tom, že tieto informácie boli presne zreprodukované a že pokiaľ je emitentovi známe a je schopný to zistiť z informácií uverejnených touto treťou stranou, neboli vynechané žiadne skutočnosti, ktoré by spôsobili, že reprodukované informácie budú nesprávne alebo zavádzajúce. Okrem toho označte zdroj/zdroje informácií.

Bod 1.5.

Vyhlásenie, že:

a)

[registračný dokument/prospekt] schválil [názov príslušného orgánu] ako príslušný orgán na základe nariadenia (EÚ) 2017/1129;

b)

[názov príslušného orgánu] len schvaľuje tento [registračný dokument/prospekt] ako dokument, ktorý spĺňa normy úplnosti, zrozumiteľnosti a konzistentnosti uvedené v nariadení (EÚ) 2017/1129;

c)

takéto schválenie by sa nemalo považovať za potvrdenie emitenta, ktorý je predmetom tohto [registračného dokumentu/prospektu].

ODDIEL 2

ŠTATUTÁRNI AUDÍTORI

Bod 2.1.

Mená a adresy audítorov emitenta za obdobie, za ktoré sú uvedené historické finančné informácie (spolu s ich členstvom v profesijnej organizácii).

Bod 2.2.

Ak audítori odstúpili, boli odvolaní alebo neboli znovu vymenovaní počas obdobia, za ktoré sú uvedené historické finančné informácie, uveďte podrobnosti, ak sú podstatné.

ODDIEL 3

RIZIKOVÉ FAKTORY

Bod 3.1.

Opis významných rizík, ktoré sú špecifické pre emitenta a ktoré môžu mať vplyv na schopnosť emitenta plniť si záväzky vyplývajúce z cenných papierov, v obmedzenom počte kategórií, v oddiele s nadpisom „Rizikové faktory“.

V každej kategórii sa najprv stanovia najvýznamnejšie riziká, a to v posúdení emitenta, ponúkajúceho alebo osoby žiadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu, berúc do úvahy negatívny vplyv na emitenta a pravdepodobnosť ich výskytu. Rizikové faktory musia byť podložené obsahom registračného dokumentu.

ODDIEL 4

INFORMÁCIE O EMITENTOVI

Bod 4.1.

História a vývoj emitenta

Bod 4.1.1.

Úradný a obchodný názov emitenta

Bod 4.1.2.

Miesto registrácie emitenta, jeho registračné číslo a identifikátor právneho subjektu (LEI).

Bod 4.1.3.

Dátum registrácie a dĺžka trvania emitenta, s výnimkou prípadu, keď je toto obdobie neurčité.

Bod 4.1.4.

Sídlo a právna forma emitenta, právne predpisy, na základe ktorých emitent vykonáva činnosť, jeho krajina registrácie, adresa, telefónne číslo jeho registrovaného sídla (alebo hlavného miesta podnikania, ak je iné ako registrované sídlo) a webová lokalita emitenta, ak existuje, s vyhlásením, že informácie na tejto webovej lokalite netvoria súčasť prospektu s výnimkou prípadu, keď sú uvedené informácie do prospektu začlenené odkazom.

Bod 4.1.5.

Všetky najnovšie udalosti konkrétne pre daného emitenta, ktoré sú v podstatnej miere relevantné pre vyhodnotenie solventnosti emitenta.

Bod 4.1.6.

Úverové ratingy udelené emitentovi na žiadosť emitenta alebo v rámci spolupráce s ním pri procese ratingu.

ODDIEL 5

PREHĽAD PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Bod 5.1.

Hlavné činnosti

Bod 5.1.1.

Stručný opis hlavných činností emitenta s uvedením hlavných kategórií predávaných produktov a/alebo poskytovaných služieb.

Bod 5.1.2.

Východisko pre všetky vyhlásenia emitenta, ktoré sa týkajú jeho postavenia v hospodárskej súťaži.

ODDIEL 6

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Bod 6.1.

Ak je emitent súčasťou skupiny, stručný opis skupiny a postavenia emitenta v tejto skupine. Tento opis môže mať formu diagramu znázorňujúceho organizačnú štruktúru alebo formu opisu s priloženým diagramom, ak to pomôže objasniť danú organizačnú štruktúru.

Bod 6.2.

Ak je emitent závislý od iných subjektov v rámci skupiny, musí sa to jasne uviesť spolu s vysvetlením takejto závislosti.

ODDIEL 7

INFORMÁCIE O TRENDOCH

Bod 7.1.

Opis:

a)

všetkých podstatných nepriaznivých zmien vo vyhliadkach emitenta od dátumu jeho poslednej uverejnenej auditovanej účtovnej závierky; a

b)

všetkých významných zmien finančnej výkonnosti skupiny od konca posledného finančného obdobia, za ktoré boli uverejnené finančné informácie, až do dátumu registračného dokumentu.

Ak sa neuplatňuje ani jedna z uvedených možností, emitent by mal uviesť príslušné vyhlásenie/vyhlásenia v tom zmysle, že k žiadnym takýmto zmenám nedošlo.

ODDIEL 8

PROGNÓZY ALEBO ODHADY ZISKU

Bod 8.1.

Ak emitent dobrovoľne uvedie prognózu ziskov alebo odhad ziskov, táto prognóza alebo odhad ziskov musia byť jasné a jednoznačné a musia obsahovať vyhlásenie, v ktorom sa uvádzajú základné predpoklady, z ktorých emitent pri vypracúvaní prognózy alebo odhadu vychádzal.

Prognóza alebo odhad musia spĺňať tieto zásady:

a)

musí sa jasne rozlišovať medzi predpokladmi o faktoroch, ktoré členovia správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov môžu ovplyvniť, a predpokladmi o faktoroch, ktoré sú výlučne mimo vplyvu členov správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov;

b)

predpoklady musia byť primerané, ľahko zrozumiteľné pre investorov, konkrétne a presné a nesmú sa týkať všeobecnej presnosti odhadov, ktoré boli základom prognózy.

c)

v prípade prognózy musia predpoklady upriamiť pozornosť investora na tie neisté faktory, ktoré by mohli podstatne zmeniť výsledok prognózy.

Bod 8.2.

Prospekt musí obsahovať vyhlásenie, že prognóza alebo odhad ziskov boli vypracované a pripravené na takom základe, ktorý je súčasne:

a)

porovnateľný s historickými finančnými informáciami a

b)

v súlade s účtovnými politikami emitenta.

ODDIEL 9

SPRÁVNE, RIADIACE A DOZORNÉ ORGÁNY

Bod 9.1.

Mená, obchodné adresy a funkcie, ktoré zastávajú u emitenta, týchto osôb a uvedenie hlavných činností, ktoré tieto osoby vykonávajú mimo tohto emitenta, ak sú tieto činnosti vzhľadom na daného emitenta významné:

a)

členovia správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov;

b)

spoločníci s neobmedzeným ručením v prípade komanditnej spoločnosti so základným imaním.

Bod 9.2.

Konflikty záujmov správnych, riadiacich a dozorných orgánov

Musia sa jasne uviesť potenciálne konflikty záujmov medzi povinnosťami osôb uvedených v bode 9.1 voči emitentovi a ich súkromnými záujmami a/alebo inými povinnosťami. Ak žiadne takéto konflikty neexistujú, musí sa urobiť vyhlásenie v tom zmysle.

ODDIEL 10

HLAVNÍ AKCIONÁRI

Bod 10.1.

Ak je to emitentovi známe, uveďte, či je emitent priamo alebo nepriamo vlastnený alebo ovládaný a kým a opíšte povahu takéhoto ovládania a opatrenia prijaté na zabezpečenie toho, aby toto ovládanie nebolo zneužívané.

Bod 10.2.

Opis všetkých dohôd známych emitentovi, ktorých uplatňovanie môže mať neskôr za následok zmenu ovládania emitenta.

ODDIEL 11

FINANČNÉ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA AKTÍV A ZÁVÄZKOV, FINANČNEJ SITUÁCIE A ZISKOV A STRÁT EMITENTA

Bod 11.1.

Historické finančné informácie

Bod 11.1.1.

Historické finančné informácie vzťahujúce sa na posledné dva účtovné roky (najmenej 24 mesiacov) alebo také kratšie obdobie, počas ktorého emitent prevádzkoval činnosť a audítorská správa za každý rok.

Bod 11.1.2.

Zmena účtovného referenčného dátumu

Ak emitent zmenil svoj účtovný referenčný dátum počas obdobia, za ktoré sa vyžadujú historické finančné informácie, auditované historické finančné informácie sa musia vzťahovať aspoň na 24 mesiacov alebo na celé obdobie, počas ktorého emitent prevádzkoval činnosť, podľa toho, ktoré obdobie je kratšie.

Bod 11.1.3.

Účtovné štandardy

Finančné informácie musia byť zostavené podľa medzinárodných štandardov finančného výkazníctva tak, ako ich schválila Únia v rámci nariadenia (ES) č. 1606/2002.

Ak sa nariadenie (ES) č. 1606/2002 neuplatňuje, účtovná závierka sa musí zostaviť v súlade s:

a)

vnútroštátnymi účtovnými štandardmi členského štátu pre emitentov z EHP, ako sa vyžaduje v smernici 2013/34/EÚ;

b)

vnútroštátnymi účtovnými štandardmi tretej krajiny rovnocennými s nariadením (ES) č. 1606/2002 pre emitentov z tretích krajín.

V opačnom prípade musia byť v registračnom dokumente uvedené tieto informácie:

a)

zreteľné vyhlásenie, že finančné informácie obsiahnuté v registračnom dokumente neboli zostavené v súlade s medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva, ako ich Únia schválila nariadením (ES) č. 1606/2002, a že finančné informácie by mohli obsahovať významné rozdiely, ak by sa na historické finančné informácie bolo uplatnilo nariadenie (ES) č. 1606/2002;

b)

bezprostredne po historických finančných informáciách podrobný opis rozdielov medzi nariadením (ES) č. 1606/2002, ako ho prijala Únia, a účtovnými zásadami, ktoré prijal emitent pri zostavovaní svojej ročnej účtovnej závierky.

Bod 11.1.4.

Ak sa auditované finančné informácie zostavujú v súlade s vnútroštátnymi účtovnými štandardmi, tieto finančné informácie musia obsahovať aspoň:

a)

súvahu;

b)

výkaz ziskov a strát;

c)

účtovné politiky a vysvetľujúce poznámky.

Bod 11.1.5.

Konsolidovaná účtovná závierka

Ak emitent zostavuje individuálnu aj konsolidovanú účtovnú závierku, v registračnom dokumente uveďte aspoň konsolidovanú účtovnú závierku.

Bod 11.1.6.

Vek finančných informácií

Súvahový deň posledného roka auditovaných finančných informácií nesmie byť starší ako 18 mesiacov od dátumu registračného dokumentu.

Bod 11.2.

Audit historických finančných informácií

Bod 11.2.1.

Historické finančné informácie sa musia podrobiť nezávislému auditu. Audítorská správa sa vypracúva v súlade so smernicou 2014/56/EÚ a nariadením (EÚ) č. 537/2014.

Ak sa neuplatňuje smernica 2014/56/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 537/2014:

a)

historické finančné informácie musia byť auditované alebo sa musí o nich podať správa v tom zmysle, či na účely registračného dokumentu poskytujú verný a pravdivý obraz v súlade s audítorskými štandardmi uplatniteľnými v danom členskom štáte alebo v súlade s rovnocennou normou;

V opačnom prípade musia byť v registračnom dokumente uvedené tieto informácie:

i)

zreteľné vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, ktoré audítorské štandardy boli použité;

ii)

vysvetlenie všetkých významných odchýlok od medzinárodných audítorských štandardov;

b)

ak audítorské správy o historických finančných informáciách obsahujú výhrady, úpravy stanoviska, vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti alebo zdôraznenia skutočností, takéto výhrady, úpravy stanoviska, vylúčenia zodpovednosti alebo zdôraznenia skutočností musia byť zreprodukované v úplnom znení a musia byť pre ne uvedené dôvody.

Bod 11.2.2.

V registračnom dokumente uveďte ďalšie informácie, ktoré audítori podrobili auditu.

Bod 11.2.3.

Ak finančné informácie v registračnom dokumente nie sú vybrané z auditovaných účtovných závierok emitenta, uveďte zdroj údajov a vyhlásenie, že údaje neboli podrobené auditu.

Bod 11.3.

Súdne a rozhodcovské konania

Bod 11.3.1.

Informácie o všetkých vládnych, súdnych alebo rozhodcovských konaniach (vrátane všetkých takých konaní, ktoré sú doteraz prerokúvané alebo ktoré hrozia a ktorých si je emitent vedomý) počas obdobia vzťahujúceho sa aspoň na predchádzajúcich 12 mesiacov, ktoré mohli mať alebo mali v nedávnej minulosti významný vplyv na finančnú situáciu alebo ziskovosť emitenta a/alebo skupiny, alebo uveďte príslušné vyhlásenie, že takéto konania neexistujú.

Bod 11.4.

Významná zmena finančnej situácie emitenta

Bod 11.4.1.

Opis každej významnej zmeny finančnej situácie skupiny, ku ktorej došlo od konca posledného finančného obdobia, za ktoré boli uverejnené buď auditované finančné informácie alebo priebežné finančné informácie, alebo uveďte príslušné vyhlásenie, že k takejto zmene nedošlo.

ODDIEL 12

VÝZNAMNÉ ZMLUVY

Bod 12.1.

Stručné zhrnutie všetkých významných zmlúv, ktoré neboli uzatvorené pri zvyčajnom výkone obchodnej činnosti emitenta a ktoré môžu mať za následok, že ktorýkoľvek člen skupiny bude mať záväzok alebo oprávnenie, ktoré je významné pre schopnosť emitenta splniť si záväzky voči držiteľom emitovaných cenných papierov.

ODDIEL 13

DOSTUPNÉ DOKUMENTY

Bod 13.1.

Vyhlásenie o tom, že počas platnosti registračného dokumentu je v prípade potreby možné nahliadnuť do týchto dokumentov:

a)

aktuálny zakladateľský dokument a stanovy emitenta;

b)

všetky správy, listiny a ostatné dokumenty, hodnotenia a stanoviská vypracované znalcom na žiadosť emitenta, ktorých akákoľvek časť je zaradená do registračného dokumentu alebo na ktorú sa v registračnom dokumente odkazuje.

Uveďte webovú lokalitu, na ktorej možno do týchto dokumentov nahliadnuť.


PRÍLOHA 8

REGISTRAČNÝ DOKUMENT PRE NEMAJETKOVÉ CENNÉ PAPIERE SEKUNDÁRNEJ EMISIE

ODDIEL 1

ZODPOVEDNÉ OSOBY, INFORMÁCIE O TRETÍCH STRANÁCH, SPRÁVY EXPERTOV A SCHVÁLENIE PRÍSLUŠNÝM ORGÁNOM

Bod 1.1.

Identifikujte všetky osoby zodpovedné za informácie alebo akékoľvek ich časti uvedené v registračnom dokumente, pričom v druhom uvedenom prípade uveďte, o aké časti ide. V prípade fyzických osôb vrátane členov správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov emitenta, uveďte meno a funkciu osoby; v prípade právnických osôb uveďte názov a registrované sídlo.

Bod 1.2.

Vyhlásenie osôb zodpovedných za registračný dokument, že informácie obsiahnuté v registračnom dokumente sú podľa ich najlepšieho vedomia v súlade so skutočnosťou a že registračný dokument neobsahuje žiadne opomenutie, ktoré by mohlo ovplyvniť jeho význam.

Ak je to relevantné, vyhlásenie osôb zodpovedných za určité časti registračného dokumentu, že informácie obsiahnuté v tých častiach registračného dokumentu, za ktoré sú zodpovedné, sú podľa ich najlepšieho vedomia v súlade so skutočnosťou a že dané časti registračného dokumentu neobsahujú žiadne opomenutia, ktoré by mohli ovplyvniť jeho význam.

Bod 1.3.

Ak je vyhlásenie alebo správa, pripisovaná určitej osobe ako znalcovi, zahrnutá do registračného dokumentu, o tejto osobe uveďte tieto podrobné údaje:

a)

meno;

b)

obchodná adresa;

c)

kvalifikácie;

d)

významné záujmy v súvislosti s emitentom, ak existujú.

Ak boli vyhlásenia alebo správa vypracované na základe žiadosti emitenta, uveďte, že takéto vyhlásenie alebo správa boli zahrnuté do registračného dokumentu so súhlasom osoby, ktorá autorizovala obsah danej časti registračného dokumentu na účely prospektu.

Bod 1.4.

Ak sa informácie získali od tretej strany, uveďte potvrdenie o tom, že tieto informácie boli presne zreprodukované a že pokiaľ je emitentovi známe a je schopný to zistiť z informácií uverejnených touto treťou stranou, neboli vynechané žiadne skutočnosti, ktoré by spôsobili, že reprodukované informácie budú nesprávne alebo zavádzajúce. Okrem toho označte zdroj/zdroje informácií.

Bod 1.5.

Vyhlásenie, že:

a)

[registračný dokument/prospekt] schválil [názov príslušného orgánu] ako príslušný orgán na základe nariadenia (EÚ) 2017/1129;

b)

[názov príslušného orgánu] len schvaľuje tento [registračný dokument/prospekt] ako dokument, ktorý spĺňa normy úplnosti, zrozumiteľnosti a konzistentnosti uvedené v nariadení (EÚ) 2017/1129;

c)

takéto schválenie sa nesmie považovať za potvrdenie emitenta, ktorý je predmetom tohto [registračného dokumentu/prospektu].

d)

[registračný dokument/prospekt] bol vypracovaný v rámci zjednodušeného prospektu v súlade s článkom 14 nariadenia (EÚ) 2017/1129.

ODDIEL 2

ŠTATUTÁRNI AUDÍTORI

Bod 2.1.

Mená audítorov emitenta v období, za ktoré sú uvedené historické finančné informácie (spolu s údajmi o ich členstve v profesijnej organizácii).

ODDIEL 3

RIZIKOVÉ FAKTORY

Bod 3.1.

Opis významných rizík, ktoré sú špecifické pre emitenta a ktoré môžu mať vplyv na schopnosť emitenta plniť si záväzky vyplývajúce z cenných papierov, v obmedzenom počte kategórií, v oddiele s nadpisom „Rizikové faktory“.

V každej kategórii sa najprv stanovia najvýznamnejšie riziká, a to v posúdení emitenta, ponúkajúceho alebo osoby žiadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu, berúc do úvahy negatívny vplyv na emitenta a pravdepodobnosť ich výskytu. Rizikové faktory musia byť podložené obsahom registračného dokumentu.

ODDIEL 4

INFORMÁCIE O EMITENTOVI

Bod 4.1.

Úradný a obchodný názov emitenta.

Bod 4.2.

Sídlo a právna forma emitenta, identifikátor právneho subjektu (LEI), právne predpisy, na základe ktorých emitent vykonáva činnosť, jeho krajina registrácie, adresa, telefónne číslo jeho registrovaného sídla (alebo hlavného miesta podnikania, ak je iné ako registrované sídlo) a webová lokalita emitenta, ak existuje, s vyhlásením, že informácie na tejto webovej lokalite netvoria súčasť prospektu s výnimkou prípadu, keď sú uvedené informácie do prospektu začlenené odkazom.

ODDIEL 5

PREHĽAD PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Bod 5.1.

Stručný opis hlavných činností emitenta s uvedením hlavných kategórií predávaných produktov a/alebo poskytovaných služieb.

ODDIEL 6

INFORMÁCIE O TRENDOCH

Bod 6.1.

Opis:

a)

všetkých podstatných nepriaznivých zmien vo vyhliadkach emitenta od dátumu jeho poslednej uverejnenej auditovanej účtovnej závierky;

b)

všetkých významných zmien finančnej výkonnosti skupiny od konca posledného finančného obdobia, za ktoré boli uverejnené finančné informácie, až do dátumu registračného dokumentu.

Ak sa neuplatňuje ani písmeno a), ani písmeno b), emitent by mal uviesť príslušné vyhlásenie v tom zmysle, že k žiadnym takýmto zmenám nedošlo.

Bod 6.2 (len retail)

Informácie o všetkých známych trendoch, neistotách, nárokoch, záväzkoch alebo udalostiach, pri ktorých je primerane pravdepodobné, že budú mať podstatný vplyv na vyhliadky emitenta aspoň na bežný účtovný rok.

ODDIEL 7

PROGNÓZY ALEBO ODHADY ZISKU

Bod 7.1.

Ak emitent dobrovoľne uvedie prognózu ziskov alebo odhad ziskov (ktoré sú stále nenaplnené a platné), uvedená prognóza alebo odhad zahrnuté do registračného dokumentu musia obsahovať informácie uvedené v bodoch 7.2 a 7.3. Ak prognóza ziskov alebo odhad ziskov boli uverejnené a stále sa nenaplnili, no už nie sú platné, uveďte vyhlásenie v tom zmysle a vysvetlenie dôvodu, prečo takáto prognóza alebo odhad ziskov už nie sú platné. Takáto neplatná prognóza alebo odhad nepodlieha požiadavkám uvedeným v bodoch 7.2 až 7.3.

O zahrnutí alebo nezahrnutí prognózy alebo odhadu ziskov rozhoduje emitent. Ak k zahrnutiu takejto prognózy alebo odhadu dôjde, registračný dokument musí obsahovať informácie uvedené v bodoch 7.2 a 7.3.

Bod 7.2.

Ak sa emitent rozhodne uviesť novú prognózu ziskov alebo nový odhad ziskov, alebo ak emitent uvedie predtým uverejnenú prognózu ziskov alebo predtým uverejnený odhad ziskov podľa bodu 7.1, prognóza alebo odhad ziskov musia byť jasné a jednoznačné a musia obsahovať vyhlásenie, v ktorom sa uvádzajú základné predpoklady, z ktorých emitent pri vypracúvaní prognózy alebo odhadu vychádzal.

Prognóza alebo odhad musia spĺňať tieto zásady:

a)

musí sa jasne rozlišovať medzi predpokladmi o faktoroch, ktoré členovia správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov môžu ovplyvniť, a predpokladmi o faktoroch, ktoré sú výlučne mimo vplyvu členov správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov;

b)

predpoklady musia byť primerané, ľahko zrozumiteľné pre investorov, konkrétne a presné a nesmú sa týkať všeobecnej presnosti odhadov, ktoré boli základom prognózy; a

c)

v prípade prognózy musia predpoklady upriamiť pozornosť investora na tie neisté faktory, ktoré by mohli podstatne zmeniť výsledok prognózy.

Bod 7.3.

Prospekt musí obsahovať vyhlásenie, že prognóza alebo odhad ziskov boli vypracované a pripravené na takom základe, ktorý je súčasne:

a)

porovnateľný s historickými finančnými informáciami a

b)

v súlade s účtovnými politikami emitenta.

ODDIEL 8

SPRÁVNE, RIADIACE A DOZORNÉ ORGÁNY A VRCHOLOVÝ MANAŽMENT

Bod 8.1.

Mená, obchodné adresy a funkcie, ktoré zastávajú u emitenta, týchto osôb a uvedenie hlavných činností, ktoré tieto osoby vykonávajú mimo tohto emitenta, ak sú tieto činnosti vzhľadom na daného emitenta významné:

a)

členovia správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov;

b)

spoločníci s neobmedzeným ručením v prípade komanditnej spoločnosti so základným imaním.

Bod 8.2.

Musia sa jasne uviesť potenciálne konflikty záujmov medzi povinnosťami, ktoré v mene emitenta vykonávajú osoby uvedené v bode 8.1, a ich súkromnými záujmami alebo inými povinnosťami. Ak žiadne takéto konflikty neexistujú, musí sa urobiť vyhlásenie v tom zmysle.

ODDIEL 9

HLAVNÍ AKCIONÁRI

Bod 9.1.

Ak je to emitentovi známe, uveďte, či je emitent priamo alebo nepriamo vlastnený alebo ovládaný a kým a opíšte povahu takéhoto ovládania a opatrenia prijaté na zabezpečenie toho, aby toto ovládanie nebolo zneužívané.

Bod 9.2.

Opis všetkých dohôd známych emitentovi, ktorých uplatňovanie môže mať neskôr za následok zmenu ovládania emitenta.

ODDIEL 10

FINANČNÉ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA AKTÍV A ZÁVÄZKOV, FINANČNEJ SITUÁCIE A ZISKOV A STRÁT EMITENTA

Bod 10.1.

Účtovná závierka

Účtovná závierka (ročná a polročná), ktorá sa musí uverejňovať za obdobie 12 mesiacov pred schválením prospektu.

Ak bola uverejnená aj ročná, aj polročná účtovná závierka, vyžaduje sa len ročná účtovná závierka, ak je uverejnená k dátumu, ktorý je neskôr ako polročná účtovná závierka.

Bod 10.2.

Audit ročných finančných informácií

Bod 10.2.1.

Audítorská správa

Ročná účtovná závierka sa musí podrobiť nezávislému auditu. Audítorská správa sa vypracúva v súlade so smernicou 2014/56/EÚ a nariadením (EÚ) č. 537/2014.

Ak sa neuplatňuje smernica 2014/56/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 537/2014:

a)

ročná účtovná závierka musí byť auditovaná alebo sa musí o nej podať správa v tom zmysle, či na účely registračného dokumentu poskytuje verný a pravdivý obraz v súlade s audítorskými štandardmi uplatniteľnými v danom členskom štáte alebo v súlade s rovnocennou normou. V opačnom prípade musia byť v registračnom dokumente uvedené tieto informácie:

i)

zreteľné vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, ktoré audítorské štandardy boli použité;

ii)

vysvetlenie všetkých významných odchýlok od medzinárodných audítorských štandardov;

b)

ak audítorské správy o ročnej účtovnej závierke obsahujú výhrady, úpravy stanoviska, vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti alebo zdôraznenia skutočností, takéto výhrady, úpravy stanoviska, vylúčenia zodpovednosti alebo zdôraznenia skutočností musia byť zreprodukované v úplnom znení a musia byť pre ne uvedené dôvody.

Bod 10.2.2.

V registračnom dokumente uveďte ďalšie informácie, ktoré audítori podrobili auditu.

Bod 10.2.3.

Ak finančné informácie v registračnom dokumente nie sú vybrané z auditovaných účtovných závierok emitenta, uveďte zdroj údajov a označte tie údaje, ktoré neboli podrobené auditu.

Bod 10.3.

Súdne a rozhodcovské konania

Informácie o všetkých vládnych, súdnych alebo rozhodcovských konaniach (vrátane všetkých takých konaní, ktoré sú doteraz prerokúvané alebo ktoré hrozia a ktorých si je emitent vedomý) počas obdobia vzťahujúceho sa aspoň na predchádzajúcich 12 mesiacov, ktoré mohli mať alebo mali v nedávnej minulosti významný vplyv na finančnú situáciu alebo ziskovosť emitenta a/alebo skupiny, alebo uveďte príslušné vyhlásenie, že takéto konania neexistujú.

Bod 10.4.

Významná zmena finančnej situácie emitenta

Opis každej významnej zmeny finančnej situácie skupiny, ku ktorej došlo od konca posledného finančného obdobia, za ktoré bola uverejnená buď auditovaná účtovná závierka alebo priebežné finančné informácie, alebo uveďte príslušné vyhlásenie, že k takejto zmene nedošlo.

ODDIEL 11

REGULAČNÉ ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ

Bod 11.1.

Zhrnutie informácií zverejnených podľa nariadenia (EÚ) č. 596/2014 počas posledných 12 mesiacov, ktoré sú relevantné k dátumu prospektu. Zhrnutie sa predkladá v ľahko analyzovateľnej, stručnej a zrozumiteľnej forme a nesmie byť zopakovaním informácií už uverejnených na základe nariadenia (EÚ) č. 596/2014.

Zhrnutie sa uvádza v obmedzenom počte kategórií v závislosti od ich predmetu.

ODDIEL 12

VÝZNAMNÉ ZMLUVY

Bod 12.1.

Stručné zhrnutie všetkých významných zmlúv, ktoré neboli uzatvorené pri zvyčajnom výkone obchodnej činnosti emitenta a ktoré môžu mať za následok, že ktorýkoľvek člen skupiny bude mať záväzok alebo oprávnenie, ktoré je významné pre schopnosť emitenta splniť si záväzky voči držiteľom emitovaných cenných papierov.

ODDIEL 13

DOSTUPNÉ DOKUMENTY

Bod 13.1.

Vyhlásenie o tom, že počas platnosti registračného dokumentu je v prípade potreby možné nahliadnuť do týchto dokumentov:

a)

aktuálny zakladateľský dokument a stanovy emitenta;

b)

všetky správy, listiny a ostatné dokumenty, hodnotenia a stanoviská vypracované znalcom na žiadosť emitenta, ktorých akákoľvek časť je zaradená do registračného dokumentu alebo na ktorú sa v registračnom dokumente odkazuje.

Uveďte webovú lokalitu, na ktorej možno do týchto dokumentov nahliadnuť.


PRÍLOHA 9

REGISTRAČNÝ DOKUMENT PRE CENNÉ PAPIERE ZABEZPEČENÉ AKTÍVAMI

ODDIEL 1

ZODPOVEDNÉ OSOBY, INFORMÁCIE O TRETÍCH STRANÁCH, SPRÁVY EXPERTOV A SCHVÁLENIE PRÍSLUŠNÝM ORGÁNOM

Bod 1.1.

Identifikujte všetky osoby zodpovedné za informácie alebo akékoľvek ich časti uvedené v registračnom dokumente, pričom v druhom uvedenom prípade uveďte, o aké časti ide. V prípade fyzických osôb vrátane členov správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov emitenta, uveďte meno a funkciu osoby; v prípade právnických osôb uveďte názov a registrované sídlo.

Bod 1.2.

Vyhlásenie osôb zodpovedných za registračný dokument, že informácie obsiahnuté v registračnom dokumente sú podľa ich najlepšieho vedomia v súlade so skutočnosťou a že registračný dokument neobsahuje žiadne opomenutie, ktoré by mohlo ovplyvniť jeho význam.

Ak je to relevantné, vyhlásenie osôb zodpovedných za určité časti registračného dokumentu, že informácie obsiahnuté v tých častiach registračného dokumentu, za ktoré sú zodpovedné, sú podľa ich najlepšieho vedomia v súlade so skutočnosťou a že dané časti registračného dokumentu neobsahujú žiadne opomenutia, ktoré by mohli ovplyvniť jeho význam.

Bod 1.3.

Ak je vyhlásenie alebo správa, pripisovaná určitej osobe ako znalcovi, zahrnutá do registračného dokumentu, o tejto osobe uveďte tieto podrobné údaje:

a)

meno;

b)

obchodná adresa;

c)

kvalifikácie;

d)

významné záujmy v súvislosti s emitentom, ak existujú.

Ak boli vyhlásenia alebo správa vypracované na základe žiadosti emitenta, uveďte, že takéto vyhlásenie alebo správa boli zahrnuté do registračného dokumentu so súhlasom osoby, ktorá autorizovala obsah danej časti registračného dokumentu na účely prospektu.

Bod 1.4.

Ak sa informácie získali od tretej strany, uveďte potvrdenie o tom, že tieto informácie boli správne zreprodukované a že pokiaľ je emitentovi známe a je schopný zistiť to z informácií uverejnených touto treťou stranou, neboli opomenuté žiadne skutočnosti, ktoré by spôsobili, že reprodukované informácie budú nesprávne alebo zavádzajúce. Emitent musí okrem toho označiť zdroj/zdroje týchto informácií.

Bod 1.5.

Vyhlásenie, že:

a)

[registračný dokument/prospekt] schválil [názov príslušného orgánu] ako príslušný orgán na základe nariadenia (EÚ) 2017/1129;

b)

[názov príslušného orgánu] len schvaľuje tento [registračný dokument/prospekt] ako dokument, ktorý spĺňa normy úplnosti, zrozumiteľnosti a konzistentnosti uvedené v nariadení (EÚ) 2017/1129;

c)

takéto schválenie by sa nemalo považovať za potvrdenie emitenta, ktorý je predmetom tohto [registračného dokumentu/prospektu].

ODDIEL 2

ŠTATUTÁRNI AUDÍTORI

Bod 2.1.

Mená a adresy audítorov emitenta za obdobie, za ktoré sú uvedené historické finančné informácie (spolu s prípadným členstvom v profesijnej organizácii).

ODDIEL 3

RIZIKOVÉ FAKTORY

Bod 3.1.

Opis významných rizík, ktoré sú špecifické pre emitenta, v obmedzenom počte kategórií, v oddiele s nadpisom „Rizikové faktory“.

V každej kategórii sa najprv stanovia najvýznamnejšie riziká, a to v posúdení emitenta, ponúkajúceho alebo osoby žiadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu, berúc do úvahy negatívny vplyv na emitenta a pravdepodobnosť ich výskytu. Rizikové faktory musia byť podložené obsahom registračného dokumentu.

ODDIEL 4

INFORMÁCIE O EMITENTOVI

Bod 4.1.

Vyhlásenie o tom, či bol emitent zriadený ako účelovo vytvorený subjekt alebo subjekt na účely emisie cenných papierov zabezpečených aktívami.

Bod 4.2.

Úradný a obchodný názov emitenta a identifikátor právneho subjektu (LEI).

Bod 4.3.

Miesto registrácie emitenta a jeho registračné číslo.

Bod 4.4.

Dátum registrácie a dĺžka trvania emitenta, s výnimkou prípadu, keď je toto obdobie neurčité.

Bod 4.5.

Sídlo a právna forma emitenta, právne predpisy, na základe ktorých emitent vykonáva činnosť, jeho krajina registrácie, adresa, telefónne číslo jeho registrovaného sídla (alebo hlavného miesta podnikania, ak je iné ako registrované sídlo) a webová lokalita emitenta, ak existuje, alebo webová lokalita tretej strany alebo ručiteľa, s vyhlásením, že informácie na tejto webovej lokalite netvoria súčasť prospektu s výnimkou prípadu, keď sú uvedené informácie do prospektu začlenené odkazom.

Bod 4.6.

Opis výšky povoleného vydaného akciového kapitálu emitenta a výšky každého kapitálu, ktorého emisia bola odsúhlasená, počet a triedy cenných papierov, z ktorých sa skladá.

ODDIEL 5

PREHĽAD PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Bod 5.1.

Stručný opis hlavných činností emitenta.

ODDIEL 6

SPRÁVNE, RIADIACE A DOZORNÉ ORGÁNY

Bod 6.1.

Mená, obchodné adresy a funkcie, ktoré zastávajú u emitenta, týchto osôb a uvedenie hlavných činností, ktoré tieto osoby vykonávajú mimo tohto emitenta, ak sú tieto činnosti vzhľadom na daného emitenta významné:

a)

členovia správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov;

b)

spoločníci s neobmedzeným ručením v prípade komanditnej spoločnosti so základným imaním.

ODDIEL 7

HLAVNÍ AKCIONÁRI

Bod 7.1.

Ak je to emitentovi známe, uveďte, či je emitent priamo alebo nepriamo vlastnený alebo ovládaný a kým a opíšte povahu takéhoto ovládania a opatrenia prijaté na zabezpečenie toho, aby toto ovládanie nebolo zneužívané.

ODDIEL 8

FINANČNÉ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA AKTÍV A ZÁVÄZKOV, FINANČNEJ SITUÁCIE A ZISKOV A STRÁT EMITENTA

Bod 8.1.

Ak od dátumu registrácie alebo založenia emitent nezačal vykonávať činnosť a nebola zostavená žiadna účtovná závierka k dátumu registračného dokumentu, v registračnom dokumente musí byť uvedené vyhlásenie v tomto zmysle.

Bod 8.2.

Historické finančné informácie

Ak od dátumu registrácie alebo založenia emitent začal vykonávať činnosť a účtovná závierka bola zostavená, registračný dokument musí obsahovať auditované historické finančné informácie pokrývajúce aspoň posledné dva účtovné roky (najmenej 24 mesiacov alebo také kratšie obdobie, počas ktorého emitent prevádzkoval činnosť) a audítorskú správu za každý rok.

Bod 8.2.1.

Zmena účtovného referenčného dátumu

Ak emitent zmenil svoj účtovný referenčný dátum počas obdobia, za ktoré sa vyžadujú historické finančné informácie, historické finančné informácie sa musia vzťahovať aspoň na 24 mesiacov alebo na celé obdobie, počas ktorého emitent prevádzkoval činnosť, podľa toho, ktoré obdobie je kratšie.

Bod 8.2.2.

Účtovné štandardy

Finančné informácie musia byť zostavené podľa medzinárodných štandardov finančného výkazníctva tak, ako ich schválila Únia v rámci nariadenia (ES) č. 1606/2002.

Ak sa nariadenie (ES) č. 1606/2002 neuplatňuje, účtovná závierka sa musí zostaviť v súlade s:

a)

vnútroštátnymi účtovnými štandardmi členského štátu pre emitentov z EHP, ako sa vyžaduje v smernici 2013/34/EÚ;

b)

vnútroštátnymi účtovnými štandardmi tretej krajiny rovnocennými s nariadením (ES) č. 1606/2002 pre emitentov z tretích krajín. Ak vnútroštátne účtovné štandardy takejto tretej krajiny nie sú rovnocenné s nariadením (ES) č. 1606/2002, účtovná závierka sa prepracuje v súlade s nariadením (ES) č. 1606/2002.

Bod 8.2.3.

Zmena účtovného rámca

Historické finančné informácie z posledného roka, ktoré obsahujú porovnávacie informácie za predchádzajúci rok, musia byť prezentované a zostavené vo forme zodpovedajúcej rámcu účtovných štandardov, ktorá bude prijatá v najbližšej uverejnenej ročnej účtovnej závierke emitenta so zreteľom na účtovné štandardy, postupy a právne predpisy uplatniteľné na takéto ročné účtovné závierky.

Zmeny existujúceho účtovného rámca emitenta si nevyžadujú, aby sa auditovaná účtovná závierka prepracovávala. Ak má však emitent v úmysle prijať vo svojej najbližšej uverejnenej účtovnej závierke nový rámec účtovných štandardov, musí prezentovať aspoň jednu účtovnú závierku v úplnej štruktúre (v zmysle vymedzenia v štandarde IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky) vrátane porovnávacích informácií, a to formou, ktorá zodpovedá forme, ktorú prijme emitent vo svojej najbližšej uverejnenej ročnej účtovnej závierke, berúc ohľad na účtovné štandardy, politiky a právne predpisy uplatniteľné na takúto ročnú účtovnú závierku.

Bod 8.2.4.

Ak sa auditované finančné informácie zostavujú v súlade s vnútroštátnymi účtovnými štandardmi, finančné informácie požadované na základe tejto položky musia obsahovať aspoň:

a)

súvahu;

b)

výkaz ziskov a strát;

c)

účtovné politiky a vysvetľujúce poznámky.

Bod 8.2.a.

Tento odsek (body 8.2.a, 8.2.a.1, 8.2.a.2 a 8.2.a.3) možno používať len pre emisie cenných papierov zabezpečených aktívami, ktoré majú jednotkovú menovitú hodnotou najmenej 100 000 EUR alebo s ktorými sa má obchodovať len na regulovanom trhu a/alebo v rámci jeho konkrétneho segmentu, na ktorý majú prístup iba kvalifikovaní investori na účely obchodovania s takýmito cennými papiermi.

Historické finančné informácie

Ak od dátumu registrácie alebo založenia emitent začal vykonávať činnosť a účtovná závierka bola zostavená, registračný dokument musí obsahovať historické finančné informácie pokrývajúce aspoň posledné dva účtovné roky (najmenej 24 mesiacov alebo také kratšie obdobie, počas ktorého emitent prevádzkoval činnosť) a audítorskú správu za každý rok.

Bod 8.2.a.1.

Účtovné štandardy

Finančné informácie musia byť zostavené podľa medzinárodných štandardov finančného výkazníctva tak, ako ich prijala Únia v rámci nariadenia (ES) č. 1606/2002.

Ak sa nariadenie (ES) č. 1606/2002 neuplatňuje, účtovná závierka sa musí zostaviť v súlade s:

a)

vnútroštátnymi účtovnými štandardmi členského štátu pre emitentov z EHP, ako sa vyžaduje v smernici 2013/34/EÚ;

b)

vnútroštátnymi účtovnými štandardmi tretej krajiny rovnocennými s nariadením (ES) č. 1606/2002 pre emitentov z tretích krajín.

V opačnom prípade musia byť v registračnom dokumente uvedené tieto informácie:

a)

zreteľné vyhlásenie, že finančné informácie obsiahnuté v registračnom dokumente neboli zostavené v súlade s nariadením (ES) č. 1606/2002, ako ho prijala Únia, a že finančné informácie by mohli obsahovať významné rozdiely, ak by sa na historické finančné informácie bolo uplatnilo nariadenie (ES) č. 1606/2002;

b)

bezprostredne po historických finančných informáciách podrobný opis rozdielov medzi nariadením (ES) č. 1606/2002, ako ho prijala Únia, a účtovnými zásadami, ktoré prijal emitent pri zostavovaní svojej ročnej účtovnej závierky.

Bod 8.2.a.2.

Ak sa auditované finančné informácie zostavujú v súlade s vnútroštátnymi účtovnými štandardmi, musia obsahovať aspoň:

a)

súvahu;

b)

výkaz ziskov a strát;

c)

účtovné politiky a vysvetľujúce poznámky.

Bod 8.2.a.3.

Audítorská správa

Historické finančné informácie sa musia podrobiť nezávislému auditu. Audítorská správa sa vypracúva v súlade so smernicou 2014/56/EÚ a nariadením (EÚ) č. 537/2014.

Ak sa neuplatňuje smernica 2014/56/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 537/2014:

a)

historické finančné informácie musia byť auditované alebo sa musí o nich podať správa v tom zmysle, či na účely registračného dokumentu poskytujú verný a pravdivý obraz v súlade s audítorskými štandardmi uplatniteľnými v danom členskom štáte alebo v súlade s rovnocennou normou; V opačnom prípade musia byť v registračnom dokumente uvedené tieto informácie:

i)

zreteľné vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, ktoré audítorské štandardy boli použité;

ii)

vysvetlenie všetkých významných odchýlok od medzinárodných audítorských štandardov;

b)

vyhlásenie, že historické finančné informácie boli predmetom auditu. Ak štatutárni audítori odmietli vypracovať audítorské správy o historických finančných informáciách alebo ak tieto správy obsahujú výhrady, úpravy stanoviska, vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti alebo zdôraznenia skutočností, takéto odmietnutia, výhrady, úpravy stanoviska, vylúčenia zodpovednosti alebo zdôraznenia skutočností musia byť zreprodukované v úplnom znení a musia byť pre ne uvedené dôvody.

Bod 8.3.

Súdne a rozhodcovské konania

Informácie o všetkých vládnych, súdnych alebo rozhodcovských konaniach (vrátane všetkých takých konaní, ktoré sú doteraz prerokúvané alebo ktoré hrozia a ktorých si je spoločnosť vedomá) počas obdobia vzťahujúceho sa aspoň na predchádzajúcich 12 mesiacov, ktoré mohli mať alebo mali v nedávnej minulosti významný vplyv na finančnú situáciu alebo ziskovosť emitenta a/alebo skupiny, alebo uveďte príslušné vyhlásenie, že takéto konania neexistujú.

Bod 8.4.

Významné nepriaznivé zmeny finančnej situácie emitenta

Ak emitent zostavil účtovnú závierku, uveďte vyhlásenie, že nedošlo ku žiadnym významným nepriaznivým zmenám vo finančnej situácii alebo vyhliadkach emitenta od dátumu jeho poslednej uverejnenej auditovanej účtovnej závierky. Ak k významnej nepriaznivej zmene došlo, musí sa to zverejniť v registračnom dokumente.

ODDIEL 9

DOSTUPNÉ DOKUMENTY

Bod 9.1.

Vyhlásenie o tom, že počas platnosti registračného dokumentu je v prípade potreby možné nahliadnuť do týchto dokumentov:

a)

zakladateľský dokument a aktuálne stanovy emitenta;

b)

všetky správy, listy a iné dokumenty, historické finančné informácie, ocenenia a vyhlásenia vypracované znalcom na žiadosť emitenta, ktorých každá časť je zahrnutá do registračného dokumentu alebo na ktorú sa v registračnom dokumente odkazuje.

Uveďte webovú lokalitu, na ktorej možno do týchto dokumentov nahliadnuť.


PRÍLOHA 10

REGISTRAČNÝ DOKUMENT PRE NEMAJETKOVÉ CENNÉ PAPIERE EMITOVANÉ TRETÍMI KRAJINAMI A ICH REGIONÁLNYMI A MIESTNYMI ORGÁNMI

ODDIEL 1

ZODPOVEDNÉ OSOBY, INFORMÁCIE O TRETÍCH STRANÁCH, SPRÁVY EXPERTOV A SCHVÁLENIE PRÍSLUŠNÝM ORGÁNOM

Bod 1.1.

Identifikujte všetky osoby zodpovedné za informácie alebo akékoľvek ich časti uvedené v registračnom dokumente, pričom v druhom uvedenom prípade uveďte, o aké časti ide. V prípade fyzických osôb vrátane členov správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov emitenta, uveďte meno a funkciu osoby; v prípade právnických osôb uveďte názov a registrované sídlo.

Bod 1.2.

Vyhlásenie osôb zodpovedných za registračný dokument, že informácie obsiahnuté v registračnom dokumente sú podľa ich najlepšieho vedomia v súlade so skutočnosťou a že registračný dokument neobsahuje žiadne opomenutie, ktoré by mohlo ovplyvniť jeho význam.

Ak je to relevantné, vyhlásenie osôb zodpovedných za určité časti registračného dokumentu, že informácie obsiahnuté v tých častiach registračného dokumentu, za ktoré sú zodpovedné, sú podľa ich najlepšieho vedomia v súlade so skutočnosťou a že dané časti registračného dokumentu neobsahujú žiadne opomenutia, ktoré by mohli ovplyvniť jeho význam.

Bod 1.3.

Ak je vyhlásenie alebo správa, pripisovaná určitej osobe ako znalcovi, zahrnutá do registračného dokumentu, o tejto osobe uveďte tieto podrobné údaje:

a)

meno takejto osoby;

b)

obchodná adresa;

c)

kvalifikácie;

d)

významné záujmy v súvislosti s emitentom, ak existujú.

Ak boli vyhlásenia alebo správa vypracované na základe žiadosti emitenta, uveďte, že takéto vyhlásenie alebo správa boli zahrnuté do registračného dokumentu so súhlasom osoby, ktorá autorizovala obsah danej časti registračného dokumentu na účely prospektu.

Pokiaľ je to emitentovi známe, uveďte informácie o všetkých záujmoch týkajúcich sa takéhoto znalca, ktoré môžu mať vplyv na jeho nezávislosť pri vypracovávaní správy.

Bod 1.4.

Vyhlásenie, že:

a)

[registračný dokument/prospekt] schválil [názov príslušného orgánu] ako príslušný orgán na základe nariadenia (EÚ) 2017/1129;

b)

[názov príslušného orgánu] len schvaľuje tento [registračný dokument/prospekt] ako dokument, ktorý spĺňa normy úplnosti, zrozumiteľnosti a konzistentnosti uvedené v nariadení (EÚ) 2017/1129;

c)

takéto schválenie by sa nemalo považovať za potvrdenie emitenta, ktorý je predmetom tohto [registračného dokumentu/prospektu].

ODDIEL 2

RIZIKOVÉ FAKTORY

Bod 2.1.

Opis významných rizík, ktoré sú špecifické pre emitenta, v obmedzenom počte kategórií, v oddiele s nadpisom „Rizikové faktory“.

V každej kategórii sa najprv stanovia najvýznamnejšie riziká, a to v posúdení emitenta, ponúkajúceho alebo osoby žiadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu, berúc do úvahy negatívny vplyv na emitenta a pravdepodobnosť ich výskytu.

Rizikové faktory musia byť podložené obsahom registračného dokumentu.

ODDIEL 3

INFORMÁCIE O EMITENTOVI

Bod 3.1.

História a vývoj emitenta

Úradný názov emitenta a stručný opis pozície emitenta vo vnútroštátnom vládnom rámci.

Bod 3.2.

Sídlo alebo geografické umiestnenie a právna forma emitenta a jeho kontaktná adresa, telefónne číslo a webová lokalita emitenta, ak existuje, s vyhlásením, že informácie na tejto webovej lokalite netvoria súčasť prospektu s výnimkou prípadu, keď sú uvedené informácie do prospektu začlenené odkazom.

Bod 3.3.

Všetky posledné udalosti relevantné pre vyhodnotenie solventnosti emitenta.

Bod 3.4.

Opis ekonomiky emitenta vrátane:

a)

štruktúry ekonomiky s podrobnými údajmi o hlavných sektoroch ekonomiky;

b)

hrubého domáceho produktu s rozpisom podľa ekonomických sektorov emitenta za posledné dva účtovné roky.

Bod 3.5.

Všeobecný opis politického systému a vlády emitenta vrátane podrobných údajov o riadiacom orgáne emitenta.

Bod 3.6.

Všetky úverové ratingy udelené emitentovi na žiadosť emitenta alebo v rámci spolupráce s ním pri procese ratingu.

ODDIEL 4

VEREJNÉ FINANCIE A OBCHOD

Bod 4.1.

Informácie za dva účtovné roky pred dátumom registračného dokumentu o týchto položkách:

a)

daňové a rozpočtové systémy;

b)

hrubý verejný dlh vrátane zhrnutia dlhu, štruktúry splatnosti nesplateného dlhu (najmä s uvedením dlhu so zostatkovou splatnosťou kratšou ako jeden rok) a záznamu o splácaní dlhu, ako aj o častiach dlhu vyjadrených v domácej mene emitenta a v zahraničných menách;

c)

zahraničný obchod a údaje o platobnej bilancii;

d)

devízové rezervy vrátane všetkých potenciálnych bremien k takýmto devízovým rezervám, ako sú forwardové zmluvy alebo deriváty;

e)

finančná situácia a zdroje vrátane likvidných vkladov disponibilných v domácej mene;

f)

údaje o príjmoch a výdavkoch.

Opis všetkých audítorských postupov alebo postupov nezávislého preskúmania účtov emitenta.

ODDIEL 5

VÝZNAMNÁ ZMENA

Bod 5.1.

Podrobné údaje o všetkých významných zmenách v informáciách poskytovaných podľa bodu 4, ku ktorým došlo od konca posledného účtovného roka, alebo príslušné vyhlásenie, že k takýmto zmenám nedošlo.

ODDIEL 6

SÚDNE A ROZHODCOVSKÉ KONANIA

Bod 6.1.

Informácie o všetkých vládnych, súdnych alebo rozhodcovských konaniach (vrátane všetkých takých konaní, ktoré sú doteraz prerokúvané alebo ktoré hrozia a ktorých si je emitent vedomý) počas obdobia vzťahujúceho sa aspoň na predchádzajúcich 12 mesiacov, ktoré mohli mať alebo mali v nedávnej minulosti významný vplyv na finančnú situáciu emitenta, alebo uveďte príslušné vyhlásenie, že takéto konania neexistujú.

Bod 6.2.

Informácie o imunite, ktorú môže mať emitent pred súdnymi konaniami.

ODDIEL 7

DOSTUPNÉ DOKUMENTY

Bod 7.1.

Vyhlásenie o tom, že počas platnosti registračného dokumentu je v prípade potreby možné nahliadnuť do týchto dokumentov:

a)

finančné a audítorské správy pre emitenta vzťahujúce sa na posledné dva účtovné roky a rozpočet na bežný účtovný rok;

b)

všetky správy, listiny a ostatné dokumenty, hodnotenia a stanoviská vypracované znalcom na žiadosť emitenta, ktorých akákoľvek časť je zaradená do registračného dokumentu alebo na ktorú sa v registračnom dokumente odkazuje.

Uveďte webovú lokalitu, na ktorej možno do týchto dokumentov nahliadnuť.


PRÍLOHA 11

OPIS CENNÉHO PAPIERA PRE MAJETKOVÉ CENNÉ PAPIERE ALEBO PODIELOVÉ LISTY VYDANÉ PODNIKMI KOLEKTÍVNEHO INVESTOVANIA UZATVORENÉHO TYPU

ODDIEL 1

ZODPOVEDNÉ OSOBY, INFORMÁCIE O TRETÍCH STRANÁCH, SPRÁVY EXPERTOV A SCHVÁLENIE PRÍSLUŠNÝM ORGÁNOM

Bod 1.1.

Identifikujte všetky osoby zodpovedné za informácie alebo akékoľvek ich časti uvedené v opise cenného papiera, pričom v druhom uvedenom prípade uveďte, o aké časti ide. V prípade fyzických osôb vrátane členov správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov emitenta, uveďte meno a funkciu osoby; v prípade právnických osôb uveďte názov a registrované sídlo.

Bod 1.2.

Vyhlásenie osôb zodpovedných za opis cenného papiera, že informácie obsiahnuté v opise cenného papiera sú podľa ich najlepšieho vedomia v súlade so skutočnosťou a že opis cenného papiera neobsahuje žiadne opomenutie, ktoré by mohlo ovplyvniť jeho význam.

Ak je to relevantné, vyhlásenie osôb zodpovedných za určité časti opisu cenného papiera, že informácie obsiahnuté v tých častiach opisu cenného papiera, za ktoré sú zodpovedné, sú podľa ich najlepšieho vedomia v súlade so skutočnosťou a že dané časti opisu cenného papiera neobsahujú žiadne opomenutia, ktoré by mohli ovplyvniť jeho význam.

Bod 1.3.

Ak je vyhlásenie alebo správa, pripisovaná určitej osobe ako znalcovi, zahrnutá do opisu cenného papiera, o tejto osobe uveďte tieto údaje:

a)

meno;

b)

obchodná adresa;

c)

kvalifikácie;

d)

významné záujmy v súvislosti s emitentom, ak existujú.

Ak boli vyhlásenia alebo správa vypracované na základe žiadosti emitenta, uveďte, že takéto vyhlásenie alebo správa boli zahrnuté do opisu cenného papiera so súhlasom osoby, ktorá autorizovala obsah danej časti opisu cenného papiera na účely prospektu.

Bod 1.4.

Ak sa informácie získali od tretej strany, uveďte potvrdenie o tom, že tieto informácie boli presne zreprodukované a že pokiaľ je emitentovi známe a je schopný to zistiť z informácií uverejnených touto treťou stranou, neboli vynechané žiadne skutočnosti, ktoré by spôsobili, že reprodukované informácie budú nesprávne alebo zavádzajúce. Okrem toho označte zdroj/zdroje informácií.

Bod 1.5.

Vyhlásenie, že:

a)

tento [opis cenných papierov/prospekt] schválil [názov príslušného orgánu] ako príslušný orgán na základe nariadenia (EÚ) 2017/1129;

b)

[názov príslušného orgánu] schvaľuje tento [opis cenných papierov/prospekt] ako dokument, ktorý spĺňa normy úplnosti, zrozumiteľnosti a konzistentnosti uvedené v nariadení (EÚ) 2017/1129;

c)

takéto schválenie by sa nemalo považovať za potvrdenie [kvality cenných papierov], ktoré sú predmetom tohto [opisu cenných papierov/prospektu];

d)

investori by mali uskutočniť vlastné posúdenie, pokiaľ ide o vhodnosť investovania do týchto cenných papierov.

ODDIEL 2

RIZIKOVÉ FAKTORY

Bod 2.1.

Opis významných rizík, ktoré sú špecifické pre cenné papiere ponúkané a/alebo prijaté na obchodovanie, v obmedzenom počte kategórií, v oddiele s nadpisom „Rizikové faktory“.

V každej kategórii sa najprv stanovia najvýznamnejšie riziká, a to v posúdení emitenta, ponúkajúceho alebo osoby žiadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu, berúc do úvahy negatívny vplyv na emitenta a cenné papiere a pravdepodobnosť ich výskytu. Riziká musia byť podložené obsahom opisu cenných papierov.

ODDIEL 3

NEVYHNUTNÉ INFORMÁCIE

Bod 3.1.

Vyhlásenie o prevádzkovom kapitáli

Vyhlásenie emitenta, že podľa jeho názoru prevádzkový kapitál postačuje pre súčasné požiadavky emitenta, alebo ak nepostačuje, vyhlásenie o tom, ako navrhuje zaistiť dodatočný potrebný prevádzkový kapitál.

Bod 3.2.

Kapitalizácia a zadlženosť

Vyhlásenie o kapitalizácii a zadlženosti (rozlišujúc medzi zaručenou a nezaručenou, zabezpečenou a nezabezpečenou zadlženosťou) k dátumu nie skoršiemu než 90 dní pred dátumom dokumentu. Pojem „zadlženosť“ zahŕňa aj nepriamu a podmienenú zadlženosť.

V prípade podstatných zmien v kapitalizácii a zadlženosti emitenta v rámci lehoty 90 dní sa poskytnú dodatočné informácie tak, že sa predloží slovný opis takýchto zmien alebo tak, že sa uvedené údaje aktualizujú.

Bod 3.3.

Záujem fyzických a právnických osôb zúčastnených na emisii/ponuke

Opis všetkých záujmov vrátane konfliktov záujmov, ktoré sú podstatné z hľadiska emisie/ponuky, s podrobným uvedením zúčastnených osôb a povahy záujmu.

Bod 3.4.

Dôvody ponuky a použitie výnosov

Dôvody ponuky a prípadne odhadovaná čistá suma výnosov rozpísaná na každé základné zamýšľané použitie a uvedená v poradí podľa priority takýchto použití. Ak si je emitent vedomý toho, že predpokladané výnosy nebudú postačovať na financovanie všetkých navrhovaných použití, uveďte sumu a zdroje ďalších potrebných finančných prostriedkov. Podrobnosti sa musia uviesť aj vzhľadom na použitie výnosov, najmä ak sa výnosy používajú na nadobúdanie aktív, inak ako pri obvyklom výkone obchodnej činnosti, na financovanie ohlásených akvizícií iných podnikov alebo na vyrovnanie, zníženie alebo splatenie dlhu.

ODDIEL 4

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA CENNÝCH PAPIEROV, KTORÉ MAJÚ BYŤ PONÚKNUTÉ/PRIJATÉ NA OBCHODOVANIE

Bod 4.1.

Opis druhu a triedy cenných papierov ponúkaných a/alebo prijímaných na obchodovanie vrátane medzinárodného identifikačného čísla cenného papiera (ISIN).

Bod 4.2.

Právne predpisy, na základe ktorých boli cenné papiere vytvorené.

Bod 4.3.

Uveďte, či ide o registrované cenné papiere alebo o cenné papiere na doručiteľa a či ide o listinné cenné papiere alebo o zaknihované cenné papiere. V prípade posledných menovaných uveďte názov a adresu subjektu zodpovedného za vedenie záznamov.

Bod 4.4.

Mena emisie cenných papierov.

Bod 4.5.

Opis práv spojených s cennými papiermi, vrátane všetkých obmedzení týchto práv, a postupu vykonávania uvedených práv:

a)

práva na dividendy:

i)

stanovený dátum/dátumy, kedy oprávnenie vzniká;

ii)

lehota, po ktorej oprávnenie na dividendu uplynie, a uvedenie osoby, v prospech ktorej uplynutie nastane;

iii)

obmedzenia dividendy a postupy v prípade držiteľov bez trvalého pobytu;

iv)

sadzba dividendy alebo spôsob jej výpočtu, periodicita a kumulatívna alebo nekumulatívna povaha platieb;

b)

hlasovacie práva;

c)

predkupné práva v prípade ponúk na upisovanie cenných papierov tej istej triedy;

d)

právo na podiel na zisku emitenta;

e)

právo na podiel na akomkoľvek prebytku v prípade likvidácie;

f)

ustanovenia o splatení;

g)

ustanovenia o konverzii.

Bod 4.6.

V prípade nových emisií vyhlásenie o uzneseniach, povoleniach a schváleniach, na základe ktorých boli alebo budú cenné papiere vytvorené a/alebo emitované.

Bod 4.7.

V prípade nových emisií očakávaný dátum emisie cenných papierov.

Bod 4.8.

Opis všetkých obmedzení prevoditeľnosti cenných papierov.

Bod 4.9.

Vyhlásenie o existencii akýchkoľvek vnútroštátnych právnych predpisov o prevzatiach (ak nejaké existujú) uplatniteľných na emitenta, ktoré môžu zabrániť takémuto prevzatiu.

Stručný opis práv a povinností akcionárov v prípade ponúk na povinné prevzatie a/alebo pravidiel na povinný odpredaj alebo odkúpenie (squeeze-out, sell-out) cenných papierov.

Bod 4.10.

Uvedenie verejných ponúk na prevzatie tretími stranami, pokiaľ ide o základné imanie emitenta, ktoré sa vyskytli počas posledného účtovného roka a bežného účtovného roka. Musia byť uvedené podmienky týkajúce sa ceny alebo výmeny pripojené k takýmto ponukám a ich výsledok.

Bod 4.11.

Upozornenie, že daňové právne predpisy členského štátu investora a krajiny registrácie emitenta môžu mať vplyv na príjem z daných cenných papierov.

Informácie o daňovom zaobchádzaní s cennými papiermi, ak si navrhovaná investícia vyžaduje daňový režim špecifický pre daný typ investície.

Bod 4.12.

Ak je to relevantné, potenciálny vplyv na investíciu v prípade riešenia krízovej situácie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ (1).

Bod 4.13.

Ak nejde o ten istý subjekt ako emitent, uveďte totožnosť a kontaktné údaje subjektu ponúkajúceho cenné papiere a/alebo osoby žiadajúcej o prijatie na obchodovanie vrátane identifikátora právneho subjektu (LEI), ak ponúkajúci disponuje právnou subjektivitou.

ODDIEL 5

PODMIENKY VEREJNEJ PONUKY CENNÝCH PAPIEROV

Bod 5.1.

Podmienky, štatistické údaje o ponuke, očakávaný harmonogram a požadované opatrenia pre žiadosti o ponuku.

Bod 5.1.1.

Podmienky, ktorým ponuka podlieha.

Bod 5.1.2.

Celková výška emisie/ponuky, pričom sa rozlišuje medzi cennými papiermi ponúkanými na predaj a cennými papiermi ponúkanými na upisovanie; ak výška nie je pevne stanovená, uveďte maximálnu výšku ponúkaných cenných papierov (ak je k dispozícii) a opis dohôd a lehoty na verejné oznámenie definitívnej výšky ponuky.

Ak maximálnu výšku cenných papierov nemožno v prospekte uviesť, prospekt musí obsahovať informáciu, že akceptáciu nákupu alebo upísania cenných papierov možno odvolať najmenej dva pracovné dni po tom, ako došlo k podaniu danej výšky verejne ponúkaných cenných papierov.

Bod 5.1.3.

Lehota, vrátane všetkých možných zmien, počas ktorej bude ponuka otvorená, a opis postupu pre žiadosť.

Bod 5.1.4.

Uvedenie toho, kedy a za akých okolností možno ponuku odvolať alebo pozastaviť a či možno ponuku odvolať po začatí obchodovania.

Bod 5.1.5.

Opis všetkých možností znížiť upisovanie a spôsobu náhrady preplatku, ktorý žiadatelia zaplatili.

Bod 5.1.6.

Podrobnosti o minimálnej a/alebo maximálnej sume žiadosti (v počte cenných papierov alebo v súhrnnej sume, ktorá sa má investovať).

Bod 5.1.7.

Uvedenie lehoty, počas ktorej možno od žiadosti odstúpiť, za predpokladu, že sa investorom povolí odstúpiť od ich upisovania.

Bod 5.1.8.

Spôsob a lehoty na splatenie cenných papierov a na doručenie cenných papierov.

Bod 5.1.9.

Úplný opis spôsobu a dátumu zverejnenia výsledkov ponuky.

Bod 5.1.10.

Postup výkonu akéhokoľvek predkupného práva, obchodovateľnosti upisovacích práv a zaobchádzania s neuplatnenými upisovacími právami.

Bod 5.2.

Plán distribúcie a prideľovania.

Bod 5.2.1.

Rôzne kategórie potenciálnych investorov, ktorým sa cenné papiere ponúkajú. Ak sa ponuka realizuje súčasne na trhoch dvoch alebo viacerých krajín a ak pre niektoré z nich bola alebo je vyhradená určitá tranža, uveďte každú takúto tranžu.

Bod 5.2.2.

Ak je to emitentovi známe, uveďte, či hlavní akcionári alebo členovia riadiacich, dozorných alebo správnych orgánov emitenta zamýšľajú upisovať v rámci ponuky, alebo či ktorákoľvek osoba zamýšľa upisovať viac než päť percent ponuky.

Bod 5.2.3.

Informácia o predbežnom rozdelení novej emisie:

a)

rozdelenie ponuky na tranže vrátane inštitucionálnych, retailových a zamestnaneckých tranží a akýchkoľvek iných tranží;

b)

podmienky, za ktorých sa môže použiť spätné vrátenie (claw-back), maximálna výška takéhoto spätného vrátenia a všetky uplatniteľné minimálne percentuálne podiely pre jednotlivé tranže;

c)

spôsob alebo spôsoby prideľovania, ktoré sa použijú pre retailovú alebo zamestnaneckú tranžu v prípade prevahy záujmu nad ponukou, pokiaľ ide o tieto tranže;

d)

opis vopred stanoveného preferenčného režimu, ktorý sa má poskytnúť určitým triedam investorov alebo určitým spriazneným skupinám (vrátane programov pre priateľov a rodiny) pri prideľovaní, percentuálny podiel ponuky rezervovaný pre takýto preferenčný režim a kritériá pre začlenenie do takýchto tried alebo skupín;

e)

či možno režim upisovania alebo ponúk na upisovanie pri rozdeľovaní stanoviť na základe toho, cez ktorú firmu alebo prostredníctvom ktorej firmy sa realizujú;

f)

cieľové minimálne individuálne pridelenia, ak existujú, v rámci retailovej tranže;

g)

podmienky uzatvorenia ponuky, ako aj dátum, ku ktorému môže byť ponuka najskôr uzavretá;

h)

či sú alebo nie sú povolené viacnásobné upisovania, a ak povolené nie sú, ako sa bude zaobchádzať s každým viacnásobným upisovaním.

Bod 5.2.4.

Postup oznámenia pridelenej sumy žiadateľom a údaj o tom, či je možné začať obchodovať pred realizáciou oznámenia.

Bod 5.3.

Stanovovanie cien

Bod 5.3.1.

Uveďte cenu, za ktorú sa cenné papiere budú ponúkať, a výšku všetkých nákladov a daní, ktoré budú účtované upisovateľovi alebo kupujúcemu.

Ak cena nie je známa, tak podľa článku 17 nariadenia (EÚ) 2017/1129 uveďte buď:

a)

maximálnu cenu, pokiaľ je táto informácia k dispozícii;

b)

metódy oceňovania a kritériá a/alebo podmienky, v súlade s ktorými sa určila alebo určí konečná cena ponuky, a vysvetlenie každej použitej metódy oceňovania.

Ak v opise cenných papierov nemožno uviesť informácie podľa písmena a) ani podľa písmena b), opis cenných papierov musí obsahovať informáciu, že akceptáciu nákupu alebo upísania cenných papierov možno odvolať najneskôr dva pracovné dni po tom, ako došlo k podaniu konečnej ceny verejnej ponuky daných cenných papierov.

Bod 5.3.2.

Postup zverejnenia ceny ponuky.

Bod 5.3.3.

Ak majú držitelia kapitálových podielov emitenta predkupné práva a toto právo je obmedzené alebo sa od neho odstúpilo, uveďte základ pre emisnú cenu, ak ide o emisiu za hotovosť, spolu s dôvodmi takéhoto obmedzenia alebo odstúpenia a osôb oprávnených využiť takéto obmedzenie alebo odstúpenie.

Bod 5.3.4.

Ak existuje alebo by mohla existovať významná nerovnosť medzi cenou verejnej ponuky a skutočnými hotovostnými nákladmi pre členov správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov alebo pre členov vrcholového manažmentu alebo pre pridružené osoby na cenné papiere, ktoré nadobudli v rámci transakcií počas posledného roka alebo na ktorých nadobudnutie majú právo, uveďte porovnanie verejného príspevku v navrhovanej verejnej ponuke so skutočnými hotovostnými príspevkami takýchto osôb.

Bod 5.4.

Umiestňovanie a upisovanie

Bod 5.4.1.

Názov a adresa koordinátora/koordinátorov celkovej ponuky a jednotlivých častí ponuky a, ak sú známi emitentovi alebo ponúkajúcemu, aj umiestňovateľov v rôznych krajinách, v ktorých sa ponuka uskutočňuje.

Bod 5.4.2.

Názvy a adresy všetkých platobných agentov a depozitných zástupcov v každej krajine.

Bod 5.4.3.

Názvy a adresy subjektov, s ktorými bolo dohodnuté upisovanie emisie na základe pevného záväzku, a názvy a adresy subjektov, s ktorými bolo dohodnuté umiestnenie emisie bez pevného záväzku alebo na základe dohôd typu „najlepšia snaha“. Uveďte podstatné charakteristické znaky dohôd vrátane kvót. Ak nie je upisovaná celá emisia, uveďte vyhlásenie o nekrytej časti. Uveďte celkovú výšku provízie za upísanie a provízie za umiestnenie.

Bod 5.4.4.

Kedy bola alebo bude dosiahnutá dohoda o upisovaní.

ODDIEL 6

PRIJATIE NA OBCHODOVANIE A DOHODY O OBCHODOVANÍ

Bod 6.1.

Uveďte, či ponúkané cenné papiere sú alebo budú predmetom žiadosti o prijatie na obchodovanie s cieľom ich distribúcie na regulovanom trhu alebo trhu tretej krajiny, rastovom trhu MSP alebo v mnohostrannom obchodnom systéme s uvedením dotknutých trhov. Táto okolnosť sa musí stanoviť bez toho, aby sa tým vytváral dojem, že prijatie na obchodovanie bude nevyhnutne schválené. Ak sú známe, najskoršie dátumy, ku ktorým budú cenné papiere prijaté na obchodovanie.

Bod 6.2.

Všetky regulované trhy alebo trhy tretích krajín, rastové trhy MSP alebo mnohostranné obchodné systémy, na ktorých sú podľa vedomostí emitenta na obchodovanie už prijaté cenné papiere rovnakej triedy, ako sú cenné papiere, ktoré sa majú ponúknuť alebo prijať na obchodovanie.

Bod 6.3.

Ak sú súčasne alebo takmer súčasne so žiadosťou o prijatie cenných papierov na regulovaný trh cenné papiere rovnakej triedy upisované alebo umiestňované na súkromnej báze alebo ak sú cenné papiere iných tried vytvárané na verejné alebo súkromné umiestňovanie, uveďte podrobnosti o povahe takýchto operácií a o počte, charakteristických znakoch a cene cenných papierov, ktorých sa to týka.

Bod 6.4.

V prípade prijatia na obchodovanie na regulovanom trhu uveďte podrobné údaje o subjektoch, ktoré sa pevne zaviazali konať ako sprostredkovatelia v sekundárnom obchodovaní, poskytujúcich likviditu pomocou sadzieb ponúk na kúpu a predaj a opis hlavných podmienok ich záväzku.

Bod 6.5.

Podrobné údaje o akejkoľvek stabilizácii v súlade s bodmi 6.5.1 až 6.6 v prípade prijatia na obchodovanie na regulovanom trhu, trhu tretej krajiny, rastovom trhu MSP alebo v mnohostrannom obchodnom systéme, ak emitent alebo predávajúci akcionár poskytol opciu na nadmerné prideľovanie akcií alebo ak sa inak navrhuje, aby sa v spojení s ponukou mohli vykonávať činnosti zamerané na stabilizáciu ceny.

Bod 6.5.1.

Skutočnosť, že sa môže vykonať stabilizácia a že neexistuje žiadna záruka, že bude vykonaná a že ju možno kedykoľvek ukončiť.

Bod 6.5.1.1.

Skutočnosť, že stabilizačné transakcie sú zamerané na podporu trhovej ceny cenných papierov počas stabilizačného obdobia.

Bod 6.5.2.

Začiatok a koniec lehoty, počas ktorej sa môže uskutočniť stabilizácia.

Bod 6.5.3.

Totožnosť manažéra pre proces stabilizácie pre každú príslušnú jurisdikciu s výnimkou prípadu, keď to v čase uverejnenia nie je známe.

Bod 6.5.4.

Skutočnosť, že stabilizačné transakcie môžu mať za následok trhovú cenu, ktorá je vyššia než cena, ktorá by inak prevládala.

Bod 6.5.5.

Miesto, kde sa môže uskutočniť stabilizácia, prípadne vrátane názvu obchodného miesta/obchodných miest.

Bod 6.6.

Nadmerné prideľovanie a „green shoe“ opcie:

V prípade prijatia na obchodovanie na regulovanom trhu, rastovom trhu MSP alebo v mnohostrannom obchodnom systéme:

a)

existencia a veľkosť akejkoľvek možnosti nadmerného pridelenia a/alebo „green shoe“ opcie;

b)

doba existencie možnosti nadmerného pridelenia a/alebo „green shoe“ opcie;

c)

všetky podmienky na využitie možností nadmerného pridelenia alebo realizácie „green shoe“ opcie.

ODDIEL 7

PREDÁVAJÚCI DRŽITELIA CENNÝCH PAPIEROV

Bod 7.1.

Meno a obchodná adresa osoby alebo subjektu ponúkajúceho cenné papiere na predaj, druh akejkoľvek funkcie alebo iný významný vzťah, ktorý predávajúce osoby mali počas posledných troch rokov s emitentom alebo s ktorýmkoľvek jeho predchodcom alebo pridruženými osobami.

Bod 7.2.

Počet a trieda cenných papierov ponúkaných každým z predávajúcich držiteľov cenných papierov.

Bod 7.3.

Ak cenné papiere predáva hlavný akcionár, veľkosť jeho akciového podielu pred emisiou a bezprostredne po nej.

Bod 7.4.

V súvislosti s dohodami o blokácii (lock-up) uveďte podrobné údaje o týchto aspektoch:

a)

zúčastnené strany;

b)

obsah a výnimky z dohody;

c)

uvedenie doby blokácie.

ODDIEL 8

NÁKLADY SPOJENÉ S EMISIOU/PONUKOU

Bod 8.1.

Celkové čisté výnosy a odhad celkových výdavkov spojených s emisiou/ponukou.

ODDIEL 9

ZRIEDENIE

Bod 9.1.

Porovnanie:

a)

účasti na akciovom kapitáli a hlasovacích právach pri existujúcich akcionároch pred navýšením kapitálu vyplývajúcim z verejnej ponuky a po ňom, pričom sa predpokladá, že existujúci akcionári nové akcie neupisujú;

b)

čistej hodnoty aktív na akciu k dátumu poslednej súvahy pred verejnou ponukou (ponuka na predaj a/alebo navýšenie kapitálu) a ponúkanej ceny na akciu v rámci uvedenej verejnej ponuky.

Bod 9.2.

Ak dôjde k zriedeniu akcií existujúcich akcionárov bez ohľadu na to, či si upíšu nové akcie, pretože časť príslušnej emisie akcií je vyhradená len pre určitých investorov (napr. inštitucionálne umiestnenie spojené s ponukou pre akcionárov), uvádza sa aj to, aké zriedenie sa dotkne existujúcich akcionárov pri predpoklade, že si uplatnia nárok na nové akcie (okrem situácie podľa bodu 9.1, kde si takýto nárok neuplatňujú).

ODDIEL 10

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Bod 10.1.

Ak sa v opise cenných papierov uvádzajú poradcovia spojení s emisiou, vyhlásenie o funkcii, v akej poradcovia pôsobili.

Bod 10.2.

V opise cenných papierov uveďte ďalšie informácie, ktoré boli predmetom auditu alebo ich preskúmali štatutárni audítori a v prípade ktorých audítori vypracovali správu. Reprodukcia správy alebo, s povolením príslušného orgánu, súhrn správy.


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 190).


PRÍLOHA 12

OPIS CENNÉHO PAPIERA PRE MAJETKOVÉ CENNÉ PAPIERE SEKUNDÁRNEJ EMISIE ALEBO PRE PODIELOVÉ LISTY SEKUNDÁRNEJ EMISIE VYDANÉ PODNIKMI KOLEKTÍVNEHO INVESTOVANIA UZATVORENÉHO TYPU

ODDIEL 1

ZODPOVEDNÉ OSOBY, INFORMÁCIE O TRETÍCH STRANÁCH, SPRÁVY EXPERTOV A SCHVÁLENIE PRÍSLUŠNÝM ORGÁNOM

Bod 1.1.

Identifikujte všetky osoby zodpovedné za informácie alebo akékoľvek ich časti uvedené v opise cenného papiera, pričom v druhom uvedenom prípade uveďte, o aké časti ide. V prípade fyzických osôb vrátane členov správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov emitenta, uveďte meno a funkciu osoby; v prípade právnických osôb uveďte názov a registrované sídlo.

Bod 1.2.

Vyhlásenie osôb zodpovedných za opis cenného papiera, že informácie obsiahnuté v opise cenného papiera sú podľa ich najlepšieho vedomia v súlade so skutočnosťou a že opis cenného papiera neobsahuje žiadne opomenutie, ktoré by mohlo ovplyvniť jeho význam.

Ak je to relevantné, vyhlásenie osôb zodpovedných za určité časti opisu cenného papiera, že informácie obsiahnuté v tých častiach opisu cenného papiera, za ktoré sú zodpovedné, sú podľa ich najlepšieho vedomia v súlade so skutočnosťou a že dané časti opisu cenného papiera neobsahujú žiadne opomenutia, ktoré by mohli ovplyvniť jeho význam.

Bod 1.3.

Ak je vyhlásenie alebo správa, pripisovaná určitej osobe ako znalcovi, zahrnutá do opisu cenného papiera, o tejto osobe uveďte tieto podrobné údaje:

a)

meno;

b)

obchodná adresa;

c)

kvalifikácie;

d)

významné záujmy v súvislosti s emitentom, ak existujú.

Ak boli vyhlásenia alebo správa vypracované na základe žiadosti emitenta, uveďte, že takéto vyhlásenie alebo správa boli zahrnuté do opisu cenného papiera so súhlasom osoby, ktorá autorizovala obsah danej časti opisu cenného papiera na účely prospektu.

Bod 1.4.

Ak sa informácie získali od tretej strany, uveďte potvrdenie o tom, že tieto informácie boli presne zreprodukované a že pokiaľ je emitentovi známe a je schopný to zistiť z informácií uverejnených touto treťou stranou, neboli vynechané žiadne skutočnosti, ktoré by spôsobili, že reprodukované informácie budú nesprávne alebo zavádzajúce. Okrem toho označte zdroj/zdroje informácií.

Bod 1.5.

Vyhlásenie, že:

a)

tento [opis cenných papierov/prospekt] schválil [názov príslušného orgánu] ako príslušný orgán na základe nariadenia (EÚ) 2017/1129;

b)

[názov príslušného orgánu] schvaľuje tento [opis cenných papierov/prospekt] ako dokument, ktorý spĺňa normy úplnosti, zrozumiteľnosti a konzistentnosti uvedené v nariadení (EÚ) 2017/1129;

c)

takéto schválenie by sa nemalo považovať za potvrdenie kvality cenných papierov, ktoré sú predmetom tohto [opisu cenných papierov/prospektu];

d)

investori by mali uskutočniť vlastné posúdenie, pokiaľ ide o vhodnosť investovania do týchto cenných papierov;

e)

[opis cenných papierov/prospekt] bol vypracovaný v rámci zjednodušeného prospektu v súlade s článkom 14 nariadenia (EÚ) 2017/1129.

ODDIEL 2

RIZIKOVÉ FAKTORY

Bod 2.1.

Opis významných rizík, ktoré sú špecifické pre cenné papiere ponúkané a/alebo prijaté na obchodovanie, v obmedzenom počte kategórií, v oddiele s nadpisom „Rizikové faktory“.

V každej kategórii sa najprv stanovia najvýznamnejšie riziká, a to v posúdení emitenta, ponúkajúceho alebo osoby žiadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu, berúc do úvahy negatívny vplyv na emitenta a cenné papiere a pravdepodobnosť ich výskytu. Riziká musia byť podložené obsahom opisu cenných papierov.

ODDIEL 3

NEVYHNUTNÉ INFORMÁCIE

Bod 3.1.

Záujem fyzických a právnických osôb zúčastnených na emisii/ponuke

Opis všetkých záujmov vrátane konfliktov záujmov, ktoré sú podstatné z hľadiska emisie/ponuky, s podrobným uvedením zúčastnených osôb a povahy záujmu.

Bod 3.2.

Dôvody ponuky a použitie výnosov

Dôvody ponuky a prípadne odhadovaná čistá suma výnosov rozpísaná na každé základné zamýšľané použitie a uvedená v poradí podľa priority takýchto použití. Ak si je emitent vedomý toho, že predpokladané výnosy nebudú postačovať na financovanie všetkých navrhovaných použití, uveďte sumu a zdroje ďalších potrebných finančných prostriedkov. Podrobnosti sa musia uviesť aj vzhľadom na použitie výnosov, najmä ak sa výnosy používajú na nadobúdanie aktív, inak ako pri obvyklom výkone obchodnej činnosti, na financovanie ohlásených akvizícií iných podnikov alebo na vyrovnanie, zníženie alebo splatenie dlhu.

Bod 3.3.

Vyhlásenie o prevádzkovom kapitáli

Vyhlásenie emitenta, že podľa jeho názoru prevádzkový kapitál postačuje pre súčasné požiadavky emitenta, alebo ak nepostačuje, vyhlásenie o tom, ako navrhuje zaistiť dodatočný potrebný prevádzkový kapitál.

Bod 3.4.

Kapitalizácia a zadlženosť

Vyhlásenie o kapitalizácii a zadlženosti (rozlišujúc medzi zaručenou a nezaručenou, zabezpečenou a nezabezpečenou zadlženosťou) k dátumu nie skoršiemu než 90 dní pred dátumom dokumentu. Pojem „zadlženosť“ zahŕňa aj nepriamu a podmienenú zadlženosť.

V prípade podstatných zmien v kapitalizácii a zadlženosti emitenta v rámci lehoty 90 dní sa poskytnú dodatočné informácie tak, že sa predloží slovný opis takýchto zmien alebo tak, že sa uvedené údaje aktualizujú.

ODDIEL 4

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA CENNÝCH PAPIEROV, KTORÉ MAJÚ BYŤ PONÚKNUTÉ/PRIJATÉ NA OBCHODOVANIE

Bod 4.1.

Opis druhu, triedy a sumy cenných papierov ponúkaných a/alebo prijímaných na obchodovanie vrátane medzinárodného identifikačného čísla cenného papiera (ISIN).

Bod 4.2.

Mena emisie cenných papierov.

Bod 4.3.

V prípade nových emisií vyhlásenie o uzneseniach, povoleniach a schváleniach, na základe ktorých boli alebo budú cenné papiere vytvorené a/alebo emitované.

Bod 4.4.

Opis všetkých obmedzení prevoditeľnosti cenných papierov.

Bod 4.5.

Upozornenie, že daňové právne predpisy členského štátu investora a krajiny registrácie emitenta môžu mať vplyv na príjem z daných cenných papierov.

Informácie o daňovom zaobchádzaní s cennými papiermi, ak si navrhovaná investícia vyžaduje daňový režim špecifický pre daný typ investície.

Bod 4.6.

Ak nejde o ten istý subjekt ako emitent, uveďte totožnosť a kontaktné údaje subjektu ponúkajúceho cenné papiere a/alebo osoby žiadajúcej o prijatie na obchodovanie vrátane identifikátora právneho subjektu (LEI), ak ponúkajúci disponuje právnou subjektivitou.

Bod 4.7.

Opis práv spojených s cennými papiermi, vrátane všetkých obmedzení týchto práv, a postupu vykonávania uvedených práv:

a)

Práva na dividendy:

i)

stanovený dátum/dátumy, kedy oprávnenie vzniká;

ii)

lehota, po ktorej oprávnenie na dividendu uplynie, a uvedenie osoby, v prospech ktorej uplynutie nastane;

iii)

obmedzenia dividendy a postupy v prípade držiteľov bez trvalého pobytu;

iv)

sadzba dividendy alebo spôsob jej výpočtu, periodicita a kumulatívna alebo nekumulatívna povaha platieb;

b)

hlasovacie práva;

c)

predkupné práva v prípade ponúk na upisovanie cenných papierov tej istej triedy;

d)

právo na podiel na zisku emitenta;

e)

právo na podiel na akomkoľvek prebytku v prípade likvidácie;

f)

ustanovenia o splatení;

g)

ustanovenia o konverzii.

Bod 4.8.

Vyhlásenie o existencii vnútroštátnych právnych predpisov o prevzatiach (ak nejaké existujú) uplatniteľných na emitenta, ktoré môžu zabrániť takémuto prevzatiu.

Bod 4.9.

Uvedenie verejných ponúk na prevzatie tretími stranami, pokiaľ ide o základné imanie emitenta, ktoré sa vyskytli počas posledného účtovného roka a bežného účtovného roka. Musia byť uvedené podmienky týkajúce sa ceny alebo výmeny pripojené k takýmto ponukám a ich výsledok.

ODDIEL 5

PODMIENKY PONUKY

Bod 5.1.

Podmienky, štatistické údaje o ponuke, očakávaný harmonogram a požadované opatrenia pre žiadosti o ponuku

Bod 5.1.1.

Podmienky, ktorým ponuka podlieha.

Bod 5.1.2.

Lehota, vrátane všetkých možných zmien, počas ktorej bude ponuka otvorená, a opis postupu pre žiadosť spolu s dátumom emisie nových cenných papierov.

Bod 5.1.3.

Opis všetkých možností znížiť upisovanie a spôsobu náhrady preplatku, ktorý žiadatelia zaplatili.

Bod 5.1.4.

Podrobnosti o minimálnej a/alebo maximálnej sume žiadosti (v počte cenných papierov alebo v súhrnnej sume, ktorá sa má investovať).

Bod 5.1.5.

Spôsob a lehoty na splatenie cenných papierov a na doručenie cenných papierov.

Bod 5.1.6.

Úplný opis spôsobu a dátumu zverejnenia výsledkov ponuky.

Bod 5.1.7.

Postup výkonu akéhokoľvek predkupného práva, obchodovateľnosti upisovacích práv a zaobchádzania s neuplatnenými upisovacími právami.

Bod 5.1.8.

Celková výška emisie/ponuky, pričom sa rozlišuje medzi cennými papiermi ponúkanými na predaj a cennými papiermi ponúkanými na upisovanie; ak výška nie je pevne stanovená, uveďte výšku ponúkaných cenných papierov (ak sú k dispozícii) a opis dohôd a lehoty na verejné oznámenie definitívnej výšky ponuky.

Ak maximálnu výšku ponúkaných cenných papierov nemožno v opise cenných papierov uviesť, opis cenných papierov musí obsahovať informáciu, že akceptáciu nákupu alebo upísania cenných papierov možno odvolať najneskôr dva pracovné dni po tom, ako došlo k podaniu danej výšky verejne ponúkaných cenných papierov.

Bod 5.1.9.

Uvedenie toho, kedy a za akých okolností možno ponuku odvolať alebo pozastaviť a či možno ponuku odvolať po začatí obchodovania.

Bod 5.1.10.

Uvedenie lehoty, počas ktorej možno od žiadosti odstúpiť, za predpokladu, že sa investorom povolí odstúpiť od ich upisovania.

Bod 5.2.

Plán distribúcie a prideľovania

Bod 5.2.1.

Postup oznámenia pridelenej sumy žiadateľom a údaj o tom, či je možné začať obchodovať pred realizáciou oznámenia.

Bod 5.2.2.

Ak je to emitentovi známe, uveďte, či hlavní akcionári alebo členovia riadiacich, dozorných alebo správnych orgánov emitenta zamýšľali upisovať v rámci ponuky, alebo či ktorákoľvek osoba zamýšľa upisovať viac než päť percent ponuky.

Bod 5.3.

Stanovovanie cien

Bod 5.3.1.

Uveďte cenu, za ktorú sa cenné papiere budú ponúkať, a výšku všetkých nákladov a daní, ktoré budú účtované upisovateľovi alebo kupujúcemu.

Ak cena nie je známa, tak podľa článku 17 nariadenia (EÚ) 2017/1129 uveďte buď:

a)

maximálnu cenu cenných papierov, pokiaľ sú tieto informácie k dispozícii;

b)

metódy oceňovania a kritériá a/alebo podmienky, v súlade s ktorými sa má určiť konečná cena ponuky, a vysvetlenie každej použitej metódy oceňovania.

Ak v opise cenných papierov nemožno uviesť informácie podľa písmena a) ani podľa písmena b), opis cenných papierov musí obsahovať informáciu, že akceptáciu nákupu alebo upísania cenných papierov možno odvolať najneskôr dva pracovné dni po tom, ako došlo k podaniu konečnej ceny verejnej ponuky daných cenných papierov.

Bod 5.3.2.

Postup zverejnenia ceny ponuky.

Bod 5.3.3.

Ak majú držitelia kapitálových podielov emitenta predkupné práva a toto právo je obmedzené alebo sa od neho odstúpilo, uveďte základ pre emisnú cenu, ak ide o emisiu za hotovosť, spolu s dôvodmi takéhoto obmedzenia alebo odstúpenia a osôb oprávnených využiť takéto obmedzenie alebo odstúpenie.

Bod 5.4.

Umiestňovanie a upisovanie

Bod 5.4.1.

Názov a adresa koordinátora/koordinátorov celkovej ponuky a jednotlivých častí ponuky a, ak sú známi emitentovi alebo ponúkajúcemu, aj umiestňovateľov v rôznych krajinách, v ktorých sa ponuka uskutočňuje.

Bod 5.4.2.

Názvy a adresy všetkých platobných agentov a depozitných zástupcov v každej krajine.

Bod 5.4.3.

Názvy a adresy subjektov, s ktorými bolo dohodnuté upisovanie emisie na základe pevného záväzku, a názvy a adresy subjektov, s ktorými bolo dohodnuté umiestnenie emisie bez pevného záväzku alebo na základe dohôd typu „najlepšia snaha“. Uveďte podstatné charakteristické znaky dohôd vrátane kvót. Ak nie je upisovaná celá emisia, uveďte vyhlásenie o nekrytej časti. Uveďte celkovú výšku provízie za upísanie a provízie za umiestnenie.

Bod 5.4.4.

Kedy bola alebo bude dosiahnutá dohoda o upisovaní.

ODDIEL 6

PRIJATIE NA OBCHODOVANIE A DOHODY O OBCHODOVANÍ

Bod 6.1.

Uveďte, či ponúkané cenné papiere sú alebo budú predmetom žiadosti o prijatie na obchodovanie s cieľom ich distribúcie na regulovanom trhu, inom rovnocennom trhu tretej krajiny alebo na rastovom trhu MSP s uvedením dotknutých trhov. Táto okolnosť sa musí stanoviť bez toho, aby sa tým vytváral dojem, že prijatie na obchodovanie bude nevyhnutne schválené. Ak sú známe, najskoršie dátumy, ku ktorým budú cenné papiere prijaté na obchodovanie.

Bod 6.2.

Všetky regulované trhy, rovnocenné trhy tretích krajín alebo rastové trhy MSP, na ktorých sú podľa vedomostí emitenta na obchodovanie už prijaté cenné papiere rovnakej triedy, ako sú cenné papiere, ktoré sa majú ponúknuť alebo prijať na obchodovanie.

Bod 6.3.

Ak sú súčasne alebo takmer súčasne so žiadosťou o prijatie cenných papierov na regulovaný trh cenné papiere rovnakej triedy upisované alebo umiestňované na súkromnej báze alebo ak sú cenné papiere iných tried vytvárané na verejné alebo súkromné umiestňovanie, uveďte podrobnosti o povahe takýchto operácií a o počte, charakteristických znakoch a cene cenných papierov, ktorých sa to týka.

Bod 6.4.

Podrobné údaje o subjektoch, ktoré sa pevne zaviazali konať ako sprostredkovatelia v sekundárnom obchodovaní, poskytujúcich likviditu pomocou sadzieb ponúk na kúpu a predaj a opis hlavných podmienok ich záväzku.

ODDIEL 7

PREDÁVAJÚCI DRŽITELIA CENNÝCH PAPIEROV

Bod 7.1.

Dohody o blokácii (lock up)

V súvislosti s dohodami o blokácii (lock-up) uveďte podrobné údaje o týchto aspektoch:

a)

zúčastnené strany;

b)

obsah a výnimky z dohody;

c)

uvedenie doby blokácie.

ODDIEL 8

NÁKLADY SPOJENÉ S EMISIOU/PONUKOU

Bod 8.1.

Celkové čisté výnosy a odhad celkových výdavkov spojených s emisiou/ponukou.

ODDIEL 9

ZRIEDENIE

Bod 9.1.

Porovnanie:

a)

účasti na akciovom kapitáli a hlasovacích právach pri existujúcich akcionároch pred navýšením kapitálu vyplývajúcim z verejnej ponuky a po ňom, pričom sa predpokladá, že existujúci akcionári nové akcie neupisujú;

b)

čistej hodnoty aktív na akciu k dátumu poslednej súvahy pred verejnou ponukou (ponuka na predaj a/alebo navýšenie kapitálu) a ponúkanej ceny na akciu v rámci uvedenej verejnej ponuky.

Bod 9.2.

Ak dôjde k zriedeniu akcií existujúcich akcionárov bez ohľadu na to, či si upíšu nové akcie, pretože časť príslušnej emisie akcií je vyhradená len pre určitých investorov (napr. inštitucionálne umiestnenie spojené s ponukou pre akcionárov), uviesť by sa malo aj to, aké zriedenie sa dotkne existujúcich akcionárov pri predpoklade, že si uplatnia nárok na nové akcie (okrem situácie, keď si takýto nárok neuplatňujú).

ODDIEL 10

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Bod 10.1.

Ak sa v opise cenných papierov uvádzajú poradcovia spojení s emisiou, vyhlásenie o funkcii, v akej poradcovia pôsobili.

Bod 10.2.

V opise cenných papierov uveďte ďalšie informácie, ktoré boli predmetom auditu alebo ich preskúmali štatutárni audítori a v prípade ktorých audítori vypracovali správu. Reprodukcia správy alebo, s povolením príslušného orgánu, súhrn správy.


PRÍLOHA 13

OPIS CENNÉHO PAPIERA PRE VKLADOVÉ POTVRDENKY VYDANÉ NA AKCIE

ODDIEL 1

NEVYHNUTNÉ INFORMÁCIE

Primárna emisia

Sekundárne emisie

Bod 1.1.

Vyhlásenie o prevádzkovom kapitáli

Vyhlásenie emitenta podkladových cenných papierov, že podľa jeho názoru prevádzkový kapitál postačuje pre súčasné požiadavky emitenta podkladových cenných papierov alebo v prípade, že nepostačuje, o tom, ako navrhuje dodatočný potrebný prevádzkový kapitál zaistiť.

Bod 1.2.

Kapitalizácia a zadlženosť

Vyhlásenie o kapitalizácii a zadlženosti emitenta podkladových cenných papierov (rozlišujúc medzi zaručenými a nezaručenými, zabezpečenými a nezabezpečenými dlhmi) k dátumu nie skoršiemu než 90 dní pred dátumom dokumentu. Pojem „zadlženosť“ zahŕňa aj nepriamu a podmienenú zadlženosť.

V prípade podstatných zmien v kapitalizácii a zadlženosti emitenta v rámci lehoty 90 dní sa poskytnú dodatočné informácie tak, že sa predloží slovný opis takýchto zmien alebo tak, že sa uvedené údaje aktualizujú.

Bod 1.3.

Opis druhu a triedy podkladových akcií vrátane medzinárodného identifikačného čísla cenného papiera (ISIN).

Bod 1.4.

Právne predpisy, na základe ktorých boli cenné papiere vytvorené.

Bod 1.5.

Uveďte, či ide o registrované podkladové akcie alebo o akcie na doručiteľa a či ide o listinné podkladové akcie alebo o zaknihované podkladové akcie. V prípade posledných menovaných uveďte názov a adresu subjektu zodpovedného za vedenie záznamov.

Bod 1.6.

Mena podkladových akcií

Bod 1.7.

Opis práv, vrátane akýchkoľvek ich obmedzení, spojených s podkladovými akciami a postup vykonávania takýchto práv.

Bod 1.8.

Práva na dividendy:

a)

stanovený dátum/dátumy, kedy oprávnenie vzniká;

b)

lehota, po ktorej oprávnenie na dividendu uplynie, a uvedenie osoby, v prospech ktorej uplynutie nastane;

c)

obmedzenia dividendy a postupy v prípade držiteľov bez trvalého pobytu;

d)

sadzba dividendy alebo spôsob jej výpočtu, periodicita a kumulatívna alebo nekumulatívna povaha platieb.

Bod 1.9.

Hlasovacie práva.

Predkupné práva v prípade ponúk na upisovanie cenných papierov tej istej triedy.

Právo na podiel na zisku emitenta.

Právo na podiel na akomkoľvek prebytku v prípade likvidácie.

Ustanovenia o splatení.

Ustanovenia o konverzii.

Bod 1.10.

Dátum emisie podkladových akcií, ak boli podkladové akcie vystavené pre emisiu vkladových potvrdeniek a v čase emisie vkladových potvrdeniek neexistujú.

Bod 1.11.

Ak sa podkladové akcie vystavujú pre emisiu vkladových potvrdeniek, uveďte rozhodnutia, povolenia a schválenia, na základe ktorých boli alebo budú nové podkladové akcie vystavené alebo emitované.

Bod 1.12.

Opis akýchkoľvek obmedzení prevoditeľnosti podkladových akcií.

Bod 1.13.

Upozornenie, že daňové právne predpisy členského štátu investora a krajiny registrácie emitenta môžu mať vplyv na príjem z daných cenných papierov.

Informácie o daňovom zaobchádzaní s cennými papiermi, ak si navrhovaná investícia vyžaduje daňový režim špecifický pre daný typ investície.

Bod 1.14.

a)

Vyhlásenie o existencii akýchkoľvek vnútroštátnych právnych predpisov o prevzatiach (ak nejaké existujú) uplatniteľných na emitenta, ktoré môžu zabrániť takémuto prevzatiu.

b)

Stručný opis práv a povinností akcionárov v prípade ponúk na povinné prevzatie a/alebo pravidiel na povinný odpredaj alebo odkúpenie (squeeze-out, sell-out) cenných papierov.

 

Bod 1.15.

Uvedenie verejných ponúk na prevzatie tretími stranami, pokiaľ ide o základné imanie emitenta, ktoré sa vyskytli počas posledného účtovného roka a bežného účtovného roka. Musia byť uvedené podmienky týkajúce sa ceny alebo výmeny pripojené k takýmto ponukám a ich výsledok.

Bod 1.16.

Ak je to relevantné, potenciálny vplyv na investíciu v prípade riešenia krízovej situácie podľa smernice 2014/59/EÚ.

 

Bod 1.17.

Dohody o blokácii (lock up)

a)

Zúčastnené strany.

b)

Obsah a výnimky z dohody.

c)

Uvedenie doby blokácie.

Bod 1.18.

Informácie o predávajúcich akcionároch, ak nejakí sú.

Bod 1.18.1.

Meno a obchodná adresa osoby alebo subjektu ponúkajúceho podkladové akcie na predaj, druh akejkoľvek funkcie alebo iný významný vzťah, ktorý predávajúce osoby mali počas posledných troch rokov s emitentom alebo s ktorýmkoľvek jeho predchodcom alebo pridruženými osobami.

Bod 1.19.

Zriedenie

Bod 1.19.1.

Porovnanie:

a)

účasti na akciovom kapitáli a hlasovacích právach pri existujúcich akcionároch pred navýšením kapitálu vyplývajúcim z verejnej ponuky a po ňom, pričom sa predpokladá, že existujúci akcionári nové akcie neupisujú;

b)

čistej hodnoty aktív na akciu k dátumu poslednej súvahy pred verejnou ponukou (ponuka na predaj a/alebo navýšenie kapitálu) a ponúkanej ceny na akciu v rámci uvedenej verejnej ponuky.

Bod 1.19.2.

Ak dôjde k zriedeniu akcií existujúcich akcionárov bez ohľadu na to, či si upíšu nové akcie, pretože časť príslušnej emisie akcií je vyhradená len pre určitých investorov (napr. inštitucionálne umiestnenie spojené s ponukou pre akcionárov), uvádza sa aj to, aké zriedenie sa dotkne existujúcich akcionárov pri predpoklade, že si uplatnia nárok na nové akcie (okrem situácie podľa bodu 1.19.1, kde si takýto nárok neuplatňujú).

Bod 1.20.

Ďalšie informácie, ak existuje simultánna alebo takmer simultánna ponuka, alebo prijatie na obchodovanie rovnakej triedy podkladových akcií, ako sú tie podkladové akcie, na ktoré boli vydané vkladové potvrdenky.

Bod 1.20.1

Ak sa súčasne alebo takmer súčasne s vystavením vkladových potvrdeniek, pre ktoré sa žiada o prijatie na regulovaný trh, podkladové akcie rovnakej triedy, ako sú tie, na ktoré sa vydávajú vkladové potvrdenky, upisujú alebo umiestňujú súkromne, musia sa uviesť podrobné údaje o charaktere takýchto operácií a o počte a charakteristických vlastnostiach podkladových akcií, ktorých sa týkajú.

Bod 1.20.2.

Uveďte všetky regulované trhy alebo rovnocenné trhy, na ktorých sa, podľa vedomostí emitenta vkladových potvrdeniek, ponúkajú alebo prijímajú na obchodovanie podkladové akcie rovnakej triedy, ako sú tie, na ktoré sa vydávajú vkladové potvrdenky.

Bod 1.20.3.

Ak je to emitentovi vkladových potvrdeniek známe, uveďte, či hlavní akcionári, členovia správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov zamýšľali upisovať v ponuke, alebo či niektorá osoba zamýšľa upisovať viac než päť percent ponuky.

ODDIEL 2

INFORMÁCIE O VKLADOVÝCH POTVRDENKÁCH

Primárna emisia

Sekundárne emisie

Bod 2.1.

Uveďte počet akcií, ktoré pripadajú na každú vkladovú potvrdenku.

Bod 2.2.

Opis druhu a triedy vkladových potvrdeniek, ponúkaných a/alebo prijímaných na obchodovanie.

Bod 2.3.

Právne predpisy, na základe ktorých boli vkladové potvrdenky vystavené.

Bod 2.4.

Uveďte, či ide o registrované vkladové potvrdenky alebo o vkladové potvrdenky na doručiteľa a či ide o listinné vkladové potvrdenky alebo o zaknihované vkladové potvrdenky. V prípade posledných menovaných uveďte názov a adresu subjektu zodpovedného za vedenie záznamov.

Bod 2.5.

Mena vkladových potvrdeniek

Bod 2.6.

Opis práv spojených s vkladovými potvrdenkami vrátane všetkých obmedzení týchto práv spojených s vkladovými potvrdenkami a postup (ak existuje) vykonávania takýchto práv.

Bod 2.7.

Ak sa práva na dividendy spojené s vkladovými potvrdenkami líšia od práv na dividendy zverejnených vo vzťahu k podkladovým akciám, o právach na dividendy uveďte tieto informácie:

a)

stanovený dátum/dátumy, kedy oprávnenie vzniká;

b)

lehota, po ktorej oprávnenie na dividendu uplynie, a uvedenie osoby, v prospech ktorej uplynutie nastane;

c)

obmedzenia dividendy a postupy v prípade držiteľov bez trvalého pobytu;

d)

sadzba dividendy alebo spôsob jej výpočtu, periodicita a kumulatívna alebo nekumulatívna povaha platieb.

Bod 2.8.

Ak sa hlasovacie práva spojené s vkladovými potvrdenkami líšia od hlasovacích práv zverejnených vo vzťahu k podkladovým akciám, o týchto právach uveďte tieto informácie:

a)

hlasovacie práva;

b)

predkupné práva v prípade ponúk na upisovanie cenných papierov tej istej triedy;

c)

právo na podiel na zisku emitenta;

d)

právo na podiel na akomkoľvek prebytku v prípade likvidácie;

e)

ustanovenia o splatení;

f)

ustanovenia o konverzii.

Bod 2.9.

Opíšte výkon práv spojených s podkladovými akciami a prospech z nich, najmä hlasovacích práv, podmienok, za ktorých emitent vkladových potvrdeniek môže vykonávať takéto práva, a opatrenia plánované na získanie pokynov od držiteľov vkladových potvrdeniek – a právo na podiel na zisku a na akomkoľvek likvidačnom prebytku, ktoré neprešli na držiteľa vkladovej potvrdenky.

Bod 2.10.

Očakávaný dátum emisie vkladových potvrdeniek.

Bod 2.11.

Opis všetkých obmedzení prevoditeľnosti vkladových potvrdeniek.

Bod 2.12.

Upozornenie, že daňové právne predpisy členského štátu investora a krajiny registrácie emitenta môžu mať vplyv na príjem z daných cenných papierov.

Informácie o daňovom zaobchádzaní s vkladovými potvrdenkami, ak si navrhovaná investícia vyžaduje daňový režim špecifický pre daný typ investície.

Bod 2.13.

Bankové alebo iné záruky pripojené k vkladovým potvrdenkám a určené na zabezpečenie záväzkov emitenta.

Bod 2.14.

Možnosť získania odovzdania vkladových potvrdeniek za pôvodné akcie a postup takéhoto odovzdania.

ODDIEL 3

INFORMÁCIE O PODMIENKACH A NÁLEŽITOSTIACH PONUKY VKLADOVÝCH POTVRDENIEK

Primárna emisia

Sekundárne emisie

Bod 3.1.

Podmienky, štatistické údaje o ponuke, očakávaný harmonogram a požadované opatrenia pre žiadosti o ponuku

Bod 3.1.1.

Celková výška emisie/ponuky, pričom sa rozlišuje medzi cennými papiermi ponúkanými na predaj a cennými papiermi ponúkanými na upisovanie; ak výška nie je pevne stanovená, uveďte maximálnu výšku ponúkaných cenných papierov (ak je k dispozícii) a opis dohôd a lehoty na verejné oznámenie definitívnej výšky ponuky.

Ak maximálnu výšku ponúkaných cenných papierov nemožno v prospekte uviesť, prospekt musí obsahovať informáciu, že akceptáciu nákupu alebo upísania cenných papierov možno odvolať najmenej dva pracovné dni po tom, ako došlo k podaniu danej výšky verejne ponúkaných cenných papierov.

Bod 3.1.2.

Lehota, vrátane všetkých možných zmien, počas ktorej bude ponuka otvorená, a opis postupu pre žiadosť.

Bod 3.1.3.

Uvedenie toho, kedy a za akých okolností možno ponuku odvolať alebo pozastaviť a či možno ponuku odvolať po začatí obchodovania.

Bod 3.1.4.

Opis možnosti znížiť upisovanie a spôsobu náhrady preplatku, ktorý žiadatelia zaplatili.

Bod 3.1.5.

Podrobnosti o minimálnej a/alebo maximálnej sume žiadosti (v počte cenných papierov alebo v súhrnnej sume, ktorá sa má investovať).

Bod 3.1.6.

Uvedenie lehoty, počas ktorej možno od žiadosti odstúpiť, za predpokladu, že sa investorom povolí odstúpiť od ich upisovania.

Bod 3.1.7.

Spôsob a lehoty na splatenie cenných papierov a na doručenie cenných papierov.

Bod 3.1.8.

Úplný opis spôsobu a dátumu zverejnenia výsledkov ponuky.

Bod 3.1.9.

Postup výkonu akéhokoľvek predkupného práva, obchodovateľnosti upisovacích práv a zaobchádzania s neuplatnenými upisovacími právami.

Bod 3.2.

Plán distribúcie a prideľovania

Bod 3.2.1.

Rôzne kategórie potenciálnych investorov, ktorým sa cenné papiere ponúkajú. Ak sa ponuka realizuje súčasne na trhoch dvoch alebo viacerých krajín a ak pre niektoré z nich bola alebo je vyhradená určitá tranža, uveďte každú takúto tranžu.

Bod 3.2.2.

Ak je to emitentovi známe, uveďte, či hlavní akcionári alebo členovia riadiacich, dozorných alebo správnych orgánov emitenta zamýšľali upisovať v rámci ponuky, alebo či ktorákoľvek osoba zamýšľa upisovať viac než päť percent ponuky.

Bod 3.2.3.

Informácia o predbežnom rozdelení novej emisie:

a)

rozdelenie ponuky na tranže vrátane inštitucionálnych, retailových a zamestnaneckých tranží a akýchkoľvek iných tranží;

b)

podmienky, za ktorých sa môže použiť spätné vrátenie (claw-back), maximálna výška takéhoto spätného vrátenia a všetky uplatniteľné minimálne percentuálne podiely pre jednotlivé tranže;

c)

spôsob alebo spôsoby prideľovania, ktoré sa použijú pre retailovú alebo zamestnaneckú tranžu v prípade prevahy záujmu nad ponukou, pokiaľ ide o tieto tranže;

d)

opis vopred stanoveného preferenčného režimu, ktorý sa má poskytnúť určitým triedam investorov alebo určitým spriazneným skupinám (vrátane programov pre priateľov a rodiny) pri prideľovaní, percentuálny podiel ponuky rezervovaný pre takýto preferenčný režim a kritériá pre začlenenie do takýchto tried alebo skupín;

e)

či možno režim upisovania alebo ponúk na upisovanie pri rozdeľovaní stanoviť na základe toho, cez ktorú firmu alebo prostredníctvom ktorej firmy sa realizujú;

f)

cieľové minimálne individuálne pridelenia, ak existujú, v rámci retailovej tranže;

g)

podmienky uzatvorenia ponuky, ako aj dátum, ku ktorému môže byť ponuka najskôr uzavretá;

h)

či sú alebo nie sú povolené viacnásobné upisovania, a ak povolené nie sú, ako sa bude zaobchádzať s každým viacnásobným upisovaním.

Bod 3.2.4.

Postup oznámenia pridelenej sumy žiadateľom a údaj o tom, či je možné začať obchodovať pred realizáciou oznámenia.

Bod 3.3.

Stanovovanie cien

Bod 3.3.1.

Uveďte cenu, za ktorú sa cenné papiere budú ponúkať, a výšku všetkých nákladov a daní, ktoré budú účtované upisovateľovi alebo kupujúcemu.

Ak cena nie je známa, tak podľa článku 17 nariadenia (EÚ) 2017/1129 uveďte buď:

a)

maximálnu cenu cenných papierov, pokiaľ sú tieto informácie k dispozícii;

b)

metódy oceňovania a kritériá a/alebo podmienky, v súlade s ktorými sa určila alebo určí konečná cena ponuky, a vysvetlenie každej použitej metódy oceňovania.

Ak v prospekte nemožno uviesť informácie podľa písmena a) ani podľa písmena b), prospekt musí obsahovať informáciu, že akceptáciu nákupu alebo upísania cenných papierov možno odvolať najmenej na dva pracovné dni po tom, ako došlo k podaniu konečnej ceny verejnej ponuky daných cenných papierov.

Bod 3.3.2.

Postup zverejnenia ceny ponuky.

Bod 3.3.3.

Ak existuje alebo by mohla existovať významná nerovnosť medzi cenou verejnej ponuky a skutočnými hotovostnými nákladmi pre členov správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov, pre členov vrcholového manažmentu alebo pre pridružené osoby na cenné papiere, ktoré nadobudli v rámci transakcií počas posledného roka alebo na ktorých nadobudnutie majú právo, uveďte porovnanie verejného príspevku v navrhovanej verejnej ponuke so skutočnými hotovostnými príspevkami takýchto osôb.

Bod 3.4.

Umiestňovanie a upisovanie

Bod 3.4.1.

Názov a adresa koordinátora/koordinátorov celkovej ponuky a jednotlivých častí ponuky a, ak sú známi emitentovi alebo ponúkajúcemu, aj umiestňovateľov v rôznych krajinách, v ktorých sa ponuka uskutočňuje.

Bod 3.4.2.

Názvy a adresy všetkých platobných agentov a depozitných zástupcov v každej krajine.

Bod 3.4.3.

Názvy a adresy subjektov, s ktorými bolo dohodnuté upisovanie emisie na základe pevného záväzku, a názvy a adresy subjektov, s ktorými bolo dohodnuté umiestnenie emisie bez pevného záväzku alebo na základe dohôd typu „najlepšia snaha“. Uveďte podstatné charakteristické znaky dohôd vrátane kvót. Ak nie je upisovaná celá emisia, uveďte vyhlásenie o nekrytej časti. Uveďte celkovú výšku provízie za upísanie a provízie za umiestnenie.

Bod 3.4.4.

Kedy bola alebo bude dosiahnutá dohoda o upisovaní.

ODDIEL 4

PRIJATIE NA OBCHODOVANIE A DOHODY O OBCHODOVANÍ VKLADOVÝCH POTVRDENIEK

Primárna emisia

Sekundárne emisie

Bod 4.1.

Uveďte, či ponúkané cenné papiere sú alebo budú predmetom žiadosti o prijatie na obchodovanie s cieľom ich distribúcie na regulovanom trhu alebo rovnocennom trhu tretej krajiny, rastovom trhu MSP alebo v mnohostrannom obchodnom systéme s uvedením dotknutých trhov. Táto okolnosť sa musí stanoviť bez toho, aby sa tým vytváral dojem, že prijatie na obchodovanie bude nevyhnutne schválené. Ak sú známe, najskoršie dátumy, ku ktorým budú cenné papiere prijaté na obchodovanie.

Bod 4.2.

Všetky regulované trhy alebo rovnocenné trhy tretích krajín, rastové trhy MSP alebo mnohostranné obchodné systémy, na ktorých sú podľa vedomostí emitenta na obchodovanie už prijaté cenné papiere rovnakej triedy, ako sú cenné papiere, ktoré