EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0615

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/615 z 15. apríla 2019 o podpore zo strany Únie na činnosti vedúce k hodnotiacej konferencii zmluvných strán Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT) v roku 2020

ST/7988/2019/INIT

Ú. v. EÚ L 105, 16.4.2019, p. 25–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2022: This act has been changed. Current consolidated version: 21/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/615/oj

16.4.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 105/25


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2019/615

z 15. apríla 2019

o podpore zo strany Únie na činnosti vedúce k hodnotiacej konferencii zmluvných strán Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT) v roku 2020

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28 ods. 1 v spojení s článkom 31 ods. 1,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Hodnotiaca konferencia zmluvných strán Zmluvy o nešírení jadrových zbraní v roku 2020 (ďalej len „hodnotiaca konferencia NPT 2020“) sa bude konať v čase dvoch významných výročí Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (ďalej len „NPT“), konkrétne 50. výročia nadobudnutia jej platnosti a 25. výročia prijatia rozhodnutia 3 na hodnotiacej konferencii NPT v roku 1995 (predĺženie platnosti Zmluvy o nešírení jadrových zbraní), ktorým sa platnosť NPT predĺžila na dobu neurčitú.

(2)

Európska rada prijala 12. decembra 2003 Stratégiu Európskej únie proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (ďalej len „Stratégia EÚ proti ZHN z roku 2003“). Stratégia EÚ proti ZHN z roku 2003 označuje podporu NPT za najvyššiu prioritu činnosti na medzinárodnej úrovni a vyzýva na zachovanie celistvosti a všeobecné uplatňovanie NPT, dohôd MAAE o bezpečnostných zárukách a protokolov k NPT a k dohodám MAAE o bezpečnostných zárukách.

(3)

V súlade s Globálnou stratégiou pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie z roku 2016 a Stratégiou EÚ proti ZHN z roku 2003 opatrenia Únie naďalej vychádzajú z presvedčenia, že multilaterálny prístup k bezpečnosti vrátane odzbrojenia a nešírenia predstavuje najlepší spôsob, ako zachovať medzinárodný poriadok, a tým aj záväzok presadzovať, vykonávať a posilňovať multilaterálne zmluvy a dohody o odzbrojení a nešírení.

(4)

V programe generálneho tajomníka OSN pre odzbrojenie Zabezpečenie našej spoločnej budúcnosti, ktorý bol predložený 24. mája 2018, sa zdôraznilo, že NPT „sa považuje za základný pilier medzinárodnej bezpečnostnej architektúry“.

(5)

Únia sa aktívne zapája do súčasného cyklu hodnotenia NPT, ktorý sa začal prvým zasadnutím prípravného výboru konaným od 2. do 12. mája 2017 vo Viedni. Druhé zasadnutie prípravného výboru sa konalo od 23. apríla do 4. mája 2018 v Ženeve. Tretie zasadnutie prípravného výboru sa uskutoční od 29. apríla do 10. mája 2019 v New Yorku a hodnotiaca konferencia zmluvných strán NPT 2020 sa uskutoční v New Yorku od 27. apríla do 22. mája 2020.

(6)

Európska únia považuje NPT za základný kameň celosvetového systému nešírenia jadrových zbraní, nevyhnutný základ pre pokračovanie v jadrovom odzbrojení v súlade s článkom VI a dôležitý prvok pre väčší rozvoj využívania jadrovej energie na mierové účely. V tejto súvislosti Rada prijala spoločnú pozíciu 2005/329/SZBP (1), rozhodnutie 2010/212/SZBP (2) a závery týkajúce sa deviatej hodnotiacej konferencie zmluvných strán Zmluvy o nešírení jadrových zbraní,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Na účely okamžitého praktického uplatnenia prvkov Stratégie EÚ proti ZHN z roku 2003 Únia podporí činnosti zamerané na presadzovanie a zachovanie celistvosti NPT prostredníctvom vyváženého dôrazu na tri rovnako dôležité a vzájomne sa posilňujúce piliere NPT: odzbrojenie, nešírenie a mierové využívanie jadrovej energie.

2.   V záujme dosiahnutia cieľa uvedeného v odseku 1 Únia podporí tieto osvetové činnosti zo strany vedenia hodnotiacej konferencie NPT 2020:

a)

tri tematické semináre pre štáty, ktoré sú zmluvnými stranami, zamerané na jadrové odzbrojenie, nešírenie jadrových zbraní a mierové využívanie jadrovej energie;

b)

najviac štyri regionálne zasadnutia v ázijsko-tichomorskej oblasti, Afrike, Latinskej Amerike a Karibiku a na Blízkom východe a

c)

dve sprievodné podujatia počas 74. zasadnutia Prvého výboru Valného zhromaždenia a počas hodnotiacej konferencie NPT 2020.

Opis tohto projektu je uvedený v prílohe.

Článok 2

1.   Za vykonávanie tohto rozhodnutia zodpovedá vysoký predstaviteľ Únie pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku (ďalej len „vysoký predstaviteľ“).

2.   Projekt uvedený v článku 1 ods. 2 vykonáva Úrad Organizácie Spojených národov pre otázky odzbrojenia (ďalej len „UNODA“).

Článok 3

1.   Finančná referenčná suma na vykonávanie projektu uvedeného v článku 1 ods. 2 je 1 299 883,68 EUR.

2.   Výdavky financované zo sumy stanovenej v odseku 1 sa spravujú v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na rozpočet Únie.

3.   Komisia dohliada na riadne hospodárenie s finančnou referenčnou sumou uvedenou v odseku 1. Na tento účel uzavrie s UNODA dohodu o financovaní. V dohode o financovaní sa stanoví, že UNODA zabezpečí viditeľnosť príspevku Únie zodpovedajúcu jeho výške.

4.   Komisia sa usiluje uzavrieť dohodu o financovaní uvedenú v odseku 3 čo najskôr po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia. Informuje Radu o všetkých ťažkostiach v súvislosti s týmto procesom, ako aj o dátume uzavretia dohody o financovaní.

Článok 4

Vysoký predstaviteľ podáva Rade pravidelne, a to najmenej raz ročne, správu o vykonávaní tohto rozhodnutia na základe správ, ktoré vypracúva UNODA. Uvedené správy tvoria základ pre hodnotenie, ktoré má Rada vykonať. Komisia podáva správy o finančných aspektoch vykonávania projektu uvedeného v článku 1 ods. 2.

Článok 5

1.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

2.   Toto rozhodnutie stráca účinnosť 18 mesiacov odo dňa uzavretia dohody o financovaní uvedenej v článku 3 ods. 3 Účinnosť však stratí šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti, ak sa dohoda o financovaní neuzavrie do šesť mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

V Luxemburgu 15. apríla 2019

Za Radu

predseda

P. DAEA


(1)  Spoločná Pozícia Rady 2005/329/SZBP z 25. apríla 2005 o konferencii zmluvných strán o revízii Zmluvy o nešírení jadrových zbraní z roku 2005 (Ú. v. EÚ L 106, 27.4.2005, s. 32).

(2)  Rozhodnutie Rady 2010/212/SZBP z 29. marca 2010 o pozícii Európskej únie na konferenciu zmluvných strán o revízii Zmluvy o nešírení jadrových zbraní v roku 2010 (Ú. v. EÚ L 90, 10.4.2010, s. 8).


PRÍLOHA

1.   CIELE

Hodnotiaca konferencia NPT 2020 bude pre režim nešírenia jadrových zbraní veľmi významným okamihom. Európska únia považuje NPT za základný kameň celosvetového systému nešírenia jadrových zbraní, nevyhnutný základ pre pokračovanie v jadrovom odzbrojení v súlade s článkom VI a dôležitý prvok pre väčší rozvoj využívania jadrovej energie na mierové účely.

Od roku 2017 predsedovia zasadnutí prípravného výboru NPT pracujú na tom, aby sa zabezpečila kontinuita medzi zasadnutiami prípravného výboru počas hodnotiaceho cyklu, a to aj tvorbou spoločného tematického základu a prostredníctvom série regionálnych konzultácií v ázijsko-tichomorskej oblasti, Afrike a Latinskej Amerike. Štáty týchto regiónov tieto konzultácie s radosťou privítali, pretože expertom z hlavných miest umožňujú kontakt s predsedami prípravného výboru a štátom, ktoré nemajú zdroje na udržiavanie veľkých delegácií v New Yorku, Ženeve či vo Viedni, poskytujú príležitosť na dialóg a predstavujú významné príležitosti na diskusiu o kľúčových regionálnych prioritách. Uvedené konzultácie významne prispeli k rokovaniam v rámci formálnej štruktúry NPT.

Cieľ tohto projektu možno podporiť využívaním a posilňovaním práce predsedov zasadnutí prípravného výboru z rokov 2017 a 2018 prostredníctvom globálneho procesu konzultácií zahŕňajúcich štáty, ktoré sú zmluvnými stranami, dezignovaného predsedu hodnotiacej konferencie NPT 2020 a predsedov zasadnutí prípravného výboru. Tento projekt bude presadzovať prípravy už pred konferenciou, napomôže vedeniu pochopiť rozdiely v postojoch štátov, ktoré sú zmluvnými stranami, a získať ich dôveru, a uľahčí dialóg medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami, a dezignovaným predsedom o tom, ako v roku 2020 prekonať prekážky dosiahnutia úspechu.

Hlavné ciele:

1.

Pochopiť problémy a priority hodnotiaceho cyklu NPT 2020 na základe rokovaní na zasadnutiach prípravného výboru v rokoch 2017, 2018 a 2019, a to aj z regionálneho hľadiska, a prispieť k ich účinnej formulácii na hodnotiacej konferencii NPT 2020.

2.

Zvyšovať povedomie o prekážkach, ako aj o potenciálnych oblastiach konvergencie na základe mnohých prínosov NPT, okrem iného začlenením širšieho spektra hlasov, ako sú technickí experti z regulačných agentúr a vedeckých fakúlt, a rozhodovacie subjekty, napríklad poslanci parlamentov.

3.

Budovať dôveru medzi štátmi a dezignovaným predsedom s cieľom rozvíjať silné vzťahy, ktoré sú potrebné na dosiahnutie úspešného výsledku hodnotiacej konferencie NPT 2020.

4.

Podnecovať flexibilitu a kompromisný prístup štátov pred hodnotiacou konferenciou NPT 2020 a usilovať sa zistiť, ako dospieť k spoločnému základu a preklenúť rozdiely v názoroch.

5.

Vypracovať podklady pre plán na dosiahnutie úspešného výsledku hodnotiacej konferencie NPT 2020 vrátane možných opatrení a odporúčaní týkajúcich sa úplného vykonávania NPT.

2.   OPIS ČINNOSTÍ

Projekt Únie na podporu cyklu hodnotiacej konferencie NPT 2020 bude zahŕňať:

a)

Tematické semináre pre štáty, ktoré sú zmluvnými stranami, v rámci troch pilierov NPT: jadrové odzbrojenie, nešírenie jadrových zbraní a mierové využívanie jadrovej energie.

Zvolanie troch tematických seminárov v Ženeve (odzbrojenie), New Yorku (nešírenie) a Viedni (mierové využívanie) určených pre predstaviteľov vlád, expertov, akademickú obec, občiansku spoločnosť a priemysel.

b)

Regionálna osveta zo strany vedenia hodnotiacej konferencie NPT 2020

Zvolanie najviac štyroch regionálnych zasadnutí v ázijsko-tichomorskej oblasti, Afrike, Latinskej Amerike a Karibiku a na Blízkom východe.

c)

Sprievodné podujatia

Dve sprievodné podujatia, ktoré sa zorganizujú počas 74. zasadnutia Prvého výboru Valného zhromaždenia a počas hodnotiacej konferencie NPT 2020.

Podrobnosti o uvedených podujatiach sa uvádzajú v nasledujúcich bodoch.

2.1.   Tematické semináre

2.1.1.   Cieľ

Cieľom každého tematického seminára je zvýšiť povedomie o výzvach a príležitostiach v rámci troch pilierov NPT. Semináre budú vyzdvihovať predovšetkým mnohé doterajšie prínosy NPT a potreba tieto prínosy zachovať. Cieľom seminárov bude tiež vytvoriť prvky pre praktické opatrenia a odporúčania na dosiahnutie konsenzu v roku 2020.

2.1.2.   V rámci projektu sa uskutočnia tri semináre:

Ako sa uviedlo, každý z týchto seminárov sa zameria na jeden z pilierov NPT: jadrové odzbrojenie, nešírenie jadrových zbraní a mierové využívanie jadrovej energie. Popri preskúmaní vzájomných vzťahov medzi uvedenými tromi piliermi sa diskusie zamerajú okrem iného aj na: plnenie záväzkov prijatých v predchádzajúcich hodnotiacich cykloch; preklenutie rozdielov v názoroch na to, ako dosiahnuť a zachovať svet bez jadrových zbraní; posilnenie režimu nešírenia jadrových zbraní; prístup k prínosom mierového využitia jadrovej technológie, okrem iného v záujme uľahčenia dosiahnutia cieľov udržateľného rozvoja, a posilnenie hodnotiaceho procesu NPT.

2.1.3.   Formát

Dezignovaný predseda bude informovať štáty, ktoré sú zmluvnými stranami, o vývoji v jednotlivých pilieroch, načrtne výzvy a príležitosti. Zvolajú sa zasadnutia panelov regionálnych expertov, expertov z príslušných medzinárodných organizácií, ako je napríklad Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) a Organizácia Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBTO), a expertov z Inštitútu Organizácie Spojených národov pre výskum v oblasti odzbrojenia (UNIDIR), s cieľom podnietiť diskusiu a formulovať nápady. Na seminári o mierovom využívaní jadrovej energie, ktorý sa uskutoční vo Viedni, sa zúčastnia aj zástupcovia vnútroštátnych orgánov a štruktúr zapojených do mierového využívania jadrovej energie.

Na tieto semináre potom nadviažu interaktívne diskusné stretnutia medzi dezignovaným predsedom, zástupcami štátov, ktoré sú zmluvnými stranami, a expertmi.

2.1.4.   Miesta konania

Tri tematické semináre sa uskutočnia v týchto mestách: Ženeva (odzbrojenie); New York (nešírenie) a Viedeň (mierové využívanie jadrovej energie).

2.1.5.   Časový harmonogram

Tri tematické semináre sa uskutočnia po treťom zasadnutí prípravného výboru (29. apríla – 10. mája 2019), ktoré bude viesť a koordinovať dezignovaný predseda hodnotiacej konferencie NPT 2020. Dátumy týchto stretnutí sa stanovia po treťom zasadnutí prípravného výboru na obdobie od mája 2019 do marca 2020.

2.1.6.   Povinnosti vykonávacej agentúry:

Vecná príprava:

UNODA na základe konzultácií s dezignovaným predsedom vypracuje vecný obsah seminárov, ako aj program a výber rečníkov/expertov.

Logistika a konferenčné služby:

UNODA realizuje logistické činnosti (rezervácia priestorov, organizácia pohostenia, audiovizuálne vybavenie, cestovné služby pre účastníkov a expertov atď.) pre tematické semináre.

2.2.   Regionálne zasadnutia

2.2.1.   Cieľ

Cieľom každého regionálneho zasadnutia je zlepšiť chápanie aktuálneho stavu, diskutovať o možnostiach spolupráce, vytvárať riešenia a budovať vzťahy s cieľom uľahčiť úspešné uzavretie hodnotiacej konferencie NPT 2020.

2.2.2.   Témy

Regionálne zasadnutia v ázijsko-tichomorskej oblasti, Afrike, Latinskej Amerike a Karibiku sa budú týkať všetkých troch pilierov NPT. Budú sa zaoberať hlavnými otázkami, ktoré majú vplyv na NPT a štáty, ktoré sú jej zmluvnými stranami, na základe rokovaní na zasadnutiach prípravného výboru NPT v rokoch 2017, 2018 a 2019, pričom tieto otázky sa budú prezentovať tak, ako sú vnímané z hľadiska príslušných regionálnych priorít a problémov. Uvedené otázky môžu okrem iného zahŕňať: plnenie záväzkov prijatých v predchádzajúcich hodnotiacich cykloch; preklenutie rozdielov v názoroch na to, ako dosiahnuť a zachovať svet bez jadrových zbraní; posilnenie režimu nešírenia jadrových zbraní; prístup k prínosom mierového využitia jadrovej technológie, okrem iného v záujme uľahčenia dosiahnutia cieľov udržateľného rozvoja, a posilnenie hodnotiaceho procesu NPT.

Regionálne zasadnutie na Blízkom východe bude osobitne venované vykonávaniu rezolúcie NPT z roku 1995 o vytvorení zóny bez jadrových zbraní a všetkých ostatných zbraní hromadného ničenia vrátane ich nosičov na Blízkom východe. Výzvy, ktoré táto otázka predstavuje pre úspešný výsledok hodnotiacej konferencie NPT 2020, si vyžadujú zorganizovanie samostatného zasadnutia v tomto regióne.

2.2.3.   Formát

Regionálne zasadnutia budú mať podobu interaktívnych konzultácií. Na každom regionálnom zasadnutí bude mať dezignovaný predseda príležitosť predstaviť aktuálny stav hodnotiaceho cyklu. Potom predseda štátom položí súbor otázok, aby sa vytvorila atmosféra interaktívnej diskusie.

Na zasadnutiach sa v záujme podnietenia diskusie a nápadov budú využívať aj panely regionálnych a tematických expertov vrátane expertov z príslušných medzinárodných organizácií, ako napríklad z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), Organizácie Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBTO) a z Inštitútu Organizácie Spojených národov pre výskum v oblasti odzbrojenia (UNIDIR).

2.2.4.   Miesta konania

Regionálne zasadnutia sú určené na podporu interakcie s vládami z konkrétnych regiónov pri príprave na hodnotiacu konferenciu NPT 2020. Navrhujú sa tieto štyri regionálne zasadnutia:

Krajiny z regiónov/subregiónov:

Navrhované miesto konania:

Afrika

Addis Abeba

Latinská Amerika/Karibik

Buenos Aires

Ázia a Tichomorie

Jakarta

Blízky východ

Ammán

2.2.5.   Časový harmonogram

Štyri regionálne zasadnutia sa uskutočnia v období dvanástich mesiacov od marca 2019 do marca 2020. Presný harmonogram a postupnosť (t. j. poradie jednotlivých regiónov) regionálnych zasadnutí určí vykonávacia agentúra po konzultácii s dezignovaným predsedom hodnotiacej konferencie NPT 2020 a Úniou, pričom sa zohľadní kalendár OSN v oblasti odzbrojovania. Každé regionálne zasadnutie bude trvať najviac dva dni. Štyrom regionálnym zasadnutiam bude predsedať dezignovaný predseda hodnotiacej konferencie NPT 2020.

2.2.6.   Povinnosti vykonávacej agentúry:

Vecná príprava:

UNODA na základe konzultácie s predsedami troch zasadnutí prípravného výboru a pod vedením dezignovaného predsedu hodnotiacej konferencie NPT 2020 vypracuje vecný obsah regionálnych zasadnutí, ako aj program a výber rečníkov/expertov.

Logistika a podpora zasadnutí:

UNODA spoločne s hostiteľskými štátmi z daných regiónov realizuje logistické činnosti (rezervácia priestorov, organizácia pohostenia, audiovizuálne vybavenie, cestovné služby pre účastníkov a expertov atď.) pre regionálne zasadnutia.

2.3.   Sprievodné podujatia

Počas 74. zasadnutia Prvého výboru Valného zhromaždenia (október 2019) a počas hodnotiacej konferencie NPT 2020 sa uskutočnia dve sprievodné podujatia. Sprievodné podujatie, ktoré sa bude konať v októbri 2019, bude pre predsedov troch zasadnutí prípravného výboru a pre dezignovaného predsedu príležitosťou diskutovať o prípravách na hodnotiacu konferenciu NPT 2020. Sprievodné podujatie, ktoré uskutoční počas hodnotiacej konferencie NPT 2020, poskytne príležitosť podeliť sa o výsledky tematických seminárov a regionálnych zasadnutí a diskutovať o ich príspevku k príprave konferencie.

2.3.1.   Povinnosti vykonávacej agentúry:

Vecná príprava:

UNODA v spolupráci s predsedami troch zasadnutí prípravného výboru a dezignovaným predsedom hodnotiacej konferencie NPT 2020 vypracuje na sprievodné podujatia koncepčný dokument, ako aj program a výber rečníkov/expertov.

Logistika a podpora zasadnutí:

UNODA realizuje logistické činnosti (rezervácia priestorov, organizácia pohostenia, audiovizuálne vybavenie, cestovné služby pre expertov atď.) pre sprievodné podujatia.

3.   PODÁVANIE SPRÁV A HODNOTENIE

UNODA predloží vysokému predstaviteľovi a Komisii záverečnú finančnú a opisnú správu, ktorá bude obsahovať okrem iného získané poznatky, a po každom zasadnutí stručnú správu so zameraním na najdôležitejšie výsledky.

4.   TRVANIE

Realizácia projektu trvá 18 mesiacov.

5.   VIDITEĽNOSŤ EÚ

UNODA prijme všetky vhodné opatrenia na propagáciu skutočnosti, že tento projekt financuje Únia. Podpora zo strany Únie sa vyzdvihne na verejných a neverejných prezentáciách a brífingoch dezignovaného predsedu. Podpora zo strany Únie sa uvádza aj v pozvánkach a iných dokumentoch, ktoré sa poskytujú účastníkom jednotlivých podujatí. UNODA zabezpečí, aby bola Únia zastúpená na všetkých podujatiach, ktoré sú podporované na základe tohto rozhodnutia.

6.   VYKONÁVACIA AGENTÚRA

Vykonávaním tohto projektu sa poverí Úrad Organizácie Spojených národov pre otázky odzbrojenia (UNODA). Realizácia tohto projektu bude prebiehať v súlade s dohodou o financovaní, ktorá sa uzavrie medzi Európskou komisiou a UNODA.


Top