EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0495

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/495 z 25. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1316/2013 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie (Text s významom pre EHP)

PE/22/2019/REV/1

OJ L 85I , 27.3.2019, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/495/oj

27.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 85/16


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/495

z 25. marca 2019,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1316/2013 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 172,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

Spojené kráľovstvo predložilo 29. marca 2017 oznámenie o svojom zámere vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. Zmluvy sa prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení alebo v prípade, ak sa tak nestane, dva roky po uvedenom oznámení, a to od 30. marca 2019, pokiaľ Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty.

(2)

Nástroj na prepájanie Európy, ktorý je kľúčovým nástrojom Únie určeným na financovanie, bol zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 (4). Cieľom Nástroja na prepájanie Európy je umožniť, aby sa cezhraničné projekty spoločného záujmu vypracúvali a realizovali v rámci politiky transeurópskych sietí v sektoroch dopravy, telekomunikácií a energetiky s cieľom zlepšiť fungovanie vnútorného trhu a zvýšiť konkurencieschopnosť, ako aj prispieť k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a k cieľom udržateľného rozvoja.

(3)

V časti I prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1316/2013 sa stanovuje zoznam deviatich koridorov základnej siete. Uvedené koridory predstavujú nástroj na uľahčenie koordinovaného zavádzania základnej siete. Mali by prispievať k súdržnosti základnej siete prostredníctvom lepšej územnej spolupráce, napĺňať širšie ciele dopravnej politiky a uľahčovať interoperabilitu, modálnu integráciu a multimodálne operácie.

(4)

Spojené kráľovstvo je súčasťou koridoru základnej siete Severné more – Stredomorie, ktorý zahŕňa prepojenia medzi Belfastom, Dublinom a Corkom na ostrove Írsko a prepojenia vo Veľkej Británii z Glasgowa a Edinburghu na severe s mestami Folkestone a Dover na juhu. Úseky a uzly Spojeného kráľovstva sú uvedené v tabuľke s názvom „Predbežne identifikované úseky vrátane projektov“ pre koridory základnej siete uvedené v bode 2 časti I prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1316/2013.

(5)

Vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie sa časti smerovania koridoru základnej siete Severné more – Stredomorie, ktoré súvisia so Spojeným kráľovstvom, a úseky a uzly Spojeného kráľovstva uvedené v tabuľke predbežne identifikovaných úsekov vrátane projektov stanú zastaranými a odo dňa nasledujúceho po dni, ku ktorému sa nariadenie (EÚ) č. 1316/2013 prestane uplatňovať na Spojené kráľovstvo, už nebudú mať právne účinky.

(6)

Pre Írsko sú námorné spojenia kľúčovým prostriedkom na zabezpečenie jeho priameho prepojenia s kontinentálnou Európou, najmä vzhľadom na neistý vývoj obchodných tokov, ktoré prechádzajú cez „pozemný most“ Spojeného kráľovstva.

(7)

S cieľom zabrániť situácii, v ktorej je koridor základnej siete Severné more – Stredomorie rozdelený na dve oddelené a neprepojené časti, a zabezpečiť prepojenie Írska s kontinentálnou Európou, koridor základnej siete Severné more –Stredomorie by mal zahŕňať nové námorné spojenia medzi prístavmi Írska a prístavmi Belgicka, Francúzska a Holandska, ktoré sú súčasťou uvedeného koridoru. Okrem toho by sa spojením medzi koridorom Severné more – Stredomorie a atlantickým koridorom cez Le Havre, ktorý je súčasťou atlantického koridoru, mala zabezpečiť lepšia prepojenosť a integrácia vnútorného trhu.

(8)

Je dôležité, aby sa strednodobé dôsledky vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie pre spojenia a dopravné toky, najmä prípadný presun dopravných tokov, zohľadnili pri navrhovaní nástroja, ktorým sa nahradí Nástroj na prepájanie Európy, a pri hodnotení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 (5). Komisia by preto mala do roku 2021 vykonať včasné preskúmanie nariadenia (EÚ) č. 1315/2013, aby zohľadnila prípadné zmeny toku tovaru po tom, čo Spojené kráľovstvo vystúpi z Únie.

(9)

Zabezpečenie prepojenia medzi Írskom a ostatnými členskými štátmi v rámci koridoru základnej siete Severné more – Stredomorie a obmedzenej časti atlantického koridoru má zásadný význam pre prebiehajúce a budúce investície do infraštruktúry a pre zabezpečenie právnej zrozumiteľnosti a istoty na účely plánovania infraštruktúry. Rozvoj príslušnej infraštruktúry je nevyhnutný na zachovanie a podporu existujúcich a budúcich obchodných tokov medzi Írskom a kontinentálnou Európou.

(10)

Investície do zariadení a infraštruktúry na účely bezpečnosti a kontroly na vonkajších hraniciach by mali byť prioritou poslednej fázy realizácie súčasného programového obdobia Nástroja na prepájanie Európy.

(11)

V záujme riešenia uvedených potrieb by Komisia mala navrhnúť nový ročný pracovný program.

(12)

Počas preskúmania viacročného pracovného programu, s cieľom prispôsobiť ho vystúpeniu Spojeného kráľovstva z Únie, by sa mali zohľadniť najmä opatrenia zamerané na posilnenie dopravnej infraštruktúry na účely bezpečnosti a kontrol na vonkajších hraniciach.

(13)

Toto nariadenie by z dôvodu naliehavosti malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a malo by sa uplatňovať odo dňa nasledujúceho po dni, ku ktorému sa nariadenie (EÚ) č. 1316/2013 prestane uplatňovať na Spojené kráľovstvo,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 1316/2013 sa mení takto:

1.

V článku 7 sa v odseku 2 dopĺňa toto písmeno:

„m)

opatrenia na prispôsobenie dopravnej infraštruktúry na účely bezpečnosti a kontrol na vonkajších hraniciach.“

2.

Článok 17 sa mení takto:

a)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Komisia preskúma viacročné pracovné programy aspoň v polovici trvania. V sektore dopravy preskúma viacročný pracovný program s cieľom upraviť ho vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie. Komisia v prípade potreby prijme vykonávacie akty, ktorými upraví viacročný pracovný program. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 25 ods. 2.“

b)

Vkladá sa tento odsek:

„5a.   V sektore dopravy sú opatrenia uvedené v článku 7 ods. 2 písm. m) prioritou ročného pracovného programu prijatého 28. marca 2019 alebo po tomto dátume.“

3.

Príloha I sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa odo dňa nasledujúceho po dni, ku ktorému sa nariadenie (EÚ) č. 1316/2013 prestane uplatňovať na Spojené kráľovstvo.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 25. marca 2019

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

G. CIAMBA


(1)  Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 301.

(2)  Ú. v. EÚ C 461, 21.12.2018, s. 173.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 19. marca 2019.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 1).


PRÍLOHA

Zmena prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1316/2013

V bode 2 časti I prílohy I („Koridory základnej siete“) sa v oddiele „Koridor Severné more – Stredomorie“ pododdiele „Smerovanie“ za riadok „Belfast – Baile Átha Cliath/Dublin – Corcaigh/Cork“ vkladá tento riadok:

„Shannon Foynes/Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Le Havre/Calais/Dunkerque/Zeebrugge/Terneuzen/Gent/Antwerpen/Rotterdam/Amsterdam“.


Top