Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1915

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1915 zo 14. októbra 2019 o podpise Dohody medzi Európskou úniou a Bieloruskou republikou o zjednodušení udeľovania víz v mene Európskej únie

ST/12361/2019/INIT

OJ L 297, 18.11.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1915/oj

18.11.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/1


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/1915

zo 14. októbra 2019

o podpise Dohody medzi Európskou úniou a Bieloruskou republikou o zjednodušení udeľovania víz v mene Európskej únie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 77 ods. 2 písm. a) v spojení s jej článkom 218 ods. 5,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 28. februára 2011 poverila Komisiu, aby súbežne s rokovaniami o dohode o readmisii osôb s neoprávneným pobytom začala rokovať s Bieloruskou republikou o dohode medzi Európskou úniou a Bieloruskou republikou o zjednodušení udeľovania víz (ďalej len „dohoda“). Rokovania boli úspešne zavŕšené 17. júna 2019 parafovaním dohody prostredníctvom výmeny e-mailov.

(2)

Vo vyhlásení prijatom na samite Východného partnerstva 7. mája 2009 vyslovili Únia a partnerské krajiny politickú podporu liberalizácii vízového režimu v bezpečnom a chránenom prostredí a opätovne potvrdili svoj zámer prijímať postupné opatrenia vedúce k zavedeniu bezvízového režimu pre svojich občanov vo vhodnom čase.

(3)

Účelom dohody je na základe reciprocity zjednodušiť udeľovanie víz občanom Únie a Bieloruska na plánovaný pobyt v trvaní najviac 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia.

(4)

Toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorých sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES (1); Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(5)

Toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorých sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES (2); Írsko sa preto nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(6)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(7)

Rada by mala rozhodnúť o uzavretí dohody na základe posúdenia Komisie týkajúceho sa bezpečnosti a integrity systému vydávania biometrických diplomatických pasov Bieloruska a ich technických špecifikácií.

(8)

Dohoda by sa mala podpísať a spoločné vyhlásenia pripojené k dohode by sa mali schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpis Dohody medzi Európskou úniou a Bieloruskou republikou o zjednodušení udeľovania víz s výhradou jej uzavretia (3).

Článok 2

Spoločné vyhlásenia pripojené k dohode sa v mene Únie schvaľujú.

Článok 3

Predseda Rady sa týmto poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu v mene Únie.

Článok 4

Komisia posúdi bezpečnosť a integritu systému vydávania biometrických diplomatických pasov Bieloruska a ich technických špecifikácií a svoje posúdenie oznámi Rade. Rada na základe takéhoto posúdenia rozhodne o uzavretí dohody.

Článok 5

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 14. októbra 2019

Za Radu

predseda

J. LEPPÄ


(1)  Rozhodnutie Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43).

(2)  Rozhodnutie Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20).

(3)  Text dohody sa uverejní spolu s rozhodnutím o jej uzavretí.


Top