EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0530

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/530 z 27. marca 2019, ktorým sa určujú referenčné laboratóriá Európskej únie pre škodce rastlín so zameraním na hmyz, roztoče, háďatká, baktérie, huby a riasovky, vírusy, viroidy a fytoplazmy

C/2019/2268

OJ L 88, 29.3.2019, p. 19–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/530/oj

29.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 88/19


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/530

z 27. marca 2019,

ktorým sa určujú referenčné laboratóriá Európskej únie pre škodce rastlín so zameraním na hmyz, roztoče, háďatká, baktérie, huby a riasovky, vírusy, viroidy a fytoplazmy

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (1), a najmä na jeho článok 93 ods. 1,

keďže:

(1)

Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2018/631 (2) sa zaviedli referenčné laboratóriá Európskej únie (RLEÚ) pre škodce rastlín so zameraním na hmyz, roztoče, háďatká, baktérie, huby a riasovky, vírusy, viroidy a fytoplazmy.

(2)

Po zriadení uvedených RLEÚ uskutočnila Komisia verejné výberové konanie na určenie RLEÚ pre škodce rastlín so zameraním na hmyz, roztoče, háďatká, baktérie, huby a riasovky, vírusy, viroidy a fytoplazmy.

(3)

Konzorcium pod vedením French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety (ANSES), ktorého súčasťou je aj Austrian Agency for Health and Food Safety (AGES), sa prihlásilo do výberového konania na určenie za RLEÚ pre škodce rastlín so zameraním na hmyz a roztoče.

(4)

Konzorcium pod vedením French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety (ANSES), ktorého súčasťou je aj Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO, Belgicko), sa prihlásilo do výberového konania na určenie za RLEÚ pre škodce rastlín so zameraním na háďatká.

(5)

Konzorcium pod vedením Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority-National Reference Centre Plant Health (NVWA-NRC), ktorého súčasťou je aj Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO, Belgicko), Research Centre for Plant Protection and Certification [CREA-DC (DIALAB), Taliansko] a National Institute of Biology (NIB, Slovinsko), sa prihlásilo do výberového konania na určenie za RLEÚ pre škodce rastlín so zameraním na baktérie.

(6)

Agentúra French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety (ANSES) sa prihlásila do výberového konania na určenie za RLEÚ pre škodce rastlín so zameraním na huby a riasovky.

(7)

Konzorcium pod vedením Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority-National Reference Centre Plant Health (NVWA-NRC), ktorého súčasťou je aj Research Centre for Plant Protection and Certification [CREA-DC (DIALAB), Taliansko] a National Institute of Biology (NIB, Slovinsko), sa prihlásilo do výberového konania na určenie za RLEÚ pre škodce rastlín so zameraním na vírusy, viroidy a fytoplazmy.

(8)

Hodnotiaca a výberová komisia vymenovaná na účely tohto výberového konania dospela k záveru, že všetky uvedené konzorciá a laboratóriá spĺňajú požiadavky stanovené v článku 93 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/625 a môžu byť poverené plnením úloh stanovených v článku 94 uvedeného nariadenia.

(9)

Uvedené štyri konzorciá a laboratórium by preto mali byť určené za RLEÚ pre príslušné škodce rastlín so zameraním na hmyz, roztoče, háďatká, baktérie, huby a riasovky, vírusy, viroidy a fytoplazmy. Ich pracovné programy by sa mali vypracovať v súlade s cieľmi a prioritami príslušných pracovných programov, ktoré prijala Komisia v súlade s článkom 36 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 (3).

(10)

S cieľom zabezpečiť zachovanie primeranej úrovne metód analýzy, testov alebo diagnostiky, ako aj vypracovania validovaných metód a koordinovanej pomoci úradným laboratóriám a v súlade s článkom 93 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/625 by sa mali určené RLEÚ pravidelne preskúmavať,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Referenčné laboratórium Európskej únie pre škodce rastlín so zameraním na hmyz a roztoče

Za referenčné laboratórium Európskej únie pre škodce rastlín so zameraním na hmyz a roztoče sa určuje toto konzorcium zodpovedné za podporu horizontálnych činností Komisie a členských štátov v oblasti zdravia rastlín:

 

konzorcium pod vedením French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety (ANSES, Plant Health Laboratory, Entomology and Invasive Plants Unit, 755 avenue du campus Agropolis, CS 30016, 34988 Montferrier-sur-Lez cedex, Francúzsko),

ktorého súčasťou je aj:

Austrian Agency for Health and Food Safety (AGES, Institute for Sustainable Plant Production, Spargelfeldstraße 191, 1220 Viedeň, Rakúsko).

Článok 2

Referenčné laboratórium Európskej únie pre škodce rastlín so zameraním na háďatká

Za referenčné laboratórium Európskej únie pre škodce rastlín so zameraním na háďatká sa určuje toto konzorcium zodpovedné za podporu horizontálnych činností Komisie a členských štátov v oblasti zdravia rastlín:

 

konzorcium pod vedením French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety (ANSES, Plant Health Laboratory, Nematology Unit, Domaine de la Motte au Vicomte – BP 35327, 35653 Le Rheu, Francúzsko),

ktorého súčasťou je aj:

Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO, Plant Sciences, Nematology group, Burg. Van Gansberghelaan 96, 9820 Merelbeke, Belgicko).

Článok 3

Referenčné laboratórium Európskej únie pre škodce rastlín so zameraním na baktérie

Za referenčné laboratórium Európskej únie pre škodce rastlín so zameraním na baktérie sa určuje toto konzorcium zodpovedné za podporu horizontálnych činností Komisie a členských štátov v oblasti zdravia rastlín:

konzorcium pod vedením Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority-National Reference Centre Plant Health (NVWA-NRC, Bacteriology group, Geertjesweg, 15, 6706 EA Wageningen, Holandsko),

 

ktorého súčasťou sú aj:

Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO, Plant Sciences, Bacteriology group, Burg. Van Gansberghelaan 96, 9820 Merelbeke, Belgicko),

Research Centre for Plant Protection and Certification [CREA-DC (DIALAB), Laboratory of Phytopathology, Bacteriology group, via Carlo Giuseppe Bertero 22, 00156 Rím, Taliansko],

National Institute of Biology (NIB, Department of Biotechnology and Systems Biology, Bacteriology and Metrology Unit, Laboratory for diagnostics of bacteria, Večna pot 111, Ľubľana, Slovinsko).

Článok 4

Referenčné laboratórium Európskej únie pre škodce rastlín so zameraním na huby a riasovky

Za referenčné laboratórium Európskej únie pre škodce rastlín so zameraním na huby a riasovky sa určuje toto laboratórium zodpovedné za podporu horizontálnych činností Komisie a členských štátov v oblasti zdravia rastlín:

 

French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety (ANSES, Plant Health Laboratory, Mycology Unit, Domaine de Pixérécourt, CS 400009, 54220 Malzéville, Francúzsko).

Článok 5

Referenčné laboratórium Európskej únie pre škodce rastlín so zameraním na vírusy, viroidy a fytoplazmy

Za referenčné laboratórium Európskej únie pre škodce rastlín so zameraním na vírusy, viroidy a fytoplazmy sa určuje toto konzorcium zodpovedné za podporu horizontálnych činností Komisie a členských štátov v oblasti zdravia rastlín:

konzorcium pod vedením Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority-National Reference Centre Plant Health (NVWA-NRC, Virology group, Geertjesweg, 15, 6706 EA Wageningen, Holandsko),

 

ktorého súčasťou sú aj:

Research Centre for Plant Protection and Certification [CREA-DC (DIALAB), Laboratory of Phytopathology, Virology group, via Carlo Giuseppe Bertero 22, 00156 Rím, Taliansko],

National Institute of Biology (NIB, Department of Biotechnology and Systems Biology, Microbiology Unit, Laboratory for diagnostics of viruses, viroids and phytoplasmas, Večna pot 111, Ľubľana, Slovinsko).

Článok 6

Preskúmanie určenia

Určenie za referenčné laboratóriá Európskej únie sa pravidelne preskúmava.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. marca 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/631 zo 7. februára 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 zriadením referenčných laboratórií Európskej únie pre škodce rastlín (Ú. v. EÚ L 105, 25.4.2018, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu a ktorým sa menia smernice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a zrušujú rozhodnutia Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 1).


Top