EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0788

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/788 zo 17. apríla 2019 o európskej iniciatíve občanov (Text s významom pre EHP)

PE/92/2018/REV/1

Ú. v. EÚ L 130, 17.5.2019, p. 55–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/05/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/788/oj

17.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 130/55


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/788

zo 17. apríla 2019

o európskej iniciatíve občanov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 24,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

Zmluva o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“) ustanovuje občianstvo Únie. Občanom Únie (ďalej len „občania“) bolo udelené právo obrátiť sa priamo na Komisiu so žiadosťou o to, aby predložila návrh právneho aktu Únie na účely uplatňovania zmlúv, čo je podobné právu udelenému Európskemu parlamentu podľa článku 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) a Rade podľa článku 241 ZFEÚ. Európska iniciatíva občanov tak prispieva k posilňovaniu demokratického fungovania Únie prostredníctvom účasti občanov na jej demokratickom a politickom živote. Ako vyplýva zo štruktúry článku 11 Zmluvy o EÚ a článku 24 ZFEÚ, európska iniciatíva občanov by sa mala posudzovať v kontexte iných prostriedkov, ktorými môžu občania upozorniť inštitúcie Únie na určité otázky a ktoré zahŕňajú najmä dialóg s reprezentatívnymi združeniami a občianskou spoločnosťou, konzultácie s príslušnými stranami, petície a žiadosti adresované ombudsmanovi.

(2)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 (4) sa stanovili pravidlá a postupy európskej iniciatívy občanov a bolo doplnené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1179/2011 (5).

(3)

Komisia vo svojej správe o uplatňovaní nariadenia (EÚ) č. 211/2011 z 31. marca 2015 uviedla viacero výziev vyplývajúcich z vykonávania uvedeného nariadenia a zaviazala sa ďalej analyzovať vplyv týchto otázok na účinnosť európskej iniciatívy občanov a zlepšiť jej fungovanie.

(4)

Európsky parlament vo svojom uznesení z 28. októbra 2015 o európskej iniciatíve občanov (6) a v návrhu svojej iniciatívnej legislatívnej správy z 26. júna 2017 (7) vyzval Komisiu, aby preskúmala nariadenie (EÚ) č. 211/2011 a vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1179/2011.

(5)

Cieľom tohto nariadenia je urobiť z európskej iniciatívy občanov prístupnejší, menej zaťažujúci a ľahšie použiteľný nástroj pre organizátorov a podporovateľov, a posilniť následné opatrenia, aby sa v plnej miere využil jej potenciál ako nástroja na podporu občianskej diskusie. Mal by tiež uľahčiť účasť čo najväčšieho počtu občanov na demokratickom rozhodovacom procese Únie.

(6)

V záujme dosiahnutia týchto cieľov, postupy a podmienky požadované v prípade európskej iniciatívy občanov by mali byť účinné, transparentné, jasné, jednoduché, ľahko použiteľné, prístupné osobám so zdravotným postihnutím a primerané povahe tohto nástroja. Mali by zabezpečovať primeranú rovnováhu medzi právami a povinnosťami a mali by zabezpečiť, aby platné iniciatívy Komisia riadne preskúmala a reagovala na ne.

(7)

Je vhodné stanoviť minimálny vek, od ktorého možno podporiť iniciatívu. Tento minimálny vek by mal zodpovedať veku, od ktorého sú občania oprávnení voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu. S cieľom zvýšiť účasť mladých občanov na demokratickom živote Únie, a tým využiť plný potenciál európskej iniciatívy občanov ako nástroja participatívnej demokracie, by členské štáty, ktoré to považujú za vhodné, mali mať možnosť stanoviť minimálny vek na podporu iniciatívy na 16 rokov a mali by o tom informovať Komisiu. Komisia by mala pravidelne preskúmavať fungovanie európskej iniciatívy občanov, a to aj pokiaľ ide o minimálny vek na podporu iniciatív. Členské štáty sa vyzývajú, aby v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi zvážili stanovenie minimálneho veku na 16 rokov.

(8)

V súlade s článkom 11 ods. 4 Zmluvy o EÚ iniciatívu vyzývajúcu Komisiu, aby v rámci svojich právomocí predložila vhodný návrh vo veciach, o ktorých sa občania domnievajú, že na účely vykonávania zmlúv je potrebný právny akt Únie, predkladajú občania Únie, ktorých počet dosiahne najmenej jeden milión a ktorí sú štátnymi príslušníkmi významného počtu členských štátov.

(9)

V snahe zabezpečiť, aby iniciatíva odrážala záujem Únie a zároveň zaistiť, aby bol tento nástroj aj naďalej jednoducho použiteľný, by sa minimálny počet členských štátov, z ktorých musia občania pochádzať, mal stanoviť na jednu štvrtinu členských štátov.

(10)

S cieľom zabezpečiť, aby bola iniciatíva reprezentatívna, a aby mali občania podobné podmienky na jej podporu, je vhodné stanoviť aj minimálny počet signatárov, ktorí pochádzajú z každého z týchto členských štátov. Tieto minimálne počty signatárov požadované v každom členskom štáte by mali byť zostupne proporčné a mali by zodpovedať počtu poslancov Európskeho parlamentu zvolených v každom členskom štáte, vynásobenému celkovým počtom poslancov Európskeho parlamentu.

(11)

Na to, aby boli iniciatívy európskych občanov inkluzívnejšie a viditeľnejšie, organizátori môžu použiť na svoje vlastné propagačné a komunikačné činnosti iné jazyky než úradné jazyky inštitúcií Únie, ktoré majú v súlade s ústavným poriadkom členských štátov úradné postavenie na celom ich území alebo na jeho časti.

(12)

Aj keď osobné údaje spracúvané v rámci uplatňovania tohto nariadenia by mohli zahŕňať citlivé údaje, vzhľadom na charakter európskej iniciatívy občanov ako nástroja participatívnej demokracie je opodstatnené požadovať poskytnutie osobných údajov na podporu iniciatívy a spracúvať takéto údaje, ak je to potrebné na umožnenie overenia vyhlásení o podpore v súlade s vnútroštátnym právom a praxou.

(13)

S cieľom zlepšiť prístupnosť európskej iniciatívy občanov by Komisia mala poskytovať informácie, pomoc a praktickú podporu občanom a skupinám organizátorov, najmä pokiaľ ide o tie aspekty tohto nariadenia, ktoré patria do jej právomoci. S cieľom posilniť tieto informácie a pomoc by Komisia mala sprístupniť aj online platformu pre spoluprácu, ktorá by poskytovala špecializované diskusné fórum a nezávislú podporu, informácie a právne poradenstvo o európskej iniciatíve občanov. Platforma by mala byť otvorená pre občanov, skupiny organizátorov, organizácie a externých odborníkov so skúsenosťami s organizáciou európskych iniciatív občanov. Platforma by mala byť prístupná pre osoby so zdravotným postihnutím.

(14)

Komisia by mala sprístupniť online register európskej iniciatívy občanov (ďalej len „register“), aby skupiny organizátorov mohli riadiť svoju iniciatívu v priebehu celého postupu. Na zvýšenie informovanosti a zabezpečenie transparentnosti všetkých iniciatív by mal register obsahovať verejné webové sídlo, na ktorom by sa poskytovali komplexné informácie o európskej iniciatíve občanov vo všeobecnosti, ako aj aktuálne informácie o jednotlivých iniciatívach, ich stave a deklarovaných zdrojoch podpory a financovania na základe informácií predložených skupinou organizátorov.

(15)

V záujme zabezpečenia blízkosti k občanom a zvýšenia informovanosti o európskej iniciatíve občanov by členské štáty mali zriadiť na svojom území jedno alebo viaceré kontaktné miesta, kde sa budú občanom poskytovať informácie a pomoc v súvislosti s európskou iniciatívou občanov. Takéto informácie a pomoc by sa mali týkať najmä tých aspektov tohto nariadenia, ktorých vykonávanie patrí do právomoci vnútroštátnych orgánov členských štátov, alebo ktoré sa týkajú uplatniteľného vnútroštátneho práva a v súvislosti s ktorými sú uvedené orgány preto najvhodnejšie na poskytovanie informácií a pomoci občanom a skupinám organizátorov. V prípade potreby by sa členské štáty mali usilovať o súčinnosť so službami, ktoré poskytujú podporu pri využívaní podobných vnútroštátnych nástrojov. Komisia, ako aj jej zastúpenia v členských štátoch, by mala zabezpečiť úzku spoluprácu s vnútroštátnymi kontaktnými miestami pre uvedené informačné a pomocné činnosti vrátane prípadných komunikačných činností na úrovni Únie.

(16)

Úspešné začatie a riadenie iniciatív občanov si vyžaduje minimálnu organizačnú štruktúru. Túto štruktúru by mala tvoriť skupina organizátorov pozostávajúca z fyzických osôb s pobytom v najmenej siedmich rôznych členských štátov, čo by podnecovalo nastoľovanie tém vzťahujúcich sa na celú Úniu a podporovalo reakciu na ne. V záujme transparentnosti a bezproblémovej a efektívnej komunikácie by si mala skupina organizátorov určiť zástupcu, ktorý by počas celého procesu zabezpečoval spoluprácu medzi skupinou organizátorov a inštitúciami Únie. Skupina organizátorov by mala mať možnosť zriadiť v súlade s vnútroštátnym právom právny subjekt na riadenie iniciatívy. Uvedený právny subjekt by sa mal na účely tohto nariadenia považovať za skupinu organizátorov.

(17)

Aj keď zodpovednosť a sankcie za spracovanie osobných údajov sa bude naďalej riadiť nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (8), skupina organizátorov by mala byť v súlade s uplatniteľným vnútroštátnym právom spoločne a nerozdielne zodpovedná za akúkoľvek škodu spôsobenú jej členmi pri organizácii iniciatívy v dôsledku protiprávneho konania, ku ktorému došlo úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa na skupinu organizátorov v prípade porušenia tohto nariadenia vzťahovali primerané sankcie.

(18)

S cieľom zabezpečiť súdržnosť a transparentnosť v súvislosti s iniciatívami a zabrániť tomu, aby sa zbierali podpisy za iniciatívu, ktorá nespĺňa podmienky stanovené v zmluvách a v tomto nariadení, by iniciatívy, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v tomto nariadení, mali byť zaregistrované Komisiou pred začatím zberu vyhlásení o podpore od občanov. Komisia by mala vykonávať registráciu v plnom súlade s povinnosťou uviesť dôvody podľa článku 296 druhého odseku ZFEÚ a všeobecnou zásadou dobrej správy vecí verejných, ako sa uvádza v článku 41 Charty základných práv Európskej únie.

(19)

V záujme účinnosti a lepšej prístupnosti európskej iniciatívy občanov, s ohľadom na to, že postupy a podmienky požadované v prípade európskej iniciatívy občanov musia byť jasné, jednoduché, ľahko použiteľné a primerané, a s cieľom zabezpečiť registráciu čo možno najvyššieho počtu iniciatív je vhodné umožniť čiastočnú registráciu iniciatívy v prípadoch, keď iba časť alebo časti iniciatívy spĺňajú požiadavky na registráciu podľa tohto nariadenia. Iniciatívy by sa mali čiastočne zaregistrovať vtedy, keď časť iniciatívy vrátane jej hlavných cieľov nie je zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu Únie na účely vykonávania zmlúv a všetky ostatné podmienky registrácie sú splnené. Rozsah čiastočnej registrácie by mal byť jasný a transparentný a potenciálni signatári by mali byť informovaní o rozsahu registrácie a o tom, že vyhlásenia o podpore sa zbierajú len vo vzťahu k rozsahu registrácie iniciatívy. Komisia by mala skupinu organizátorov dostatočne podrobne informovať o dôvodoch svojho rozhodnutia iniciatívu nezaregistrovať alebo ju zaregistrovať len čiastočne a o všetkých dostupných prostriedkoch súdnej a mimosúdnej nápravy, ktoré má skupina organizátorov k dispozícii.

(20)

Vyhlásenia o podpore iniciatívy by sa mali zbierať počas určitého obdobia. V snahe zabezpečiť, aby iniciatíva zostala relevantná, a zároveň zohľadniť zložitosť zbierania vyhlásení o podpore v celej Únii, by toto obdobie nemalo byť dlhšie ako 12 mesiacov odo dňa začatia plynutia lehoty na zber vyhlásení určenej skupinou organizátorov. Skupina organizátorov by mala mať možnosť zvoliť si dátum začatia plynutia lehoty na zber vyhlásení do šiestich mesiacov od registrácie iniciatívy. Skupina organizátorov by mala informovať Komisiu o zvolenom dátume najneskôr 10 pracovných dní pred týmto dátumom. Na zabezpečenie koordinácie s vnútroštátnymi orgánmi by mala Komisia informovať členské štáty o dátume, ktorý jej oznámila skupina organizátorov.

(21)

Aby bola európska iniciatíva občanov prístupnejšia, menej zaťažujúca a ľahšie použiteľná pre organizátorov a občanov, Komisia by mala zriadiť a prevádzkovať centrálny online systém na zber vyhlásení o podpore. Tento systém by mal byť bezplatne dostupný skupinám organizátorov a mal by obsahovať potrebné technické prvky umožňujúce online zber vyhlásení vrátane hostingu a softvéru, ako aj ďalšie prvky súvisiace s prístupnosťou, ktoré umožnia, aby iniciatívy mohli podporiť aj občania so zdravotným postihnutím. Uvedený systém by sa mal zriadiť a spravovať v súlade s rozhodnutím Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 (9).

(22)

Občania by mali mať možnosť podporovať iniciatívy online alebo v papierovej forme poskytnutím len tých osobných údajov, ktoré sú uvedené v prílohe III k tomuto nariadeniu. Členské štáty by mali informovať Komisiu, či si želajú byť zaradené do časti A alebo B prílohy III. Občania, ktorí pri európskej iniciatíve občanov používajú centrálny online systém na zber vyhlásení, by mali mať možnosť podporiť iniciatívu online pomocou oznámených prostriedkov elektronickej identifikácie alebo elektronického podpisu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 (10). Komisia a členské štáty by mali na tento účel zaviesť príslušné technické prvky v rámci uvedeného nariadenia. Občania by mali podpísať vyhlásenie o podpore iba raz.

(23)

V záujme uľahčenia prechodu na nový centrálny online systém na zber vyhlásení by skupina organizátorov mala mať naďalej možnosť zriadiť svoje vlastné online systémy zberu a zbierať vyhlásenia o podpore pomocou tohto systému v prípade iniciatív zaregistrovaných v súlade s týmto nariadením do 31. decembra 2022. Skupina organizátorov by mala pri každej iniciatíve používať jeden individuálny online systém na zber vyhlásení. Individuálne online systémy na zber vyhlásení zriadené a prevádzkované skupinou organizátorov by mali mať primerané technické a bezpečnostné prvky na zaistenie bezpečného zberu, uchovávania a prenosu údajov počas celého postupu. Na tento účel by Komisia mala v spolupráci s členskými štátmi vypracovať podrobné technické špecifikácie pre individuálne online systémy na zber vyhlásení. Komisia by mala mať možnosť požiadať o poradenstvo Agentúru Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA), ktorá pomáha inštitúciám Únie pri tvorbe a vykonávaní politík týkajúcich sa bezpečnosti sietí a informačných systémov.

(24)

Je vhodné, aby členské štáty overovali súlad individuálnych online systémov na zber vyhlásení zriadených skupinou organizátorov s požiadavkami tohto nariadenia a vydali dokument osvedčujúci tento súlad pred tým, ako sa zozbierajú vyhlásenia o podpore. Osvedčovanie individuálnych online systémov na zber vyhlásení by mali vykonávať príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých sa údaje zozbierané prostredníctvom individuálneho online systému na zber vyhlásení uchovávajú. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci vnútroštátnych dozorných orgánov podľa nariadenia (EÚ) 2016/679, členské štáty by mali určiť príslušný vnútroštátny orgán zodpovedný za osvedčovanie týchto systémov. Členské štáty by mali uznávať osvedčenia vydané príslušnými orgánmi iných členských štátov.

(25)

Ak iniciatíva získala od signatárov potrebný počet vyhlásení o podpore, každý členský štát by mal byť zodpovedný za overenie a osvedčenie vyhlásení o podpore podpísaných jeho štátnymi príslušníkmi s cieľom posúdiť, či sa dosiahli požadované minimálne počty signatárov, ktorí majú právo podporiť európsku iniciatívu občanov. Vzhľadom na potrebu obmedziť administratívnu záťaž členských štátov by sa tieto overenia mali vykonávať na základe vhodných kontrol, ktoré môžu byť založené na náhodne vybratej vzorke. Členské štáty by mali vydať dokument osvedčujúci počet prijatých platných vyhlásení o podpore.

(26)

V záujme podpory účasti a verejnej diskusie o témach, ktoré sú predmetom iniciatívy v prípade, že iniciatíva podporená požadovaným počtom signatárov a spĺňajúca ostatné požiadavky tohto nariadenia sa predloží Komisii, by skupina organizátorov mala mať právo prezentovať túto iniciatívu na verejnom vypočutí na úrovni Únie. Európsky parlament by mal zorganizovať verejné vypočutie do troch mesiacov od predloženia iniciatívy Komisii. Európsky parlament by mal zabezpečiť vyvážené zastúpenie záujmov príslušných zainteresovaných strán vrátane občianskej spoločnosti, sociálnych partnerov a odborníkov. Komisia by mala byť zastúpená na primeranej úrovni. Rada, ostatné inštitúcie a poradné orgány Únie, ako aj zainteresované strany by mali mať možnosť zúčastniť sa na tomto vypočutí, a to s cieľom zaručiť jeho inkluzívnu povahu a posilniť jeho verejný záujem.

(27)

Európsky parlament ako inštitúcia, v ktorej sú občania priamo zastúpení na úrovni Únie, by mal byť oprávnený posúdiť podporu platnej iniciatívy po jej predložení a na základe verejného vypočutia o tejto iniciatíve. Európsky parlament by mal mať tiež možnosť posúdiť opatrenia, ktoré Komisia prijala v reakcii na túto iniciatívu a ktoré načrtla vo svojom oznámení.

(28)

V záujme zabezpečenia účinnej účasti občanov na demokratickom živote Únie, Komisia by mala platnú iniciatívu posúdiť a reagovať na ňu. Komisia by preto do šiestich mesiacov od prijatia iniciatívy mala uviesť svoje právne a politické závery, ako aj opatrenia, ktoré má v úmysle prijať. Komisia by mala jasne, zrozumiteľne a podrobne vysvetliť dôvody svojich zamýšľaných opatrení vrátane toho, či v reakcii na iniciatívu prijme návrh právneho aktu Únie, a rovnako by mala vysvetliť dôvody, ak nemá v úmysle prijať žiadne opatrenia. Komisia by mala preskúmať iniciatívy v súlade so všeobecnými zásadami dobrej správy vecí verejných, ako sa uvádza v článku 41 Charty základných práv Európskej únie.

(29)

S cieľom zabezpečiť transparentnosť svojho financovania a podpory by skupina organizátorov v čase medzi dátumom registrácie a dátumom predloženia iniciatívy Komisii mala poskytovať pravidelne aktualizované a podrobné informácie o zdrojoch financovania a podpory svojich iniciatív. Tieto informácie by sa mali zverejniť v registri a na verejnom webovom sídle európskej iniciatívy občanov. Vyhlásenie o zdrojoch financovania a podpory zo strany skupiny organizátorov by malo obsahovať informácie o finančnej podpore presahujúcej 500 EUR na sponzora, ako aj o organizáciách, ktoré skupine organizátorov pomáhajú dobrovoľne, ak túto podporu nemožno ekonomicky kvantifikovať. Subjekty, konkrétne organizácie, ktoré podľa zmlúv prispievajú k formovaniu povedomia o európskej politike a k vyjadrovaniu vôle občanov Únie, by mali byť schopné poskytovať financovanie a podporu iniciatívam za predpokladu, že tak budú robiť v súlade s postupmi a podmienkami stanovenými v tomto nariadení.

(30)

Na zabezpečenie úplnej transparentnosti by Komisia mala vytvoriť v registri a na verejnom webovom sídle európskej iniciatívy občanov kontaktný formulár, aby mohli občania podať sťažnosť týkajúcu sa úplnosti a správnosti informácií o zdrojoch financovania a podpore vykázaných skupinami organizátorov. Komisia by mala mať právo požadovať od skupiny organizátorov akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa sťažností a v prípade potreby aktualizovať informácie v registri o vykázaných zdrojoch financovania a podpory.

(31)

Na spracúvanie osobných údajov vykonávané podľa tohto nariadenia sa uplatňuje nariadenie (EÚ) 2016/679. Z tohto hľadiska je z dôvodu právnej istoty vhodné objasniť, že v súvislosti so spracúvaním osobných údajov pri zbere vyhlásení o podpore, získavaní e-mailových adries a údajov o sponzoroch iniciatív a na účely overenia a osvedčovania vyhlásení o podpore sa za prevádzkovateľov údajov v zmysle nariadenia (EÚ) 2016/679 považujú zástupca skupiny organizátorov alebo prípadne právny subjekt zriadený na účely riadenia iniciatívy a príslušné orgány členských štátov, a stanoviť maximálne obdobie, počas ktorého možno uchovávať osobné údaje zbierané na účely iniciatívy. Zástupca skupiny organizátorov alebo prípadne právny subjekt zriadený na účely riadenia iniciatívy a príslušné orgány členských štátov by mali vo funkcii prevádzkovateľov údajov prijať všetky vhodné opatrenia, aby splnili povinnosti, ktoré im vyplývajú z nariadenia (EÚ) 2016/679, týkajúce sa najmä zákonnosti spracovania a bezpečnosti spracovania, poskytovania informácií a práv dotknutých osôb.

(32)

Na spracúvanie osobných údajov vykonávané Komisiou v rámci uplatňovania tohto nariadenia sa uplatňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (11). Je vhodné objasniť, že Komisia sa má považovať za prevádzkovateľa údajov v zmysle nariadenia (EÚ) 2018/1725 vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov v registri, online platforme pre spoluprácu, centrálnom online systéme na zber vyhlásení a vo vzťahu k získavaniu e-mailových adries. Centrálny online systém na zber vyhlásení umožňujúci skupinám organizátorov zbierať vyhlásenia o podpore ich iniciatív online by mala v súlade s týmto nariadením vytvoriť a prevádzkovať Komisia. Komisia a zástupca skupiny organizátorov, prípadne právny subjekt zriadený na účely riadenia iniciatívy, by mali byť spoločnými prevádzkovateľmi v zmysle nariadenia (EÚ) 2016/679 v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v centrálnom online systéme na zber vyhlásení.

(33)

S cieľom prispieť k podpore aktívnej účasti občanov na politickom živote Únie by Komisia mala zvýšiť informovanosť verejnosti o európskej iniciatíve občanov, a to najmä pomocou digitálnych technológií a sociálnych médií a v rámci opatrení na podporu občianstva Únie a práv občanov. Európsky parlament by mal prispievať ku komunikačným činnostiam Komisie.

(34)

S cieľom uľahčiť komunikáciu so signatármi a informovať ich o následných opatreniach v reakcii na iniciatívu by Komisia a skupina organizátorov mali mať možnosť získavať v súlade s pravidlami ochrany údajov e-mailové adresy signatárov. Získavanie e-mailových adries by malo byť dobrovoľné a malo by podliehať výslovnému súhlasu signatárov. E-mailové adresy by sa nemali získavať ako súčasť formulárov vyhlásenia o podpore a potenciálni signatári by mali byť informovaní o tom, že ich právo podporiť iniciatívu nie je podmienené udelením súhlasu na získanie ich e-mailovej adresy.

(35)

S cieľom prispôsobiť toto nariadenie budúcim potrebám by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zmeny príloh k tomuto nariadeniu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (12). Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(36)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa na Komisiu mali preniesť vykonávacie právomoci, najmä pokiaľ ide o stanovenie technických špecifikácií pre online systémy na zber vyhlásení v súlade s týmto nariadením. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (13).

(37)

V súlade so zásadou proporcionality je na dosiahnutie základného cieľa, ktorým je posilnenie účasti občanov na demokratickom a politickom živote Únie, potrebné a vhodné stanoviť pravidlá pre európske iniciatívy občanov. Toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie vytýčeného cieľa v súlade s článkom 5 ods. 4 Zmluvy o EÚ.

(38)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady zakotvené v Charte základných práv Európskej únie.

(39)

Z dôvodu právnej istoty a jasnosti by sa nariadenie (EÚ) č. 211/2011 malo zrušiť.

(40)

S európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov sa konzultovalo v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (14) a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov 19. decembra 2017 vydal formálne pripomienky,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú postupy a podmienky požadované v súvislosti s iniciatívou, na základe ktorej sa Komisia vyzýva, aby v rámci svojich právomocí predložila vhodný návrh vo veciach, o ktorých sa občania Únie domnievajú, že na účely vykonávania zmlúv je potrebný právny akt Únie (ďalej len „európska iniciatíva občanov“ alebo „iniciatíva“).

Článok 2

Právo podporiť európsku iniciatívu občanov

1.   Každý občan Únie, ktorý dovŕšil aspoň vek, ktorý mu dáva oprávnenie voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu, má právo podporiť iniciatívu podpísaním vyhlásenia o podpore v súlade s týmto nariadením.

Členské štáty môžu stanoviť minimálny vek, ktorý oprávňuje podporiť iniciatívu, na 16 rokov v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a v takom prípade o tom náležite informujú Komisiu.

2.   V súlade s uplatniteľným právom členské štáty a Komisia zabezpečia, aby osoby so zdravotným postihnutím mohli uplatňovať svoje právo na podporu iniciatív a aby mali rovnocenný prístup ku všetkým relevantným zdrojom informácií o iniciatívach ako ostatní občania.

Článok 3

Požadovaný počet signatárov

1.   Iniciatíva je platná, ak:

a)

ju podporil najmenej jeden milión občanov Únie v súlade s článkom 2 ods. 1 (ďalej len „signatári“) aspoň z jednej štvrtiny členských štátov a

b)

najmenej v jednej štvrtine členských štátov je počet signatárov aspoň rovný minimálnemu počtu stanovenému v prílohe I, ktorý zodpovedá počtu poslancov Európskeho parlamentu zvolených v každom členskom štáte, vynásobenému celkovým počtom poslancov Európskeho parlamentu, a to v čase registrácie iniciatívy.

2.   Na účely odseku 1 sa signatár započítava v tom členskom štáte, ktorého je štátnym príslušníkom, bez ohľadu na miesto podpísania vyhlásenia o podpore signatárom.

Článok 4

Informácie a pomoc poskytované Komisiou a členskými štátmi

1.   Komisia poskytuje občanom a skupinám organizátorov ľahko dostupné a úplné informácie a pomoc v súvislosti s európskou iniciatívou občanov vrátane ich nasmerovania na príslušné zdroje informácií a pomoci.

Komisia sprístupní verejnosti online aj v papierovej forme a vo všetkých úradných jazykoch inštitúcií Únie príručku o európskej iniciatíve občanov.

2.   Komisia sprístupní bezplatne online platformu pre spoluprácu pre európsku iniciatívu občanov.

Platforma poskytuje praktické a právne poradenstvo a diskusné fórum o európskej iniciatíve občanov na výmenu informácií a najlepších postupov medzi občanmi, skupinami organizátorov, zainteresovanými stranami, mimovládnymi organizáciami, odborníkmi a inými inštitúciami a orgánmi Únie, ktoré sa chcú do nej zapojiť.

Platforma by mala byť prístupná osobám so zdravotným postihnutím.

Náklady na prevádzku a údržbu platformy sa hradia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie.

3.   Komisia sprístupní online register, ktorý skupinám organizátorov umožní riadiť ich iniciatívu počas celého postupu.

Register zahŕňa verejné webové sídlo, na ktorom sa poskytujú informácie o európskej iniciatíve občanov vo všeobecnosti, ako aj o konkrétnych iniciatívach a ich príslušnom stave.

Komisia tento register pravidelne aktualizuje tým, že sprístupňuje informácie, ktoré poskytla skupina organizátorov.

4.   Po tom, ako Komisia zaregistrovala iniciatívu v súlade s článkom 6, poskytne preklad obsahu uvedenej iniciatívy vrátane jeho prílohy do všetkých úradných jazykov inštitúcií Únie v lehotách stanovených v prílohe II na účely jeho uverejnenia v registri a jeho použitia na zber vyhlásení o podpore v súlade s týmto nariadením.

Skupina organizátorov okrem toho môže poskytnúť preklady ďalších informácií o iniciatíve do všetkých úradných jazykov inštitúcií Únie a ak existuje, aj návrhu právneho aktu uvedeného v prílohe II a predloženého v súlade s článkom 6 ods. 2 Za tieto preklady je zodpovedná skupina organizátorov. Obsah prekladov poskytnutých skupinou organizátorov musí zodpovedať obsahu iniciatívy predloženej v súlade s článkom 6 ods. 2.

Komisia zabezpečí, aby sa v registri a na verejnom webovom sídle o európskej iniciatíve občanov uverejnili informácie predložené v súlade s článkom 6 ods. 2 a preklady predložené v súlade s týmto odsekom.

5.   Komisia na účely zasielania vyhlásení o podpore príslušným členským štátom v súlade s článkom 12 vytvorí službu na výmenu súborov a bezplatne túto službu sprístupní skupinám organizátorov.

6.   Každý členský štát zriadi jedno alebo viaceré kontaktné miesta na poskytovanie bezplatných informácií a pomoci skupinám organizátorov v súlade s uplatniteľným právom Únie a vnútroštátnym právom.

KAPITOLA II

PROCEDURÁLNE USTANOVENIA

Článok 5

Skupina organizátorov

1.   Iniciatívu pripravuje a riadi skupina najmenej siedmich fyzických osôb (ďalej len „skupina organizátorov“). Poslanci Európskeho parlamentu sa nezapočítavajú do uvedeného minimálneho počtu.

2.   Členovia skupiny organizátorov musia byť občanmi Únie, ktorí dovŕšili vek, v ktorom majú v čase registrácie iniciatívy právo voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu, a ktorí majú pobyt v najmenej siedmich rôznych členských štátoch.

Komisia uverejní v prípade každej iniciatívy mená všetkých členov skupiny organizátorov v registri v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725.

3.   Skupina organizátorov určí dvoch svojich členov ako zástupcu a náhradníka, ktorí počas celého postupu budú zodpovední za spoluprácu medzi skupinou organizátorov a inštitúciami Únie a ktorí sú poverení konať v mene skupiny organizátorov (ďalej len „kontaktné osoby“).

Skupina organizátorov môže zároveň určiť najviac dve ďalšie fyzické osoby spomedzi svojich členov alebo inak, ktoré sú počas celého postupu oprávnené konať v mene kontaktných osôb na účely spolupráce s inštitúciami Únie.

4.   Skupina organizátorov informuje Komisiu o každej zmene týkajúcej sa jej zloženia počas celého postupu a poskytne vhodný dôkaz o splnení požiadaviek stanovených v odsekoch 1 a 2. Zmena v zložení skupiny organizátorov sa zohľadní vo formulároch vyhlásenia o podpore a mená súčasných a bývalých členov skupiny organizátorov zostanú dostupné v registri počas celého postupu.

5.   Bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť zástupcu skupiny organizátorov ako prevádzkovateľa údajov podľa článku 82 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/679, členovia skupiny organizátorov sú spoločne a nerozdielne zodpovední za akúkoľvek škodu spôsobenú pri organizácii iniciatívy v dôsledku protiprávneho konania, ku ktorému došlo úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti v súlade s vnútroštátnym právom.

6.   Bez toho, aby boli dotknuté sankcie podľa článku 84 nariadenia (EÚ) 2016/679, členské štáty zabezpečia, aby členovia skupiny organizátorov podliehali v súlade s vnútroštátnym právom účinným, primeraným a odrádzajúcim sankciám za porušenie tohto nariadenia, a to najmä za:

a)

nepravdivé vyhlásenia;

b)

podvodné použitie údajov.

7.   Ak bol v súlade s vnútroštátnym právom členského štátu zriadený právny subjekt osobitne na účely riadenia danej iniciatívy, tento právny subjekt sa považuje na účely odsekov 5 a 6 tohto článku, článku 6 ods. 2 a 4 až 7 a článkov 7 až 19 a príloh II až VII za skupinu organizátorov alebo prípadne za jej členov, ak je člen skupiny organizátorov určený ako jej zástupca poverený konaním v mene právneho subjektu.

Článok 6

Registrácia

1.   Vyhlásenia o podpore pre iniciatívu sa môžu zbierať len po tom, ako bola iniciatíva zaregistrovaná Komisiou.

2.   Skupina organizátorov predkladá Komisii žiadosť o registráciu prostredníctvom registra.

Skupina organizátorov pri predložení žiadosti takisto:

a)

poskytne informácie uvedené v prílohe II v jednom z úradných jazykov inštitúcií Únie;

b)

uvedie sedem členov, aby sa vzali do úvahy na účely článku 5 ods. 1 a 2, keď skupina organizátorov pozostáva z viac než siedmich členov;

c)

v relevantnom prípade uvedie, že bol podľa článku 5 ods. 7 zriadený právny subjekt.

Bez toho, aby boli dotknuté odseky 5 a 6, Komisia rozhodne o žiadosti o registráciu do dvoch mesiacov od jej predloženia.

3.   Komisia iniciatívu zaregistruje, ak:

a)

skupina organizátorov poskytla primerané dôkazy, že spĺňa požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1 a 2, a určila kontaktné osoby v súlade s článkom 5 ods. 3 prvým pododsekom;

b)

v situácii uvedenej v článku 5 ods. 7 bol právny subjekt zriadený osobitne na účel riadenia iniciatívy a člen skupiny organizátorov určený ako jej zástupca je poverený konať v mene právneho subjektu;

c)

žiadna časť iniciatívy nie je zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu Únie na účely vykonávania zmlúv;

d)

iniciatíva nepredstavuje zjavné zneužitie práva, nie je zjavne neopodstatnená alebo šikanujúca;

e)

iniciatíva nie je zjavne v rozpore s hodnotami Únie uvedenými v článku 2 Zmluvy o EÚ a právami zakotvenými v Charte základných práv Európskej únie.

Na účely určenia, či sú splnené požiadavky stanovené v písmenách a) až e) prvého pododseku tohto odseku, Komisia posúdi informácie, ktoré poskytla skupina organizátorov v súlade s odsekom 2.

Ak nie je splnená jedna alebo viac požiadaviek stanovených v písmenách a) až e) prvého pododseku tohto odseku, Komisia bez toho, aby boli dotknuté odseky 4 a 5, iniciatívu odmietne zaregistrovať.

4.   Ak sa Komisia domnieva, že požiadavky stanovené v odseku 3 prvom pododseku písm. a), b), d) a e) sú splnené, ale požiadavka stanovená v odseku 3 prvom pododseku písm. c) nie je splnená, do jedného mesiaca od predloženia žiadosti informuje skupinu organizátorov o svojom posúdení s uvedením dôvodov.

V takomto prípade skupina organizátorov môže buď iniciatívu zmeniť s cieľom zohľadniť posúdenie Komisie tak, aby zaistila, že iniciatíva je v súlade s požiadavkou stanovenou v odseku 3 prvom pododseku písm. c), alebo pôvodnú iniciatívu zachovať alebo vziať späť. Skupina organizátorov informuje Komisiu o svojej voľbe do dvoch mesiacov od prijatia posúdenia Komisie s uvedením dôvodov a predloží prípadné zmeny pôvodnej iniciatívy.

Ak skupina organizátorov zmení alebo zachová svoju pôvodnú iniciatívu v súlade s druhým pododsekom tohto odseku, Komisia:

a)

iniciatívu zaregistruje, ak iniciatíva spĺňa požiadavky stanovené v odseku 3 prvom pododseku písm. c);

b)

iniciatívu zaregistruje čiastočne, ak časť iniciatívy vrátane jej hlavných cieľov nie je zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu Únie na účely vykonávania zmlúv;

c)

v iných prípadoch iniciatívu odmietne zaregistrovať.

Komisia rozhodne o žiadosti do jedného mesiaca od prijatia informácií uvedených v druhom pododseku tohto odseku od skupiny organizátorov.

5.   Iniciatíva, ktorá bola zaregistrovaná, sa zverejní v registri.

Ak Komisia zaregistruje iniciatívu čiastočne, uverejní informácie o rozsahu registrácie iniciatívy v registri.

Skupina organizátorov v takom prípade zabezpečí, aby potenciálni signatári boli informovaní o rozsahu registrácie iniciatívy a o skutočnosti, že vyhlásenia o podpore sa zbierajú len vo vzťahu k rozsahu registrácie.

6.   Komisia zaregistruje iniciatívu pod jedným registračným číslom a informuje o tom skupinu organizátorov.

7.   Ak Komisia v súlade s odsekom 4 iniciatívu odmietne zaregistrovať alebo ju zaregistruje len čiastočne, uvedie dôvody svojho rozhodnutia a informuje skupinu organizátorov. Takisto informuje skupinu organizátorov o všetkých dostupných prostriedkoch súdnej a mimosúdnej nápravy, ktoré má k dispozícii.

Komisia verejne sprístupní v registri a na verejnom webovom sídle európskej iniciatívy občanov všetky rozhodnutia o žiadostiach o registráciu, ktoré prijala v súlade s týmto článkom.

8.   Komisia o registrácii iniciatívy informuje Európsky parlament, Radu, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov.

Článok 7

Späťvzatie iniciatívy

Skupina organizátorov môže iniciatívu, ktorá bola zaregistrovaná v súlade s článkom 6, vziať späť kedykoľvek pred predložením iniciatívy Komisii v súlade s článkom 13. Toto späťvzatie sa uverejňuje v registri.

Článok 8

Lehota na zber

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 11 ods. 6, sa všetky vyhlásenia o podpore zbierajú počas lehoty, ktorá nepresiahne 12 mesiacov od dátum zvoleného skupinou organizátorov („lehota na zber vyhlásení“). Tento dátum nesmie byť neskôr ako šesť mesiacov od zaregistrovania iniciatívy v súlade s článkom 6.

Skupina organizátorov informuje Komisiu o zvolenom dátume najneskôr 10 pracovných dní pred týmto dátumom.

Ak si skupina organizátorov počas lehoty na zber vyhlásení želá ukončiť zber vyhlásení o podpore pred uplynutím lehoty na zber vyhlásení, informuje Komisiu o tomto zámere aspoň 10 pracovných dní pred novým dátumom zvoleným ako koniec lehoty na zber vyhlásení.

Komisia informuje členské štáty o dátume uvedenom v prvom pododseku.

2.   Komisia uvedie dátumy začiatku a konca lehoty na zber vyhlásení v registri.

3.   Komisia ukončí prevádzku centrálneho online systému na zber vyhlásení uvedeného v článku 10 a skupina organizátorov ukončí prevádzku individuálneho online systému na zber vyhlásení uvedeného v článku 11 v deň skončenia lehoty na zber vyhlásení.

Článok 9

Postup zbierania vyhlásení o podpore

1.   Vyhlásenia o podpore môžu byť podpísané online alebo v papierovej forme.

2.   Na zbieranie vyhlásení o podpore sa môžu používať len formuláre, ktoré zodpovedajú vzorom uvedeným v prílohe III.

Pred začatím zberu vyhlásení o podpore skupina organizátorov vyplní formuláre uvedené v prílohe III. Informácie uvedené vo formulároch musia zodpovedať informáciám obsiahnutým v registri.

Ak sa skupina organizátorov rozhodne zbierať vyhlásenia o podpore online prostredníctvom centrálneho online systému na zber vyhlásení ustanoveného v článku 10, Komisia je zodpovedná za poskytnutie náležitých formulárov v súlade s prílohou III.

V prípade, že iniciatíva bola zaregistrovaná čiastočne v súlade s článkom 6 ods. 4, formuláre uvedené v prílohe III, ako aj centrálny online systém na zber vyhlásení a prípadne individuálny online systém na zber vyhlásení, musia zodpovedať rozsahu registrácie iniciatívy. Formuláre vyhlásení o podpore možno upraviť na účely zberu vyhlásení online alebo v papierovej forme.

Príloha III sa neuplatňuje v prípade, že občania podporia iniciatívu online prostredníctvom centrálneho online systému na zber vyhlásení uvedeného v článku 10 pomocou ich oznámených prostriedkov elektronickej identifikácie v zmysle nariadenia (EÚ) č. 910/2014 uvedených v článku 10 ods. 4 tohto nariadenia,. Občania uvedú svoju štátnu príslušnosť a členské štáty prijmú minimálny súbor údajov pre fyzické osoby v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/1501 (15).

3.   Od osoby, ktorá podpisuje vyhlásenie o podpore, sa vyžaduje, aby poskytla len osobné údaje stanovené v prílohe III.

4.   Členské štáty do 30. júna 2019 informujú Komisiu o tom, či si želajú byť zahrnuté do časti A alebo B prílohy III. Členské štáty, ktoré si želajú byť zaradené do časti B prílohy III, uvedú druh(-y) osobného identifikačného čísla alebo čísla dokladu totožnosti v nej uvedené.

Komisia do 1. januára 2020 uverejní v registri formuláre uvedené v prílohe III.

Členský štát zahrnutý do jednej časti prílohy III môže požiadať Komisiu, aby ho presunula do druhej časti prílohy III. Členský štát musí požiadať Komisiu najmenej šesť mesiacov pred dátumom, od ktorého sa začnú uplatňovať nové formuláre.

5.   Skupina organizátorov je zodpovedná za zbieranie vyhlásení o podpore od signatárov v papierovej forme.

6.   Každá osoba môže podpísať vyhlásenie o podpore danej iniciatívy len raz.

7.   Skupina organizátorov informuje Komisiu o počte zozbieraných vyhlásení o podpore v každom členskom štáte aspoň každé dva mesiace počas lehoty na zber vyhlásení a o konečnom počte do troch mesiacov od skončenia lehoty na zber vyhlásení na účely uverejnenia v registri.

V prípade, že požadovaný počet vyhlásení o podpore nebol dosiahnutý alebo že skupina organizátorov nepredložila do troch mesiacov od skončenia lehoty na zber vyhlásení svoju odpoveď, Komisia iniciatívu uzavrie a v registri o tom uverejní oznámenie.

Článok 10

Centrálny online systém na zber vyhlásení

1.   Komisia na účely online zberu vyhlásení o podpore do 1. januára 2020 zriadi a od uvedeného dátumu prevádzkuje centrálny online systém na zber vyhlásení v súlade s rozhodnutím (EÚ, Euratom) 2017/46.

Náklady na zriadenie a prevádzku centrálneho online systému na zber vyhlásení sa hradia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie. Používanie centrálneho online systému na zber vyhlásení je bezplatné.

Centrálny online systém na zber vyhlásení je prístupný osobám so zdravotným postihnutím.

Údaje získané prostredníctvom centrálneho online systému na zber vyhlásení sa uchovávajú na serveroch, ktoré Komisia sprístupnila na tento účel.

Centrálny online systém na zber vyhlásení umožňuje nahratie vyhlásení o podpore získaných v papierovej forme.

2.   Komisia pri každej iniciatíve zabezpečí, aby vyhlásenia o podpore bolo možné zbierať prostredníctvom centrálneho online systém na zber vyhlásení počas lehoty na zber vyhlásení určenej v súlade s článkom 8.

3.   Skupina organizátorov najneskôr 10 pracovných dní pred začiatkom lehoty na zber vyhlásení informuje Komisiu, či chce využiť centrálny online systém na zber vyhlásení a či si želá nahrať vyhlásenia o podpore získané v papierovej forme.

V prípade, že skupina organizátorov chce nahrať vyhlásenia o podpore zozbierané v papierovej forme, nahrá všetky vyhlásenia o podpore zozbierané v písomnej forme najneskôr dva mesiace po skončení lehoty na zber vyhlásení a informuje o tom Komisiu.

4.   Členské štáty zabezpečia, aby:

a)

občania mohli podporovať iniciatívy online prostredníctvom vyhlásení o podpore pomocou oznámených prostriedkov elektronickej identifikácie alebo podpísaním vyhlásenia o podpore elektronickým podpisom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 910/2014;

b)

bol uznaný uzol e-IDAS vyvinutý Komisiou v rámci nariadenia (EÚ) č. 910/2014 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1501.

5.   Komisia konzultuje so zainteresovanými stranami ďalší vývoj a zlepšenia centrálneho online systému na zber vyhlásení s cieľom zohľadniť ich návrhy a obavy.

Článok 11

Individuálne online systémy na zber vyhlásení

1.   V prípade, že skupina organizátorov nevyužíva centrálny online systém na zber vyhlásení, môže zbierať vyhlásenia o podpore online vo viacerých alebo vo všetkých členských štátoch prostredníctvom iného samostatného online systému na zber vyhlásení (ďalej len „individuálny online systém na zber vyhlásení“).

Údaje zozbierané prostredníctvom individuálneho online systému na zber vyhlásení sa uchovávajú na území členského štátu.

2.   Skupina organizátorov zabezpečuje, aby bol individuálny online systém na zber vyhlásení v súlade s požiadavkami stanovenými v odseku 4 tohto článku a v článku 18 ods. 3 počas celej lehoty na zber vyhlásení.

3.   Po registrácii iniciatívy a pred začiatkom lehoty na zber vyhlásení a bez toho, aby boli dotknuté právomoci vnútroštátnych dozorných orgánov podľa kapitoly VI nariadenia (EÚ) 2016/679, požiada skupina organizátorov príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa údaje zozbierané prostredníctvom individuálneho online systému na zber vyhlásení budú uchovávať, aby osvedčil, že tento systém je v súlade s požiadavkami stanovenými v odseku 4 tohto článku.

Ak je individuálny online systém na zber vyhlásení v súlade s požiadavkami stanovenými v odseku 4 tohto článku, príslušný orgán vydá v tomto zmysle do jedného mesiaca po doručení žiadosti osvedčenie v súlade so vzorom uvedeným v prílohe IV. Skupina organizátorov verejne sprístupní kópiu uvedeného osvedčenia na webovom sídle používanom pre individuálny online systém na zber vyhlásení.

Členské štáty uznajú osvedčenia vydané príslušnými orgánmi iných členských štátov.

4.   Individuálne online systémy na zber vyhlásení musia mať primerané bezpečnostné a technické prvky, aby mohli počas celej lehoty na zber vyhlásení zaistiť, že:

a)

len fyzické osoby môžu podpísať vyhlásenie o podpore;

b)

informácie poskytnuté o iniciatíve zodpovedajú informáciám, ktoré sú uverejnené v registri;

c)

údaje sa od signatárov zbierajú v súlade s prílohou III;

d)

údaje poskytnuté signatármi sa zbierajú a ukladajú bezpečným spôsobom.

5.   Komisia prijme do 1. januára 2020 vykonávacie akty stanovujúce technické špecifikácie na vykonávanie odseku 4 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 22.

Komisia môže pri vývoji technických špecifikácií uvedených v prvom pododseku požiadať o radu Agentúru Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA).

6.   Ak sa vyhlásenia o podpore zbierajú prostredníctvom individuálneho online systému na zber vyhlásení, lehota na zber vyhlásení môže začať plynúť až po tom, ako bolo pre tento systém vydané osvedčenie uvedené v odseku 3.

7.   Tento článok sa vzťahuje len na iniciatívy zaregistrované v súlade s článkom 6 do 31. decembra 2022.

Článok 12

Overovanie a osvedčovanie vyhlásení o podpore členskými štátmi

1.   Každý členský štát overuje a osvedčuje, že vyhlásenia o podpore podpísané jeho štátnymi príslušníkmi sú v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia (ďalej len „zodpovedný členský štát“).

2.   Do troch mesiacov od skončenia lehoty na zber vyhlásení a bez toho, aby bol dotknutý odsek 3 tohto článku, predloží skupina organizátorov príslušným orgánom uvedeným v článku 20 ods. 2 zodpovedného členského štátu vyhlásenia o podpore zozbierané online alebo v papierovej forme.

Skupina organizátorov predkladá príslušným orgánom vyhlásenia o podpore len vtedy, ak bol dosiahnutý minimálny počet signatárov stanovený v článku 3.

Vyhlásenia o podpore sa predložia každému príslušnému orgánu v zodpovednom členskom štáte iba raz, pričom sa použije formulár uvedený v prílohe V.

Vyhlásenia o podpore, ktoré boli zozbierané online, sa predložia v súlade s elektronickou schémou verejne sprístupnenou Komisiou.

Vyhlásenia o podpore zozbierané v papierovej forme a vyhlásenia o podpore zozbierané prostredníctvom individuálneho online systému na zber vyhlásení sa predkladajú samostatne.

3.   Komisia predloží vyhlásenia o podpore zozbierané online cez centrálny online systém na zber vyhlásení, ako aj vyhlásenia o podpore zozbierané v papierovej forme a nahraté podľa článku 10 ods. 3 druhého pododseku, príslušnému orgánu zodpovedného členského štátu ihneď, čo skupina organizátorov predloží príslušnému orgánu zodpovedného členského štátu v súlade s odsekom 2 tohto článku formulár uvedený v prílohe V.

V prípade, že skupina organizátorov zozbierala vyhlásenia o podpore prostredníctvom individuálneho online systému na zber vyhlásení, môže požiadať Komisiu, aby predložila tieto vyhlásenia o podpore príslušnému orgánu zodpovedného členského štátu.

Komisia predloží vyhlásenia o podpore v súlade s druhým až štvrtým pododsekom odseku 2 tohto článku, pričom použije službu na výmenu súborov uvedenú v článku 4 ods. 5.

4.   Príslušné orgány overia vyhlásenia o podpore do troch mesiacov od ich prijatia na základe primeraných kontrol, ktoré môžu byť založené na náhodnom výbere, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou.

V prípade, že sa vyhlásenia o podpore zozbierané online a v papierovej forme predkladajú samostatne, táto lehota začína plynúť, keď príslušný orgán dostal všetky vyhlásenia o podpore.

Na účely overovania vyhlásení o podpore zozbieraných v papierovej forme sa nevyžaduje, aby sa osvedčovala pravosť podpisov.

5.   Príslušný orgán osvedčuje na základe vykonaných overení počet platných vyhlásení o podpore za daný členský štát. Toto osvedčenie sa vydáva skupine organizátorov bezplatne s použitím vzoru stanoveného v prílohe VI.

V osvedčení sa uvedie počet platných vyhlásení o podpore zozbieraných v papierovej forme a online vrátane vyhlásení o podpore zozbieraných v papierovej forme a nahratých podľa článku 10 ods. 3 druhého pododseku.

Článok 13

Predloženie Komisii

Skupina organizátorov predloží iniciatívu Komisii do troch mesiacov od získania posledného osvedčenia uvedeného v článku 12 ods. 5.

Skupina organizátorov predloží vyplnený formulár uvedený v prílohe VII spolu s kópiami osvedčení uvedených v článku 12 ods. 5, či už v papierovej alebo elektronickej forme.

Komisia zverejní v registri formulár uvedený v prílohe VII.

Článok 14

Uverejnenie a verejné vypočutie

1.   Keď Komisia prijme platnú iniciatívu, ktorej vyhlásenia o podpore boli zozbierané a osvedčené v súlade s článkami 8 až 12, bezodkladne o tom uverejní v registri oznámenie a postúpi iniciatívu Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov, ako aj národným parlamentom.

2.   Skupine organizátorov sa do troch mesiacov od predloženia iniciatívy poskytne možnosť prezentovať svoju iniciatívu na verejnom vypočutí, ktoré usporiada Európsky parlament.

Európsky parlament zorganizuje verejné vypočutie vo svojich priestoroch.

Komisia je na tomto vypočutí zastúpená na primeranej úrovni.

Možnosť zúčastniť sa na tomto vypočutí sa poskytne Rade, ostatným inštitúciám a poradným orgánom Únie, národným parlamentom a občianskej spoločnosti.

Európsky parlament zabezpečí vyvážené zastúpenie príslušných verejných a súkromných záujmov.

3.   Po verejnom vypočutí Európsky parlament posúdi politickú podporu iniciatívy.

Článok 15

Posúdenie Komisiou

1.   Komisia do jedného mesiaca od predloženia iniciatívy v súlade s článkom 13 prijme skupinu organizátorov na primeranej úrovni, aby mohla skupina organizátorov podrobne vysvetliť ciele iniciatívy.

2.   Komisia do šiestich mesiacov od uverejnenia iniciatívy v súlade s článkom 14 ods. 1 a po verejnom vypočutí uvedenom v článku 14 ods. 2 uvedie v oznámení svoje právne a politické závery týkajúce sa iniciatívy, a prípadné opatrenia, ktoré má v úmysle prijať, spolu s dôvodmi prijatia alebo neprijatia opatrení.

Ak má Komisia v úmysle prijať opatrenia v reakcii na iniciatívu vrátane prípadného prijatia jedného alebo viacerých návrhov právneho aktu Únie, v oznámení uvedie aj predpokladaný harmonogram týchto opatrení.

O oznámení sa informuje skupina organizátorov, ako aj Európsky parlament, Rada, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov a zverejní sa.

3.   Komisia a skupina organizátorov informujú signatárov o reakcii na iniciatívu v súlade s článkom 18 ods. 2 a 3.

Komisia poskytne v registri a na verejnom webovom sídle európskej iniciatívy občanov aktuálne informácie o vykonávaní opatrení stanovených v oznámení prijatom v reakcii na iniciatívu.

Článok 16

Opatrenia Európskeho parlamentu v nadväznosti na úspešné iniciatívy občanov

Európsky parlament posúdi opatrenia prijaté Komisiou v dôsledku jej oznámenia uvedeného v článku 15 ods. 2.

KAPITOLA III

INÉ USTANOVENIA

Článok 17

Transparentnosť

1.   Skupina organizátorov poskytne na uverejnenie v registri a prípadne na svojom webovom sídle kampane jasné, presné a úplné informácie o zdrojoch iniciatívy, ktoré presahujú 500 EUR na sponzora.

Vykázané zdroje financovania a podpory vrátane sponzorov a zodpovedajúce sumy musia byť jasne identifikovateľné.

Skupina organizátorov takisto poskytne informácie o organizáciách, ktoré jej pomáhajú na dobrovoľnom základe, pokiaľ takúto podporu nie je možné ekonomicky kvantifikovať.

Tieto informácie sa aktualizujú aspoň každé dva mesiace počas obdobia od dátumu registrácie do dátumu predloženia iniciatívy Komisii v súlade s článkom 13. Komisia ju zverejní jasným a prístupným spôsobom v registri a na verejnom webovom sídle európskej iniciatívy občanov.

2.   Komisia je oprávnená požiadať skupinu organizátorov o akékoľvek ďalšie informácie a objasnenie týkajúce sa zdrojov financovania a podpory vykázaných v súlade s týmto nariadením.

3.   Komisia umožní občanom podať sťažnosť týkajúcu sa úplnosti a správnosti informácií o zdrojoch financovania a podpory, ktoré sú vykázané skupinami organizátorov, a na tento účel sprístupní verejnosti kontaktný formulár v registri a na verejnom webovom sídle o európskej iniciatíve občanov.

Komisia môže od skupiny organizátorov požadovať akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa sťažností doručených v súlade s týmto odsekom a prípadne aktualizovať informácie o vykázaných zdrojoch financovania a podpory v registri.

Článok 18

Komunikácia

1.   Komisia zvyšuje povedomie verejnosti o existencii, cieľoch a fungovaní európskej iniciatívy občanov prostredníctvom komunikačných činností a informačných kampaní, čím prispieva k podpore aktívnej účasti občanov na politickom živote Únie.

Európsky parlament prispieva ku komunikačným činnostiam Komisie.

2.   Na účely komunikačných a informačných činností týkajúcich sa príslušnej iniciatívy môže skupina organizátorov alebo Komisia zbierať e-mailovú adresu signatára za predpokladu, že s tým tento výslovne súhlasí.

Potenciálni signatári sú informovaní o tom, že ich právo podporiť iniciatívu nie je podmienené udelením ich súhlasu na zber ich e-mailovej adresy.

3.   E-mailové adresy sa nesmú zbierať ako súčasť formulárov vyhlásenia o podpore. Môžu sa však zbierať v rovnakom čase ako vyhlásenia o podpore za predpokladu, že sú spracúvané samostatne.

Článok 19

Ochrana osobných údajov

1.   Zástupca skupiny organizátorov je prevádzkovateľom údajov v zmysle nariadenia (EÚ) 2016/679 v súvislosti so spracúvaním osobných údajov pri zbere vyhlásení o podpore, e-mailových adries a údajov o sponzoroch iniciatívy. V prípade zriadenia právneho subjektu uvedeného v článku 5 ods. 7 tohto nariadenia je prevádzkovateľom údajov tento subjekt.

2.   Príslušné orgány určené v súlade s článkom 20 ods. 2 tohto nariadenia sú prevádzkovateľmi údajov v zmysle nariadenia (EÚ) 2016/679 v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na účely overovania a osvedčovania vyhlásení o podpore.

3.   Komisia je prevádzkovateľom údajov v zmysle nariadenia (EÚ) 2018/1725 vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov v registri, online platforme pre spoluprácu, centrálnemu online systému na zber vyhlásení uvedenému v článku 10 tohto nariadenia a vo vzťahu k zberu e-mailových adries.

4.   Osobné údaje poskytnuté vo formulároch vyhlásení o podpore sa zbierajú na účely operácií potrebných pre bezpečné zbieranie a uchovávanie v súlade s článkami 9 až 11, na ich predloženie členským štátom, overovanie a osvedčovanie v súlade s článkom 12, a na potrebné kontroly kvality a štatistickú analýzu.

5.   Skupina organizátorov a prípadne Komisia zlikvidujú všetky vyhlásenia o podpore podpísané za iniciatívu a všetky ich kópie najneskôr do jedného mesiaca od predloženia iniciatívy Komisii v súlade s článkom 13 alebo najneskôr do 21 mesiacov od začiatku lehoty na zber vyhlásení, podľa toho, čo nastane skôr. Ak je však iniciatíva vzatá späť po začiatku lehoty na zber vyhlásení, vyhlásenia o podpore a ich kópie sa zlikvidujú najneskôr do jedného mesiaca od jej späťvzatia uvedeného v článku 7.

6.   Príslušný orgán zlikviduje všetky vyhlásenia o podpore a ich kópie najneskôr do troch mesiacov od vydania osvedčenia uvedeného v článku 12 ods. 5.

7.   Vyhlásenia o podpore danej iniciatívy a ich kópie možno uchovávať po uplynutí lehôt stanovených v odsekoch 5 a 6, ak je to potrebné na účely súdneho alebo správneho konania týkajúceho sa dotknutej iniciatívy. Musia sa zlikvidovať najneskôr do jedného mesiaca od dátumu ukončenia daného konania konečným rozhodnutím.

8.   Komisia a skupina organizátorov zlikvidujú záznamy o e-mailových adresách zozbieraných v súlade s článkom 18 ods. 2 najneskôr do jedného mesiaca od späťvzatia iniciatívy alebo do 12 mesiacov od skončenia lehoty na zber vyhlásení alebo od predloženia iniciatívy Komisii. Ak však Komisia prostredníctvom oznámenia stanoví opatrenia, ktoré má v úmysle prijať v súlade s článkom 15 ods. 2, záznamy o e-mailových adresách sa zlikvidujú najneskôr do troch rokov od uverejnenia takéhoto oznámenia.

9.   Bez toho, aby boli dotknuté práva členov skupiny organizátorov podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, títo členovia majú právo požiadať o odstránenie svojich osobných údajov z registra po uplynutí dvoch rokov od dátumu registrácie dotknutej iniciatívy.

Článok 20

Príslušné orgány v členských štátoch

1.   Každý členský štát určí na účely článku 11 jeden alebo viacero príslušných orgánov zodpovedných za vydávanie osvedčení uvedených v článku 11 ods. 3.

2.   Každý členský štát určí na účely článku 12 jeden príslušný orgán zodpovedný za koordináciu procesu overovania vyhlásení o podpore a za vydávanie osvedčení uvedených v článku 12 ods. 5.

3.   Členské štáty do 1. januára 2020 oznámia Komisii názvy a adresy orgánov určených podľa odsekov 1 a 2. Členské štáty oznámia Komisii všetky aktualizácie týchto informácií.

Komisia zverejní názvy a adresy orgánov určených podľa odsekov 1 a 2 v registri.

Článok 21

Oznámenie vnútroštátnych ustanovení

1.   Členské štáty do 1. januára 2020 oznámia Komisii konkrétne ustanovenia, ktoré prijali na vykonávanie tohto nariadenia.

2.   Komisia tieto ustanovenia zverejní v registri v jazyku oznámenia členských štátov v súlade s odsekom 1.

KAPITOLA IV

DELEGOVANÉ AKTY A VYKONÁVACIE AKTY

Článok 22

Postup výboru

1.   Komisii pomáha na účely vykonávania článku 11 ods. 5 tohto nariadenia výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 23

Delegované právomoci

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24 na zmenu príloh k tomuto nariadeniu v rozsahu pôsobnosti ustanovení tohto nariadenia týkajúcich sa uvedených príloh.

Článok 24

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 23 sa Komisii udeľuje na dobu piatich rokov od 6. júna 2019.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 23 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktorá sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 23 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

KAPITOLA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 25

Preskúmanie

Komisia pravidelne preskúmava fungovanie európskej iniciatívy občanov a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia najneskôr 1. januára 2024 a potom každé štyri roky. Tieto správy zahŕňajú aj minimálny vek na podporu európskych občianskych iniciatív v členských štátoch. Tieto správy sa zverejňujú.

Článok 26

Zrušenie

Nariadenie (EÚ) č. 211/2011 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2020.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 27

Prechodné ustanovenie

Články 5 až 9 nariadenia (EÚ) č. 211/2011 sa uplatňujú aj po 1. januári 2020 na európske iniciatívy občanov, ktoré boli zaregistrované pred 1. januárom 2020.

Článok 28

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2020.

Článok 9 ods. 4, článok 10, článok 11 ods. 5 a články 20 až 24 sa však uplatňujú od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 17. apríla 2019

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

G. CIAMBA


(1)  Ú. v. EÚ C 237, 6.7.2018, s. 74.

(2)  Ú. v. EÚ C 247, 13.7.2018, s. 62.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu z 12. marca 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 9. apríla 2019.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov (Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2011, s. 1).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1179/2011 zo 17. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie pre elektronické systémy zberu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve občanov (EÚ) č. 211/2011 (Ú. v. EÚ L 301, 18.11.2011, s. 3).

(6)  Ú. v. EÚ C 355, 20.10.2017, s. 17.

(7)  2017/2024(INL).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(9)  Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017 o bezpečnosti komunikačných a informačných systémov v Európskej komisii (Ú. v. EÚ L 6, 11.1.2017, s. 40).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).

(12)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(14)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(15)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1501 z 8. septembra 2015 o rámci interoperability podľa článku 12 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 235, 9.9.2015, s. 1).


PRÍLOHA

MINIMÁLNY POČET SIGNATÁROV V JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH

Belgicko

15 771

Bulharsko

12 767

Česko

15 771

Dánsko

9 763

Nemecko

72 096

Estónsko

4 506

Írsko

8 261

Grécko

15 771

Španielsko

40 554

Francúzsko

55 574

Chorvátsko

8 261

Taliansko

54 823

Cyprus

4 506

Lotyšsko

6 008

Litva

8 261

Luxembursko

4 506

Maďarsko

15 771

Malta

4 506

Holandsko

19 526

Rakúsko

13 518

Poľsko

38 301

Portugalsko

15 771

Rumunsko

24 032

Slovinsko

6 008

Slovensko

9 763

Fínsko

9 763

Švédsko

15 020

Spojené kráľovstvo

54 823


PRÍLOHA II

INFORMÁCIE, KTORÉ SA POŽADUJÚ PRI REGISTRÁCII INICIATÍVY

1.

Názov iniciatívy – najviac 100 znakov (*1).

2.

Ciele iniciatívy, v súvislosti s ktorými sa Komisia vyzýva konať – najviac 1 100 znakov bez medzier [priemer upravený podľa jazyka (*1)].

Skupina organizátorov môže v prílohe uviesť informácie o predmete, cieľoch a kontexte iniciatívy – najviac 5 000 znakov bez medzier [priemer upravený podľa jazyka (*1)].

Skupina organizátorov môže uviesť dodatočné informácie o predmete, cieľoch a kontexte iniciatívy. Ak si to želá, môže tiež predložiť návrh právneho aktu.

3.

Ustanovenia zmlúv, ktoré skupina organizátorov považuje za relevantné v súvislosti s navrhovanými opatreniami.

4.

Mená a priezviská, poštové adresy, štátna príslušnosť a dátumy narodenia siedmich členov skupiny organizátorov s pobytom v siedmich rôznych členských štátoch, pričom sa osobitne uvedie zástupca a jeho náhradník vrátane ich e-mailových adries a telefónnych čísel (1).

Ak zástupca a/alebo náhradník nie sú medzi siedmimi členmi uvedenými v prvom pododseku, ich mená a priezviská, poštové adresy, štátna príslušnosť, dátumy narodenia, e-mailové adresy a telefónne čísla.

5.

Doklady, ktorými sa preukazujú mená a priezviská, poštové adresy, štátna príslušnosť a dátumy narodenia každého zo siedmich členov uvedených v bode 4 spolu s rovnakými údajmi zástupcu a jeho náhradníka, ak nie sú medzi týmito siedmimi členmi.

6.

Mená ostatných členov skupiny organizátorov.

7.

V situácii uvedenej v článku 5 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2019/788 prípadne dokumenty, ktorými sa preukazuje zriadenie právneho subjektu v súlade s vnútroštátnym právom členského štátu osobitne na účely riadenia danej iniciatívy, ako aj to, že člen skupiny organizátorov určený ako jej zástupca je poverený konať v mene právneho subjektu.

8.

Všetky zdroje podpory a financovania pre iniciatívu v čase registrácie.

(*1)  Komisia poskytne preklad týchto prvkov do všetkých úradných jazykov inštitúcií Únie v prípade všetkých registrovaných iniciatív.

(1)  V online registri Komisie budú verejnosti sprístupnené len mená a priezviská členov skupiny organizátorov, krajina pobytu zástupcu alebo v príslušnom prípade názov a krajina sídla právneho subjektu, e-mailové adresy kontaktných osôb a informácie týkajúce sa zdrojov podpory a financovania. Dotknuté osoby majú právo namietať proti uverejneniu svojich osobných údajov zo závažných legitímnych dôvodov týkajúcich sa ich osobitnej situácie.


PRÍLOHA III

FORMULÁR VYHLÁSENIA O PODPORE – Časť A (1)

(pre členské štáty, ktoré nevyžadujú poskytnutie osobného identifikačného čísla/čísla dokladu totožnosti)

Vyplnenie všetkých políčok tohto formulára je povinné.

VYPĹŇA VOPRED SKUPINA ORGANIZÁTOROV:

1.

Všetci signatári na tomto formulári sú občanmi:

Pre každý zoznam označte iba jeden členský štát.

2.

Registračné číslo pridelené Komisiou:

3.

Dátumy začiatku a konca lehoty na zber vyhlásení:

4.

Webová adresa tejto iniciatívy v registri Európskej komisie:

5.

Názov tejto iniciatívy:

6.

Ciele iniciatívy:

7.

Mená a e-mailové adresy registrovaných kontaktných osôb:

[V situácii uvedenej v článku 5 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2019/788, prípadne aj: názov a krajina sídla právneho subjektu]:

8.

Webové sídlo tejto iniciatívy (ak existuje):

VYPĹŇAJÚ SIGNATÁRI VEĽKÝMI PÍSMENAMI:

„Týmto vyhlasujem, že informácie, ktoré som uviedol/uviedla v tomto formulári, sú pravdivé a že som túto iniciatívu ešte nepodporil/nepodporila.“

ÚPLNÉ MENO/MENÁ

PRIEZVISKO/PRIEZVISKÁ

BYDLISKO 18 (2)

(ulica, číslo, PSČ, mesto, krajina)

DÁTUM NARODENIA

DÁTUM

PODPIS 19 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov (4) týkajúce sa vyhlásení o podpore získaných v papierovej forme alebo prostredníctvom individuálnych online systémov na zber vyhlásení:

 

V súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sa vaše osobné údaje poskytnuté v tomto formulári použijú len na podporu tejto iniciatívy a sprístupnia sa príslušným vnútroštátnym orgánom na účely overenia a osvedčenia. Máte nárok požadovať od skupiny organizátorov tejto iniciatívy prístup k vašim osobným údajom, ich opravu, výmaz a obmedzenie spracúvania.

 

Skupina organizátorov uchováva vaše údaje na obdobie maximálne jedného mesiaca po predložení iniciatívy Európskej komisii alebo 21 mesiacov po začatí plynutia lehoty na zber vyhlásení, podľa toho, čo nastane skôr. V prípade správneho alebo súdneho konania ich možno uchovávať po uvedených lehotách najviac jeden mesiac od dátumu ukončenia tohto konania.

 

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo kedykoľvek podať sťažnosť orgánu pre ochranu osobných údajov, najmä v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia, ak sa domnievate, že došlo k nezákonnému spracúvaniu vašich údajov.

 

Zástupca skupiny organizátorov iniciatívy alebo prípadne právny subjekt, ktorý skupina organizátorov zriadila, je prevádzkovateľom v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a možno ho kontaktovať použitím údajov uvedených v tomto formulári.

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby (ak je uvedená) sú dostupné na webovej adrese iniciatívy v registri Európskej komisie, ako je uvedené v bode 4 tohto formuláru.

 

Kontaktné údaje vnútroštátneho orgánu, ktorému budú vaše osobné údaje doručené a ktorý ich spracuje, a kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov pre ochranu osobných údajov možno nájsť na adrese: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=sk.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov týkajúce sa vyhlásení o podpore zozbieraných prostredníctvom centrálneho online systému na zber vyhlásení:

 

V súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725 a nariadením (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sa vaše osobné údaje poskytnuté v tomto formulári použijú len na podporu tejto iniciatívy a sprístupnia sa príslušným vnútroštátnym orgánom na účely overenia a osvedčenia. Máte nárok požadovať od Európskej komisie a od zástupcu skupiny organizátorov tejto iniciatívy alebo prípadne právny subjekt, ktorý skupina organizátorov zriadila, prístup k vašim osobným údajom, ich opravu, výmaz a obmedzenie spracúvania.

 

Európska komisia uchováva vaše údaje na obdobie maximálne jedného mesiaca po predložení iniciatívy Komisii alebo 21 mesiacov po začatí plynutia lehoty na zber vyhlásení, podľa toho, čo nastane skôr. V prípade správneho alebo súdneho konania ich možno uchovávať po uvedených lehotách najviac jeden mesiac od dátumu skončenia tohto konania.

 

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo kedykoľvek podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu osobných údajov alebo orgánu pre ochranu osobných údajov, najmä v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia, ak sa domnievate, že došlo k nezákonnému spracúvaniu vašich údajov.

 

Európska komisia a zástupca skupiny organizátorov iniciatívy alebo prípadne právny subjekt, ktorý skupina organizátorov zriadila, sú spoločnými prevádzkovateľmi v zmysle nariadenia (EÚ) 2018/1725 a všeobecného nariadenia o ochrane údajov a možno ich kontaktovať použitím údajov uvedených v tomto formulári.

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby skupiny organizátorov (ak je uvedená) sú dostupné na webovej adrese iniciatívy v registri Európskej komisie, ako je uvedené v bode 4 tohto formuláru.

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby Európskej komisie, vnútroštátneho orgánu, ktorému budú vaše osobné údaje doručené a ktorý ich spracuje, a kontaktné údaje európskeho dozorného úradníka pre ochranu osobných údajov a vnútroštátnych orgánov pre ochranu osobných údajov možno nájsť na adrese: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=sk.

FORMULÁR VYHLÁSENIA O PODPORE – ČASŤ B (5)

(pre členské štáty, ktoré vyžadujú poskytnutie osobného identifikačného čísla/čísla dokladu totožnosti)

Vyplnenie všetkých políčok tohto formulára je povinné.

VYPĹŇA VOPRED SKUPINA ORGANIZÁTOROV:

1.

Všetci signatári na tomto formulári sú občanmi:

Pre každý zoznam označte iba jeden členský štát.

Pre osobné identifikačné číslo/číslo dokladu totožnosti, z ktorých sa jedno musí uviesť, pozri webové sídlo Európskej komisie pre európske iniciatívy občanov.

2.

Registračné číslo pridelené Komisiou:

3.

Dátumy začiatku a konca lehoty na zber vyhlásení:

4.

Webová adresa tejto iniciatívy v registri Európskej komisie:

5.

Názov tejto iniciatívy:

6.

Ciele iniciatívy:

7.

Mená a e-mailové adresy registrovaných kontaktných osôb:

[V situácii uvedenej v článku 5 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2019/788, prípadne aj: názov a krajina sídla právneho subjektu]:

8.

Webové sídlo tejto iniciatívy (ak existuje):

VYPĹŇAJÚ SIGNATÁRI VEĽKÝMI PÍSMENAMI:

„Týmto vyhlasujem, že informácie, ktoré som uviedol/uviedla v tomto formulári, sú pravdivé a že som túto iniciatívu ešte nepodporil/nepodporila.“

ÚPLNÉ MENO/MENÁ

PRIEZVISKO/PRIEZVISKÁ

OSOBNÉ IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO/ČÍSLO DOKLADU TOTOŽNOSTI

DRUH OSOBNÉHO IDENTIFIKAČNÉHO ČÍSLA ALEBO DOKLADU

DÁTUM

PODPIS 22 (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov (7) týkajúce sa vyhlásení o podpore zozbieraných v papierovej forme alebo prostredníctvom individuálnych online systémov na zber vyhlásení:

 

V súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sa vaše osobné údaje poskytnuté v tomto formulári použijú len na podporu tejto iniciatívy a sprístupnia sa príslušným vnútroštátnym orgánom na účely overenia a osvedčenia. Máte nárok požadovať od skupiny organizátorov tejto iniciatívy prístup k vašim osobným údajom, ich opravu, výmaz a obmedzenie spracúvania.

 

Skupina organizátorov uchováva vaše údaje na obdobie maximálne jedného mesiaca po predložení iniciatívy Európskej komisii alebo 21 mesiacov po začatí plynutia lehoty na zber vyhlásení, podľa toho, čo nastane skôr. V prípade správneho alebo súdneho konania ich možno uchovávať po uvedených lehotách najviac jeden mesiac od dátumu ukončenia tohto konania.

 

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo kedykoľvek podať sťažnosť orgánu pre ochranu osobných údajov, najmä v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia, ak sa domnievate, že došlo k nezákonnému spracúvaniu vašich údajov.

 

Zástupca skupiny organizátorov iniciatívy alebo prípadne právny subjekt, ktorý skupina organizátorov zriadila, je prevádzkovateľom v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a možno ho kontaktovať použitím údajov uvedených v tomto formulári.

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby (ak je uvedená) sú dostupné na webovej adrese iniciatívy v registri Európskej komisie, ako je uvedené v bode 4 tohto formuláru.

 

Kontaktné údaje vnútroštátneho orgánu, ktorému budú vaše osobné údaje doručené a ktorý ich spracuje, a kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov pre ochranu osobných údajov možno nájsť na adrese: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=sk.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov týkajúce sa vyhlásení o podpore zozbieraných prostredníctvom centrálneho online systému na zber vyhlásení:

 

V súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725 a nariadením (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sa vaše osobné údaje poskytnuté v tomto formulári použijú len na podporu tejto iniciatívy a sprístupnia sa príslušným vnútroštátnym orgánom na účely overenia a osvedčenia. Máte nárok požadovať od Európskej komisie a od zástupcu skupiny organizátorov tejto iniciatívy alebo prípadne právneho subjektu, ktorý skupina organizátorov zriadila, prístup k vašim osobným údajom, ich opravu, výmaz a obmedzenie spracúvania.

 

Európska komisia uchováva vaše údaje na obdobie maximálne jedného mesiaca po predložení iniciatívy Komisii alebo 21 mesiacov po začatí plynutia lehoty na zber vyhlásení, podľa toho, čo nastane skôr. V prípade správneho alebo súdneho konania ich možno uchovávať po uvedených lehotách najviac jeden mesiac od dátumu skončenia tohto konania.

 

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo kedykoľvek podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu osobných údajov alebo orgánu pre ochranu osobných údajov, najmä v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia, ak sa domnievate, že došlo k nezákonnému spracúvaniu vašich údajov.

 

Európska komisia a zástupca skupiny organizátorov iniciatívy alebo prípadne právny subjekt, ktorý skupina organizátorov zriadila, sú spoločnými prevádzkovateľmi v zmysle nariadenia (EÚ) 2018/1725 a všeobecného nariadenia o ochrane údajov a možno ich kontaktovať použitím údajov uvedených v tomto formulári.

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby skupiny organizátorov (ak je uvedená) sú dostupné na webovej adrese iniciatívy v registri Európskej komisie, ako je uvedené v bode 4 tohto formuláru.

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby Európskej komisie, vnútroštátneho orgánu, ktorému budú vaše osobné údaje doručené a ktorý ich spracuje, a kontaktné údaje európskeho dozorného úradníka pre ochranu osobných údajov a vnútroštátnych orgánov pre ochranu osobných údajov možno nájsť na adrese: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=sk.


(1)  Formulár musí byť vytlačený na jednom hárku. Skupina organizátorov môže použiť obojstranný hárok. Na účely nahratia vyhlásení o podpore zozbieraných v papierovej forme do centrálneho online systému na zber vyhlásení sa použije kód, ktorý sprístupní Európska komisia.

(2)  Nemeckí štátni príslušníci s pobytom mimo krajiny len v prípade, ak si zaregistrovali svoje súčasné trvalé bydlisko na príslušnom diplomatickom zastúpení Nemecka v zahraničí.

(3)  Podpis nie je povinný, ak sa formulár vypĺňa online prostredníctvom centrálneho online systému na zber vyhlásení, ako sa uvádza v článku 10 nariadenia (EÚ) 2019/788, alebo prostredníctvom individuálneho online systému na zber vyhlásení, ako sa uvádza v článku 11 uvedeného nariadenia.

(4)  Má sa použiť iba jedna z dvoch navrhovaných verzií vyhlásenia o ochrane osobných údajov, v závislosti od spôsobu zberu vyhlásení.

(5)  Formulár musí byť vytlačený na jednom hárku. Skupina organizátorov môže použiť obojstranný hárok. Na účely nahratia vyhlásení o podpore zozbieraných v papierovej forme do centrálneho online systému na zber vyhlásení sa použije kód, ktorý sprístupní Európska komisia.

(6)  Podpis nie je povinný, ak sa formulár vypĺňa online prostredníctvom centrálneho online systému na zber vyhlásení, ako sa uvádza v článku 10 nariadenia (EÚ) 2019/788, alebo prostredníctvom individuálneho online systému na zber vyhlásení, ako sa uvádza v článku 11 uvedeného nariadenia.

(7)  Má sa použiť iba jedna z dvoch navrhovaných verzií vyhlásenia o ochrane osobných údajov, v závislosti od spôsobu zberu vyhlásení.


PRÍLOHA IV

OSVEDČENIE POTVRDZUJÚCE SÚLAD ONLINE SYSTÉMU NA ZBER VYHLÁSENÍ S NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/788 ZO 17. APRÍLA 2019 O EURÓPSKEJ INICIATÍVE OBČANOV

... (názov príslušného orgánu) ... (názov členského štátu) týmto osvedčuje, že individuálny online systém na zber vyhlásení ... (adresa webového sídla) použitý na zber vyhlásení o podpore pre ... (názov iniciatívy) s registračným číslom ... (registračné číslo iniciatívy) je v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/788 zo 17. apríla 2019 o európskej iniciatíve občanov.

Dátum, podpis a úradná pečiatka príslušného orgánu:


PRÍLOHA V

FORMULÁR NA PREDLOŽENIE VYHLÁSENÍ O PODPORE PRÍSLUŠNÝM ORGÁNOM ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

1.

Mená a priezviská, poštové adresy a e-mailové adresy kontaktných osôb (zástupcu skupiny organizátorov a jeho náhradníka) alebo názov, poštová adresa a e-mailová adresa právneho subjektu riadiaceho iniciatívu a jeho zástupcu:

2.

Názov iniciatívy:

3.

Registračné číslo pridelené Komisiou:

4.

Dátum registrácie:

5.

Počet signatárov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi (názov členského štátu):

6.

Celkový počet zozbieraných vyhlásení o podpore:

7.

Počet členských štátov, v ktorých sa dosiahla prahová hodnota:

8.

Prílohy:

(Pripojte všetky vyhlásenia o podpore získané od signatárov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi príslušného členského štátu.

Prípadne pripojte príslušné osvedčenie o súlade individuálneho online systému na zber vyhlásení s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/788 zo 17. apríla 2019 o európskej iniciatíve občanov).

9.

Týmto vyhlasujem, že informácie poskytnuté v tomto formulári sú pravdivé a že vyhlásenia o podpore boli zozbierané v súlade s článkom 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/788 zo 17. apríla 2019 o európskej iniciatíve občanov.

10.

Dátum a podpis jednej z kontaktných osôb (zástupcu/náhradníka (1)) alebo zástupcu právnickej osoby:

(1)  Nehodiace sa preškrtnite.


PRÍLOHA VI

OSVEDČENIE O POČTE PLATNÝCH VYHLÁSENÍ O PODPORE ZOZBIERANÝCH V … (NÁZOV ČLENSKÉHO ŠTÁTU)

… (názov príslušného orgánu) … (názov členského štátu) po potrebnom overení, ktoré sa vyžaduje podľa článku 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/788 zo 17. apríla 2019 o európskej iniciatíve občanov, týmto osvedčuje, že v súlade s ustanoveniami uvedeného nariadenia je platných ... (počet platných vyhlásení o podpore) vyhlásení o podpore iniciatívy s registračným číslom … (registračné číslo iniciatívy).

Dátum, podpis a úradná pečiatka


PRÍLOHA VII

FORMULÁR NA PREDLOŽENIE INICIATÍVY EURÓPSKEJ KOMISII

1.

Názov iniciatívy:

2.

Registračné číslo pridelené Komisiou:

3.

Dátum registrácie:

4.

Počet prijatých platných vyhlásení o podpore (musí ich byť najmenej jeden milión):

5.

Počet signatárov osvedčený členskými štátmi:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

LV

LT

LU

Počet signatárov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

SPOLU

Počet signatárov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Mená a priezviská, poštové adresy a e-mailové adresy kontaktných osôb (zástupcu skupiny organizátorov a jeho náhradníka) (1) alebo názov, poštová adresa a e-mailová adresa právneho subjektu riadiaceho iniciatívu a jeho zástupcu:

7.

Uveďte všetky zdroje podpory a financovania iniciatívy vrátane výšky finančnej podpory v čase jej predloženia.

8.

Týmto vyhlasujem, že informácie poskytnuté v tomto formulári sú pravdivé a že boli dodržané všetky príslušné postupy a podmienky stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/788 zo 17. apríla 2019 o európskej iniciatíve občanov.

Dátum a podpis jednej z kontaktných osôb [zástupcu/náhradníka (2)] alebo zástupcu právneho subjektu:

9.

Prílohy: (Pripojte všetky osvedčenia)

(1)  V online registri Komisie budú verejnosti sprístupnené len mená a priezviská členov skupiny organizátorov, krajina bydliska zástupcu alebo v príslušnom prípade meno a krajina sídla právneho subjektu, e-mailové adresy kontaktných osôb a informácie týkajúce sa zdrojov podpory a financovania. Dotknuté osoby majú právo namietať proti uverejneniu ich osobných údajov zo závažných legitímnych dôvodov týkajúcich sa ich osobitnej situácie.

(2)  Nehodiace sa preškrtnite.


Top