Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0877

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/877 z 20. mája 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 806/2014, pokiaľ ide o kapacitu úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu (Text s významom pre EHP)

PE/47/2019/REV/1

OJ L 150, 7.6.2019, p. 226–252 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/877/oj

7.6.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 150/226


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/877

z 20. mája 2019,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 806/2014, pokiaľ ide o kapacitu úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

Rada pre finančnú stabilitu zverejnila 9. novembra 2015 normu týkajúcu sa hlavných prvkov celkovej kapacity na absorpciu strát (ďalej len „norma TLAC“), ktorá bola schválená na samite G20 v novembri 2015. Cieľom normy TLAC je zabezpečiť, aby globálne systémovo dôležité banky, ktoré sa v rámci Únie označujú ako globálne systémovo dôležité inštitúcie (ďalej len „inštitúcie G-SII“), mali kapacitu potrebnú na absorpciu strát a rekapitalizáciu s cieľom pomôcť zabezpečiť, aby počas riešenia krízovej situácie a ihneď po ňom mohli uvedené inštitúcie pokračovať pri výkone kritických funkcií bez toho, aby boli finančné prostriedky daňovníkov t. j. verejné finančné prostriedky alebo finančná stabilita vystavené riziku. Komisia sa vo svojom oznámení z 24. novembra 2015„Na ceste k dobudovaniu bankovej únie“ zaviazala, že do konca roka 2016 predloží legislatívny návrh, ktorý umožní implementáciu normy TLAC do práva Únie v medzinárodne dohodnutom termíne, ktorým je rok 2019.

(2)

Pri vykonávaní normy TLAC v práve Únie sa musí vziať do úvahy existujúca minimálna požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky (ďalej len „MREL“) špecifická pre jednotlivé inštitúcie, ktorá sa uplatňuje na všetky úverové inštitúcie a investičné spoločností (ďalej len „inštitúcie“) usadené v Únii ako aj pre akýkoľvek iný subjekt, ktorá sa vzťahuje na všetky inštitúcie Únie, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ (4) (ďalej len „subjekty“). Keďže norma TLAC a MREL sledujú ten istý cieľ, a to zabezpečiť, aby mali inštitúcie a subjekty usedené v Únii dostatočnú kapacitu na absorpciu strát a rekapitalizáciu, tieto dve požiadavky by mali byť doplnkovými prvkami spoločného rámca. Z prevádzkového hľadiska by sa harmonizovaná minimálna úroveň normy TLAC pre G-SII (ďalej len „minimálna požiadavka na TLAC“) mala zahrnúť do právnych predpisov Únie prostredníctvom zmien nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (5), zatiaľ čo dodatočná hodnota špecifická pre jednotlivé inštitúcie G-SII a špecifická požiadavka na inštitúcie, ktoré nie sú globálne systémovo významné, ktorá sa označuje ako MREL, by sa mali riešiť prostredníctvom cielených zmien smernice 2014/59/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 (6).

Ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 806/2014 v znení zmenenom týmto nariadením o kapacite na absorpciu strát a rekapitalizáciu inštitúcií a subjektov, by sa mali konzistentne uplatňovať s ustanoveniami v nariadení (EÚ) č. 575/2013 a v smerniciach Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (7) a 2014/59/EÚ.

(3)

Neexistencia harmonizovaných pravidiel v členských štátoch zúčastňujúcich sa na jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií (ďalej len „SRM“), pokiaľ ide o vykonávanie normy TLAC, vytvára dodatočné náklady a právnu neistotu a sťažila by uplatňovanie nástroja záchrany pomocou vnútorných zdrojov pre cezhraničné inštitúcie a subjekty. Táto neexistencia harmonizovaných pravidiel Únie by takisto viedla k narušeniam hospodárskej súťaže na vnútornom trhu vzhľadom na to, že náklady inštitúcií a subjektov na dodržiavanie súladu s existujúcimi požiadavkami a normou TLAC by sa mohla v rámci jednotlivých členských štátov zúčastňujúcich sa na SRM značne odlišovať. Preto je nevyhnutné odstrániť tieto prekážky fungovania vnútorného trhu a zabrániť narušeniam hospodárskej súťaže, ktoré vyplývajú z neexistencie harmonizovaných pravidiel, pokiaľ ide o vykonávanie normy TLAC. Z tohto dôvodu je vhodným právnym základom tohto nariadenia článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

(4)

V súlade s normou TLAC by nariadenie (EÚ) č. 806/2014 malo naďalej uznávať stratégiu riešenia krízových situácií v jednom okamihu (SPE) aj stratégiu riešenia krízových situácií vo viacerých okamihoch (MPE). Podľa stratégie riešenia krízových situácií SPE sa riešia krízové situácie iba jedného subjektu skupiny, zvyčajne materského podniku, zatiaľ čo krízové situácie iných subjektov skupiny, zvyčajne prevádzkových dcérskych spoločností, sa neriešia, ale tieto presúvajú svoje straty a potreby na rekapitalizáciu na subjekt, ktorého krízová situácie sa má riešiť. Podľa stratégie riešenia krízových situácií MPE by sa mohli riešiť krízové situácie viac ako jedného subjektu skupiny. Pre účinné uplatňovanie žiaducej stratégie riešenia krízových situácií je dôležitá jednoznačná identifikácia subjektov, ktorých krízová situácia sa má riešiť (ďalej len „subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši“), to znamená, na ktoré by sa mohli uplatňovať opatrenia na riešenie krízových situácií, spolu s dcérskymi spoločnosťami, ktoré k nim patria (ďalej len „skupiny, ktorých krízová situácia sa rieši“). Táto identifikácia je takisto dôležitá pre určenie úrovne uplatňovania pravidiel týkajúcich sa kapacity na absorpciu strát a rekapitalizáciu, ktoré by inštitúcie a subjekty mali uplatňovať. Preto treba zaviesť koncepcie „subjektu, ktorého krízová situácia sa rieši“ a „skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši“, ako aj zmeniť nariadenie (EÚ) č. 806/2014, pokiaľ ide o plánovanie riešenia krízových situácií na úrovni skupiny s cieľom výslovne požadovať od Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (ďalej len „Jednotná rada“), aby identifikovala subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši, a skupiny, ktorých krízová situácia sa rieši, v rámci skupiny a náležitým spôsobom zvážila dôsledky každého plánovaného opatrenia v rámci skupiny na zabezpečenie účinného riešenia krízových situácií na úrovni skupiny.

(5)

Jednotná rada by mala zabezpečiť, aby mali inštitúcie a subjekty dostatočnú kapacitu na absorpciu strát a rekapitalizáciu, aby sa zabezpečila hladká a rýchla absorpcia strát a rekapitalizácia v prípade riešení krízovej situácie s minimálnym vplyvom na daňovníkov a finančnú stabilitu. To by sa malo dosiahnuť tak, že inštitúcie budú dodržiavať MREL špecifickú pre jednotlivé inštitúcie, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) č. 806/2014.

(6)

Na to, aby sa zosúladili menovatele na meranie kapacity na absorpciu strát a rekapitalizáciu inštitúcií a subjektov s menovateľmi stanovenými v norme TLAC, by mala byť MREL vyjadrená ako percentuálny podiel z celkovej hodnoty rizikovej expozície a veľkosti celkovej expozície príslušnej inštitúcie alebo subjektu a inštitúcií alebo subjektov by mal zároveň spĺňať úrovne vyplývajúce z oboch meraní.

(7)

S cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre inštitúcie a subjekty usadené v Únii, a to aj na globálnej úrovni, by sa kritériá oprávnenosti pre záväzky použiteľné pri záchrane pomocou vnútorných zdrojov, v prípade MREL mali úzko zosúladiť s kritériami stanovenými v nariadení (EÚ) č. 575/2013 pre minimálnu požiadavku na TLAC, ale mali by podliehať doplnkovým úpravám a požiadavkám zavedeným v tomto nariadení. Najmä niektoré dlhové nástroje s vloženým derivátovým prvkom, ako napríklad niektoré štruktúrované cenné papiere, by mali byť oprávnené na splnenie MREL, za predpokladu splnenia určitých podmienok, a to v rozsahu, v akom majú pevne stanovenú alebo zvyšujúcu sa sumu istiny splatnú k dátumu splatnosti, ktorý je vopred známy, pričom iba dodatočný výnos je viazaný na daný derivátový prvok a závisí od výkonnosti referenčného aktíva, a to. Vzhľadom na uvedené podmienky sa od týchto nástrojov očakáva, že budú mať veľmi vysokú kapacitu na absorpciu strát a pri riešení krízovej situácie by mali byť ľahko použiteľné pri záchrane pomocou vnútorných zdrojov. Ak inštitúcie alebo subjekty držia vlastné zdroje nad rámec požiadaviek na vlastné zdroje, táto skutočnosť by sama osebe nemala ovplyvňovať rozhodnutia týkajúce sa stanovenia MREL. Okrem toho by inštitúcie a subjekty mali mať možnosť splniť akúkoľvek časť svojej MREL pomocou vlastných zdrojov.

(8)

Rozsah záväzkov použitých na splnenie MREL zahŕňa v zásade všetky záväzky vyplývajúce z pohľadávok bežných nezabezpečených veriteľov (nepodriadené záväzky) s výnimkou prípadu, keď tieto nespĺňajú špecifické kritériá oprávnenosti stanovené v tomto nariadení. Na posilnenie riešiteľnosti krízových situácií inštitúcií a subjektov účinným využívaním nástroja záchrany pomocou vnútorných zdrojov by Jednotná rada mala mať možnosť vyžadovať, aby sa MREL splnila pomocou vlastných zdrojov a iných podriadených záväzkov, najmä ak existujú jasné náznaky, že veritelia zapojení do záchrany pomocou vnútorných zdrojov budú pravdepodobne znášať straty pri riešení krízových situácií, ktoré by prekročili straty, ktoré by im vznikli počas bežného insolvenčného konania. Jednotná rada by mala posúdiť, či je potrebné vyžadovať od inštitúcií a subjektov, aby splnili MREL pomocou vlastných zdrojov a iných podriadených záväzkov, ak suma záväzkov, ktoré sú vylúčené z uplatnenia nástroja záchrany pomocou vnútorných zdrojov, dosiahne určitú hranicu v rámci triedy záväzkov, ktorá zahŕňa oprávnené záväzky v rámci MREL. Inštitúcie a subjekty by mali splniť požiadavku MREL pomocou vlastných zdrojov a iných podriadených záväzkov, a to v rozsahu, ktorý je potrebný na zabránenie tomu, aby straty ich veriteľov pri riešení krízových situácií boli vyššie ako straty, ktoré by im inak vznikli počas bežného insolvenčného konania.

(9)

Žiadnym podriadením dlhových nástrojov požadovaných Jednotnou radou v prípade MREL by nemala byť dotknutá možnosť čiastočne spĺňať minimálnu požiadavku na TLAC nepodriadenými dlhovými nástrojmi v súlade s nariadením (EÚ) č. 575/2013, ako je povolené normou TLAC. Pre subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši, a ktoré sú zároveň G-SII, pre subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši, skupín, ktorých krízová situácia sa rieši, s aktívami nad 100 miliárd EUR (banky najvyššieho stupňa) a pre subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši, skupín, ktorých krízová situácia sa rieši, s aktívami menej ako 100 miliárd EUR, v súvislosti s ktorými vnútroštátne orgány pre riešenie krízových situácií považujú za pravdepodobné, že v prípade zlyhania budú predstavovať systémové riziko, pri zohľadnení prevalencie vkladov a absencie dlhových nástrojov v modele financovania, obmedzeného prístupu na kapitálové trhy pre oprávnené záväzky a spoliehanie sa na vlastný kapitál Tier 1 s cieľom splniť MREL, by Jednotná rada mala mať možnosť požadovať, aby sa časť MREL, ktorá sa rovná úrovni absorpcie strát a rekapitalizácie uvedenej v článku 27 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 v znení tohto nariadenia, plnila pomocou vlastných zdrojov a iných podriadených záväzkov vrátane vlastných zdrojov použitých na splnenie požiadavky na kombinovaný vankúš stanovený v smernici 2013/36/EÚ.

(10)

Na žiadosť subjektu, ktorého krízová situácia sa rieši, by Jednotná rada mala mať možnosť znížiť časť MREL, ktorej splnenie sa vyžaduje pomocou vlastných zdrojov a iných podriadených záväzkov, až na limit, ktorý predstavuje proporcionálny podiel možného zníženia podľa článku 72b ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 vo vzťahu k minimálnej požiadavke na TLAC ustanovenej v uvedenom nariadení. Jednotná rada by mala mať možnosť požadovať, v súlade so zásadou proporcionality, aby bola MREL splnená pomocou vlastných zdrojov a iných podriadených záväzkov, a to v takom rozsahu, aby celková úroveň požadovanej podriadenosti vo forme vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov v dôsledku povinnosti inštitúcií a subjektov dodržiavať minimálnu požiadavku TLAC, MREL a prípadne aj požiadavku na kombinovaný vankúš podľa smernice 2013/36/EÚ, nepresiahla úroveň absorpcie strát a rekapitalizácie uvedenú v článku 27 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 v znení tohto nariadenia alebo výslednú hodnotu vzorca stanoveného v tomto nariadení na základe prudenciálnych požiadaviek piliera 1 a piliera 2 a požiadavky na kombinovaný vankúš, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.

(11)

Pre konkrétne banky najvyššieho stupňa by mala Jednotná rada, v závislosti od podmienok, ktoré posúdi Jednotná rada, obmedziť úroveň minimálnej požiadavky podriadenosti na určitú hranicu, pričom by mali zohľadniť aj možné riziko neprimeraného vplyvu na obchodný model uvedených inštitúcií. Uvedeným obmedzením by nemala byť dotknutá možnosť stanoviť požiadavku podriadenosti nad touto hranicou prostredníctvom požiadavky podriadenosti podľa piliera 2, čo tiež podlieha podmienkam, ktoré sa uplatňujú na pilier 2, a to na základe alternatívnych kritérií, konkrétne prekážok riešenia krízových situácií alebo uskutočniteľnosti a dôveryhodnosti stratégie riešenia krízovej situácie, alebo rizikovosti danej inštitúcie.

(12)

MREL by mala inštitúciám a subjektom umožniť absorbovať straty očakávané pri riešení krízových situácií alebo prípadne v situácii, keď už nie sú životaschopné a rekapitalizovať po vykonaní opatrení stanovených v pláne riešenia krízovej situácie alebo po vyriešení krízovej situácie skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši. Jednotná rada by mala na základe ňou zvolenej stratégie riešenia krízových situácií náležite zdôvodniť uloženú úroveň MREL a mala by bez zbytočného odkladu danú úroveň preskúmať s cieľom premietnuť akékoľvek zmeny v úrovni požiadavky uvedenej v článku 104a smernice 2013/36/EÚ. Táto stanovená úroveň MREL by sa mala byť súčtom očakávanej sumy strát pri riešení krízových situácií, zodpovedajúcim požiadavkám na vlastné zdroje a rekapitalizáciu inštitúcie alebo subjektu, a mala by inštitúcii alebo subjektu umožniť po riešení krízových situácií alebo po výkone právomocí na odpísanie alebo konverziu splniť jej požiadavky na vlastné zdroje nevyhnutné na to, aby jej bolo povolené vykonávať jej činnosti v rámci zvolenej stratégie riešenia krízových situácií. Jednotná rada by mala v dôsledku akýchkoľvek zmien vyplývajúcich z opatrení stanovených v pláne riešenia krízových situácií upraviť sumy rekapitalizácie smerom nadol alebo nahor.

(13)

Jednotná rada by mala mať možnosť zvýšiť sumy rekapitalizácie na zabezpečenie dostatočnej dôvery trhu v inštitúciu alebo subjekte po vykonaní opatrení stanovených v pláne riešenia krízových situácií. Požadovaná úroveň vankúša dôvery trhu by mala umožniť inštitúcii alebo subjektu, aby mohla naďalej plniť podmienky na udelenie povolenia počas primeraného obdobia, a to aj tým, že sa inštitúcii alebo subjektu umožní kryť náklady týkajúce sa reštrukturalizácie jej činností po vyriešení krízových situácií, ako aj udržať dostatočnú dôveru trhu. Vankúš dôvery trhu by sa mal nastaviť tak, aby odkazoval na časť o požiadavke na kombinovaný vankúš podľa smernice 2013/36/EÚ. Jednotná rada by mala upraviť úroveň vankúša dôvery trhu smerom nadol, ak na zabezpečenie dostatočnej dôvery trhu stačí nižšia úroveň, alebo smerom nahor, ak je na zabezpečenie toho, aby subjekt po opatreniach stanovených v pláne riešenia krízových situácií naďalej spĺňal podmienky pre udelenie povolenia počas primeraného obdobia, potrebná vyššia úroveň, ako aj na udržanie dostatočnej dôvery trhu.

(14)

V súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2016/1075 (8) by Jednotná rada mala preskúmať investorskú základňu, pokiaľ ide o nástroje MREL inštitúcie alebo subjektu. Ak držia významnú časť nástrojov MREL konkrétnej inštitúcie retailoví investori, ktorí možno nedostali primerané informácie o príslušných rizikách, mohlo by to samo osebe predstavovať prekážku riešiteľnosti krízovej situácie. Okrem toho, ak držia veľkú časť nástrojov MREL konkrétnej inštitúcie alebo subjektu iné inštitúcie alebo subjekty, mohli by systémové dôsledky odpísania alebo konverzie tiež predstavovať prekážku riešiteľnosti krízovej situácie. Ak Jednotná rada zistí prekážku riešiteľnosti krízovej situácie vyplývajúcu z výsledku veľkosti a povahy určitej investorskej základne, mala by danej inštitúcii alebo subjektu odporučiť, aby sa uvedenou prekážku zaoberala.

(15)

S cieľom zlepšiť riešiteľnosť krízových situácií jednotlivých inštitúcií by Jednotná rada mala mať možnosť uložiť MREL špecifickú pre jednotlivé inštitúcie na G-SII popri minimálnej požiadavke na TLAC stanovenej v nariadení (EÚ) č. 575/2013. Táto MREL špecifická pre jednotlivé inštitúcie by sa mala uložiť vtedy, ak minimálna požiadavka na TLAC nestačí na absorbovanie strát a rekapitalizáciu G-SII v rámci zvolenej stratégie riešenia krízovej situácie.

(16)

Pri stanovení úrovne MREL by Jednotná rada mala zvážiť systémový význam inštitúcie alebo subjektu a potenciálny nepriaznivý vplyv jej zlyhania na finančnú stabilitu. Jednotná rada by mala zohľadniť potrebu rovnakých podmienok medzi globálne systémovo významnými inštitúciami a inými porovnateľnými inštitúciami alebo subjektmi so systémovým významom v zúčastnených členských štátoch. Teda MREL inštitúcií alebo subjektov, ktoré nie sú G-SII, ale ich systémový význam v rámci zúčastnených členských štátov je porovnateľný so systémovým významom G-SII, by sa nemala neprimerane líšiť od úrovne a zloženia MREL všeobecne stanovenej pre G-SII.

(17)

V súlade s nariadením (EÚ) č. 575/2013 by inštitúcie alebo subjekty, ktoré sa identifikujú ako subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši, mali podliehať MREL len na konsolidovanej úrovni skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši. To znamená, že subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši, by s cieľom splniť ich MREL, mali mať povinnosť emitovať oprávnené nástroje a položky v prospech externých veriteľov tretej strany, na ktorých by sa vzťahovala záchrana pomocou vnútorných zdrojov, v prípade že by subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, vstúpil do riešenia krízových situácií.

(18)

Inštitúcie alebo subjekty, ktoré nie sú subjektmi, ktorých krízová situácia sa rieši, by mali dodržiavať MREL na individuálnej úrovni. Potreby absorpcie a rekapitalizácie uvedených inštitúcií alebo subjektov by mali byť vo všeobecnosti stanovené ich príslušnými subjektmi, ktorých krízová situácia sa rieši, prostredníctvom priameho alebo nepriameho nadobudnutia uvedených nástrojov vlastných zdrojov a nástrojov oprávnených záväzkov subjektmi, ktorých krízová situácia sa rieši, emitovaných týmito inštitúciami alebo subjektmi a prostredníctvom ich odpísania alebo konverzie na nástroje vlastníctva v okamihu, keď tieto inštitúcie alebo subjekty už nie sú životaschopné. MREL, ktorá sa uplatňuje na inštitúcie alebo subjekty, ktoré nie sú subjektmi, ktorých krízová situácia sa rieši, by sa ako taká mala uplatňovať spolu a konzistentne s požiadavkami, ktoré sa uplatňujú na subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši. Toto by malo umožniť Jednotnej rade, aby vyriešila krízovú situáciu skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, bez toho, aby uplatnila riešenie krízovej situácie v prípade niektorých jej dcérskych spoločností, čím by sa zabránilo potenciálne rušivým účinkom na trh. Uplatňovanie MREL na inštitúcie alebo subjekty, ktoré nie sú subjektmi, ktorých krízová situácia sa rieši, by malo spĺňať zvolenú stratégiu riešenia krízových situácií. Nemalo by to najmä zmeniť vlastnícky vzťah medzi inštitúciami alebo subjektmi a ich skupinou, ktorej krízová situácia sa rieši, po tom, ako boli tieto inštitúcie rekapitalizované.

(19)

Ak subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, alebo materská spoločnosť aj jej dcérske spoločnosti sú usadené v tom istom členskom štáte a sú súčasťou tej istej skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, Jednotná rada by mala mať možnosť udeliť výnimku z uplatňovania MREL pre uvedené dcérske spoločnosti, ktoré nie sú subjektmi, ktorých krízová situácia sa rieši, alebo im povoliť, aby MREL splnili kolateralizovanými zárukami medzi materskou spoločnosťou a jej dcérskymi spoločnosťami, ktoré sa môžu uplatniť vtedy, ak sú splnené časové podmienky rovnocenné s tými, ktoré umožňujú odpísanie alebo konverziu oprávnených záväzkov. Kolaterál, ktorý podporuje záruku, by mal byť vysoko likvidným kolaterálom s minimálnym trhovým a úverovým rizikom.

(20)

V nariadení (EÚ) č. 575/2013 sa stanovuje, že príslušné orgány môžu upustiť od uplatňovania niektorých požiadaviek na platobnú schopnosť a likviditu pre úverové inštitúcie, ktoré sú trvalo pridružené k ústrednému orgánu (ďalej len „siete spolupracujúcich spoločností“), ak sú splnené určité osobitné podmienky. S cieľom zohľadniť špecifiká týchto sietí spolupracujúcich spoločností by Jednotná rad mala mať aj možnosť udeliť výnimku z uplatňovania MREL pre úverové inštitúcie a ústredný orgán podľa podobných podmienok, aké sú stanovené v nariadení (EÚ) č. 575/2013, ak sú úverové inštitúcie a ústredný orgán usadené v tom istom členskom štáte. Pri posudzovaní podmienok riešenia krízových situácií a v závislosti od prvkov mechanizmu solidarity by Jednotná rada mala mať tiež možnosť zaobchádzať s úverovými inštitúciami a ústredným orgánom ako celkom. Jednotná rada by mala byť schopná zabezpečiť súlad s vonkajšou požiadavkou MREL skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, ako celku, a to rôznymi spôsobmi v závislosti od prvkov mechanizmu solidarity každej skupiny, započítaním oprávnených záväzkov subjektov, od ktorých Jednotná rada vyžaduje, aby v súlade s plánom riešenia krízových situácií emitovali nástroje oprávnené na MREL mimo skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši.

(21)

Príslušné orgány, orgány pre riešenie krízových situácií a Jednotná rada by mali primerane riešiť a napraviť akékoľvek porušenia minimálnej požiadavky na TLAC a MREL. Vzhľadom na to, že porušenie týchto požiadaviek by mohlo predstavovať prekážku riešiteľnosti krízových situácií inštitúcie alebo skupiny, existujúce postupy na odstraňovanie prekážok pre riešiteľnosť krízových situácií by sa mali skrátiť s cieľom vhodne riešiť každé porušenie požiadaviek. Jednotná rada by takisto mala mať možnosť požadovať od inštitúcií alebo subjektov zmenu profilov splatnosti oprávnených nástrojov a položiek, ako aj pripraviť a vykonávať plány na obnovenie úrovne týchto požiadaviek. Jednotná rada by mala mať možnosť aj zakázať určité rozdeľovanie výnosov, ak sa domnieva, že určitá inštitúcia alebo subjekt neplní požiadavku na kombinovaný vankúš podľa smernice 2013/36/EÚ, keď sa to posudzuje navyše k MREL.

(22)

Toto nariadenie je v súlade so základnými právami a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie, predovšetkým práva na vlastníctvo a slobodu podnikania, a musí sa uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami.

(23)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to stanovenie jednotných pravidiel na účely rámca Únie pre ozdravenie a riešenie krízových situácií pre inštitúcie a subjekty, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov ich rozsahu opatrení ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať toto nariadenie v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(24)

S cieľom poskytnúť primeraný čas na uplatnenie tohto nariadenia by sa toto nariadenie malo začať uplatňovať od 28. decembra 2020,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 806/2014

Nariadenie (EÚ) č. 806/2014 sa mení takto:

1.

Článok 3 ods. 1 sa mení takto:

a)

bod 21 sa nahrádza takto:

„21.

“dcérska spoločnosť“ je dcérska spoločnosť podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 16 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a na účely uplatňovania článku 8, článku 10 ods. 10, článkov 12 až 12k, 21 a 53 tohto nariadenia na skupiny, ktorých krízová situácia sa rieši, uvedené v bode 24b tohto odseku, podľa potreby zahŕňa úverové inštitúcie, ktoré sú trvalo pridružené k ústrednému orgánu, samotný ústredný orgán a ich príslušné dcérske spoločnosti, pričom sa zohľadní spôsob, akým sú takéto skupiny, ktorých krízová situácia sa rieši, v súlade s článkom 12f ods. 3 tohto nariadenia;

21a.

“významná dcérska spoločnosť“ je významná dcérska spoločnosť podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 135 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;“;

b)

vkladajú sa tieto body:

„24a.

“subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši“ je právnická osoba usadená v zúčastnenom členskom štáte, ktorá je v súlade s článkom 8 identifikovaná Jednotnou radou ako subjekt, v súvislosti s ktorým sa v pláne riešenia krízových situácií stanovujú opatrenia na riešenie krízovej situácie;

24b.

“skupina, ktorej krízová situácia sa rieši“ znamená:

a)

subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, spolu s jeho dcérskymi spoločnosťami, ktoré nie sú:

i)

samy subjektmi, ktorých krízová situácia sa rieši;

ii)

dcérskymi spoločnosťami iných subjektov, ktorých krízová situácia sa rieši; alebo

iii)

subjektmi usadenými v tretej krajine, ktoré nie sú súčasťou skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, podľa plánu riešenia krízovej situácie, ani ich dcérskymi spoločnosťami; alebo

b)

úverové inštitúcie, ktoré sú trvalo pridružené k ústrednému orgánu a samotný ústredný orgán, ak aspoň jedna z týchto úverových inštitúcií alebo ústredný orgán je subjektom, ktorého krízová situácia sa rieši, a ich príslušné dcérske spoločnosti;

24c.

“globálna systémovo významná inštitúcia“ alebo “G-SII“ je G-SII vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 133 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;“;

c)

vkladá sa tento bod:

„45a.

“vlastný kapitál Tier 1“ je vlastný kapitál Tier 1 vypočítaný v súlade s článkom 50 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;“;

d)

v bode 48 sa výraz „oprávnené záväzky“ v príslušnom tvare nahrádza výrazom „záväzky použiteľné pri záchrane pomocou vnútorných zdrojov“ v príslušnom tvare;

e)

bod 49 sa nahrádza takto:

„49.

“záväzky použiteľné pri záchrane pomocou vnútorných zdrojov“ sú záväzky a kapitálové nástroje, ktoré sa nekvalifikujú ako nástroje vlastného kapitálu Tier 1, nástroje dodatočného kapitálu Tier 1 alebo nástroje kapitálu Tier 2 subjektu uvedeného v článku 2, a ktoré nie sú podľa článku 27 ods. 3 vylúčené z rámca nástroja záchrany pomocou vnútorných zdrojov;“;

f)

vkladajú sa tieto body:

„49a.

“oprávnené záväzky“ sú záväzky použiteľné pri záchrane pomocou vnútorných zdrojov, ktoré podľa potreby spĺňajú podmienky článku 12c alebo článku 12g ods. 2 písm. a) tohto nariadenia, a nástroje kapitálu Tier 2, ktoré spĺňajú podmienky článku 72a ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

49b.

„podriadené oprávnené nástroje“ sú nástroje, ktoré spĺňajú všetky podmienky uvedené v článku 72a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 s výnimkou článku 72b ods. 3 až 5 uvedeného nariadenia;“;

g)

dopĺňa sa tento bod:

„55.

“požiadavka na kombinovaný vankúš“ je požiadavka na kombinovaný vankúš v zmysle vymedzenia v článku 128 bode 6 smernice 2013/36/EÚ.“;

2.

V článku 7 ods. 3 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

stanovenie minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, v súlade s článkami 12 až 12k;“;

3.

Článok 8 sa mení takto:

a)

odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   V pláne riešenia krízových situácií sa stanovujú možnosti uplatňovania nástrojov riešenia krízových situácií a právomocí riešiť krízové situácie uvedených v tomto nariadení na subjekty uvedené v odseku 1.“;

b)

v odseku 6 sa prvý a druhý pododsek nahrádzajú takto:

„V pláne riešenia krízových situácií sa stanovujú opatrenia na riešenie krízových situácií, ktoré môže prijať Jednotná rada, ak subjekt uvedený v odseku 1 spĺňa podmienky na riešenie krízových situácií.

Informácie uvedené v odseku 9 písm. a) sa poskytnú dotknutému subjektu.“;

c)

v odseku 9 sa písmená o) a p) nahrádzajú takto:

„o)

požiadavky uvedené v článkoch 12f a 12g a termín na dosiahnutie tejto úrovne v súlade s článkom 12k;

p)

ak Jednotná rada uplatňuje článok 12c ods. 4, 5 alebo 7, lehotu na dosiahnutie súladu subjektom, ktorého krízová situácia sa rieši, podľa článku 12k;“;

d)

odsek 10 sa nahrádza takto:

„10.   Plány riešenia krízových situácií na úrovni skupiny zahŕňajú plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny podľa odseku 1, ktorú vedie materská spoločnosť v Únii usadená v zúčastnenom členskom štáte, a sú v ňom uvedené opatrenia, ktoré by sa mali prijať, pokiaľ ide o:

a)

materskú spoločnosť v Únii;

b)

dcérske spoločnosti, ktoré sú súčasťou skupiny a ktoré sú usadené v Únii;

c)

subjekty uvedené v článku 2 písm. b); a

d)

dcérske spoločnosti, ktoré sú súčasťou skupiny a ktoré sú usadené mimo Únie, s výhradou článku 33.

V súlade s opatreniami uvedenými v prvom pododseku sa v pláne riešenia krízovej situácie určia pre každú skupinu subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši; a skupiny, ktorých krízová situácia sa rieši.“;

e)

v odseku 11 sa písmená a) a b) nahrádzajú takto:

„a)

stanovia opatrenia na riešenie krízových situácií, ktoré sa majú prijať pre subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši, podľa scenárov uvedených v odseku 6, a vplyv uvedených opatrení na riešenie krízových situácií na ostatné subjekty skupiny, materskú spoločnosť a dcérske inštitúcie uvedené v odseku 1;

aa)

ak skupina uvedená v odseku 1 zahŕňa viac ako jednu skupinu, ktorej krízová situácia sa rieši, stanovia opatrenia na riešenie krízových situácií, ktoré sa majú prijať pre subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši, každej skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, a vplyv uvedených opatrení na:

i)

iné subjekty skupiny, ktoré patria do rovnakej skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši;

ii)

ostatné skupiny, ktorých krízová situácia sa rieši;

b)

preskúma rozsah, v akom by sa mohli koordinovane použiť a uplatniť nástroje riešenia krízových situácií a právomoci riešenia krízových situácií, pokiaľ ide o subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši, usadené v Únii, vrátane opatrení na zjednodušenie odkúpenia skupiny ako celku, samostatných oblastí obchodnej činnosti alebo činností, ktoré poskytujú viaceré subjekty skupiny, alebo konkrétnych subjektov skupiny alebo skupín, ktorých krízová situácia sa rieši, riešenia krízových situácií treťou stranou, a identifikujú sa akékoľvek možné prekážky brániace koordinovanému riešeniu krízových situácií;“;

f)

v odseku 12 sa dopĺňajú tieto pododseky:

„Preskúmanie uvedené v prvom pododseku tohto odseku sa uskutoční po vykonaní opatrení na riešenie krízových situácií alebo po výkone právomocí uvedených v článku 21.

Pri stanovení lehôt uvedených v odseku 9 písm. o) a p) tohto článku za okolností uvedených v treťom pododseku tohto odseku zohľadní Jednotná rada lehotu na splnenie požiadavky uvedenej v článku 104b smernice 2013/36/EÚ.“;

4.

Článok 10 sa mení takto:

a)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Krízová situácia skupiny sa považuje za riešiteľnú, ak je pre Jednotnú radu realizovateľné a dôveryhodné buď zlikvidovať subjekty skupiny v rámci bežného insolvenčného konania, alebo riešiť ich krízovú situáciu uplatnením nástrojov riešenia krízových situácií a vykonaním právomocí na riešenie krízových situácií pokiaľ ide o subjekty uvedenej skupiny, ktorých krízová situácia sa rieši, a zároveň v najväčšej možnej miere zabrániť akýmkoľvek významným nepriaznivým dôsledkom pre finančné systémy členských štátov, v ktorých sú subjekty skupiny nachádzajú, alebo iných členských štátov alebo Únie, vrátane širšej finančnej nestability alebo udalostí zasahujúcich celý systém, a to s cieľom zabezpečiť pokračovanie kľúčových funkcií, ktoré tieto subjekty skupiny vykonávajú, ak ich možno ľahko a včas oddeliť, alebo použitím iných prostriedkov.

Jednotná rada včas informuje EBA, keď sa krízová situácia skupiny považuje za neriešiteľnú.

V prípadoch, keď skupina pozostáva z viac než jednej skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, Jednotná rada preskúma riešiteľnosť krízovej situácie každej skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, v súlade s týmto článkom.

Posúdenie uvedené v prvom pododseku sa vykonáva v súlade s posúdením riešiteľnosti krízovej situácie celej skupiny.“;

b)

v odseku 9 sa dopĺňajú tieto pododseky:

„Subjekt navrhne do dvoch týždňov od dátumu prijatia správy v súlade s odsekom 7 tohto článku Jednotnej rade možné opatrenia a harmonogram ich vykonania, aby sa zabezpečilo, že subjekt alebo materská spoločnosť dodržiava článok 12f alebo 12g a požiadavku na kombinovaný vankúš, ak je podstatná prekážka riešiteľnosti krízových situácií zapríčinená jednou z týchto situácií:

i)

subjekt spĺňa požiadavku na kombinovaný vankúš, keď sa posudzuje navyše ku každej požiadavke uvedenej v článku 141a ods. 1 písm. a), b) a c) smernice 2013/36/EÚ, nespĺňa však požiadavku na kombinovaný vankúš, keď sa posudzuje navyše k požiadavkám uvedeným v článkoch 12d a 12e tohto nariadenia, ak sa vypočítavajú v súlade s článkom 12a ods. 2 písm. a) tohto nariadenia; alebo

ii)

subjekt nespĺňa požiadavky uvedené v článkoch 92a a 494 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 alebo požiadavky uvedené v článkoch 12d a 12e tohto nariadenia.

V návrhu harmonogramu na vykonávanie opatrení uvedených v druhom pododseku subjekt zohľadní dôvody predmetnej podstatnej prekážky. Jednotná rada po konzultácii s príslušnými orgánmi vrátane ECB posúdi, či sa týmito opatreniami predmetné podstatné prekážky účinne riešia alebo odstraňujú.“;

c)

odsek 11 sa mení takto:

i)

v písmenách i) a j) sa výraz „článku 12“ nahrádza výrazom „článkov 12f a 12g“;

ii)

dopĺňajú sa tieto písmená:

„k)

požadovať, aby subjekt predložil plán na obnovenie súladu s požiadavkami uvedenými v článku 12f alebo 12g tohto nariadenia vyjadrenými ako percentuálny podiel z celkovej hodnoty rizikovej expozície vypočítanej v súlade s článkom 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a v prípade potreby s požiadavkou na kombinovaný vankúš a s požiadavkami uvedenými v článkoch 12f alebo 12g vyjadrenými ako percentuálny podiel z veľkosti celkovej expozície uvedenej v článkoch 429 a 429a nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

l)

na účely zabezpečenia neustáleho dodržiavania článku 12f alebo 12g požadovať, aby subjekt zmenil profil splatnosti:

i)

nástrojov vlastných zdrojov po získaní súhlasu príslušných orgánov vrátane ECB, a

ii)

oprávnených záväzkov uvedených v článku 12c a v článku 12g ods. 2 písm. a).“;

5.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 10a

Právomoc zakázať určité rozdeľovanie výnosov

1.   Ak sa subjekt nachádza v situácii, že spĺňa požiadavku na kombinovaný vankúš, keď sa posudzuje navyše ku každej z požiadaviek uvedených v článku 141a ods. 1 písm. a), b) a c) smernice 2013/36/EÚ, nespĺňa však požiadavku na kombinovaný vankúš, keď sa posudzuje navyše k požiadavkám uvedeným v článkoch 12d a 12e tohto nariadenia, ak sa vypočítavajú v súlade s článkom 12a ods. 2 písm. a) tohto nariadenia, Jednotná rada má v súlade s týmto článkom odsekmi 2 a 3 právomoc zakázať subjektu rozdeľovanie výnosov presahujúcich maximálnu rozdeliteľnú sumu súvisiacu s minimálnou požiadavkou na vlastné zdroje a oprávnené záväzky („M-MDA“), vypočítanou v súlade s odsekom 4 tohto článku, a to prostredníctvom niektorého z týchto úkonov:

a)

vykonať rozdeľovanie výnosov v súvislosti s vlastným kapitálom Tier 1;

b)

vytvoriť povinnosť uhradiť pohyblivú odmenu alebo dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia, alebo uhradiť pohyblivú odmenu, ak povinnosť úhrady vznikla v čase, keď subjekt nespĺňal požiadavky na kombinovaný vankúš; alebo

c)

uskutočňovať platby z nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1.

Ak sa subjekt ocitne v situácii uvedenej v prvom pododseku, bezodkladne oznámi zlyhanie vnútroštátnemu orgánu pre riešenie krízových situácií a Jednotnej rade.

2.   V situácii uvedenej v odseku 1 Jednotná rada po porade s príslušnými orgánmi vrátane ECB, ak je to uplatniteľné, posúdi bez zbytočného meškania, či má vykonať právomoc uvedenú v odseku 1, pri zohľadnení všetkých týchto prvkov:

a)

dôvod, trvanie a závažnosť zlyhania a jeho vplyv na riešiteľnosť krízovej situácie;

b)

vývoj finančnej situácie subjektu a pravdepodobnosť, že v blízkej budúcnosti splní podmienku uvedenú v článku 18 ods. 1 písm. a);

c)

vyhliadky, že tento subjekt dokáže zabezpečiť súlad s požiadavkami uvedenými v odseku 1 v primeranom časovom rámci;

d)

ak subjekt nedokáže nahradiť záväzky, ktoré viac nespĺňajú kritériá oprávnenosti alebo splatnosti stanovené v článkoch 72b a 72c nariadenia (EÚ) č. 575/2013, v článku 12c alebo článku 12g ods. 2 tohto nariadenia, ak je táto neschopnosť idiosynkratická alebo z dôvodu narušenia celého trhu;

e)

či je vykonávanie právomoci uvedenej v odseku 1 najvhodnejším a najprimeranejším prostriedkom na riešenie situácie subjektu, zohľadňujúc jeho potenciálny vplyv na podmienky financovania a riešiteľnosť krízovej situácie dotknutého subjektu.

Jednotná rada opätovne posúdi, či je potrebné opakovať výkon právomoci uvedenej v odseku 1 aspoň raz za mesiac, pokiaľ je daný subjekt v situácii uvedenej v odseku 1.

3.   Ak Jednotná rada usúdi, že subjekt je stále v situácii uvedenej v odseku 1 deväť mesiacov po tom, ako daný subjekt takúto situáciu oznámil, Jednotná rada vykoná po konzultácii s príslušnými orgánmi vrátane ECB, ak je to uplatniteľné, právomoc uvedenú v odseku 1, okrem prípadov, keď Jednotná rada í usúdi, že sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:

a)

k zlyhaniu došlo z dôvodu vážneho narušenia fungovania finančných trhov, čo vedie k rozsiahlemu stresu na finančných trhoch vo viacerých segmentoch finančných trhov;

b)

narušenie uvedené v písmene a) vedie nielen k zvýšenej cenovej volatilite nástrojov vlastných zdrojov a nástrojov oprávnených záväzkov subjektu alebo k zvýšeným nákladom pre subjekt, ale má za následok úplné alebo čiastočné uzavretie trhov, čo znemožňuje danému subjektu emitovať nástroje vlastných zdrojov a nástroje oprávnených záväzkov na uvedených trhoch;

c)

uzavretie trhu uvedené v písmene b) sa pozoruje nielen pre dotknutý subjekt, ale aj pre niekoľko ďalších subjektov;

d)

narušenie uvedené v písmene a) znemožňuje danému subjektu emitovať nástroje vlastných zdrojov a nástroje oprávnených záväzkov v objeme dostatočnom na nápravu zlyhania; alebo

e)

výkon právomoci uvedenej v odseku 1 vedie k vedľajším účinkom v časti bankového sektora, čo by mohlo potencionálne ohroziť finančnú stabilitu.

Ak sa uplatní výnimka uvedená v prvom pododseku, Jednotná rada informuje príslušné orgány vrátane ECB, ak je to uplatniteľné, o svojom rozhodnutí a písomne vysvetlí svoje posúdenie.

Jednotná rada každý mesiac opakovane posúdi, či sa uplatňuje výnimka uvedená v prvom pododseku.

4.   Hodnota M-MDA sa získa vynásobením sumy vypočítanej podľa odseku 5 koeficientom určeným podľa odseku 6. Hodnota M-MDA sa zníži o akúkoľvek sumu vyplývajúcu z opatrení uvedených v odseku 1 písm. a), b) alebo c).

5.   Suma, ktorá sa má v súlade s odsekom 4 vynásobiť, je zložená z:

a)

akýchkoľvek predbežných ziskov nezahrnutých do vlastného kapitálu Tier 1 podľa článku 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, po odpočítaní akéhokoľvek rozdelenia ziskov alebo akejkoľvek platby vyplývajúcich z opatrení uvedených v odseku 1 písm. a), b) alebo c) tohto článku;

plus

b)

akýchkoľvek koncoročných ziskov nezahrnutých do vlastného kapitálu Tier 1 podľa článku 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, po odpočítaní akéhokoľvek rozdelenia ziskov alebo akejkoľvek platby vyplývajúcich z opatrení uvedených v odseku 1 písm. a), b) alebo c) tohto článku;

mínus

c)

sumy, ktoré by boli splatné formou dane, ak by sa položky uvedené v písmenách a) a b) tohto odseku nevyplatili.

6.   Koeficient uvedený v odseku 4 sa vypočíta takto:

a)

ak vlastný kapitál Tier 1 držaný subjektom, ktorý sa nepoužije na splnenie ktorejkoľvek z požiadaviek stanovených v článku 92a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a v článkoch 12d a 12e tohto nariadenia, vyjadrený ako percentuálny podiel z celkovej rizikovej expozície vypočítanej v súlade s článkom 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, je v prvom (t. j. najnižšom) kvartile požiadavky na kombinovaný vankúš, koeficient sa rovná 0;

b)

ak vlastný kapitál Tier 1 držaný subjektom, ktorý sa nepoužije na splnenie ktorejkoľvek z požiadaviek stanovených v článku 92a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a v článkoch 12d a 12e tohto nariadenia, vyjadrený ako percentuálny podiel z celkovej rizikovej expozície vypočítanej v súlade s článkom 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, je v druhom kvartile požiadavky na kombinovaný vankúš, koeficient sa rovná 0,2;

c)

ak vlastný kapitál Tier 1 držaný subjektom, ktorý sa nepoužije na splnenie požiadaviek stanovených v článku 92a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a v článkoch 12d a 12e tohto nariadenia, vyjadrený ako percentuálny podiel z celkovej rizikovej expozície vypočítanej v súlade s článkom 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, je v treťom kvartile požiadavky na kombinovaný vankúš, koeficient sa rovná 0,4;

d)

ak vlastný kapitál Tier 1 držaný subjektom, ktorý sa nepoužije na splnenie požiadaviek stanovených v článku 92a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a v článkoch 12d a 12e tohto nariadenia, vyjadrený ako percentuálny podiel z celkovej rizikovej expozície vypočítanej v súlade s článkom 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, je vo štvrtom (t. j. najvyššom) kvartile požiadavky na kombinovaný vankúš, koeficient sa rovná 0,6;

Dolná a horná hranica každého kvartilu požiadavky na kombinovaný vankúš sa vypočíta takto:

 

Formula

 

Formula

kde „Qn“ = poradové číslo príslušného kvartilu.“;

6.

Článok 12 sa nahrádza takto:

„Článok 12

Minimálna požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky

1.   Jednotná rada po porade s príslušnými orgánmi vrátane ECB stanoví požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky podľa článkov 12a až 12i podliehajúce právomoci na odpísanie a konverziu, ktoré subjekty a skupiny uvedené v článku 7 ods. 2 a subjekty a skupiny uvedené v článku 7 ods. 4 písm. b) a v článku 7 ods. 5, ak sú splnené podmienky na uplatňovanie uvedených odsekov.

2.   Subjekty, na ktoré sa odkazuje v odseku 1, vrátane subjektov, ktoré sú súčasťou skupín, oznámia vnútroštátnemu orgánu pre riešenie krízových situácií zúčastneného členského štátu, v ktorom sú usadené, informácie v súlade s článkom 45i ods. 1, 2 a 4 smernice 2014/59/EÚ.

Vnútroštátny orgán pre riešenie krízových situácií zašle bezodkladne Jednotnej rade informácie uvedené v prvom pododseku.

3.   Pri vypracúvaní návrhov plánov riešenia krízových situácií v súlade s článkom 9 vnútroštátne orgány pre riešenie krízových situácií po porade s príslušnými orgánmi stanovia požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky podľa článkov 12a až 12i, podliehajúce právomoci na odpísanie a konverziu, ktoré subjekty uvedené v článku 7 ods. 3 musia nepretržite spĺňať. V uvedenej súvislosti sa uplatní postup stanovený v článku 31.

4.   Jednotná rada stanovuje akékoľvek požiadavky podľa odseku 1 tohto článku súčasne s vypracovaním a dodržiavaním plánov riešenia krízových situácií podľa článku 8.

5.   Jednotná rada adresuje stanovené požiadavky vnútroštátnym orgánom pre riešenie krízových situácií. Vnútroštátne orgány pre riešenie krízových situácií plnia inštrukcie Jednotnej rady v súlade s článkom 29. Jednotná rada požaduje, aby vnútroštátne orgány pre riešenie krízových situácií overovali a zabezpečovali dodržiavanie požiadaviek na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, ktoré sú stanovené v odseku 1 tohto článku, subjektami a skupinami.

6.   Jednotná rada informuje ECB a EBA o požiadavkách na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, ktoré stanovila pre každý subjekt a každú skupinu podľa odseku 1.

7.   V záujme zabezpečenia účinného a jednotného uplatňovania tohto článku vypracuje Jednotná rada usmernenia a postúpi vnútroštátnym orgánom pre riešenie krízových situácií návod vo vzťahu ku konkrétnym inštitúciám alebo skupinám.

Článok 12a

Uplatňovanie a výpočet minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky

1.   Jednotná rada a vnútroštátne orgány pre riešenie krízových situácií zabezpečia, aby subjekty uvedené v článku 12 ods. 1 a 3 nepretržite spĺňali požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, ak sa to požaduje v tomto článku a článkoch 12b až 12i a v súlade s nimi.

2.   Požiadavka uvedená v odseku 1 tohto článku sa vypočíta v súlade s článkom 12d ods. 3, 4 alebo 6, podľa toho, čo je uplatniteľné, ako hodnota vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov vyjadrená ako percentuálne podiely z:

a)

celkovej hodnoty rizikovej expozície príslušného subjektu uvedeného v odseku 1 tohto článku vypočítanej v súlade s článkom 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013; a

b)

veľkosti celkovej expozície príslušného subjektu uvedeného v odseku 1 tohto článku vypočítanej v súlade s článkami 429 a 429a nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Článok 12b

Výnimka z minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 12a, Jednotná rada oslobodí hypotekárne úverové inštitúcie financované krytými dlhopismi, ktoré podľa vnútroštátneho práva nesmú prijímať vklady, od požiadavky stanovenej v článku 12a ods. 1, pod podmienkou, že sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

uvedené inštitúcie sa zlikvidujú prostredníctvom vnútroštátnych insolvenčných konaní alebo iných druhov konaní, ktoré sú ustanovené pre tieto inštitúcie a uplatňujú sa v súlade s článkom 38, 40 alebo 42 smernice 2014/59/EÚ; a

b)

konaniami uvedenými v písmene a) sa zabezpečí, aby veritelia týchto inštitúcií, v relevantných prípadoch vrátane držiteľov krytých dlhopisov, znášali straty spôsobom, ktorý spĺňa ciele riešenia krízových situácií.

2.   Inštitúcie oslobodené od požiadavky stanovenej v článku 12 ods. 1 nie sú súčasťou konsolidácie uvedenej v článku 12f ods. 1.

Článok 12c

Oprávnené záväzky v prípade subjektov, ktorých krízová situácia sa rieši

1.   Záväzky sa zahrnú do sumy vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov subjektov, ktorých krízová situácia sa rieši, len v prípade, ak spĺňajú podmienky uvedené v týchto článkoch nariadenia (EÚ) č. 575/2013:

a)

v článku 72a;

b)

v článku 72b, s výnimkou odseku 2 písm. d); a

c)

v článku 72c.

Odchylne od prvého pododseku tohto odseku, ak sa v tomto nariadení odkazuje na požiadavky uvedené v článku 92a alebo článku 92b nariadenia (EÚ) č. 575/2013, na účely uvedených článkov oprávnené záväzky pozostávajú z oprávnených záväzkov vymedzených v článku 72k uvedenému nariadenia a určených v súlade s druhou časťou hlavou I kapitolou 5a uvedeného nariadenia.

2.   Záväzky, ktoré vyplývajú z dlhových nástrojov s vloženými derivátmi, ako sú napríklad štruktúrované cenné papiere, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v odseku 1 prvom pododseku, s výnimkou článku 72a ods. 2 písm. l) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, sa zahrnú do sumy vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov iba vtedy, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

a)

istina záväzku vyplývajúceho z dlhového nástroja je známa v čase emisie, je pevná alebo sa zvyšuje a nie je ovplyvnená prvkom vloženého derivátu a celkovú sumu záväzku vyplývajúceho z dlhového nástroja vrátane vloženého derivátu možno oceňovať denne so zreteľom na aktívny a likvidný obojsmerný trh pre ekvivalentný nástroj bez kreditného rizika v súlade s článkami 104 a 105 nariadenia (EÚ) č. 575/2013; alebo

b)

dlhový nástroj zahŕňa zmluvnú podmienku, ktorou sa upresňuje, že hodnota pohľadávky v prípadoch platobnej neschopnosti emitenta a riešenia krízovej situácie emitenta je pevná alebo sa zvyšuje a nepresahuje pôvodne zaplatenú sumu záväzku.

Dlhové nástroje uvedené v prvom pododseku vrátane ich vložených derivátov nepodliehajú žiadnej dohode o čistom zúčtovaní a na ocenenie takýchto nástrojov sa nevzťahuje článok 49 ods. 3 smernice 2014/59/EÚ.

Záväzky uvedené v prvom pododseku sa zahŕňajú do sumy vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov len pokiaľ ide o tú časť záväzku, ktorá zodpovedá sume istiny uvedenej v písmene a) uvedeného pododseku alebo pevnej alebo zvyšujúcej sa sume v zmysle písmena b) uvedeného pododseku.

3.   Ak záväzky emituje dcérska spoločnosť usadená v Únii, v prospech jedného z jej existujúcich akcionárov, ktorý nie je súčasťou tej istej skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, a uvedená dcérska spoločnosť je súčasťou tej istej skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, ako subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, tieto záväzky sa zahrnú do sumy vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov uvedeného subjektu, ktorého krízová situácia sa rieši, za predpokladu, že sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

záväzky sú emitované v súlade s článkom 12g ods. 2 písm. a);

b)

výkon právomoci na odpísanie alebo konverziu v súvislosti s uvedenými záväzkami v súlade s článkom 21 neovplyvní kontrolu nad dcérskou spoločnosťou zo strany subjektu, ktorého krízová situácia sa rieši;

c)

uvedené záväzky nepresiahnu sumu stanovenú odpočítaním:

i)

súčtu záväzkov emitovaných v prospech subjektu, ktorého krízová situácia sa rieši, a nakúpených týmto subjektom buď priamo, alebo nepriamo prostredníctvom iných subjektov v rámci rovnakej skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, a sumy vlastných zdrojov emitovaných v súlade s článkom 12g ods. 2 písm. b) zo

ii)

sumy vyžadovanej v súlade s článkom 12g ods. 1.

4.   Bez toho, aby bola dotknutá minimálna požiadavka uvedená v článku 12d ods. 4 alebo článku 12e ods. 1 písm. a), Jednotná rada z vlastnej iniciatívy po konzultácii s vnútroštátnym orgánom pre riešenie krízových situácií alebo na základe návrhu vnútroštátneho orgánu pre riešenie krízových situácií zabezpečí, aby subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši a ktoré sú G-SII, alebo subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši a na ktoré sa vzťahuje článok 12d ods. 4 alebo 5, splnili časť požiadavky uvedenej v článku 12f vo výške 8 % celkových záväzkov vrátane vlastných zdrojov, pomocou vlastných zdrojov, podriadených oprávnených nástrojov, alebo pomocou záväzkov uvedených v odseku 3 tohto článku. Jednotná rada môže povoliť, aby úroveň, ktorá je nižšia ako 8 % celkových záväzkov vrátane vlastných zdrojov, avšak vyššia ako suma vyplývajúca z použitia vzorca (1 – (X1/X2)) × 8 % celkových záväzkov vrátane vlastných zdrojov, dosiahli subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši a ktoré sú G-SII, alebo subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši, na ktoré sa vzťahuje článok 12d ods. 4 alebo 5, pomocou vlastných zdrojov, podriadených oprávnených nástrojov alebo pomocou záväzkov uvedených v odseku 3 tohto článku, za predpokladu, že sú splnené všetky podmienky uvedené v článku 72b ods. 3 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, vzhľadom na zníženie, ktoré je možné podľa článku 72b ods. 3 uvedeného nariadenia:

 

X1 = 3,5 % celkovej rizikovej expozície vypočítanej v súlade s článkom 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, a

 

X2 = súčet18 % celkovej rizikovej expozície vypočítanej v súlade s článkom 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a sumy požiadavky na kombinovaný vankúš.

Ak v prípade subjektov, ktorých krízová situácia sa rieši, na ktoré sa vzťahuje článok 12d ods. 4, uplatňovanie prvého pododseku tohto odseku vedie k požiadavke prevyšujúcej 27 % celkovej rizikovej expozície dotknutého subjektu, ktorého krízová situácia sa rieši, Jednotná rada obmedzí v prípade dotknutého subjektu časť požiadavky uvedenej v článku 12f, ktorá musí byť splnená pomocou vlastných zdrojov, podriadených oprávnených nástrojov, alebo záväzkov uvedených v odseku 3 tohto článku, na sumu rovnajúcu sa 27 % celkovej rizikovej expozície, ak Jednotná rada usúdila, že:

a)

prístup k fondu sa v pláne riešenia krízovej situácie nepovažuje za možnosť riešenia krízovej situácie uvedeného subjektu, ktorého krízová situácia sa rieši; a

b)

ak sa neuplatňuje písmeno a), požiadavka uvedená v článku 12f umožňuje uvedenému subjektu, ktorého krízová situácia sa rieši, splniť požiadavku uvedenú v článku 27 ods. 7.

Jednotná rada zohľadní pri vykonávaní posúdenia uvedeného v druhom pododseku aj riziko disproporčného vplyvu na obchodný model dotknutého subjektu, ktorého krízová situácia sa rieši.

Druhý pododsek tohto odseku sa neuplatňuje na subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši, na ktoré sa vzťahuje článok 12d ods. 5.

5.   V prípade subjektov, ktorých krízová situácia sa rieši a ktoré zároveň nie sú G-SII ani subjektmi, ktorých krízová situácia sa rieši a na ktoré sa zároveň vzťahuje článok 12d ods. 4 alebo 5, môže Jednotná rada z vlastnej iniciatívy po konzultácii s vnútroštátnym orgánom pre riešenie krízových situácií alebo na základe návrhu vnútroštátneho orgánu pre riešenie krízových situácií rozhodnúť o tom, že časť požiadavky uvedenej v článku 12f do výšky 8 % celkových záväzkov, vrátane vlastných zdrojov, subjektu a výsledku vzorca uvedeného v odseku 7 tohto článku – podľa toho, ktorá hodnota je vyššia – bude splnená pomocou vlastných zdrojov, podriadených oprávnených nástrojov, alebo pomocou záväzkov uvedených v odseku 3 tohto článku, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

nepodriadené záväzky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku majú rovnaké prioritné postavenie vo vnútroštátnej hierarchii insolvenčného konania ako určité záväzky, ktoré sú vylúčené z uplatňovania právomoci na odpísanie a konverziu v súlade s článkom 27 ods. 3 alebo 5;

b)

existuje riziko, že po plánovanom uplatnení právomoci na odpísanie a konverziu v prípade nepodriadených záväzkov, ktoré nie sú vylúčené z uplatňovania právomoci na odpísanie a konverziu v súlade s článkom 27 ods. 3 alebo 5, veriteľom pohľadávok vyplývajúcich z týchto záväzkov vzniknú vyššie straty, než aké by im vznikli pri likvidácii v rámci bežného insolvenčného konania;

c)

suma vlastných zdrojov a iných podriadených záväzkov nesmie presiahnuť sumu potrebnú na zabezpečenie toho, aby veriteľom uvedeným v písmene b) nevznikli straty presahujúce výšku strát, ktoré by im inak vznikli pri likvidácii subjektu v rámci bežného insolvenčného konania.

Ak Jednotná rada skonštatuje, že v triede záväzkov, ktorá zahŕňa oprávnené záväzky, je výška záväzkov, ktoré sú vylúčené alebo na základe odôvodneného predpokladu môžu byť vylúčené z uplatnenia právomoci na odpísanie a konverziu v súlade s článkom 27 ods. 3 alebo 5, spolu viac ako 10 % uvedenej triedy, Jednotná rada posúdi riziko uvedené v písmene b) prvého pododseku tohto odseku.

6.   Na účely odsekov 4, 5 a 7 sa derivátové záväzky zahŕňajú do celkových záväzkov na základe úplného uznania práv protistrany na čisté zúčtovanie.

Vlastné zdroje subjektu, ktorého krízová situácia sa rieši, použité na splnenie požiadavky na kombinovaný vankúš sú oprávnené na splnenie požiadaviek uvedených v odsekoch 4, 5 a 7.

7.   Odchylne od odseku 3 tohto článku môže Jednotná rada rozhodnúť, že požiadavku uvedenú v článku 12f tohto nariadenia musia spĺňať subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši a ktoré sú zároveň G-SII, alebo subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši a na ktoré sa zároveň vzťahuje článok 12d ods. 4 alebo 5 tohto nariadenia, pomocou vlastných zdrojov, podriadených oprávnených nástrojov, alebo pomocou záväzkov uvedených v odseku 3 tohto článku, pokiaľ súhrn týchto vlastných zdrojov, nástrojov a záväzkov, vzhľadom na povinnosť subjektu, ktorého krízová situácia sa rieši, spĺňať požiadavky na kombinovaný vankúš, článku 92a nariadenia (EÚ) č. 575/2013, článku 12d ods. 4 a článku 12f tohto nariadenia nepresahuje vyššiu z týchto hodnôt:

a)

8 % celkových záväzkov subjektu, vrátane vlastných zdrojov; alebo

b)

výslednú hodnotu vzorca A × 2 + B × 2 + C, kde A, B a C sú tieto sumy:

A= suma vyplývajúca z požiadavky uvedenej v článku 92 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

B= suma vyplývajúca z požiadavky uvedenej v článku 104a smernice 2013/36/EÚ;

C= suma vyplývajúca z požiadavky na kombinovaný vankúš.

8.   Jednotná rada môže uplatniť právomoc uvedenú v odseku 7 tohto článku vo vzťahu k subjektom, ktorých krízová situácia sa rieši a ktoré sú zároveň G-SII alebo sa na ne vzťahuje článok 12d ods. 4 alebo 5 a ktoré spĺňajú jednu z podmienok stanovených v druhom pododseku tohto odseku až do limitu 30 % celkového počtu všetkých subjektov, ktorých krízová situácia sa rieši a ktoré sú zároveň G-SII alebo sa na ne vzťahuje článok 12d ods. 4 alebo 5, v prípade ktorých Jednotná rada stanoví požiadavku uvedenú v článku 12f.

Jednotná rada vezme do úvahy tieto podmienky:

a)

v predchádzajúcom posúdení riešiteľnosti krízovej situácie sa identifikovali podstatné prekážky riešiteľnosti krízovej situácie a:

i)

v lehote požadovanej Jednotnou radou sa po vykonaní opatrení uvedených v článku 10 ods. 11 neprijali žiadne nápravné opatrenia, alebo

ii)

identifikovaná podstatná prekážka sa nemôže vyriešiť žiadnym z opatrení uvedených v článku 10 ods. 11 a výkonom právomoci uvedenej v odseku 7 tohto článku by sa čiastočne alebo úplne kompenzoval negatívny vplyv podstatnej prekážky riešiteľnosti krízovej situácie;

b)

Jednotná rada sa domnieva, že uskutočniteľnosť a dôveryhodnosť stratégie riešenia krízovej situácie, ktorú uprednostňuje subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, je obmedzená, berúc do úvahy veľkosť subjektu, jeho prepojenia, povahu, rozsah, riziko a zložitosť jeho činností, jeho právne postavenie a jeho akcionársku štruktúru; alebo

c)

požiadavka uvedená v článku 104a smernice 2013/36/EÚ zohľadňuje skutočnosť, že subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši a ktorý je zároveň G-SII alebo sa na neho vzťahuje článok 12d ods. 4 alebo 5 tohto nariadenia, patrí z hľadiska rizikovosti medzi horných 20 % inštitúcií, pre ktoré Jednotná rada stanovuje požiadavku uvedenú v článku 12a ods. 1 tohto nariadenia.

Na účely výpočtu percentuálnych hodnôt uvedených v prvom a druhom pododseku zaokrúhli Jednotná rada výsledok výpočtu na najbližšie celé číslo.

9.   Jednotná rada prijme po konzultácii s príslušnými orgánmi vrátane ECB rozhodnutia uvedené v odsekoch 5 alebo 7.

Pri prijímaní uvedených rozhodnutí Jednotná rada zároveň zohľadní aj:

a)

hĺbku trhu pre nástroje vlastných zdrojov subjektu, ktorého krízová situácia sa rieši, a podriadené oprávnené nástroje, ocenenie takýchto nástrojov, ak existujú, a čas potrebný na vykonanie všetkých transakcií potrebných na účely dosiahnutia súladu s rozhodnutím;

b)

hodnotu nástrojov oprávnených záväzkov, ktoré spĺňajú všetky podmienky uvedené v článku 72a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 so zostatkovou dobou splatnosti kratšou ako jeden rok od dátumu prijatia rozhodnutia s cieľom dosiahnuť kvantitatívne úpravy požiadaviek uvedených v odsekoch 5 a 7 tohto článku;

c)

dostupnosť a hodnotu nástrojov, ktoré spĺňajú všetky podmienky uvedené v článku 72a nariadenia (EÚ) č. 575/2013, okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 72b ods. 2 písm. d) uvedeného nariadenia;

d)

skutočnosť, či je hodnota záväzkov vylúčených z uplatnenia právomoci na odpísanie a konverziu v súlade s článkom 27 ods. 3 alebo 5, a ktoré v bežnom insolvenčnom konaní majú rovnaké alebo nižšie postavenie ako najvyššie postavené oprávnené záväzky, významná v porovnaní s vlastnými zdrojmi a oprávnenými záväzkami subjektu, ktorého krízová situácia sa rieši. Ak suma vylúčených záväzkov nepresiahne 5 % sumy vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov subjektu, ktorého krízová situácia sa rieši, vylúčená suma sa nepovažuje za významnú. Nad touto prahovou hodnotou posudzuje významnosť vylúčených záväzkov Jednotná rada;

e)

obchodný model subjektu, ktorého krízová situácia sa rieši, jeho model financovania a rizikový profil, ako aj jeho stabilita a schopnosť prispievať k hospodárstvu; a

f)

vplyv prípadných reštrukturalizačných nákladov na rekapitalizáciu subjektu, ktorého krízová situácia sa rieši.

Článok 12d

Určenie minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky

1.   Jednotná rada po konzultácii s príslušnými orgánmi vrátane ECB stanoví požiadavku uvedenú v článku 12a ods. 1 na základe týchto kritérií:

a)

potreba zaistiť, aby sa krízová situácia skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, mohla vyriešiť uplatnením nástrojov riešenia krízovej situácie na subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, prípadne vrátane nástroja záchrany pomocou vnútorných zdrojov, takým spôsobom, ktorý spĺňa ciele riešenia krízových situácií;

b)

potreba zabezpečiť, ak je to vhodné, aby subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, a jeho dcérske spoločnosti, ktoré sú inštitúciami, alebo subjektmi uvedenými v článku 12 ods. 1 a 3, ale nie subjektmi, ktorých krízová situácia sa rieši, mali dostatok vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov, aby sa zabezpečilo, že v prípade, keď sa nástroj záchrany pomocou vnútorných zdrojov alebo právomoci na odpísanie a konverziu majú na ne uplatniť, by straty bolo možné absorbovať a celkový podiel kapitálu a prípadne ukazovateľ finančnej páky príslušných subjektov by mohol byť obnovený na úroveň potrebnú na to, aby sa im umožnilo aj naďalej spĺňať podmienky pre udelenie povolenia a naďalej vykonávať činnosti, na ktoré majú povolenie podľa smernice 2013/36/EÚ alebo smernice 2014/65/EÚ;

c)

potreba zabezpečiť, aby v prípade, ak sa v pláne riešenia krízových situácií predpokladá možnosť, že určité triedy oprávnených záväzkov by sa mohli vylúčiť zo záchrany pomocou vnútorných zdrojov podľa článku 27 ods. 5 tohto nariadenia, alebo by sa mohli previesť na príjemcu v plnej výške v rámci čiastočného prevodu, subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, mal dostatočné vlastné zdroje a iné oprávnené záväzky na absorbovanie strát a obnovenie jeho celkového podielu kapitálu a prípadne jeho ukazovateľa finančnej páky na úroveň potrebnú na to, aby mu umožnila pokračovať v plnení podmienok na udelenie povolenia a vo vykonávaní činností, na ktoré má povolenie podľa smernice 2013/36/EÚ alebo smernice 2014/65/EÚ;

d)

veľkosť, obchodný model, model financovania a rizikový profil subjektu;

e)

rozsah, v ktorom by úpadok subjektu mal nepriaznivý vplyv na finančnú stabilitu, okrem iného prostredníctvom nákazy iných inštitúcií alebo subjektov z dôvodu vzájomného prepojenia subjektu s uvedenými inými inštitúciami alebo subjektmi alebo zvyškom finančného systému.

2.   Ak sa v pláne riešenia krízových situácií stanovuje, že opatrenie na riešenie krízovej situácie sa prijíma, alebo že právomoc na odpísanie a konverziu kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov v súlade s článkom 21 sa má vykonať v súlade s príslušným scenárom uvedeným v článku 8 ods. 6, požiadavka uvedená v článku 12a ods. 1 sa rovná sume dostatočnej na to, aby sa zabezpečilo, že:

a)

straty, ktoré podľa očakávania vzniknú subjektu, boli plne absorbované (ďalej len „absorpcia strát“);

b)

subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, a jeho dcérske spoločnosti, ktoré sú inštitúciami alebo subjektmi uvedenými v článku 12 ods. 1 alebo 3, ale nie sú subjektmi, ktorých krízová situácia sa rieši, boli rekapitalizované na úroveň potrebnú na to, aby im umožnila naďalej spĺňať podmienky na udelenie povolenia a naďalej vykonávať činnosti, na ktoré majú povolenie podľa smernice 2013/36/EÚ, smernice 2014/65/EÚ alebo rovnocenného právneho aktu počas primeraného obdobia, ktoré nepresahuje jeden rok (ďalej len „rekapitalizácia“).

Ak sa v pláne riešenia krízovej situácie stanovuje, že subjekt sa zlikviduje v rámci bežného insolvenčného konania alebo iných rovnocenných vnútroštátnych postupov, Jednotná rada posúdi, či je opodstatnené obmedziť požiadavku uvedenú v článku 12a ods. 1 pre daný subjekt, aby nepresiahla sumu postačujúcu na absorpciu strát v súlade s písmenom a) prvého pododseku.

V posúdení Jednotnej rady sa najmä zhodnotí limit uvedený v druhom pododseku, pokiaľ ide o akýkoľvek možný vplyv na finančnú stabilitu a na riziko nákazy vo finančnom systéme.

3.   Pre subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši, suma uvedená v prvom pododseku odseku 2 predstavuje:

a)

na účely výpočtu požiadavky uvedenej v článku 12a ods. 1, v súlade s článkom 12a ods. 2 písm. a), súčet:

i)

sumy strát, ktoré sa majú absorbovať pri riešení krízových situácií, ktorá zodpovedá požiadavkám, ktoré sa uvádzajú v článku 92 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a článku 104a smernice 2013/36/EÚ, na subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, na konsolidovanej úrovni skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši; a

ii)

sumy rekapitalizácie, ktorá umožní skupine, ktorej krízová situácia sa rieši a ktorá je výsledkom riešenia krízovej situácie, obnoviť plnenie jej požiadavky na celkový podiel kapitálu v zmysle článku 92 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a jej požiadavky uvedenej v článku 104a smernice 2013/36/EÚ na konsolidovanej úrovni skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, po vykonaní uprednostňovanej stratégie na riešenie krízovej situácie; a

b)

na účely výpočtu požiadavky uvedenej v článku 12a ods. 1, v súlade s článkom 12a ods. 2 písm. a), súčet:

i)

sumy strát, ktoré sa majú absorbovať pri riešení krízových situácií, zodpovedajúcej požiadavke na ukazovateľa finančnej páky subjektu, ktorého krízová situácia sa rieši, uvedenej v článku 92 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na konsolidovanej úrovni skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši; a

ii)

sumy rekapitalizácie, ktorá umožní skupine, ktorej krízová situácia sa rieši a ktorá je výsledkom riešenia krízovej situácie, obnoviť súlad s požiadavkou na ukazovateľa finančnej páky uvedenou v článku 92 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na konsolidovanej úrovni skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, po vykonaní uprednostňovanej stratégie na riešenie krízovej situácie.

Na účely článku 12a ods. 2 písm. a) sa požiadavka uvedená v článku 12a ods. 1 vyjadrí v percentuálnej hodnote ako suma, ktorá sa vypočíta v súlade s prvým pododsekom písm. a) tohto odseku, vydelená celkovou hodnotou rizikovej expozície.

Na účely článku 12a ods. 2 písm. b) sa požiadavka uvedená v článku 12a ods. 1 vyjadrí v percentuálnej hodnote ako suma, ktorá sa vypočíta v súlade s prvým pododsekom písm. b) tohto odseku, vydelená veľkosťou celkovej expozície.

Pri určovaní individuálnych požiadaviek stanovených v písmene b) prvého pododseku tohto odseku Jednotná rada prihliada na požiadavky uvedené v článku 27 ods. 7.

Jednotná rada pri stanovovaní súm rekapitalizácie uvedených v prechádzajúcich pododsekoch:

a)

používa najnovšie oznámené hodnoty príslušnej celkovej rizikovej expozície alebo veľkosti celkovej expozície upravené o akékoľvek zmeny vyplývajúce z opatrení na riešenie krízových situácií stanovených v pláne riešenia krízových situácií; a

b)

po konzultácii s príslušnými orgánmi vrátane ECB upraví smerom nadol alebo nahor sumu zodpovedajúcu súčasnej požiadavke uvedenej v článku 104a smernice 2013/36/EÚ na určenie požiadavky uplatniteľnej na subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, po implementácii uprednostnenej stratégie riešenia krízových situácií.

Jednotná rada bude môcť zvýšiť požiadavku stanovenú v prvom pododseku písm. a) bode ii) o primeranú sumu potrebnú na to, aby sa zabezpečilo, že po riešení krízovej situácie si subjekt bude schopný zachovať dostatočnú dôveru trhu počas primeraného obdobia, ktoré nepresahuje jeden rok.

Ak sa uplatňuje šiesty pododsek tohto odseku, suma uvedená v danom pododseku sa rovná požiadavke na kombinovaný vankúš, ktorá sa má uplatniť po uplatnení nástrojov riešenia krízovej situácie zníženej o sumu uvedenú v článku 128 ods. 6 písm. a) smernice 2013/36/EÚ.

Suma uvedená v šiestom pododseku tohto odseku sa upraví smerom nadol, ak Jednotná rada po konzultácii s príslušnými orgánmi vrátane ECB skonštatuje, že by bolo uskutočniteľné a dôveryhodné, aby na zachovanie dôvery trhu a zabezpečenie nepretržitého poskytovania kľúčových hospodárskych funkcií zo strany inštitúcie alebo subjektu uvedenom v článku 12 ods. 1, ako aj ich prístupu k financovaniu bez potreby inej mimoriadnej verejnej finančnej podpory, než sú príspevky z fondu, stačila nižšia suma, v súlade s článkom 27 ods. 7 a článkom 76 ods. 3, po vykonaní stratégie riešenia krízových situácií. Táto suma sa upraví smerom nahor, ak Jednotná rada po konzultácii s príslušnými orgánmi vrátane ECB skonštatuje, že na zachovanie dostatočnej dôvery trhu a zabezpečenie nepretržitého poskytovania kľúčových hospodárskych funkcií zo strany inštitúcie alebo subjektu uvedenom v článku 12 ods. 1, ako aj ich prístupu k financovaniu bez potreby inej mimoriadnej verejnej finančnej podpory, než sú príspevky z fondu, je nevyhnutná vyššia suma, v súlade s článkom 27 ods. 7 a článkom 76 ods. 3, počas primeraného obdobia, ktoré nepresiahne jeden rok.

4.   Pre subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši, na ktoré sa nevzťahuje článok 92a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a ktoré sú súčasťou skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši a ktorej celkové aktíva prevyšujú 100 miliárd EUR, úroveň požiadavky uvedenej v odseku 3 tohto článku sa rovná aspoň:

a)

13,5 %, keď sa počíta v súlade s článkom 12a ods. 2 písm. a); a

b)

5 %, keď sa počíta v súlade s článkom 12a ods. 2 písm. b).

Odchylne od článku 12c subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši, uvedené v prvom pododseku tohto odseku, spĺňajú úroveň požiadavky uvedenú v prvom pododseku tohto odseku, a to 13,5 % pri výpočte podľa článku 12a ods. 2 písm. a), a 5 % pri výpočte podľa článku 12a ods. 2 písm. b), pomocou vlastných zdrojov, podriadených oprávnených nástrojov, alebo záväzkov uvedených v článku 12c ods. 3 tohto nariadenia.

5.   Na žiadosť vnútroštátneho orgánu pre riešenie krízových situácií subjektu, ktorého krízová situáciu sa rieši, Jednotná rada uplatní požiadavky stanovené v odseku 4 tohto článku na subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, na ktorý sa nevzťahuje článok 92a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a ktorý je súčasťou skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, pričom jej celkové aktíva sú nižšie ako 100 miliárd EUR, a v súvislosti s ktorým vnútroštátny orgán pre riešenie krízových situácií usúdi, že je odôvodnený predpoklad, že v prípade úpadku môže predstavovať systémové riziko.

Pri prijímaní rozhodnutia o podaní žiadosti uvedenej v prvom pododseku tohto odseku zohľadní vnútroštátny orgán pre riešenie krízových situácií:

a)

prevalenciu vkladov a absenciu dlhových nástrojov v modeli financovania;

b)

v akom rozsahu je obmedzený prístup na kapitálové trhy pre oprávnené záväzky;

c)

v akom rozsahu sa subjekt, ktorého krízová situáciu sa rieši, spolieha na vlastný kapitál Tier 1 s cieľom splniť požiadavku uvedenú v článku 12f.

Absenciou žiadosti vnútroštátneho orgánu pre riešenie krízových situácií podľa prvého pododseku tohto odseku nie je dotknuté žiadne rozhodnutie Jednotnej rady podľa článku 12c ods. 5.

6.   V prípade subjektov, ktoré samy nie sú subjektmi, ktorých krízová situácia sa rieši, je sumou uvedenou v odseku 2 prvom pododseku:

a)

na účely výpočtu požiadavky uvedenej v článku 12a ods. 1, v súlade s článkom 12a ods. 2 písm. a), súčet:

i)

výšky strát, ktoré sa majú absorbovať, ktorá zodpovedá požiadavkám uvedeným v článku 92 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a článku 104a smernice 2013/36/EÚ na subjekt; a

ii)

sumy rekapitalizácie, ktorá umožní subjektu obnoviť dodržiavanie požiadavky na jeho celkový podiel kapitálu uvedenej v článku 92 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a jeho požiadavky uvedenej v článku 104a smernice 2013/36/EÚ po výkone právomoci na odpísanie alebo konverziu relevantných kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov v súlade s článkom 21 tohto nariadenia alebo po vyriešení krízovej situácie skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši; a

b)

na účely výpočtu požiadavky uvedenej v článku 12a ods. 1, v súlade s článkom 12a ods. 2 písm. b), súčet:

i)

sumy strát, ktoré sa majú absorbovať, zodpovedajúcej požiadavke na ukazovateľa finančnej páky subjektu uvedenej v článku 92 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013; a

ii)

sumy rekapitalizácie, ktorá umožní subjektu obnoviť súlad s požiadavkou na jeho ukazovateľa finančnej páky uvedenou v článku 92 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 po výkone právomoci na odpísanie alebo konverziu relevantných kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov v súlade s článkom 21 tejto smernice alebo po vyriešení krízovej situácie skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši.

Na účely článku 12a ods. 2 písm. a) sa požiadavka uvedená v článku 12a ods. 1 vyjadrí v percentuálnej hodnote ako suma, ktorá sa vypočíta v súlade s prvým pododsekom písm. a) tohto odseku, vydelená celkovou hodnotou rizikovej expozície.

Na účely článku 12a ods. 2 písm. b) sa požiadavka uvedená v článku 12a ods. 1 vyjadrí v percentuálnej hodnote ako suma, ktorá sa vypočíta v súlade s prvým pododsekom písm. b) tohto odseku, vydelená veľkosťou celkovej expozície.

Pri určovaní individuálnych požiadaviek stanovených v písmene b) prvého pododseku tohto odseku Jednotná rada prihliada na požiadavky uvedené v článku 27 ods. 7.

Pri stanovovaní súm rekapitalizácie uvedených v predchádzajúcich pododsekoch Jednotná rada:

a)

používa najnovšie oznámené hodnoty príslušnej celkovej rizikovej expozície alebo veľkosti celkovej expozície upravené o akékoľvek zmeny vyplývajúce z opatrení stanovených v pláne riešenia krízových situácií; a

b)

po konzultácii s príslušnými orgánmi vrátane ECB upraví smerom nadol alebo nahor sumu zodpovedajúcu súčasným požiadavkám uvedeným v článku 104a smernice 2013/36/EÚ na stanovenie požiadavky uplatniteľnej na príslušný subjekt po výkone právomoci na odpísanie alebo konverziu relevantných kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov v súlade s článkom 21 tohto nariadenia alebo po vyriešení krízovej situácie skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši.

Jednotná rada bude môcť zvýšiť požiadavku stanovenú v tomto odseku prvom pododseku písm. a) bode ii) o primeranú sumu potrebnú na to, aby sa zabezpečilo, že po výkone právomoci na odpísanie alebo konverziu relevantných kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov v súlade s článkom 21 daný subjekt je schopný zachovať si dostatočnú dôveru trhu počas primeraného obdobia, ktoré nepresiahne jeden rok.

Ak sa uplatňuje šiesty pododsek tohto odseku, suma uvedená v danom pododseku sa rovná požiadavke na kombinovaný vankúš, ktorá sa má uplatniť po výkone právomoci uvedenej v článku 21 tohto nariadenia alebo po vyriešení krízovej situácie skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, zníženej o sumu uvedenú v článku 128 ods. 6 smernice 2013/36/EÚ.

Suma uvedená v šiestom pododseku tohto odseku sa upraví smerom nadol, ak Jednotná rada po konzultácii s príslušnými orgánmi vrátane ECB skonštatuje, že by bolo primerané a dôveryhodné, aby na zabezpečenie dôvery trhu a nepretržitého poskytovania kľúčových hospodárskych funkcií zo strany inštitúcie, alebo skupiny uvedenej v článku 12 ods. 1 a jej prístupu k financovaniu bez potreby inej mimoriadnej verejnej finančnej podpory, než sú príspevky z fondu, stačila nižšia suma, v súlade s článkom 27 ods. 7 a článkom 76 ods. 3, po výkone právomoci uvedenej v článku 21 alebo po vyriešení krízovej situácie skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši. Táto suma sa upraví smerom nahor, ak Jednotná rada po konzultácii s príslušnými orgánmi vrátane ECB skonštatuje, že na zachovanie dostatočnej dôvery trhu a zabezpečenie nepretržitého poskytovania kľúčových hospodárskych funkcií zo strany inštitúcie, alebo skupiny uvedenej v článku 12 ods. 1 a jej prístupu k financovaniu bez potreby inej mimoriadnej verejnej finančnej podpory, než sú príspevky z fondu, je nevyhnutná vyššia suma, v súlade s článkom 27 ods. 7 a článkom 76 ods. 3, počas primeraného obdobia, ktoré nepresiahne jeden rok.

7.   Ak Jednotná rada očakáva, že určité triedy oprávnených záväzkov budú na základe odôvodneného predpokladu úplne alebo čiastočne vylúčené zo záchrany pomocou vnútorných zdrojov podľa článku 27 ods. 5 alebo by sa mohli v rámci čiastočného prevodu previesť na príjemcu v plnej výške, požiadavka uvedená v článku 12a ods. 1 sa splní pomocou vlastných zdrojov alebo iných oprávnených záväzkov postačujúcich na:

a)

krytie sumy vylúčených záväzkov identifikovaných v súlade s článkom 27 ods. 5;

b)

zabezpečenie toho, aby boli splnené podmienky uvedené v odseku 2.

8.   Každé rozhodnutie Jednotnej rady uložiť minimálnu požiadavku na vlastné zdroje a oprávnené záväzky podľa tohto článku musí obsahovať odôvodnenie tohto rozhodnutia vrátane úplného posúdenia prvkov uvedených v odsekoch 2 až 7 tohto článku a Jednotná rada ho prehodnotí bez zbytočného odkladu, aby sa v ňom zohľadnili akékoľvek zmeny úrovne požiadavky uvedenej v článku 104a smernice 2013/36/EÚ.

9.   Na účely odsekov 3 a 6 tohto článku sa kapitálové požiadavky vykladajú v súlade s uplatňovaním prechodných ustanovení stanovených v desiatej časti hlave I kapitolách 1, 2 a 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 príslušným orgánom a v ustanoveniach vnútroštátnych právnych predpisov uplatňujúcich možnosti udelené príslušným orgánom na základe uvedeného nariadenia.

Článok 12e

Určenie minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky pre subjekty G-SII, ktorých krízová situácia sa rieši, a pre významné unijné dcérske spoločnosti G-SII mimo EÚ

1.   Požiadavka, ktorá je uvedená v článku 12a ods. 1, na subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši a ktorý je G-SII alebo je súčasťou G-SII, pozostáva:

a)

z požiadaviek uvedených v článkoch 92a a 494 nariadenia (EÚ) č. 575/2013; a

b)

z akejkoľvek dodatočnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky určenej Jednotnou radou špecificky pre daný subjekt v súlade s odsekom 3 tohto článku.

2.   Požiadavka uvedená v článku 12a ods. 1 na významnú unijnú dcérsku spoločnosť G-SII mimo EÚ pozostáva:

a)

z požiadaviek uvedených v článkoch 92b a 494 nariadenia (EÚ) č. 575/2013; a

b)

z akejkoľvek dodatočnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, ktorú určí Jednotná rada špecificky pre uvedenú významnú dcérsku spoločnosť v súlade s odsekom 3 tohto článku a ktorá je splnená pomocou vlastných zdrojov a záväzkov, ktoré spĺňajú podmienky článku 12g a článku 92b ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

3.   Jednotná rada uloží dodatočnú požiadavku na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, ako sa uvádza v odseku 1 písm. b) a odseku 2 písm. b) len:

a)

ak požiadavka uvedená v odseku 1 písm. a) alebo odseku 2 písm. a) tohto článku nepostačuje na splnenie podmienok stanovených v článku 12d; a

b)

v rozsahu, ktorým sa zabezpečí splnenie podmienok stanovených v článku 12d.

4.   Každé rozhodnutie Jednotnej rady uložiť dodatočnú požiadavku na vlastné zdroje a oprávnené záväzky podľa odseku 1 písm. b) tohto článku alebo odseku 2 písm. b) tohto článku obsahuje odôvodnenie tohto rozhodnutia vrátane úplného posúdenia prvkov uvedených v odseku 3 tohto článku a Jednotná rada ho prehodnotí bez zbytočného odkladu s cieľom premietnuť všetky zmeny v úrovni požiadavky uvedenej v článku 104a smernice 2013/36/EÚ uplatniteľnej na skupinu, ktorej krízová situácia sa rieši alebo významnú unijnú dcérsku spoločnosť G-SII mimo EÚ.

Článok 12f

Uplatňovanie minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky na subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši

1.   Subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši, spĺňajú požiadavky stanovené v článkoch 12c až 12e na konsolidovanom základe na úrovni skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši.

2.   Jednotná rada po konzultácii s príslušným orgánom pre riešenie krízovej situácie na úrovni skupiny, – ak je odlišný od Jednotnej rady – a orgánom konsolidovaného dohľadu stanoví požiadavku uvedenú v článku 12a ods. 1 na subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, usadený v zúčastnenom členskom štáte na úrovni konsolidovanej skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, na základe požiadaviek stanovených v článkoch 12c až 12e a na základe toho, či sa krízová situácia dcérskych spoločností skupiny, ktoré sú z tretích krajín, bude riešiť oddelene podľa plánom riešenia krízovej situácie.

3.   V prípade skupín, ktorých krízová situácia sa rieši, identifikovaných v súlade s článkom 3 ods. 1 bode 24b písm. b) Jednotná rada rozhodne v závislosti od charakteristík mechanizmu solidarity a uprednostňovanej stratégie riešenia krízovej situácie, ktoré subjekty skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, musia spĺňať ustanovenia článku 12d ods. 3 a 4 a článku 12e ods. 1 písm. a), aby sa zabezpečilo, že skupina, ktorej krízová situácia sa rieši, spĺňa ako celok ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku, a ako to takéto subjekty dosiahnu v súlade s plánom riešenia krízovej situácie.

Článok 12g

Uplatňovanie minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky na subjekty, ktoré nie sú samy subjektmi, ktorých krízová situácia sa rieši

1.   Inštitúcie, ktoré sú dcérskymi spoločnosťami subjektu, ktorého krízová situácia sa rieši, alebo subjektu z tretej krajiny, ale nie sú samy subjektmi, ktorých krízová situácia sa rieši, spĺňajú požiadavky stanovené v článku 12d na individuálnom základe.

Jednotná rada môže po konzultácii s príslušnými orgánmi vrátane ECB rozhodnúť o uplatňovaní požiadavky ustanovenej v tomto článku na subjekt uvedený v článku 2 písm. b), ktorá je dcérskou spoločnosťou subjektu, ktorého krízová situácia sa rieši, ale samotná nie je subjektom, ktorého krízová situácia sa rieši.

Odchylne od prvého pododseku toho odseku materské spoločnosti v Únii, ktoré nie sú samy subjektmi, ktorých krízová situácia rieši, ale sú dcérskymi spoločnosťami subjektov z tretích krajín, spĺňajú požiadavky stanovené v článkoch 12d a 12e na konsolidovanom základe.

V prípade skupín, ktorých krízová situácia sa rieši, identifikovaných v súlade s článkom 3 ods. 1 bodu 24b písm. b), tie úverové inštitúcie, ktoré sú trvalo pridružené k ústrednému orgánu, ale nie sú subjektmi, ktorých krízová situácia sa rieši, ústredný orgán, ktorý nie je subjektom, ktorého krízová situácia sa rieši, a akékoľvek subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši, ale na ktoré sa nevzťahuje požiadavka podľa článku 12f ods. 3, spĺňajú ustanovenia článku 12d ods. 6 na individuálnom základe.

Požiadavka uvedená v článku 12a ods. 1 na subjekt uvedený v tomto odseku sa určí na základe požiadaviek stanovených v článku 12d.

2.   Požiadavka, ktorá je uvedená v článku 12a ods. 1, na subjekty uvedené v prvom odseku tohto článku je splnená pomocou jednej alebo viacerých z týchto možností:

a)

záväzkov, ktoré:

i)

sú emitované v prospech subjektu, ktorého krízová situácia sa rieši, a nakúpené týmto subjektom, a to buď priamo alebo nepriamo prostredníctvom iných subjektov v tej istej skupine, ktorej krízová situácia sa rieši, ktoré kúpili záväzky od subjektu, na ktorý sa vzťahuje tento článok, alebo sú emitované v prospech existujúceho akcionára, ktorý nie je súčasťou tej istej skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, a kúpené týmto akcionárom, pokiaľ výkon právomoci na odpísanie alebo konverziu v súlade s článkom 21 neovplyvní kontrolu nad dcérskou spoločnosťou zo strany subjektu, ktorého krízová situácia sa rieši;

ii)

spĺňajú kritériá oprávnenosti uvedené v článku 72a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 s výnimkou článku 72b ods. 2 písm. b), c), k), l) a m) a článku 72b ods. 3 až 5 uvedeného nariadenia;

iii)

v bežnom insolvenčnom konaní majú nižšie postavenie ako nástroje, ktoré nespĺňajú podmienku uvedenú v bode i) a ktoré nie sú oprávnené z hľadiska požiadaviek na vlastné zdroje;

iv)

podliehajú právomoci na odpísanie alebo konverziu v súlade s článkom 21 spôsobom, ktorý je v súlade so stratégiou riešenia krízovej situácie skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, najmä tým, že neovplyvní kontrolu nad dcérskou spoločnosťou zo strany subjektu, ktorého krízová situácia sa rieši;

v)

nadobudnutie vlastníctva, ktoré nie je priamo alebo nepriamo financované subjektom, na ktorý sa vzťahuje tento článok;

vi)

v ustanoveniach upravujúcich záväzky sa výslovne ani implicitne neuvádza, aby bola na záväzky uplatnená kúpna opcia, aby boli umorené, spätne odkúpené alebo predčasne splatené, podľa toho, čo je relevantné, subjektom, na ktorý sa vzťahuje tento článok, inak než v prípade platobnej neschopnosti alebo likvidácie tohto subjektu a tento subjekt inak taký údaj neuvádza;

vii)

ustanoveniami upravujúcimi záväzky sa neposkytuje držiteľovi právo na urýchlenie plánovanej budúcej výplaty úroku alebo istiny okrem prípadu platobnej neschopnosti alebo likvidácie subjektu, na ktorý sa vzťahuje tento článok;

viii)

výška úrokových alebo dividendových platieb, podľa toho, čo je relevantné, ktoré sa majú vyplácať zo záväzkov, sa nemení na základe úverovej bonity subjektu, na ktorý sa vzťahuje tento článok ani jeho materskej spoločnosti;

b)

vlastných zdrojov, a to takto:

i)

vlastným kapitálom Tier 1, a

ii)

inými vlastnými zdrojmi, ktoré:

sú emitované a nakúpené subjektmi, ktoré sú súčasťou tej istej skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, alebo

sú emitované a nakúpené subjektmi, ktoré nie sú súčasťou tej istej skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, pokiaľ výkon právomoci na odpísanie alebo konverziu v súlade s článkom 21 neovplyvní kontrolu nad dcérskou spoločnosťou zo strany subjektu, ktorého krízová situácia sa rieši.

3.   Jednotná rada môže povoliť, aby sa požiadavka uvedená v článku 12a ods. 1 v plnej miere alebo čiastočne splnila zárukami, ktoré poskytol subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, spĺňajúci tieto podmienky:

a)

dcérska spoločnosť aj subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, sú usadené v tom istom zúčastnenom členskom štáte a sú súčasťou tej istej skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši;

b)

subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, spĺňa požiadavku uvedenú v článku 12f;

c)

záruka sa poskytuje na sumu, ktorá je aspoň ekvivalentná sume požiadavky, ktorú nahrádza;

d)

záruka sa začne uplatňovať vtedy, keď dcérska spoločnosť nie je schopná splácať svoje dlhy alebo iné záväzky v čase ich splatnosti alebo došlo k určeniu v súlade s článkom 21 ods. 3 vo vzťahu k dcérskej spoločnosti, podľa toho, čo nastane skôr;

e)

záruka je zabezpečená dohodou o finančnom kolaterále, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 1 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/47/ES (*1), aspoň na 50 % jej hodnoty;

f)

kolaterál podporujúci záruku spĺňa požiadavky článku 197 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pričom po primerane konzervatívnych haircutoch je dostatočný na pokrytie zabezpečenej sumy, ako sa uvádza v písmene e);

g)

kolaterál podporujúci záruku je nezaťažený, a najmä sa nepoužíva ako kolaterál na krytie akýchkoľvek iných záruk;

h)

kolaterál má efektívnu splatnosť, ktorá spĺňa tú istú podmienku splatnosti, ako sa uvádza v článku 72c ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013; a

i)

neexistujú žiadne právne, regulačné alebo prevádzkové prekážky pre prevod kolaterálu zo subjektu, ktorého krízová situácia sa rieši, na príslušnú dcérsku spoločnosť vrátane situácie, keď je vzhľadom na subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, prijaté opatrenie na riešenie krízovej situácie.

Na účely prvého pododseku písm. i) Jednotná rada na požiadanie poskytne subjektu, ktorého krízová situácia sa rieši, nezávislé písomné a odôvodnené právne stanovisko alebo inak uspokojivo preukáže, že neexistujú žiadne právne, regulačné alebo prevádzkové prekážky, ktoré by bránili prevodu kolaterálu zo subjektu, ktorého krízová situácia sa rieši, na príslušnú dcérsku spoločnosť.

Článok 12h

Zrušenie minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky pre subjekty, ktoré nie sú samy subjektmi, ktorých krízová situácia sa rieši

1.   Jednotná rada môže zrušiť uplatňovanie článku 12g na dcérsku spoločnosť subjektu, ktorého krízová situácia sa rieši, usadenú v zúčastnenom členskom štáte, ak:

a)

obe, dcérska spoločnosť a subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, sú usadené v tom istom zúčastnenom členskom štáte a sú súčasťou tej istej skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši;

b)

subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, spĺňa požiadavku uvedenú v článku 12f;

c)

neexistuje žiadna súčasná ani predpokladaná významná vecná alebo právna prekážka brániaca okamžitému prevodu vlastných zdrojov alebo splateniu záväzkov zo strany subjektu, ktorého krízová situácia sa rieši, v prospech dcérskej spoločnosti, v súvislosti s ktorou došlo k určeniu v súlade s článkom 21 ods. 3, najmä vtedy, ak sa berie do úvahy opatrenie zamerané na riešenie krízovej situácie vzhľadom na subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši.

2.   Jednotná rada môže zrušiť uplatňovanie článku 12g na dcérsku spoločnosť subjektu, ktorého krízová situácia sa rieši, usadenú v zúčastnenom členskom štáte, ak:

a)

dcérska spoločnosť aj jej materská spoločnosť sú usadené v tom istom zúčastnenom členskom štáte a sú súčasťou tej istej skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši;

b)

materská spoločnosť spĺňa na konsolidovanom základe požiadavku uvedenú v článku 12a ods. 1 v uvedenom zúčastnenom členskom štáte;

c)

neexistuje žiadna súčasná ani predpokladaná významná vecná alebo právna prekážka brániaca okamžitému prevodu vlastných zdrojov alebo splateniu záväzkov materskou spoločnosťou v prospech dcérskej spoločnosti, v súvislosti s ktorou došlo k určeniu v súlade s článkom 21 ods. 3, najmä ak sa vykonávajú opatrenia na riešenie krízovej situácie materskej spoločnosti.

Článok 12i

Oslobodenie ústredného orgánu a úverových inštitúcií, ktoré sú trvalo pridružené k ústrednému orgánu

Jednotná rada môže čiastočne alebo úplne oslobodiť od uplatňovania článku 12g ústredný orgán alebo úverovú inštitúciu, ktorá je trvalo pridružená k ústrednému orgánu, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

úverová inštitúcia a ústredný orgán podliehajú dohľadu zo strany toho istého príslušného orgánu, sú usadené v tom istom zúčastnenom členskom štáte a sú súčasťou tej istej skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši;

b)

záväzky ústredného orgánu a trvalo pridružených úverových inštitúcií sú spoločné a nerozdielne alebo záväzky jeho trvalo pridružených úverových inštitúcií sú v plnom rozsahu zaručené ústredným orgánom;

c)

minimálna požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky a platobná schopnosť a likvidita ústredného orgánu a všetkých trvalo pridružených úverových inštitúcií sa monitorujú ako celok na základe konsolidovaných účtovných závierok týchto inštitúcií;

d)

v prípade oslobodenia úverovej inštitúcie, ktorá je trvalo pridružená k ústrednému orgánu, je manažment ústredného orgánu oprávnený dávať pokyny manažmentu trvalo pridružených inštitúcií;

e)

príslušná skupina, ktorej krízová situácia sa rieši, spĺňa požiadavku uvedenú v článku 12f ods. 3; a

f)

neexistuje žiadna súčasná ani predpokladaná významná vecná alebo právna prekážka brániaca okamžitému prevodu vlastných zdrojov alebo splateniu záväzkov medzi ústredným orgánom a trvalo pridruženými úverovými inštitúciami v prípade riešenia krízových situácií.

Článok 12j

Porušenia minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky

1.   Každé porušenie minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky uvedené v článku 12f alebo článku 12g sa rieši na základe aspoň jednej z týchto možností:

a)

právomoci riešiť alebo odstrániť prekážky brániace riešiteľnosti krízovej situácie v súlade s článkom 10;

b)

právomoci uvedené v článku 10a;

c)

opatrenia uvedené v článku 104 smernice 2013/36/EÚ;

d)

opatrenia včasnej intervencie v súlade s článkom 13;

e)

administratívne sankcie a iné administratívne opatrenia v súlade s článkami 110 a 111 smernice 2014/59/EÚ.

Okrem toho Jednotná rada alebo ECB môžu vykonať posúdenie, či inštitúcia zlyháva alebo pravdepodobne zlyhá, a to v súlade s článkom 18.

2.   Jednotná rada, orgány pre riešenie krízových situácií a príslušné orgány zúčastnených členských štátov sa navzájom radia pri výkone svojich príslušných právomocí uvedených v odseku 1.

Článok 12k

Prechodné opatrenia a opatrenia po riešení krízových situácií

1.   Odchylne od článku 12a ods. 1 stanoví Jednotná rada a vnútroštátne orgány pre riešenie krízových situácií primerané prechodné obdobia na to, aby subjekty uvedené v článku 12 ods. 1 a 3 splnili požiadavky uvedené v článku 12f alebo 12g, alebo požiadavky vyplývajúce z uplatnenia článku 12c ods. 4, 5 alebo 7, podľa toho, čo je vhodné. Lehota pre subjekty na splnenie požiadaviek uvedených v článku 12f alebo 12g, alebo požiadaviek vyplývajúcich z uplatnenia článku 12c ods. 4, 5 alebo 7 je 1. január 2024.

Jednotná rada stanoví úrovne predbežného cieľa pre požiadavky uvedené v článku 12f alebo 12g, alebo pre požiadavky vyplývajúce z uplatňovania článku 12c ods. 4, 5 alebo 7 – podľa toho, čo je vhodné –, ktoré subjekty uvedené v článku 12 ods. 1 a 3 musia splniť k 1. januáru 2022. Úrovne predbežného cieľa spravidla zabezpečia lineárne zvyšovanie vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov potrebných na splnenie požiadavky.

Ak je to riadne odôvodnené a primerané, Jednotná rada môže stanoviť prechodné obdobie, ktoré trvá do 1. januára 2024, na základe kritérií uvedených v odseku 7, pričom sa zohľadní:

a)

vývoj finančnej situácie subjektu;

b)

vyhliadky, že subjekt dokáže zabezpečiť splnenie požiadaviek uvedených v článku 12f alebo 12g alebo požiadavky vyplývajúcej z uplatnenia článku 12c ods. 4, 5 alebo 7 v primeranom časovom rámci; a

c)

či subjekt dokáže nahradiť záväzky, ktoré viac nespĺňajú kritériá oprávnenosti alebo splatnosti stanovené v článkoch 72b a 72c nariadenia (EÚ) č. 575/2013, v článku 12c alebo článku 12g ods. 2 tohto nariadenia, a ak nie, či je uvedená neschopnosť idiosynkratickej povahy alebo je dôsledkom narušenia celého trhu.

2.   Lehota pre subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši, na splnenie minimálnej úrovne požiadaviek uvedených v článku 12d ods. 4 alebo 5 je 1. januára 2022.

3.   Minimálna úroveň požiadaviek uvedených v článku 12d ods. 4 a 5 sa neuplatňuje počas dvoch rokov odo dňa:

a)

keď Jednotná rada alebo vnútroštátny orgán pre riešenie krízových situácií uplatnili nástroj záchrany pomocou vnútorných zdrojov; alebo

b)

keď subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, zaviedol alternatívne opatrenie súkromného sektora uvedené v článku 18 ods. 1 písm. b), ktorým sa kapitálové nástroje a iné záväzky odpísali alebo konvertovali na nástroje vlastného kapitálu Tier 1, alebo pri ktorých sa vykonali právomoci na odpísanie alebo konverziu v súlade s článkom 21 vo vzťahu k uvedenému subjektu, ktorého krízová situácia sa rieši, s cieľom rekapitalizovať subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, bez uplatnenia nástrojov riešenia krízových situácií.

4.   Požiadavky uvedené v článku 12c ods. 4 a 7, ako aj v článku 12d ods. 4 a 5 podľa toho, čo je vhodné, sa neuplatňujú počas obdobia troch rokov nasledujúcich po dátume, keď subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, alebo skupina, ktorej je subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, súčasťou boli identifikované ako G-SII, alebo subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, začal byť v situácii uvedenej v článku 12d ods. 4 alebo 5.

5.   Odchylne od článku 12a ods. 1 stanovia Jednotná rada a vnútroštátne orgány pre riešenie krízových situácií primerané prechodné obdobie na dosiahnutie súladu s požiadavkami uvedenými v článku 12f alebo 12g alebo s požiadavkou vyplývajúcou z uplatňovania článku 12c ods. 4, 5 alebo 7, podľa toho, čo je vhodné, pre subjekty, v súvislosti s ktorým sa uplatnili nástroje riešenia krízových situácií alebo právomocí na odpísanie alebo konverziu uvedené v článku 21.

6.   Jednotná rada a vnútroštátne orgány pre riešenie krízových situácií oznámia na účely odsekov 1 až 5 subjektu plánovanú minimálnu požiadavku na vlastné zdroje a oprávnené záväzky na každé 12-mesačné obdobie počas prechodného obdobia s cieľom umožniť postupné narastanie jeho kapacity na absorpciu strát a rekapitalizáciu. Na konci prechodného obdobia sa minimálna požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky musí rovnať hodnote určenej podľa článku 12c ods. 4, 5 alebo 7, článku 12d ods. 4 alebo 5, článku 12f alebo článku 12g, podľa toho, čo je uplatniteľné.

7.   Jednotná rada pri určovaní prechodných období zohľadňuje:

a)

prevalenciu vkladov a absenciu dlhových nástrojov v modeli financovania;

b)

prístup na kapitálové trhy pre oprávnené záväzky;

c)

rozsah, v akom sa subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, spolieha na vlastný kapitál Tier 1 s cieľom splniť požiadavku uvedenú v článku 12f.

8.   S výhradou odseku 1 sa Jednotnej rade nesmie brániť v následnom preskúmaní prechodného obdobia alebo akejkoľvek plánovanej minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky oznámenej podľa odseku 6.

(*1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/47/ES zo 6. júna 2002 o dohodách o finančných zárukách (Ú. v. ES L 168, 27.6.2002, s. 43).“;"

7.

Článok 16 sa mení takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Jednotná rada prijme opatrenie na riešenie krízovej situácie vo vzťahu k materskej spoločnosti uvedenej v článku 2 písm. b), ak sú splnené podmienky stanovené v článku 18 ods. 1.“;

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Bez ohľadu na skutočnosť, že materská spoločnosť nespĺňa podmienky stanovené v článku 18 ods. 1, Jednotná rada môže prijať rozhodnutie o opatrení na riešenie krízovej situácie v súvislosti s danou materskou spoločnosťou, ak je to subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, a ak jedna alebo viaceré jej dcérske spoločnosti, ktoré sú inštitúciami, ale nie samotnými subjektmi, ktorých krízová situácia sa rieši, spĺňajú podmienky stanovené v článku 18 ods. 1 a ich aktíva a pasíva sú také, že ich zlyhanie ohrozuje inštitúciu alebo skupinu ako celok a opatrenie na riešenie krízovej situácie v súvislosti s danou materskou spoločnosťou je nevyhnutné na riešenie krízovej situácie týchto dcérskych spoločností, ktoré sú inštitúciami, alebo na riešenie príslušnej krízovej situácie skupiny ako celku.“;

8.

Článok 18 sa mení takto:

a)

odsek 1 písm. b) sa nahrádza takto:

„b)

s prihliadnutím na časové a iné relevantné okolnosti neexistujú reálne vyhliadky, že akékoľvek alternatívne opatrenia súkromného sektora vrátane opatrení vykonaných v rámci schémy inštitucionálneho zabezpečenia alebo opatrenie dohľadu vrátane opatrení včasnej intervencie alebo odpísania či konverzie relevantných kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov v súlade s článkom 21 ods. 1 prijaté v súvislosti so subjektom by zabránili zlyhaniu subjektu v primeranom časovom rámci;“;

b)

vkladá sa tento odsek:

„1a.   Jednotná rada môže prijať program riešenia krízových situácií v súlade s odsekom 1 vo vzťahu k ústrednému orgánu a všetkým úverovým inštitúciám, ktoré sú k nemu trvalo pridružené, a ktoré sú súčasťou tej istej skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, ak táto skupina, ktorej krízová situácia sa rieši, ako celok spĺňa podmienky stanovené v odseku 1 prvom pododseku.“;

9.

V článku 20 sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa výraz „kapitálové nástroje“ v príslušnom tvare nahrádza výrazom „kapitálové nástroje a oprávnené záväzky v súlade s článkom 21“ v príslušnom tvare;

b)

odsek 5 sa mení takto:

i)

v písmene a) sa výraz „kapitálové nástroje“ v príslušnom tvare nahrádza výrazom „kapitálové nástroje a oprávnené záväzky v súlade s článkom 21“ v príslušnom tvare;

ii)

písmená c) a d) sa nahrádzajú takto:

„c)

ak sa uplatňuje právomoc odpísať alebo konvertovať relevantné kapitálové nástroje a oprávnené záväzky v súlade s článkom 21 ods. 7, podložiť informáciami rozhodnutie o rozsahu zrušenia nástrojov vlastníctva alebo zníženia vlastníckych podielov vydaním nových nástrojov vlastníctva, ako aj o rozsahu odpísania alebo konverzie relevantných kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov;

d)

ak sa uplatňuje nástroj záchrany pomocou vnútorných zdrojov, podložiť informáciami rozhodnutie o rozsahu odpísania alebo konverzie záväzkov použiteľných pri záchrane pomocou vnútorných zdrojov;“;

iii)

v písmene g) sa výraz „kapitálové nástroje“ v príslušnom tvare nahrádza výrazom „kapitálové nástroje a oprávnené záväzky v súlade s článkom 21“ v príslušnom tvare;

c)

v odsekoch 6, 13 a 15 sa výraz „kapitálové nástroje“ v príslušnom tvare nahrádza výrazom „kapitálové nástroje a oprávnené záväzky v súlade s článkom 21“ v príslušnom tvare.“;

10.

Článok 21 sa mení takto:

a)

názov sa nahrádza takto:

„Odpísanie alebo konverzia kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov“;

b)

v úvodnej časti a v prvej vete odseku 1 sa výraz „kapitálové nástroje“ v príslušnom tvare nahrádza výrazom „kapitálové nástroje a oprávnené záväzky, ako sa uvádza v odseku 7a“ v príslušnom tvare;

c)

v odseku 3 písm. b) sa výraz „kapitálových nástrojov“ v príslušnom tvare nahrádza výrazom „kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov, ako sa uvádza v odseku 7a“ v príslušnom tvare;

d)

odsek 7 sa nahrádza takto:

„7.   Ak je splnená jedna alebo viaceré podmienky uvedené v odseku 1, Jednotná rada na základe postupu stanoveného v článku 18 určí, či sa právomoc odpísať alebo konvertovať relevantné kapitálové nástroje a oprávnené záväzky má vykonať nezávisle alebo, v kombinácii s opatrením na riešenie krízovej situácie v súlade s postupom podľa článku 18.

Ak subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, nakúpil relevantné kapitálové nástroje a oprávnené záväzky nepriamo prostredníctvom iných subjektov v rámci tej istej skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, právomoc odpísať alebo konvertovať tieto relevantné kapitálové nástroje a oprávnené záväzky sa vykonáva spolu s výkonom rovnakej právomoci na úrovni ďalších materských spoločností, ktoré nie sú subjektmi, ktorých krízová situácia sa rieši, aby sa straty efektívne preniesli na subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, a aby subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, vykonal rekapitalizáciu dotknutého subjektu.

Po výkone právomoci odpísať alebo konvertovať relevantné kapitálové nástroje alebo oprávnené záväzky nezávisle od opatrenia na riešenie krízovej situácie sa vykoná ocenenie stanovené v článku 20 ods. 16 a uplatní sa článok 76 ods. 1 písm. e)“;

e)

vkladajú sa tieto odseky:

„7a.   Právomoc odpísať alebo konvertovať oprávnené záväzky nezávisle od opatrenia na riešenie krízovej situácie sa môže uplatňovať len vo vzťahu k oprávneným záväzkom, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 12g ods. 2 písm. a) tohto nariadenia, s výnimkou podmienky týkajúcej sa zostatkovej doby splatnosti záväzkov, ako sa stanovuje v článku 72c ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Ak sa táto právomoc uplatní, odpísanie alebo konverzia sa vykonajú v súlade so zásadou uvedenou v článku 15 ods. 1 písm. g).

7b.   Ak sa prijme opatrenie na riešenie krízovej situácie v súvislosti so subjektom, ktorého krízová situácia sa rieši, alebo vo výnimočných situáciách odchylne od plánu riešenia krízovej situácie, v súvislosti so subjektom, ktorý nie je subjektom, ktorého krízová situácia sa rieši, suma, ktorá je odpočítaná, odpísaná alebo konvertovaná v súlade s článkom 21 ods. 10 na úrovni takéhoto subjektu, sa započíta do limitov stanovených v článku 27 ods. 7 písm. a), ktoré sa uplatňujú na dotknutý subjekt.“;

f)

v odseku 8 druhom pododseku sa výraz „kapitálové nástroje“ nahrádza výrazom „kapitálové nástroje a oprávnené záväzky, ako sa uvádza v odseku 7a“;

g)

v odseku 10 sa dopĺňa toto písmeno:

„d)

suma istiny nástrojov oprávnených záväzkov, ako uvádza v odseku 7a, sa odpíše alebo konvertuje na nástroje vlastného kapitálu Tier 1, alebo sa vykoná oboje, a to v rozsahu potrebnom na dosiahnutie cieľov riešenia krízových situácií stanovených v článku 14 alebo v rozsahu kapacity relevantných oprávnených záväzkov podľa toho, ktorý ukazovateľ je nižší.“;

11.

Článok 27 sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa výraz „oprávnené záväzky“ nahrádza výrazom „záväzky použiteľné pri záchrane pomocou vnútorných zdrojov“ v príslušnom tvare;

b)

odsek 3 sa mení takto:

i)

písmeno f) sa nahrádza takto:

„f)

záväzky so zostatkovou dobou splatnosti menej ako sedem dní voči systémom alebo prevádzkovateľom systémov určených podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES (*2) alebo voči ich účastníkom a vyplývajúce z účasti v takomto systéme, alebo voči centrálnym protistranám povoleným v Únii podľa článku 14 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 a centrálnym protistranám z tretej krajiny uznaným orgánom ESMA podľa článku 25 uvedeného nariadenia;

(*2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 45).“;"

ii)

dopĺňa sa toto písmeno:

„h)

záväzky voči subjektom uvedeným v článku 1 ods. 1 písm. a), b), c) alebo d) smernice 2014/59/EÚ, ktoré sú súčasťou tej istej skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, bez toho, aby oni boli samy subjektom, ktorého krízová situácia sa rieši, bez ohľadu na ich splatnosť, s výnimkou prípadu, keď je postavenie týchto záväzkov nižšie než postavenie bežných nezabezpečených záväzkov podľa príslušného vnútroštátneho právneho predpisu zúčastneného členského štátu, ktorým sa upravuje bežné insolvenčné konanie, uplatniteľné k 28. decembru 2020, s výnimkou prípadov kedy sa uplatňuje výnimka, Jednotná rada posúdi, či suma položiek, ktoré sú v súlade s článkom 12g ods. 2 stačí na podporu vykonávania uprednostnenej stratégie riešenia krízových situácií.“;

c)

v odseku 4 sa výraz „oprávnené záväzky“ nahrádza výrazom „záväzky použiteľné pri záchrane pomocou vnútorných zdrojov“ v príslušnom tvare;

d)

v odseku 5 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Jednotná rada starostlivo posúdi, či záväzky voči inštitúciám alebo subjektom, ktoré sú súčasťou tej istej skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, bez toho, aby oni samy boli subjektom, ktorého krízová situácia sa rieši, a ktoré nie sú vylúčené z uplatňovania právomoci na odpísanie a konverziu podľa odseku 3 písm. h), by sa mali vylúčiť alebo čiastočne vylúčiť na základe písmen a) až d) prvého pododseku, aby sa zabezpečilo účinné vykonanie stratégie riešenia krízových situácií.

Ak záväzok použiteľný pri záchrane pomocou vnútorných zdrojov alebo trieda záväzkov použiteľných pri záchrane pomocou vnútorných zdrojov je čiastočne alebo úplne vylúčený podľa tohto odseku, sa úroveň odpísania alebo konverzie, ktorá sa uplatňuje na iné záväzky použiteľné pri záchrane pomocou vnútorných zdrojov, môže zvýšiť, aby zohľadnila takéto výluky, ak úroveň odpísania alebo konverzie uplatňovaná na iné záväzky použiteľné pri záchrane pomocou vnútorných zdrojov, je v súlade so zásadou ustanovenou v článku 15 ods. 1 písm. g).“;

e)

odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.   V prípade vylúčenia alebo čiastočného vylúčenia záväzku použiteľného pri záchrane pomocou vnútorných zdrojov alebo záväzkov použiteľných pri záchrane pomocou vnútorných zdrojov podľa odseku 5 a v prípade, že sa straty, ktoré by vznikli v dôsledku uvedených záväzkov, nepreniesli v plnej miere na iných veriteľov, možno inštitúcii, ktorej krízová situácia sa rieši, poskytnúť príspevok z fondu na vykonanie jedného či oboch z nasledujúcich krokov:

a)

pokrytie akýchkoľvek strát, ktoré neabsorbovali záväzky použiteľné pri záchrane pomocou vnútorných zdrojov a obnovenie čistej hodnoty aktív inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, na nulu v súlade s odsekom 13 písm. a);

b)

nákup nástrojov vlastníctva alebo kapitálových nástrojov v inštitúcii, ktorej krízová situácia sa rieši, s cieľom rekapitalizovať inštitúciu v súlade s odsekom 13 písm. b).“;

f)

v odseku 7 písm. a) sa výraz „oprávnené záväzky“ v príslušnom tvare nahrádza výrazom „záväzky použiteľné pri záchrane pomocou vnútorných zdrojov“ v príslušnom tvare;

g)

v odseku 13 sa výraz „oprávnené záväzky“ v príslušnom tvare nahrádza výrazom „záväzky použiteľné pri záchrane pomocou vnútorných zdrojov“ v príslušnom tvare.

12.

V článku 31 ods. 2 sa výraz „článku 45 ods. 9 až 13“ v príslušnom tvare nahrádza výrazom „článku 45h“ v príslušnom tvare.

13.

V článku 32 ods. 1 sa výraz „12“ nahrádza výrazom „12 až 12k“.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Toto nariadenie sa začne uplatňovať od 28. decembra 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. mája 2019

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

G. CIAMBA


(1)  Ú. v. EÚ C 34, 31.1.2018, s. 17.

(2)  Ú. v. EÚ C 209, 30.6.2017, s. 36.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 14. mája 2019.

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 190).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 225, 30.7.2014, s. 1).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(8)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1075 z 23. marca 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa stanovuje obsah plánov ozdravenia, plánov riešenia krízových situácií a plánov riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, minimálne kritériá, ktoré príslušný orgán posúdi, pokiaľ ide o plány ozdravenia a plány ozdravenia na úrovni skupiny, podmienky pre finančnú podporu v rámci skupiny, požiadavky na nezávislých odhadcov, zmluvné uznanie právomoci odpísať dlh a právomoci vykonať jeho konverziu, postupy oznamovania a obsah požiadaviek na oznamovanie, obsah oznámenia o pozastavení a prevádzkové fungovanie kolégií pre riešenie krízových situácií (Ú. v. EÚ L 184, 8.7.2016, s. 1).


Top