EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L0990

Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/990 zo 17. júna 2019, ktorou sa mení zoznam rodov a druhov uvedený v článku 2 ods. 1 písm. b) smernice Rady 2002/55/ES, v prílohe II k smernici Rady 2008/72/ES a v prílohe k smernici Komisie 93/61/EHS (Text s významom pre EHP)

C/2019/4308

OJ L 160, 18.6.2019, p. 14–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2019/990/oj

18.6.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 160/14


VYKONÁVACIA SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2019/990

zo 17. júna 2019,

ktorou sa mení zoznam rodov a druhov uvedený v článku 2 ods. 1 písm. b) smernice Rady 2002/55/ES, v prílohe II k smernici Rady 2008/72/ES a v prílohe k smernici Komisie 93/61/EHS

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/55/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom zelenín (1), a najmä na jej článok 2 ods. 2,

so zreteľom na smernicu Rady 2008/72/ES z 15. júla 2008 o uvádzaní množiteľského a sadivového zeleninového materiálu iného ako osivo na trh (2), a najmä na jej článok 1 ods. 3 a článok 22,

so zreteľom na smernicu Komisie 93/61/EHS z 2. júla 1993 stanovujúcu programy určujúce podmienky, ktoré musí spĺňať množiteľský a sadivový materiál zeleniny, iný ako osivá, podľa smernice Rady 92/33/EHS (3), a najmä na jej článok 1,

keďže:

(1)

V smerniciach Rady 2002/55/ES a 2008/72/ES sú druhy, na ktoré sa ich ustanovenia vzťahujú, zoradené do tabuľky s dvoma stĺpcami. V jednom sa uvádza vedecké meno druhu a v druhom jeden či viac bežných názvov jednotlivých druhov.

(2)

Niektoré odrody druhov zeleniny sú priradené k druhom uvedeným pod ich vedeckým menom a nie k druhom odrôd označeným bežnými názvami. Preto by sa malo určiť, či daná odroda patrí do rozsahu pôsobnosti smerníc 2002/55/ES a 2008/72/ES.

(3)

V danej špecifikácii by sa malo zohľadniť to, že niektoré odrody určitých druhov zeleniny sú bežne uvádzané na trh Únie a na iné sa vzťahujú vnútroštátne, prípadne regionálne obmedzenia uvádzania na trh. Preto nie je vhodné zahrnúť všetky odrody daných druhov zeleniny. Z tohto dôvodu treba spresniť, pri ktorých druhoch sa majú uvádzať všetky odrody, a pri ktorých naopak iba niektoré z nich.

(4)

Medzinárodným kódom nomenklatúry pestovaných rastlín (ICNCP) sa zaviedla formálna kategória „skupín“, v ktorých sú klasifikované jednotlivé odrody pestovaných druhov. Kategória „skupina“ je vhodným nástrojom na zatriedenie odrôd patriacich k určitým druhom, na ktoré sa vzťahujú smernice 2002/55/ES a 2008/72/ES.

(5)

Ak sa má určiť, či sa pri daných druhoch zeleniny majú uvádzať všetky odrody alebo len určitá skupina odrôd, mali by sa tabuľky druhov uvedené v smerniciach 2002/55/ES a 2008/72/ES zmeniť. Príslušné botanické názvy druhov zeleniny a názvy skupín, do ktorých patria, by sa mali uvádzať hierarchicky tak, aby sa vylúčila akákoľvek nejednoznačnosť, pokiaľ ide o množstvo odrôd daných druhov.

(6)

Použitím medzi- a vnútroduhovej hybridizácie odrôd môže dôjsť k tomu, že niektoré odrody druhov zeleniny nebudú zaradené do niektorého z uvádzaných druhov či skupiny. Ak sa na tieto druhy odrôd majú vzťahovať ustanovenia smernice 2002/55/ES, mal by zoznam druhov obsahovať ich vzájomné hybridy, ako aj skupiny uvedené na zozname v článku 2 ods. 1 písm. b) danej smernice.

(7)

Skupiny uvedené na zozname v článku 2 ods. 1 písm. b) smernice 2002/55/ES by mali byť v prípade potreby zohľadnené aj v zoznamoch v bode 3 písm. a) prílohy II a v bode 2 prílohy III k danej smernici.

(8)

Smernica 2002/55/ES, smernica 2008/72/ES a smernica 93/61/EHS by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9)

Smernicou 93/61/EHS sa navyše vykonáva článok 4 smernice Rady 92/33/ES (4), ktorý bol zrušený a nahradený článkom 4 smernice 2008/72/ES. V prílohe k smernici 93/61/EHS je stanovený program s podmienkami, ktoré musí spĺňať množiteľský materiál zelenín uvádzaných druhov, ako aj škodlivé organizmy, ktoré môžu ovplyvniť ich kvalitu.

(10)

Botanické názvy určitých druhov v smernici 93/61/EHS by sa mali aktualizovať v súlade s vývojom vedeckých poznatkov v rámci aktualizácie príslušného programu.

(11)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny v smernici 2002/55/ES

Smernica 2002/55/ES sa mení podľa časti A prílohy k tejto smernici.

Článok 2

Zmeny v smernici 2008/72/ES

Príloha II k smernici 2008/72/ES sa nahrádza znením uvedeným v časti B prílohy k tejto smernici.

Článok 3

Zmeny v smernici 93/61/EHS

Príloha k smernici 93/61/EHS sa mení v súlade s časťou C prílohy k tejto smernici.

Článok 4

Transpozícia

Členské štáty prijmú a uverejnia do 30. júna 2020 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto opatrení.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. júla 2020.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 6

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 17. júna 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 33.

(2)  Ú. v. EÚ L 205, 1.8.2008, s. 28.

(3)  Ú. v. ES L 250, 7.10.1993, s. 19.

(4)  Smernica Rady 92/33/EHS z 28. apríla 1992 o uvádzaní do obehu množiteľského a sadivového zeleninového materiálu, iného ako osivo (Ú. v. ES L 157, 10.6.1992, s. 1).


PRÍLOHA

ČASŤ A

Smernica 2002/55/ES sa mení takto:

1.

V článku 2 ods. 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

 

Allium cepa L.

skupina Cepa (cibuľa, cibuľa kuchynská nakopená)

skupina Aggregatum (šalotka)

 

Allium fistulosum L. (cesnak zimný)

všetky odrody

 

Allium porrum L. (pór)

všetky odrody

 

Allium sativum L. (cesnak)

všetky odrody

 

Allium schoenoprasum L. (cesnak pažítkový)

všetky odrody

 

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (trebuľka voňavá)

všetky odrody

 

Apium graveolens L.

skupina zelery

skupina zelerovité

 

Asparagus officinalis L. (špargľa)

všetky odrody

 

Beta vulgaris L.

skupina repy obyčajné (cvikla vrátane repy cheltenhamskej)

skupina repy listové (repa obyčajná pravá špenátová alebo zeleninová – mangold)

 

Brassica oleracea L.

skupina Kale

skupina karfioly

skupina Capitata (červená a biela kapusta)

skupina kely ružičkové

skupina kaleráby

skupina kely hlávkové

skupina brokolice (kapusta obyčajná špargľová)

skupina kapusty listové

skupina Tronchuda (kapusta bezhlávková)

 

Brassica oleracea L.

skupina kapusty čínske

skupina okrúhlice

 

Capsicum annuum L. (paprika ročná štipľavá alebo sladká)

všetky odrody

 

Cichorium endivia L. (čakanka)

všetky odrody

 

Cichorium intybus L.

skupina čakanky obyčajné

skupina čakanky obyčajné siate listové (šalátové)

skupina čakanky obyčajné siate cigóriové (priemyselné)

 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (dyňa červená)

všetky odrody

 

Cucumis melo L. (uhorka žltá)

všetky odrody

 

Cucumis sativus L.

skupina uhorky

skupina uhorky nakladačky

 

Cucurbita maxima Duchesne (tekvica)

všetky odrody

 

Cucurbita pepo L. (tekvica obyčajná vrátane tekvice veľkoplodej a patizónu alebo cukety vrátane patizónov nezrelých)

všetky odrody

 

Cynara cardunculus L.

skupina artičoky zeleninové

skupina artičoky kardové

 

Daucus carota L. (mrkva a mrkva kŕmna)

všetky odrody

 

Foeniculum vulgare Mill. (fenikel)

skupina Azoricum

 

Lactuca sativa L. (šalát)

všetky odrody

 

Solanum lycopersicum L. (rajčiak jedlý)

všetky odrody

 

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

skupina petržlenové vňate

skupina korene petržlenu

 

Phaseolus coccineus L. (fazuľa šarlátová)

všetky odrody

 

Phaseolus vulgaris L.

skupina fazule záhradné kríčkovité

skupina fazule záhradné tyčové

 

Pisum sativum L.

skupina hrachy siate pravé lúskavé

skupina hrachy siate stržňové

skupina hrachy siate cukrové

 

Raphanus sativus L.

skupina reďkvi siate

skupina reďkvi siate čierne

 

Rheum rhabarbarum L. (rebarbora)

všetky odrody

 

Scorzonera hispanica L. (hadomor španielsky)

všetky odrody

 

Solanum melongena L. (baklažán)

všetky odrody

 

Spinacia oleracea L. (špenát)

všetky odrody

 

Valerianella locusta (L.) Laterr. (valeriánka poľná)

všetky odrody

 

Vicia faba L. (bôb obyčajný)

všetky odrody

 

Zea mays L.

skupina kukurice sladké

skupina kukurice pukancové

Hybridy všetkých uvedených druhov a skupín.“

2.

V prvom stĺpci tabuľky sa v bode 3 písm. a) prílohy II zápisy medzi „Asparagus officinalis“ a „Cichorium endivia“ nahrádzajú takto:

 

Beta vulgaris (skupina repy obyčajné)

 

Beta vulgaris (iné ako skupina repy obyčajné)

 

Brassica oleracea (skupina karfioly)

 

Brassica oleracea (iné ako skupina karfioly)

 

Brassica rapa (skupina kapusty čínske)

 

Brassica rapa (skupina okrúhlice)

 

Capsicum annuum

 

Cichorium intybus (skupina čakanky obyčajné, skupina čakanky obyčajné siate listové – šalátové)

 

Cichorium intybus (skupina čakanky obyčajné siate cigóriové – priemyselné)“.

3.

V prvom stĺpci tabuľky sa v bode 2 prílohy III zápisy medzi „Capsicum annuum“ a „Cichorium endivia“ nahrádzajú takto:

 

Cichorium intybus (skupina čakanky obyčajné, skupina čakanky obyčajné siate listové – šalátové)

 

Cichorium intybus (skupina čakanky obyčajné siate cigóriové – priemyselné)“.

ČASŤ B

„PRÍLOHA II

Zoznam rodov a druhov uvedených v článku 1 ods. 2

Allium cepa L.

skupina Cepa (cibuľa, cibuľa kuchynská nakopená)

skupina Aggregatum (šalotka)

Allium fistulosum L. (cesnak zimný)

všetky odrody

Allium porrum L. (pór)

všetky odrody

Allium sativum L. (cesnak)

všetky odrody

Allium schoenoprasum L. (cesnak pažítkový)

všetky odrody

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (trebuľka voňavá)

všetky odrody

Apium graveolens L.

skupina zelery

skupina zelerovité

Asparagus officinalis L. (špargľa)

všetky odrody

Beta vulgaris L.

skupina repy obyčajné (cvikla vrátane repy cheltenhamskej)

skupina repy listové (repa obyčajná pravá špenátová alebo zeleninová – mangold)

Brassica oleracea L.

skupina Kale

skupina karfioly

skupina Capitata (červená a biela kapusta)

skupina kely ružičkové

skupina kaleráby

skupina kely hlávkové

skupina brokolice (kapusta obyčajná špargľová)

skupina kapusty listové

skupina Tronchuda (kapusta bezhlávková)

Brassica oleracea L.

skupina kapusty čínske

skupina okrúhlice

Capsicum annuum L. (paprika ročná štipľavá alebo sladká)

všetky odrody

Cichorium endivia L. (čakanka)

všetky odrody

Cichorium intybus L.

skupina čakanky obyčajné

skupina čakanky obyčajné siate listové (šalátové)

skupina čakanky obyčajné siate cigóriové (priemyselné)

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (dyňa červená)

všetky odrody

Cucumis melo L. (uhorka žltá)

všetky odrody

Cucumis sativus L.

skupina uhorky

skupina uhorky nakladačky

Cucurbita maxima Duchesne (tekvica)

všetky odrody

Cucurbita pepo L. (tekvica obyčajná vrátane tekvice veľkoplodej a patizónu alebo cukety vrátane nezrelých patizónov)

všetky odrody

Cynara cardunculus L.

skupina artičoky zeleninové

skupina artičoky kardové

Daucus carota L. (mrkva a mrkva kŕmna)

všetky odrody

Foeniculum vulgare Mill. (fenikel)

skupina Azoricum

Lactuca sativa L. (šalát)

všetky odrody

Solanum lycopersicum L. (rajčiak jedlý)

všetky odrody

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

skupina petržlenové vňate

skupina korene petržlenu

Phaseolus coccineus L. (fazuľa šarlátová)

všetky odrody

Phaseolus vulgaris L.

skupina fazule záhradné kríčkovité

skupina fazule záhradné tyčové

Pisum sativum L.

skupina hrachy siate pravé lúskavé

skupina hrachy siate stržňové

skupina hrachy siate cukrové

Raphanus sativus L.

skupina reďkvi siate

skupina reďkvi siate čierne

Rheum rhabarbarum L. (rebarbora)

všetky odrody

Scorzonera hispanica L. (hadomor španielsky)

všetky odrody

Solanum melongena L. (baklažán)

všetky odrody

Spinacia oleracea L. (špenát)

všetky odrody

Valerianella locusta (L.) Laterr. (valeriánka poľná)

všetky odrody

Vicia faba L. (bôb obyčajný)

všetky odrody

Zea mays L.

skupina kukurice sladké

skupina kukurice pukancové.

ČASŤ C

V prílohe k smernici 93/61/EHS sa stĺpec „Rod alebo druh“ mení takto:

a)

slová „Allium ascalonicum“ sa nahrádzajú slovami „Allium cepa – skupina Aggregatum“;

b)

slová „Allium cepa“ sa nahrádzajú slovami „Allium cepa – skupina Cepa“;

c)

slová „Brassica pekinensis“ sa nahrádzajú slovami „Brassica rapa – skupina kapusty čínske“;

d)

slová „Lycopersicon lycopersicum“ sa nahrádzajú slovami „Solanum lycopersicum“.


Top