EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0396

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/396 z 19. decembra 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2205, delegované nariadenie (EÚ) 2016/592 a delegované nariadenie (EÚ) 2016/1178, ktorými sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o dátum, ku ktorému nadobúda účinnosť zúčtovacia povinnosť pre určité typy zmlúv (Text s významom pre EHP)

C/2018/9122

OJ L 71, 13.3.2019, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/396/oj

13.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 71/11


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/396

z 19. decembra 2018,

ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2205, delegované nariadenie (EÚ) 2016/592 a delegované nariadenie (EÚ) 2016/1178, ktorými sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o dátum, ku ktorému nadobúda účinnosť zúčtovacia povinnosť pre určité typy zmlúv

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 2,

keďže:

(1)

Spojené kráľovstvo predložilo 29. marca 2017 oznámenie o svojom zámere vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. Zmluvy sa prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení alebo v prípade, ak sa tak nestane, dva roky po uvedenom oznámení, t. j. 30. marca 2019, pokiaľ Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty.

(2)

V zúčtovacej povinnosti, ktorá je stanovená v nariadení (EÚ) č. 648/2012, sa nezohľadňuje eventualita, že niektorý členský štát bude chcieť z Únie vystúpiť. Problémy, ktorým čelia tie strany zmluvy o OTC derivátoch, ktorých protistrany sú usadené v Spojenom kráľovstve, sú priamym následkom udalosti, ktorá je mimo ich kontroly a ktorá ich môže znevýhodňovať oproti iným protistranám v Únii.

(3)

V delegovanom nariadení (EÚ) 2015/2205 (2), delegovanom nariadení (EÚ) 2016/592 (3) a delegovanom nariadení (EÚ) 2016/1178 (4) sa stanovujú dátumy, od ktorých nadobúda účinnosť zúčtovacia povinnosť pre zmluvy týkajúce sa určitých tried OTC derivátov. V uvedených nariadeniach sa navyše stanovujú rozdielne dátumy v závislosti od kategórie protistrany uvedených zmlúv.

(4)

Protistrany nedokážu predvídať, aký štatút by mohla nadobudnúť protistrana usadená v Spojenom kráľovstve, ani to, do akej miery by uvedená protistrana bola schopná pokračovať v poskytovaní určitých služieb protistranám usadeným v Únii. V snahe riešiť túto situáciu protistrany možno budú chcieť vykonať nováciu zmluvy tak, že nahradia protistranu usadenú v Spojenom kráľovstve protistranou usadenou v členskom štáte.

(5)

Ak sa strany v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie rozhodnú nahradiť protistranu usadenú v Spojenom kráľovstve novou protistranou usadenou v Únii, nováciou zmlúv sa aktivuje zúčtovacia povinnosť, ak k takejto novácii dôjde v deň alebo po dni, od ktorého pre uvedený typ zmluvy nadobúda účinnosť zúčtovacia povinnosť. V dôsledku toho budú zmluvné strany musieť danú zmluvu zúčtovávať prostredníctvom schválenej alebo uznanej centrálnej protistrany.

(6)

Centrálne zúčtovávané zmluvy podliehajú odlišnému režimu pre kolaterál než zmluvy zúčtovávané necentrálne. Aktivovanie zúčtovacej povinnosti tak môže určité protistrany prinútiť k tomu, aby svoje transakcie prestali vykonávať, v dôsledku čoho by určité riziká ostali nezabezpečené.

(7)

S cieľom zabezpečiť hladké fungovanie trhu a rovnaké podmienky pre protistrany usadené v Únii by protistrany mali mať možnosť nahradiť protistrany usadené v Spojenom kráľovstve protistranami usadenými v členskom štáte, a to bez toho, aby sa tým aktivovala zúčtovacia povinnosť. S cieľom poskytnúť dostatok času na to, aby sa takéto protistrany mohli nahradiť, by dátum, od ktorého nadobúda účinnosť zúčtovacia povinnosť pre nováciu uvedených zmlúv, mal byť 12 mesiacov po dátume začatia uplatňovania tohto nariadenia.

(8)

Delegované nariadenie (EÚ) 2015/2205, delegované nariadenie (EÚ) 2016/592 a delegované nariadenie (EÚ) 2016/1178 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy predložil Komisii.

(10)

Je nevyhnutné čo najrýchlejšie uľahčiť účastníkom trhu vykonávanie efektívnych riešení. Európsky orgán pre cenné papiere a trhy preto analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy, no nevykonal žiadne otvorené verejné konzultácie v súlade s článkom 10 ods. 1 druhým pododsekom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (5).

(11)

Toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr a malo by sa začať uplatňovať až odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorý sa zmluvy prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve s výnimkou prípadu, keď dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom nadobudne účinnosť pred uvedeným dátumom, alebo keď dôjde k predĺženiu dvojročnej lehoty uvedenej v článku 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2205

Delegované nariadenie (EÚ) 2015/2205 sa mení takto:

1.

V článku 3 sa dopĺňa tento odsek:

„3.   Odchylne od odsekov 1 a 2 v súvislosti so zmluvami, ktoré sa týkajú triedy OTC derivátov stanovenej v prílohe, zúčtovacia povinnosť nadobúda účinnosť 12 mesiacov po dátume začatia uplatňovania tohto nariadenia, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

zúčtovacia povinnosť ešte nebola aktivovaná do 14. marca 2019;

b)

novácia zmlúv sa vykonáva na výhradný účel nahradenia protistrany usadenej v Spojenom kráľovstve protistranou usadenou v členskom štáte.“

2.

V článku 4 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   V prípade finančných protistrán kategórie 3 a v prípade transakcií uvedených v článku 3 ods. 2 a ods. 3 tohto nariadenia uzavretých finančnými protistranami minimálna zostávajúca splatnosť uvedená v článku 4 ods. 1 písm. b) bode ii) nariadenia (EÚ) č. 648/2012 ku dňu nadobudnutia účinnosti zúčtovacej povinnosti musí byť:

a)

50 rokov v prípade zmlúv, ktoré patria do tried tabuľky 1 alebo tabuľky 2 v prílohe;

b)

3 roky v prípade zmlúv, ktoré patria do tried tabuľky 3 alebo tabuľky 4 v prílohe.“

Článok 2

Zmena delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/592

Delegované nariadenie (EÚ) 2016/592 sa mení takto:

1.

V článku 3 sa dopĺňa tento odsek:

„3.   Odchylne od odsekov 1 a 2 v súvislosti so zmluvami, ktoré sa týkajú triedy OTC derivátov stanovenej v prílohe, zúčtovacia povinnosť nadobúda účinnosť 12 mesiacov po dátume začatia uplatňovania tohto nariadenia, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

zúčtovacia povinnosť ešte nebola aktivovaná do 14. marca 2019;

b)

novácia zmlúv sa vykonáva na výhradný účel nahradenia protistrany usadenej v Spojenom kráľovstve protistranou usadenou v členskom štáte.“

2.

V článku 4 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   V prípade finančných protistrán kategórie 3 a v prípade transakcií uvedených v článku 3 ods. 2 a ods. 3 tohto nariadenia uzavretých finančnými protistranami minimálna zostávajúca splatnosť uvedená v článku 4 ods. 1 písm. b) bode ii) nariadenia (EÚ) č. 648/2012 musí byť ku dňu nadobudnutia účinnosti zúčtovacej povinnosti 5 rokov a 3 mesiace.“

Článok 3

Zmena delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1178

Delegované nariadenie (EÚ) 2016/1178 sa mení takto:

1.

V článku 3 sa dopĺňa tento odsek:

„3.   Odchylne od odsekov 1 a 2 v súvislosti so zmluvami, ktoré sa týkajú triedy OTC derivátov stanovenej v prílohe, zúčtovacia povinnosť nadobúda účinnosť 12 mesiacov po dátume začatia uplatňovania tohto nariadenia, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

zúčtovacia povinnosť ešte nebola aktivovaná do 14. marca 2019;

b)

novácia zmlúv sa vykonáva na výhradný účel nahradenia protistrany usadenej v Spojenom kráľovstve protistranou usadenou v členskom štáte.“

2.

V článku 4 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   V prípade finančných protistrán kategórie 3 a v prípade transakcií uvedených v článku 3 ods. 2 a ods. 3 tohto nariadenia uzavretých finančnými protistranami minimálna zostávajúca splatnosť uvedená v článku 4 ods. 1 písm. b) bode ii) nariadenia (EÚ) č. 648/2012 ku dňu nadobudnutia účinnosti zúčtovacej povinnosti musí byť:

a)

15 rokov v prípade zmlúv, ktoré patria do tried uvedených v tabuľke 1 v prílohe I;

b)

3 roky v prípade zmlúv, ktoré patria do tried uvedených v tabuľke 2 v prílohe I.“

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od dátumu nasledujúceho po dátume, ku ktorému sa zmluvy prestávajú uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii.

Toto nariadenie sa však neuplatňuje v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a)

dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii k uvedenému dátumu nadobudla účinnosť;

b)

bolo prijaté rozhodnutie predĺžiť dvojročnú lehotu uvedenú v článku 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2205 zo 6. augusta 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa zúčtovacej povinnosti (Ú. v. EÚ L 314, 1.12.2015, s. 13).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/592 z 1. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa zúčtovacej povinnosti (Ú. v. EÚ L 103, 19.4.2016, s. 5).

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1178 z 10. júna 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa zúčtovacej povinnosti (Ú. v. EÚ L 195, 20.7.2016, s. 3).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).


Top