EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1789

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/1789 z 24. októbra 2019, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2010/573/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči vedeniu podnesterskej oblasti Moldavskej republiky

ST/12717/2019/INIT

OJ L 272, 25.10.2019, p. 150–151 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1789/oj

25.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 272/150


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2019/1789

z 24. októbra 2019,

ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2010/573/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči vedeniu podnesterskej oblasti Moldavskej republiky

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 27. septembra 2010 prijala rozhodnutie 2010/573/SZBP (1) o reštriktívnych opatreniach voči vedeniu podnesterskej oblasti Moldavskej republiky.

(2)

Do rozhodnutia 2010/573/SZBP by sa malo doplniť ustanovenie uvádzajúce, že Rada a vysoký predstaviteľ môžu na účely plnenia svojich úloh podľa uvedeného rozhodnutia spracúvať osobné údaje.

(3)

Na základe preskúmania rozhodnutia 2010/573/SZBP by sa reštriktívne opatrenia voči vedeniu podnesterskej oblasti Moldavskej republiky mali predĺžiť do 31. októbra 2020. Rada uskutoční preskúmanie preskúmanie situácie v súvislosti s reštriktívnymi opatreniami po šiestich mesiacoch.

(4)

Rozhodnutie 2010/573/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2010/573/SZBP sa mení takto:

(1)

Vkladá sa tento článok:

Článok 2a

1.   Rada a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „vysoký predstaviteľ”) môžu na účely plnenia svojich úloh podľa tohto rozhodnutia spracúvať osobné údaje, a to najmä:

a)

v prípade Rady pri príprave a vykonávaní zmien v prílohe,

b)

v prípade vysokého predstaviteľa pri príprave zmien v prílohe.

2.   Rada a vysoký predstaviteľ môžu v relevantných prípadoch príslušné údaje týkajúce sa trestných činov spáchaných fyzickými osobami zaradenými do zoznamu, údaje týkajúce sa odsúdení takýchto osôb za trestné činy alebo bezpečnostných opatrení vzťahujúcich sa na takéto osoby spracúvať iba v rozsahu nevyhnutnom na prípravu prílohy.

3.   Na účely tohto rozhodnutia Rada a vysoký predstaviteľ konajú ako „prevádzkovatelia“ v zmysle článku 3 bodu 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (*1) s cieľom zabezpečiť, aby dotknuté fyzické osoby mohli uplatňovať svoje práva podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725.

(*1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).“"

(2)

V článku 4 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 31. októbra 2020. Pravidelne sa preskúmava. Ak Rada usúdi, že sa jeho ciele nedosiahli, podľa potreby sa obnoví alebo zmení.“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 24. októbra 2019

Za Radu

predsedníčka

A.-K. PEKONEN


(1)  Rozhodnutie Rady 2010/573/SZBP z 27. septembra 2010 o reštriktívnych opatreniach voči vedeniu podnesterskej oblasti Moldavskej republiky (Ú. v. EÚ L 253, 28.9.2010, s. 54).


Top