Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1284

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1284 z 29. júla 2019, o uznaní právneho rámca a rámca dohľadu Hongkongu za rovnocenný s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach (Text s významom pre EHP)

C/2019/5808

OJ L 201, 30.7.2019, p. 43–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1284/oj

30.7.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/43


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/1284

z 29. júla 2019,

o uznaní právneho rámca a rámca dohľadu Hongkongu za rovnocenný s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 6,

keďže:

(1)

V článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1060/2009 sa Komisia splnomocňuje prijať rozhodnutie o rovnocennosti, ak právny rámec a rámec dohľadu tretej krajiny zabezpečuje, že ratingové agentúry, ktoré majú povolenie alebo sú registrované v uvedenej tretej krajine, spĺňajú právne záväzné požiadavky stanovené v uvedenom nariadení a podliehajú účinnému dohľadu a presadzovaniu v uvedenej tretej krajine.

(2)

Účelom tohto rozhodnutia o rovnocennosti je umožniť ratingovým agentúram z Hongkongu, pokiaľ nie sú systémovo dôležité pre finančnú stabilitu alebo integritu finančných trhov v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, aby požiadali o certifikáciu Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy („orgán ESMA“). Toto rozhodnutie o rovnocennosti ponúka orgánu ESMA možnosť posudzovať uvedené ratingové agentúry individuálne a udeliť ratingovým agentúram pôsobiacim v Európskej únii výnimku z niektorých organizačných požiadaviek vrátane požiadavky na fyzickú prítomnosť v Európskej únii.

(3)

Aby sa právny rámec a rámec dohľadu tretej krajiny mohol považovať za rovnocenný, musí spĺňať minimálne tri podmienky stanovené v článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1060/2009.

(4)

Komisia prijala 28. apríla 2014 vykonávacie rozhodnutie 2014/249/EÚ (2), v ktorom konštatovala, že tieto tri podmienky sú splnené a že považuje hongkonský právny rámec a rámec dohľadu pre ratingové agentúry za rovnocenný s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1060/2009, ktoré boli v tom čase platné.

(5)

Podľa prvej podmienky stanovenej v článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1060/2009 musia ratingové agentúry v tretej krajine podliehať povoľovaniu alebo registrácii a musia byť takisto predmetom priebežného účinného dohľadu a presadzovania. Podľa právneho rámca a rámca dohľadu Hongkongu sa vyžaduje, aby ratingové agentúry a ich ratingoví analytici, ktorí poskytujú služby úverového ratingu v Hongkongu, mali licenciu na poskytovanie služieb úverového ratingu a podliehali dohľadu zo strany Komisie pre cenné papiere a futurity (Securities and Futures Commission – SFC) Hongkongu. Právny rámec a rámec dohľadu Hongkongu udeľuje Komisii pre cenné papiere a futurity komplexné právomoci, ktoré jej umožňujú prešetrovať, či ratingové agentúry dodržiavajú svoje zákonné povinnosti. Komisia pre cenné papiere a futurity môže regulovaným aj neregulovaným osobám uložiť povinnosť predložiť informácie a dokumenty relevantné pre vyšetrovanie vrátane obchodných záznamov, bankových záznamov, záznamov telefónnych hovorov, internetových záznamov a informácií o skutočnom vlastníctve. Táto právomoc sa vzťahuje na osoby, ktoré sú predmetom vyšetrovania alebo pri ktorých má Komisia pre cenné papiere a futurity dôvodné podozrenie, že disponujú informáciami relevantnými pre vyšetrovanie. Ak existujú obavy zo zničenia alebo odstránenia dôkazov, úteku podozrivého alebo iné obavy, Komisia pre cenné papiere a futurity disponuje okrem toho právomocou vstúpiť na základe príkazu na prehliadku vydaného súdnym orgánom do súkromných priestorov regulovaných aj neregulovaných osôb. Komisia pre cenné papiere a futurity disponuje okrem toho plným rozsahom právomocí prijímať trestné, občianske, správne a iné opatrenia. To zahŕňa správnu právomoc uložiť disciplinárne sankcie osobám akreditovaným alebo registrovaným v Komisii pre cenné papiere a futurity, uložiť uvedeným osobám obmedzenia týkajúce sa ich podnikateľskej činnosti, ako aj zrušiť alebo pozastaviť licenciu alebo registráciu týchto osôb a udeliť pokarhanie, uložiť povinnosť alebo pokutu akreditovanej alebo registrovanej osobe. Komisia pre cenné papiere a futurity disponuje právomocou požiadať príslušný súd o príkaz ukladajúci povinnosť zdržať sa určitého konania alebo príkaz na nápravu. Komisia pre cenné papiere a futurity vykonáva okrem kontrol na mieste aj dohľad mimo pracoviska, a to prostredníctvom interakcií s akreditovanými ratingovými agentúrami s cieľom porozumieť ich obchodným modelom, podnikateľským plánom a rizikám vyplývajúcim z takejto činnosti a so zámerom určiť a posúdiť riziká vyplývajúce z ich podnikateľskej činnosti. Informácie o akreditovaných ratingových agentúrach sa zhromažďujú prostredníctvom podaní na Komisiu pre cenné papiere a futurity, okrem iného vrátane auditovaných ročných účtovných závierok a výročných kontrolných hodnotiacich správ. Komisia pre cenné papiere a futurity podniká ďalšie kroky v nadväznosti na sťažnosti a porušenia predpisov nahlásené samotnou osobou, ktorá je za porušenie zodpovedná. V dohode o spolupráci uzatvorenej medzi orgánom ESMA a Komisiou pre cenné papiere a futurity sa stanovuje výmena informácií, pokiaľ ide o opatrenia presadzovania a dohľadu prijaté voči cezhraničným ratingovým agentúram.

(6)

Podľa druhej podmienky stanovenej v článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1060/2009 musia ratingové agentúry v tretej krajine podliehať právne záväzným pravidlám, ktoré sú rovnocenné s pravidlami stanovenými v článkoch 6 až 12 nariadenia (ES) č. 1060/2009 a v prílohe I k uvedenému nariadeniu. V právnom rámci a rámci dohľadu Hongkongu sa stanovujú podrobné požiadavky týkajúce sa správy a riadenia podnikov. Hlavnú zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby ratingové agentúry zachovávali vhodné normy správania a dodržiavali patričné postupy, nesie správna rada a pracovníci zodpovední za regulované činnosti. Ratingové agentúry musia mať dvoch zodpovedných pracovníkov, ktorých musí schváliť Komisia pre cenné papiere a futurity, a podľa predpisu o cenných papieroch a futuritách (Securities and Futures Ordinance – SFO) musí byť aspoň jeden z nich výkonným riaditeľom. Existujú rozsiahle ustanovenia v oblasti konfliktu záujmov, ktoré vyžadujú od ratingových agentúr, aby identifikovali a odstránili alebo riadili konflikty záujmov a aby boli organizované spôsobom, ktorý zaručí, že ich obchodné záujmy nebudú ohrozovať nezávislosť a presnosť ich úverových ratingov. Okrem toho existujú organizačné požiadavky vrátane požiadaviek týkajúcich sa outsourcingu, uchovávania záznamov a zachovania dôvernosti. Medzi organizačné požiadavky, ktoré ratingové agentúry musia spĺňať, patria napríklad požiadavky týkajúce sa politík a postupov na zabezpečenie dodržiavania právnych záväzkov a stálej a účinnej funkcie dodržiavania súladu. Ratingové agentúry sú takisto povinné zriadiť revíznu funkciu zodpovednú za periodické preskúmanie ratingových metodík a modelov a ich významných zmien. Právny a rámec a rámec dohľadu Hongkongu obsahuje širokú škálu požiadaviek na zverejňovanie, ako napríklad zverejňovanie ratingov a každoročné zverejňovanie informácií o ratingových a doplnkových činnostiach. Právny rámec a rámec dohľadu Hongkongu sa preto považuje za rovnocenný s nariadením o ratingových agentúrach, pokiaľ ide o riadenie konfliktov záujmov, organizačné požiadavky, kvalitu ratingov a metodiku vypracúvania, zverejňovanie úverových ratingov a všeobecné a pravidelné zverejňovanie informácií o ratingových činnostiach. Mal by tak poskytovať rovnocennú ochranu, pokiaľ ide o integritu, transparentnosť, dobrú správu ratingových agentúr a spoľahlivosť ratingových činností.

(7)

Podľa tretej podmienky stanovenej v článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1060/2009 musí regulačný režim v tretej krajine zabrániť orgánom dohľadu a ďalším verejným orgánom uvedenej tretej krajiny, aby zasahovali do obsahu úverových ratingov a metodík. Neexistuje žiadne právne ustanovenie splnomocňujúce Komisiu pre cenné papiere a futurity alebo akýkoľvek iný verejný orgán ovplyvňovať obsah úverových ratingov alebo metodík.

(8)

Právny rámec a rámec dohľadu Hongkongu stále spĺňa tri podmienky pôvodne stanovené v článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1060/2009. V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 462/2013 (3) sa však zaviedli dodatočné požiadavky na ratingové agentúry registrované v Únii, čím sa pre uvedené ratingové agentúry sprísnil právny režim a režim dohľadu. Tieto dodatočné požiadavky zahŕňajú právne záväzné pravidlá pre ratingové agentúry týkajúce sa ratingových výhľadov, riadenia konfliktov záujmov, požiadaviek na dôvernosť, kvality ratingových metodík, ako aj predkladania a zverejňovania úverových ratingov.

(9)

Podľa článku 2 ods. 2 bodu 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 462/2013 sa dodatočné požiadavky uplatňujú na účely posúdenia rovnocennosti s právnym rámcom a rámcom dohľadu tretej krajiny od 1. júna 2018.

(10)

V tejto súvislosti si Komisia 13. júla 2017 vyžiadala poradenstvo od orgánu ESMA týkajúce sa rovnocennosti právneho rámca a rámca dohľadu, okrem iného, Hongkongu s týmito dodatočnými požiadavkami zavedenými nariadením (EÚ) č. 462/2013 a jeho posudok o zásadnom význame akýchkoľvek rozdielov.

(11)

Orgán ESMA v technickom poradenstve uverejnenom 17. novembra 2017 uviedol, že právny rámec a rámec dohľadu Hongkongu vo vzťahu k ratingovým agentúram obsahuje dostatočné ustanovenia na splnenie dodatočných požiadaviek zavedených nariadením (EÚ) č. 462/2013.

(12)

Nariadením (EÚ) č. 462/2013 sa v článku 3 ods. 1 písm. w) nariadenia (ES) č. 1060/2009 zavádza vymedzenie pojmu ratingový výhľad a rozširujú sa ním určité požiadavky uplatniteľné na úverové ratingy na ratingové výhľady. Hoci právny rámec a rámec dohľadu Hongkongu výslovne neuznáva ratingové výhľady ako samostatnú položku odlišnú od úverového ratingu, Komisia pre cenné papiere a futurity očakáva, že vzhľadom na širokú povahu vymedzenia pojmu „úverový rating“ podľa právneho rámca a rámca dohľadu Hongkongu sa pri tvorbe ratingových výhľadov budú dodržiavať všetky rovnaké požiadavky na úverové ratingy.

(13)

S cieľom posilniť vnímanie nezávislosti ratingových agentúr voči hodnoteným subjektom sa nariadením (EÚ) č. 462/2013 rozširujú v článku 6 ods. 4 a článkoch 6a a 6b nariadenia (ES) č. 1060/2009 pravidlá týkajúce sa konfliktov záujmov na konflikty záujmov spôsobené akcionármi alebo členmi, ktorí majú významnú pozíciu v ratingovej agentúre. V právnom rámci a rámci dohľadu Hongkongu sa od ratingových agentúr vyžaduje, aby stanovili vhodné a účinné opatrenia na predchádzanie, identifikáciu a odstraňovanie alebo riadenie a zverejňovanie konfliktov záujmov, ako aj na zabezpečenie toho, aby neboli dotknuté obchodnými vzťahmi. Hoci v hongkonských právnych predpisoch neexistuje výslovný odkaz na akcionárov, ak existuje potenciálny konflikt záujmov, ratingová agentúra má zakázané vykonávať uvedenú podnikateľskú činnosť.

(14)

Nariadením (EÚ) č. 462/2013 sa zavádzajú nové ustanovenia na zabezpečenie toho, aby sa dôverné informácie používali len na účely súvisiace s ratingovými činnosťami a boli chránené pred spreneverou, odcudzením alebo zneužitím. Na tento účel sa v článku 10 ods. 2a nariadenia (ES) č. 1060/2009 vyžaduje, aby ratingové agentúry považovali všetky úverové ratingy, ratingové výhľady a informácie s tým súvisiace za dôverné informácie, a to až do ich zverejnenia. V právnom rámci a rámci dohľadu Hongkongu sa stanovením podrobných požiadaviek vyžaduje, aby ratingové agentúry prijali postupy a mechanizmy na ochranu dôverných informácií týkajúcich sa emitentov. Existuje teda spoľahlivý rámec na ochranu pred zneužitím dôverných informácií.

(15)

Cieľom nariadenia (EÚ) č. 462/2013 je zvýšiť úroveň transparentnosti a kvality ratingových metodík. V oddiele D pododdiele I ods. 3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009 sa zavádza povinnosť ratingových agentúr poskytnúť hodnotenému subjektu príležitosť, aby ratingovú agentúru upozornil na prípadné vecné chyby pred zverejnením úverového ratingu alebo ratingového výhľadu. Keďže právny rámec a rámec dohľadu Hongkongu kladie väčší dôraz na to, aby bol rating bezodkladne oznámený trhu, neobsahuje žiadnu prísnu požiadavku na ratingové agentúry, aby informovali hodnotený subjekt o úverovom ratingu pred jeho zverejnením. Ratingové agentúry majú namiesto toho len informovať hodnotený subjekt o kritických informáciách a hlavných úvahách, na ktorých bude rating založený, ak je to možné a vhodné.

(16)

Nariadením (EÚ) č. 462/2013 sa zavádzajú ochranné opatrenia uvedené v článku 8 ods. 5a, ods. 6 písm. aa) a ab) a ods. 7 nariadenia (ES) č. 1060/2009 s cieľom zabezpečiť, aby akákoľvek zmena ratingových metodík neviedla k menej prísnym metodikám. V právnom rámci a rámci dohľadu Hongkongu sa vyžaduje, aby ratingové agentúry v plnej miere a zverejnili akúkoľvek významnú zmenu svojich metodík. Okrem toho sa v ňom vyžaduje, aby, ak je to možné a vhodné, ratingová agentúra zverejnila takéto významné úpravy pred tým, ako nadobudnú účinnosť. Od ratingovej agentúry sa vyžaduje, aby v prípade akýchkoľvek zmien metodík, modelov alebo kľúčových ratingových východísk použitých pri príprave niektorého z jej úverových ratingov bezodkladne zverejnila pravdepodobný rozsah ovplyvnenia úverových ratingov s použitím rovnakých komunikačných prostriedkov, aké sa použili pri distribúcii ovplyvnených úverových ratingov.

(17)

Nariadením (EÚ) č. 462/2013 sa posilňujú požiadavky týkajúce sa predkladania a zverejňovania úverových ratingov. Podľa článku 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1060/2009 a oddielu D pododdielu I ods. 2a prílohy I k uvedenému nariadeniu ratingová agentúra zverejní spolu s ratingovými metodikami, modelmi a kľúčovými ratingovými východiskami aj usmernenie, v ktorom jasne a ľahko zrozumiteľne vysvetlí východiská, parametre, obmedzenia a neistoty súvisiace s modelmi a ratingovými metodikami použitými pri postupe úverového ratingu. V právnom režime a režime dohľadu Hongkongu existujú požiadavky na zabezpečenie toho, aby ratingové agentúry poskytovali dostatočné usmernenia, ktoré používateľom úverových ratingov umožnia ich pochopenie. Takisto v ňom existuje požiadavka, aby sa dozornému orgánu každých šesť mesiacov poskytli informácie týkajúce sa obchodných činností ratingových agentúr.

(18)

S cieľom posilniť hospodársku súťaž a obmedziť rozsah konfliktov záujmov v odvetví ratingových agentúr sa nariadením (EÚ) č. 462/2013 zavádza požiadavka uvedená v oddiele E pododdiele II prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009, aby poplatky, ktoré ratingová agentúra účtuje za vypracovanie úverového ratingu a doplnkové služby, neboli diskriminačné a vychádzali zo skutočných nákladov. Od ratingových agentúr sa vyžaduje, aby zverejňovali určité finančné informácie. V právnom rámci a rámci dohľadu Hongkongu sa od ratingových agentúr vyžaduje, aby viedli obchodné záznamy pre stanovené obdobie v súlade so všetkými zákonnými požiadavkami, zverejnili všeobecnú povahu svojich mechanizmov odmeňovania s hodnotenými subjektmi a vykazovali súhrnný príjem vyplývajúci z poskytovania služieb úverového ratingu, ktoré oprávňujú dozorný orgán požadovať tieto informácie. Pokiaľ ide o opatrenia na ochranu klientov a zabezpečenie spravodlivého zaobchádzania s nimi, existuje všeobecná požiadavka na spravodlivé zaobchádzanie s klientmi.

(19)

Komisia sa pri posudzovaní regulačného režimu tretej krajiny riadi zásadou proporcionality a prístupom založeným na riziku. Vzhľadom na spoločne skúmané faktory a technické poradenstvo poskytnuté orgánom ESMA možno konštatovať, že hongkonský právny rámec a rámec dohľadu pre ratingové agentúry spĺňa podmienky stanovené v článku 5 ods. 6 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1060/2009 a mal by sa naďalej považovať za rovnocenný s právnym rámcom a rámcom dohľadu stanoveným v uvedenom nariadení.

(20)

Z dôvodu právnej istoty by sa malo prijať nové vykonávacie rozhodnutie a vykonávacie rozhodnutie 2014/249/EÚ by sa preto malo zrušiť.

(21)

Komisia by s pomocou orgánu ESMA mala naďalej pravidelne monitorovať vývoj právneho rámca a rámca dohľadu, ktorý sa vzťahuje na ratingové agentúry, vývoj na trhu a účinnosť spolupráce v oblasti dohľadu v súvislosti s monitorovaním a presadzovaním v Hongkongu s cieľom zabezpečiť trvalý súlad.

(22)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Európskeho výboru pre cenné papiere,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na účely článku 5 nariadenia (ES) č. 1060/2009 sa hongkonský právny rámec a rámec dohľadu pre ratingové agentúry považuje za rovnocenný s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1060/2009.

Článok 2

Vykonávacie rozhodnutie 2014/249/EÚ sa zrušuje.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 29. júla 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 1.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/249/EÚ z 28. apríla 2014 o uznaní právneho rámca a rámca dohľadu Hongkongu za rovnocenný s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 132, 3.5.2014, s. 76).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 462/2013 z 21. mája 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 146, 31.5.2013, s. 1).


Top