EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L0175

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2019/175 zo 16. novembra 2018, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre oxid olovnatý v tmeliacej frite používanej pri výrobe okenných zostáv pre niektoré laserové trubice (Text s významom pre EHP)

C/2018/7525

OJ L 33, 5.2.2019, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2019/175/oj

5.2.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 33/23


DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2019/175

zo 16. novembra 2018,

ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre oxid olovnatý v tmeliacej frite používanej pri výrobe okenných zostáv pre niektoré laserové trubice

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (1), a najmä na jej článok 5 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Podľa smernice 2011/65/EÚ sú členské štáty povinné zabezpečiť, aby elektrické a elektronické zariadenia uvádzané na trh neobsahovali určité nebezpečné látky vymenované v prílohe II k uvedenej smernici. Táto povinnosť sa nevzťahuje na použitia uvedené v prílohe III k smernici 2011/65/EÚ.

(2)

Jednotlivé kategórie elektrických a elektronických zariadení, na ktoré sa uplatňuje smernica 2011/65/EÚ (kategórie 1 až 11), sú vymenované v prílohe I k uvedenej smernici.

(3)

Olovo je obmedzovanou látkou uvedenou v prílohe II k smernici 2011/65/EÚ. Použitie oxidu olovnatého v tmeliacej frite používanej na výrobu okenných zostáv pre argónové a kryptónové laserové trubice však bolo vyňaté z obmedzenia a v súčasnosti je uvedené v zázname 32 prílohy III k uvedenej smernici. Platnosť tejto výnimky pre kategórie 1 až 7 a kategóriu 10 uplynula 21. júla 2016.

(4)

Komisia dostala v súlade s článkom 5 ods. 5 smernice 2011/65/EÚ žiadosť o predĺženie platnosti tejto výnimky pred 21. januárom 2015. Výnimka zostáva v platnosti, kým sa neprijme rozhodnutie o uvedenej žiadosti.

(5)

Laserové výrobky s obsahom olova sa používajú ako zdroje koherentného svetla v širokom spektre rozhodujúcich vedeckých a priemyselných aplikácií, ako je spektroskopia, mikroskopia a holografia. Materiály na báze oxidu olovnatého používané v argónových a kryptónových laserových výrobkoch zabezpečujú kritické termomechanicky stabilné a vákuové tesnenie medzi optikou a laserovou trubicou.

(6)

Nahradenie alebo odstránenie olova je v prípade argónových a kryptónových laserových trubíc z vedeckého a technického hľadiska stále neuskutočniteľné pre nedostatok spoľahlivých náhrad. Touto výnimkou sa neoslabuje ochrana životného prostredia a zdravia stanovená v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (2). Platnosť výnimky na použitie oxidu olovnatého v tmeliacej frite používanej pri výrobe okenných zostáv pre argónové a kryptónové laserové trubice by sa preto mala predĺžiť pre kategórie 1 až 7 a kategóriu 10.

(7)

Keďže v prípade predmetných použití v súčasnosti neexistujú spoľahlivé alternatívy, ani nie je pravdepodobné, že sa takéto alternatívy v blízkej budúcnosti na trhu objavia, platnosť výnimky pre kategórie 1 až 7 a kategóriu 10 by sa mala predĺžiť v maximálnom trvaní piatich rokov do 21. júla 2021. Vzhľadom na výsledky prebiehajúceho úsilia s cieľom nájsť spoľahlivú náhradu je nepravdepodobné, že by trvanie uvedenej výnimky malo negatívny vplyv na inováciu.

(8)

Pre kategórie iné ako 1 až 7 a kategóriu 10 zostáva existujúca výnimka platná počas období stanovených v článku 5 ods. 2 druhom pododseku smernice 2011/65/EÚ. Z dôvodu prehľadnosti by sa dátumy uplynutia platnosti mali doplniť v prílohe III k uvedenej smernici.

(9)

Smernica 2011/65/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha III k smernici 2011/65/EÚ sa mení v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 29. februára 2020 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. marca 2020.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 16. novembra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 88.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA

V prílohe III sa záznam 32 nahrádza takto:

„32

Oxid olovnatý v tmeliacej frite používanej pri výrobe sklenených zostáv pre argónové a kryptónové laserové trubice

Platí do:

21. júla 2021 v prípade kategórií 1 až 7 a 10,

21. júla 2021 v prípade kategórií 8 a 9, iné ako diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro a priemyselné monitorovacie a kontrolné prístroje,

21. júla 2023 v prípade kategórie 8, diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro,

21. júla 2024 v prípade kategórie 9, priemyselné monitorovacie a kontrolné prístroje, a v prípade kategórie 11.“


Top