EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019Q1125(01)

Rozhodnutie Riadiacej rady Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy z 1. októbra 2019 o prijatí vnútorných predpisov týkajúcich sa obmedzení určitých práv dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v rámci fungovania ESMA

OJ L 303, 25.11.2019, p. 31–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2020/1125/oj

25.11.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 303/31


ROZHODNUTIE RIADIACEJ RADY EURÓPSKEHO ORGÁNU PRE CENNÉ PAPIERE A TRHY

z 1. októbra 2019

o prijatí vnútorných predpisov týkajúcich sa obmedzení určitých práv dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v rámci fungovania ESMA

RIADIACA RADA

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (1), a najmä na jeho článok 25,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (2), ktoré možno ďalej zmeniť, zrušiť alebo nahradiť, a najmä na jeho článok 71,

so zreteľom na stanovisko EDPS zo 20. júna 2019 a na usmernenia EDPS k článku 25 nového nariadenia a k vnútorným predpisom,

po porade s výborom zamestnancov,

keďže:

(1)

Orgán ESMA vykonáva svoju činnosť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (ďalej len „nariadenie o ESMA“ a „ESMA“), ktoré možno ďalej zmeniť, zrušiť alebo nahradiť.

(2)

Orgán ESMA spracúva niekoľko kategórií osobných údajov vrátane objektívnych údajov (napríklad identifikačné údaje, kontaktné údaje, služobné údaje, správne údaje, údaje získané z konkrétnych zdrojov, elektronické komunikácie a prevádzkové údaje) a/alebo subjektívnych údajov (týkajúce sa konkrétneho prípadu, ako napríklad odôvodnenie, údaje o správaní a výkone povolania a údaje súvisiace s predmetom alebo predložené v súvislosti s predmetom postupu alebo činnosti.

(3)

Orgán ESMA, zastúpený výkonným riaditeľom, koná vo vzťahu k údajom ako prevádzkovateľ bez ohľadu na ďalšie delegovanie úlohy prevádzkovateľa v rámci orgánu ESMA, ktoré zohľadňuje prevádzkové povinnosti pri konkrétnych operáciách spracúvania osobných údajov.

(4)

Osobné údaje sa bezpečne uchovávajú v elektronickom prostredí alebo na papieri, čím sa zabraňuje nezákonnému prístupu k nim alebo ich nezákonnému prenosu osobám, ktoré tieto údaje nepotrebujú poznať. Spracúvané osobné údaje sa neuchovávajú dlhšie, než je potrebné a vhodné na účely, na ktoré sa údaje spracúvajú počas obdobia uvedeného v záznamoch o ochrane údajov a vyhláseniach o ochrane osobných údajov orgánu ESMA.

(5)

Pri výkone svojho poslania je orgán ESMA povinný v maximálnej možnej miere rešpektovať základné práva dotknutých osôb, najmä tie, ktoré sa týkajú práva na poskytovanie informácií, prístupu a opravy, práva na vymazanie, obmedzenia spracúvania, práva na oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe alebo na dôvernosť komunikácie, ako je to zakotvené v nariadení (EÚ) 2018/1725.

(6)

Orgán ESMA však môže mať povinnosť obmedziť informácie pre dotknutú osobu alebo iné práva dotknutej osoby, s cieľom chrániť najmä dôvernosť a účinnosť svojich vlastných vyšetrovaní, vyšetrovania a postupy iných orgánov verejnej moci, ako aj práva iných osôb, ktoré súvisia s jeho vyšetrovaním alebo inými postupmi.

(7)

V rámci svojho administratívneho fungovania môže orgán ESMA vykonávať viacero vyšetrovaní, ako sú administratívne vyšetrovania, disciplinárne konania, predbežné činnosti súvisiace s finančnými podvodmi, vyšetrovania týkajúce sa oznamovania protispoločenskej činnosti alebo prípadov obťažovania, vnútorné audity, vyšetrovaní v oblasti ochrany údajov alebo etiky, vyšetrovania v oblasti IKT, vyšetrovania v oblasti bezpečnosti informácií a činnosti vykonávané v súvislosti s riadením bezpečnostných rizík a incidentov. Okrem toho orgán ESMA v rámci výkonu svojho poslania uskutočňuje vyšetrovania týkajúce sa svojich funkcií v oblasti priameho dohľadu alebo presadzovania práva a môže vykonávať vyšetrovania možných porušení práva Únie, ako aj preskúmania konkrétneho typu finančnej činnosti alebo typu produktu alebo správania s cieľom posúdiť potenciálne hrozby pre integritu finančných trhov alebo stabilitu finančného systému.

(8)

Vnútorné predpisy sa majú uplatňovať na všetky spracovateľské operácie, ktoré orgán ESMA vykonáva v rámci uvedených vyšetrovaní. Tieto vnútorné predpisy sa majú vzťahovať aj na spracovateľské operácie vykonané pred začatím uvedených vyšetrovaní, počas týchto vyšetrovaní a počas monitorovania opatrení nadväzujúcich na výsledky týchto vyšetrovaní. Majú zahŕňať aj pomoc, koordináciu a/alebo spoluprácu, ktorú od orgánu ESMA požadujú vnútroštátne orgány a medzinárodné organizácie v súvislosti s ich vlastnými administratívnymi vyšetrovaniami.

(9)

Pred uplatnením obmedzení stanovených v týchto vnútorných predpisoch má orgán ESMA zvážiť, či sa uplatňuje niektorá z výnimiek ustanovených v nariadení (EÚ) 2018/1725.V prípadoch, v ktorých sa tieto vnútorné predpisy uplatňujú, orgán ESMA musí vysvetliť, prečo sú tieto obmedzenia nevyhnutne potrebné a primerané v demokratickej spoločnosti a že rešpektujú podstatu základných práv a slobôd.

(10)

Orgán ESMA má monitorovať, či naďalej platia podmienky, ktorými sa toto obmedzenie odôvodňuje, a zrušiť obmedzenie, pokiaľ tieto podmienky už neplatia.

(11)

Prevádzkovateľ má informovať zodpovednú osobu o obmedzení uplatňovania určitých práv dotknutých osôb podľa tohto rozhodnutia, o rozšírení takéhoto obmedzenia a o jeho zrušení,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   V tomto rozhodnutí sa stanovujú vnútorné predpisy týkajúce sa podmienok, za ktorých orgán ESMA v rámci činností stanovených v odsekoch 2 až 5 môže podľa článku 25 nariadenia (EÚ) 2018/1725 obmedziť uplatňovanie práv zakotvených v článkoch 14 až 21 a 35, ako aj v jeho článku 4.Týmito obmedzeniami nie sú dotknuté výnimky z práv dotknutých osôb stanovené v nariadení (EÚ) 2018/1725.

2.   V rámci administratívneho fungovania orgánu ESMA sa obmedzenia uvedené v bode 1 tohto článku vzťahujú na spracúvanie osobných údajov orgánom ESMA na účely:

a)

administratívnych vyšetrovaní a disciplinárnych konaní;

b)

riešenia nezrovnalostí v spolupráci s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF);

c)

spracúvania prípadov oznamovania protispoločenskej činnosti, (formálnych a neformálnych) prípadov obťažovania, ako aj interných a externých sťažností;

d)

vnútorných auditov, vyšetrovaní v oblasti ochrany údajov alebo etiky;

e)

vyšetrovaní v oblasti IKT, vyšetrovaní v oblasti bezpečnosti informácií a činností vykonávaných v súvislosti s riadením bezpečnostných rizík a incidentov, ktoré sa realizujú interne alebo s externým zapojením.

3.   V rámci plnenia poslania orgánu ESMA sa obmedzenia uvedené v bode 1 tohto článku vzťahujú na spracúvanie osobných údajov orgánom ESMA na účely:

a)

vyšetrovaní týkajúcich sa funkcií orgánu ESMA v oblasti priameho dohľadu a presadzovania práva;

b)

vyšetrovaní možných porušení práva Únie podľa článku 17 nariadenia o ESMA; a

c)

preskúmania konkrétneho typu finančnej činnosti, typu produktu alebo typu správania s cieľom posúdiť potenciálne hrozby pre integritu finančných trhov alebo stabilitu finančného systému podľa článku 22 nariadenia o ESMA.

4.   Okrem toho sa tieto obmedzenia uplatňujú na pomoc, koordináciu a/alebo spoluprácu, ktorú orgán ESMA poskytuje vnútroštátnym orgánom pre cenné papiere a trhy vrátane orgánov tretích krajín a medzinárodných organizácií v súvislosti s vyšetrovaniami realizovanými pre potreby výkonu ich zákonného poslania.

5.   Obmedzenia uvedené v odseku 1 tohto článku sa vzťahujú aj na spracovateľské operácie vykonané pred začatím vyšetrovaní alebo iných administratívnych zisťovaní uvedených v odsekoch 2 až 4 počas týchto vyšetrovaní a počas monitorovania opatrení nadväzujúcich na výsledky týchto postupov.

6.   Toto rozhodnutie sa vzťahuje na všetky kategórie osobných údajov spracúvaných v rámci činností uvedených v odsekoch 2 až 5.

7.   S výhradou podmienok stanovených v tomto rozhodnutí sa obmedzenia môžu vzťahovať na tieto práva: poskytovanie informácií dotknutým osobám, právo prístupu, právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a oznamovanie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe.

Článok 2

Prevádzkovateľ zodpovedný za vyšetrovania a príslušné záruky

1.   Zavedené sú tieto záruky na zabránenie prípadom porušenia ochrany údajov, únikom alebo neoprávnenému zverejneniu v súvislosti s vyšetrovaniami uvedenými v článku 1:

a)

papierové dokumenty sa uchovávajú v zabezpečených skriniach a prístup k nim majú len oprávnení zamestnanci;

b)

všetky elektronické údaje sa spravujú prostredníctvom zariadení, informačných systémov, aplikácií a pamäťových nosičov schválených orgánom ESMA. Aplikácie orgánu ESMA v rámci systému riadenia dokumentov sa využijú na organizáciu, vyhľadávanie, výmenu, uchovávanie a ochranu elektronických údajov orgánu ESMA. Oprávnení zamestnanci orgánu ESMA majú povolený prístup k elektronickým údajom len na základe zásady „need-to-know“;

c)

všetky osoby, ktoré majú prístup k údajom sú viazané povinnosťou zachovávať dôvernosť.

2.   Prevádzkovateľom vo vzťahu k spracovateľským operáciám je orgán ESMA, zastúpený svojim výkonným riaditeľom, ktorý môže funkciu prevádzkovateľa delegovať. Dotknuté osoby sú o delegovanom prevádzkovateľovi informované prostredníctvom záznamov o ochrane údajov uverejnených na webovej stránke orgánu ESMA.

3.   Obdobie uchovávania spracovávaných osobných údajov nesmie byť dlhšie, ako je potrebné a vhodné na účely, na ktoré sa údaje spracúvajú. Obdobie uchovávania je stanovené v záznamoch o ochrane údajov a vo vyhláseniach o ochrane osobných údajov uvedených v článku 5 ods. 1

4.   Ak orgán ESMA uvažuje o uplatnení obmedzenia, zváži riziko spojené s právami a slobodami dotknutej osoby, najmä v porovnaní s rizikom pre práva a slobody iných dotknutých osôb a rizikom, že zruší účinok vyšetrovaní alebo postupov orgánu ESMA, napríklad tým, že zničí dôkazy. Riziká týkajúce sa práv a slobôd dotknutej osoby sa týkajú predovšetkým, ale nielen, rizika poškodenia dobrej povesti a rizík spojených s právom na obhajobu a právom na vypočutie.

Článok 3

Obmedzenia

1.   Orgán ESMA uplatní akékoľvek obmedzenie len s cieľom zaistiť:

a)

predchádzanie trestným činom, ich vyšetrovanie, odhaľovanie alebo stíhanie alebo výkon trestných sankcií vrátane ochrany pred ohrozeniami verejnej bezpečnosti a predchádzania týmto ohrozeniam;

b)

iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu Únie alebo členského štátu, najmä ciele spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Únie alebo dôležitý hospodársky alebo finančný záujem Únie alebo členského štátu vrátane peňažných, rozpočtových a daňových záležitostí, verejného zdravia a sociálneho zabezpečenia;

c)

vnútornú bezpečnosť inštitúcií a orgánov Únie vrátane ich elektronických komunikačných sietí;

d)

predchádzanie porušeniam etiky v prípade regulovaných povolaní, ich vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie;

e)

monitorovaciu, kontrolnú alebo regulačnú funkciu spojenú, hoci aj príležitostne, s výkonom verejnej moci v prípadoch uvedených v písmenách a) a b);

f)

ochranu dotknutej osoby alebo práv a slobôd iných.

2.   Pri osobitnom uplatnení cieľov opísaných v odseku 1 môže orgán ESMA uplatňovať obmedzenia vo vzťahu k osobným údajom vymieňaným s útvarmi Komisie alebo inými inštitúciami, orgánmi, agentúrami a úradmi Únie, príslušnými orgánmi členských štátov alebo tretích krajín alebo medzinárodnými organizáciami za týchto okolností:

a)

ak by uplatňovanie uvedených práv a povinností mohli obmedziť útvary Komisie alebo iné inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie na základe iných aktov podľa článku 25 nariadenia (EÚ) 2018/1725 alebo v súlade s kapitolou IX uvedeného nariadenia, resp. na základe zakladajúcich aktov iných inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie;

b)

ak by uplatňovanie uvedených práv a povinností mohli obmedziť príslušné orgány členských štátov na základe aktov podľa článku 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (3) alebo na základe vnútroštátnych opatrení, ktorými sa transponuje článok 13 ods. 3, článok 15 ods. 3 alebo článok 16 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 (4);

c)

ak by uplatňovanie uvedených práv a povinností mohlo ohroziť spoluprácu orgánu ESMA s tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami pri plnení jeho úloh alebo úloh tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Pred uplatnením obmedzení za okolností uvedených v prvom pododseku písm. a) a b) sa orgán ESMA poradí s príslušnými útvarmi Komisie, inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie alebo príslušnými orgánmi členských štátov, pokiaľ nie je orgánu ESMA zrejmé, že uplatnenie obmedzenia sa stanovuje v niektorom z právnych aktov uvedených v týchto písmenách.

3.   Každé obmedzenie je potrebné a primerané pri zohľadnení rizík spojených s právami a slobodami dotknutých osôb a rešpektuje podstatu základných práv a slobôd v demokratickej spoločnosti.

4.   V prípade, že sa zvažuje uplatnenie obmedzenia, na základe príslušných pravidiel sa overí nevyhnutnosť a primeranosť. Vypracuje sa ako oznámenie o vnútornom posúdení a vykonáva sa na účely zodpovednosti individuálne v jednotlivých prípadoch.

5.   Obmedzenia sa zrušia, len čo prestanú existovať okolnosti, na základe ktorých boli zavedené. Platí to najmä v prípade, že sa predpokladá, že výkon obmedzeného práva by už nerušil účinok uloženého obmedzenia ani nepriaznivo neovplyvňoval práva alebo slobody iných dotknutých osôb.

Článok 4

Preskúmanie zodpovednou osobou

1.   Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu informuje zodpovednú osobu vždy, ak obmedzí uplatňovanie práv dotknutých osôb alebo rozšíri obmedzenie v súlade s týmto rozhodnutím. Prevádzkovateľ poskytne zodpovednej osobe prístup k internej poznámke, ktorá obsahuje posúdenie nevyhnutnosti a primeranosti obmedzenia, a v prípade potreby aj relevantné faktické a právne informácie a zdokumentuje dátum informovania zodpovednej osoby.

2.   Zodpovedná osoba môže písomne požiadať prevádzkovateľa o preskúmanie uplatňovania obmedzení. Prevádzkovateľ písomne informuje zodpovednú osobu o výsledku požadovaného preskúmania.

3.   Prevádzkovateľ informuje zodpovednú osobu o zrušení obmedzenia.

4.   Prevádzkovateľ zdokumentuje zapojenie zodpovednej osoby do rôznych etáp procesu, a to od dátumu informovania zodpovednej osoby.

5.   Interná poznámka a prípadne relevantné faktické a právne informácie sa na požiadanie sprístupnia európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.

Článok 5

Poskytovanie informácií dotknutej osobe

1.   Orgán ESMA uverejní na svojej webovej stránke záznamy o ochrane údajov, ktorými sa všetky dotknuté osoby informujú o jeho činnostiach zahŕňajúcich spracúvanie osobných údajov, a to vrátane informácií týkajúcich sa možného obmedzenia práv dotknutých osôb.

2.   Orgán ESMA individuálne informuje všetky dotknuté osoby, ktoré považuje za osoby, ktorých sa týka vyšetrovanie alebo skúmanie, o zázname o ochrane údajov v súvislosti s konkrétnymi spracovateľskými operáciami, a to bez zbytočného odkladu a písomnou formou.

3.   Orgán ESMA môže v riadne odôvodnených prípadoch a za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí úplne alebo čiastočne obmedziť poskytovanie informácií dotknutým osobám, na ktoré sa odkazuje odseku 2.V takom prípade v internej poznámke uvedie dôvody obmedzenia, právny základ v súlade s článkom 3 tohto rozhodnutia vrátane posúdenia nevyhnutnosti a primeranosti obmedzenia.

4.   Obmedzenie uvedené v odseku 3 sa uplatňuje dovtedy, kým platia dôvody, ktoré ho opodstatňujú.

Ak dôvody na obmedzenie prestanú platiť, orgán ESMA informuje dotknutú osobu o príslušnom zázname o ochrane údajov a o hlavných dôvodoch tohto obmedzenia. Toto oznámenie môže byť spojené s výzvou na predloženie pripomienok k zisteniam prebiehajúceho vyšetrovania alebo skúmania v rámci výkonu práv na obhajobu dotknutej osoby. Orgán ESMA zároveň informuje príslušnú dotknutú osobu o práve kedykoľvek podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov alebo o možnosti využiť opravný prostriedok na Súdnom dvore Európskej únie.

Orgán ESMA preskúma uplatňovanie obmedzenia každých šesť mesiacov od jeho zavedenia a pri ukončení príslušného skúmania alebo vyšetrovania.

Článok 6

Právo dotknutej osoby na prístup k údajom

1.   V nadväznosti na žiadosť dotknutej osoby môže orgán ESMA úplne alebo čiastočne obmedziť právo tejto dotknutej osoby získať potvrdenie o tom, či osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, spracúva orgán ESMA v súvislosti s vyšetrovaním alebo skúmaním uvedeným v článku 1 tohto rozhodnutia, a ak tomu tak je, právo na prístup k týmto údajom a ďalším informáciám podľa článku 17 nariadenia (EÚ) 2018/1725.

2.   V prípade, že orgán ESMA obmedzí právo na prístup, v odpovedi na žiadosť informuje príslušnú dotknutú osobu o uplatnených obmedzeniach a ich hlavných dôvodoch, a o možnosti podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov alebo využiť opravný prostriedok na Súdnom dvore Európskej únie.

3.   Poskytnutie informácií uvedených v odseku 2 sa môže odložiť, môže sa od neho upustiť alebo sa môže zamietnuť, ak by sa ním zrušil účinok obmedzenia v súlade s článkom 25 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2018/1725.V takom prípade orgán ESMA v oznámení o vnútornom posúdení zdokumentuje dôvody obmedzenia vrátane posúdenia nevyhnutnosti a primeranosti obmedzenia a dĺžky jeho trvania.

4.   Orgán ESMA preskúma uplatňovanie obmedzenia každých šesť mesiacov od jeho zavedenia a pri ukončení príslušného skúmania alebo vyšetrovania.

Článok 7

Právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania

1.   V nadväznosti na žiadosť dotknutej osoby môže orgán ESMA v súvislosti s vyšetrovaním alebo skúmaním uvedeným v článku 1 tohto rozhodnutia úplne alebo čiastočne obmedziť právo tejto dotknutej osoby na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, právo vymazať alebo obmedziť spracúvanie jej osobných údajov, ako sa stanovuje v článkoch 18, 19 a 20 nariadenia (EÚ) 2018/1725.

2.   Ak orgán ESMA obmedzí uplatňovanie uvedeného práva na opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania, vykoná kroky stanovené v článku 6 ods. 2 a ods. 3 tohto rozhodnutia.

3.   Orgán ESMA preskúma uplatňovanie obmedzenia každých šesť mesiacov od jeho zavedenia a pri ukončení príslušného skúmania alebo vyšetrovania.

Článok 8

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe

1.   V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, orgán ESMA bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe v súlade s článkom 35 nariadenia (EÚ) 2018/1725.

2.   Orgán ESMA môže v riadne odôvodnených prípadoch a za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí úplne alebo čiastočne obmedziť poskytovanie informácií dotknutým osobám, na ktoré sa odkazuje odseku 1 tohto článku. V takom prípade v internej poznámke uvedie dôvody obmedzenia, právny základ v súlade s článkom 3 tohto rozhodnutia vrátane posúdenia nevyhnutnosti a primeranosti obmedzenia.

3.   Obmedzenie uvedené v odseku 2 sa uplatňuje dovtedy, kým platia dôvody, ktoré ho opodstatňujú.

Ak dôvody na obmedzenie prestanú platiť, orgán ESMA oznámi porušenie ochrany osobných údajov príslušnej dotknutej osobe a informuje dotknutú osobu o hlavných dôvodoch tohto obmedzenia. Orgán ESMA zároveň informuje príslušnú dotknutú osobu o práve kedykoľvek podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov alebo o možnosti využiť opravný prostriedok na Súdnom dvore Európskej únie.

Orgán ESMA preskúma uplatňovanie obmedzenia každých šesť mesiacov od jeho zavedenia a pri ukončení príslušného skúmania alebo vyšetrovania.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Helsinkách 1. októbra 2019

Za riadiacu radu

Steven MAIJOOR

predseda


(1)  Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39.

(2)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).


Top