Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0711

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/711 zo 17. apríla 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o zdroje na osobitné pridelené prostriedky na Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí

PE/66/2019/REV/1

OJ L 123, 10.5.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/711/oj

10.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 123/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/711

zo 17. apríla 2019,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o zdroje na osobitné pridelené prostriedky na Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 177,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (3) sa stanovujú spoločné a všeobecné pravidlá uplatniteľné na európske štrukturálne a investičné fondy.

(2)

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019 (4) sa zmenila celková výška zdrojov na Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, a to zvýšením viazaných rozpočtových prostriedkov na osobitné pridelené prostriedky na Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí v roku 2019 o 116,7 milióna EUR v bežných cenách, a teda zvýšením celkovej sumy viazaných rozpočtových prostriedkov na osobitné pridelené prostriedky na Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí na celé programové obdobie na 4 527 882 072 EUR v bežných cenách.

(3)

V roku 2019 sú dodatočné zdroje vo výške 99 573 877 EUR v cenách z roku 2011 financované z celkovej rezervy na záväzky v rámci rezervy viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020.

(4)

Je vhodné stanoviť osobitné opatrenia na uľahčenie vykonávania Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, a to vzhľadom na pokročilé štádium vykonávania operačných programov na programové obdobie 2014 – 2020.

(5)

Vzhľadom na naliehavú potrebu zmeniť programy, ktoré podporujú Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, s cieľom zohľadniť dodatočné zdroje na osobitné pridelené prostriedky na Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí do konca roka 2019, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(6)

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 sa mení takto:

1.

V článku 91 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Zdroje na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť, ktoré sú k dispozícii pre rozpočtový záväzok na obdobie rokov 2014 – 2020, predstavujú 330 081 919 243 EUR v cenách z roku 2011 v súlade s ročným rozdelením stanoveným v prílohe VI, z čoho 325 938 694 233 EUR prestavuje celkové zdroje pridelené EFRR, ESF a Kohéznemu fondu a 4 143 225 010 EUR predstavuje osobitné pridelené prostriedky na Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Na účely programovania a následného zahrnutia do rozpočtu Únie sa výška zdrojov na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť zaznamenáva s 2 % ročnou sadzbou.“

2.

V článku 92 sa odsek 5 nahrádza takto:

„5.   Zdroje na Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí tvoria 4 143 225 010 EUR z osobitných pridelených prostriedkov na Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, z ktorých 99 573 877 EUR predstavuje dodatočné zdroje na rok 2019. Uvedené zdroje dopĺňajú cielené investície z ESF v súlade s článkom 22 nariadenia o ESF.

Členské štáty, ktoré využívajú dodatočné zdroje na osobitné pridelené prostriedky na Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí na rok 2019, ako sa uvádza v prvom pododseku, môžu požiadať o presun až 50 % dodatočných zdrojov na osobitné pridelené prostriedky na Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí do ESF, aby tak predstavovali zodpovedajúce cielené investície z ESF, ako sa vyžaduje v článku 22 nariadenia o ESF. Takýto presun sa vykoná do príslušných kategórií regiónov zodpovedajúcich kategorizácii regiónov oprávnených na zvýšenie osobitných pridelených prostriedkov na Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Členské štáty požiadajú o presun v rámci žiadosti o zmenu programu v súlade s článkom 30 ods. 1 tohto nariadenia. Zdroje pridelené na minulé roky sa nesmú presunúť.

Druhý pododsek tohto odseku sa uplatňuje na akékoľvek dodatočné zdroje na osobitné pridelené prostriedky na Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ktorými sa zdroje zvyšujú na sumu prevyšujúcu 4 043 651 133 EUR.“

3.

Príloha VI sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 17. apríla 2019

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

G. CIAMBA


(1)  Stanovisko z 22. marca 2019 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 27. marca 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 9. apríla 2019.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

(4)  Ú. v. EÚ L 67, 7.3.2019, s. 1.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA VI

ROČNÉ ROZDELENIE VIAZANÝCH ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV NA ROKY 2014 – 2020

Upravený ročný profil (vrátane dodatočných prostriedkov na Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

v EUR, ceny z roku 2011

34 108 069 924

55 725 174 682

46 044 910 736

48 027 317 164

48 341 984 652

48 811 933 191

49 022 528 894

330 081 919 243


Top