Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0600

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/600 z 11. apríla 2019, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/163/EÚ o schválení plánov, ktoré predložilo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a jeho závislé územia Britskej koruny v súlade s článkom 29 smernice Rady 96/23/ES [oznámené pod číslom C(2019) 2831] (Text s významom pre EHP)

C/2019/2831

OJ L 103, 12.4.2019, p. 35–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/600/oj

12.4.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 103/35


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/600

z 11. apríla 2019,

ktorým sa mení rozhodnutie 2011/163/EÚ o schválení plánov, ktoré predložilo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a jeho závislé územia Britskej koruny v súlade s článkom 29 smernice Rady 96/23/ES

[oznámené pod číslom C(2019) 2831]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 96/23/ES z 29. apríla 1996 o opatreniach na monitorovanie určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a živočíšnych produktoch a o zrušení smerníc 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS (1), a najmä na jej článok 29 ods. 1 štvrtý pododsek,

keďže:

(1)

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 predložilo oznámenie o svojom úmysle vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). Európska rada 22. marca 2019 po dohode so Spojeným kráľovstvom prijala rozhodnutie (EÚ) 2019/476 (2), ktorým sa predlžuje lehota podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ. V súlade s uvedeným rozhodnutím sa v prípade, že Dolná snemovňa Spojeného kráľovstva najneskôr do 29. marca 2019 neschváli dohodu o vystúpení, lehota stanovená v článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ predĺži do 12. apríla 2019. Keďže dohoda o vystúpení nebola schválená do 29. marca 2019, právo Únie sa od 13. apríla 2019 na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve (ďalej len „dátum vystúpenia“) prestane uplatňovať.

(2)

V článku 29 smernice 96/23/ES sa vyžaduje, aby tretie krajiny, z ktorých majú členské štáty povolené dovážať zvieratá a živočíšne produkty, na ktoré sa vzťahuje uvedená smernica, predložili plány monitorovania rezíduí, ktoré poskytujú požadované záruky (ďalej len „plány“). Dané plány by sa mali vzťahovať prinajmenšom na skupiny rezíduí a látok uvedených v prílohe I k uvedenej smernici.

(3)

V rozhodnutí Komisie 2011/163/EÚ (3) sa schvaľujú plány predložené niektorými tretími krajinami, ktoré sa týkajú špecifikovaných zvierat a živočíšnych produktov uvedených v prílohe k uvedenému rozhodnutiu.

(4)

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska predložilo Komisii plány pre danú krajinu a jej závislé územia Britskej koruny pre hovädzí dobytok, ovce/kozy, ošípané, kone, hydinu, akvakultúru, mlieko, vajcia, králiky, divinu, chovnú divinu a med. Uvedené plány poskytujú dostatočné záruky a mali by sa schváliť.

(5)

S cieľom zabrániť akémukoľvek zbytočnému narušeniu obchodu po dátume vystúpenia by sa Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a jeho závislé územia Britskej koruny mali zaradiť do zoznamu tretích krajín, ktorých plány sa schvaľujú, stanoveného v rozhodnutí 2011/163/EÚ. Príloha k rozhodnutiu 2011/163/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Toto rozhodnutie by sa malo uplatňovať od 13. apríla 2019 s výnimkou prípadu, že právo Únie sa bude na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a v ňom naďalej uplatňovať aj v uvedenom dátume.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2011/163/EÚ sa mení v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 13. apríla 2019.

Ak sa však právo Únie bude na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a v ňom naďalej uplatňovať aj v uvedenom dátume, toto rozhodnutie sa uplatňovať nebude.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 11. apríla 2019

Za Komisiu

Jyrki KATAINEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 10.

(2)  Rozhodnutie Európskej rady (EÚ) 2019/476 prijaté po dohode so Spojeným kráľovstvom z 22. marca 2019, ktorým sa predlžuje lehota podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ (Ú. v. EÚ L 80 I, 22.3.2019, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Komisie 2011/163/EÚ zo 16. marca 2011 o schválení plánov, ktoré tretie krajiny predložili v súlade s článkom 29 smernice Rady 96/23/ES (Ú. v. EÚ L 70, 17.3.2011, s. 40).


PRÍLOHA

Príloha k rozhodnutiu 2011/163/EÚ sa mení takto:

1.

Medzi Faerské ostrovy a Gruzínsko sa vkladá táto položka:

„GB

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X“

2.

Medzi Gruzínsko a Ghanu sa vkladá táto položka:

„GG

Guernsey

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X“

3.

Medzi Izrael a Indiu sa vkladá táto položka:

„IM

Ostrov Man

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X“

4.

Medzi Irán a Jamajku sa vkladá táto položka:

„JE

Jersey

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X“


Top