Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0138

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/138 z 29. januára 2019, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1356/2004, (ES) č. 1464/2004, (ES) č. 786/2007, (ES) č. 971/2008, (EÚ) č. 1118/2010, (EÚ) č. 169/2011 a vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 888/2011 a (EÚ) č. 667/2013, pokiaľ ide o názov držiteľa povolenia pre určité kŕmne doplnkové látky (Text s významom pre EHP)

C/2019/600

OJ L 26, 30.1.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/138/oj

30.1.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 26/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/138

z 29. januára 2019,

ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1356/2004, (ES) č. 1464/2004, (ES) č. 786/2007, (ES) č. 971/2008, (EÚ) č. 1118/2010, (EÚ) č. 169/2011 a vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 888/2011 a (EÚ) č. 667/2013, pokiaľ ide o názov držiteľa povolenia pre určité kŕmne doplnkové látky

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

vzhľadom na to, že:

(1)

V súlade so smernicou Rady 70/524/EHS (2) boli monenzín sodný a narazín povolené ako kŕmne doplnkové látky nariadeniami Komisie (ES) č. 1356/2004 (3) a (ES) č. 1464/2004 (4).

(2)

V súlade s nariadením Európskeho parlament a Rady (ES) č. 1831/2003 boli endo-1,4-beta-manáza a diklazuril povolené ako kŕmne doplnkové látky nariadeniami Komisie (ES) č. 786/2007 (5), (ES) č. 971/2008 (6), (EÚ) č. 1118/2010 (7), (EÚ) č. 169/2011 (8) a vykonávacími nariadeniami Komisie (EÚ) č. 888/2011 (9) a (EÚ) č. 667/2013 (10).

(3)

Držiteľ povolenia, ktorým je spoločnosť Eli Lilly and Company Ltd., predložil žiadosť v súlade s článkom 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003 s návrhom na zmenu názvu držiteľa povolenia pre príslušné kŕmne doplnkové látky.

(4)

Držiteľ povolenia tvrdí, že s účinnosťou od 30. marca 2018 vlastní práva na uvádzanie príslušných doplnkových látok na trh spoločnosť Elanco GmbH, ktorá je divíziou spoločnosti Eli Lilly and Company Ltd. Držiteľ povolenia predložil na podporu svojej žiadosti príslušné údaje.

(5)

Navrhovaná zmena podmienok povolenia je výhradne administratívnej povahy a nezahŕňa nové posúdenie príslušných doplnkových látok. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín bol o žiadosti informovaný.

(6)

Aby spoločnosť Elanco GmbH mohla využívať svoje práva na uvádzanie uvedených doplnkových látok na trh, je nevyhnutné, aby sa zmenili podmienky príslušných povolení.

(7)

Nariadenia (ES) č. 1356/2004, (ES) č. 1464/2004, (ES) č. 786/2007, (ES) č. 971/2008, (EÚ) č. 1118/2010, (EÚ) č. 169/2011 a vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 888/2011 a (EÚ) č. 667/2013 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Keďže neexistujú bezpečnostné dôvody na okamžité uplatňovanie zmien zavedených týmto nariadením, je vhodné stanoviť prechodné obdobie, počas ktorého sa môžu spotrebovať existujúce zásoby.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena nariadenia (ES) č. 1356/2004

V druhom stĺpci prílohy k nariadeniu (ES) č. 1356/2004 sa slová „Eli Lilly and Company Limited“ nahrádzajú slovami „Elanco GmbH“.

Článok 2

Zmena nariadenia (ES) č. 1464/2004

V druhom stĺpci prílohy k nariadeniu (ES) č. 1464/2004 sa slová „Eli Lilly and Company Limited“ nahrádzajú slovami „Elanco GmbH“.

Článok 3

Zmena nariadenia (ES) č. 786/2007

V druhom stĺpci prílohy k nariadeniu (ES) č. 786/2007 sa slová „spoločnosť Eli Lilly and Company Ltd.“ nahrádzajú slovami „Elanco GmbH“.

Článok 4

Zmena nariadenia (ES) č. 971/2008

V druhom stĺpci prílohy k nariadeniu (ES) č. 971/2008 sa slová „Eli Lilly and Company Ltd.“ nahrádzajú slovami „Elanco GmbH“.

Článok 5

Zmena nariadenia (EÚ) č. 1118/2010

V druhom stĺpci prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 1118/2010 sa slová „Eli Lilly and Company Ltd.“ nahrádzajú slovami „Elanco GmbH“.

Článok 6

Zmena nariadenia (EÚ) č. 169/2011

V druhom stĺpci prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 169/2011 sa slová „Eli Lilly and Company Ltd.“ nahrádzajú slovami „Elanco GmbH“.

Článok 7

Zmena nariadenia (EÚ) č. 888/2011

V druhom stĺpci prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 888/2011 sa slová „Eli Lilly and Company Ltd.“ nahrádzajú slovami „Elanco GmbH“.

Článok 8

Zmena nariadenia (EÚ) č. 667/2013

Nariadenie (EÚ) č. 667/2013 sa mení takto:

1.

V názve nariadenia sa slová „Eli Lilly and Company Ltd.“ nahrádzajú slovami „Elanco GmbH“.

2.

V druhom stĺpci prílohy sa slová „Eli Lilly and Company Ltd.“ nahrádzajú slovami „Elanco GmbH“.

Článok 9

Prechodné opatrenie

Monenzín sodný, narazín, endo-1,4-beta-mananáza a diklazuril vyrobené a označené predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia v súlade s pravidlami uplatniteľnými pred uvedeným dňom sa môžu naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania zásob.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. januára 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Smernica Rady z 23. novembra 1970 o prídavných látkach do krmív (Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1356/2004 zo 26. júla 2004 týkajúce sa desaťročného povolenia prísady Elancoban v krmivách, ktorá patrí do skupiny kokcidiostatík a iných liečivých látok (Ú. v. EÚ L 251, 27.7.2004, s. 6).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1464/2004 zo 17. augusta 2004 o povolení doplnkovej látky do krmív „Monteban“ patriacej do skupiny kokcidiostatiká a iné liečivé látky na desať rokov (Ú. v. EÚ L 270, 18.8.2004, s. 8).

(5)  Nariadenie Komisie (ES) č. 786/2007 zo 4. júla 2007 týkajúce sa povolenia endo-1,4-beta-mananázy ES 3.2.1.78 (Hemicell) ako kŕmnej doplnkovej látky (Ú. v. EÚ L 175, 5.7.2007, s. 8).

(6)  Nariadenie Komisie (ES) č. 971/2008 z 3. októbra 2008 týkajúce sa nového použitia kokcidiostatika ako kŕmnej doplnkovej látky (Ú. v. EÚ L 265, 4.10.2008, s. 3).

(7)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1118/2010 z 2. decembra 2010 o povolení diklazurilu ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá na výkrm (držiteľ povolenia: Janssen Pharmaceutica N.V.), ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2430/1999 (Ú. v. EÚ L 317, 3.12.2010, s. 5).

(8)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 169/2011 z 23. februára 2011 o povolení diklazurilu ako kŕmnej doplnkovej látky pre perličky (držiteľ povolenia Janssen Pharmaceutica N.V.) (Ú. v. EÚ L 49, 24.2.2011, s. 6).

(9)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 888/2011 z 5. septembra 2011 o povolení diklazurilu ako kŕmnej doplnkovej látky pre morky na výkrm (držiteľ povolenia: Janssen Pharmaceutica N.V.), ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2430/1999 (Ú. v. EÚ L 229, 6.9.2011, s. 9).

(10)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 667/2013 z 12. júla 2013 o povolení diklazurilu ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá chované na znášku (držiteľ povolenia: Eli Lilly and Company Ltd.), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 162/2003 (Ú. v. EÚ L 192, 13.7.2013, s. 35).


Top