EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0418

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/418 z 13. marca 2019, ktorým sa menia rozhodnutia (EÚ) 2017/1214, (EÚ) 2017/1215, (EÚ) 2017/1216, (EÚ) 2017/1217 (EÚ) 2017/1218 a (EÚ) 2017/1219 [oznámené pod číslom C(2019) 1851] (Text s významom pre EHP)

C/2019/1851

OJ L 73, 15.3.2019, p. 188–192 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/418/oj

15.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 73/188


ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/418

z 13. marca 2019,

ktorým sa menia rozhodnutia (EÚ) 2017/1214, (EÚ) 2017/1215, (EÚ) 2017/1216, (EÚ) 2017/1217 (EÚ) 2017/1218 a (EÚ) 2017/1219

[oznámené pod číslom C(2019) 1851]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 z 25. novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

po porade s Výborom Európskej únie pre environmentálne označovanie,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia (ES) č. 66/2010 sa environmentálna značka EÚ môže udeliť produktom, ktoré majú menší vplyv na životné prostredie počas celého životného cyklu. Osobitné kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ sa majú stanoviť vzhľadom na každú skupinu produktov.

(2)

V rozhodnutiach Komisie (EÚ) 2017/1214 (2), (EÚ) 2017/1215 (3), (EÚ) 2017/1216 (4), (EÚ) 2017/1217 (5), (EÚ) 2017/1218 (6) a (EÚ) 2017/1219 (7) sa stanovujú kritériá a súvisiace požiadavky posudzovania a overovania v prípade detergentov na ručné umývanie riadu, detergentov do umývačiek riadu používaných v priemysle a vo verejných zariadeniach, detergentov určených do umývačiek riadu, čistiacich prostriedkov na tvrdé povrchy, pracích prostriedkov a pracích prostriedkov na použitie v priemysle a vo verejných zariadeniach.

(3)

Viaceré vnútroštátne orgány udeľujúce environmentálnu značku EÚ informovali Komisiu o ťažkostiach pri uplatňovaní niektorých kritérií stanovených v uvedených rozhodnutiach. Na základe kritérií sa vo finálnom produkte (detergente), nesmú nachádzať predovšetkým látky vyskytujúce sa v niektorých zložkách ako nečistoty (napríklad fosforečnany), a to bez ohľadu na ich koncentráciu, tieto nečistoty však v súčasnosti nie je technicky možné odstrániť.

(4)

Rozhodnutiami uvedenými v odôvodnení 2 sa zrušili a nahradili predchádzajúce rozhodnutia Komisie v tej istej oblasti. Podľa predchádzajúcich rozhodnutí museli byť nečistoty a vedľajšie produkty v súlade s kritériami, len ak sa vyskytovali v zložení finálneho produktu v koncentrácii 0,010 hm. % alebo vyššej. Komisia vykonala posúdenie a dospela k záveru, že na účely súladu s každým kritériom v rozhodnutiach uvedených v odôvodnení 2 a v súlade s predchádzajúcimi rozhodnutiami by sa mala stanoviť minimálna koncentračná prahová hodnota 0,010 hm. % v zložení finálneho produktu, a to v prípade vedľajších produktov i nečistôt zo surovín.

(5)

Rozhodnutím (EÚ) 2017/1217 sa zrušilo a nahradilo rozhodnutie Komisie 2011/383/EÚ (8) týkajúce sa skupiny produktov „univerzálne čistiace prostriedky a sanitárne čistiace prostriedky“. V rozhodnutí (EÚ) 2017/1217 sa stanovilo 18-mesačné prechodné obdobie, aby výrobcovia výrobkov, ktorým sa na základe kritérií stanovených v rozhodnutí 2011/383/EÚ udelila environmentálna značka EÚ, mali dostatočný čas na prispôsobenie svojich výrobkov tak, aby boli v súlade s revidovanými kritériami stanovenými v rozhodnutí (EÚ) 2017/1217. Dané prechodné obdobie sa končí 26. decembra 2018. Viaceré vnútroštátne orgány informovali Komisiu o nutnosti predĺžiť uvedené prechodné obdobia o šesť mesiacov v dôsledku veľkého objemu žiadostí o obnovenie zmlúv o udelení environmentálnej značky EÚ. Komisia vykonala posúdenie a potvrdila nutnosť, v tomto prípade výnimočne predĺžiť prechodné obdobie o šesť mesiacov.

(6)

V rozhodnutiach (EÚ) 2017/1218 a (EÚ) 2017/1219 sa stanovuje výnimka povolená podľa článku 6 ods. 7 nariadenia (ES) č. 66/2010 v prípade kyseliny ε-ftalimidoperoxyhexánovej (PAP), ak sa klasifikuje ako nebezpečná pre vodné prostredie: akútne nebezpečenstvo, kategória 1 (H400) alebo ako nebezpečná pre vodné prostredie: chronické nebezpečenstvo, kategória 3 (H412) pri maximálnej koncentrácii 0,6 g/kg bielizne. Tieto výnimky sa povolili, pretože je známe, že PAP má dôležitú funkciu ako bielidlo v detergentoch, na ktoré sa uvedené rozhodnutia vzťahujú, a pretože v procese prania dochádza do veľkej miery k jej rozkladu.

(7)

PAP sa v procese prania rozkladá na kyselinu ε-ftalimidohexánovú (PAC). Táto látka je neperoxidová, je ľahko biodegradovateľná a nie je nebezpečná pre životné prostredie. Pretože PAP sa na PAC rozkladá rýchlo a nikdy sa nedostáva do odpadovej vody, je pri výpočte kritického objemu zriedenia produktu v prípade PAP primeranejšie používať faktory odbúrateľnosti PAC. Podobná koncepcia sa zaviedla už v rozhodnutí (EÚ) 2017/1219, v ktorom sa osobitné pravidlá uplatnili na výpočet kritického objemu zriedenia peroxidu vodíka, ktorý sa v procese prania rozkladá na kyselinu peroxyoctovú. Rozhodnutie (EÚ) 2017/1219 by sa preto malo zmeniť tak, aby sa na výpočet kritického objemu zriedenia v prípade PAP uplatňovali osobitné pravidlá, teda aby sa pri ňom používali hodnoty odbúrateľnosti PAC.

(8)

PAP sa používa predovšetkým ako bielidlo v profesionálnych viaczložkových pracích prostriedkoch, nie v pracích prostriedkoch používaných v domácnostiach. Súčasná výnimka vzťahujúca sa na PAP v rozhodnutí (EÚ) 2017/1218 preto nie je potrebná a mala by sa vypustiť.

(9)

V záujme jasnosti by sa tabuľka 3 v prílohe k rozhodnutiu (EÚ) 2017/1218 mala zmeniť tak, že sa do nej doplní stĺpec s údajom o klasifikácii danej látky podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.

(10)

Rozhodnutia (EÚ) 2017/1214, (EÚ) 2017/1215, (EÚ) 2017/1216, (EÚ) 2017/1217, (EÚ) 2017/1218 a (EÚ) 2017/1219 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 16 nariadenia (ES) č. 66/2010,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prílohe k rozhodnutiu (EÚ) 2017/1214 v časti „Posudzovanie a overovanie“ v písmene b) (Prahové hodnoty meraní) sa v tabuľke 1 poznámka označená hviezdičkou (*) nahrádza takto:

„(*)

„bez limitu“ znamená: bez ohľadu na koncentráciu (analytický detekčný limit) v prípade všetkých vstupných látok s výnimkou vedľajších produktov a nečistôt zo surovín, ktoré sa v zložení finálneho výrobku môžu vyskytovať v koncentrácii 0,010 hm.%.“

Článok 2

V prílohe k rozhodnutiu (EÚ) 2017/1215 v časti „Posudzovanie a overovanie“ v písmene b) (Prahové hodnoty meraní) sa v tabuľke 1 poznámka označená hviezdičkou (*) nahrádza takto:

„(*)

„bez limitu“ znamená: bez ohľadu na koncentráciu (analytický detekčný limit) v prípade všetkých vstupných látok s výnimkou vedľajších produktov a nečistôt zo surovín, ktoré sa v zložení finálneho výrobku môžu vyskytovať v koncentrácii 0,010 hm.%.“

Článok 3

V prílohe k rozhodnutiu (EÚ) 2017/1216 v časti „Posudzovanie a overovanie“ v písmene b) (Prahové hodnoty meraní) sa v tabuľke 1 poznámka označená hviezdičkou (*) nahrádza takto:

„(*)

„bez limitu“ znamená: bez ohľadu na koncentráciu (analytický detekčný limit) v prípade všetkých vstupných látok s výnimkou vedľajších produktov a nečistôt zo surovín, ktoré sa v zložení finálneho výrobku môžu vyskytovať v koncentrácii 0,010 hm.%.“

Článok 4

Rozhodnutie (EÚ) 2017/1217 sa mení takto:

a)

V článku 7 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Licencie na environmentálnu značku EÚ udelené v súlade s kritériami stanovenými v rozhodnutí 2011/383/EÚ sa môžu používať do 30. júna 2019.“;

b)

v prílohe v časti „Posudzovanie a overovanie“ v písmene b) (Prahové hodnoty meraní) sa v tabuľke 1 poznámka označená hviezdičkou (*) nahrádza takto:

„(*)

„bez limitu“ znamená: bez ohľadu na koncentráciu (analytický detekčný limit) v prípade všetkých vstupných látok s výnimkou vedľajších produktov a nečistôt zo surovín, ktoré sa v zložení finálneho produktu môžu vyskytovať v koncentrácii 0,010 hm.%.“

Článok 5

Príloha k rozhodnutiu (EÚ) 2017/1218 sa mení takto:

a)

v časti „Posudzovanie a overovanie“ v písmene b) (Prahové hodnoty meraní) sa v tabuľke 1 poznámka označená hviezdičkou (*) nahrádza takto:

„(*)

„bez limitu“ znamená: bez ohľadu na koncentráciu (analytický detekčný limit) v prípade všetkých vstupných látok s výnimkou vedľajších produktov a nečistôt zo surovín, ktoré sa v zložení finálneho produktu môžu vyskytovať v koncentrácii 0,010 hm. %.“;

b)

v kritériu 5 (Látky, ktorých použitie je vylúčené a obmedzené) v písmene b) bode ii) sa tabuľka 3 (Látky, na ktoré sa vzťahujú výnimky) nahrádza tabuľkou stanovenou v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 6

Príloha k rozhodnutiu (EÚ) 2017/1219 sa mení takto:

a)

v kritériu 1 (Toxicita pre vodné organizmy) sa posledný odsek nahrádza takto:

„Z dôvodu rozkladu určitých látok v procese prania sa na ďalej uvedené látky uplatňujú osobitné pravidlá:

peroxid vodíka (H2O2) – nezahŕňa sa do výpočtu CDV,

kyselina peroxyoctová – zahŕňa sa do výpočtu ako „kyselina octová“,

kyselina ε-ftalimidoperoxyhexánová (PAP) – zahŕňa sa do výpočtu ako kyselina ε-ftalimidohexánová (PAC).

Hodnoty na výpočet CDV[ chron. ] kyseliny ε-ftalimidohexánovej (PAC) sú:

 

DFi) = 0,05

 

TF chron.i) = 0,256 mg/l

 

Aeróbne = R

 

Anaeróbne = O.“;

b)

v prílohe v časti „Posudzovanie a overovanie“ v písmene b) (Prahové hodnoty meraní) sa v tabuľke 1 poznámka označená hviezdičkou (*) nahrádza takto:

„(*)

„bez limitu“ znamená: bez ohľadu na koncentráciu (analytický detekčný limit) v prípade všetkých vstupných látok s výnimkou vedľajších produktov a nečistôt zo surovín, ktoré sa v zložení finálneho produktu môžu vyskytovať v koncentrácii 0,010 hm.%.“

Článok 7

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 13. marca 2019

Za Komisiu

Karmenu VELLA

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1214 z 23. júna 2017, ktorým sa stanovujú kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ detergentom na ručné umývanie riadu (Ú. v. EÚ L 180, 12.7.2017, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1215 z 23. júna 2017, ktorým sa stanovujú kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ detergentom do umývačiek riadu používaným v priemysle a vo verejných zariadeniach (Ú. v. EÚ L 180, 12.7.2017, s. 16).

(4)  Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1216 z 23. júna 2017, ktorým sa stanovujú kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ detergentom určeným do umývačiek riadu (Ú. v. EÚ L 180, 12.7.2017, s. 31).

(5)  Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1217 z 23. júna 2017, ktorým sa stanovujú kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ čistiacim prostriedkom na tvrdé povrchy (Ú. v. EÚ L 180, 12.7.2017, s. 45).

(6)  Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1218 z 23. júna 2017, ktorým sa stanovujú kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ pracím prostriedkom (Ú. v. EÚ L 180, 12.7.2017, s. 63).

(7)  Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1219 z 23. júna 2017, ktorým sa stanovujú kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ pracím prostriedkom na použitie v priemysle a vo verejných zariadeniach (Ú. v. EÚ L 180, 12.7.2017, s. 79).

(8)  Rozhodnutie Komisie 2011/383/EÚ z 28. júna 2011, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udelenie environmentálnej značky EÚ univerzálnym čistiacim prostriedkom a sanitárnym čistiacim prostriedkom (Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2011, s. 52).


PRÍLOHA

Látka

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008

Výstražné upozornenie

Povrchovo aktívne látky

Nebezpečné pre vodné prostredie – akútne nebezpečenstvo, kategória 1

H400: Veľmi toxický pre vodné organizmy

Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 3

H412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

Subtilizín

Nebezpečné pre vodné prostredie – akútne nebezpečenstvo, kategória 1

H400: Veľmi toxický pre vodné organizmy

Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 2

H411: Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

Enzýmy (1)

Kožná senzibilizácia, kategória nebezpečnosti 1, 1A, 1B

H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu

Respiračná senzibilizácia, kategória nebezpečnosti 1, 1A, 1B

H334: Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti

NTA ako nečistota v MGDA a GLDA (2)

Karcinogenita, kategória nebezpečnosti 2

H351: Podozrenie, že spôsobuje rakovinu


(1)  

(*2)

Vrátane stabilizačných látok a iných pomocných látok v prípravkoch.

(2)  

(*3)

V koncentráciách nižších ako 0,2 % v surovine, pokiaľ je celková koncentrácia vo finálnom produkte nižšia ako 0,10 %.

Top