Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0133

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/133 z 28. januára 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/640, pokiaľ ide o zavádzanie dodatočných špecifikácií letovej spôsobilosti

C/2019/339

OJ L 25, 29.1.2019, p. 14–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/133/oj

29.1.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/14


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/133

z 28. januára 2019,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/640, pokiaľ ide o zavádzanie dodatočných špecifikácií letovej spôsobilosti

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a zrušuje nariadenie (ES) č. 216/2008 (1), a najmä na jeho článok 17 ods. 1 písm. h),

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (EÚ) 2015/640 (2) sa stanovujú dodatočné požiadavky na letovú spôsobilosť pre lietadlá, ktorých projekt už bol osvedčený. Uvedené dodatočné požiadavky na letovú spôsobilosť sú potrebné na podporu zachovania letovej spôsobilosti a zvyšovania bezpečnosti. Táto potreba vyplýva z toho, že keď Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“) aktualizuje certifikačné špecifikácie („CS“ – certification specifications), ktoré vydala podľa článku 76 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/1139, s cieľom zaistiť, aby tieto certifikačné špecifikácie naďalej spĺňali svoj účel, lietadlo, ktorého projekt už bol osvedčený, nemusí pri výrobe ani v priebehu prevádzky tieto aktualizované certifikačné špecifikácie spĺňať.

(2)

V záujme zachovania vysokej úrovne bezpečnosti letectva a environmentálnych požiadaviek v Európe by preto mohlo byť potrebné stanoviť pre lietadlá dodatočné požiadavky na letovú spôsobilosť, ktorých dodržiavanie agentúra v čase osvedčovania projektu ešte nepredpisovala, pretože v tom čase ešte neboli zahrnuté do príslušných certifikačných špecifikácií. Táto zmena nariadenia (EÚ) 2015/640 sa týka troch prípadov vývoja certifikačných špecifikácií.

(3)

Po prvé, Spojené letecké úrady (ďalej len „JAA“) zaviedli v roku 1989 nové konštrukčné normy pre dynamické podmienky sedadiel pre cestujúcich a palubných sprievodcov vo veľkých letúnoch, čím sa zlepšila ochrana osôb na palube. Cieľom týchto noriem bolo zmierniť riziko úrazov alebo úmrtí v prípade núdzového pristátia. Tieto normy boli síce transponované do certifikačných špecifikácií agentúry pre veľké letúny (CS-25), ale uplatňujú sa len na veľké letúny, v prípade ktorých sa o osvedčenie projektu požiadalo po roku 1989. Vzhľadom na to, že niektoré veľké letúny zrejme tieto normy nespĺňajú, mali by sa zaviesť ďalšie špecifikácie letovej spôsobilosti. S náležitým zreteľom na povahu a riziko prevádzky veľkých letúnov pri zachovaní vysokej jednotnej úrovne bezpečnosti civilného letectva v Únii sa za primerané a nákladovo efektívne považuje zaviesť tieto dodatočné špecifikácie letovej spôsobilosti len na novovyrobené veľké letúny, ktoré vznikli na základe projektu už osvedčeného agentúrou. Tieto dodatočné špecifikácie letovej spôsobilosti by sa nemali vzťahovať na sedadlá posádky v pilotnom priestore a sedadlá v letúnoch s nízkym počtom sedadiel, ktoré sa používajú v nepravidelnej obchodnej leteckej doprave podľa dopytu, pretože sa nepovažujú za primerané ani nákladovo efektívne.

(4)

Po druhé, agentúra v roku 2009 zaviedla v certifikačných špecifikáciách pre veľké letúny nové normy týkajúce sa horľavosti pre tepelné alebo akustické izolačné materiály, čím sa zlepšili určité vlastnosti izolačných materiálov montovaných do trupu s cieľom zabrániť šíreniu plameňov a ich prenikaniu do letúna (CS-25 – zmena 6). Tieto nové normy týkajúce sa horľavosti sa však vzťahujú len na veľké letúny, v prípade ktorých sa o osvedčenie projektu požiadalo po roku 2009. Vzhľadom na to, že niektoré veľké letúny zrejme tieto normy nespĺňajú, mali by sa zaviesť dodatočné špecifikácie letovej spôsobilosti. S náležitým zreteľom na povahu a riziko prevádzky veľkých letúnov pri zachovaní vysokej jednotnej úrovne bezpečnosti civilného letectva v Únii sa za primerané a nákladovo efektívne považuje zaviesť dodatočné špecifikácie letovej spôsobilosti, ktorými by sa obmedzilo riziko šírenia plameňov počas letu, len na novovyrobené veľké letúny, ktoré vznikli na základe projektu už osvedčeného agentúrou. Tieto dodatočné špecifikácie letovej spôsobilosti by sa mali vzťahovať aj na veľké letúny, ktoré sú v prevádzke počas výmeny tepelných alebo zvukových izolačných materiálov. V neposlednom rade by sa mali zaviesť dodatočné špecifikácie letovej spôsobilosti, ktorými by sa obmedzilo riziko prenikania plameňov do letúna po havárii, na veľké letúny s kapacitou pre 20 a viac cestujúcich, ktoré by sa vzťahovali len na novovyrobené letúny, ktoré vznikli na základe projektu už osvedčeného agentúrou.

(5)

Po tretie, Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO) vydala prostredníctvom zmeny prílohy 6 k ICAO nové normy, ktoré sa uplatňujú od 15. decembra 2011 a ktorými sa má postupne zmierniť vplyv halónu používaného v protipožiarnych zariadeniach na životné prostredie. Na zabezpečenie dodržiavania týchto noriem by sa mali zaviesť dodatočné špecifikácie letovej spôsobilosti pre novovyrobené veľké letúny a veľké vrtuľníky, ktorých projekt už agentúra osvedčila na základe certifikačných špecifikácií, ktoré povoľovali použitie halónu ako vhodného prostriedku.

(6)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/640 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú založené na stanovisku agentúry v súlade s článkom 76 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1139.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 127 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/1139,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) 2015/640 sa mení takto:

1.

Článok 2 sa mení takto:

a)

písmeno b) sa nahrádza takto:

„b)

„veľký letún“ je letún, ktorý má vo svojej predpisovej základni osvedčovania certifikačné špecifikácie pre veľké letúny „CS-25“ alebo rovnocenné certifikačné špecifikácie;“;

b)

dopĺňajú sa tieto písmená c) a d):

„c)

„veľký vrtuľník“ je vrtuľník, ktorý má vo svojej predpisovej základni osvedčovania certifikačné špecifikácie pre veľké rotorové lietadlá „CS-29“ alebo rovnocenné certifikačné špecifikácie;

d)

„letún s nízkym počtom sedadiel“ je letún, ktorého maximálna prevádzková konfigurácia sedadiel pre cestujúcich pozostáva z:

1.

19 alebo menej sedadiel alebo

2.

najviac jednej tretiny maximálnej kapacity sedadiel pre cestujúcich pre typovo osvedčený letún, ako sa uvádza v záznamovom liste typového osvedčenia letúna (TCDS), za predpokladu, že sú splnené obe tieto podmienky:

a)

celkový počet sedadiel pre cestujúcich, ktoré sú schválené na používanie počas rolovania, vzletu alebo pristátia, neprekročí 100 sedadiel na jednu palubu;

b)

maximálna prevádzková konfigurácia sedadiel pre cestujúcich počas rolovania, vzletu alebo pristátia v ktorejkoľvek zóne medzi dvojicami núdzových východov (alebo v slepej zóne) nepresahuje jednu tretinu celkového počtu sedadiel pre cestujúcich, ktorý je prípustný pre dvojice núdzových východov určených pre túto zónu (s využitím prípustného počtu sedadiel pre cestujúcich pre všetky dvojice núdzových východov podľa definície príslušnej predpisovej základne pre osvedčovanie letúna). Na určenie súladu s týmto zónovým obmedzením v prípade letúnov s deaktivovanými núdzovými východmi sa predpokladá, že všetky núdzové východy sú funkčné.“.

2.

Príloha I (časť 26) sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. januára 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/640 z 23. apríla 2015 o dodatočných špecifikáciách letovej spôsobilosti pre daný typ prevádzky, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 965/2012 (Ú. v. EÚ L 106, 24.4.2015, s. 18).


PRÍLOHA

Príloha I sa mení takto:

1.

Obsah sa nahrádza takto:

„OBSAH

PODČASŤ A — VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

26.10 Príslušný orgán

26.20 Dočasne nefunkčné vybavenie

26.30 Preukázanie súladu

PODČASŤ B — VEĽKÉ LETÚNY

26.50 Sedadlá, lôžka, bezpečnostné pásy a popruhy

26.60 Núdzové pristátie — dynamické podmienky

26.100 Poloha núdzových východov

26.105 Prístup k núdzovým východom

26.110 Označenie núdzových východov

26.120 Vnútorné núdzové osvetlenie a prevádzka núdzového osvetlenia

26.150 Interiéry kabín

26.155 Horľavosť obloženia nákladového priestoru

26.156 Tepelné alebo zvukové izolačné materiály

26.160 Ochrana pred požiarom na toaletách

26.170 Hasiace prístroje

26.200 Akustické varovanie podvozku

26.250 Prevádzkové systémy ovládania dverí priestoru pre letovú posádku — nespôsobilosť jedného člena posádky

PODČASŤ C — VEĽKÉ VRTUĽNÍKY

26.400 Hasiace prístroje“.

2.

Vkladá sa tento bod 26.60:

26.60 Núdzové pristátie — dynamické podmienky

Prevádzkovatelia veľkých letúnov používaných v obchodnej leteckej doprave a typovo osvedčených k 1. januáru 1958 alebo po tomto dátume, pre ktorých bolo individuálne osvedčenie letovej spôsobilosti vydané po prvýkrát dňa 18. februára 2021 alebo neskôr, musia pre každý typový návrh sedadla schválený na používanie počas rolovania, vzletu alebo pristátia preukázať, že osoba na tomto sedadle je chránená proti záťaži spôsobenej podmienkami núdzového pristátia. Preukázanie sa vykoná jedným z týchto spôsobov:

a)

úspešne ukončené dynamické skúšky;

b)

racionálna analýza poskytujúca rovnocennú bezpečnosť na základe dynamických skúšok podobného typového návrhu sedadla.

Povinnosť stanovená v prvom odseku sa nevzťahuje na tieto sedadlá:

a)

sedadlá posádky v pilotnom priestore;

b)

sedadlá v letúnoch s nízkym počtom sedadiel, ktoré sa používajú iba v nepravidelnej obchodnej leteckej doprave podľa dopytu.“.

3.

Vkladá sa tento bod 26.156:

26.156 Tepelné alebo zvukové izolačné materiály

Prevádzkovatelia veľkých letúnov používaných v obchodnej leteckej doprave a typovo osvedčených k 1. januáru 1958 alebo po tomto dátume zabezpečia, aby:

a)

v prípade letúnov, pre ktoré bolo prvé individuálne osvedčenie letovej spôsobilosti vydané pred 18. februárom 2021, pri výmene tepelných alebo zvukových izolačných materiálov dňa 18. februára 2021 alebo neskôr vykazovali tieto nové materiály takú odolnosť proti plameňu, ktorá riziku šírenia plameňa v letúne zabráni alebo ho obmedzí;

b)

v prípade letúnov, pre ktoré bolo prvé individuálne osvedčenie letovej spôsobilosti vydané dňa 18. februára 2021 alebo neskôr, vykazovali tepelné a zvukové izolačné materiály takú odolnosť proti plameňu, ktorá riziku šírenia plameňa v letúne zabráni alebo ho obmedzí;

c)

v prípade letúnov, pre ktoré bolo prvé individuálne osvedčenie letovej spôsobilosti vydané dňa 18. februára 2021 alebo neskôr, s kapacitou pre 20 alebo viac cestujúcich, vykazovali tepelné a zvukové izolačné materiály (vrátane prostriedkov na upevnenie týchto materiálov k trupu) namontované v spodnej polovici letúna takú odolnosť proti prenikaniu plameňov do letúna, ktorá po havárii zabráni riziku prenikania plameňov do letúnu alebo toto riziko obmedzí, vďaka čomu sa v kabíne na čas potrebný na evakuáciu letúna zabezpečia podmienky na prežitie.“.

4.

Vkladá sa tento bod 26.170:

26.170 Hasiace prístroje

Prevádzkovatelia veľkých letúnov zabezpečia, aby sa halón ako hasiaca látka nepoužíval v týchto hasiacich prístrojoch:

a)

zabudované hasiace prístroje pre každú nádobu na odpad a papier z toaliet vo veľkých letúnoch, pre ktoré bolo prvé individuálne osvedčenie letovej spôsobilosti vydané dňa 18. februára 2020 alebo neskôr;

b)

prenosné hasiace prístroje vo veľkých letúnoch, pre ktoré bolo prvé individuálne osvedčenie letovej spôsobilosti vydané dňa 18. mája 2019 alebo neskôr.“.

5.

Dopĺňa sa táto podčasť C:

PODČASŤ C — VEĽKÉ VRTUĽNÍKY

26.400 Hasiace prístroje

Prevádzkovatelia veľkých vrtuľníkov zabezpečia, aby sa halón ako hasiaca látka nepoužíval v týchto hasiacich prístrojoch:

a)

zabudované hasiace prístroje pre každú nádobu na odpad a papier z toaliet vo veľkých vrtuľníkoch, pre ktoré bolo individuálne osvedčenie letovej spôsobilosti prvýkrát vydané dňa 18. februára 2020 alebo neskôr;

b)

prenosné hasiace prístroje vo veľkých vrtuľníkoch, pre ktoré bolo individuálne osvedčenie letovej spôsobilosti prvýkrát vydané dňa 18. mája 2019 alebo neskôr.“


Top