Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0146

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/146 z 30. januára 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/502 o povolení prípravku s obsahom Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 ako kŕmnej doplnkovej látky pre dojnice (Text s významom pre EHP)

C/2019/619

OJ L 27, 31.1.2019, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/146/oj

31.1.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 27/12


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/146

z 30. januára 2019,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/502 o povolení prípravku s obsahom Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 ako kŕmnej doplnkovej látky pre dojnice

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením (ES) č. 1831/2003 bol vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/502 (2) povolený prípravok s obsahom Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 ako kŕmna doplnková látka pre dojnice.

(2)

Držiteľ povolenia Micron Bio-Systems Ltd predložil v súlade s článkom 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003 žiadosť, v ktorej navrhol doplniť do povolenia názov svojho zástupcu.

(3)

Držiteľ povolenia predložil príslušné údaje preukazujúce, že s účinnosťou od 30. marca 2019 bude spoločnosť FeedVision BV konať ako jeho zástupca pre príslušnú kŕmnu doplnkovú látku.

(4)

Navrhovaná zmena podmienok povolenia je výhradne administratívnej povahy a nemá za následok nové posúdenie príslušnej doplnkovej látky. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín bol o žiadosti informovaný.

(5)

Aby mohla spoločnosť FeedVision BV konať ako zástupca držiteľa povolenia, treba zmeniť podmienky príslušného povolenia. Preto by sa názov zástupcu mal doplniť do názvu a do prílohy k uvedenému nariadeniu. Názov držiteľa povolenia nebol v názve vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/502 uvedený správne. V dôsledku toho by mal byť názov držiteľa povolenia nahradený v názve vykonávacieho nariadenia správnym názvom.

(6)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/502 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Ustanovenia tohto nariadenia by sa mali uplatňovať od dátumu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/502

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/502 sa mení takto:

1.

V názve sa slová „Micro Bio-System Ltd“ nahrádzajú slovami „Micron Bio-Systems Ltd zastúpený značkou FeedVision BV“.

2.

V druhom stĺpci prílohy sa slová „Micron Bio-Systems Ltd“ nahrádzajú slovami „Micron Bio-Systems Ltd zastúpený značkou FeedVision BV“.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 30. marca 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. januára 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/502 z 24. marca 2015 o povolení prípravku s obsahom Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 ako kŕmnej doplnkovej látky pre dojnice (držiteľ povolenia Micro Bio-System Ltd) (Ú. v. EÚ L 79, 25.3.2015, s. 57).


Top