EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0473

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/473 z 19. marca 2019 o Európskej agentúre pre kontrolu rybárstva (kodifikované znenie)

PE/79/2018/REV/1

OJ L 83, 25.3.2019, p. 18–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/473/oj

25.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 83/18


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/473

z 19. marca 2019

o Európskej agentúre pre kontrolu rybárstva

(kodifikované znenie)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 (3) bolo opakovane (4) podstatným spôsobom zmenené. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa toto nariadenie malo kodifikovať.

(2)

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 (5) vyžaduje od členských štátov, aby zabezpečili účinnú kontrolu, inšpekciu a vykonávanie pravidiel spoločnej rybárskej politiky a aby na tieto účely spolupracovali medzi sebou a s tretími krajinami.

(3)

Na splnenie týchto záväzkov je nevyhnutné, aby členské štáty koordinovali svoje kontrolné a inšpekčné činnosti na svojej pevnine, vo vodách Únie a v medzinárodných vodách v súlade s medzinárodným právom, a najmä so záväzkami Únie v rámci regionálnych organizácií pre rybolov a podľa dohôd s tretími krajinami.

(4)

Žiadny inšpekčný program nemôže využívať finančné prostriedky účinne bez ustanovenia inšpekcií na pevnine. Z toho dôvodu by mala byť pevnina súčasťou plánov spoločného nasadenia.

(5)

Takáto spolupráca prostredníctvom prevádzkovej koordinácie kontrolných a inšpekčných činností by mala prispieť k udržateľnému využívaniu živých vodných zdrojov, ako aj zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých v oblasti rybného hospodárstva, ktorí sú do tohto využívania zapojení, a tým obmedziť prípady narušenia hospodárskej súťaže.

(6)

Účinná kontrola a inšpekcia rybárstva sa považujú za nevyhnutné na boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu.

(7)

Bez toho, aby boli dotknuté záväzky členských štátov na základe nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, je potrebné, aby technický a správny orgán Únie organizoval medzi členskými štátmi spoluprácu a koordináciu v oblasti kontroly a inšpekcie rybárstva.

(8)

Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (ďalej len „agentúra“) by mala byť schopná podporovať jednotné vykonávanie systému kontroly spoločnej rybárskej politiky, zabezpečiť organizáciu operačnej spolupráce, poskytovať pomoc členským štátom a zriaďovať núdzovú jednotku, keď sa zistí závažné riziko pre spoločnú rybársku politiku. Mala by byť tiež schopná obstarávať si zariadenie potrebné na vykonávanie plánov spoločného nasadenia a spolupracovať pri vykonávaní integrovanej námornej politiky EÚ.

(9)

Je potrebné, aby agentúra na požiadanie Komisie bola schopná pomáhať Únii a členským štátom pri ich vzťahoch s tretími krajinami alebo regionálnymi organizáciami pre rybolov alebo nimi obidvomi a spolupracovať s ich príslušnými orgánmi v rámci medzinárodných záväzkov Únie.

(10)

Navyše je potrebné pracovať na účinnom uplatňovaní inšpekčných postupov Únie. Agentúra by sa časom mohla stať referenčným zdrojom vedeckej a technickej pomoci pre rybársku kontrolu a inšpekciu.

(11)

S cieľom splniť ciele spoločnej rybárskej politiky, čiže zabezpečiť udržateľné využívanie živých vodných zdrojov v kontexte udržateľného rozvoja, Únia prijíma opatrenia týkajúce sa ochrany, riadenia a využívania živých vodných zdrojov.

(12)

Na zabezpečenie riadneho vykonávania takýchto opatrení musia členské štáty nasadiť primerané prostriedky kontroly a presadzovania. Na zvýšenie účinnosti a efektívnosti tejto kontroly a presadzovania je vhodné, aby Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 47 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a v zhode s dotknutými členskými štátmi prijala osobitné programy kontroly a inšpekcie.

(13)

Koordinácia operačnej spolupráce medzi členskými štátmi zo strany agentúry by sa mala vykonávať na základe plánov spoločného nasadenia, ktorými sa organizuje využitie dostupných prostriedkov kontroly a inšpekcie dotknutých členských štátov, aby sa vykonávali programy kontroly a inšpekcie. Rybárske kontrolné a inšpekčné činnosti, vykonávané členskými štátmi, by mali prebiehať v súlade so spoločnými kritériami, prioritami, vzťažnými hodnotami a postupmi kontrolných a inšpekčných činností na základe týchto programov.

(14)

Prijatie programu kontroly a inšpekcie ukladá členským štátom povinnosť účinným spôsobom zabezpečiť zdroje potrebné na vykonanie programu. Členské štáty musia bezodkladne oznámiť agentúre prostriedky kontroly a inšpekcie, ktorými chcú akýkoľvek takýto program vykonať. Plány spoločného nasadenia by nemali ukladať žiadne ďalšie povinnosti z hľadiska kontroly, inšpekcie a presadzovania alebo vo vzťahu k poskytovaniu zdrojov potrebných v tejto súvislosti.

(15)

Agentúra by mala plán spoločného nasadenia pripraviť iba v prípade, keď je to stanovené v pracovnom programe.

(16)

Pracovný program by mala prijať správna rada, čím sa zaručuje dosiahnutie dostatočného konsenzu okrem iného aj o prideľovaní zdrojov, ktorými disponuje agentúra, na úlohy, ktoré agentúre stanovuje pracovný program, a to na základe informácií, ktoré majú poskytnúť členské štáty.

(17)

Kľúčovou úlohou výkonného riaditeľa by malo byť zabezpečiť po porade s členmi rady a členskými štátmi, aby členské štáty poskytovali agentúre dostatok zdrojov na plnenie cieľov stanovených v pracovnom programe na každý rok.

(18)

Výkonný riaditeľ by mal najmä pripravovať podrobné plány nasadenia s využitím zdrojov, ktoré nahlásia členské štáty, na plnenie jednotlivých programov kontroly a inšpekcie, pričom dodrží pravidlá a ciele stanovené v osobitnom programe kontroly a inšpekcie, na ktorom sa daný plán spoločného nasadenia zakladá, ako aj iné príslušné pravidlá, ako napríklad pravidlá súvisiace s inšpektormi Únie.

(19)

V tejto súvislosti je potrebné, aby výkonný riaditeľ organizoval časový rozvrh takým spôsobom, aby členské štáty mali dostatok času na vypracovanie svojich pripomienok, pričom by vychádzal z ich prevádzkových znalostí a pridŕžal sa pracovného plánu agentúry a lehôt stanovených v tomto nariadení. Je nevyhnutné, aby výkonný riaditeľ zohľadnil záujem dotknutých členských štátov o oblasti rybárstva, na ktoré sa vzťahujú jednotlivé plány. Na zabezpečenie účinnej a včasnej koordinácie spoločných kontrolných a inšpekčných činností je potrebné stanoviť postup, ktorý umožní rozhodnúť o prijatí plánov v prípade, že dotknuté členské štáty nemôžu dosiahnuť dohodu.

(20)

Postup pre vypracúvanie a prijímanie plánov spoločného nasadenia mimo vôd Únie by mal byť podobný ako postup pre vody Únie. Základom týchto plánov spoločného nasadenia by mal byť medzinárodný program kontroly a inšpekcie, ktorým sa vykonávajú medzinárodné záväzky Únie v oblasti kontroly a inšpekcie.

(21)

Na vykonávanie plánov spoločného nasadenia by mali dotknuté členské štáty združovať a nasadzovať prostriedky kontroly a inšpekcie, ktoré na tieto plány vyhradili. Agentúra by mala posúdiť, či sú dostupné prostriedky kontroly a inšpekcie postačujúce, a v prípade potreby informovať dotknuté členské štáty a Komisiu o tom, že prostriedky nie sú postačujúce na vykonanie úloh požadovaných podľa programu kontroly a inšpekcie.

(22)

Zatiaľ čo by členské štáty mali rešpektovať svoje povinnosti súvisiace s inšpekciou a kontrolou najmä podľa osobitného programu kontroly a inšpekcie prijatého podľa nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, agentúra by nemala mať právomoc udeľovať ďalšie záväzky prostredníctvom plánov spoločného nasadenia ani ukladať členským štátom sankcie.

(23)

Agentúra by mala pravidelne preskúmavať účinnosť plánov spoločného nasadenia.

(24)

Je vhodné ustanoviť možnosť prijatia osobitných vykonávacích predpisov na prijímanie a schvaľovanie plánov spoločného nasadenia. Táto možnosť môže byť užitočná po tom, ako začne agentúra pôsobiť, a výkonný riaditeľ sa bude domnievať, že tieto predpisy by mali byť stanovené v práve Únie.

(25)

Agentúra by mala byť oprávnená poskytovať na požiadanie zmluvné služby súvisiace s prostriedkami kontroly a inšpekcie, ktoré majú dotknuté členské štáty použiť na spoločné nasadenie.

(26)

Na účely plnenia úloh agentúry by si mali Komisia, členské štáty a agentúra vymieňať dôležité informácie o kontrole a inšpekcii prostredníctvom informačnej siete.

(27)

Postavenie a štruktúra agentúry by mali zodpovedať objektívnemu charakteru výsledkov, ktoré má dosahovať, a umožňovať jej vykonávať svoje funkcie v úzkej spolupráci s členskými štátmi a Komisiou. Agentúre by mala byť preto priznaná právna, finančná a správna autonómia, pričom by mali byť zároveň zachované úzke kontakty s inštitúciami Únie a s členskými štátmi. Na to je nevyhnutné a vhodné, aby bola agentúra orgánom Únie, ktorý má právnu subjektivitu a vykonáva právomoci, ktoré jej udeľuje toto nariadenie.

(28)

Pokiaľ ide o zmluvnú zodpovednosť agentúry, ktorá sa riadi právom uplatňovaným na zmluvy uzavreté agentúrou, by mal byť príslušný Súdny dvor Európskej únie na základe akejkoľvek rozhodcovskej doložky, ktorú zmluva obsahuje. Súdny dvor by mal byť tiež príslušný rozhodovať v sporoch súvisiacich s náhradou akejkoľvek škody vzniknutej z mimozmluvnej zodpovednosti agentúry v súlade so všeobecnými princípmi spoločnými pre právne poriadky členských štátov.

(29)

Komisia a členské štáty by mali byť zastúpené v správnej rade, ktorá je poverená zabezpečením správneho a účinného fungovania agentúry.

(30)

Vzhľadom na to, že agentúra musí plniť záväzky Únie a na požiadanie Komisie spolupracovať s tretími krajinami a regionálnymi organizáciami pre rybolov v rámci medzinárodných záväzkov Únie, je vhodné, aby sa predseda správnej rady volil spomedzi zástupcov Komisie.

(31)

Pravidlá hlasovania v správnej rade by mali zohľadňovať záujem členských štátov a Komisie o účinnú prevádzku agentúry.

(32)

Mal by sa zriadiť poradný výbor s cieľom radiť výkonnému riaditeľovi a zabezpečiť úzku spoluprácu so zainteresovanými stranami.

(33)

Je vhodné ustanoviť účasť zástupcu poradného výboru na rokovaniach správnej rady bez hlasovacích práv.

(34)

Je nevyhnutné ustanoviť menovanie a odvolanie výkonného riaditeľa agentúry, ako aj pravidlá výkonu jeho funkcie.

(35)

Na podporu transparentného fungovania agentúry by sa na ňu malo bez obmedzenia uplatňovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (6).

(36)

V záujme ochrany súkromia jednotlivcov by sa na toto nariadenie malo vzťahovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (7).

(37)

Na zaručenie funkčnej autonómie a nezávislosti agentúry by sa jej mal prideliť autonómny rozpočet, ktorého príjem pochádza z príspevku Únie, ako aj z platieb za zmluvné služby, ktoré poskytuje agentúra. Pokiaľ ide o príspevok Únie a akékoľvek ďalšie dotácie započítateľné do všeobecného rozpočtu Európskej únie, mal by sa uplatňovať rozpočtový postup Únie. Audit účtovnej závierky by mal vykonávať Dvor audítorov.

(38)

V záujme boja proti podvodom, korupcii a iným nezákonným činnostiam by sa mali na agentúru, ktorá by mala pristúpiť k Medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Komisiou Európskych spoločenstiev o vnútorných vyšetrovaniach Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) (8), bez obmedzenia vzťahovať ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (9).

(39)

Opatrenia potrebné na vykonanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (10),

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

CIEĽ A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Cieľ

Týmto nariadením sa ustanovuje Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (ďalej len „agentúra“), ktorej cieľom je organizovať prevádzkovú koordináciu rybárskych kontrolných a inšpekčných činností členských štátov a pomáhať im pri spolupráci zameranej na dosahovanie súladu so spoločnou rybárskou politikou, aby sa zabezpečilo jej účinné a jednotné uplatňovanie.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„kontrola a inšpekcia“ sú akékoľvek opatrenia prijaté členskými štátmi najmä podľa článkov 5, 11, 71, 91 a 117 a hlavy VII nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 (11) na účely kontroly a inšpekcie rybolovných činností v rámci rozsahu pôsobnosti spoločnej rybárskej politiky vrátane dozorných a monitorovacích činností, ako sú satelitné monitorovacie systémy plavidiel a systémy pozorovateľov;

b)

„prostriedky kontroly a inšpekcie“ sú dozorné plavidlá, lietadlá, vozidlá a iné materiálne zdroje, ako aj inšpektori, pozorovatelia a iné ľudské zdroje, ktoré využívajú členské štáty na kontrolu a inšpekciu;

c)

„plán spoločného nasadenia“ je plán, ktorý stanovuje prevádzkové dojednania pre nasadenie dostupných prostriedkov kontroly a inšpekcie;

d)

„medzinárodný program kontroly a inšpekcie“ je program, ktorý stanovuje ciele, spoločné priority a postupy pre kontrolné a inšpekčné činnosti na účely vykonania medzinárodných záväzkov Únie súvisiacich s kontrolou a inšpekciou;

e)

„osobitný program kontroly a inšpekcie“ je program, ktorý stanovuje ciele, spoločné priority a postupy pre kontrolné a inšpekčné činnosti zriadené v súlade s článkom 95 nariadenia (ES) č. 1224/2009;

f)

„rybárstvo“ sú rybolovné činnosti v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 28 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

g)

„inšpektori Únie“ sú inšpektori zaradení do zoznamu uvedeného v článku 79 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

KAPITOLA II

POSLANIE A ÚLOHY AGENTÚRY

Článok 3

Poslanie

Poslaním agentúry je:

a)

koordinovať kontrolu a inšpekciu zo strany členských štátov, ktorá súvisí so záväzkami Únie v oblasti kontroly a inšpekcie;

b)

koordinovať nasadzovanie vnútroštátnych prostriedkov kontroly a inšpekcie, ktoré združujú dotknuté členské štáty v súlade s týmto nariadením;

c)

pomáhať členským štátom pri oznamovaní informácií o rybolovných činnostiach a kontrolných a inšpekčných činnostiach Komisii a tretím stranám;

d)

v rozsahu svojich právomocí pomáhať členským štátom plniť ich úlohy a záväzky podľa pravidiel spoločnej rybárskej politiky;

e)

pomáhať členským štátom a Komisii pri harmonizovanom uplatňovaní spoločnej rybárskej politiky v Únii;

f)

prispievať k práci členských štátov a Komisie v oblasti výskumu a rozvoja kontrolných a inšpekčných techník;

g)

prispievať ku koordinácii odbornej prípravy inšpektorov a výmeny skúseností medzi členskými štátmi;

h)

koordinovať činnosti boja proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu (ďalej len „NNN rybolov“) v súlade s pravidlami Únie;

i)

pomáhať pri jednotnom vykonávaní systému kontroly spoločnej rybárskej politiky okrem iného predovšetkým pri:

organizácii prevádzkovej koordinácie kontrolných činností členských štátov na vykonávanie osobitných programov kontroly a inšpekcie, kontrolných programov týkajúcich sa NNN rybolovu a medzinárodných programov kontroly a inšpekcie,

inšpekciách s cieľom plniť úlohy agentúry v súlade s článkom 19;

j)

spolupracovať s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž zriadenou nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 (12), a Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou zriadenou nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 (13), pričom každá koná v rámci svojho mandátu, s cieľom podporiť vnútroštátne orgány vykonávajúce funkcie pobrežnej stráže, ktoré sú stanovené v článku 8 tohto nariadenia, tak, že im poskytuje služby, informácie, vybavenie a odbornú prípravu a zároveň koordinuje viacúčelové operácie.

Článok 4

Úlohy súvisiace s medzinárodnými záväzkami Únie v oblasti kontroly a inšpekcie

1.   Agentúra na požiadanie Komisie:

a)

pomáha Únii a členským štátom v ich vzťahoch s tretími krajinami a regionálnymi medzinárodnými organizáciami pre rybolov, ktorých je Únia členom;

b)

spolupracuje s príslušnými orgánmi regionálnych medzinárodných organizácií pre rybolov v súvislosti so záväzkami Únie v oblasti kontroly a inšpekcie v rámci pracovných dojednaní uzavretých s týmito organizáciami.

2.   Agentúra môže na požiadanie Komisie spolupracovať s príslušnými orgánmi tretích krajín v záležitostiach súvisiacich s kontrolou a inšpekciou v rámci dohôd uzavretých medzi Úniou a takýmito tretími krajinami.

3.   Agentúra môže v rozsahu svojich právomocí vykonávať v mene členských štátov úlohy podľa medzinárodných dohôd o rybolove, ktorých je Únia zmluvnou stranou.

Článok 5

Úlohy súvisiace s prevádzkovou koordináciou

1.   Prevádzková koordinácia vykonávaná agentúrou pokrýva kontrolu všetkých činností, ktoré sú súčasťou spoločnej rybárskej politiky.

2.   Na účely prevádzkovej koordinácie vytvára agentúra plány spoločného nasadenia a organizuje prevádzkovú koordináciu kontroly a inšpekcie zo strany členských štátov v súlade s kapitolou III.

3.   Na účely rozšírenej prevádzkovej koordinácie medzi členskými štátmi môže agentúra vytvoriť operačné plány s dotknutými členskými štátmi a koordinovať ich plnenie.

Článok 6

Poskytovanie zmluvných služieb členským štátom

Agentúra môže poskytovať členským štátom na ich požiadanie zmluvné služby v oblasti kontroly a inšpekcie v súvislosti s ich záväzkami v oblasti rybolovu vo vodách Únie a/alebo v medzinárodných vodách vrátane prenajímania, prevádzkovania a personálneho obsadzovania platforiem kontroly a inšpekcie a zabezpečenia pozorovateľov pre spoločné činnosti dotknutých členských štátov.

Článok 7

Pomoc Komisii a členským štátom

Agentúra pomáha Komisii a členským štátom s cieľom zabezpečiť dôsledné, jednotné a efektívne dodržiavanie ich záväzkov vyplývajúcich z pravidiel spoločnej rybárskej politiky vrátane boja proti NNN rybolovu a pomáha im pri ich vzťahoch s tretími krajinami. Agentúra najmä:

a)

stanovuje a pripravuje základnú osnovu odbornej prípravy inštruktorov rybárskeho inšpektorátu členských štátov a poskytuje ďalšie kurzy odbornej prípravy a semináre pre úradníkov a iných zamestnancov podieľajúcich sa na kontrolných a inšpekčných činnostiach;

b)

stanovuje a pripravuje základnú osnovu odbornej prípravy inšpektorov Únie pred ich prvým nasadením a pravidelne poskytuje týmto úradníkom ďalšie aktualizované kurzy odbornej prípravy a semináre;

c)

na požiadanie členských štátov vykonáva spoločné obstarávanie tovaru a služieb súvisiacich s kontrolnými a inšpekčnými činnosťami členských štátov a prípravou a koordináciou vykonávania spoločných pilotných projektov členskými štátmi;

d)

vypracúva spoločné operačné postupy pre spoločné kontrolné a inšpekčné činnosti, ktoré vykonávajú dva alebo viaceré členské štáty;

e)

vypracúva kritériá na výmenu prostriedkov kontroly a inšpekcie medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a tretími krajinami a kritériá na poskytovanie takýchto prostriedkov členskými štátmi;

f)

vykonáva analýzu rizík na základe rybolovných údajov o úlovkoch, vykládkach a rybolovnom úsilí, ako aj analýzu rizík v súvislosti s nenahlásenými vykládkami okrem iného vrátane porovnania údajov o úlovkoch a dovoze s údajmi o vývoze a vnútroštátnej spotrebe;

g)

na žiadosť Komisie alebo členských štátov vypracúva spoločné inšpekčné metodiky a postupy;

h)

pomáha členským štátom na ich žiadosť pri dodržiavaní ich únijných a medzinárodných záväzkov vrátane boja proti NNN rybolovu a záväzkov v rámci regionálnych organizácií na riadenie rybárstva;

i)

podporuje a koordinuje vývoj jednotných metodík riadenia rizík v oblasti svojich právomocí;

j)

koordinuje a podporuje spoluprácu medzi členskými štátmi a spoločné normy na zostavovanie plánov odberu vzoriek stanovených v nariadení (ES) č. 1224/2009.

Článok 8

Európska spolupráca pri činnostiach pobrežnej stráže

1.   Agentúra v spolupráci s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž a Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou podporuje vnútroštátne orgány plniace funkcie pobrežnej stráže na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie a v prípade potreby aj na medzinárodnej úrovni, a to prostredníctvom:

a)

výmeny, syntézy a analýzy informácií dostupných v oblasti systémov hlásenia lodí a iných informačných systémov prevádzkovaných uvedenými agentúrami alebo prístupných uvedeným agentúram, a to v súlade s ich príslušnými právnymi základmi a bez toho, aby bolo dotknuté vlastníctvo údajov členskými štátmi;

b)

zabezpečovania služieb dohľadu a komunikačných služieb na základe najmodernejších technológií vrátane vesmírnych a pozemných infraštruktúr a snímačov umiestnených na akomkoľvek druhu platformy;

c)

budovania kapacít vypracúvaním usmernení a odporúčaní a stanovením najlepších postupov, ako aj zabezpečovaním odbornej prípravy a výmeny pracovníkov;

d)

posilňovania výmeny informácií a spolupráce v súvislosti s funkciami pobrežnej stráže, a to aj analyzovaním operačných výziev a vznikajúcich rizík v námornej oblasti;

e)

spoločného využívania kapacít prostredníctvom plánovania a vykonávania viacúčelových operácií a spoločného využívania prostriedkov a iných spôsobilostí v takom rozsahu, v akom sú tieto činnosti koordinované uvedenými agentúrami a odsúhlasené príslušnými orgánmi dotknutých členských štátov.

2.   Presné formy spolupráce medzi agentúrou, Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž a Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou pri činnostiach pobrežnej stráže sa stanovia v dohodách o pracovných podmienkach v súlade s ich príslušnými mandátmi a rozpočtovými pravidlami, ktoré sa vzťahujú na uvedené agentúry. Takéto dohody schvaľuje správna rada agentúry, riadiaca rada Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž a správna rada Európskej námornej bezpečnostnej agentúry.

3.   Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi, agentúrou, Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž a Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou sprístupní praktickú príručku o európskej spolupráci pri činnostiach pobrežnej stráže. Uvedená príručka bude obsahovať usmernenia, odporúčania a najlepšie postupy na výmenu informácií. Komisia prijme túto príručku vo forme odporúčania.

KAPITOLA III

PREVÁDZKOVÁ KOORDINÁCIA

Článok 9

Plnenie záväzkov Únie súvisiacich s kontrolou a inšpekciou

1.   Agentúra na žiadosť Komisie koordinuje kontrolné a inšpekčné činnosti členských štátov na základe medzinárodných programov kontroly a inšpekcie a prostredníctvom vypracúvania plánov spoločného nasadenia.

2.   Agentúra môže nadobúdať alebo si prenajímať zariadenie, ktoré je potrebné na vykonávanie plánov spoločného nasadenia uvedených v odseku 1.

Článok 10

Vykonávanie osobitných programov kontroly a inšpekcie

1.   Agentúra koordinuje vykonávanie osobitných programov kontroly a inšpekcie zriadených v súlade s článkom 95 nariadenia (ES) č. 1224/2009 prostredníctvom plánov spoločného nasadenia.

2.   Agentúra môže nadobúdať alebo si prenajímať zariadenie, ktoré je potrebné na vykonávanie plánov spoločného nasadenia uvedených v odseku 1.

Článok 11

Obsah plánov spoločného nasadenia

Každý plán spoločného nasadenia:

a)

spĺňa požiadavky príslušného programu kontroly a inšpekcie;

b)

uplatňuje kritériá, vzťažné hodnoty, priority a spoločné inšpekčné postupy, ktoré stanovuje Komisia v programoch kontroly a inšpekcie;

c)

sa snaží prispôsobiť existujúce vnútroštátne prostriedky kontroly a inšpekcie oznamované v súlade s článkom 12 ods. 2 potrebám a organizovať ich nasadenie;

d)

organizuje využitie ľudských a materiálnych zdrojov s ohľadom na obdobia a zóny, v ktorých sa musia nasadiť, vrátane činnosti tímov inšpektorov Únie z viac ako jedného členského štátu;

e)

zohľadňuje existujúce záväzky dotknutých členských štátov súvisiace s inými plánmi spoločného nasadenia, ako aj akékoľvek osobitné regionálne alebo miestne obmedzenia;

f)

stanovuje podmienky, za ktorých môžu prostriedky kontroly a inšpekcie členského štátu vstúpiť do územných vôd iného členského štátu patriacich do jeho jurisdikcie.

Článok 12

Oznamovanie prostriedkov kontroly a inšpekcie

1.   Členské štáty oznamujú agentúre každý rok do 15. októbra prostriedky kontroly a inšpekcie, ktoré majú k dispozícii na účely kontroly a inšpekcie v nasledujúcom roku.

2.   Každý členský štát najneskôr jeden mesiac od informovania členských štátov o rozhodnutí, ktorým sa zriaďuje medzinárodný program kontroly a inšpekcie alebo osobitný program kontroly a inšpekcie, oznamuje agentúre prostriedky, ktoré zamýšľa použiť na vykonanie takéhoto programu, ktorý sa ho dotýka.

Článok 13

Postup prijímania plánov spoločného nasadenia

1.   Na základe oznámení uvedených v článku 12 ods. 2 a do troch mesiacov od prijatia takýchto oznámení vytvára výkonný riaditeľ agentúry po porade s dotknutými členskými štátmi návrh plánu spoločného nasadenia.

2.   Návrh plánu spoločného nasadenia určuje prostriedky kontroly a inšpekcie, ktoré by sa mohli združiť na účely vykonania programu kontroly a inšpekcie, s ktorým plán súvisí, na základe záujmu dotknutých členských štátov o príslušnú rybolovnú oblasť.

Záujem členského štátu o istú rybolovnú oblasť sa hodnotí na základe týchto kritérií, ktorých relatívna váha závisí od týchto osobitných vlastností každého plánu:

a)

relatívny rozsah jeho územných vôd alebo vôd patriacich do jeho jurisdikcie, na ktoré sa vzťahuje plán spoločného nasadenia, ak nejaké existujú;

b)

množstvo rýb vyložených na jeho území počas daného referenčného obdobia, udané ako časť celkovej vykládky z rybolovnej oblasti, na ktorú sa vzťahuje plán spoločného nasadenia;

c)

relatívny počet rybárskych plavidiel Únie plaviacich sa pod jeho vlajkou (výkon motora a hrubá tonáž), ktoré sú činné v rybolovnej oblasti, na ktorú sa vzťahuje plán spoločného nasadenia, vo vzťahu k celkovému počtu plavidiel, ktoré sú činné v tejto rybolovnej oblasti;

d)

relatívna veľkosť jemu pridelenej kvóty alebo ak kvótu nemá, jeho výlovu v danom referenčnom období vzhľadom na túto rybolovnú oblasť.

3.   Ak je počas prípravy návrhu plánu spoločného nasadenia zrejmé, že nie sú k dispozícii dostatočné prostriedky kontroly a inšpekcie na splnenie požiadaviek príslušného programu kontroly a inšpekcie, výkonný riaditeľ urýchlene upovedomí dotknuté členské štáty a Komisiu.

4.   Výkonný riaditeľ upovedomí o návrhu plánu spoločného nasadenia dotknuté členské štáty a Komisiu. Ak do 15 pracovných dní od tohto upovedomenia dotknuté členské štáty ani Komisia nevznesú nijakú námietku, výkonný riaditeľ plán prijme.

5.   Ak jeden alebo viaceré dotknuté členské štáty, alebo Komisia vznesú námietku, výkonný riaditeľ postúpi túto záležitosť Komisii. Komisia môže vykonať akékoľvek nevyhnutné úpravy plánu a prijať ho v súlade s postupom uvedeným v článku 47 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

6.   Každý plán spoločného nasadenia podlieha každoročnému preskúmaniu agentúrou po porade s dotknutými členskými štátmi, aby sa zohľadnili všetky nové programy kontroly a inšpekcie, ktoré sa vzťahujú na dotknuté členské štáty, a všetky priority v programoch kontroly a inšpekcie stanovené Komisiou.

Článok 14

Vykonávanie plánov spoločného nasadenia

1.   Spoločné kontrolné a inšpekčné činnosti sa vykonávajú na základe plánov spoločného nasadenia.

2.   Členské štáty, ktorých sa plán spoločného nasadenia týka:

a)

dajú k dispozícii prostriedky kontroly a inšpekcie vyhradené na plán spoločného nasadenia;

b)

vymenujú jednu vnútroštátnu kontaktnú osobu/koordinátora, ktorej sa udelí dostatočná právomoc na včasné reagovanie na požiadavky agentúry súvisiace s vykonávaním plánu spoločného nasadenia, a nahlásia ju agentúre;

c)

nasadia svoje združené prostriedky kontroly a inšpekcie v súlade s plánom spoločného nasadenia a požiadavkami uvedenými v odseku 4;

d)

poskytujú agentúre on-line prístup k informáciám potrebným na vykonanie plánu spoločného nasadenia;

e)

spolupracujú s agentúrou pri vykonávaní plánu spoločného nasadenia;

f)

zabezpečia, aby všetky prostriedky kontroly a inšpekcie pridelené plánu spoločného nasadenia Únie vykonávali svoje činnosti v súlade s pravidlami spoločnej rybárskej politiky.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté záväzky členských štátov v rámci plánu spoločného nasadenia zriadeného podľa článku 13, za riadenie a kontrolu prostriedkov kontroly a inšpekcie, ktoré sa vyhradili pre plán spoločného nasadenia, zodpovedajú príslušné vnútroštátne orgány v súlade s vnútroštátnym právom.

4.   Výkonný riaditeľ môže stanoviť požiadavky na vykonanie plánu spoločného nasadenia prijatého podľa článku 13. Tieto požiadavky nesmú prekročiť hranice daného plánu.

Článok 15

Posúdenie plánov spoločného nasadenia

Agentúra vykonáva každoročné posúdenie účinnosti každého plánu spoločného nasadenia a na základe dostupných dôkazov aj analýzu existencie rizika, že rybolovné činnosti nie sú v súlade s platnými kontrolnými opatreniami. Tieto posúdenia sa bezodkladne oznámia Európskemu parlamentu, Komisii a členským štátom.

Článok 16

Rybolovné oblasti, na ktoré sa programy kontroly a inšpekcie nevzťahujú

Dva alebo viaceré členské štáty môžu požiadať agentúru, aby koordinovala nasadenie ich prostriedkov kontroly a inšpekcie v súvislosti s rybolovnou oblasťou alebo pásmom, na ktoré sa nevzťahuje program kontroly a inšpekcie. Táto koordinácia sa uskutoční v súlade s kritériami na kontrolu a inšpekciu a prioritami dohodnutými medzi dotknutými členskými štátmi.

Článok 17

Informačná sieť

1.   Komisia, agentúra a príslušné orgány členských štátov si vymieňajú dôležité dostupné informácie o spoločných kontrolných a inšpekčných činnostiach vo vodách Únie a v medzinárodných vodách.

2.   Každý príslušný vnútroštátny orgán prijme opatrenia v súlade s platnými právnymi predpismi Únie na zabezpečenie dostatočného zachovania dôvernosti informácií, ktoré dostane podľa odseku 1 tohto článku, v súlade s článkami 112 a 113 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

Článok 18

Podrobné pravidlá

Podrobné pravidlá vykonávania tejto kapitoly možno prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 47 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Uvedené pravidlá môžu obsahovať najmä postupy prípravy a prijímania návrhov plánov spoločného nasadenia.

KAPITOLA IV

PRÁVOMOCI AGENTÚRY

Článok 19

Ustanovenie úradníkov agentúry za inšpektorov Únie

Úradníkov agentúry možno ustanoviť za inšpektorov Únie v medzinárodných vodách v súlade s článkom 79 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

Článok 20

Opatrenia agentúry

Ak je to vhodné, agentúra:

a)

vydáva príručky o harmonizovaných normách inšpekcií;

b)

vypracúva usmerňujúce materiály uvádzajúce najlepšie postupy týkajúce sa kontroly spoločnej rybárskej politiky vrátane odbornej prípravy kontrolujúcich úradníkov a pravidelne tieto materiály aktualizuje;

c)

poskytuje Komisii potrebnú technickú a administratívnu podporu na vykonávanie jej úloh.

Článok 21

Spolupráca

1.   Členské štáty a Komisia spolupracujú s agentúrou a poskytujú jej pomoc potrebnú na plnenie jej poslania.

2.   Agentúra s náležitým zreteľom na rozličné právne systémy v jednotlivých členských štátoch uľahčuje spoluprácu medzi členskými štátmi a medzi nimi a Komisiou pri vývoji harmonizovaných noriem kontroly v súlade s právnymi predpismi Únie, pričom zohľadňuje najlepšie postupy v členských štátoch a dohodnuté medzinárodné normy.

Článok 22

Pohotovostná jednotka

1.   Ak Komisia na vlastný podnet alebo na žiadosť aspoň dvoch členských štátov odhalí situáciu predstavujúcu priame, nepriame alebo potenciálne závažné riziko pre spoločnú rybársku politiku, pričom tomuto riziku sa nedá zabrániť, nedá sa odstrániť ani znížiť existujúcimi prostriedkami, ani sa nedá primerane riadiť, bezodkladne o tom upovedomí agentúru.

2.   Agentúra, konajúc na základe oznámenia Komisie alebo na vlastný podnet, bezodkladne zriadi pohotovostnú jednotku a informuje o tom Komisiu.

Článok 23

Úlohy pohotovostnej jednotky

1.   Pohotovostná jednotka zriadená agentúrou je zodpovedná za zhromaždenie a vyhodnotenie všetkých relevantných informácií a identifikáciu dostupných možností zabránenia, odstránenia alebo zníženia rizika pre spoločnú rybársku politiku podľa možnosti čo najefektívnejšie a najrýchlejšie.

2.   Pohotovostná jednotka môže požiadať o pomoc ktorýkoľvek verejný orgán alebo súkromnú osobu, ktorých odborné znalosti považuje za potrebné na efektívne vyriešenie núdzovej situácie.

3.   Agentúra zabezpečí koordináciu potrebnú na dosiahnutie primeranej a včasnej reakcie na núdzovú situáciu.

4.   Ak je to vhodné, pohotovostná jednotka informuje verejnosť o príslušných rizikách a prijatých opatreniach.

Článok 24

Viacročný pracovný program

1.   Viacročný pracovný program agentúry stanovuje jej celkové ciele, mandát, úlohy, ukazovatele výkonnosti a priority pre každú akciu agentúry počas päťročného obdobia. Obsahuje prezentáciu plánu personálnej politiky a odhad rozpočtových prostriedkov potrebných na dosiahnutie cieľov tohto päťročného obdobia.

2.   Viacročný pracovný program sa predkladá v súlade so systémom riadenia založeného na činnostiach a metodikou vypracovanou Komisiou. Prijíma ho správna rada.

3.   Pracovný program uvedený v článku 32 ods. 2 písm. c) vychádza z viacročného pracovného programu. Jednoznačne uvádza doplnenia, zmeny alebo vypustenia v porovnaní s pracovným programom na predchádzajúci rok a dosiahnutý pokrok pri plnení celkových cieľov a priorít viacročného pracovného programu.

Článok 25

Spolupráca v oblasti námorných záležitostí

Agentúra prispieva k vykonávaniu integrovanej námornej politiky EÚ, a najmä po schválení správnou radou uzatvára administratívne dohody s inými orgánmi vo veciach, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Výkonný riaditeľ o nich informuje Komisiu a členské štáty v počiatočnej etape rokovaní.

Článok 26

Podrobné pravidlá

Podrobné pravidlá vykonávania tejto kapitoly sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 47 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Uvedené pravidlá sa môžu predovšetkým týkať vypracovania plánov reakcie na núdzové situácie, zriadenia pohotovostnej jednotky a praktických postupov, ktoré sa majú uplatňovať.

KAPITOLA V

VNÚTORNÁ ŠTRUKTÚRA A FUNGOVANIE

Článok 27

Právne postavenie a ústredie

1.   Agentúra je orgánom Únie a má právnu subjektivitu.

2.   V každom členskom štáte má agentúra najširšiu spôsobilosť na právne úkony, akú jeho právne predpisy priznávajú právnickým osobám. Môže najmä nadobúdať alebo scudzovať hnuteľný a nehnuteľný majetok, ako aj byť účastníkom súdnych konaní.

3.   Agentúru zastupuje jej výkonný riaditeľ.

4.   Sídlo agentúry je v meste Vigo v Španielsku.

Článok 28

Zamestnanci

1.   Na zamestnancov agentúry sa vzťahuje Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, ako sú stanovené v nariadení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (14), a pravidlá, ktoré spoločne prijali inštitúcie Európskej únie na účely uplatňovania tohto služobného poriadku a podmienok zamestnávania. Správna rada po dohode s Komisiou prijme potrebné podrobné pravidlá uplatňovania.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 39, agentúra vykonáva vo vzťahu k svojim zamestnancom právomoci, ktoré menovaciemu orgánu udelil služobný poriadok a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov.

3.   Zamestnancami agentúry sú úradníci, ktorých dočasne pridelí alebo preloží Komisia, a ostatní zamestnanci, ktorých zamestná agentúra ako potrebných na vykonávanie jej úloh.

Agentúra môže zamestnávať aj úradníkov, ktorých dočasne vyšlú členské štáty.

Článok 29

Výsady a imunity

Na agentúru sa vzťahuje Protokol o výsadách a imunitách Európskej únie.

Článok 30

Zodpovednosť

1.   Zmluvnú zodpovednosť agentúry upravuje právo, ktoré sa uplatňuje na príslušnú zmluvu.

2.   Súdny dvor Európskej únie je príslušný rozhodovať na základe akejkoľvek rozhodcovskej doložky, ktorú obsahuje zmluva uzatvorená agentúrou.

3.   V prípade mimozmluvnej zodpovednosti agentúra v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre právne poriadky členských štátov nahradí každú škodu, ktorú spôsobí agentúra alebo jej zamestnanci pri vykonávaní svojich povinností. Súdny dvor je príslušný rozhodovať vo všetkých sporoch súvisiacich s náhradou takejto škody.

4.   Osobnú zodpovednosť zamestnancov voči agentúre upravujú ustanovenia služobného poriadku alebo podmienok zamestnávania, ktoré sa na nich vzťahujú.

Článok 31

Jazyky

1.   Na agentúru sa vzťahujú ustanovenia nariadenia Rady č. 1 (15).

2.   Prekladateľské služby potrebné na fungovanie agentúry poskytuje Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie.

Článok 32

Vytvorenie a právomoci správnej rady

1.   Agentúra má správnu radu.

2.   Správna rada:

a)

vymenúva a odvoláva výkonného riaditeľa podľa článku 39;

b)

každý rok do 30. apríla prijíma súhrnnú správu agentúry za predchádzajúci rok a predkladá ju Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Dvoru audítorov a členským štátom. Správa sa uverejňuje;

c)

každý rok do 31. októbra prijíma s ohľadom na stanovisko Komisie a členských štátov pracovný program agentúry na nadchádzajúci rok a postupuje ho Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a členským štátom.

Pracovný program obsahuje priority agentúry. Uprednostňuje úlohy agentúry súvisiace s programami kontroly a dozoru. Prijíma sa bez toho, aby bol dotknutý ročný rozpočtový postup Únie. Ak Komisia do 30 dní odo dňa prijatia pracovného programu vyjadrí svoj nesúhlas s týmto programom, správna rada tento program znovu preskúma a prijme ho, prípadne aj v zmenenej podobe, do dvoch mesiacov v druhom čítaní;

d)

pred začiatkom rozpočtového roka prijme konečný rozpočet agentúry, ktorý podľa potreby upraví podľa príspevku Únie a akéhokoľvek iného príjmu agentúry;

e)

vykonáva svoje povinnosti vo vzťahu k rozpočtu agentúry v súlade s článkami 44, 45 a 47;

f)

vykonáva disciplinárnu právomoc nad výkonným riaditeľom;

g)

prijíma svoj rokovací poriadok, ktorý môže podľa potreby stanovovať zriadenie podvýborov správnej rady;

h)

prijíma postupy potrebné na vykonávanie úloh agentúry.

Článok 33

Zloženie správnej rady

1.   Správna rada sa skladá zo zástupcov členských štátov a šiestich zástupcov Komisie. Každý členský štát je oprávnený vymenovať jedného člena. Členské štáty a Komisia vymenujú ku každému členovi jedného náhradníka, ktorý bude tohto člena zastupovať v jeho neprítomnosti.

2.   Členovia rady sa vymenujú na základe stupňa príslušnej praxe a odbornosti v oblasti rybárskej kontroly a inšpekcie.

3.   Funkčné obdobie jednotlivých členov je päť rokov odo dňa vymenovania. Toto funkčné obdobie možno obnoviť.

Článok 34

Predsedníctvo správnej rady

1.   Správna rada zvolí spomedzi zástupcov Komisie predsedu. Správna rada zvolí spomedzi svojich členov podpredsedu. Podpredseda automaticky zastupuje predsedu, ak si tento nemôže plniť svoje povinnosti.

2.   Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je tri roky a skončí sa, keď sa skončí ich členstvo v správnej rade. Ich funkčné obdobie možno raz obnoviť.

Článok 35

Zasadnutia

1.   Zasadnutia správnej rady zvoláva jej predseda. Program stanovuje predseda, pričom zohľadňuje návrhy členov správnej rady a výkonného riaditeľa agentúry.

2.   Výkonný riaditeľ a zástupca, vymenovaní poradným výborom, sa zúčastňujú na rokovaniach bez hlasovacieho práva.

3.   Riadne zasadnutie správnej rady sa koná najmenej raz do roka. Okrem toho sa zasadnutie koná z podnetu predsedu alebo na požiadanie Komisie, alebo jednej tretiny členských štátov zastúpených v správnej rade.

4.   Ak sa vyskytne prípad povinnosti mlčanlivosti alebo konfliktu záujmov, môže správna rada rozhodnúť, že preskúma osobitné body svojho programu bez prítomnosti zástupcu vymenovaného poradným výborom. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto ustanovenia možno ustanoviť v rokovacom poriadku.

5.   Správna rada môže vyzvať akúkoľvek osobu, o ktorej názor môže mať záujem, aby sa zúčastnila na jej zasadnutiach ako pozorovateľ.

6.   Pokiaľ ustanovenia rokovacieho poriadku neustanovujú inak, môžu členom správnej rady pomáhať poradcovia alebo odborníci.

7.   Sekretariát správnej rady zabezpečí agentúra.

Článok 36

Hlasovanie

1.   Správna rada prijíma svoje rozhodnutia absolútnou väčšinou hlasov.

2.   Každý člen má jeden hlas. V neprítomnosti člena je oprávnený uplatniť jeho hlasovacie právo náhradník.

3.   Rokovací poriadok stanovuje podrobnejšie pravidlá hlasovania, najmä podmienky, za ktorých môže člen konať v mene iného člena, a tam, kde je to vhodné, aj akékoľvek požiadavky na kvórum.

Článok 37

Vyhlásenie o záujmoch

Členovia správnej rady podajú vyhlásenie o záujmoch, v ktorom uvedú, že buď nemajú žiadne záujmy, ktoré by mohli ovplyvniť ich nezávislosť, alebo že majú priame alebo nepriame záujmy, ktoré by sa mohli považovať za ovplyvnenie ich nezávislosti. Tieto vyhlásenia sa podávajú písomne každoročne alebo vždy, keď môže dôjsť ku konfliktu záujmov v súvislosti s bodmi programu. V poslednom uvedenom prípade nemá dotknutý člen právo o takýchto bodoch hlasovať.

Článok 38

Povinnosti a právomoci výkonného riaditeľa

1.   Agentúru riadi jej výkonný riaditeľ. Bez toho, aby boli dotknuté príslušné právomoci Komisie a správnej rady, výkonný riaditeľ nežiada ani neprijíma pokyny od žiadnej vlády ani iného orgánu.

2.   Výkonný riaditeľ pri plnení svojich úloh uplatňuje zásady spoločnej rybárskej politiky.

3.   Výkonný riaditeľ má tieto povinnosti a právomoci:

a)

pripravuje návrh pracovného programu a po porade s Komisiou a členskými štátmi ho predkladá správnej rade. Podniká kroky potrebné na vykonanie pracovného programu v rámci obmedzení stanovených týmto nariadením, jeho vykonávacími predpismi a akýmkoľvek príslušným právnym predpisom;

b)

podniká všetky potrebné kroky vrátane prijatia vnútorných administratívnych pokynov a uverejnenia oznámení na zabezpečenie organizácie a fungovania agentúry v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia;

c)

podniká všetky potrebné kroky vrátane prijatia rozhodnutí týkajúcich sa zodpovedností agentúry podľa kapitol II a III vrátane prenájmu a prevádzky prostriedkov kontroly a inšpekcie a prevádzky informačnej siete;

d)

reaguje na požiadavky Komisie a na žiadosti členského štátu o pomoc podľa článkov 6, 7 a 16;

e)

organizuje účinný monitorovací systém, aby mohol porovnať výsledky agentúry s jej prevádzkovými cieľmi. Na tomto základe pripravuje výkonný riaditeľ každý rok návrh súhrnnej správy a predkladá ho správnej rade. Stanovuje pravidelné postupy hodnotenia, ktoré spĺňajú uznávané odborné štandardy;

f)

vo vzťahu k zamestnancom uplatňuje právomoci stanovené v článku 28 ods. 2;

g)

vypracúva odhady príjmov a výdavkov agentúry v súlade s článkom 44 a plní rozpočet v súlade s článkom 45.

4.   Výkonný riaditeľ sa zodpovedá za svoju činnosť správnej rade.

Článok 39

Menovanie a odvolanie výkonného riaditeľa

1.   Výkonného riaditeľa menuje správna rada na základe náležitej a zdokumentovanej príslušnej praxe v oblasti spoločnej rybárskej politiky a rybárskej kontroly a inšpekcie zo zoznamu aspoň dvoch kandidátov, ktorých navrhne Komisia po výberovom konaní uskutočnenom po uverejnení tohto pracovného miesta v Úradnom vestníku Európskej únie, prípadne po uverejnení výzvy na vyjadrenie záujmu inde.

2.   Právomoc odvolať výkonného riaditeľa má správna rada. Správna rada rokuje o tomto bode na základe žiadosti Komisie alebo jednej tretiny svojich členov.

3.   Správna rada prijíma rozhodnutia uvedené v odsekoch 1 a 2 dvojtretinovou väčšinou členov.

4.   Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je päť rokov. Toto funkčné obdobie možno jedenkrát predĺžiť o ďalších päť rokov na návrh Komisie a takéto predĺženie podlieha schváleniu dvojtretinovou väčšinou členov správnej rady.

Článok 40

Poradný výbor

1.   Poradný výbor sa skladá zo zástupcov poradných výborov ustanovených v článku 43 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, pričom každý poradný výbor menuje jedného zástupcu. Zástupcov môžu nahradiť náhradníci, ktorí sa menujú súčasne.

2.   Členovia poradného výboru nesmú byť členmi správnej rady.

Poradný výbor menuje jedného zo svojich členov na účasť na rokovaniach správnej rady bez hlasovacieho práva.

3.   Na žiadosť výkonného riaditeľa mu poradný výbor radí pri výkone jeho povinností podľa tohto nariadenia.

4.   Poradnému výboru predsedá výkonný riaditeľ. Jeho zasadnutie zvoláva predseda aspoň jedenkrát ročne.

5.   Agentúra poskytuje poradnému výboru potrebnú logistickú podporu a sekretariát pre jeho zasadnutia.

6.   Na zasadnutiach poradného výboru sa môžu zúčastňovať členovia správnej rady.

Článok 41

Transparentnosť a komunikácia

1.   Na dokumenty, ktoré uchováva agentúra, sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1049/2001.

2.   Správna rada do šiestich mesiacov odo dňa svojho prvého zasadnutia prijme praktické opatrenia na vykonanie nariadenia (ES) č. 1049/2001.

3.   Agentúra môže vydávať oznámenia z vlastnej iniciatívy v oblastiach, ktoré patria do jej poslania. Zabezpečí najmä to, aby verejnosť a akákoľvek zainteresovaná strana dostala rýchlo objektívne, spoľahlivé a ľahko pochopiteľné informácie o jej práci.

4.   Správna rada stanoví vnútorné pravidlá potrebné na uplatňovanie odseku 3.

5.   Rozhodnutia agentúry podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 1049/2001 môžu byť dôvodom na podanie sťažnosti európskemu ombudsmanovi alebo môžu byť predmetom žaloby na Súdnom dvore podľa článkov 228 a 263 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“).

6.   Informácie, ktoré v súlade s týmto nariadením zhromaždí Komisia a agentúra, podliehajú nariadeniu (EÚ) 2018/1725.

Článok 42

Povinnosť mlčanlivosti

1.   Členovia správnej rady, výkonný riaditeľ a zamestnanci agentúry podliehajú aj po ukončení ich funkcie povinnosti mlčanlivosti podľa článku 339 ZFEÚ.

2.   Správna rada stanoví vnútorné pravidlá týkajúce sa praktických opatrení na vykonávanie povinnosti mlčanlivosti uvedenej v odseku 1.

Článok 43

Prístup k informáciám

1.   Komisia má neobmedzený prístup ku všetkým informáciám, ktoré zhromaždí agentúra. Agentúra zašle Komisii na jej požiadanie akékoľvek informácie a vyhodnotenie týchto informácií vo forme, ktorú určí Komisia.

2.   Členské štáty, ktorých sa týka konkrétna činnosť agentúry, majú prístup k informáciám, ktoré agentúra zhromaždí v súvislosti s touto činnosťou, podľa podmienok, ktoré možno stanoviť v súlade s postupom uvedeným v článku 47 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

KAPITOLA VI

FINANČNÉ USTANOVENIA

Článok 44

Rozpočet

1.   Príjmy agentúry pozostávajú z:

a)

príspevku Únie uvedeného vo všeobecnom rozpočte Európskej únie (oddiel Komisia);

b)

poplatkov za služby, ktoré agentúra poskytuje členským štátom v súlade s článkom 6;

c)

poplatkov za publikácie, odborné vzdelávanie a/alebo iné služby, ktoré agentúra poskytuje.

2.   Výdavky agentúry zahŕňajú výdavky na zamestnancov a administratívu, infraštruktúru a prevádzku.

3.   Výkonný riaditeľ zostaví návrh výkazu odhadov príjmov a výdavkov agentúry na nasledujúci rozpočtový rok a postúpi ho správnej rade spolu s návrhom plánu pracovných miest.

4.   Príjmy a výdavky musia byť v rovnováhe.

5.   Správna rada každý rok na základe návrhu výkazu odhadov príjmov a výdavkov vypracúva pre agentúru výkaz odhadov príjmov a výdavkov na nasledujúci rozpočtový rok.

6.   Výkaz odhadov uvedený v odseku 5, ktorý obsahuje návrh plánu pracovných miest, predloží správna rada Komisii spoločne s predbežným pracovným programom najneskôr do 31. marca.

7.   Komisia predloží výkaz odhadov Európskemu parlamentu a Rade (ďalej len „rozpočtový orgán“) spoločne s predbežným návrhom všeobecného rozpočtu Európskej únie.

8.   Na základe výkazu odhadov Komisia zaznamená do predbežného návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie odhady, ktoré považuje za potrebné pre plán pracovných miest a výšku dotácie, ktoré sa majú zaúčtovať do všeobecného rozpočtu, ktorý predloží rozpočtovému orgánu v súlade s článkom 314 ZFEÚ.

9.   Rozpočtový orgán schvaľuje rozpočtové prostriedky na dotácie pre agentúru. Rozpočtový orgán schvaľuje plán pracovných miest agentúry.

10.   Rozpočet prijíma správna rada. Konečným sa stáva po konečnom prijatí všeobecného rozpočtu Európskej únie. Podľa potreby sa príslušne upraví.

11.   Správna rada čo najskôr oznámi rozpočtovému orgánu svoj zámer vykonať akýkoľvek projekt, ktorý môže mať výrazné finančné dôsledky pre financovanie rozpočtu, najmä pokiaľ ide o projekty súvisiace s majetkom, ako napríklad prenájom alebo nákup budov. Informuje o tom Komisiu.

12.   Ak pobočka rozpočtového orgánu oznámila svoj zámer zaujať stanovisko, predloží svoje stanovisko správnej rade do šiestich týždňov odo dňa oznámenia projektu.

Článok 45

Plnenie a kontrola rozpočtu

1.   Výkonný riaditeľ plní rozpočet agentúry.

2.   Účtovník agentúry zašle najneskôr do 1. marca po každom rozpočtovom roku účtovníkovi Komisie predbežnú účtovnú závierku spolu so správou o rozpočtovom a finančnom hospodárení za daný rozpočtový rok. Účtovník Komisie skonsoliduje predbežné účtovné závierky inštitúcií a decentralizovaných orgánov v súlade s článkom 245 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 (16) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“).

3.   Účtovník Komisie predloží najneskôr do 31. marca po každom rozpočtovom roku predbežnú účtovnú závierku agentúry Dvoru audítorov spolu so správou o rozpočtovom a finančnom hospodárení za daný rozpočtový rok. Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení za daný rozpočtový rok sa predloží aj Európskemu parlamentu a Rade.

4.   Po prijatí pripomienok Dvora audítorov k predbežnej účtovnej závierke agentúry podľa článku 246 nariadenia o rozpočtových pravidlách výkonný riaditeľ vypracuje na vlastnú zodpovednosť konečnú účtovnú závierku agentúry a predloží ju na vyjadrenie správnej rade.

5.   Správna rada vydá ku konečnej účtovnej závierke agentúry stanovisko.

6.   Výkonný riaditeľ najneskôr do 1. júla nasledujúceho roku predloží konečnú účtovnú závierku spolu so stanoviskom správnej rady Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov.

7.   Konečná účtovná závierka sa uverejní.

8.   Agentúra vytvorí funkciu vnútorného audítora, ktorá sa musí vykonávať v súlade s príslušnými medzinárodnými štandardmi.

9.   Výkonný riaditeľ zašle Dvoru audítorov odpoveď na jeho pripomienky najneskôr do 30. septembra. Túto odpoveď zašle aj správnej rade.

10.   Výkonný riaditeľ predloží Európskemu parlamentu na jeho žiadosť všetky informácie potrebné na bezproblémové uplatňovanie postupu udelenia absolutória za príslušný rozpočtový rok, ako sa stanovuje v článku 261 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

11.   Európsky parlament na odporúčanie Rady udelí pred 30. aprílom druhého nasledujúceho roku výkonnému riaditeľovi agentúry absolutórium v súvislosti s plnením rozpočtu za daný rok.

Článok 46

Boj proti podvodom

1.   Na účely boja proti podvodom, korupcii a iným nezákonným činnostiam sa na agentúru bez obmedzenia vzťahujú ustanovenia nariadenia (EÚ, Euratom) č. 883/2013.

2.   Agentúra pristúpi k Medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), a bezodkladne vydá príslušné ustanovenia pre všetkých svojich zamestnancov.

3.   Rozhodnutia o financovaní a vykonávaní dohôd a s nimi súvisiacich nástrojov výslovne stanovia, že Dvor audítorov a úrad OLAF môžu v prípade potreby vykonávať kontroly na mieste, pokiaľ ide o príjemcov finančných prostriedkov od agentúry a subjekty zodpovedné za ich prideľovanie.

Článok 47

Finančné ustanovenia

Správna rada po obdržaní súhlasu Komisie a stanoviska Dvora audítorov prijíma rozpočtové pravidlá agentúry. Tieto pravidlá sa nesmú odchyľovať od delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013 (17), pokiaľ si to osobitne nevyžaduje prevádzka agentúry a pokiaľ na to Komisia nevydá vopred súhlas.

KAPITOLA VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 48

Hodnotenie

1.   Do piatich rokov odo dňa, keď agentúra prevzala svoje povinnosti, a potom každých päť rokov správna rada zadá nezávislé vonkajšie hodnotenie vykonávania tohto nariadenia. Komisia poskytne agentúre všetky informácie, ktoré agentúra považuje za relevantné pre toto hodnotenie.

2.   Každé hodnotenie posudzuje vplyv tohto nariadenia, užitočnosť, význam a efektivitu agentúry a jej pracovných postupov, ako aj mieru jej prispievania k dosahovaniu vysokej úrovne súladu s pravidlami vytvorenými v rámci spoločnej rybárskej politiky. Správna rada vydá so súhlasom Komisie a po porade so zainteresovanými stranami osobitný referenčný rámec.

3.   Správna rada obdrží toto hodnotenie a vydá Komisii odporúčania týkajúce sa zmien tohto nariadenia, agentúry a jej pracovných postupov. Komisia predloží závery hodnotenia a odporúčania Európskemu parlamentu a Rade a zverejní ich.

Článok 49

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 768/2005 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 50

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. marca 2019

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

G. CIAMBA


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 13. februára 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 5. marca 2019.

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 z 26. apríla 2005 o zriadení Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva a o zmene a doplnení nariadenia (EHS) č. 2847/93, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1).

(4)  Pozri prílohu I.

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).

(8)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 15.

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(11)  Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra (Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1).

(14)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.

(15)  Nariadenie Rady č. 1 z 15. apríla 1958 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve (Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 385/58).

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

(17)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42).


PRÍLOHA I

Zrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien

Nariadenie Rady (ES) č. 768/2005

(Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1).

 

Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009

(Ú. v. EÚ L 343, 22.11.2009, s. 1).

Iba článok 120

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1626

(Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 80).

 


PRÍLOHA II

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 768/2005

Toto nariadenie

články 1 až 7

články 1 až 7

Článok 7a

Článok 8

Článok 8

Článok 9

Článok 9

Článok 10

Článok 10

Článok 11

Článok 11

Článok 12

Článok 12

Článok 13

Článok 13

Článok 14

Článok 14

Článok 15

Článok 15

Článok 16

Článok 16

Článok 17

Článok 17

Článok 18

Článok 17a

Článok 19

Článok 17b

Článok 20

Článok 17c

Článok 21

Článok 17d

Článok 22

Článok 17e

Článok 23

Článok 17f

Článok 24

Článok 17g

Článok 25

Článok 17h

Článok 26

Článok 18

Článok 27

Článok 19

Článok 28

Článok 20

Článok 29

Článok 21

Článok 30

Článok 22

Článok 31

Článok 23

Článok 32

Článok 24

Článok 33

Článok 25

Článok 34

Článok 26

Článok 35

Článok 27

Článok 36

Článok 28

Článok 37

Článok 29

Článok 38

Článok 30

Článok 39

Článok 31

Článok 40

Článok 32

Článok 41

Článok 33

Článok 42

Článok 34

Článok 43

Článok 35

Článok 44

Článok 36

Článok 45

Článok 37

Článok 46

Článok 38

Článok 47

Článok 39

Článok 48

Článok 40

Článok 41

Článok 49

Článok 42

Článok 50

príloha I

príloha II


Top