EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0168

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/168 z 31. januára 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok abamektín, Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmeň QST 713, Bacillus thuringiensis poddruh aizawai, Bacillus thuringiensis poddruh israeliensis, Bacillus thuringiensis poddruh kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralín, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlórprop-P, epoxikonazol, fénpyroximát, fluazinam, flutolanil, fosetyl, Lecanicillium muscarium, mepanipyrím, mepikvát, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metkonazol, metrafenón, Phlebiopsis gigantea, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis kmeň: MA 342, pyrimetanil, Pythium oligandrum, rimsulfurón, spinosad, Streptomyces K61, tiakloprid, tolklofos-metyl, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triklopyr, trinexapak, tritikonazol, Verticillium albo-atrum a zirám (Text s významom pre EHP)

C/2019/697

OJ L 33, 5.2.2019, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/168/oj

5.2.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 33/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/168

z 31. januára 2019,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok abamektín, Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmeň QST 713, Bacillus thuringiensis poddruh aizawai, Bacillus thuringiensis poddruh israeliensis, Bacillus thuringiensis poddruh kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralín, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlórprop-P, epoxikonazol, fénpyroximát, fluazinam, flutolanil, fosetyl, Lecanicillium muscarium, mepanipyrím, mepikvát, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metkonazol, metrafenón, Phlebiopsis gigantea, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis kmeň: MA 342, pyrimetanil, Pythium oligandrum, rimsulfurón, spinosad, Streptomyces K61, tiakloprid, tolklofos-metyl, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triklopyr, trinexapak, tritikonazol, Verticillium albo-atrum a zirám

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 17 prvý odsek,

keďže:

(1)

V časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (2) sa uvádzajú účinné látky považované za schválené podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009.

(2)

Obdobia schválenia účinných látok Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmeň QST 713, klodinafop, klopyralid, cyprodinil, dichlórprop-P, fosetyl, mepanipyrím, metkonazol, metrafenón, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis kmeň: MA 342, pyrimetanil, rimsulfurón, spinosad, tiakloprid, tolklofos-metyl, triklopyr, trinexapak, tritikonazol a zirám boli naposledy predĺžené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/524 (3). Obdobia platnosti schválenia uvedených látok uplynú 30. apríla 2019.

(3)

Obdobie platnosti schválenia účinných látok benfluralín, fluazinam, flutolanil a mepikvát uplynie 28. februára 2019.

(4)

Obdobia schválenia účinných látok abamektín, Bacillus thuringiensis poddruh aizawai, Bacillus thuringiensis poddruh israeliensis, Bacillus thuringiensis poddruh kurstaki, Beauveria bassiana, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), epoxikonazol, fénpyroximát, Lecanicillium muscarium, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, Phlebiopsis gigantea, Pythium oligandrum, Streptomyces K61, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianumVerticillium albo-atrum uplynú 30. apríla 2019.

(5)

Žiadosti o obnovenie platnosti schválenia uvedených látok boli predložené v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 844/2012 (4).

(6)

Hodnotenie uvedených látok sa oneskorilo z dôvodov, na ktoré žiadatelia nemajú vplyv, a preto platnosť schválenia uvedených účinných látok pravdepodobne uplynie pred prijatím rozhodnutia o jeho obnovení. Preto je potrebné predĺžiť platnosť ich schválenia.

(7)

Vzhľadom na účel článku 17 prvého odseku nariadenia (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o prípady, keď Komisia prijatím nariadenia rozhodne o neobnovení schválenia účinnej látky uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu, pretože nie sú splnené kritériá schválenia, Komisia stanoví dátum uplynutia platnosti schválenia na rovnaký dátum ako dátum pred prijatím tohto nariadenia alebo na dátum nadobudnutia účinnosti nariadenia, ktorým sa neobnovuje schválenie účinnej látky, podľa toho, ktorý z týchto dvoch dátumov nastane neskôr. Ak Komisia prijatím nariadenia rozhodne o obnovení platnosti schválenia účinnej látky uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu, bude sa podľa daných okolností snažiť stanoviť čo najskorší možný dátum uplatňovania.

(8)

Vzhľadom na to, že obdobia platnosti schválenia účinných látok benfluralín, fluazinam, flutolanil a mepikvát uplynú 28. februára 2019, malo by toto nariadenie nadobudnúť účinnosť čo najskôr.

(9)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. januára 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/524 z 28. marca 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmeň QST 713 identický s kmeňom AQ 713, klodinafop, klopyralid, cyprodinil, dichlórprop-P, fosetyl, mepanipyrím, metkonazol, metrafenón, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis kmeň: MA 342, pyrimetanil, chinoxyfén, rimsulfurón, spinosad, tiakloprid, tiametoxám, tirám, tolklofos-metyl, triklopyr, trinexapak, tritikonazol a zirám (Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2018, s. 4).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 844/2012 z 18. septembra 2012, ktorým sa stanovujú ustanovenia potrebné na vykonávanie postupu obnovenia účinných látok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. EÚ L 252, 19.9.2012, s. 26).


PRÍLOHA

Časť A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení takto:

1.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 74, zirám, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2020“;

2.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 89, Pseudomonas chlororaphis kmeň: MA 342, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2020“;

3.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 90, mepanipyrím, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2020“;

4.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 92, tiakloprid, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2020“;

5.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 123, klodinafop, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2020“;

6.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 124, pirimikarb, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2020“;

7.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 125, rimsulfurón, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2020“;

8.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 126, tolklofos-metyl, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2020“;

9.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 127, tritikonazol, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2020“;

10.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 129, klopyralid, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2020“;

11.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 130, cyprodinil, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2020“;

12.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 131, fosetyl, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2020“;

13.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 132, trinexapak, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2020“;

14.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 133, dichlórprop-P, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2020“;

15.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 134, metkonazol, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2020“;

16.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 135, pyrimetanil, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2020“;

17.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 136, triklopyr, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2020“;

18.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 137, metrafenón, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2020“;

19.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 138, Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmeň QST 713 sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2020“;

20.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 139, spinosad, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2020“;

21.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 187, flutolanil, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „29. februára 2020“;

22.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 188, benfluralín, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „29. februára 2020“;

23.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 189, fluazinam, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „29. februára 2020“;

24.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 191, mepikvát, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „29. februára 2020“;

25.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 193, Bacillus thuringiensis poddruh aizawai, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2020“;

26.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 194, Bacillus thuringiensis poddruh israeliensis, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2020“;

27.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 195, Bacillus thuringiensis poddruh kurstaki, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2020“;

28.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 197, Beauveria bassiana, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2020“;

29.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 198, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2020“;

30.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 199, Lecanicillium muscarium, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2020“;

31.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 200, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2020“;

32.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 201, Phlebiopsis gigantea, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2020“;

33.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 202, Pythium oligandrum, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2020“;

34.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 203, Streptomyces K61, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2020“;

35.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 204, Trichoderma atroviride, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2020“;

36.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 206, Trichoderma harzianum, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2020“;

37.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 207, Trichoderma asperellum, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2020“;

38.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 208, Trichoderma gamsii, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2020“;

39.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 209, Verticillium albo-atrum, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2020“;

40.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 210, abamektín, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2020“;

41.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 211, epoxikonazol, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2020“;

42.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 213, fénpyroximát, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2020“.


Top