EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0254

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/254 z 9. novembra 2018, ktorým sa upravuje príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (Text s významom pre EHP)

C/2018/7375

OJ L 43, 14.2.2019, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/254/oj

14.2.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 43/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/254

z 9. novembra 2018,

ktorým sa upravuje príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (1), a najmä na jeho článok 49 ods. 6,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 1315/2013 sa stanovuje možnosť upraviť orientačné mapy transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) rozšírenej na konkrétne susedné krajiny na základe dohôd na vysokej úrovni o sieťach dopravnej infraštruktúry medzi Úniou a dotknutými susednými krajinami.

(2)

Dohody na vysokej úrovni o úprave orientačného rozšírenia máp súhrnnej siete TEN-T a určení spojení základnej siete na mapách súhrnnej siete boli podpísané medzi Úniou a krajinami Východného partnerstva (Arménska republika, Azerbajdžan, Bielorusko, Moldavská republika a Ukrajina) 24. novembra 2017. Dohoda na vysokej úrovni medzi Úniou a Gruzínskom bola podpísaná 18. júla 2018. Dohody sa týkajú trás železničných a cestných sietí, ako aj prístavov a letísk. Úpravou orientačných máp súhrnnej siete, a najmä určením orientačnej základnej siete by sa Únii umožnilo lepšie zamerať spoluprácu s príslušnými krajinami Východného partnerstva.

(3)

Nariadenie (EÚ) č. 1315/2013 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha III k nariadeniu (EÚ) č. 1315/2013 sa upravuje podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. novembra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA

Príloha III sa mení takto:

1.

V oddiele 15 (Arménska republika, Azerbajdžan, Gruzínsko) sa dopĺňajú tieto mapy (15.3 a 15.4, Arménska republika):

Image 1

Image 2

2.

V oddiele 15 (Arménska republika, Azerbajdžan, Gruzínsko) sa dopĺňajú tieto mapy (15.5 a 15.6, Azerbajdžan):

Image 3

Image 4

3.

V oddiele 15 (Arménska republika, Azerbajdžan, Gruzínsko) sa dopĺňajú tieto mapy (15.7 a 15.8, Gruzínsko):

Image 5

Image 6

4.

V oddiele 16 (Bielorusko, Moldavská republika a Ukrajina) sa dopĺňajú tieto mapy (16.3 a 16.4, Bielorusko):

Image 7

Image 8

5.

V oddiele 16 (Bielorusko, Moldavská republika a Ukrajina) sa dopĺňajú tieto mapy (16.5 a 16.6, Moldavská republika):

Image 9

Image 10

6.

V oddiele 16 (Bielorusko, Moldavská republika a Ukrajina) sa dopĺňajú tieto mapy (16.7 a 16.8, Ukrajina):

Image 11

Image 12


Top