Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1671

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1671 z 4. októbra 2019 o vymenovaní podpredsedu rady pre dohľad Európskej centrálnej banky

ST/12029/2019/INIT

OJ L 256, 7.10.2019, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1671/oj

7.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 256/8


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/1671

z 4. októbra 2019

o vymenovaní podpredsedu rady pre dohľad Európskej centrálnej banky

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 3,

keďže:

(1)

Rada 15. októbra 2013 prijala nariadenie (EÚ) č. 1024/2013, ktorým sa Európska centrálna banka (ECB) poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami.

(2)

Plánovanie a výkon úloh, ktorými sa poveruje ECB, by mala v plnom rozsahu uskutočňovať jej rada pre dohľad zložená z predsedu, podpredsedu a štyroch zástupcov ECB ako aj z jedného zástupcu príslušného vnútroštátneho orgánu v každom zúčastnenom členskom štáte.

(3)

Rada pre dohľad je hlavným orgánom pri vykonávaní úloh v oblasti dohľadu zo strany ECB. Nariadením (EÚ) č. 1024/2013 sa preto Rade udelila právomoc vymenovať predsedu a podpredsedu rady pre dohľad.

(4)

Rada 11. februára 2014 vymenovala prvého podpredsedu rady pre dohľad prostredníctvom vykonávacieho rozhodnutia 2014/77/EÚ (2). Funkčné obdobie prvého podpredsedu rady pre dohľad sa skončilo 11. februára 2019.

(5)

V súlade s článkom 26 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 má ECB po vypočutí rady pre dohľad predložiť Európskemu parlamentu na schválenie návrh na vymenovanie podpredsedu rady pre dohľad, ktorý sa vyberie spomedzi členov Výkonnej rady ECB. ECB predložila takýto návrh 9. apríla 2019 a Európsky parlament ho schválil 17. septembra 2019,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za podpredsedu rady pre dohľad Európskej centrálnej banky od 7. októbra 2019 do 14. decembra 2020 sa týmto vymenúva pán Yves MERSCH.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 4. októbra 2019

Za Radu

predseda

K. MIKKONEN


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Rady 2014/77/EÚ z 11. februára 2014, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 1024/2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (Ú. v. EÚ L 41, 12.2.2014, s. 19).


Top