EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0723

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/723 z 2. mája 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o štandardné vzory, ktoré sa majú používať vo výročných správach predkladaných členskými štátmi (Text s významom pre EHP)

C/2019/3190

Ú. v. EÚ L 124, 13.5.2019, p. 1–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/11/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/723/oj

13.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 124/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/723

z 2. mája 2019,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o štandardné vzory, ktoré sa majú používať vo výročných správach predkladaných členskými štátmi

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (1), a najmä na jeho článok 113 ods. 2 a článok 134 ods. 1 písm. f),

keďže:

(1)

V článku 113 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625 sa stanovuje, že každý členský štát má do 31. augusta každého roka predložiť Komisii výročnú správu o svojich úradných kontrolách, prípadoch nedodržania pravidiel a vykonávaní svojho viacročného národného plánu kontroly. Prvá správa sa má predložiť do 31. augusta 2021.

(2)

Aby sa zabezpečilo predkladanie výročných správ členských štátov v jednotnom formáte, mal by sa prijať štandardný vzor.

(3)

Štandardný vzor, ktorý sa má používať vo výročných správach predkladaných členskými štátmi, by mal zahŕňať ďalšie existujúce štandardné vzory, ktoré Komisia prijala na predkladanie správ o úradných kontrolách, ktoré sú príslušné orgány povinné predkladať Komisii v súlade s pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/625. Účelom je zabrániť viacnásobnému podávaniu správ a vytváraniu zbytočnej administratívnej záťaže.

(4)

Členské štáty by mali štandardný vzor povinne vypĺňať v elektronickom formáte, pretože tým sa uľahčí zhromažďovanie informácií a údajov a zabráni sa chybám pri prepise.

(5)

Aby bolo možné využívať moderné komunikačné prostriedky a čo najefektívnejšie využívať údaje a informácie obsiahnuté vo výročných správach, štandardný vzor by mal byť k dispozícii v počítačovom systéme riadenia informácií pre úradné kontroly (IMSOC) a členské štáty by mali zasielať výročné správy prostredníctvom tohto systému.

(6)

V štandardnom vzore sú stanovené určité informácie a údaje, ktoré majú členské štáty oznamovať Komisii, vrátane informácií a údajov o dobrých životných podmienkach zvierat chovaných na hospodárske účely. V rozhodnutí Komisie 2006/778/ES (2) sú v súčasnosti stanovené požiadavky na zber informácií počas kontrol miest produkcie, na ktorých sa určité zvieratá chovajú na hospodárske účely, a oznamovanie takýchto informácií Komisii. V záujme konzistentnosti a právnej istoty by sa preto malo rozhodnutie 2006/778/ES zrušiť a nahradiť týmto nariadením.

(7)

Štandardný vzor takisto zahŕňa informácie a údaje o ochrane zvierat počas prepravy, ktoré majú členské štáty oznamovať Komisii. Vo vykonávacom rozhodnutí Komisie 2013/188/EÚ (3) sú v súčasnosti stanovené pravidlá týkajúce sa výročných správ o kontrolách týkajúcich sa ochrany zvierat počas prepravy. V záujme konzistentnosti a právnej istoty by sa preto malo vykonávacie rozhodnutie 2013/188/EÚ zrušiť a nahradiť týmto nariadením.

(8)

Keďže nariadenie (EÚ) 2017/625 sa uplatňuje s účinnosťou od 14. decembra 2019, súčasné nariadenie by sa malo takisto uplatňovať od toho istého dátumu.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovuje štandardný vzor pre informácie a údaje, ktoré sa majú zahrnúť do výročnej správy predkladanej každým členským štátom v súlade s článkom 113 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625.

Článok 2

Štandardný vzor

Členské štáty predkladajú informácie a údaje uvedené v článku 113 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625 prostredníctvom štandardného vzoru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu. Tieto informácie a údaje sa predkladajú prostredníctvom elektronickej verzie štandardného vzoru, ktorý je k dispozícii v počítačovom systéme riadenia informácií pre úradné kontroly (IMSOC).

Článok 3

Zrušenie

Rozhodnutie 2006/778/ES a vykonávacie rozhodnutie 2013/188/EÚ sa zrušujú s účinnosťou od 14. decembra 2019.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 14. decembra 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. mája 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2006/778/ES zo 14. novembra 2006 o minimálnych požiadavkách na zber informácií počas kontrol miest produkcie, na ktorých sa určité zvieratá chovajú na hospodárske účely (Ú. v. EÚ L 314, 15.11.2006, s. 39).

(3)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/188/EÚ z 18. apríla 2013 o výročných správach o nediskriminačných kontrolách vykonaných podľa nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 (Ú. v. EÚ L 111, 23.4.2013, s. 107).


PRÍLOHA

Výročná správa predložená (členským štátom) za obdobie od 1. 1. xxxx) do 31. 12. xxxx)

ČASŤ I

1.

Úvod

 

 

 

2.

Opatrenia prijaté na zabezpečenie účinného fungovania viacročného národného plánu kontroly vrátane opatrení na presadzovanie práva a výsledkov týchto opatrení

 

 

3.

Zmeny viacročného národného plánu kontroly

 

 

4.

Poplatky alebo platby

 

ČASŤ II

1.   Potraviny a ich bezpečnosť, neporušenosť a bezchybnosť na ktoromkoľvek stupni výroby, spracovania a distribúcie potravín vrátane pravidiel zameraných na zaručenie slušných obchodných praktík a na ochranu záujmov a informovanosti spotrebiteľov, ako aj výroby a používania materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami

1.1.

Celkový záver o dosiahnutej úrovni dodržiavania pravidiel

 


1.2.

Úradné kontroly prevádzkovateľov/prevádzkarní

Schválené prevádzkarne

Počet prevádzkarní

Počet vykonaných úradných kontrol

Prevádzkarne vykonávajúce všeobecné činnosti (chladiarne, prebaľovacie zariadenia, veľkoobchodné trhy, chladiarenské plavidlá)

 

 

Mäso domácich kopytníkov

 

 

Mäso hydiny a zajacovitých

 

 

Mäso zveri z farmových chovov

 

 

Mäso z voľne žijúcej zveri

 

 

Mleté mäso, mäsové prípravky a mechanicky separované mäso (MSM)

 

 

Mäsové výrobky

 

 

Živé lastúrniky

 

 

Produkty rybolovu

 

 

Mledzivo, surové mlieko, výrobky na báze mledziva a mliečne výrobky

 

 

Vajcia a výrobky z vajec

 

 

Žabie stehienka a slimáky

 

 

Škvarené živočíšne tuky a oškvarky

 

 

Opracované žalúdky, mechúre a črevá

 

 

Želatína

 

 

Kolagén

 

 

Vysoko rafinovaný chondroitín-sulfát, kyselina hyalurónová, ostatné hydrolyzované produkty z chrupaviek, chitozán, glukozamín, syridlo, vyzina a aminokyseliny (HRP)

 

 

Med

 

 

Klíčky

 

 

Registrovaní prevádzkovatelia/prevádzkarne

Počet prevádzkovateľov/prevádzkarní

Počet vykonaných úradných kontrol

Pestovanie plodín

 

 

Chov zvierat

 

 

Zmiešané hospodárstvo

 

 

Poľovníctvo

 

 

Rybolov

 

 

Akvakultúra

 

 

Spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny

 

 

Výroba rastlinných olejov a tukov

 

 

Výroba mlynských výrobkov, škrobu a škrobových výrobkov

 

 

Výroba pečiva a múčnych výrobkov

 

 

Výroba ostatných potravinárskych výrobkov

 

 

Výroba nápojov

 

 

Veľkoobchod

 

 

Maloobchod

 

 

Doprava a skladovanie

 

 

Činnosti reštaurácií a pohostinstiev

 

 

Iné

 

 

 

Počet prevádzkarní

Počet vykonaných úradných kontrol

Prevádzkarne vyrábajúce materiály prichádzajúce do styku s potravinami

 

 


1.3.

Úradné kontroly, ktoré si vyžadujú nepretržitú alebo pravidelnú prítomnosť personálu alebo zástupcov príslušných orgánov v priestoroch prevádzkovateľa

Typ priestorov prevádzkovateľa

Počet prevádzkarní

Počet vykonaných úradných kontrol (počet jatočných tiel alebo hmotnosť v tonách)

Zamietnutia

Mäso domácich kopytníkov – bitúnky

 

 

 

Mäso hydiny a zajacovitých – bitúnky

 

 

 

Mäso zveri z farmových chovov – bitúnky

 

 

 

Mäso z voľne žijúcej zveri – prevádzkarne na manipuláciu so zverou

 

 

 


1.4.

Úradné kontroly výrobkov/tovaru podľa horizontálneho pravidla a kategórie potravín

Podľa horizontálneho pravidla

Podľa kategórie potravín

Mikrobiologické kritériá

Pesticídy v potravinách

Kontaminanty v potravinách

Rezíduá veterinárnych liekov v potravinách

Označovanie, výživové a zdravotné tvrdenia

Geneticky modifikované organizmy (GMO) v potravinách

Látky zlepšujúce vlastnosti potravín (prídavné látky, enzýmy, arómy, technologické pomocné látky)

Ožiarenie

Kontaminácia/migrácia z materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami

Iné

1.

Mliečne výrobky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Alternatívy mliečnych výrobkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Tuky, oleje a tukové a olejové emulzie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Konzumný ľad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Ovocie a zelenina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Cukrovinky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Obilniny a výrobky z obilnín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Pečivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Čerstvé mäso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domáce kopytníky*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydina a zajacovité*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zver z farmových chovov*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voľne žijúca zver*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Mleté mäso, mäsové prípravky a MSM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mleté mäso*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mäsové prípravky*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSM*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Mäsové výrobky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracované žalúdky, mechúre a črevá*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Želatína, kolagén a HRP*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ryby a produkty rybolovu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Živé lastúrniky*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkty rybolovu*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Vajcia a výrobky z vajec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Cukor, sirupy, med a stolové sladidlá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Soli, korenia, polievky, omáčky, šaláty a proteínové výrobky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Potraviny na osobitné výživové účely v zmysle vymedzenia v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Nápoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nealkoholické nápoje*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkoholické nápoje vrátane ich nealkoholických a nízkoalkoholických obdôb*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Chuťovky a snacky na priamu konzumáciu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Dezerty okrem výrobkov zahrnutých v kategóriách 1, 3 a 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Potravinové doplnky v zmysle vymedzenia v článku 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES (2) okrem výživových doplnkov pre dojčatá a malé deti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

Spracované potraviny nezahrnuté v kategóriách 1 až 17 okrem potravín pre dojčatá a malé deti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Iné – potraviny nezahrnuté v kategóriách 1 až 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiály prichádzajúce do styku s potravinami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.5.

Kolónka na pripomienky*

 

 


1.6.

Prípady nedodržania pravidiel

Činnosti/opatrenia

Prípady nedodržania pravidiel zo strany prevádzkovateľov/prevádzkarní

Administratívne

Súdne

 

Zistené počas vykonaných úradných kontrol

Celkový počet kontrolovaných prevádzkovateľov/prevádzkarní*

Počet kontrolovaných prevádzkovateľov/prevádzkarní, v prípade ktorých bolo zistené nedodržanie pravidiel*

Schválené prevádzkarne

 

 

 

 

 

Prevádzkarne vykonávajúce všeobecné činnosti (chladiarne, prebaľovacie zariadenia, veľkoobchodné trhy, chladiarenské plavidlá)

 

 

 

 

 

Mäso domácich kopytníkov

 

 

 

 

Mäso hydiny a zajacovitých

 

 

 

 

Mäso zveri z farmových chovov

 

 

 

 

Mäso z voľne žijúcej zveri

 

 

 

 

Mleté mäso, mäsové prípravky a MSM

 

 

 

 

Mäsové výrobky

 

 

 

 

Živé lastúrniky

 

 

 

 

Produkty rybolovu

 

 

 

 

Mledzivo, surové mlieko, výrobky na báze mledziva a mliečne výrobky

 

 

 

 

Vajcia a výrobky z vajec

 

 

 

 

Žabie stehienka a slimáky

 

 

 

 

Škvarené živočíšne tuky a oškvarky

 

 

 

 

Opracované žalúdky, mechúre a črevá

 

 

 

 

Želatína

 

 

 

 

Kolagén

 

 

 

 

HRP

 

 

 

 

Med

 

 

 

 

Klíčky

 

 

 

 

Registrovaní prevádzkovatelia/prevádzkarne

 

 

 

 

 

Pestovanie plodín

 

 

 

 

 

Chov zvierat

 

 

 

 

Zmiešané hospodárstvo

 

 

 

 

Poľovníctvo

 

 

 

 

Rybolov

 

 

 

 

Akvakultúra

 

 

 

 

Spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny

 

 

 

 

Výroba rastlinných olejov a tukov

 

 

 

 

Výroba mlynských výrobkov, škrobu a škrobových výrobkov

 

 

 

 

Výroba pečiva a múčnych výrobkov

 

 

 

 

Výroba ostatných potravinárskych výrobkov

 

 

 

 

Výroba nápojov

 

 

 

 

Veľkoobchod

 

 

 

 

Maloobchod

 

 

 

 

Doprava a skladovanie

 

 

 

 

Činnosti reštaurácií a pohostinstiev

 

 

 

 

Iné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevádzkarne vyrábajúce materiály prichádzajúce do styku s potravinami

 

 

 

 

 

Nedodržanie pravidiel v prípade potravín

Činnosti/opatrenia

 

Nedodržanie pravidiel zistené počas vykonaných úradných kontrol

Administratívne

Súdne

Mikrobiologické kritériá

Pesticídy v potravinách

Kontaminanty v potravinách

Rezíduá veterinárnych liekov v potravinách

Označovanie, výživové a zdravotné tvrdenia

Látky zlepšujúce vlastnosti potravín (prídavné látky, enzýmy, arómy, technologické pomocné látky)

Iné

1.

Mliečne výrobky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Alternatívy mliečnych výrobkov

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Tuky, oleje a tukové a olejové emulzie

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Konzumný ľad

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Ovocie a zelenina

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Cukrovinky

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Obilniny a výrobky z obilnín

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Pečivo

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Čerstvé mäso

 

 

 

 

 

 

 

 

Domáce kopytníky*

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydina a zajacovité*

 

 

 

 

 

 

 

 

Zver z farmových chovov*

 

 

 

 

 

 

 

 

Voľne žijúca zver*

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Mleté mäso, mäsové prípravky a MSM

 

 

 

 

 

 

 

 

Mleté mäso*

 

 

 

 

 

 

 

 

Mäsové prípravky*

 

 

 

 

 

 

 

 

MSM*

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Mäsové výrobky

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracované žalúdky, mechúre a črevá*

 

 

 

 

 

 

 

 

Želatína, kolagén a HRP*

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ryby a produkty rybolovu

 

 

 

 

 

 

 

 

Živé lastúrniky*

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkty rybolovu*

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Vajcia a výrobky z vajec

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Cukor, sirupy, med a stolové sladidlá

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Soli, korenia, polievky, omáčky, šaláty a proteínové výrobky

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Potraviny určené na osobitné výživové účely v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Nápoje

 

 

 

 

 

 

 

 

Nealkoholické nápoje*

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkoholické nápoje vrátane ich nealkoholických a nízkoalkoholických obdôb*

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Chuťovky a snacky na priamu konzumáciu

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Dezerty okrem výrobkov zahrnutých v kategóriách 1, 3 a 4

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Potravinové doplnky v zmysle vymedzenia v článku 2 písm. a) smernice 2002/46/ES okrem výživových doplnkov pre dojčatá a malé deti

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

Spracované potraviny nezahrnuté v kategóriách 1 až 17 okrem potravín pre dojčatá a malé deti

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Iné – potraviny nezahrnuté v kategóriách 1 až 21

 

 

 

 

 

 

 

 

Prípady nedodržania pravidiel súvisiace s horizontálnymi pravidlami

Činnosti/opatrenia

 

Nedodržanie pravidiel zistené počas vykonaných úradných kontrol

Administratívne

Súdne

GMO v potravinách:

 

Nepovolené GMO

 

 

 

Označovanie GMO

 

 

Ožiarenie

 

 

 

Nové potraviny

 

 

 

Materiály prichádzajúce do styku s potravinami

 

 

 

Podvodné a klamlivé praktiky

 


1.7.

Kolónka na pripomienky*

 

 

*

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či kolónky alebo políčka označené hviezdičkou (*) vyplnia alebo nechajú prázdne

2.   Zámerné uvoľnenie GMO do životného prostredia na účely výroby potravín a krmív

2.1.

Celkový záver o dosiahnutej úrovni dodržiavania pravidiel

 

 


2.2.

Úradné kontroly

 

Počet vykonaných úradných kontrol

Komerčné pestovanie GMO na účely výroby potravín a krmív (časť C smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES (3))

 

Pokusné uvoľnenia GMO v súvislosti s potravinami a krmivami (časť B smernice 2001/18/ES)

 

Osivá a vegetatívny množiteľský materiál na účely výroby potravín a krmív

 


2.3.

Kolónka na pripomienky*

 

 


2.4.

Prípady nedodržania pravidiel

Činnosti/opatrenia

 

Zistené počas vykonaných úradných kontrol

Celkový počet kontrolovaných prevádzkovateľov*

Počet kontrolovaných prevádzkovateľov, v prípade ktorých bolo zistené nedodržanie pravidiel*

Administratívne

Súdne

1.

Komerčné pestovanie GMO na účely výroby potravín a krmív

 

 

 

 

 

2.

Pokusné uvoľnenia GMO v súvislosti s potravinami a krmivami

 

 

 

 

3.

Osivá a vegetatívny množiteľský materiál na účely výroby potravín a krmív

 

 

 

 

3.1.

Nepovolené GMO v osivách a vo vegetatívnom množiteľskom materiáli

 

 

 

 

3.2.

Označovanie GMO v osivách a vo vegetatívnom množiteľskom materiáli

 

 

 

 

Podvodné a klamlivé praktiky

 


2.5.

Kolónka na pripomienky*

 

 

*

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či kolónky alebo políčka označené hviezdičkou (*) vyplnia alebo nechajú prázdne.

3.   Krmivá a bezpečnosť krmív na ktoromkoľvek stupni výroby, spracovania a distribúcie krmív a ich používania vrátane pravidiel zameraných na zabezpečenie slušných obchodných praktík a na ochranu zdravia, záujmov a informovanosti spotrebiteľov

3.1.

Celkový záver o dosiahnutej úrovni dodržiavania pravidiel

 

 


3.2.

Úradné kontroly

Podľa prevádzkarní

Počet prevádzkarní

Počet vykonaných úradných kontrol

Prevádzkarne schválené v súlade s článkom 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 (4)

 

 

Prvovýrobcovia schválení v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 183/2005*

 

 

Prevádzkarne zaregistrované v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 183/2005 s výnimkou prvovýroby

 

 

Prvovýrobcovia zaregistrovaní v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 183/2005 a spĺňajúci ustanovenia prílohy I k uvedenému nariadeniu*

 

 

Prevádzkovatelia (poľnohospodári) používajúci krmivo

 

 

Prevádzkovatelia vyrábajúci medikované krmivá a/alebo obchodujúci s nimi

 

 

Podľa horizontálneho pravidla

Počet vykonaných úradných kontrol

Označovanie krmív

 

Vysledovateľnosť krmív

 

Doplnkové látky v krmivách [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 (5)]

 

Nežiaduce látky v krmivách (článok 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES (6))

 

Zakázané materiály v krmivách príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 (7)]

 

Medikované krmivá (smernica Rady 90/167/EHS (8))

 

Pesticídy v krmivách

 

GMO v krmivách

 


3.3.

Kolónka na pripomienky*

 

 


3.4.

Prípady nedodržania pravidiel

Činnosti/opatrenia

Podľa prevádzkarne

Zistené počas vykonaných úradných kontrol

Celkový počet kontrolovaných prevádzkarní*

Počet kontrolovaných prevádzkarní, v prípade ktorých bolo zistené nedodržanie pravidiel*

Administratívne

Súdne

Prevádzkarne schválené v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 183/2005*

 

 

 

 

 

Prvovýrobcovia schválení v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 183/2005*

 

 

 

 

Prevádzkarne zaregistrované v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 183/2005 s výnimkou prvovýroby

 

 

 

 

Prvovýrobcovia zaregistrovaní v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 183/2005 a spĺňajúci ustanovenia prílohy I k uvedenému nariadeniu*

 

 

 

 

Prevádzkovatelia (poľnohospodári) používajúci krmivo

 

 

 

 

Prevádzkovatelia vyrábajúci medikované krmivá a/alebo obchodujúci s nimi

 

 

 

 

Podľa horizontálneho pravidla

Počet prípadov nedodržania pravidiel

Administratívne

Súdne

Prípady nedodržania pravidiel v prípade výrobkov:

Označovanie/vysledovateľnosť krmív, ktoré boli uvedené na trh/majú sa uviesť na trh

 

 

 

Prípady nedodržania pravidiel v prípade výrobkov:

Bezpečnosť krmív, ktoré boli uvedené na trh/majú sa uviesť na trh

 

 

Doplnkové látky v krmivách [nariadenie (ES) č. 1831/2003]

 

 

Nežiaduce látky v krmivách (článok 2 smernice 2002/32/ES)

 

 

Zakázané materiály v krmivách [príloha III k nariadeniu (ES) č. 767/2009]

 

 

Medikované krmivá (smernica Rady 90/167/EHS)

 

 

Pesticídy v krmivách

 

 

Nepovolené GMO v krmivách

 

 

Označovanie GMO v krmivách

 

 

Podvodné a klamlivé praktiky

 


3.5.

Kolónka na pripomienky*

 

 

*

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či kolónky alebo políčka označené hviezdičkou (*) vyplnia alebo nechajú prázdne.

4.   Požiadavky na zdravie zvierat

4.1.

Celkový záver o dosiahnutej úrovni dodržiavania pravidiel

 

 


4.2.

Úradné kontroly

 

Počet chovov/prevádzkarní

Počet vykonaných úradných kontrol

Počet zaregistrovaných zvierat

Počet skontrolovaných zvierat

Identifikácia a registrácia hovädzieho dobytka

 

 

(na začiatku spravodajského obdobia alebo iného národného referenčného dátumu pre štatistiku zvierat)

 

 

Identifikácia a registrácia oviec a kôz

 

 

(na začiatku roka spravodajského obdobia alebo iného národného referenčného dátumu pre štatistiku zvierat)

 

 

Schválené strediská zhromažďovania (hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané, kone)

 

 

 

Schválení predajcovia (hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané)

 

 

Kontrolné miesta [nariadenie Rady (ES) č. 1255/97 (9)]

 

 

Schválené zariadenia, inštitúty a strediská (smernica Rady 92/65/EHS (10))

 

 

Prevádzkarne schválené na obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v EÚ

 

 

Karanténne zariadenia pre vtáky

 

 

Schválené zariadenia pre akvakultúru

 

 

Schválené zariadenia pre akvakultúru*

 

 

Schválené zariadenia pre akvakultúru na produkciu živých lastúrnikov*

 

 

Schválené zariadenia pre akvakultúru na produkciu kôrovcov*

 

 

Schválené zariadenia na spracovanie živočíchov akvakultúry

 

 

Stanice pre odber spermy:

 

 

Hovädzí dobytok*

 

 

Ošípané*

 

 

Ovce/kozy*

 

 

Kone*

 

 

Stanice pre skladovanie spermy:

 

 

Hovädzí dobytok*

 

 

Ovce/kozy*

 

 

Kone*

 

 

Tímy pre odber a produkciu embryí

 

 

Hovädzí dobytok*

 

 

Ošípané*

 

 

Ovce/kozy*

 

 

Kone*

 

 


4.3.

Kolónka na pripomienky*

 

 


4.4.

Prípady nedodržania pravidiel

Činnosti/opatrenia

 

Počet chovov/prevádzkarní, v ktorých sa zistilo nedodržanie pravidiel

Administratívne

Súdne

Obmedzenie presunov jednotlivých zvierat

Obmedzenie presunov všetkých zvierat

Likvidácia zvierat

Identifikácia a registrácia hovädzieho dobytka

 

 

 

Dotknuté zvieratá

Dotknuté chovy

Dotknuté zvieratá

Dotknuté chovy

Dotknuté zvieratá

Dotknuté chovy

 

 

 

 

 

 

Identifikácia a registrácia oviec a kôz

 

 

 

Schválené strediská zhromažďovania (hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané, kone)

 

 

Schválení predajcovia (hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané)

 

 

Kontrolné miesta [nariadenie (ES) č. 1255/97]

 

 

Schválené zariadenia, inštitúty a strediská (smernica 92/65/EHS)

 

 

Prevádzkarne schválené na obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v EÚ

 

 

Karanténne zariadenia pre vtáky

 

 

Schválené zariadenia pre akvakultúru

 

 

Schválené zariadenia pre akvakultúru*

 

 

Schválené zariadenia pre akvakultúru na produkciu živých lastúrnikov*

 

 

Schválené zariadenia pre akvakultúru na produkciu kôrovcov*

 

 

Schválené zariadenia na spracovanie živočíchov akvakultúry

 

 

Stanice pre odber spermy:

 

 

Hovädzí dobytok*

 

 

Ošípané*

 

 

Ovce/kozy*

 

 

Kone*

 

 

Stanice pre skladovanie spermy:

 

 

Hovädzí dobytok*

 

 

Ovce/kozy*

 

 

Kone*

 

 

Tímy pre odber a produkciu embryí:

 

 

Hovädzí dobytok*

 

 

Ošípané*

 

 

Ovce/kozy*

 

 

Kone*

 

 

Podvodné a klamlivé praktiky

 


4.5.

Kolónka na pripomienky*

 

 

*

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či kolónky alebo políčka označené hviezdičkou (*) vyplnia alebo nechajú prázdne.

5.   Prevencia a minimalizácia rizík pre zdravie ľudí a zvierat vyplývajúcich z vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov

5.1.

Celkový záver o dosiahnutej úrovni dodržiavania pravidiel

 

 


5.2.

Úradné kontroly

Podľa prevádzkarne/závodu

Počet prevádzkarní/závodov

Počet vykonaných úradných kontrol

Prevádzkarne alebo závody schválené v súlade s článkom 24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (11)

 

 

Prevádzkarne alebo závody zaregistrované v súlade s článkom 23 nariadenia (ES) č. 1069/2009

 

 

Podľa horizontálneho pravidla

Počet vykonaných úradných kontrol

Označovanie a vysledovateľnosť vedľajších živočíšnych produktov/odvodených produktov

 


5.3.

Kolónka na pripomienky*

 

 


5.4.

Prípady nedodržania pravidiel

Činnosti/opatrenia

Podľa prevádzkarní/závodov

Zistené počas vykonaných úradných kontrol

Celkový počet kontrolovaných prevádzkarní/závodov*

Počet kontrolovaných prevádzkarní/závodov, v prípade ktorých bolo zistené nedodržanie pravidiel*

Administratívne

Súdne

Prevádzkarne alebo závody schválené v súlade s článkom 24 nariadenia (ES) č. 1069/2009

 

 

 

 

 

Prevádzkarne alebo závody zaregistrované v súlade s článkom 23 nariadenia (ES) č. 1069/2009

 

 

 

 

Podľa horizontálneho pravidla

Počet prípadov nedodržania pravidiel

Administratívne

Súdne

Prípady nedodržania pravidiel v prípade výrobkov: označovanie a vysledovateľnosť vedľajších živočíšnych produktov/odvodených produktov

 

 

 

Kategória 1 a 2*

 

 

Kategória 3*

 

 

Prípady nedodržania pravidiel v prípade výrobkov: bezpečnosť vedľajších živočíšnych produktov/odvodených produktov

 

 

Kategória 1 a 2*

 

 

Kategória 3*

 

 

Podvodné a klamlivé praktiky

 


5.5.

Kolónka na pripomienky*

 

 

*

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či kolónky alebo políčka označené hviezdičkou (*) vyplnia alebo nechajú prázdne.

6.   Požiadavky na dobré životné podmienky zvierat

6.1.

Celkový záver o dosiahnutej úrovni dodržiavania pravidiel

 

 


6.2.

Dobré životné podmienky zvierat v chovoch (smernica Rady 98/58/ES  (12) )

Zvieratá chované na hospodárske účely

(kategória zvierat)

Počet miest produkcie

Počet vykonaných úradných kontrol

Prípady nedodržania pravidiel

Činnosti/opatrenia

Celkový počet kontrolovaných miest produkcie*

Počet kontrolovaných miest produkcie, v ktorých bolo zistené nedodržanie pravidiel

Administratívne

Súdne

Ošípané (v zmysle vymedzenia v smernici Rady 2008/120/ES (13))

 

 

 

 

 

 

Nosnice (v zmysle vymedzenia v smernici Rady 1999/74/ES (14))

 

 

 

 

 

Kurčatá (v zmysle vymedzenia v smernici Rady 2007/43/ES (15))

 

 

 

 

 

Teľatá (v zmysle vymedzenia v smernici Rady 2008/119/ES (16))

 

 

 

 

 

Iné (uveďte)

 

 

 

 

 


6.3.

Analýza a akčný plán pre dobré životné podmienky zvierat v chovoch

 

 


6.4.

Dobré podmienky zvierat počas prepravy [nariadenie Rady (ES) č. 1/2005  (17) ]

Ochrana zvierat počas prepravy

(podľa druhov)

Počet vykonaných úradných kontrol

Počet a kategória prípadov nedodržania pravidiel

Činnosti/opatrenia

1.

Spôsobilosť zvierat

2.

Prepravné postupy, vyhradený priestor, výška

3.

Spôsob dopravy

4.

Voda, krmivo, cesta a časy odpočinku

5.

Dokumenty

6.

Iné

Administratívne

Súdne

Hovädzí dobytok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ošípané

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovce/kozy

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepárnokopytníky

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydina

 

 

 

 

 

 

 

 

Iné

 

 

 

 

 

 

 

 


6.5.

Analýza a akčný plán pre dobré podmienky zvierat počas prepravy

 

 


6.6.

Dobré podmienky zvierat pri usmrcovaní [nariadenie Rady (ES) č. 1099/2009  (18) ]

 

 


6.7.

Kolónka na pripomienky*

 

 

*

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či kolónky alebo políčka označené hviezdičkou (*) vyplnia alebo nechajú prázdne.

7.   Ochranné opatrenia proti škodcom rastlín

7.1.

Celkový záver o dosiahnutej úrovni dodržiavania pravidiel

 

 


7.2.

Úradné kontroly

 

Počet prevádzkovateľov

Počet vykonaných úradných kontrol

Prevádzkovatelia oprávnení vydávať rastlinné pasy

 

 

Prevádzkovatelia oprávnení používať značku (drevený obalový materiál, drevo alebo iné predmety)

 

 


7.3.

Kolónka na pripomienky*

 

 


7.4.

Prípady nedodržania pravidiel

Činnosti/opatrenia

 

Zistené počas vykonaných úradných kontrol

Celkový počet kontrolovaných prevádzkovateľov*

Počet kontrolovaných prevádzkovateľov, v prípade ktorých bolo zistené nedodržanie pravidiel*

Administratívne

Súdne

Prevádzkovatelia oprávnení vydávať rastlinné pasy

 

 

 

 

 

Prevádzkovatelia oprávnení používať značku (drevený obalový materiál, drevo alebo iné predmety)

 

 

 

 

 

Podvodné a klamlivé praktiky

 


7.5.

Kolónka na pripomienky*

 

 

*

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či kolónky alebo políčka označené hviezdičkou (*) vyplnia alebo nechajú prázdne.

8.   Požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh a na ich používanie a na udržateľné používanie pesticídov s výnimkou zariadení na aplikáciu pesticídov

8.1.

Celkový záver o dosiahnutej úrovni dodržiavania pravidiel

 

 


8.2.

Úradné kontroly

Týkajúce sa uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na trh

Počet prevádzkovateľov

Počet vykonaných úradných kontrol

Miesta vstupu

 

 

Výrobcovia/formulátori

 

 

Baliarne/zariadenia na prebaľovanie/zariadenia na opätovné označovanie

 

 

Distribútori/veľkoobchodníci/maloobchodníci – profesionálne a/alebo amatérske používanie prípravkov na ochranu rastlín

 

 

Sklady/prepravcovia/logistické spoločnosti

 

 

Držiteľ autorizácie/povolenia na paralelný obchod

 

 

Iné

 

 

Týkajúce sa používania prípravkov na ochranu rastlín a udržateľného používania pesticídov

Počet prevádzkovateľov

Počet vykonaných úradných kontrol

Používatelia v poľnohospodárstve

 

 

Žiadatelia v rámci režimu základnej platby EÚ alebo programov rozvoja vidieka podliehajúci kontrolám krížového plnenia*

 

 

Používatelia v poľnohospodárstve nepodliehajúci kontrolám krížového plnenia*

 

 

Ostatní profesionálni používatelia

 

 

Priemyselné použitie, napr. železnice, cesty*

 

 

Prevádzkovatelia zariadení sa ošetrovanie osiva*

 

 

Dodávatelia/poskytovatelia služieb v oblasti postrekov*

 

 

Lesníctvo*

 

 

Iné než poľnohospodárske pozemky (golfové ihriská/iné verejné priestranstvá)*

 

 

Iné

 

 


8.3.

Kolónka na pripomienky*

 

 


8.4.

Prípady nedodržania pravidiel

Činnosti/opatrenia

Týkajúce sa uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na trh

Zistené počas vykonaných úradných kontrol

Celkový počet kontrolovaných prevádzkovateľov*

Počet kontrolovaných prevádzkovateľov, v prípade ktorých bolo zistené nedodržanie pravidiel*

Administratívne

Súdne

Miesta vstupu

 

 

 

 

 

Výrobcovia/formulátori

 

 

 

 

Baliarne/zariadenia na prebaľovanie/zariadenia na opätovné označovanie

 

 

 

 

Distribútori/veľkoobchodníci/maloobchodníci – profesionálne a/alebo amatérske používanie prípravkov na ochranu rastlín

 

 

 

 

Sklady/prepravcovia/logistické spoločnosti

 

 

 

 

Držiteľ autorizácie/povolenia na paralelný obchod

 

 

 

 

Iné

 

 

 

 

Týkajúce sa používania prípravkov na ochranu rastlín a udržateľného používania pesticídov

Zistené počas vykonaných úradných kontrol

Celkový počet kontrolovaných prevádzkovateľov*

Počet kontrolovaných prevádzkovateľov, v prípade ktorých bolo zistené nedodržanie pravidiel*

Administratívne

Súdne

Používatelia v poľnohospodárstve

 

 

 

 

 

Žiadatelia v rámci režimu základnej platby EÚ alebo programov rozvoja vidieka podliehajúci kontrolám krížového plnenia*

 

 

 

 

Používatelia v poľnohospodárstve nepodliehajúci kontrolám krížového plnenia*

 

 

 

 

Ostatní profesionálni používatelia

 

 

 

 

Priemyselné použitie, napr. železnice, cesty*

 

 

 

 

Prevádzkovatelia zariadení sa ošetrovanie osiva*

 

 

 

 

Dodávatelia/poskytovatelia služieb v oblasti postrekov*

 

 

 

 

Lesníctvo*

 

 

 

 

Iné než poľnohospodárske pozemky (golfové ihriská/iné verejné priestranstvá)*

 

 

 

 

Iné

 

 

 

 

Podvodné a klamlivé praktiky

 


8.5.

Kolónka na pripomienky*

 

 

*

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či kolónky alebo políčka označené hviezdičkou (*) vyplnia alebo nechajú prázdne.

9.   Ekologická poľnohospodárska výroba a označovanie produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby

9.1.

Celkový záver o dosiahnutej úrovni dodržiavania pravidiel

 

 

 

V súlade s článkom 92f nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008 (19) [vykladaným v spojení s prvou korelačnou tabuľkou v prílohe V k nariadeniu (EÚ) 2017/625] sú členské štáty povinné zabezpečiť, aby ich viacročné národné plány kontroly uvedené v článku 109 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625 zahŕňali dohľad nad kontrolami ekologickej výroby v súlade s nariadením (ES) č. 889/2008 a aby začlenili špecifické údaje o tomto dohľade (ďalej len „údaje o ekologickej výrobe“) do výročnej správy uvedenej v článku 113 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625. Údaje o ekologickej výrobe sa musia týkať oblastí uvedených v prílohe XIIIb k nariadeniu (ES) č. 889/2008. Údaje o ekologickej výrobe musia vychádzať z informácií o kontrolách, ktoré vykonávajú súkromné inšpekčné organizácie a/alebo štátne inšpekčné organizácie, a z auditov, ktoré vykonáva príslušný orgán. Údaje sa musia predkladať v súlade s príslušnými vzormi uvedenými v prílohe XIIIb a prílohe XIIIc k nariadeniu (ES) č. 889/2008.

 

9.3.

Kolónka na pripomienky*

 

*

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či kolónky alebo políčka označené hviezdičkou (*) vyplnia alebo nechajú prázdne.

10.   Používanie a prideľovanie chránených označení pôvodu, chránených zemepisných označení a zaručených tradičných špecialít.

10.1.

Celkový záver o dosiahnutej úrovni dodržiavania pravidiel

 

 


10.2.

Úradné kontroly

 

Počet vykonaných úradných kontrol

Pred uvedením na trh

 

Bežný trh

 

Elektronický obchod

 


10.3.

Kolónka na pripomienky*

 

 


10.4.

Prípady nedodržania pravidiel

Činnosti/opatrenia

 

Zistené počas vykonaných úradných kontrol

Celkový počet kontrolovaných prevádzkovateľov

Počet kontrolovaných prevádzkovateľov, v prípade ktorých bolo zistené nedodržanie pravidiel

Administratívne

Súdne

Pred uvedením na trh

 

 

 

 

 

Bežný trh

 

 

 

 

Elektronický obchod

 

 

 

 

Podvodné a klamlivé praktiky

 


10.5.

Kolónka na pripomienky*

 

 

*

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či kolónky alebo políčka označené hviezdičkou (*) vyplnia alebo nechajú prázdne.

(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013 z 12. júna 2013 o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účely a o celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti a ktorým sa zrušuje smernica Rady 92/52/EHS, smernica Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 35).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinových doplnkov (Ú. v. ES L 183, 12.7.2002, s. 51).

(3)  Smernica 2001/18/ES Európskeho Parlamentu a Rady z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS (Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív (Ú. v. EÚ L 35, 8.2.2005, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES zo 7. mája 2002 o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá (Ú. v. ES L 140, 30.5.2002, s. 10).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 z 13. júla 2009 o uvádzaní krmív na trh a ich používaní, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 a ktorým sa zrušujú smernica Rady 79/373/EHS, smernica Komisie 80/511/EHS, smernice Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutie Komisie 2004/217/ES (Ú. v. EÚ L 229, 1.9.2009, s. 1).

(8)  Smernica Rady 90/167/EHS z 26. marca 1990, ktorou sa stanovujú podmienky na prípravu, uvádzanie na trh a používanie liečivých krmív v Spoločenstve (Ú. v. ES L 92, 7.4.1990, s. 42).

(9)  Nariadenie Rady (ES) č. 1255/97 z 25. júna 1997 o kritériách Spoločenstva na kontrolné miesta a ktorým sa mení plán prepravy uvedený v prílohe smernice 91/628/EHS (Ú. v. ES L 174, 2.7.1997, s. 1).

(10)  Smernica Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v prílohe A oddiele I smernice 90/425/EHS, a na ich dovoz do Spoločenstva (Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1).

(12)  Smernica Rady 98/58/ES z 20. júla 1998 o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely (Ú. v. ES L 221, 8.8.1998, s. 23).

(13)  Smernica Rady 2008/120/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu ošípaných (Ú. v. EÚ L 47, 18.2.2009, s. 5).

(14)  Smernica Rady 1999/74/ES z 19. júla 1999 ustanovujúca minimálne normy na ochranu nosníc (Ú. v. ES L 203, 3.8.1999, s. 53).

(15)  Smernica Rady 2007/43/ES z 28. júna 2007, ktorou sa stanovujú minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa (Ú. v. EÚ L 182, 12.7.2007, s. 19).

(16)  Smernica Rady 2008/119/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu teliat (Ú. v. EÚ L 10, 15.1.2009, s. 7).

(17)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 (Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2005, s. 1).

(18)  Nariadenie Rady (ES) č. 1099/2009 z 24. septembra 2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania (Ú. v. EÚ L 303, 18.11.2009, s. 1).

(19)  Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (Ú. v. EÚ L 250, 18.9.2008, s. 1).


Top