Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1678

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1678 zo 4. októbra 2019, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/821/ES, pokiaľ ide o zoznamy hraničných inšpekčných staníc a veterinárnych jednotiek v systéme TRACES [oznámené pod číslom C(2019) 7067] (Text s významom pre EHP)

C/2019/7067

OJ L 257, 8.10.2019, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1678/oj

8.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 257/21


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/1678

zo 4. októbra 2019,

ktorým sa mení rozhodnutie 2009/821/ES, pokiaľ ide o zoznamy hraničných inšpekčných staníc a veterinárnych jednotiek v systéme TRACES

[oznámené pod číslom C(2019) 7067]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Únie s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 20 ods. 1 a 3,

so zreteľom na smernicu Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991, ktorou sa ustanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (2), a najmä jej článok 6 ods. 4 druhý pododsek a článok 6 ods. 5,

so zreteľom na smernicu Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (3), a najmä na jej článok 6 ods. 2,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2009/821/ES (4) sa stanovuje zoznam hraničných inšpekčných staníc schválených v súlade so smernicami 91/496/EHS a 97/78/ES a zoznam ústredných, regionálnych a miestnych jednotiek v integrovanom počítačovom veterinárnom systéme (Traces). Tieto zoznamy sú stanovené v prílohe I a prílohe II k uvedenému rozhodnutiu.

(2)

Na základe návrhu Belgicka by sa schválenie hraničných inšpekčných staníc v prístave mesta Antverpy a prístave mesta Zeebrugge malo rozšíriť aj na nebalené výrobky určené na ľudskú spotrebu. Zoznam zápisov v prípade uvedeného členského štátu stanovený v prílohe I k rozhodnutiu 2009/821/ES by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(3)

Na základe návrhu Dánska by sa malo do zoznamu zaradiť nové inšpekčné stredisko na hraničnej inšpekčnej stanici v prístave mesta Skagen na kontrolu vedľajších živočíšnych produktov. Zoznam zápisov v prípade uvedeného členského štátu stanovený v prílohe I k rozhodnutiu 2009/821/ES by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Na základe návrhu Španielska by sa mala schváliť nová hraničná inšpekčná stanica v prístave mesta Ferrol pre balené výrobky určené na ľudskú spotrebu. Okrem toho by sa malo zrušiť pozastavenie hraničnej inšpekčnej stanice v prístave mesta Santander, pokiaľ ide o výrobky, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu, ako aj pozastavenie jedného z inšpekčných stredísk hraničnej inšpekčnej stanice v prístave mesta Vigo. Zoznam zápisov v prípade uvedeného členského štátu stanovený v prílohe I k rozhodnutiu 2009/821/ES by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Na základe návrhu Talianska a priaznivých výsledkov kontroly vykonanej Komisiou by sa na letisku vo Verone mala schváliť nová hraničná inšpekčná stanica pre balené výrobky určené na ľudskú spotrebu. Zoznam zápisov v prípade uvedeného členského štátu stanovený v prílohe I k rozhodnutiu 2009/821/ES by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Na základe oznámenia Fínska by sa zápis hraničnej inšpekčnej stanice v prístave Hamina mal vypustiť zo zoznamu stanoveného v prílohe I k rozhodnutiu 2009/821/ES.

(7)

Na základe oznámenia Švédska by sa mala udeliť výnimka, pokiaľ ide o zamestnancov zodpovedných za vykonávanie kontrol a za vydávanie osvedčení na hraničnej inšpekčnej stanici v prístave Helsingborg. Preto je vhodné zodpovedajúcim spôsobom zmeniť zoznam zápisov v prípade uvedeného členského štátu stanovený v prílohe I k rozhodnutiu 2009/821/ES.

(8)

Nemecko informovalo Komisiu o tom, že po administratívnych úpravách by sa v prípade tohto členského štátu mali v systéme Traces urobiť zmeny v zozname miestnych jednotiek. Preto je vhodné prílohu II k rozhodnutiu 2009/821/ES zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Prílohy I a II k rozhodnutiu 2009/821/ES sa menia v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 4. októbra 2019

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(2)  Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56.

(3)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9.

(4)  Rozhodnutie Komisie 2009/821/ES z 28. septembra 2009, ktorým sa zostavuje zoznam schválených hraničných inšpekčných staníc, ustanovujú určité pravidlá o inšpekciách vykonávaných veterinárnymi odborníkmi Komisie a ustanovujú veterinárne jednotky v TRACES (Ú. v. EÚ L 296, 12.11.2009, s. 1).


PRÍLOHA

Prílohy I a II k rozhodnutiu 2009/821/ES sa menia takto:

1.

Príloha I sa mení takto:

a)

Do osobitných poznámok sa dopĺňa táto poznámka:

„(16) = okrem jatočných tiel kopytníkov.“

b)

Časť týkajúca sa Belgicka sa mení takto:

i)

zápis týkajúci sa prístavu v meste Antverpy sa nahrádza takto:

„Antverpy

Anvers

BE ANR 1

P

GIP LO

HC(16), NHC

 

Afrulog

HC(2), NHC“

 

ii)

zápis týkajúci sa prístavu v Zeebrugge sa nahrádza takto:

„Zeebrugge

BE ZEE 1

P

 

HC(16), NHC(2)“

 

c)

V časti týkajúcej sa Dánska sa zápis týkajúci sa prístavu Skagen nahrádza takto:

„Skagen

DK SKA 1

P

BIP

HC-(FR)(1)(2)(3), NHC(6)

 

IC

NHC-NT(4)(6)“

 

d)

časť týkajúca sa Španielska sa mení takto:

i)

za zápis týkajúci sa mesta Ciudad Real sa vkladá tento zápis týkajúci sa prístavu v meste Ferrol:

„Ferrol

ES FRO 1

P

 

HC(2)“

 

ii)

zápis týkajúci sa prístavu v meste Santander sa nahrádza takto:

„Santander

ES SDR 1

P

 

NHC-NT“

 

iii)

zápis týkajúci sa prístavu Vigo sa nahrádza takto:

„Vigo

ES VGO 1

P

T.C. Guixar

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Frioya

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frigalsa

HC-T(FR)(3)

 

Pescanova

HC-T(FR)(2)(3)

 

Fandicosta

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)“

 

e)

V časti týkajúcej sa Talianska sa za zápisy týkajúce sa mesta Benátky vkladá zápis týkajúci sa letiska v meste Verona:

Verona

IT VRN 4

A

 

HC(2)“

 

f)

V časti týkajúcej sa Fínska sa vypúšťa zápis týkajúci sa prístavu Hamina.

g)

V časti týkajúcej sa Švédska sa zápis týkajúci sa prístavu Helsingborg nahrádza takto:

„Helsingborg

SE HEL 1

P

 

HC(1)(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)“

 

2.

Príloha II sa mení takto:

V časti týkajúcej sa Nemecka sa v časti „DE00010 SAARLAND“ vypúšťajú zápisy jednotiek „DE38210 REGIONALSTELLE MITTE“ a „DE38310 REGIONALSTELLE WEST“.


Top