EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0455

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/455 z 20. marca 2019, ktorým sa zavádza registrácia dovozu zmesí močoviny a dusičnanu amónneho s pôvodom v Rusku, na Trinidade a Tobagu a v Spojených štátoch amerických

C/2019/2083

OJ L 79, 21.3.2019, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/455/oj

21.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 79/9


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/455

z 20. marca 2019,

ktorým sa zavádza registrácia dovozu zmesí močoviny a dusičnanu amónneho s pôvodom v Rusku, na Trinidade a Tobagu a v Spojených štátoch amerických

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (1), naposledy zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/825 z 30. mája 2018 (2) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 14 ods. 5a,

po informovaní členských štátov,

keďže:

(1)

Dňa 13. augusta 2018 Európska komisia (ďalej len „Komisia“) oznámila prostredníctvom oznámenia uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie (3) (ďalej len „oznámenie o začatí antidumpingového konania“) začatie antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu zmesí močoviny a dusičnanu amónneho s pôvodom v Rusku, na Trinidade a Tobagu a v Spojených štátoch amerických do Únie, v nadväznosti na podnet, ktorý 29. júna 2018 podala organizácia Fertilizers Europe (ďalej len „navrhovateľ“) v mene výrobcov, ktorých výroba predstavuje viac než 25 % celkovej výroby roztokov močoviny a dusičnanu amónneho v Únii.

1.   VÝROBOK, KTORÝ PODLIEHA REGISTRÁCII

(2)

Výrobkom, ktorý podlieha registrácii (ďalej len „dotknutý výrobok“), sú zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (ďalej len „UAN“), v súčasnosti patriace pod číselný znak KN 3102 80 00.

2.   DÔVODY REGISTRÁCIE

(3)

Podľa článku 14 ods. 5a základného nariadenia musí Komisia nariadiť colným orgánom, aby prijali potrebné kroky na registráciu dovozu počas obdobia predbežného poskytovania informácií podľa článku 19a, aby bolo možné na tento dovoz následne uplatniť opatrenia od dátumu takejto registrácie, pokiaľ nemá dostatočné dôkazy o tom, že požiadavky uvedené v článku 10 ods. 4 písm. c) alebo článku 10 ods. 4 písm. d) nie sú splnené.

(4)

Komisia overila, či si boli dovozcovia vedomí alebo si mali byť vedomí dumpingu, pokiaľ ide o rozsah dumpingu a údajnej alebo zistenej ujmy. Takisto analyzovala, či dochádza k ďalšiemu podstatnému zvyšovaniu dovozu, ktoré by vzhľadom na jeho načasovanie a objem, ako aj na ďalšie okolnosti pravdepodobne vážne narušilo nápravný účinok konečného antidumpingového cla, ktoré sa má uplatniť.

(5)

Komisia preto preskúmala dôkazy, ktoré má k dispozícii, na základe článku 10 ods. 4 základného nariadenia. Pri tejto analýze Komisia vychádzala zo štatistických údajov o dovoze pod číselným znakom KN 3102 80 00, ktoré má k dispozícii.

(6)

Dňa 30. januára 2019 Komisia zároveň vyzvala zainteresované strany, aby sa vyjadrili k jej predbežným zisteniam, pokiaľ ide o dovozné trendy po začatí prešetrovania, a aj tieto pripomienky zahrnula do svojej analýzy.

2.1.   Informovanosť dovozcov o dumpingu, jeho rozsahu a údajnej ujme

(7)

Komisia má k dispozícii dostatočné dôkazy o tom, že dovoz dotknutého výrobku z Ruska, Trinidadu a Tobaga a zo Spojených štátov amerických je dumpingový.

(8)

V oznámení o začatí tohto konania uverejnenom 13. augusta 2018 sa zdôraznilo, že vypočítané dumpingové rozpätia sú pre všetky krajiny značné. Ako celok a vzhľadom na rozsah údajných dumpingových rozpätí od 43 % do 83 % tieto dôkazy uvedené v podnete v tejto fáze dostatočne potvrdzujú, že vyvážajúci výrobcovia uplatňujú dumping.

(9)

Podnet obsahoval aj dostatočné dôkazy o údajnej ujme spôsobenej výrobnému odvetviu Únie vrátane poklesu podielu na trhu a negatívneho vývoja iných kľúčových ukazovateľov výkonnosti výrobného odvetvia Únie.

(10)

Uverejnením v Úradnom vestníku Európskej únie je toto oznámenie o začatí antidumpingového konania verejným dokumentom, ku ktorému majú prístup všetci dovozcovia. Dovozcovia majú navyše ako zainteresované strany v prešetrovaní prístup k verzii podnetu, ktorá nemá dôverný charakter, a aj k spisu, ktorý nemá dôverný charakter. Komisia preto usúdila, že na základe toho si dovozcovia boli vedomí alebo si mali byť vedomí údajných dumpingových praktík, ich rozsahu a údajnej ujmy.

(11)

Niekoľko vyvážajúcich výrobcov tvrdilo, že ustanovenie článku 10 ods. 4 písm. c) nebolo dodržané, pretože nebola preukázaná história dumpingu. V článku 10 ods. 4 písm. c) sa však stanovuje, že buď bol zistený dumping už v minulosti alebo existovala vedomosť o rozsahu údajného dumpingu a ujmy. Ako je vysvetlené v odôvodneniach (7) až (10), na základe oznámenia o začatí antidumpingového konania a informácií uvedených v podnete Komisia usúdila, že dovozcovia si boli vedomí alebo si mali byť vedomí údajných dumpingových praktík, ich rozsahu a údajnej ujmy.

(12)

Na základe uvedených skutočností Komisia dospela k záveru, že neexistuje dôkaz o tom, že požiadavka článku 10 ods. 4 písm. c) základného nariadenia nebola splnená.

2.2.   Ďalšie podstatné zvýšenie dovozu

(13)

Na základe štatistických údajov zhrnutých v tabuľke 1 Komisia zistila, že objem dovozu UAN z dotknutých krajín do Únie sa v období od septembra 2018 do decembra 2018, t. j. po začatí daného prípadu, zvýšil o 23 % v porovnaní s obdobím od septembra 2017 do decembra 2017, t. j. s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka a časťou obdobia prešetrovania (obdobie od 1. júla 2017 do 30. júna 2018). Okrem toho bol priemerný mesačný objem dovozu z dotknutých krajín do Únie v období od septembra 2018 do decembra 2018 o 34 % vyšší než priemerný mesačný objem dovozu do Únie počas obdobia prešetrovania. Komisia preto vzhľadom na toto ďalšie podstatné zvýšenie dovozu z dotknutých krajín dospela k záveru, že neexistuje (žiadny) dôkaz o tom, že táto požiadavka nebola splnená.

Tabuľka 1

Objem dovozu (v metrických tonách)

Pôvod

september 2017 – december 2017

september 2018 – december 2018

Δ

V priemere za mesiac obdobia prešetrovania

Priemer

september 2018 – december 2018

Δ

Rusko

226 319

270 449

+ 19,5 %

51 491

67 612

+ 31,3 %

Trinidad a Tobago

150 497

167 852

+ 11,5 %

30 681

41 963

+ 36,8 %

Spojené štáty americké

200 757

333 393

+ 66,1 %

61 848

83 348

+ 34,8 %

Všetky 3 štáty

577 573

771 694

+ 33,6 %

144 020

192 924

+ 34,0 %

Zdroj: Eurostat

2.3.   Narušenie nápravného účinku cla

(14)

Ako sa uvádza v oddiele 2.2, od začatia tohto prešetrovania došlo k ďalšiemu podstatnému zvýšeniu dovozu dotknutého výrobku. Tieto objemy dovozu predstavujú viac ako 48 000 dodatočných (metrických) ton mesačne v porovnaní s objemami dovozu z dotknutých krajín počas obdobia prešetrovania. Len toto zvýšenie predstavuje 10 % spotreby v Únii v roku 2017.

(15)

Podľa štatistických údajov o dovoze zhrnutých v tabuľke 2 bola priemerná cena v eurách za jednu (metrickú) tonu dovozu z dotknutých krajín do Únie v období od septembra 2018 do decembra 2018 o 19,5 % vyššia ako priemerná dovozná cena z týchto krajín zistená počas obdobia prešetrovania. Prudké zvýšenie dovozných cien bolo možné pozorovať pri dovoze z každej jednej prešetrovanej krajiny.

Tabuľka 2

Dovozné ceny (priemer, EUR/mt)

Pôvod

september 2017 – december 2017

september 2018 – december 2018

Δ

V priemere za mesiac obdobia prešetrovania

Priemer

september 2018 – december 2018

Δ

Rusko

129,1

160,1

+ 24,0 %

125,9

160,1

+ 27,2 %

Trinidad a Tobago

136,0

175,4

+ 28,9 %

139,8

175,4

+ 25,4 %

Spojené štáty americké

118,0

136,6

+ 15,7 %

124,5

136,6

+ 9,7 %

Všetky 3 štáty

127,1

153,3

+ 20,6 %

128,3

153,3

+ 19,5 %

Zdroj: Eurostat

(16)

Niektorí vyvážajúci výrobcovia a dovozcovia uviedli, že výrazné zvýšenie cien dovozu z dotknutých krajín znamená, že tento dovoz nespôsobuje negatívny cenový vplyv na trhu. Títo vyvážajúci výrobcovia ďalej uviedli, že od začatia konania nedochádzalo k hromadeniu zásob. Preto tvrdili, že v prípade uplatňovania konečného antidumpingového cla by jeho nápravný účinok nebol vážne narušený.

(17)

Navrhovateľ však predložil dostatočné dôkazy o tom, že zvýšenie ceny bolo mierne v porovnaní so zvýšením nákladov (najmä pokiaľ ide o plyn v lete a na jeseň v roku 2018). Okrem toho aj v prípade, že neexistujú žiadne presvedčivé dôkazy o hromadení zásob od začatia konania, navrhovateľ poskytol ďalšie dôkazy, že prudké zvýšenie objemu dovozu od začatia prešetrovania ešte viac zhoršilo ujmu spôsobenú výrobcom z Únie (vrátane vyšších strát po období prešetrovania).

(18)

Na základe toho Komisia zistila, že dôkazy v spise neumožňujú vyvodiť záver, že táto požiadavka nebola splnená.

2.4.   Záver

(19)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Komisia dospela k záveru, že neexistujú žiadne presvedčivé dôkazy o tom, že registrácia dovozu dotknutého výrobku počas obdobia predbežného poskytnutia informácií nie je v tomto prípade odôvodnená. Od uverejnenia oznámenia o začatí antidumpingového konania, keď si vyvážajúci výrobcovia boli vedomí alebo mali byť vedomí údajného dumpingu a ujmy, sa dovoz dotknutého výrobku ďalej zvýšil spôsobom, ktorý môže vážne narušiť nápravný účinok antidumpingového cla aj počas obdobia predbežného poskytovania informácií.

(20)

Zistenia zostávajú rovnaké aj na základe najnovších štatistických údajov, ktoré má Komisia k dispozícii.

(21)

Preto v súlade s článkom 14 ods. 5a základného antidumpingového nariadenia musí Komisia registrovať dovoz dotknutého výrobku počas obdobia predbežného poskytovania informácií.

3.   REGISTRÁCIA

(22)

Podľa článku 14 ods. 5a základného antidumpingového nariadenia musí dovoz dotknutého výrobku podliehať registrácii počas obdobia predbežného poskytovania informácií podľa článku 19a základného nariadenia, pokiaľ neexistujú dostatočné dôkazy o tom, že požiadavky uvedené v článku 10 ods. 4 písm. c) a d) nie sú splnené.

(23)

Každý prípadný budúci záväzok by vyplýval z konečných zistení tohto antidumpingového prešetrovania.

(24)

Podľa tvrdení v podnete požadujúcom začatie prešetrovania sa pri dotknutom výrobku odhaduje priemerné dumpingové rozpätie 43 % až 83 % a priemerná úroveň odstránenia ujmy 13 %. Výška prípadného budúceho záväzku sa odhaduje na týchto úrovniach na základe podnetu, a síce 13 % – 83 % ako podiel dovoznej hodnoty CIF dotknutého výrobku.

4.   SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

(25)

So všetkými osobnými údajmi získanými v súvislosti s touto registráciou sa bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (4),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Colným orgánom sa týmto podľa článku 14 ods. 5a nariadenia (EÚ) 2016/1036 nariaďuje, aby prijali potrebné kroky na registráciu dovozu zmesí močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku do Únie, v súčasnosti patriacich pod číselný znak KN 3102 80 00 a s pôvodom v Rusku, na Trinidade a Tobagu a v Spojených štátoch amerických.

2.   Povinnosť registrácie sa skončí tri týždne po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. marca 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Ú. v. EÚ L 143, 7.6.2018, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ C 284, 13.8.2018, s. 9.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).


Top