EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0410

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/410 z 29. novembra 2018, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy v oblasti platobných služieb, pokiaľ ide o podrobnosti a štruktúru údajov, ktoré majú oznamovať príslušné orgány Európskemu orgánu pre bankovníctvo podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 (Text s významom pre EHP)

C/2018/7664

OJ L 73, 15.3.2019, p. 20–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/410/oj

15.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 73/20


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/410

z 29. novembra 2018,

ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy v oblasti platobných služieb, pokiaľ ide o podrobnosti a štruktúru údajov, ktoré majú oznamovať príslušné orgány Európskemu orgánu pre bankovníctvo podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (1), a najmä na jej článok 15 ods. 5 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Podľa smernice (EÚ) 2015/2366 má Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) zriadiť a prevádzkovať elektronický centrálny register obsahujúci zoznam všetkých platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí a ich príslušných agentov a pobočiek. Na tieto účely je potrebné, aby príslušné orgány oznámili EBA údaje, ktoré umožňujú používateľom platobných služieb a iným zainteresovaným stranám ľahko a jednoznačne identifikovať každý subjekt zapísaný v registri a územie, na ktorom tento subjekt vykonáva alebo zamýšľa vykonávať činnosti. Používatelia platobných služieb by takisto mali byť schopní identifikovať platobné služby a služby elektronických peňazí, ktoré tieto subjekty poskytujú.

(2)

V elektronickom centrálnom registri by mali byť zahrnutí aj poskytovatelia služieb, ktorí sú vylúčení z rozsahu pôsobnosti smernice (EÚ) 2015/2366 a ktorí vykonávajú činnosť uvedenú v článku 3 písm. k) bode i) a ii) a v článku 3 písm. l) uvedenej smernice a informovali svoj príslušný orgán podľa článku 37 ods. 2 alebo ods. 3 uvedenej smernice. S cieľom zabezpečiť jednotný výklad a uplatňovanie uvedených ustanovení v celej Únii by údaje o uvedených poskytovateľoch služieb, ktoré obsahuje register, mali obsahovať stručný opis ich činností poskytnutý príslušnými orgánmi vrátane údajov o použitom podkladovom platobnom nástroji a všeobecného opisu poskytovanej služby.

(3)

Údaje obsiahnuté v elektronickom centrálnom registri by mali byť prezentované jasne a jednoznačne, aby im spotrebitelia mohli ľahko porozumieť. Pri prezentácii údajov obsiahnutých v registri by sa mali zohľadniť osobitosti štátneho jazyka.

(4)

V záujme zabezpečenia jednotného poskytovania informácií by mali príslušné orgány na účely zasielania údajov orgánu EBA používať štandardizovaný formát.

(5)

Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktoré Komisii predložil orgán EBA.

(6)

Orgán EBA vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorých vychádza toto nariadenie, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve zriadenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Podrobnosti a formát údajov, ktoré sa majú oznamovať podľa článku 15 ods. 1 smernice (EÚ) 2015/2366

1.   Na účely článku 15 ods. 1 smernice (EÚ) 2015/2366 príslušné orgány oznamujú údaje orgánu EBA v súlade s odsekmi 2 až 9.

2.   Pokiaľ ide o platobné inštitúcie a ich pobočky, ktoré poskytujú služby v inom členskom štáte než vo svojom domovskom členskom štáte, príslušné orgány oznamujú podrobnosti uvedené v tabuľke 1 prílohy, pričom používajú formát stanovený v uvedenej tabuľke.

3.   Pokiaľ ide o fyzické alebo právnické osoby, ktoré využívajú výnimku podľa článku 32 smernice (EÚ) 2015/2366, príslušné orgány oznamujú podrobnosti uvedené v tabuľke 2 prílohy, pričom používajú formát stanovený v uvedenej tabuľke.

4.   Pokiaľ ide o poskytovateľov služieb informovania o účte a ich pobočky, ktoré poskytujú služby v inom členskom štáte než vo svojom domovskom členskom štáte, príslušné orgány oznamujú údaje uvedené v tabuľke 3 prílohy, pričom používajú formát stanovený v uvedenej tabuľke.

5.   Pokiaľ ide o inštitúcie elektronických peňazí a ich pobočky, ktoré poskytujú služby v inom členskom štáte než vo svojom domovskom členskom štáte, príslušné orgány oznamujú údaje uvedené v tabuľke 4 prílohy, pričom používajú formát stanovený v uvedenej tabuľke.

6.   Pokiaľ ide o právnické osoby, ktoré využívajú výnimku podľa článku 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2009/110/ES (3), príslušné orgány oznamujú údaje uvedené v tabuľke 5 prílohy, pričom používajú formát stanovený v uvedenej tabuľke.

7.   Pokiaľ ide o agentov platobných inštitúcií, poskytovateľov služieb informovania o účte a inštitúcie elektronických peňazí, ktoré poskytujú platobné služby v ktoromkoľvek členskom štáte, agentov fyzických alebo právnických osôb, ktoré využívajú výnimku podľa článku 32 smernice (EÚ) 2015/2366, a agentov právnických osôb, ktoré využívajú výnimku podľa článku 9 smernice 2009/110/ES, príslušné orgány oznamujú údaje uvedené v tabuľke 6 prílohy, pričom používajú formát stanovený v uvedenej tabuľke.

8.   Pokiaľ ide o inštitúcie uvedené v článku 2 ods. 5 bodoch 4 až 23 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2013/36/EÚ (4), ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené poskytovať platobné služby, príslušné orgány oznamujú údaje uvedené v tabuľke 7 prílohy, pričom používajú formát stanovený v uvedenej tabuľke.

9.   Pokiaľ ide o poskytovateľov služieb, ktorí vykonávajú služby podľa článku 3 písm. k) bodov i) a ii) a článku 3 písm. l) smernice (EÚ) 2015/2366, príslušné orgány oznamujú údaje uvedené v tabuľke 8 prílohy, pričom používajú formát stanovený v uvedenej tabuľke.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. novembra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 35.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES (Ú. v. EÚ L 267, 10.10.2009, s. 7).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).


PRÍLOHA

Tabuľka 1 – Údaje o platobných inštitúciách

Riadok

Pole

Maximálny počet znakov v poli

Formát

1.

Typ fyzickej alebo právnickej osoby

Vopred určený text

Vopred určená možnosť – „platobná inštitúcia“

2.

Názov platobnej inštitúcie

Text (250 znakov)

Úradný názov platobnej inštitúcie sa zadáva ako voľný text pomocou ktoréhokoľvek z týchto súborov jazykových znakov: grécka abeceda, cyrilika alebo latinka. Názov inštitúcie sa uvádza v úradnom jazyku príslušného členského štátu. Členské štáty, ktoré používajú grécku abecedu alebo cyriliku, takisto uvádzajú buď prepis názvu inštitúcie do latinskej abecedy, alebo preklad či alternatívny názov inštitúcie v inom jazyku založenom na latinskej abecede.

V prípade členských štátov, ktoré majú viac ako jeden úradný jazyk, sa uvádzajú všetky úradné názvy inštitúcie. Názvy sa oddeľujú znamienkom „/“.

3.

Obchodný názov platobnej inštitúcie

Text (250 znakov)

Obchodný názov platobnej inštitúcie sa zadáva ako voľný text pomocou ktoréhokoľvek z týchto súborov jazykových znakov: grécka abeceda, cyrilika alebo latinka. Členské štáty, ktoré používajú grécku abecedu alebo cyriliku, takisto uvádzajú buď prepis obchodného názvu inštitúcie do latinskej abecedy, alebo preklad či alternatívny obchodný názov inštitúcie v inom jazyku založenom na latinskej abecede.

Ak platobná inštitúcia používa viac ako jeden obchodný názov, môžu sa uviesť všetky obchodné názvy inštitúcie. Tieto názvy sa oddeľujú znamienkom „/“.

Vyplnenie tohto poľa je pre príslušné orgány nepovinné.

4.

Adresa ústredia platobnej inštitúcie

 

Adresa ústredia platobnej inštitúcie sa zadáva ako voľný text pomocou ktoréhokoľvek z týchto súborov jazykových znakov: grécka abeceda, cyrilika alebo latinka. Adresa sa uvádza v úradnom jazyku príslušného členského štátu. Členské štáty, ktoré používajú grécku abecedu alebo cyriliku, takisto uvádzajú buď prepis do latinskej abecedy, alebo bežný anglický názov.

V prípade členských štátov, ktoré majú viac ako jeden úradný jazyk, sa adresa uvádza aspoň v jednom úradnom jazyku jurisdikcie. Ak je adresa uvedená vo viac ako jednom úradnom jazyku príslušného štátu, na oddelenie sa použije znamienko „/“.

4.1.

Krajina

Vopred určený text (možnosti)

Členské štáty EÚ a ostatné členské štáty EHP:

Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo.

4.2.

Mesto

Text (100 znakov)

 

4.3.

Ulica

Text (50 znakov na riadok adresy)

 

4.4.

PSČ

Text (35 znakov)

 

5.

Národné identifikačné číslo platobnej inštitúcie

Alfanumerický údaj (50 znakov)

Národným identifikačným číslom môže byť jeden z týchto kódov:

 

národné identifikačné číslo fyzických a právnických osôb používané v príslušnom členskom štáte;

 

identifikátor právneho subjektu (kód, ktorý umožňuje jednoznačne identifikovať právne odlišné subjekty, ktoré sa zúčastňujú na finančných transakciách);

 

číslo povolenia (číslo alebo kód pridelený povolenej platobnej inštitúcii príslušným orgánom členského štátu, na území ktorého bol tento subjekt zriadený);

 

registračné číslo (číslo alebo kód používaný príslušným orgánom členského štátu v jeho vnútroštátnom verejnom registri);

 

iný rovnocenný prostriedok identifikácie (akýkoľvek prostriedok identifikácie fyzických a právnických osôb používaný príslušným orgánom v jeho vnútroštátnom verejnom registri).

6.

Názov príslušného orgánu zodpovedného za prevádzkovanie vnútroštátneho verejného registra

Text (100 znakov)

Názov príslušného orgánu, ktorý poskytol orgánu EBA údaje o platobnej inštitúcii a ktorý je za tieto údaje zodpovedný. Názov príslušného orgánu sa vyberie z vopred určeného zoznamu.

7.

Platobné služby, na ktoré má platobná inštitúcia povolenie

Viacero vopred určených možností (1 až 13 možností)

Platobné služby z vopred určeného zoznamu:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

8.

Súčasný stav povolenia platobnej inštitúcie

Text (10 znakov)

Súčasný stav povolenia platobnej inštitúcie vybraný z vopred určeného zoznamu:

1.

☐ Povolená

2.

☐ Povolenie bolo odňaté

9.

Dátum udelenia povolenia

Číselný údaj (8 znakov)

Dátum udelenia povolenia platobnej inštitúcii. V závislosti od praxe príslušného orgánu by týmto dátumom mohol byť buď dátum, keď platobnú inštitúciu povolil príslušný orgán, alebo dátum, keď bola zahrnutá do vnútroštátneho verejného registra.

10.

Dátum odňatia povolenia (ak je to relevantné)

Číselný údaj (8 znakov)

Dátum odňatia povolenia platobnej inštitúcii. Ide o dátum, keď bolo platobnej inštitúcii odňaté povolenie.

11.

Hostiteľské členské štáty, v ktorých platobná inštitúcia poskytuje alebo zamýšľa poskytovať platobné služby na základe slobody poskytovať služby, a jednotlivé platobné služby, ktoré boli oznámené príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu

Viacero vopred určených možností (najviac 31 možností, ktoré majú najviac 13 vopred určených čiastkových možností)

Hostiteľské členské štáty, v ktorých platobná inštitúcia poskytuje alebo zamýšľa poskytovať platobné služby na základe slobody poskytovať služby, a jednotlivé platobné služby, ktoré boli oznámené príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu:

Rakúsko:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

Belgicko:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

Bulharsko:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

Chorvátsko:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

Cyprus:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

Česká republika:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

Dánsko:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

Estónsko:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

Fínsko:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

Francúzsko:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

Nemecko:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

Grécko:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

Maďarsko:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

Island:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

Írsko:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

Taliansko:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

Lotyšsko:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

Lichtenštajnsko:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

Litva:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

Luxembursko:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

Malta:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

Holandsko:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

Nórsko:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

Poľsko:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

Portugalsko:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

Rumunsko:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

Slovensko:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

Slovinsko:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

Španielsko:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

Švédsko:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

Spojené kráľovstvo:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

12.

Názov pobočky platobnej inštitúcie usadenej v inom členskom štáte než v domovskom členskom štáte platobnej inštitúcie

Text (do 200 znakov)

Úradným názvom pobočky, ktorý sa používa v registri, je buď názov platobnej inštitúcie, alebo určený názov príslušnej pobočky. Zadáva sa ako voľný text pomocou ktoréhokoľvek z týchto súborov jazykových znakov: grécka abeceda, cyrilika alebo latinka. Názov pobočky sa uvádza v úradnom jazyku príslušného členského štátu. Členské štáty, ktoré používajú grécku abecedu alebo cyriliku, takisto uvádzajú buď prepis názvu alebo obchodného názvu pobočky do latinskej abecedy, alebo preklad či alternatívny názov pobočky v inom jazyku založenom na latinskej abecede.

V prípade členských štátov, ktoré majú viac ako jeden úradný jazyk, sa uvádzajú všetky úradné názvy pobočky. Názvy sa oddeľujú znamienkom „/“.

13.

Adresa hlavnej pobočky platobnej inštitúcie v hostiteľskom členskom štáte

 

Adresa hlavnej pobočky platobnej inštitúcie v hostiteľskom členskom štáte sa zadáva ako voľný text pomocou ktoréhokoľvek z týchto súborov jazykových znakov: grécka abeceda, cyrilika alebo latinka. Členské štáty, ktoré používajú grécku abecedu alebo cyriliku, takisto uvádzajú buď prepis do latinskej abecedy, alebo bežný anglický názov.

V prípade členských štátov, ktoré majú viac ako jeden úradný jazyk, sa adresa uvádza aspoň v jednom úradnom jazyku jurisdikcie. Ak je adresa uvedená vo viac ako jednom úradnom jazyku príslušného štátu, na oddelenie sa použije znamienko „/“.

13.1.

Krajina

Vopred určený text (možnosti)

Členské štáty EÚ a ostatné členské štáty EHP:

Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo.

13.2.

Mesto

Text (100 znakov)

 

13.3.

Ulica

Text (50 znakov na riadok adresy)

 

13.4.

PSČ

Text (35 znakov)

 

14.

Hostiteľské členské štáty, v ktorých platobná inštitúcia poskytuje alebo zamýšľa poskytovať platobné služby na základe slobody usadiť sa prostredníctvom zriadenia pobočky, a jednotlivé platobné služby, ktoré boli oznámené príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu

Viacero vopred určených možností (najviac 31 možností, ktoré majú najviac 13 vopred určených čiastkových možností)

Hostiteľské členské štáty, v ktorých platobná inštitúcia poskytuje alebo zamýšľa poskytovať platobné služby na základe slobody usadiť sa prostredníctvom zriadenia pobočky, a jednotlivé platobné služby, ktoré boli oznámené príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu:

Rovnaké možnosti ako v riadku 11 tejto tabuľky.


Tabuľka 2 – Údaje o fyzických alebo právnických osobách, ktoré využívajú výnimku podľa článku 32 smernice (EÚ) 2015/2366

Riadok

Pole

Maximálny počet znakov v poli

Formát

1.

Typ fyzickej alebo právnickej osoby

Vopred určený text

Vopred určená možnosť – „Platobná inštitúcia, ktorej bola udelená výnimka“

2.

Názov platobnej inštitúcie, ktorej bola udelená výnimka

Text (250 znakov)

Úradný názov platobnej inštitúcie, ktorej bola udelená výnimka, sa zadáva ako voľný text pomocou ktoréhokoľvek z týchto súborov jazykových znakov: grécka abeceda, cyrilika alebo latinka. Názov inštitúcie sa uvádza v úradnom jazyku príslušného členského štátu. Členské štáty, ktoré používajú grécku abecedu alebo cyriliku, takisto uvádzajú buď prepis názvu inštitúcie do latinskej abecedy, alebo preklad či alternatívny názov inštitúcie v inom jazyku založenom na latinskej abecede.

V prípade členských štátov, ktoré majú viac ako jeden úradný jazyk, sa uvádzajú všetky úradné názvy inštitúcie. Názvy sa oddeľujú znamienkom „/“.

3.

Obchodný názov platobnej inštitúcie, ktorej bola udelená výnimka

Text (250 znakov)

Obchodný názov platobnej inštitúcie, ktorej bola udelená výnimka, sa zadáva ako voľný text pomocou ktoréhokoľvek z týchto súborov jazykových znakov: grécka abeceda, cyrilika alebo latinka. Členské štáty, ktoré používajú grécku abecedu alebo cyriliku, takisto uvádzajú buď prepis obchodného názvu inštitúcie do latinskej abecedy, alebo preklad či alternatívny obchodný názov inštitúcie v inom jazyku založenom na latinskej abecede.

Ak platobná inštitúcia, ktorej bola udelená výnimka, používa viac ako jeden obchodný názov, môžu sa uviesť všetky obchodné názvy inštitúcie. Tieto názvy sa oddeľujú znamienkom „/“.

Vyplnenie tohto poľa je pre príslušné orgány nepovinné.

4.

Adresa ústredia platobnej inštitúcie, ktorej bola udelená výnimka

 

Adresa ústredia platobnej inštitúcie, ktorej bola udelená výnimka, sa zadáva ako voľný text pomocou ktoréhokoľvek z týchto súborov jazykových znakov: grécka abeceda, cyrilika alebo latinka. Adresa sa uvádza v úradnom jazyku príslušného členského štátu. Členské štáty, ktoré používajú grécku abecedu alebo cyriliku, takisto uvádzajú buď prepis do latinskej abecedy, alebo bežný anglický názov.

V prípade členských štátov, ktoré majú viac ako jeden úradný jazyk, sa adresa uvádza aspoň v jednom úradnom jazyku jurisdikcie. Ak je adresa uvedená vo viac ako jednom úradnom jazyku príslušného štátu, na oddelenie sa použije znamienko „/“.

4.1.

Krajina

Vopred určený text (možnosti)

Členské štáty EÚ a ostatné členské štáty EHP:

Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo.

4.2.

Mesto

Text (100 znakov)

 

4.3.

Ulica

Text (50 znakov na riadok adresy)

 

4.4.

PSČ

Text (35 znakov)

 

5.

Národné identifikačné číslo platobnej inštitúcie, ktorej bola udelená výnimka

Alfanumerický údaj (50 znakov)

Národným identifikačným číslom môže byť jeden z týchto kódov:

 

národné identifikačné číslo fyzických a právnických osôb používané v príslušnom členskom štáte;

 

identifikátor právneho subjektu (kód, ktorý umožňuje jednoznačne identifikovať právne odlišné subjekty, ktoré sa zúčastňujú na finančných transakciách);

 

registračné číslo (číslo alebo kód používaný príslušným orgánom členského štátu v jeho vnútroštátnom verejnom registri);

 

iný rovnocenný prostriedok identifikácie (akýkoľvek prostriedok identifikácie fyzických a právnických osôb používaný príslušným orgánom v jeho vnútroštátnom verejnom registri).

6.

Názov príslušného orgánu zodpovedného za prevádzkovanie vnútroštátneho verejného registra

Text (100 znakov)

Názov príslušného orgánu, ktorý poskytol orgánu EBA údaje o platobnej inštitúcii, ktorej bola udelená výnimka, a ktorý je za tieto údaje zodpovedný. Názov príslušného orgánu sa vyberie z vopred určeného zoznamu.

7.

Platobné služby, v súvislosti s ktorými je platobná inštitúcia, ktorej bola udelená výnimka, registrovaná

Viacero vopred určených možností (1 až 13 možností)

Platobné služby z vopred určeného zoznamu:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

8.

Súčasný stav registrácie platobnej inštitúcie, ktorej bola udelená výnimka

Text (10 znakov)

Súčasný stav registrácie platobnej inštitúcie, ktorej bola udelená výnimka, vybraný z vopred určeného zoznamu:

1.

☐ Zaregistrovaná

2.

☐ Registrácia bola zrušená

9.

Dátum registrácie

Číselný údaj (8 znakov)

Dátum registrácie platobnej inštitúcie, ktorej bola udelená výnimka. V závislosti od praxe príslušného orgánu by týmto dátumom mohol byť buď dátum, keď platobnú inštitúciu, ktorej bola udelená výnimka, zaregistroval príslušný orgán, alebo dátum, keď bola zahrnutá do vnútroštátneho verejného registra.

10.

Dátum zrušenia registrácie (ak je to relevantné)

Číselný údaj (8 znakov)

Dátum zrušenia registrácie platobnej inštitúcie, ktorej bola udelená výnimka. Ide o dátum, keď bola zrušená registrácia platobnej inštitúcie, ktorej bola udelená výnimka.


Tabuľka 3 – Údaje o poskytovateľoch služieb informovania o účte

Riadok

Pole

Maximálny počet znakov v poli

Formát

1.

Typ fyzickej alebo právnickej osoby

Vopred určený text

Vopred určená možnosť – „Poskytovateľ služieb informovania o účte“.

2.

Meno/názov poskytovateľa služieb informovania o účte

Text (250 znakov)

Úradné meno/názov poskytovateľa služieb informovania o účte sa zadáva ako voľný text pomocou ktoréhokoľvek z týchto súborov jazykových znakov: grécka abeceda, cyrilika alebo latinka. Meno/názov poskytovateľa sa uvádza v úradnom jazyku príslušného členského štátu. Členské štáty, ktoré používajú grécku abecedu alebo cyriliku, takisto uvádzajú buď prepis mena/názvu poskytovateľa do latinskej abecedy, alebo preklad či alternatívne meno/názov poskytovateľa v inom jazyku založenom na latinskej abecede.

V prípade členských štátov, ktoré majú viac ako jeden úradný jazyk, sa uvádzajú všetky úradné mená/názvy poskytovateľa. Názvy sa oddeľujú znamienkom „/“.

3.

Obchodné meno/názov poskytovateľa služieb informovania o účte

Text (250 znakov)

Obchodné meno/názov poskytovateľa služieb informovania o účte sa zadáva ako voľný text pomocou ktoréhokoľvek z týchto súborov jazykových znakov: grécka abeceda, cyrilika alebo latinka. Členské štáty, ktoré používajú grécku abecedu alebo cyriliku, takisto uvádzajú buď prepis názvu inštitúcie do latinskej abecedy, alebo preklad či alternatívny názov inštitúcie v inom jazyku založenom na latinskej abecede.

Ak poskytovateľ služieb informovania o účte používa viac ako jedno obchodné meno/názov, môžu sa uviesť všetky obchodné mená/názvy inštitúcie. Tieto názvy sa oddeľujú znamienkom „/“.

Vyplnenie tohto poľa je pre príslušné orgány nepovinné.

4.

Adresa ústredia poskytovateľa služieb informovania o účte

 

Adresa ústredia poskytovateľa služieb informovania o účte sa zadáva ako voľný text pomocou ktoréhokoľvek z týchto súborov jazykových znakov: grécka abeceda, cyrilika alebo latinka. Adresa sa uvádza v úradnom jazyku príslušného členského štátu. Členské štáty, ktoré používajú grécku abecedu alebo cyriliku, takisto uvádzajú buď prepis do latinskej abecedy, alebo bežný anglický názov.

V prípade členských štátov, ktoré majú viac ako jeden úradný jazyk, sa adresa uvádza aspoň v jednom úradnom jazyku jurisdikcie. Ak je adresa uvedená vo viac ako jednom úradnom jazyku príslušného štátu, na oddelenie sa použije znamienko „/“.

4.1.

Krajina

Vopred určený text (možnosti)

Členské štáty EÚ a ostatné členské štáty EHP:

Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo.

4.2.

Mesto

Text (100 znakov)

 

4.3.

Ulica

Text (50 znakov na riadok adresy)

 

4.4.

PSČ

Text (35 znakov)

 

5.

Národné identifikačné číslo poskytovateľa služieb informovania o účte

Alfanumerický údaj (50 znakov)

Národným identifikačným číslom môže byť jeden z týchto kódov:

 

národné identifikačné číslo fyzických a právnických osôb používané v príslušnom členskom štáte;

 

identifikátor právneho subjektu (kód, ktorý umožňuje jednoznačne identifikovať právne odlišné subjekty, ktoré sa zúčastňujú na finančných transakciách);

 

registračné číslo (číslo alebo kód používaný príslušným orgánom členského štátu v jeho vnútroštátnom verejnom registri);

 

iný rovnocenný prostriedok identifikácie (akýkoľvek prostriedok identifikácie fyzických a právnických osôb používaný príslušným orgánom v jeho vnútroštátnom verejnom registri).

6.

Názov príslušného orgánu zodpovedného za prevádzkovanie vnútroštátneho verejného registra

Text (100 znakov)

Názov príslušného orgánu, ktorý poskytol orgánu EBA údaje o poskytovateľovi služieb informovania o účte a ktorý je za tieto údaje zodpovedný. Názov príslušného orgánu sa vyberie z vopred určeného zoznamu.

7.

Platobné služby, v súvislosti s ktorými je poskytovateľ služieb informovania o účte registrovaný

Text (26 znakov)

Vopred určená možnosť – „Služby informovania o účte“.

8.

Súčasný stav registrácie poskytovateľa služieb informovania o účte

Text (10 znakov)

Súčasný stav registrácie poskytovateľa služieb informovania o účte, vybraný z vopred určeného zoznamu:

1.

☐ Zaregistrovaná

2.

☐ Registrácia bola zrušená

9.

Dátum registrácie

Číselný údaj (8 znakov)

Dátum registrácie poskytovateľa služieb informovania o účte. V závislosti od praxe príslušného orgánu by týmto dátumom mohol byť buď dátum, keď poskytovateľa služieb informovania o účte zaregistroval príslušný orgán, alebo dátum, keď bol zahrnutý do vnútroštátneho verejného registra.

10.

Dátum zrušenia registrácie (ak je to relevantné)

Číselný údaj (8 znakov)

Dátum zrušenia registrácie poskytovateľa služieb informovania o účte. Ide o dátum, keď bola zrušená registrácia poskytovateľa služieb informovania o účte.

11.

Hostiteľský členský štát, v ktorom poskytovateľ služieb informovania o účte poskytuje alebo zamýšľa poskytovať služby informovania o účte na základe slobody poskytovať služby

Viacero vopred určených možností (najviac 31 možností)

Hostiteľský členský štát, v ktorom poskytovateľ služieb informovania o účte poskytuje alebo zamýšľa poskytovať služby informovania o účte na základe slobody poskytovať služby:

 

☐ Rakúsko

 

☐ Belgicko

 

☐ Bulharsko

 

☐ Chorvátsko

 

☐ Cyprus

 

☐ Česká republika

 

☐ Dánsko

 

☐ Estónsko

 

☐ Fínsko

 

☐ Francúzsko

 

☐ Nemecko

 

☐ Grécko

 

☐ Maďarsko

 

☐ Island

 

☐ Írsko

 

☐ Taliansko

 

☐ Lotyšsko

 

☐ Lichtenštajnsko

 

☐ Litva

 

☐ Luxembursko

 

☐ Malta

 

☐ Holandsko

 

☐ Nórsko

 

☐ Poľsko

 

☐ Portugalsko

 

☐ Rumunsko

 

☐ Slovensko

 

☐ Slovinsko

 

☐ Španielsko

 

☐ Švédsko

 

☐ Spojené kráľovstvo

12.

Názov pobočky poskytovateľa služieb informovania o účte usadenej v inom členskom štáte než v domovskom členskom štáte poskytovateľa služieb informovania o účte

Text (do 200 znakov)

Úradným názvom pobočky, ktorý sa používa v registri, je buď meno/názov poskytovateľa služieb informovania o účte, alebo určený názov príslušnej pobočky. Zadáva sa ako voľný text pomocou ktoréhokoľvek z týchto súborov jazykových znakov: grécka abeceda, cyrilika alebo latinka. Názov pobočky sa uvádza v úradnom jazyku príslušného členského štátu. Členské štáty, ktoré používajú grécku abecedu alebo cyriliku, takisto uvádzajú buď prepis názvu alebo obchodného názvu pobočky do latinskej abecedy, alebo preklad či alternatívny názov pobočky v inom jazyku založenom na latinskej abecede.

V prípade členských štátov, ktoré majú viac ako jeden úradný jazyk, sa uvádzajú všetky úradné názvy pobočky. Názvy sa oddeľujú znamienkom „/“.

13.

Adresa hlavnej pobočky poskytovateľa služieb informovania o účte v hostiteľskom členskom štáte

 

Adresa hlavnej pobočky poskytovateľa služieb informovania o účte v hostiteľskom členskom štáte sa zadáva ako voľný text pomocou ktoréhokoľvek z týchto súborov jazykových znakov: grécka abeceda, cyrilika alebo latinka. Členské štáty, ktoré používajú grécku abecedu alebo cyriliku, takisto uvádzajú buď prepis do latinskej abecedy, alebo bežný anglický názov.

V prípade členských štátov, ktoré majú viac ako jeden úradný jazyk, sa adresa uvádza aspoň v jednom úradnom jazyku jurisdikcie. Ak je adresa uvedená vo viac ako jednom úradnom jazyku príslušného štátu, na oddelenie sa použije znamienko „/“.

13.1.

Krajina

Text (2 znakov)

Členské štáty EÚ a ostatné členské štáty EHP:

Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo.

13.2.

Mesto

Text (100 znakov)

 

13.3.

Ulica

Text (50 znakov na riadok adresy)

 

13.4.

PSČ

Text (35 znakov)

 

14.

Hostiteľský členský štát, v ktorom poskytovateľ služieb informovania o účte poskytuje alebo zamýšľa poskytovať služby informovania o účte na základe slobody usadiť sa prostredníctvom zriadenia pobočky:

Viacero vopred určených možností (najviac 31 možností)

Hostiteľský členský štát, v ktorom poskytovateľ služieb informovania o účte poskytuje alebo zamýšľa poskytovať služby informovania o účte na základe slobody usadiť sa prostredníctvom zriadenia pobočky:

 

☐ Rakúsko

 

☐ Belgicko

 

☐ Bulharsko

 

☐ Chorvátsko

 

☐ Cyprus

 

☐ Česká republika

 

☐ Dánsko

 

☐ Estónsko

 

☐ Fínsko

 

☐ Francúzsko

 

☐ Nemecko

 

☐ Grécko

 

☐ Maďarsko

 

☐ Island

 

☐ Írsko

 

☐ Taliansko

 

☐ Lotyšsko

 

☐ Lichtenštajnsko

 

☐ Litva

 

☐ Luxembursko

 

☐ Malta

 

☐ Holandsko

 

☐ Nórsko

 

☐ Poľsko

 

☐ Portugalsko

 

☐ Rumunsko

 

☐ Slovensko

 

☐ Slovinsko

 

☐ Španielsko

 

☐ Švédsko

 

☐ Spojené kráľovstvo


Tabuľka 4 – Údaje o inštitúciách elektronických peňazí

Riadok

Pole

Maximálny počet znakov v poli

Formát

1.

Typ fyzickej alebo právnickej osoby

Vopred určený text

Vopred určená možnosť – „Inštitúcia elektronických peňazí“.

2.

Názov inštitúcie elektronických peňazí

Text (250 znakov)

Úradný názov inštitúcie elektronických peňazí sa zadáva ako voľný text pomocou ktoréhokoľvek z týchto súborov jazykových znakov: grécka abeceda, cyrilika alebo latinka. Názov inštitúcie sa uvádza v úradnom jazyku príslušného členského štátu. Členské štáty, ktoré používajú grécku abecedu alebo cyriliku, takisto uvádzajú buď prepis názvu inštitúcie do latinskej abecedy, alebo preklad či alternatívny názov inštitúcie v inom jazyku založenom na latinskej abecede.

V prípade členských štátov, ktoré majú viac ako jeden úradný jazyk, sa uvádzajú všetky úradné názvy inštitúcie. Názvy sa oddeľujú znamienkom „/“.

3.

Obchodný názov inštitúcie elektronických peňazí

Text (250 znakov)

Obchodný názov inštitúcie elektronických peňazí sa zadáva ako voľný text pomocou ktoréhokoľvek z týchto súborov jazykových znakov: grécka abeceda, cyrilika alebo latinka. Členské štáty, ktoré používajú grécku abecedu alebo cyriliku, takisto uvádzajú buď prepis obchodného názvu inštitúcie do latinskej abecedy, alebo preklad či alternatívny obchodný názov inštitúcie v inom jazyku založenom na latinskej abecede.

Ak inštitúcia elektronických peňazí používa viac ako jeden obchodný názov, môžu sa uviesť všetky obchodné názvy inštitúcie. Tieto názvy sa oddeľujú znamienkom „/“.

Vyplnenie tohto poľa je pre príslušné orgány nepovinné.

4.

Adresa ústredia inštitúcie elektronických peňazí

 

Adresa ústredia inštitúcie elektronických peňazí sa zadáva ako voľný text pomocou ktoréhokoľvek z týchto súborov jazykových znakov: grécka abeceda, cyrilika alebo latinka. Adresa sa uvádza v úradnom jazyku príslušného členského štátu. Členské štáty, ktoré používajú grécku abecedu alebo cyriliku, takisto uvádzajú buď prepis do latinskej abecedy, alebo bežný anglický názov.

V prípade členských štátov, ktoré majú viac ako jeden úradný jazyk, sa adresa uvádza aspoň v jednom úradnom jazyku jurisdikcie. Ak je adresa uvedená vo viac ako jednom úradnom jazyku príslušného štátu, na oddelenie sa použije znamienko „/“.

4.1.

Krajina

Vopred určený text (možnosti)

Členské štáty EÚ a ostatné členské štáty EHP:

Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo.

4.2.

Mesto

Text (100 znakov)

 

4.3.

Ulica

Text (50 znakov na riadok adresy)

 

4.4.

PSČ

Text (35 znakov)

 

5.

Národné identifikačné číslo inštitúcie elektronických peňazí

Alfanumerický údaj (50 znakov)

Národným identifikačným číslom môže byť jeden z týchto kódov:

 

národné identifikačné číslo právnických osôb používané v príslušnom členskom štáte;

 

identifikátor právneho subjektu (kód, ktorý umožňuje jednoznačne identifikovať právne odlišné subjekty, ktoré sa zúčastňujú na finančných transakciách);

 

číslo povolenia (číslo alebo kód pridelený povolenej inštitúcii elektronických peňazí príslušným orgánom členského štátu, na území ktorého boli subjekty zriadené);

 

registračné číslo (číslo alebo kód používaný príslušným orgánom členského štátu v jeho vnútroštátnom verejnom registri);

 

iný rovnocenný prostriedok identifikácie (akýkoľvek prostriedok identifikácie právnických osôb používaný príslušným orgánom v jeho vnútroštátnom verejnom registri).

6.

Názov príslušného orgánu zodpovedného za prevádzkovanie vnútroštátneho verejného registra

Text (100 znakov)

Názov príslušného orgánu, ktorý poskytol orgánu EBA údaje o inštitúcii elektronických peňazí a ktorý je za tieto údaje zodpovedný. Názov príslušného orgánu sa vyberie z vopred určeného zoznamu.

7.

Služby elektronických peňazí a platobné služby, na ktoré má inštitúcia elektronických peňazí povolenie

Viacero vopred určených možností (1 až 15 možností)

Služby elektronických peňazí z vopred určeného zoznamu:

☐ Vydávanie, distribúcia a zámena elektronických peňazí

Platobné služby z vopred určeného zoznamu:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐Služby informovania o účte

8.

Súčasný stav povolenia inštitúcie elektronických peňazí

Text (10 znakov)

Súčasný stav povolenia inštitúcie elektronických peňazí vybraný z vopred určeného zoznamu:

1.

☐ Povolená

2.

☐ Povolenie bolo odňaté

9.

Dátum udelenia povolenia

Číselný údaj (8 znakov)

Dátum udelenia povolenia inštitúcii elektronických peňazí. V závislosti od praxe príslušného orgánu by týmto dátumom mohol byť buď dátum, keď inštitúciu elektronických peňazí povolil príslušný orgán, alebo dátum, keď bola zahrnutá do vnútroštátneho verejného registra.

10.

Dátum odňatia povolenia (ak je to relevantné)

Číselný údaj (8 znakov)

Dátum odňatia povolenia inštitúcii elektronických peňazí. Ide o dátum, keď bolo inštitúcii elektronických peňazí odňaté povolenie.

11.

Hostiteľské členské štáty, v ktorých inštitúcia elektronických peňazí poskytuje alebo zamýšľa poskytovať služby na základe slobody poskytovať služby, a jednotlivé služby, ktoré boli oznámené príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu

Viacero vopred určených možností (najviac 31 možností, ktoré majú najviac 14 vopred určených čiastkových možností)

Hostiteľské členské štáty, v ktorých inštitúcia elektronických peňazí poskytuje alebo zamýšľa poskytovať služby na základe slobody poskytovať služby, a jednotlivé služby, ktoré boli oznámené príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu:

Rakúsko:

Služby elektronických peňazí z vopred určeného zoznamu:

☐ Vydávanie, distribúcia a zámena elektronických peňazí

Platobné služby z vopred určeného zoznamu:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

Belgicko:

Služby elektronických peňazí z vopred určeného zoznamu:

☐ Vydávanie, distribúcia a zámena elektronických peňazí

Platobné služby z vopred určeného zoznamu:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

Bulharsko:

Služby elektronických peňazí z vopred určeného zoznamu:

☐ Vydávanie, distribúcia a zámena elektronických peňazí

Platobné služby z vopred určeného zoznamu:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

Chorvátsko:

Služby elektronických peňazí z vopred určeného zoznamu:

☐ Vydávanie, distribúcia a zámena elektronických peňazí

Platobné služby z vopred určeného zoznamu:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

Cyprus:

Služby elektronických peňazí z vopred určeného zoznamu:

☐ Vydávanie, distribúcia a zámena elektronických peňazí

Platobné služby z vopred určeného zoznamu:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

Česká republika:

Služby elektronických peňazí z vopred určeného zoznamu:

☐ Vydávanie, distribúcia a zámena elektronických peňazí

Platobné služby z vopred určeného zoznamu:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

Dánsko:

Služby elektronických peňazí z vopred určeného zoznamu:

☐ Vydávanie, distribúcia a zámena elektronických peňazí

Platobné služby z vopred určeného zoznamu:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

Estónsko:

Služby elektronických peňazí z vopred určeného zoznamu:

☐ Vydávanie, distribúcia a zámena elektronických peňazí

Platobné služby z vopred určeného zoznamu:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

Fínsko:

Služby elektronických peňazí z vopred určeného zoznamu:

☐ Vydávanie, distribúcia a zámena elektronických peňazí

Platobné služby z vopred určeného zoznamu:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

Francúzsko:

Služby elektronických peňazí z vopred určeného zoznamu:

☐ Vydávanie, distribúcia a zámena elektronických peňazí

Platobné služby z vopred určeného zoznamu:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

Nemecko:

Služby elektronických peňazí z vopred určeného zoznamu:

☐ Vydávanie, distribúcia a zámena elektronických peňazí

Platobné služby z vopred určeného zoznamu:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

Grécko:

Služby elektronických peňazí z vopred určeného zoznamu:

☐ Vydávanie, distribúcia a zámena elektronických peňazí

Platobné služby z vopred určeného zoznamu:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

Maďarsko:

Služby elektronických peňazí z vopred určeného zoznamu:

☐ Vydávanie, distribúcia a zámena elektronických peňazí

Platobné služby z vopred určeného zoznamu:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

Island:

Služby elektronických peňazí z vopred určeného zoznamu:

☐ Vydávanie, distribúcia a zámena elektronických peňazí

Platobné služby z vopred určeného zoznamu:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií

6.

☐ Poukázanie peňazí

7.

☐ Platobné iniciačné služby

8.

☐ Služby informovania o účte

Írsko:

Služby elektronických peňazí z vopred určeného zoznamu:

☐ Vydávanie, distribúcia a zámena elektronických peňazí

Platobné služby z vopred určeného zoznamu:

1.

☐ Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

2.

☐ Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu

3.

Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

4.

Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovou linkou poskytnutou používateľovi platobných služieb:

a)

☐ vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa

b)

☐ vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia

c)

☐ vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov

5.

☐ Vydávanie platobných nástrojov

☐ prijímanie platobných transakcií