Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0451

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/451 z 19. marca 2019 o harmonizovaných normách pre stavebné výrobky vypracovaných na podporu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 (Text s významom pre EHP)

C/2019/2028

OJ L 77, 20.3.2019, p. 80–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/451/oj

20.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 77/80


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/451

z 19. marca 2019

o harmonizovaných normách pre stavebné výrobky vypracovaných na podporu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (1), a najmä na jeho článok 17 ods. 5,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 majú výrobcovia používať metódy a kritériá stanovené v harmonizovaných normách, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ ide o posudzovanie parametrov stavebných výrobkov, na ktoré sa tieto normy vzťahujú, s ohľadom na ich podstatné vlastnosti.

(2)

Listami M/109 z 29. augusta 1996, M/130 z 29. januára 1999, M/139 z 26. júna 2001, M/122 zo 14. decembra 1998 a M/135 z 5. mája 2000 Komisia požiadala Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) o vypracovanie harmonizovaných noriem na podporu smernice Rady 89/106/EHS (2) (ďalej len „mandáty“). Odkazy na harmonizované normy vypracované na základe mandátov sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie (3).

(3)

Mandáty umožňujú revíziu harmonizovaných noriem vypracovaných na ich základe. S cieľom zohľadniť technický vývoj, ako aj požiadavky nariadenia (EÚ) č. 305/2011, Európsky výbor pre normalizáciu niektoré harmonizované normy zrevidoval. Európsky výbor pre normalizáciu zrevidoval konkrétne harmonizované normy týkajúce sa týchto výrobkov: elektrická požiarna signalizácia, vláknocementové dosky a tvarovky, sklo v stavebníctve a vláknocementové rovinné dosky.

(4)

Komisia posúdila, či sú harmonizované normy, ktoré CEN zrevidoval, v súlade s príslušnými mandátmi a nariadením (EÚ) č. 305/2011.

(5)

Harmonizované normy, ktoré CEN zrevidoval, sú v súlade s príslušnými mandátmi a nariadením (EÚ) č. 305/2011. Je preto vhodné uverejniť odkazy na tieto normy v Úradnom vestníku Európskej únie.

(6)

V súlade s článkom 17 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 305/2011 sa pre každú harmonizovanú normu, ktorou sa nahrádza iná harmonizovaná norma, uvedie obdobie paralelnej platnosti. Toto obdobie paralelnej platnosti bolo uvedené v prípade normy EN 15824:2017 pre vonkajšie a vnútorné omietky na báze organických spojív uverejnenej v Úradnom vestníku Európskej únie (4). Vzhľadom na to, že toto obdobie nie je dostatočne dlhé na to, aby sa výrobcovia mohli pripraviť na používanie normy, je potrebné stanoviť nové obdobie paralelnej platnosti.

(7)

Aby mohli výrobcovia uvedené revidované harmonizované normy začať používať čo najskôr, malo by toto rozhodnutie nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odkazy na harmonizované normy pre stavebné výrobky vypracované na podporu nariadenia (EÚ) č. 305/2011, ktoré sú uvedené v prílohe I k tomuto rozhodnutiu, sa týmto uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 2

Odkazy na harmonizované normy pre stavebné výrobky vypracované na podporu nariadenia (EÚ) č. 305/2011, ktoré sú uvedené v prílohe II k tomuto rozhodnutiu, sa týmto uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie s novým obdobím paralelnej platnosti týchto noriem.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 19. marca 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 5.

(2)  Smernica Rady 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na stavebné výrobky (Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 12).

(3)  Ú. v. EÚ C 92, 9.3.2018, s. 139.

(4)  Ú. v. EÚ C 92, 9.3.2018, s. 139.


PRÍLOHA I

Číslo

Odkaz na normu

Odkaz na nahradenú normu

Začiatok obdobia paralelnej platnosti

(dd.mm.rrrr.)

Koniec obdobia paralelnej platnosti:

(dd.mm.rrrr.)

1.

EN 54-5:2017+A1:2018

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 5: Tepelné hlásiče. Bodové tepelné hlásiče

EN 54-5:2000

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 5: Tepelné hlásiče. Bodové hlásiče

EN 54-5:2000/A1:2002

xx.yy.2019

31.8.2022

2.

EN 54-7:2018

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 7: Dymové hlásiče. Bodové dymové hlásiče využívajúce rozptyl svetla, prenikajúce svetlo alebo ionizáciu

EN 54-7:2000

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 7: Dymové hlásiče. Bodové hlásiče využívajúce rozptyl svetla, prenikajúce svetlo alebo ionizáciu

EN 54-7:2000/A1:2002

EN 54-7:2000/A2:2006

xx.yy.2019

31.8.2022

3.

EN 492:2012+A2:2018

Vláknocementové dosky a tvarovky. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy

EN 492:2012

Vláknocementové dosky a tvarovky. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy

xx.yy.2019

xx.yy.2020

4.

EN 1096-4:2018

Sklo v stavebníctve. Sklo s povlakom (pokovované sklo). Časť 4: Norma na výrobky

EN 1096-4:2004

Sklo v stavebníctve. Sklo s povlakom (pokovované sklo). Časť 4: Hodnotenie zhody/Norma na výrobky

xx.yy.2019

xx.yy.2020

5.

EN 1279-5:2018

Sklo v stavebníctve. Izolačné sklá. Časť 5: Norma na výrobky

EN 1279-5:2005+A2:2010

Sklo v stavebníctve. Izolačné sklá. Časť 5: Hodnotenie zhody

xx.yy.2019

xx.yy.2020

6.

EN 12467:2012+A2:2018

Vláknocementové rovinné dosky. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy

EN 12467:2012

Vláknocementové rovinné dosky. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy

xx.yy.2019

xx.yy.2020


PRÍLOHA II

Číslo

Odkaz na normu

Odkaz na nahradenú normu

Začiatok obdobia paralelnej platnosti

(dd.mm.rrrr.)

Koniec obdobia paralelnej platnosti:

(dd.mm.rrrr.)

1.

EN 15824:2017

Technické požiadavky na vonkajšie a vnútorné omietky na báze organických spojív

EN 15824:2009

Technické požiadavky na vonkajšie a vnútorné omietky na báze organických spojív

9.3.2018

9.3.2020


Top