EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0829

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/829 zo 14. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa členským štátom povoľuje udeliť dočasné výnimky na účely úradného testovania, na vedecké alebo vzdelávacie účely, na pokusy alebo šľachtenie

C/2019/1922

OJ L 137, 23.5.2019, p. 15–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/829/oj

23.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 137/15


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/829

zo 14. marca 2019,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa členským štátom povoľuje udeliť dočasné výnimky na účely úradného testovania, na vedecké alebo vzdelávacie účely, na pokusy alebo šľachtenie

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 5 a článok 48 ods. 5,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením (EÚ) 2016/2031 členské štáty môžu na základe žiadosti dočasne povoliť zavlečenie (ďalej len „dovoz“) karanténnych škodcov Únie alebo škodcov, na ktorých sa vzťahujú opatrenia prijaté v súlade s článkom 30 ods. 1 uvedeného nariadenia, na svoje územie a ich premiestňovanie, držanie a rozmnožovanie v rámci svojho územia, a to na úradné testovanie, na vedecké alebo vzdelávacie účely, na pokusy alebo šľachtenie. Okrem toho môžu členské štáty na základe žiadosti dočasne povoliť uvedenie (ďalej len „dovoz“) rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré sa používajú na úradné testovanie, na vedecké alebo vzdelávacie účely, na pokusy alebo šľachtenie, na svoje územie a ich premiestňovanie v rámci tohto územia.

(2)

Nariadenie (EÚ) 2016/2031 treba doplniť stanovením pravidiel týkajúcich sa výmeny informácií medzi členskými štátmi a Komisiou, pokiaľ ide o dovoz škodcov, rastlín, rastlinných produktov a iných dotknutých predmetov na územie Únie a ich premiestňovanie v rámci tohto územia, a stanovením pravidiel týkajúcich sa postupov a podmienok udeľovania príslušných povolení, ako aj požiadaviek na monitorovanie súladu a opatrení, ktoré sa majú prijať v prípade nedodržiavania súladu.

(3)

Aby sa zabezpečilo odstránenie rastlinolekárskeho rizika spojeného so špecifikovanými činnosťami alebo jeho zníženie na prijateľnú úroveň, povolenie na dovoz akéhokoľvek špecifikovaného materiálu do Únie a jeho premiestňovanie v rámci Únie by malo spĺňať určité podmienky, ktorými sa zabezpečí úplnosť a primeranosť predložených žiadostí, preskúmanie povahy a cieľov špecifikovaných činností a ktorými sa potvrdí, že sa špecifikované činnosti vykonávajú v karanténnych staniciach alebo izolačných zariadeniach a že kontaminovaný materiál sa zničí a bezpečne odstráni.

(4)

S cieľom zabezpečiť monitorovanie a vysledovateľnosť príslušného špecifikovaného materiálu a okamžite riešiť akékoľvek súvisiace rastlinolekárske riziko je vhodné, aby po udelení tohto povolenia príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa má vykonávať schválená špecifikovaná činnosť, vydal oprávnenie, ktoré by malo vždy sprevádzať príslušný špecifikovaný materiál.

(5)

Formát oprávnenia by mal byť podobný formátu stanovenému v prílohe II k smernici Komisie 2008/61/ES (2), keďže sa preukázala jeho účinná a konzistentná implementácia.

(6)

S cieľom zabezpečiť primeraný a účinný rámec pre opakovaný dovoz špecifikovaného materiálu určeného na špecifikované činnosti do Únie a pre jeho opakované premiestňovanie v rámci Únie by sa na uvedené účely malo používať v súlade so špeciálnymi podmienkami len jedno oprávnenie.

(7)

Úradné testovanie sa vykonáva častejšie ako ostatné špecifikované činnosti. Preto by bolo efektívnejšie umožniť pružnejší rámec pre oficiálne testovanie ako pre ostatné špecifikované činnosti.

(8)

Mali by sa stanoviť pravidlá týkajúce sa opatrení, ktoré majú príslušné orgány prijať v prípade nedodržiavania súladu s ustanoveniami tohto nariadenia, aby sa čo najskôr zabezpečili nápravné opatrenia. Tieto opatrenia by mali zahŕňať povinnosti osoby zodpovednej za špecifikované činnosti.

(9)

V záujme právnej istoty a zrozumiteľnosti by sa smernica 2008/61/ES mala zrušiť.

(10)

Toto nariadenie by sa malo uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek pravidlá prijaté podľa článku 48 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 o úradných kontrolách, pokiaľ ide o tovar oslobodený od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach (3).

(11)

S cieľom umožniť hladké ukončenie povolených činností je vhodné predĺžiť platnosť schválení uvedených činností na stanovené obdobie.

(12)

Z dôvodu právnej istoty by sa toto nariadenie malo uplatňovať od rovnakého dátumu ako nariadenie (EÚ) 2016/2031,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa stanovujú podmienky pre výnimky z určitých ustanovení nariadenia (EÚ) 2016/2031, podľa ktorých sa špecifikovaní škodcovia a rastliny, rastlinné produkty a iné predmety vymedzené v článku 2 tohto nariadenia môžu doviezť do Únie alebo do jej chránených zón, premiestňovať, držať, rozmnožovať alebo používať v rámci Únie alebo v rámci chránených zón Únie, a to na úradné testovanie, na vedecké alebo vzdelávacie účely, pokusy alebo šľachtenie. Týmto nariadením sa konkrétne stanovujú výnimky z týchto ustanovení nariadenia (EÚ) 2016/2031:

a)

článok 5 ods. 1 o zákaze zavlečenia, premiestňovania, držania, rozmnožovania a uvoľňovania karanténnych škodcov Únie na území Únie;

b)

článok 30 ods. 1 o opatreniach Únie prijatých v súvislosti so škodcami, ktorí nie sú zapísaní do zoznamu karanténnych škodcov Únie, ale ktorí môžu spĺňať podmienky na zaradenie do daného zoznamu;

c)

článok 32 ods. 2 o zákaze zavlečenia, premiestňovania, držania, rozmnožovania a uvoľňovania karanténnych škodcov chránenej zóny do chránených zón na území Únie;

d)

článok 40 ods. 1 o zákaze uvedenia určitých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na územie Únie zo všetkých alebo určitých tretích krajín alebo území;

e)

článok 41 ods. 1 o osobitných a rovnocenných požiadavkách vzťahujúcich sa na uvádzanie a premiestňovanie určitých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov z tretích krajín na územie Únie;

f)

článok 42 ods. 2 o zákaze uvedenia určitých vysoko rizikových rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na územie Únie z tretích krajín;

g)

článok 49 ods. 1 o dočasných opatreniach, pokiaľ ide o uvedenie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov z tretích krajín na územie Únie a ich premiestňovanie na území Únie;

h)

článok 53 ods. 1 o zákaze uvedenia rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré majú pôvod v tretích krajinách alebo na území Únie, do chránených zón na území Únie;

i)

článok 54 ods. 1 o osobitných požiadavkách vzťahujúcich sa na uvádzanie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov do chránených zón na území Únie.

Týmto nariadením sa predovšetkým stanovujú:

a)

pravidlá výmeny informácií medzi členskými štátmi a Komisiou, pokiaľ ide o dovoz špecifikovaných škodcov, rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov do Únie alebo jej chránených zón, alebo ich premiestňovanie, držanie, rozmnožovanie alebo používanie v rámci Únie alebo v rámci jej chránených zón;

b)

postup a podmienky, na základe ktorých členské štáty udeľujú dočasné povolenie na vykonávanie špecifikovaných činností;

c)

pravidlá monitorovania dodržiavania súladu a opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípade nedodržiavania súladu.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia platí toto vymedzenie pojmov:

a)

„špecifikovaní škodcovia“ je jedna z týchto kategórií:

i)

karanténni škodcovia Únie uvedení v zozname podľa článku 5 nariadenia (EÚ) 2016/2031;

ii)

škodcovia, na ktorých sa vzťahujú opatrenia prijaté podľa článku 30 ods. 1 uvedeného nariadenia;

iii)

karanténni škodcovia chránenej zóny uvedení v zozname podľa článku 32 ods. 3 uvedeného nariadenia;

b)

„rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety“ sú rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, na ktoré sa vzťahujú opatrenia prijaté podľa článku 30 ods. 1, a sú uvedené v zozname podľa článku 40 ods. 2 a 3, článku 41 ods. 2 a 3, článku 42 ods. 2 a 3, článku 49 ods. 1, článku 53 ods. 2 a 3 a článku 54 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) 2016/2031;

c)

„špecifikovaný materiál“ sú akíkoľvek špecifikovaní škodcovia, rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré si vyžadujú povolenie v zmysle tohto nariadenia;

d)

„špecifikované činnosti“ sú akékoľvek činnosti vykonávané akoukoľvek osobou vrátane príslušných orgánov, akademických inštitúcií, výskumných inštitúcií alebo profesionálnych prevádzkovateľov, ktoré súvisia s úradným testovaním, vedeckými alebo vzdelávacími účelmi, pokusmi alebo šľachtením a ktorých súčasťou je dovoz akéhokoľvek špecifikovaného materiálu do Únie a jej chránenej zóny, jeho premiestňovanie, držanie, rozmnožovanie alebo používanie v rámci Únie a v rámci jej chránenej zóny.

Článok 3

Výmena informácií medzi členskými štátmi a Komisiou

1.   Členské štáty navzájom administratívne spolupracujú pri výmene informácií medzi členskými štátmi a Komisiou, pokiaľ ide o dovoz akéhokoľvek špecifikovaného materiálu na územie Únie alebo jej chránených zón, jeho premiestňovanie, držanie, rozmnožovanie a používanie v rámci tohto územia alebo chránených zón.

2.   Na účely odseku 1 členské štáty do 31. marca každého roka zašlú Komisii a ostatným členským štátom všetky tieto informácie:

a)

zoznam typov a množstiev špecifikovaného materiálu povoleného podľa tohto nariadenia, ktoré boli dovezené do Únie alebo premiestnené v rámci Únie počas predchádzajúceho kalendárneho roka;

b)

správu o výskyte špecifikovaných škodcov, ktorým nebolo udelené povolenie podľa tohto nariadenia, a akýchkoľvek iných škodcov, ktorých príslušný orgán považuje za riziko pre Úniu a ktorí sa zistili počas špecifikovaných činností.

c)

opatrenia prijaté v prípade nedodržiavania súladu;

d)

zoznam karanténnych staníc a izolačných zariadení používaných na účely tohto nariadenia.

3.   Premiestňovanie a dovoz špecifikovaného materiálu do Únie na účely špecifikovaných činností povolených podľa článku 5 sa zaznamenáva spolu s príslušným povolením v počítačovom systéme riadenia informácií pre úradné kontroly (IMSOC), ako sa uvádza v článku 131 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625.

Článok 4

Žiadosť

V súlade s článkom 8 ods. 1, resp. článkom 48 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031 sa pred každým dovozom špecifikovaného materiálu do Únie, jeho premiestňovaním, držaním, rozmnožovaním a používaním v rámci Únie predloží žiadosť príslušným orgánom.

Obsah žiadosti musí spĺňať požiadavky stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 5

Podmienky na udelenie povolenia

Povolenie na dovoz špecifikovaného materiálu do Únie a na jeho premiestňovanie, držanie, rozmnožovanie a používanie v rámci Únie v súlade s článkom 8 ods. 1, resp. článkom 48 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031 udeľujú členské štáty na obmedzené obdobie a len vtedy, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

žiadosť je v súlade s článkom 4 tohto nariadenia;

b)

príslušný orgán preskúmal povahu a ciele špecifikovaných činností navrhnutých v žiadosti a zistil, že sú v súlade s vymedzením špecifikovaných činností uvedeným v článku 2 tohto nariadenia;

c)

potvrdilo sa, že špecifikované činnosti sa vykonávajú v karanténnych staniciach alebo v izolačných zariadeniach uvedených v žiadosti a určených príslušným orgánom v súlade s článkami 60 a 61 nariadenia (EÚ) 2016/2031;

d)

zabezpečilo sa, aby po dokončení špecifikovanej činnosti, ktorej sa týka dané povolenie, bol špecifikovaný materiál zničený a bezpečne odstránený alebo skladovaný za vhodných podmienok na ďalšie použitie v súlade s článkom 64 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

Článok 6

Vydanie oprávnenia po udelení povolenia

1.   Po udelení povolenia uvedeného v článku 5 príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa má vykonávať schválená špecifikovaná činnosť, vydá oprávnenie. Toto oprávnenie musí vždy sprevádzať príslušný špecifikovaný materiál.

2.   Ak špecifikovaný materiál pochádza z Únie, musí byť oprávnenie v súlade so vzorom stanoveným v časti A prílohy II. Musí byť úradne potvrdené členským štátom pôvodu na účely premiestňovania príslušného špecifikovaného materiálu za karanténnych alebo izolačných podmienok.

3.   Ak špecifikovaný materiál pochádza z tretích krajín, musí byť oprávnenie v súlade so vzorom stanoveným v časti B prílohy II. Musí byť úradne potvrdené treťou krajinou pôvodu na účely dovozu príslušného špecifikovaného materiálu za karanténnych alebo izolačných podmienok.

4.   V prípade opakovaného dovozu konkrétneho typu špecifikovaného materiálu do Únie alebo jeho opakovaného premiestňovania v rámci Únie môže príslušný orgán v okamihu prvého odoslania vydať jedno oprávnenie, ktoré sa vzťahuje na všetky tieto dovozy a premiestnenia, za predpokladu, že sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

k dovozu alebo premiestňovaniu dochádza niekoľkokrát za rok;

b)

podmienky balenia špecifikovaného materiálu sú vždy rovnaké;

c)

špecifikovaný materiál pochádza od rovnakého poskytovateľa a je určený rovnakej osobe, ktorá zodpovedá za schválené činnosti.

Príslušný orgán v kolónke 10 vzoru stanoveného v častiach A a B prílohy II výslovne uvedie, že oprávnenie sa vzťahuje na opakovaný dovoz daného špecifikovaného materiálu do Únie alebo jeho opakované premiestňovanie v rámci Únie. Platnosť oprávnenia je maximálne jeden rok od dátumu vydania.

Článok 7

Osobitné ustanovenia na úradné testovanie

Odchylne od článkov 4, 5 a 6 členské štáty udelia povolenie na vykonávanie úradného testovania, vykonávaného príslušnými orgánmi alebo profesionálnymi prevádzkovateľmi pod úradným dohľadom príslušných orgánov, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

osoba zodpovedná za schválené činnosti oznámila úradné testovanie príslušnému orgánu pred jeho vykonaním;

b)

v tomto oznámení je uvedená povaha a ciele daného úradného testovania;

c)

v oznámení sa potvrdzuje, že úradné testovanie sa vykonáva v karanténnych staniciach alebo v izolačných zariadeniach uvedených v článku 5 písm. c);

d)

úradné testovanie sa vykonáva tak, aby nedošlo k rozšíreniu špecifikovaných škodcov počas manipulácie a prepravy špecifikovaného materiálu pred úradným testovaním, počas neho a po ňom.

Článok 8

Všeobecné ustanovenia týkajúce sa monitorovania súladu

Príslušný orgán monitoruje špecifikované činnosti s cieľom zabezpečiť splnenie všetkých týchto požiadaviek:

a)

osoba zodpovedná za uvedené činnosti bezodkladne oznámi príslušnému orgánu akékoľvek napadnutie špecifikovaného materiálu akýmikoľvek špecifikovanými škodcami, ktorým nebolo udelené povolenie podľa tohto nariadenia, alebo akýmikoľvek inými škodcami, ktorí sa považujú za riziko pre Úniu a boli zistení počas špecifikovaných činností. Ak je materiál špecifikovaným škodcom, musí sa monitorovať potenciálne napadnutie ostatnými špecifikovanými škodcami, ktorým nebolo udelené povolenie podľa tohto nariadenia, alebo akýmikoľvek inými škodcami, ktorých príslušný orgán považuje za riziko pre Úniu a ktorí sa zistili počas špecifikovaných činností;

b)

osoba zodpovedná za uvedené činnosti okamžite oznámi príslušnému orgán každú udalosť, ktorá má za následok únik alebo pravdepodobnosť úniku škodcov uvedených v písmene a) do životného prostredia.

Článok 9

Opatrenia prijaté v prípade nedodržiavania súladu

1.   Príslušný orgán môže požiadať osobu zodpovednú za činnosti, aby vykonala nápravné opatrenia na zabezpečenie dodržiavania súladu s ustanoveniami uvedenými v tomto nariadení, a to okamžite alebo v stanovenom období.

2.   Ak príslušný orgán dospeje k záveru, že osoba zodpovedná za činnosti nedodržiava ustanovenia tohto nariadenia, tento orgán bezodkladne prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby nesúlad s uvedenými ustanoveniami nepokračoval. Tieto opatrenia môžu zahŕňať odobratie alebo dočasné pozastavenie povolenia uvedeného v článku 5.

3.   Ak príslušný orgán prijal v súlade s odsekom 2 iné opatrenia než odobratie povolenia a nedodržiavanie ustanovení tohto nariadenia pretrváva, uvedený orgán bezodkladne odoberie uvedené povolenie.

Článok 10

Zrušenie smernice 2008/61/ES a prechodné obdobie pre činnosti schválené na jej základe

Smernica 2008/61/ES sa zrušuje.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Platnosť schválení činností udelených podľa článku 2 uvedenej smernice uplynie 31. decembra 2020.

Článok 11

Dátum nadobudnutia účinnosti a dátum uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 14. decembra 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. marca 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  Smernica Komisie 2008/61/ES zo 17. júna 2008 ustanovujúca podmienky, na základe ktorých môžu byť určité škodlivé organizmy, rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené v prílohách I až V k smernici Rady 2000/29/ES dovezené do Spoločenstva alebo premiestňované v Spoločenstve alebo v určitých chránených zónach Spoločenstva na pokusné alebo vedecké účely a na prácu na selekcii odrôd (Ú. v. EÚ L 158, 18.6.2008, s. 41).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1).


PRÍLOHA I

1.   

Žiadosť uvedená v článku 4 musí obsahovať aspoň tieto údaje, podľa toho, čo je relevantné:

a)

názov/meno, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo žiadateľa a osoby/osôb zodpovedných za špecifikovanú činnosť, ak sa odlišujú, vrátane ich vedeckých a technických kvalifikácií na účely špecifikovaných činností;

b)

typ špecifikovaného materiálu, vedecký názov alebo názov špecifikovaného materiálu a akékoľvek uverejnené odkazy, ak sú relevantné, vrátane informácií o potenciálnych vektoroch;

c)

množstvo špecifikovaného materiálu, počet zásielok a množstvo špecifikovaného materiálu na zásielku v prípade opakovaných zásielok odôvodnené z hľadiska účelu príslušnej špecifikovanej činnosti a kapacity karanténnej stanice alebo izolačného zariadenia;

d)

miesto pôvodu špecifikovaného materiálu vrátane mena, adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla odosielateľa a poskytovateľa vrátane príslušných dokladov, ak sa má špecifikovaný materiál doviezť z tretej krajiny;

e)

trvanie špecifikovanej činnosti, ako aj zhrnutie povahy a cieľov špecifikovanej činnosti a okrem toho špecifikácia v prípade pokusov a vedeckých alebo vzdelávacích prác v súvislosti so šľachtením;

f)

podmienky balenia, za ktorých sa bude špecifikovaný materiál premiestňovať alebo dovážať;

g)

názov/meno, adresu a opis karanténnej stanice alebo izolačného zariadenia;

h)

konečné použitie špecifikovaného materiálu po dokončení špecifikovanej činnosti, napr.: zničenie, zber alebo skladovanie;

i)

v príslušných prípadoch metódu na zničenie alebo ošetrenie špecifikovaného materiálu po dokončení špecifikovanej činnosti;

2.   

Na žiadosť príslušného orgánu sa poskytujú ďalšie informácie alebo vysvetlenia.


PRÍLOHA II

A.   Vzor oprávnenia na premiestňovanie škodcov, rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na vedecké alebo vzdelávacie účely, na pokusy alebo šľachtenie v rámci Únie podľa článku 6 ods. 2

Názov: Oprávnenie

 

1.

Názov/meno, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo [odosielateľa]/[organizácie na ochranu rastlín]* z členského štátu pôvodu

2.

Názov zodpovedného orgánu v členskom štáte, ktorý oprávnenie vydáva

3.

Meno, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo osoby zodpovednej za špecifikované činnosti

4.

Názov a adresa [karanténnej stanice]/[izolačného zariadenia]*

5.

Vedecký názov (v príslušných prípadoch) alebo názov špecifikovaného materiálu vrátane vedeckého názvu dotknutého špecifikovaného škodcu

6.

Množstvo špecifikovaného materiálu

7.

Typ špecifikovaného materiálu

8.

Podmienky balenia a premiestňovania*

Uveďte jednu z nasledujúcich podmienok:

8.1.

poštou/doručovateľskou spoločnosťou/osobne/uveďte iné

8.2.

cestnou dopravou/vlakom/lietadlom/loďou/uveďte iné

8.3.

iné

9.

Doplňujúce informácie

Tento špecifikovaný materiál sa premiestňuje v rámci územia Únie podľa nariadenia (EÚ)…/… [Úrad pre publikácie vloží odkaz na toto nariadenie]

10.

Opakované zásielky: [áno]/[nie]*

Ak áno:

Dátum vydania:

Referenčné číslo zásielky:

Počet zásielok a množstvo špecifikovaného materiálu na zásielku:

11.

Konečné použitie

Zničenie/zber alebo skladovanie*

12.

Schválenie príslušným orgánom členského štátu, z ktorého pochádza špecifikovaný materiál

13.

Podpis a pečiatka alebo elektronická pečiatka a elektronický podpis príslušného orgánu

Miesto schválenia:

 

Dátum:

Miesto vydania:

Meno a podpis povereného pracovníka:

Dátum vydania:

Dátum skončenia platnosti

Meno a podpis povereného pracovníka:

14.

Referenčné č. IMSOC

 

*

Nehodiace sa prečiarknite.

B.   Vzor oprávnenia na dovoz rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na vedecké alebo vzdelávacie účely, na pokusy alebo šľachtenie do Únie podľa článku 6 ods. 3

Názov: Oprávnenie

 

1.

Názov/meno, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo [odosielateľa]/[organizácie na ochranu rastlín]* z tretej krajiny

2.

Názov zodpovedného orgánu v členskom štáte, ktorý oprávnenie vydáva

3.

Meno, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo osoby zodpovednej za špecifikované činnosti

4.

Názov a adresa [karanténnej stanice]/[izolačného zariadenia]*

5.

Vedecký názov (v príslušných prípadoch) alebo názov špecifikovaného materiálu vrátane vedeckého názvu dotknutého špecifikovaného škodcu

6.

Množstvo špecifikovaného materiálu

7.

Typ špecifikovaného materiálu

8.

Podmienky balenia a dovozu*

Uveďte jednu z nasledujúcich podmienok:

8.1.

poštou/doručovateľskou spoločnosťou/osobne/uveďte iné

8.2.

cestnou dopravou/vlakom/lietadlom/loďou/uveďte iné

8.3.

iné

9.

Doplňujúce informácie

Tento špecifikovaný materiál sa dováža na územie Únie podľa nariadenia (EÚ)…/… [Úrad pre publikácie vloží odkaz na toto nariadenie]

10.

Opakované zásielky: [áno]/[nie]*

Ak áno:

Dátum vydania:

Referenčné číslo zásielky:

Počet zásielok a množstvo špecifikovaného materiálu na zásielku:

11.

Konečné použitie

Zničenie/zber alebo skladovanie*

12.

Schválenie vnútroštátnou organizáciou na ochranu rastlín tretej krajiny, z ktorej pochádza špecifikovaný materiál.

12.

Podpis a pečiatka alebo elektronická pečiatka a elektronický podpis príslušného orgánu

Miesto schválenia:

 

Dátum:

Miesto vydania:

Meno a podpis povereného pracovníka:

Dátum vydania:

Dátum skončenia platnosti:

Meno a podpis povereného pracovníka:

13.

Referenčné č. IMSOC

 

*

Nehodiace sa prečiarknite.

PRÍLOHA III

Tabuľka zhody

Smernica 2008/61/ES

Toto nariadenie

článok 1 ods. 1

Článok 4

článok 1 ods. 2

článok 4 prílohy I

článok 2 ods. 1 prvý pododsek

Článok 5

článok 2 ods. 1 druhý pododsek

článok 9 ods. 2

článok 2 ods. 2

článok 6 prílohy II

článok 2 ods. 3

Článok 8

článok 2 ods. 4

__

Článok 3

__

Článok 4

__

Článok 5

__

Článok 6

Článok 11

Článok 7

__

bod 1 prílohy I

Článok 5

bod 2 prílohy I

__

príloha II

príloha II

príloha III

__

príloha IV

__

príloha V

príloha III


Top