EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L0178

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2019/178 zo 16. novembra 2018, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre olovo v ložiskách a puzdrách používaných v určitých necestných zariadeniach určených na profesionálne používanie (Text s významom pre EHP)

C/2018/7506

OJ L 33, 5.2.2019, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2019/178/oj

5.2.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 33/32


DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2019/178

zo 16. novembra 2018,

ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre olovo v ložiskách a puzdrách používaných v určitých necestných zariadeniach určených na profesionálne používanie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (1), a najmä na jej článok 5 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Podľa smernice 2011/65/EÚ sú členské štáty povinné zabezpečiť, aby elektrické a elektronické zariadenia uvádzané na trh neobsahovali určité nebezpečné látky vymenované v prílohe II k uvedenej smernici. Táto povinnosť sa nevzťahuje na použitia uvedené v prílohe III k smernici 2011/65/EÚ.

(2)

Jednotlivé kategórie elektrických a elektronických zariadení, na ktoré sa uplatňuje smernica 2011/65/EÚ, sú vymenované v prílohe I k uvedenej smernici.

(3)

Olovo je obmedzovanou látkou uvedenou v prílohe II k smernici 2011/65/EÚ. V súlade s článkom 5 ods. 3 smernice 2011/65/EÚ bola v júli 2015 Komisii doručená žiadosť o udelenie výnimky pre kategóriu 11 na používanie olova v ložiskách a puzdrách v motoroch s vnútorným spaľovaním poháňaných naftou alebo plynným palivom pre necestné zariadenia určené na profesionálne používanie, ktorá sa má uviesť v prílohe III.

(4)

Ložiská a puzdrá s obsahom olova sú nevyhnutné na dosiahnutie uspokojivej spoľahlivosti z hľadiska odolnosti proti zadretiu, prispôsobivosti, priepustnosti a odolnosti proti zaneseniu úlomkami vo veľkorozmerných motoroch a motoroch necestných zariadení určených na profesionálne používanie, ako sú napríklad mobilné vzduchové kompresory, mobilné zváracie zariadenia a mobilné žeriavy, a ktoré sa prevádzkujú v nepriaznivých alebo náročných prostrediach.

(5)

V súčasnosti nie sú na trhu dostupné žiadne bezolovnaté alternatívy, ktoré by umožňovali dostatočnú úroveň spoľahlivosti v oblastiach použitia motorov necestných zariadení určených na profesionálne používanie.

(6)

Vzhľadom na nedostatok spoľahlivých náhrad sú nahradenie alebo eliminácia olova v prípade motorov necestných zariadení určených na profesionálne používanie z vedeckého a technického hľadiska neuskutočniteľné. Táto výnimka je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (2), a teda sa ňou neoslabuje ochrana životného prostredia a zdravia stanovená v uvedenom nariadení. Výnimka pre používanie olova v ložiskách a puzdrách v určitých motoroch s vnútorným spaľovaním poháňaných naftou alebo plynným palivom pre necestné zariadenia určené na profesionálne používanie by sa preto mala udeliť, čím sa doplní nový zápis 42 do prílohy III k smernici 2011/65/EÚ. S cieľom predísť prekrývaniu rozsahov výnimiek v prílohe III a zabezpečiť právnu zrozumiteľnosť treba doplniť, že žiadosti, na ktoré sa vzťahuje záznam 6 c) prílohy III, sú vylúčené z novej položky 42 prílohy III k smernici 2011/65/EÚ.

(7)

V prípade predmetných použití v súčasnosti ešte nie sú dostupné spoľahlivé alternatívy, ani nie je pravdepodobné, že sa takéto alternatívy v blízkej budúcnosti objavia na trhu, a preto by sa výnimka pre kategóriu 11 prílohy I k smernici 2011/65/EÚ mala udeliť na obdobie platnosti maximálne piatich rokov, a to od 22. júla 2019, čo je zároveň dátum, ku ktorému začína spadať kategória 11 do rozsahu pôsobnosti článku 4 ods. 1 smernice 2011/65/EÚ. Vzhľadom na výsledky prebiehajúceho úsilia s cieľom nájsť spoľahlivú náhradu je nepravdepodobné, že by trvanie predmetnej výnimky malo negatívny vplyv na inováciu.

(8)

Smernica 2011/65/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha III k smernici 2011/65/EÚ sa mení v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 21. júla 2019 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 22. júla 2019.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 16. novembra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 88.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA

Do prílohy III sa dopĺňa položka 42:

„42

Olovo v ložiskách a puzdrách v motoroch s vnútorným spaľovaním poháňaných naftou alebo plynným palivom pre necestné zariadenia určené na profesionálne používanie:

s celkovým zdvihovým objemom motora ≥ 15 litrov

alebo

s celkovým zdvihovým objemom motora < 15 litrov, ak je motor konštruovaný na fungovanie pri používaniach, pri ktorých sa vyžaduje, aby čas medzi naštartovaním a plným zaťažením motora bol kratší ako 10 sekúnd, alebo sa pravidelná údržba zvyčajne vykonáva v nepriaznivom a znečistenom vonkajšom prostredí, ako je napríklad používanie v baníctve, stavebníctve a poľnohospodárstve.

Týka sa kategórie 11 s výnimkou žiadostí, na ktoré sa vzťahuje položka 6 c) tejto prílohy.

Platí do 21. júla 2024.“


Top