EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0841

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/841 zo 14. marca 2019, ktorým sa opravujú určité jazykové znenia delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie

C/2019/1989

Ú. v. EÚ L 138, 24.5.2019, p. 76–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/841/oj

24.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/76


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/841

zo 14. marca 2019,

ktorým sa opravujú určité jazykové znenia delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (1), a najmä na jeho články 7, 62, 156, 160, 212 a 253,

keďže:

(1)

V nemeckom znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 (2) sa vyskytuje chyba vo vymedzení pojmu uvedenom v článku 1 bode 21, pokiaľ ide o tovar na osobné použitie, ktorá mení rozsah pôsobnosti daného vymedzenia.

(2)

V slovenskom znení delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 sa vyskytuje chyba v článku 128 ods. 2, ktorá bola zavedená delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2016/341 (3), týkajúca sa hodnoty tovaru s colným statusom tovaru Únie, ktorá mení význam ustanovenia na opačný, než bolo zamýšľané.

(3)

V talianskom znení delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 sa vyskytuje chyba v článku 226 ods. 1 písm. b) týkajúca sa zamestnanca.

(4)

V estónskom znení delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 sa vyskytuje chyba v úvodnej vete článku 226 ods. 3, ktorá mení význam ustanovenia na opačný, než bolo zamýšľané.

(5)

V dánskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, nemeckom a španielskom znení delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 sa vyskytuje chyba v prílohe 22-01 týkajúca sa tovaru uvedeného v danej prílohe.

(6)

Dánske, estónske, fínske, francúzske, grécke, holandské, nemecké, slovenské, španielske a talianske znenie delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom opraviť. Ostatné jazykové znenia nie sú dotknuté,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 sa opravuje takto:

1.

(netýka sa slovenského znenia);

2.

Článok 128 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Až do dátumu zavedenia systému dôkazu o statuse Únie (PoUS) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ môžu colné orgány ktoréhokoľvek členského štátu povoliť každej osobe usadenej na colnom území Únie, ktorá žiada o povolenie preukázať colný status tovaru Únie prostredníctvom faktúry alebo prepravného dokladu v súvislosti s tovarom s colným statusom tovaru Únie, ktorého hodnota presahuje 15 000 EUR, dokladu ‚T2L‘ alebo ‚T2LF‘ alebo zoznamu tovaru prepravnej spoločnosti, používať takéto doklady bez toho, aby ich predkladala príslušnému colnému úradu na potvrdenie.“;

3.

(netýka sa slovenského znenia);

4.

(netýka sa slovenského znenia);

5.

(netýka sa slovenského znenia);

6.

(netýka sa slovenského znenia);

7.

(netýka sa slovenského znenia);

8.

(netýka sa slovenského znenia);

9.

(netýka sa slovenského znenia);

10.

(netýka sa slovenského znenia);

11.

(netýka sa slovenského znenia).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. marca 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 1).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 (Ú. v. EÚ L 69, 15.3.2016, s. 1).


Top