EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D2167

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/2167 zo 17. decembra 2019, ktorým sa schvaľuje strategický plán siete pre funkcie siete manažmentu letovej prevádzky v rámci jednotného európskeho neba na roky 2020 – 2029

C/2019/8926

OJ L 328, 18.12.2019, p. 89–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2167/oj

18.12.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/89


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/2167

zo 17. decembra 2019,

ktorým sa schvaľuje strategický plán siete pre funkcie siete manažmentu letovej prevádzky v rámci jednotného európskeho neba na roky 2020 – 2029

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 z 10. marca 2004 o organizácii a využívaní vzdušného priestoru v jednotnom európskom nebi (nariadenie o vzdušnom priestore) (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 4,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (EÚ) č. 677/2011 (2) a vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2019/123 (3) sa stanovuje, že manažér siete vymenovaný v súlade s uvedenými nariadeniami je povinný vypracovať a aktualizovať strategický plán siete.

(2)

V nariadení (EÚ) č. 677/2011 a vykonávacom nariadení (EÚ) 2019/123 sa vyžaduje, aby Komisia po schválení radou pre riadenie siete prijala strategický plán siete.

(3)

Rada pre riadenie siete schválila 27. júna 2019 strategický plán siete na roky 2020 až 2029. Toto obdobie je zosúladené s príslušnými referenčnými obdobiami a vzťahuje sa na obdobie vymenovania manažéra siete.

(4)

Strategický plán siete by sa mal schváliť.

(5)

Toto rozhodnutie by malo urýchlene nadobudnúť účinnosť, skôr než sa začne obdobie, na ktoré sa vzťahuje strategický plán siete.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre jednotné nebo zriadeného článkom 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 (4),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa schvaľuje strategický plán siete na roky 2020 – 2029 schválený Radou pre riadenie siete na jej 25. zasadnutí 27. júna 2019 (5).

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 17. decembra 2019

Za Komisiu

Predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 20.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 677/2011 zo 7. júla 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania funkcií siete manažmentu letovej prevádzky (ATM) a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 691/2010 (Ú. v. EÚ L 185, 15.7.2011, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/123 z 24. januára 2019, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania funkcií siete manažmentu letovej prevádzky (ATM) a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 677/2011 (Ú. v. EÚ L 28, 31.1.2019, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa stanovuje rámec na vytvorenie jednotného európskeho neba (rámcové nariadenie) (Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 1).

(5)  Strategický plán siete pre funkcie siete manažmentu letovej prevádzky v rámci jednotného európskeho neba na roky 2020 – 2029, uverejnený ako dokument NMB/19/25/7 na webovom sídle manažéra siete: https://www.eurocontrol.int/network-manager#key-documents.


Top