Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0840

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/840 z 12. marca 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2018/273, pokiaľ ide o dovoz vína s pôvodom v Kanade a ktorým sa maloobchodníci oslobodzujú od povinnosti viesť vstupnú a výstupnú evidenciu

C/2019/1866

OJ L 138, 24.5.2019, p. 74–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/840/oj

24.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/74


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/840

z 12. marca 2019,

ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2018/273, pokiaľ ide o dovoz vína s pôvodom v Kanade a ktorým sa maloobchodníci oslobodzujú od povinnosti viesť vstupnú a výstupnú evidenciu

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho články 89 písm. a) článok 147 ods. 3 písm. d),

keďže:

(1)

Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2018/273 (2) sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sprievodné doklady pri prepustení dovážaných vinárskych výrobkov do voľného obehu v Únii.

(2)

V článku 23 dohody uzavretej medzi Európskou úniou a Kanadou v súvislosti s obchodom s vínom a liehovinami (3) (ďalej len „dohoda“) sa stanovuje, že víno s pôvodom v Kanade, ktoré je vyrobené pod dohľadom a kontrolou jedného z príslušných orgánov uvedených v prílohe VI k dohode, sa môže dovážať v súlade so ustanoveniami týkajúcimi sa zjednodušenej certifikácie vín, ktoré sa uvádzajú v pravidlách EÚ. Podľa článku 26 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273 môžu výrobcovia vín v tretích krajinách vypracovať a podpísať osvedčenie v prípade, že na daný účel dostali individuálne povolenie jedného z príslušných orgánov daných tretích krajín a podliehajú ich kontrole. V záujme vykonávania článku 23 dohody by sa delegované nariadenie (EÚ) 2018/273 malo zmeniť s cieľom zahrnúť doň ustanovenie, ktorým sa umožní používanie zjednodušeného postupu stanoveného v článku 26 uvedeného nariadenia na účely dovozu vín s pôvodom v Kanade do Únie.

(3)

Podľa článku 147 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú v rámci svojej obchodnej činnosti v držbe vinárske výrobky, musia viesť vstupnú a výstupnú evidenciu uvedených výrobkov. V delegovanom nariadení (EÚ) 2018/273 sa stanovujú výnimky z tejto povinnosti týkajúce sa určitých kategórií hospodárskych subjektov. Účelom týchto výnimiek je zbaviť hospodárske subjekty, teda prevádzkovateľov, ktorí predávajú malé množstvá vinárskych výrobkov alebo ich majú v držbe, neúmernej administratívnej záťaže. Dané výnimky sa však nevzťahujú na maloobchodníkov, ktorých podnikateľská činnosť už zo svojej podstaty spočíva v predaji vína a muštu v malých množstvách.

(4)

Vďaka nariadeniu (ES) č. 436/2009 (4), ktoré bolo zrušené delegovaným nariadením (EÚ) 2018/273, boli maloobchodníci oslobodení od povinnosti viesť vstupnú a výstupnú evidenciu. Povinnosť viesť vstupnú a výstupnú evidenciu predstavuje pre maloobchodníkov značnú administratívnu záťaž, pričom obnovenie výnimky pre maloobchodníkov nebráni dosiahnutiu uspokojivej úrovne vysledovateľnosti vinárskych výrobkov. Preto je vhodné zmeniť delegované nariadenie (EÚ) 2018/273 s cieľom oslobodiť maloobchodníkov od povinnosti viesť vstupnú a výstupnú evidenciu.

(5)

Vzhľadom na skutočnosť, že týmto nariadením sa obnovuje výnimka, ktorá už v minulosti bola udelená na základe nariadenia (ES) č. 436/2009, malo by sa zabrániť situácii, aby sa na maloobchodníkov vzťahovala povinnosť viesť vstupnú a výstupnú evidenciu za obdobie medzi nadobudnutím účinnosti delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273 a nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia. Z uvedeného dôvodu, ako aj v záujme právnej istoty by sa predmetná výnimka mala uplatňovať so spätnou účinnosťou, a to od nadobudnutia účinnosti delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Delegované nariadenie (EÚ) 2018/273 sa mení takto:

1.

V článku 28 ods. 1 sa dopĺňa tento bod c):

„c)

maloobchodníci.“

2.

V prílohe VII časti IV sa oddiel B nahrádza takto:

„B.

Zoznam tretích krajín uvedených v článku 26:

Austrália

Kanada

Čile

Spojené štáty americké.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 1 ods. 1 sa uplatňuje od 3. marca 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. marca 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/273 z 11. decembra 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča, vinohradnícky register, sprievodné doklady a certifikáciu, vstupnú a výstupnú evidenciu a povinné nahlasovanie, oznámenia a uverejňovanie oznamovaných informácií, a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o príslušné kontroly a sankcie, a ktorým sa menia nariadenia Komisie (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 436/2009 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/560 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2018, s. 1).

(3)  Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Kanadou o obchode s vínom a liehovinami zo 16. septembra 2003 („dohoda o vínach a liehovinách z roku 2003“), zmenená a začlenená do Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej (Ú. v. EÚ L 11, 14.1.2017, s. 23).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 436/2009 z 26. mája 2009 o podrobných pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o vinohradnícky register, povinné nahlasovanie a zhromažďovanie informácií na účely monitorovania trhu, sprievodné doklady na prepravu výrobkov a evidenciu, ktorú treba viesť v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 128, 27.5.2009, s. 15).


Top