EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L2177

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2177 z 18. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II), smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi a smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu (Text s významom pre EHP)

PE/76/2019/REV/1

OJ L 334, 27.12.2019, p. 155–163 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2177/oj

27.12.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 334/155


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/2177

z 18. decembra 2019,

ktorou sa mení smernica 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II), smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi a smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 53 ods. 1 a článok 62,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ (4) sa vytvára regulačný rámec pre poskytovateľov služieb vykazovania údajov a požaduje sa v nej, aby mal poskytovateľ poobchodných služieb vykazovania údajov povolenie ako schválený mechanizmus zverejňovania (ďalej len „APA“). Od poskytovateľa konsolidovaných informačných systémov (CTP) sa okrem toho vyžaduje, aby poskytoval konsolidované údaje o obchodovaní, ktoré zahŕňajú všetky obchody s kapitálovými a nekapitálovými nástrojmi v celej Únii, v súlade so smernicou 2014/65/EÚ. V smernici 2014/65/EÚ sa formalizujú aj kanály na podávanie správ o transakciách príslušným orgánom tak, že sa od tretej strany, ktorá podáva správy v mene investičných spoločností vyžaduje, aby mala povolenie ako schválený mechanizmus podávania správ (ďalej len „ARM“).

(2)

Pre dosiahnutie hlavného cieľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 (5), ktorým je posilniť transparentnosť na finančných trhoch, je mimoriadne dôležitá kvalita údajov o obchodovaní a spracúvania a poskytovania takýchto údajov vrátane cezhraničného spracúvania a poskytovania údajov. Presné údaje o obchodovaní poskytujú používateľom prehľad o činnosti obchodovania na všetkých finančných trhoch Únie a príslušným orgánom presné a komplexné informácie o príslušných transakciách. Vzhľadom na cezhraničnú povahu zaobchádzania s údajmi, výhody plynúce zo združovania právomocí súvisiacich s údajmi vrátane prípadných úspor z rozsahu, ako aj na nepriaznivý vplyv prípadných rozdielov v postupoch dohľadu na kvalitu údajov o obchodovaní a na úlohy poskytovateľov služieb vykazovania údajov, je preto vhodné preniesť udeľovanie povolení pre poskytovateľov služieb vykazovania údajov a vykonávanie dohľadu nad poskytovateľmi služieb vykazovania údajov, ako aj právomoci súvisiace so získavaním údajov z príslušných orgánov na Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy), zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (6) (ďalej len „orgán ESMA“), a to okrem ARM alebo APA, na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa nariadenia (EÚ) č. 600/2014.

(3)

S cieľom dosiahnuť konzistentný prenos takýchto právomocí je vhodné vypustiť ustanovenia, ktoré sa týkajú prevádzkových požiadaviek na poskytovateľov služieb vykazovania údajov a právomocí príslušných orgánov súvisiacich s poskytovateľmi služieb vykazovania údajov a ktoré sa stanovujú v smernici 2014/65/EÚ, ako aj zaviesť uvedené ustanovenia do nariadenia (EÚ) č. 600/2014.

(4)

Prenos právomoci udeľovania povolení poskytovateľom služieb vykazovania údajov, okrem APA alebo ARM, na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa nariadenia (EÚ) č. 600/2014, a vykonávania dohľadu nad nimi na orgán ESMA je v súlade s úlohami orgánu ESMA. Konkrétnejšie, prenos právomocí súvisiacich so získavaním údajov, udeľovaním povolení a vykonávaním dohľadu z príslušných orgánov na orgán ESMA uľahčuje vykonávanie iných úloh, ktoré orgán ESMA vykonáva podľa nariadenia (EÚ) č. 600/2014, ako sú monitorovanie trhu, dočasné intervenčné právomoci a právomoci v oblasti riadenia pozícií, a zabezpečenie konzistentného súladu s požiadavkami na predobchodnú a poobchodnú transparentnosť.

(5)

V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES (7) sa stanovuje, že v súlade s kapitálovou požiadavkou na solventnosť orientovanou na riziko môžu poisťovne a zaisťovne a skupiny za osobitných okolností používať na výpočet uvedenej požiadavky namiesto štandardného vzorca vnútorné modely.

(6)

V smernici 2009/138/ES sa stanovuje zložka korekcie volatility špecifická pre konkrétnu krajinu. S cieľom zaistiť, aby táto zložka špecifická pre konkrétnu krajinu účinne zmierňovala nadmerné rizikové prirážky k dlhopisom v danej krajine, mala by sa na účely aktivácie zložky špecifickej pre konkrétnu krajinu stanoviť primeraná referenčná hodnota rizikovo upravenej prirážky danej krajiny.

(7)

Vzhľadom na nárast cezhraničných činností poistenia je potrebné, aby sa zlepšilo konvergentné uplatňovanie práva Únie v prípadoch cezhraničnej činnosti poistenia, a to najmä v počiatočnom štádiu. Na tento účel by sa mala posilniť výmena informácií a spolupráca medzi orgánmi dohľadu a Európskym orgánom dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 (8) (ďalej len „orgán EIOPA“). Mali by sa predovšetkým stanoviť požiadavky na oznamovanie v prípade významnej cezhraničnej činnosti poistenia alebo krízovej situácie, ako aj podmienky na vytváranie platforiem spolupráce, ak je plánovaná cezhraničná činnosť poistenia významná. Význam cezhraničnej činnosti poistenia by sa mal posudzovať z hľadiska ročného hrubého výnosu z predpísaného poistného v hostiteľskom členskom štáte v porovnaní s celkovým ročným hrubým výnosom poisťovne z predpísaného poistného z hľadiska vplyvu na ochranu poistníka v hostiteľskom členskom štáte a z hľadiska vplyvu pobočky alebo činnosti príslušnej poisťovne na trhu hostiteľského členského štátu, pokiaľ ide o slobodu poskytovať služby. Platformy spolupráce sú účinným nástrojom na dosiahnutie intenzívnejšej a včasnej spolupráce medzi orgánmi dohľadu, a teda na zlepšenie ochrany spotrebiteľa. Avšak rozhodnutia týkajúce sa udeľovania povolení, dohľadu a presadzovania sú a naďalej zostanú v právomoci orgánu dohľadu domovského členského štátu.

(8)

Ak sú cezhraničné činnosti poistenia významné z hľadiska trhu hostiteľského členského štátu a vyžadujú si úzku spoluprácu medzi orgánmi dohľadu domovského členského štátu a hostiteľského členského štátu, najmä ak existuje riziko, že sa poisťovateľ môže dostať do finančných problémov na škodu poistníkov a tretích strán, mal by orgán EIOPA vytvoriť a koordinovať platformy spolupráce.

(9)

V smernici 2009/138/ES by sa mali vypustiť odkazy na Výbor európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov (ďalej len „CEIOPS“), aby sa zohľadnila výmena CEIOPS za orgán EIOPA.

(10)

Vzhľadom na zmeny v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (9) bude mať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), zriadený uvedeným nariadením (ďalej len „orgán EBA“), novú úlohu v oblasti predchádzania využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a bude potrebné vykonať následné zmeny aj v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 (10).

(11)

Smernice 2009/138/ES, 2014/65/EÚ a (EÚ) 2015/849 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny smernice 2014/65/EÚ

Smernica 2014/65/EÚ sa mení takto:

1.

Článok 1 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Táto smernica sa vzťahuje na investičné spoločnosti, organizátorov trhu a spoločnosti z tretích krajín poskytujúce investičné služby alebo vykonávajúce investičné činnosti prostredníctvom zriadenia pobočky v Únii.“;

b)

v odseku 2 sa vypúšťa písmeno d).

2.

V článku 4 sa odsek 1 mení takto:

a)

body (36) a (37) sa nahrádzajú takto:

„(36)

‚riadiaci orgán‘ je orgán alebo orgány investičnej spoločnosti, organizátora trhu alebo poskytovateľa služieb vykazovania údajov v zmysle článku 2 ods. 1 bodu 36a nariadenia (EÚ) č. 600/2014, vymenované v súlade s vnútroštátnym právom, ktoré sú splnomocnené stanoviť stratégiu, ciele a celkové smerovanie subjektu a ktoré vykonávajú dohľad nad rozhodovaním manažmentu a monitorujú ho, a zahŕňajúce osoby, ktoré skutočne riadia činnosť subjektu.

Ak sa v tejto smernici odkazuje na riadiaci orgán a podľa vnútroštátneho práva sú riadiace funkcie a funkcie dohľadu riadiaceho orgánu pridelené rôznym orgánom alebo rôznym členom v rámci jedného orgánu, členský štát v súlade s vnútroštátnym právom uvedie zodpovedné orgány alebo členov riadiaceho orgánu, pokiaľ sa v tejto smernici neustanovuje inak;

(37)

‚vrcholový manažment‘ sú fyzické osoby, ktoré vykonávajú výkonné funkcie v investičnej spoločnosti, u organizátora trhu alebo u poskytovateľa služieb vykazovania údajov v zmysle článku 2 ods. 1 bodu 36a nariadenia (EÚ) č. 600/2014, a ktoré sú zodpovedné riadiacemu orgánu za každodenné riadenie subjektu vrátane vykonávania politík týkajúcich sa distribúcie služieb a produktov klientom spoločnosťou a jej pracovníkmi;“;

b)

body 52, 53, 54, bod 55 písm. c) a bod 63 sa vypúšťajú.

3.

V článku 22 sa dopĺňa tento odsek:

„Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány v prípade, že sú poverené udeľovaním povolení a vykonávaním dohľadu nad činnosťami schváleného mechanizmu zverejňovania (ďalej len ‚APA‘) v zmysle článku 2 ods. 1 bodu 34 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 s výnimkou podľa článku 2 ods. 3 uvedeného nariadenia alebo schváleného mechanizmu podávania správ (ďalej len ‚ARM‘) v zmysle článku 2 ods. 1 bodu 36 uvedeného nariadenia s výnimkou podľa článku 2 ods. 3 uvedeného nariadenia, monitorovali činnosti tohto APA alebo ARM s cieľom posúdiť dodržiavanie prevádzkových podmienok stanovených v uvedenom nariadení. Členské štáty zabezpečia, aby sa zaviedli vhodné opatrenia, ktoré príslušným orgánom umožnia získavať informácie potrebné na posúdenie, či APA a ARM dodržiavajú tieto povinnosti.“

4.

Hlava V sa vypúšťa.

5.

Článok 70 sa mení takto:

a)

odsek 3 sa mení takto:

i)

v písmene a) sa body xxxvii) až xxxx) vypúšťajú;

ii)

v písmene b) sa vkladá tento bod:

„xxa)

článok 27f ods. 1, 2 a 3, článok 27g ods. 1 až 5 a článok 27i ods. 1 až 4, ak má APA alebo ARM výnimku v súlade s článkom 2 ods. 3;“;

b)

v odseku 4 sa písmená a) a b) nahrádzajú takto:

„a)

článku 5 alebo článku 6 ods. 2 alebo článkov 34, 35, 39 alebo 44 tejto smernice, alebo

b)

článku 7 ods. 1 tretej vety nariadenia (EÚ) č. 600/2014 alebo článku 11 ods. 1 uvedeného nariadenia, a ak má APA alebo ARM výnimku v súlade s článkom 2 ods. 3 uvedeného nariadenia, článku 27b uvedeného nariadenia;“;

c)

v odseku 6 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

v prípade investičnej spoločnosti, organizátora trhu s povolením na prevádzkovanie MTF alebo OTF, alebo regulovaného trhu odňatie alebo pozastavenie platnosti povolenia tejto inštitúcie v súlade s článkami 8 a 43 tejto smernice, a ak má APA alebo ARM výnimku v súlade s článkom 2 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 600/2014, odňatie alebo pozastavenie platnosti povolenia v súlade s článkom 27e uvedeného nariadenia;“.

6.

V článku 71 sa odsek 6 nahrádza takto:

„6.   Ak sa uverejnená trestná alebo správna sankcia týka investičnej spoločnosti, organizátora trhu, úverovej inštitúcie, pokiaľ ide o investičné služby a činnosti alebo vedľajšie služby, alebo pobočky spoločností z tretích krajín, ktorá má povolenie v súlade s touto smernicou, alebo APA alebo ARM schváleného v súlade s nariadením (EÚ) č. 600/2014, ktorý má výnimku v súlade s článkom 2 ods. 3 uvedeného nariadenia, orgán ESMA pridá do príslušného registra odkaz na uverejnenú sankciu.“

7.

V článku 77 ods. 1 prvom pododseku sa úvodná veta nahrádza takto:

„Členské štáty stanovia aspoň to, aby každá osoba oprávnená v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES (*1), ktorá vykonáva v investičnej spoločnosti, na regulovanom trhu alebo v APA alebo ARM schválenom v súlade s nariadením (EÚ) č. 600/2014, ktorý má výnimku v súlade s článkom 2 ods. 3 uvedeného nariadenia, úlohu uvedenú v článku 34 smernice 2013/34/EÚ, alebo v článku 73 smernice 2009/65/ES, alebo akúkoľvek inú zákonom uloženú úlohu, bola povinná okamžite oznámiť príslušným orgánom akúkoľvek skutočnosť alebo rozhodnutie týkajúce sa tohto podniku, o ktorých sa dozvedela pri výkone tejto úlohy a ktoré by mohli:

(*1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 87).“"

8.

Článok 89 sa mení takto:

a)

odseky 2 a 3 sa nahrádzajú takto:

„2.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 2 ods. 3, článku 4 ods. 1 bode 2 druhom pododseku, článku 4 ods. 2, článku 13 ods. 1, článku 16 ods. 12, článku 23 ods. 4, článku 24 ods. 13, článku 25 ods. 8, článku 27 ods. 9, článku 28 ods. 3, článku 30 ods. 5, článku 31 ods. 4, článku 32 ods. 4, článku 33 ods. 8, článku 52 ods. 4, článku 54 ods. 4, článku 58 ods. 6 a článku 79 ods. 8 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od 2. júla 2014.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 2 ods. 3, článku 4 ods. 1 bode 2 druhom pododseku, článku 4 ods. 2, článku 13 ods. 1, článku 16 ods. 12, článku 23 ods. 4, článku 24 ods. 13, článku 25 ods. 8, článku 27 ods. 9, článku 28 ods. 3, článku 30 ods. 5, článku 31 ods. 4, článku 32 ods. 4, článku 33 ods. 8, článku 52 ods. 4, článku 54 ods. 4, článku 58 ods. 6 a článku 79 ods. 8 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.“;

b)

odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 ods. 3, článku 4 ods. 1 bodu 2 druhého pododseku, článku 4 ods. 2, článku 13 ods. 1, článku 16 ods. 12, článku 23 ods. 4, článku 24 ods. 13, článku 25 ods. 8, článku 27 ods. 9, článku 28 ods. 3, článku 30 ods. 5, článku 31 ods. 4, článku 32 ods. 4, článku 33 ods. 8, článku 52 ods. 4, článku 54 ods. 4, článku 58 ods. 6 alebo článku 79 ods. 8 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.“

9.

V článku 90 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.

10.

V článku 93 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Členské štáty uplatňujú tieto opatrenia od 3. januára 2018.“

11.

V prílohe I sa vypúšťa oddiel D.

Článok 2

Zmeny smernice 2009/138/ES

Smernica 2009/138/ES sa mení takto:

1.

V článku 77d ods. 4 sa prvá veta nahrádza takto:

„Pre každú príslušnú krajinu sa korekcia volatility bezrizikových úrokových mier uvedená v odseku 3 pre menu danej krajiny pred uplatnením faktora 65 % zvýši o rozdiel medzi rizikovo upravenou prirážkou krajiny a dvojnásobkom rizikovo upravenej prirážky meny vždy, keď je tento rozdiel kladný a rizikovo upravená prirážka krajiny je vyššia ako 85 bázických bodov.“

2.

V článku 112 sa vkladá tento odsek:

„3a.   Orgány dohľadu informujú v súlade s článkom 35 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 orgán EIOPA o všetkých žiadostiach týkajúcich sa využívania alebo zmeny vnútorného modelu. Orgán EIOPA môže na žiadosť jedného alebo viacerých dotknutých orgánov dohľadu poskytnúť podľa článku 8 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia technickú pomoc orgánu alebo orgánom dohľadu, ktoré o pomoc požiadali, s ohľadom na rozhodnutie o uplatňovaní.“

3.

V hlave I kapitole VIII sa vkladá tento oddiel:

„ODDIEL 2A

Oznamovanie a platformy spolupráce

Článok 152a

Oznamovanie

1.   Ak má orgán dohľadu domovského členského štátu v úmysle udeliť povolenie poisťovni alebo zaisťovni, pričom z jej plánu činnosti vyplýva, že časť jej činností bude založená na slobode poskytovať služby alebo na slobode usadiť sa v inom členskom štáte, a z tohto plánu činnosti tiež vyplýva, že tieto činnosti budú pravdepodobne relevantné pre trh hostiteľského členského štátu, orgán dohľadu domovského členského štátu oznámi túto skutočnosť orgánu EIOPA a orgánu dohľadu príslušného hostiteľského členského štátu.

2.   Orgán dohľadu domovského členského štátu, okrem oznámenia podľa odseku 1, oznamuje orgánu EIOPA a orgánu dohľadu príslušného hostiteľského členského štátu aj to, že zistil zhoršujúci sa finančný stav alebo iné vznikajúce riziká, ktoré predstavuje poisťovňa alebo zaisťovňa vykonávajúca činnosti, ktoré sú založené na slobode poskytovať služby alebo slobody usadiť sa a ktoré môžu mať cezhraničný dosah. Orgán dohľadu hostiteľského členského štátu môže tiež oznámiť orgánu dohľadu príslušného domáceho členského štátu, že má vážne a odôvodnené obavy týkajúce sa ochrany spotrebiteľa. Orgány dohľadu môžu túto záležitosť postúpiť orgánu EIOPA a požiadať ho o pomoc v prípade, ak nie je možné nájsť bilaterálne riešenie.

3.   Oznámenia uvedené v odsekoch 1 a 2 musia byť dostatočne podrobné, aby umožňovali riadne posúdenie.

4.   Oznámeniami uvedenými v odsekoch 1 a 2 nie je dotknutý mandát týkajúci sa dohľadu udelený vnútroštátnym orgánom dohľadu domovského členského štátu a hostiteľského členského štátu stanovený v tejto smernici.

Článok 152b

Platformy spolupráce

1.   Orgán EIOPA môže v prípade odôvodnených obáv týkajúcich sa negatívnych dôsledkov pre poistníkov z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť jedného alebo viacerých príslušných orgánov dohľadu vytvoriť a koordinovať platformu spolupráce s cieľom posilniť výmenu informácií a zlepšiť spoluprácu medzi príslušnými orgánmi dohľadu, ak poisťovňa alebo zaisťovňa vykonáva alebo má v úmysle vykonávať činnosti, ktoré sú založené na slobode poskytovať služby alebo na slobode usadiť sa a ak:

a)

sú takéto činnosti relevantné pre trh hostiteľského členského štátu;

b)

orgán dohľadu domovského členského štátu podal oznámenie podľa článku 152a ods. 2 o zhoršujúcom sa finančnom stave alebo iných vznikajúcich rizikách; alebo

c)

sa táto záležitosť postúpila orgánu EIOPA podľa článku 152a ods. 2.

2.   Odsekom 1 nie je dotknuté právo príslušných orgánov dohľadu vytvoriť platformu spolupráce v prípade, ak sa na jej vytvorení všetky dohodnú.

3.   Vytvorením platformy spolupráce podľa odsekov 1 a 2 nie je dotknutý mandát týkajúci sa dohľadu udelený orgánom dohľadu domovského členského štátu a hostiteľského členského štátu stanovený v tejto smernici.

4.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 35 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010, príslušné orgány dohľadu poskytnú na žiadosť orgánu EIOPA včas všetky potrebné informácie, aby umožnili riadne fungovanie platformy spolupráce.“

4.

Článok 231 sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Orgán dohľadu nad skupinou informuje ostatných členov kolégia orgánov dohľadu vrátane orgánu EIOPA o prijatí žiadosti a uvedeným členom bezodkladne postúpi úplnú žiadosť vrátane dokumentácie, ktorú podnik predložil. Orgán EIOPA môže na žiadosť jedného alebo viacerých dotknutých orgánov dohľadu poskytnúť podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 technickú pomoc orgánu alebo orgánom dohľadu, ktoré o pomoc požiadali, s ohľadom na rozhodnutie o uplatňovaní.“;

b)

v odseku 3 treťom pododseku sa prvá veta nahrádza takto:

„Ak orgán EIOPA neprijme rozhodnutie uvedené v druhom pododseku tohto odseku v súlade s článkom 19 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010, orgán dohľadu nad skupinou prijme konečné rozhodnutie.“

5.

V článku 237 ods. 3 treťom pododseku sa prvá veta nahrádza takto:

„Ak orgán EIOPA neprijme rozhodnutie uvedené v druhom pododseku tohto odseku v súlade s článkom 19 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010, orgán dohľadu nad skupinou prijme konečné rozhodnutie.“

6.

V článku 248 ods. 4 sa vypúšťa tretí pododsek.

Článok 3

Zmeny smernice (EÚ) 2015/849

Smernica (EÚ) 2015/849 sa mení takto:

1.

Článok 6 sa mení takto:

a)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Komisia sprístupní správu uvedenú v odseku 1 členským štátom a povinným subjektom, aby im pomohla identifikovať, pochopiť, riadiť a zmierňovať riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a aby umožnila ďalším zainteresovaným stranám vrátane vnútroštátnych zákonodarných orgánov, Európskeho parlamentu, Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (*2) (ďalej len ‚orgán EBA‘) a zástupcov finančných spravodajských jednotiek EÚ lepšie chápať tieto riziká. Správy sa zverejnia najneskôr šesť mesiacov po ich sprístupnení členským štátom s výnimkou tých prvkov správy, ktoré obsahujú utajované skutočnosti.

(*2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).“;"

b)

v odseku 5 sa druhá veta nahrádza takto:

„Orgán EBA následne vydáva stanovisko každé dva roky.“

2.

Článok 7 sa mení takto:

a)

v odseku 2 sa druhá veta nahrádza takto:

„Názov daného orgánu alebo opis daného mechanizmu oznámi Komisii, orgánu EBA a ostatným členským štátom.“;

b)

v odseku 5 sa prvá veta nahrádza takto:

„5.   Členské štáty sprístupnia výsledky svojich hodnotení rizík vrátane ich aktualizácií Komisii, orgánu EBA a ostatným členským štátom.“

3.

V článku 17 sa prvá veta nahrádza takto:

„Európske orgány dohľadu do 26. júna 2017 vydajú usmernenia určené príslušným orgánom a úverovým inštitúciám a finančným inštitúciám v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 týkajúce sa rizikových faktorov, ktoré sa majú vziať do úvahy, a opatrení, ktoré sa majú prijať v situáciách, v ktorých sú vhodné opatrenia zjednodušenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi. Orgán EBA vydá podľa potreby takéto usmernenia od 1. januára 2020.“

4.

V článku 18 ods. 4 sa prvá veta nahrádza takto:

„4.   Európske orgány dohľadu do 26. júna 2017 vydajú usmernenia určené príslušným orgánom a úverovým inštitúciám a finančným inštitúciám v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 týkajúce sa rizikových faktorov, ktoré sa majú vziať do úvahy, a opatrení, ktoré sa majú prijať v situáciách, v ktorých sú vhodné opatrenia zvýšenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi. Orgán EBA vydá podľa potreby takéto usmernenia od 1. januára 2020.“

5.

V článku 41 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Na spracúvanie osobných údajov podľa tejto smernice sa uplatňujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (*3) a (EÚ) 2018/1725 (*4).

(*3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1)."

(*4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).“"

6.

Článok 45 sa mení takto:

a)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Členské štáty a orgán EBA sa navzájom informujú o prípadoch, keď sa v práve tretej krajiny nepovoľuje vykonávanie politík a postupov vyžadovaných podľa odseku 1. V takýchto prípadoch sa môžu prijať koordinované kroky na dosiahnutie riešenia. Pri posudzovaní toho, ktoré tretie krajiny nepovoľujú vykonávanie politík a postupov vyžadovaných podľa odseku 1, členské štáty a orgán EBA zohľadňujú všetky právne prekážky, ktoré môžu brániť riadnemu vykonávaniu týchto politík a postupov vrátane dodržiavania dôvernosti, ochrany údajov a iných obmedzení výmeny informácií, ktoré môžu byť v tomto ohľade relevantné.“;

b)

odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.   Orgán EBA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých uvedie druh dodatočných opatrení podľa odseku 5 a minimálne opatrenia, ktoré majú prijať úverové inštitúcie a finančné inštitúcie v prípade, že sa v práve tretej krajiny nepovoľuje vykonávanie opatrení vyžadovaných podľa odsekov 1 a 3.

Orgán EBA predloží návrh regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku Komisii do 26. decembra 2016.“;

c)

odsek 10 sa nahrádza takto:

„10.   Orgán EBA vypracuje návrh regulačných technických predpisov týkajúcich sa kritérií na určenie okolností, za ktorých je vhodné určiť centrálne kontaktné miesto podľa odseku 9, a stanoví, aké by mali byť funkcie centrálnych kontaktných miest.

Orgán EBA predloží návrh regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku Komisii do 26. júna 2017.“

7.

Článok 48 sa mení takto:

a)

v odseku 1a druhom pododseku sa tretia veta nahrádza takto:

„Orgány finančného dohľadu v členských štátoch takisto slúžia ako kontaktné miesto pre orgán EBA.“;

b)

v odseku 10 sa prvá veta nahrádza takto:

„10.   Európske orgány dohľadu do 26. júna 2017 vydajú v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 usmernenia určené príslušným orgánom týkajúce sa charakteristických znakov prístupu k dohľadu založeného na hodnotení rizík a krokov, ktoré sa majú prijať pri vykonávaní dohľadu na základe hodnotenia rizík. Orgán EBA vydá podľa potreby takéto usmernenia od 1. januára 2020.“

8.

V kapitole VI oddiele 3 sa názov pododdielu II nahrádza takto:

„Spolupráca s orgánom EBA“.

9.

Článok 50 sa nahrádza takto:

Článok 50

Príslušné orgány poskytnú orgánu EBA všetky potrebné informácie, aby mu umožnili vykonávanie jeho povinností podľa tejto smernice.“

10.

Článok 62 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Členské štáty zabezpečia, aby ich príslušné orgány informovali orgán EBA o všetkých správnych sankciách a opatreniach uložených v súlade s článkami 58 a 59 úverovým inštitúciám a finančným inštitúciám vrátane každého odvolania, ktoré s nimi súvisí, a jeho výsledku.“;

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Orgán EBA spravuje webovú lokalitu s odkazmi na každé zverejnenie správnych sankcií a opatrení uložených v súlade s článkom 60 úverovým inštitúciám a finančným inštitúciám, ktoré vykonali príslušné orgány, a uvádza obdobie, za ktoré každý členský štát zverejňuje správne sankcie a opatrenia.“

Článok 4

Transpozícia

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 30. júna 2021. Komisii bezodkladne oznámia hlavné ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

2.   Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 2 bodom 1 tejto smernice do 30. júna 2020. Komisii bezodkladne oznámia hlavné ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

3.   Členské štáty uplatnia opatrenia v súvislosti s článkom 1 od 1. januára 2022 a opatrenia v súvislosti s článkami 2 a 3 od 30. júna 2021. Členské štáty uplatnia opatrenia v súvislosti s článkom 2 bodom 1 do 1. júla 2020.

4.   Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť tretím dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 6

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 18. decembra 2019

Za Európsky parlament

predseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

predsedníčka

T. TUPPURAINEN


(1)  Ú. v. EÚ C 251, 18.7.2018, s. 2.

(2)  Ú. v. EÚ C 227, 28.6.2018, s. 63.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 2. decembra 2019.

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

(10)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).


Top