EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0365

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/365 z 13. decembra 2018, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o postupy a formuláre na výmenu informácií o sankciách, opatreniach a vyšetrovaniach v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 (Text s významom pre EHP)

C/2018/7659

OJ L 81, 22.3.2019, p. 128–133 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/365/oj

22.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 81/128


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/365

z 13. decembra 2018,

ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o postupy a formuláre na výmenu informácií o sankciách, opatreniach a vyšetrovaniach v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 z 25. novembra 2015 o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (1), a najmä na jeho článok 25 ods. 4,

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť, aby Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) dostal úplné a presné informácie týkajúce sa uložených správnych a trestnoprávnych opatrení a vykonaných vyšetrovaní trestných činov v súvislosti s porušením nariadenia (EÚ) 2015/2365, mali by sa stanoviť spoločné postupy a formuláre na predkladanie uvedených informácií.

(2)

V každom členskom štáte by sa malo určiť jednotné kontaktné miesto na výmenu informácií s orgánom ESMA, aby sa zabránilo možným dvojitým zápisom a kompetenčným sporom medzi viacerými orgánmi podávajúcimi správy v rámci členského štátu.

(3)

V informáciách predkladaných príslušnými orgánmi by sa malo osobitnými formulármi jasne uviesť, ktoré ustanovenia nariadenia (EÚ) 2015/2365 boli porušené, aby sa do výročných správ mohli zahrnúť zmysluplné informácie o sankciách, opatreniach a vyšetrovaniach, ktoré má orgán ESMA uverejniť.

(4)

Príslušný orgán by mal poskytnúť orgánu ESMA kópiu rozhodnutia o uložení správnej sankcie alebo opatrenia, ako aj jasné zhrnutie podstatných prvkov tohto rozhodnutia. Keď však konkrétna správna sankcia alebo opatrenie už bolo v zmysle článku 25 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2015/2365 oznámené orgánu ESMA, príslušný orgán by mal byť len požiadaný poskytnúť jasný odkaz na túto sankciu alebo opatrenie, aby sa obmedzilo zaťaženie súvisiace s predkladaním správ.

(5)

Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktoré orgán ESMA predložil Európskej komisii podľa postupu v článku 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (2).

(6)

V súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 orgán ESMA nevykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorých vychádza toto nariadenie, ani neanalyzoval potenciálne súvisiace náklady a prínosy vyplývajúce zo zavedenia štandardných formulárov a postupov pre dotknuté príslušné orgány, keďže by to bolo neprimerané vzhľadom na ich rozsah a vplyv, berúc do úvahy, že vykonávacie technické predpisy sú určené príslušným vnútroštátnym orgánom členských štátov, a nie účastníkom trhu.

(7)

Orgán ESMA požiadal o stanovisko skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov zriadenú v súlade s článkom 37 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Kontaktné miesta

1.   Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) určí jednotné kontaktné miesto na prijímanie informácií uvedených v článku 25 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) 2015/2365, ako aj na komunikáciu o akýchkoľvek otázkach súvisiacich s prijímaním takýchto informácií. Údaje o kontaktnom mieste sa sprístupnia na webovom sídle orgánu ESMA.

2.   Príslušné orgány každého členského štátu určia jednotné kontaktné miesto pre uvedený členský štát pre akúkoľvek komunikáciu týkajúcu sa poskytovania informácií uvedených v článku 25 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) 2015/2365. Príslušné orgány oznámia tieto kontaktné miesta orgánu ESMA.

Článok 2

Ročné predkladanie agregovaných informácií

1.   Kontaktné miesta určené príslušnými orgánmi pre každý členský štát podľa článku 1 ods. 2 poskytnú orgánu ESMA informácie uvedené v článku 25 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2365 použitím formulára uvedeného v prílohe I k tomuto nariadeniu. Kópie rozhodnutí o uložení správnych sankcií a iných správnych opatrení a zhrnutia týchto rozhodnutí sa poskytnú iba vtedy, ak sankcia alebo opatrenie ešte nebolo oznámené orgánu ESMA v zmysle článku 25 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2015/2365. Kópie rozhodnutí sa predkladajú v sprievodných e-mailových prílohách k formuláru.

2.   Kontaktné miesta určené príslušnými orgánmi pre každý členský štát podľa článku 1 ods. 2 poskytnú orgánu ESMA informácie uvedené v článku 25 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/2365 použitím formulára uvedeného v prílohe II k tomuto nariadeniu.

3.   Formuláre uvedené v odsekoch 1 a 2 pokrývajú obdobie vykazovania, ktorým je kalendárny rok, pričom sa vypĺňajú spolu so všetkými prílohami elektronicky a zasielajú sa e-mailom na adresu kontaktného miesta orgánu ESMA najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka.

Formuláre uvedené v odsekoch 1 a 2 sa po prvý raz predkladajú v roku 2018 za kalendárne roky 2016 a 2017.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).


PRÍLOHA I

Image 1 Text obrazu Image 2 Text obrazu

PRÍLOHA II

Image 3 Text obrazu Image 4 Text obrazu

Top