EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0039

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/2195 z 5. decembra 2019, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/14 o kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich opätovnom vrátení do obehu (ECB/2019/39)

OJ L 330, 20.12.2019, p. 91–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/2195/oj

20.12.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 330/91


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2019/2195

z 5. decembra 2019,

ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/14 o kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich opätovnom vrátení do obehu (ECB/2019/39)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 128 ods. 1,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 16,

keďže:D

(1)

Európska centrálna banka má výlučné právo povoľovať vydávanie eurobankoviek v Únii. Toto právo zahŕňa právomoc prijímať opatrenia na ochranu integrity eurobankoviek ako platobných prostriedkov. Rozhodnutie ECB/2010/14 (1) stanovuje jednotné pravidlá a postupy pre kontrolu pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a pre ich opätovné vrátenie do obehu. Vzhľadom na skúsenosti získané pri uplatňovaní a výklade rozhodnutia ECB/2010/14 je potrebné uskutočniť viaceré technické zmeny, ako aj presnejšie upraviť a zdokonaliť určité pravidlá, postupy a vymedzenia pojmov. Konkrétne je potrebné zrozumiteľnejšie upraviť pokyny a vymedzenia pojmov, pokiaľ ide o vykazovanie údajov o množstve spracovaných eurobankoviek, eurobankoviek vytriedených ako neupotrebiteľných a eurobankoviek opätovne vrátených do obehu.

(2)

V súčasnosti sa bankovky patriace do kategórie 3 musia odovzdať národným centrálnym bankám okamžite, najneskôr však do 20 pracovných dní od vloženia do zariadenia na spracovávanie bankoviek. Keďže bankovky patriace do kategórie 3 sú niekedy zmiešané s bankovkami patriacimi do kategórií 4a a 4b, vedie to k tomu, že sa na analýzu zbytočne posiela väčší počet pravých bankoviek. Je preto potrebné zabezpečiť opätovné spracovanie bankoviek patriacich do kategórie 3, aby sa umožnilo ich oddelenie od bankoviek patriacich do kategórií 4a a 4b.

(3)

Príloha IV k rozhodnutiu ECB/2010/14 stanovuje podrobnosti týkajúce sa údajov, ktoré sa zbierajú od spracovateľov peňazí. V záujme jednoznačnosti je potrebné presnejšie upraviť podrobnosti týkajúce sa údajov, ktoré sa majú vykazovať, a to tak, aby boli tieto údaje čo najkomplexnejšie a najpresnejšie.

(4)

Rozhodnutím ECB/2013/10 (2) sa zaviedli nové pravidlá s cieľom zohľadniť budúce série eurobankoviek a objasniť a zdokonaliť určité postupy týkajúce sa reprodukcie, výmeny a sťahovania eurobankoviek z obehu. V dôsledku toho sú potrebné aj určité zmeny ustanovení rozhodnutia ECB/2010/14.

(5)

Rozhodnutie ECB/2010/14 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zmeny

Rozhodnutie ECB/2010/14 sa mení takto:

1.

Článok 2 bod 13 sa nahrádza takto:

13.   „Eurobankovkami“ sa rozumejú tie bankovky, ktoré spĺňajú požiadavky rozhodnutia ECB/2013/10 (*1) alebo iného právneho aktu, ktorý uvedené rozhodnutie nahrádza alebo dopĺňa a technické špecifikácie stanovené Radou guvernérov.“

(*1)  Rozhodnutie ECB/2013/10 z 19. apríla 2013 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu (Ú. v. EÚ L 118, 30.4.2013, s. 37).“;"

2.

Príloha I sa nahrádza prílohou I k tomuto rozhodnutiu.

3.

Príloha IIa sa nahrádza prílohou II k tomuto rozhodnutiu.

4.

Príloha IV sa nahrádza prílohou III k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Záverečné ustanovenia

1.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Spracovatelia peňazí v členskom štáte, ktorý prijme euro po prijatí tohto rozhodnutia, uplatňujú toto rozhodnutie odo dňa prijatia eura členským štátom, v ktorom sa nachádzajú.

Vo Frankfurte nad Mohanom 5. decembra 2019

Za Radu guvernérov ECB

prezidentka ECB

Christine LAGARDE


(1)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky ECB/2010/14 zo 16. septembra 2010 o kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich opätovnom vrátení do obehu (Ú. v. EÚ L 267, 9.10.2010, s. 1).

(2)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky ECB/2013/10 z 19. apríla 2013 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu (Ú. v. EÚ L 118, 30.4.2013, s. 37).


PRÍLOHA I

‘PRÍLOHA I

ZARIADENIA NA SPRACOVÁVANIE BANKOVIEK

1.   Všeobecné technické požiadavky

1.1.

Na to, aby sa považovalo za zariadenie na spracovávanie bankoviek, zariadenie musí byť schopné spracovávať eurobankovky, triediť jednotlivé eurobankovky a oddeľovať eurobankovky podľa ich klasifikácie bez zásahu osoby obsluhujúcej zariadenie v súlade s prílohami IIa a IIb. S výnimkou zariadení na výdaj mincí musia mať zariadenia na spracovávanie bankoviek požadovaný počet vyhradených výstupných priehradiek a/alebo iné prostriedky na zabezpečenie spoľahlivého rozdeľovania spracovávaných eurobankoviek.

1.2.

Zariadenia na spracovávanie bankoviek sa musia dať upraviť tak, aby dokázali spoľahlivo odhaľovať nové druhy falzifikátov. Okrem toho sa musia dať upraviť tak, aby podľa potreby umožnili nastavenie prísnejších alebo menej prísnych noriem triedenia podľa upotrebiteľnosti.

2.   Kategórie zariadení na spracovávanie bankoviek

Zariadenia na spracovanie bankoviek sú buď zariadenia ovládané klientmi, alebo zariadenia ovládané personálom.

Tabuľka 1

Zariadenia ovládané klientmi

A.

Zariadenia ovládané klientmi, pri ktorých sa hotovosť vkladá na účet so zistením totožnosti klienta

1.

Zariadenia na vkladanie peňazí

Zariadenia na vkladanie peňazí umožňujú klientom pomocou bankových kariet alebo iných prostriedkov vkladať eurobankovky na ich bankové účty, ale nemajú žiadnu funkciu zariadenia na výdaj peňazí. Zariadenia na vkladanie peňazí kontrolujú pravosť eurobankoviek a umožňujú zistiť totožnosť majiteľa účtu; prípadne majú aj funkciu kontroly upotrebiteľnosti.

2.

Zariadenia na príjem a výdaj peňazí

Zariadenia na príjem a výdaj peňazí umožňujú klientom pomocou bankových kariet alebo iných prostriedkov vkladať eurobankovky na ich bankové účty a vyberať eurobankovky z ich bankových účtov. Zariadenia na príjem a výdaj peňazí kontrolujú pravosť a upotrebiteľnosť a umožňujú zistiť totožnosť majiteľa účtu. Pokiaľ ide o výbery, zariadenia na príjem a výdaj peňazí môžu používať pravé upotrebiteľné eurobankovky, ktoré vložili iní klienti v predchádzajúcich transakciách.

3.

Kombinované zariadenia na vkladanie peňazí

Kombinované zariadenia na vkladanie peňazí umožňujú klientom pomocou bankových kariet alebo iných prostriedkov vkladať eurobankovky na ich bankové účty a vyberať eurobankovky z ich bankových účtov. Kombinované zariadenia na vkladanie peňazí kontrolujú pravosť eurobankoviek a umožňujú zistiť totožnosť majiteľa účtu; prípadne majú aj funkciu kontroly upotrebiteľnosti. Pokiaľ ide o výbery, kombinované zariadenia na vkladanie peňazí nepoužívajú eurobankovky vložené inými klientmi v predchádzajúcich transakciách, ale iba eurobankovky, ktoré boli do nich oddelene vložené.

B.

Zariadenia na výber peňazí

4.

Zariadenia na výber peňazí

Zariadenia na výber peňazí sú zariadeniami na výdaj peňazí, ktoré kontrolujú pravosť a upotrebiteľnosť eurobankoviek pred tým, ako ich vydajú klientom. Zariadenia na výber peňazí používajú eurobankovky, ktoré do nich vložia spracovatelia peňazí alebo iné automatizované systémy (napr. predajné automaty).

C.

Zariadenia na výdaj mincí

5.

Zariadenia na výdaj mincí

Zariadenia na výdaj mincí umožňujú klientom po vložení eurobankoviek získať mince. Pred výdajom mincí overí zariadenie na výdaj mincí pravosť eurobankoviek. Tieto eurobankovky nie sú opätovne vrátené do obehu.

Zariadenie na príjem a výdaj peňazí sa môže použiť ako zariadenie na vkladanie peňazí alebo kombinované zariadenie na vkladanie peňazí, ak detekčné systémy, softvér alebo iné komponenty na výkon jeho základných funkcií sú rovnaké ako pri type zariadenia na príjem a výdaj peňazí uverejneného v zozname na internetovej stránke ECB (*1).

Kombinované zariadenie na vkladanie peňazí sa môže použiť ako zariadenie na vkladanie peňazí, ak detekčné systémy, softvér alebo iné komponenty na výkon jeho základných funkcií sú rovnaké ako pri type kombinovaného zariadenia na vkladanie peňazí uverejneného v zozname na internetovej stránke ECB.

Tabuľka 2

Zariadenia ovládané personálom

1.

Zariadenia spracúvajúce bankovky

Zariadenia spracúvajúce bankovky kontrolujú pravosť a upotrebiteľnosť eurobankoviek.

2.

Zariadenia na overovanie pravosti bankoviek

Zariadenia na overovanie pravosti bankoviek kontrolujú pravosť eurobankoviek.

3.

Pokladničné zariadenia na príjem a výdaj peňazí

Pokladničné zariadenia na príjem a výdaj peňazí sú zariadeniami na príjem a výdaj peňazí prevádzkovanými spracovateľmi peňazí, ktoré kontrolujú pravosť a upotrebiteľnosť eurobankoviek. Pokiaľ ide o výbery, pokladničné zariadenia na príjem a výdaj peňazí môžu používať pravé upotrebiteľné eurobankovky, ktoré vložili iní klienti v predchádzajúcich transakciách. Okrem toho tieto zariadenia držia eurobankovky v bezpečnej úschove a umožňujú spracovateľom peňazí pripísanie na účet alebo zaťaženie bankových účtov klientov.

4.

Pokladničné zariadenia

Pokladničné zariadenia sú zariadeniami prevádzkovanými spracovateľmi peňazí, ktoré kontrolujú pravosť eurobankoviek. Okrem toho tieto zariadenia držia eurobankovky v bezpečnej úschove a umožňujú spracovateľom peňazí pripísanie na účet alebo zaťaženie bankových účtov klientov.

Zariadenia ovládané personálom musia spracovávať eurobankovky v dávkach.

Zariadenie, ktoré bolo preskúšané a je uverejnené v zozname na internetovej stránke ECB ako zariadenie na príjem a výdaj peňazí sa môže použiť ako pokladničné zariadenie na príjem a výdaj peňazí a zariadenie ktoré bolo preskúšané a je uverejnené v zozname na internetovej stránke ECB ako zariadenie na vkladanie peňazí/kombinované zariadenie na vkladanie peňazí sa môže použiť ako pokladničné zariadenie. V takom prípade musia zariadenie ovládať zamestnanci spracovateľa peňazí.

3.   Typy zariadení na spracovávanie bankoviek

Eurosystém preskúšava typy zariadení na spracovávanie bankoviek. Typy zariadení na spracovávanie bankoviek sa môžu od seba líšiť prostredníctvom svojich špecifických detekčných systémov, softvéru alebo iných komponentov na výkon svojich základných funkcií. Sú to: a) kontrola pravosti eurobankoviek; b) odhaľovanie a vytriedenie eurobankoviek, pri ktorých existuje podozrenie, že ide o falšované eurobankovky; c) prípadné odhaľovanie a vytriedenie neupotrebiteľných eurobankoviek od upotrebiteľných a d) prípadné zisťovanie pôvodu predmetov, ktoré sa identifikujú ako eurobankovky, pri ktorých existuje podozrenie, že ide o falšované eurobankovky, alebo eurobankovky, ktorých pravosť nebola jednoznačne overená.


(*1)  www.ecb.europa.eu.’


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA IIA

TRIEDENIE EUROBANKOVIEK A NAKLADANIE S NIMI POMOCOU ZARIADENÍ OVLÁDANÝCH KLIENTMI

Eurobankovky sa klasifikujú do nasledujúcich kategórií a triedia podľa kategórie. Zariadenia, ktoré nekontrolujú upotrebiteľnosť eurobankoviek, nemusia rozlišovať medzi kategóriami eurobankoviek 4a a 4b.

Tabuľka 1

Triedenie eurobankoviek a nakladanie s nimi pomocou zariadení ovládaných klientmi, u ktorých dochádza pri vkladaní hotovosti k identifikácii klienta

Kategória

Vlastnosti

Ďalší postup

1.

Predmety neboli rozpoznané ako eurobankovky

Nie sú rozpoznané ako eurobankovky z nasledujúceho dôvodu:

zariadenie nepodporuje tieto eurobankovky

nejde o eurobankovky

predmety podobné eurobankovke

nesprávna grafická podoba alebo formát

veľké ohnuté rohy alebo chýbajúce časti

chyba zariadenia pri vkladaní alebo transporte

Zariadenie vráti predmet späť klientovi

2.

Existuje podozrenie, že ide o falšované eurobankovky

Grafická podoba a formát rozpoznaný, ale pri kontrole zariadenie nerozpoznalo jeden alebo viac ochranných prvkov, resp. tieto sú jasne mimo tolerancie

Stiahnuť z obehu

Okamžite odovzdať príslušným vnútroštátnym orgánom na kontrolu pravosti spolu s údajmi o majiteľovi účtu, najneskôr však do 20 pracovných dní od vloženia do zariadenia. Peniaze sa nesmú pripísať na účet klienta.

3.

Pravosť eurobankoviek nebola jednoznačne overená

Grafická podoba a formát rozpoznaný, ale pri kontrole zariadenie nerozpoznalo všetky ochranné prvky kvôli nízkej kvalite alebo odchýlkam nad hranicu tolerancie. Vo väčšine prípadov ide o neupotrebiteľné eurobankovky

Stiahnuť z obehu

Eurobankovky sa okamžite odovzdajú NCB na kontrolu pravosti, najneskôr však do 20 pracovných dní od vloženia do zariadenia.

Údaje o majiteľovi účtu sa uchovávajú po dobu ôsmich týždňov odo dňa, keď zariadenie eurobankovku odhalilo. Tieto informácie sa na požiadanie poskytujú NCB. Prípadne po dohode s NCB sa informácie, ktoré umožňujú zistiť majiteľa účtu, spolu s eurobankovkami môžu odovzdať tejto NCB.

Peniaze sa môžu pripísať na účet klienta

4a.

Eurobankovky boli identifikované ako pravé a upotrebiteľné

Všetky kontroly pravosti a upotrebiteľnosti vykonané zariadením boli úspešné

Eurobankovky sa môžu opätovne vrátiť do obehu.

Peniaze sa pripíšu na účet klienta

4b.

Eurobankovky boli identifikované ako pravé a neupotrebiteľné

Všetky kontroly pravosti vykonané zariadením boli úspešné. Kontrola aspoň jedného z kritérií upotrebiteľnosti bola neúspešná

Eurobankovky sa nemôžu opätovne vrátiť do obehu a vrátia sa do NCB.

Peniaze sa pripíšu na účet klienta

Osobitné pravidlá týkajúce sa tabuľky 1:

1.

Zariadenie na spracovávanie bankoviek nevracia eurobankovky patriace do kategórií 2 a 3 klientovi, ak takéto zariadenie umožňuje zrušenie vkladovej transakcie. V prípade zrušenia transakcie sa takéto eurobankovky môžu zadržať tým, že sa dočasne ponechajú v určenej priehradke zariadenia.

2.

Eurobankovky patriace do kategórie 3 sa nemusia fyzicky oddeliť od eurobankoviek patriacich do kategórie 4a alebo 4b. Ak sa neuskutočňuje fyzické triedenie, uplatňuje sa lehota pre odovzdanie zmiešaných eurobankoviek patriacich do kategórií 3, 4a a 4b národnej centrálnej banke a požiadavky týkajúce sa zistenia totožnosti klienta pri eurobankovkách patriacich do kategórie 3.

3.

Eurobankovky patriace do kategórie 3 sa môžu opätovne spracovať prostredníctvom ktoréhokoľvek druhu úspešne preskúšaného zariadenia na spracovávanie bankoviek, a to aj keď sú zmiešané s bankovkami patriacimi do kategórie 4a alebo 4b. S týmito bankovkami sa potom nakladá podľa toho, ako boli klasifikované druhým zariadením na spracovávanie bankoviek, pričom možnosť zistenia totožnosti majiteľa účtu pri pôvodných bankovkách patriacich do kategórie 3 je potrebné zachovať pre prípad, ak by tieto bankovky boli druhým zariadením zamietnuté ako eurobankovky, ktorých pravosť nebola jednoznačne overená.

Tabuľka 2

Triedenie eurobankoviek a nakladanie s nimi pomocou zariadení na výber peňazí

Kategória

Vlastnosti

Ďalší postup

1.

Predmety neboli rozpoznané ako eurobankovky

Nie sú rozpoznané ako eurobankovky z nasledujúceho dôvodu:

zariadenie nepodporuje tieto eurobankovky

nejde o eurobankovky

predmety podobné eurobankovke

nesprávna grafická podoba alebo formát

veľké ohnuté rohy alebo chýbajúce časti

chyba zariadenia pri vkladaní alebo transporte

Eurobankovky sa nemôžu vydať klientom

2.

Existuje podozrenie, že ide o falšované eurobankovky

Grafická podoba a formát rozpoznaný, ale pri kontrole zariadenie nerozpoznalo jeden alebo viac ochranných prvkov, resp. tieto sú jasne mimo tolerancie

Eurobankovky sa nemôžu vydať klientom

Okamžite odovzdať príslušným vnútroštátnym orgánom na kontrolu pravosti spolu s údajmi o majiteľovi účtu, ak sú k dispozícii, najneskôr však do 20 pracovných dní od odhalenia zariadením

3.

Pravosť eurobankoviek nebola jednoznačne overená

Grafická podoba a formát rozpoznaný, ale pri kontrole zariadenie nerozpoznalo všetky ochranné prvky kvôli nízkej kvalite alebo odchýlkam nad hranicu tolerancie. Vo väčšine prípadov ide o neupotrebiteľné eurobankovky

Eurobankovky sa nemôžu vydať klientom

Eurobankovky sa okamžite odovzdajú NCB na kontrolu pravosti, najneskôr však do 20 pracovných dní od vloženia do zariadenia.

4a.

Eurobankovky boli identifikované ako pravé a upotrebiteľné

Všetky kontroly pravosti a upotrebiteľnosti vykonané zariadením boli úspešné

Eurobankovky sa môžu vydať klientom

4b.

Eurobankovky boli identifikované ako pravé a neupotrebiteľné

Všetky kontroly pravosti vykonané zariadením boli úspešné

Kontrola aspoň jedného z kritérií upotrebiteľnosti bola neúspešná

Eurobankovky sa nemôžu vydať klientom a vrátia sa do NCB

Osobitné pravidlá týkajúce sa tabuľky 2:

1.

Eurobankovky patriace do kategórií 1,2 a 3 sa nemusia fyzicky oddeliť. Ak sú všetky tri kategórie zmiešané, musí sa s nimi nakladať ako s eurobankovkami patriacimi do kategórie 2. Ak možno eurobankovky patriace do kategórií 1, 2 a 3 vytriediť s použitím iného zariadenia na spracovávanie bankoviek, alebo so súhlasom NCB vyškoleným personálom, musí sa s nimi nakladať v súlade s tabuľkou 2.

2.

Eurobankovky patriace do kategórie 3 sa nemusia fyzicky oddeliť od eurobankoviek patriacich do kategórií 4a a 4b. Ak sa neuskutočňuje fyzické triedenie, uplatňuje sa lehota pre odovzdanie zmiešaných eurobankoviek patriacich do kategórií 3, 4a a 4b národnej centrálnej banke, ako je vymedzená pre eurobankovky patriace do kategórie 3.

3.

Eurobankovky patriace do kategórie 3 sa môžu opätovne spracovať prostredníctvom ktoréhokoľvek druhu úspešne preskúšaného zariadenia na spracovávanie bankoviek, a to aj keď sú zmiešané s bankovkami patriacimi do kategórie 4a alebo 4b. S týmito bankovkami sa potom musí nakladať podľa toho, ako boli klasifikované druhým zariadením na spracovávanie bankoviek.“;

Tabuľka 3

Triedenie eurobankoviek a nakladanie s nimi pomocou zariadení na výdaj mincí

Zariadenia na výdaj mincí musia kontrolovať pravosť prijatých bankoviek a zadržať tie bankovky, pri ktorých existuje podozrenie, že ide o falšované bankovky; nemusia ich však fyzicky oddeliť podľa kategórií.

Bankovky, pri ktorých existuje podozrenie, že ide o falšované bankovky, sa musia okamžite odovzdať príslušným vnútroštátnym orgánom na kontrolu pravosti spolu s údajmi o majiteľovi účtu, ak sú k dispozícii, najneskôr však do 20 pracovných dní od odhalenia zariadením.

Bankovky prijaté zariadením na výdaj mincí sa prípadne môžu opätovne spracovať prostredníctvom ktoréhokoľvek druhu úspešne preskúšaného zariadenia na spracovávanie bankoviek a potom sa s nimi môže nakladať podľa toho, ako boli klasifikované takýmto zariadením. Ak sú k dispozícii údaje o majiteľovi účtu vo vzťahu k bankovkám, ktoré boli počas opätovného spracovania klasifikované ako patriace do kategórie 2 alebo kategórie 3, je potrebné ich uchovať.;


PRÍLOHA III

PRÍLOHA IV

ZBER ÚDAJOV OD SPRACOVATEĽOV PEŇAZÍ

1.   Ciele

Cieľom zberu údajov je umožniť národným centrálnym bankám (NCB) a Európskej centrálnej banke (ECB) monitorovanie príslušných činností spracovateľov peňazí a dohliadanie na vývoj v peňažnom obehu.

2.   Všeobecné zásady

2.1.

Údaje o zariadeniach na spracovanie bankoviek sa musia vykazovať iba v prípade, ak sa zariadenia používajú na účely podľa tohto rozhodnutia. Z požiadaviek na vykazovanie sú vyňaté zariadenia na výdaj mincí.

2.2.

Spracovatelia peňazí pravidelne poskytujú NCB svojho členského štátu tieto informácie:

informácie o organizačných zložkách, v ktorých sa nakladá s hotovosťou, akými sú napríklad pobočky a

informácie o zariadeniach na spracovávanie bankoviek a zariadeniach na výdaj peňazí.

2.3.

Spracovatelia peňazí, ktorí opätovne vracajú eurobankovky do obehu prostredníctvom zariadení na spracovanie bankoviek a zariadení na výdaj peňazí, okrem toho pravidelne poskytujú NCB svojho členského štátu tieto informácie:

informácie o objeme hotovostných operácií (množstvo spracovaných eurobankoviek) uskutočňovaných v zariadeniach na spracovanie bankoviek a zariadeniach na výdaj peňazí;

informácie o odľahlých pobočkách úverových inštitúcií s veľmi nízkym objemom hotovostných operácií, kde sa kontrola upotrebiteľnosti vykonáva manuálne.

3.   Druh údajov a požiadavky na vykazovanie

3.1.

V závislosti od ich povahy sa zozbierané údaje rozlišujú na základné údaje a prevádzkové údaje.

Základné údaje

3.2.

Základné údaje zahŕňajú informácie o: a) jednotlivých spracovateľoch peňazí a ich zariadeniach na spracovávanie bankoviek a zariadeniach na výdaj peňazí v prevádzke a b) odľahlých pobočkách úverových inštitúcií.

3.3.

Základné údaje sa poskytujú NCB v deň, od ktorého sa toto rozhodnutie začne uplatňovať, a následne každých šesť mesiacov. Údaje stanovené vo vzore uvedenom v dodatku sa musia poskytovať, hoci NCB môže vyžadovať, aby sa poskytovali v inom formáte.

3.4.

NCB môže na účely monitorovania rozhodnúť, že bude zbierať údaje na miestnej úrovni, ako napríklad na úrovni pobočiek.

3.5.

NCB môže požiadať spracovateľov peňazí, aby uviedli, ktoré zariadenia na príjem a výdaj peňazí sa používajú ako kombinované zariadenia na vkladanie peňazí alebo zariadenia na vkladanie peňazí, a ktoré kombinované zariadenia na vkladanie peňazí sa používajú ako zariadenia na vkladanie peňazí.

3.6.

Údaje o odľahlých pobočkách stanovené vo vzore uvedenom v dodatku 3 sa musia poskytovať, hoci NCB môže vyžadovať, aby sa poskytovali v inom formáte.

Prevádzkové údaje

3.7.

Údaje, ktoré vzniknú pri spracovávaní eurobankoviek spracovateľmi peňazí a pri ich opätovnom vrátení do obehu, sa považujú za prevádzkové údaje.

3.8.

NCB môže rozhodnúť, že na ostatné hospodárske subjekty uvedené v článku 6 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1338/2001 (1) sa nevzťahuje požiadavka na vykazovanie prevádzkových údajov, ak objem eurobankoviek, ktoré tieto subjekty opätovne vracajú prostredníctvom zariadení na výdaj peňazí do obehu, je menší ako limit určený NCB.

3.9.

Údaje sa poskytujú raz za šesť mesiacov. Údaje sa poskytujú NCB najneskôr dva mesiace po príslušnom vykazovanom období, t. j. koncom februára a koncom augusta. Údaje sa môžu poskytovať s použitím vzoru uvedeného v dodatku 2. NCB môžu počas prechodného obdobia požadovať mesačné vykazovanie, ak to požadovali aj pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia, alebo štvrťročné vykazovanie.

3.10.

Údaje poskytujú spracovatelia peňazí, ktorí fyzicky spracovávajú eurobankovky. Pokiaľ spracovateľ peňazí zadal kontrolu pravosti a upotrebiteľnosti inému spracovateľovi peňazí, údaje poskytuje spracovateľ peňazí určený v súlade s článkom 3 ods. 2

3.11.

Spracovateľ peňazí poskytuje údaje v kusovom vyjadrení (množstve), tieto údaje sa agregujú na národnej úrovni a členia podľa nominálnych hodnôt eurobankoviek. Rozdelenie podľa sérií bankoviek sa nevyžaduje. Údaje za odľahlé pobočky úverových inštitúcií sa vykazujú osobitne.

3.12.

NCB môže z dôvodu monitorovania rozhodnúť, že bude zbierať údaje na miestnej úrovni, ako napríklad na úrovni pobočiek.

3.13.

Od spracovateľov peňazí, ktorí zadali kontrolu pravosti a upotrebiteľnosti iným spracovateľom peňazí, možno požadovať, aby o nich poskytovali NCB podrobné informácie vrátane príslušných dohôd s nimi.

3.14.

Údaje o odľahlých pobočkách stanovené vo vzore uvedenom v dodatku 3 sa musia poskytovať, hoci NCB môže vyžadovať, aby sa poskytovali v inom formáte, a môže sa so spracovateľom peňazí dohodnúť na zbere podrobnejších údajov.

4.   Dôvernosť a uverejňovanie údajov

4.1.

So základnými aj s prevádzkovými údajmi sa zaobchádza ako s dôvernými.

4.2.

NCB a ECB môžu rozhodnúť, že uverejnia správy alebo štatistiky, ktoré vychádzajú z údajov získaných v súlade s touto prílohou. Údaje sa pri uverejňovaní agregujú takým spôsobom, aby nebolo možné identifikovať jednotlivé subjekty, ktoré ich vykazujú.

Dodatok 1

VZOR VYKAZOVANIA

Základné údaje

Poskytujú sa tieto údaje:

[Názov NCB, kontaktná osoba pre prípadné otázky, adresa]

1.   Údaje o spracovateľovi peňazí

Názov spracovateľa peňazí:

Adresa ústredia:

PSČ:

Mesto:

Ulica:

Druh spoločnosti:

Úverová inštitúcia

Zmenáreň

Spoločnosť zabezpečujúca prepravu hotovosti, ktorá nie je platobnou inštitúciou

Obchodník

Kasíno

Iné spoločnosti (uviesť aké) vrátane platobných inštitúcií, ktoré sa nezaraďujú do kategórií uvedených vyššie

Kontaktné osoby:

Mená:

Telefónne čísla:

Faxové čísla:

E-mailové adresy:

Poverený subjekt (ak existuje)

Meno:

Adresa:

PSČ:

Mesto:

2.   Zariadenia ovládané klientmi

Kategória zariadenia

Identifikačné číslo (2)

Výrobca (2)

Názov zariadenia (2)

Označenie (2)

(detekčné systémy/verzie softvéru)

Celkový počet zariadení v prevádzke

Zariadenia na vkladanie peňazí

 

 

 

 

 

Zariadenia na príjem a výdaj peňazí

 

 

 

 

 

Kombinované zariadenia na vkladanie peňazí

 

 

 

 

 

Zariadenia na výber peňazí

 

 

 

 

 

3.   Zariadenia ovládané personálom

Kategória zariadenia

Identifikačné číslo (3)

Výrobca (3)

Názov zariadenia (3)

Označenie (3)

(detekčné systémy/verzie softvéru)

Celkový počet zariadení v prevádzke

Zariadenia spracúvajúce bankovky

 

 

 

 

 

Zariadenia na kontrolu pravosti bankoviek

 

 

 

 

 

Pokladničné zariadenia na príjem a výdaj peňazí

 

 

 

 

 

Pokladničné zariadenia

 

 

 

 

 

4.   Zariadenia na výdaj peňazí, ktoré nie sú zahrnuté v tabuľke zariadení ovládaných klientmi

 

Celkový počet zariadení v prevádzke

Bankomaty

 

Samoobslužné terminály

 

Ostatné

 

Dodatok 2

VZOR VYKAZOVANIA

Prevádzkové údaje

1.   Údaje o spracovateľovi peňazí

Názov spracovateľa peňazí

 

Vykazovacie obdobie

 

2.   Údaje

Je potrebné, aby boli nasledujúce údaje agregované na národnej alebo regionálnej úrovni (podľa rozhodnutia NCB) — bez odľahlých pobočiek.

 

Celkový počet spracovaných eurobankoviek

Eurobankovky vytriedené ako neupotrebiteľné

Eurobankovky opätovne vrátené do obehu

5 EUR

 

 

 

10 EUR

 

 

 

20 EUR

 

 

 

50 EUR

 

 

 

100 EUR

 

 

 

200 EUR

 

 

 

500 EUR

 

 

 

Je potrebné, aby bol v stĺpci s názvom „Celkový počet spracovaných eurobankoviek“ v uvedenej tabuľke uvedený celkový počet bankoviek, ktorých pravosť a upotrebiteľnosť boli skontrolované prostredníctvom zariadení na spracovávanie bankoviek, t. j. zariadení na príjem a výdaj peňazí, zariadení na výber peňazí, pokladničných zariadení na príjem a výdaj peňazí a zariadení spracúvajúcich bankovky, ako aj kombinovaných zariadení na vkladanie a výber peňazí s funkciou kontroly upotrebiteľnosti. Do týchto údajov nie sú zahrnuté tieto bankovky: a) bankovky, pri ktorých sa kontrola pravosti a upotrebiteľnosti vykonáva manuálne, napr. operácie uskutočňované cez priehradku alebo back-office operácie; b) bankovky, pri ktorých sa prostredníctvom zariadení na spracovávanie bankoviek uskutočnila kontrola pravosti, ale neuskutočnila sa kontrola upotrebiteľnosti, napr. bankovky, ktorých pravosť bola overená prostredníctvom zariadení na vkladanie peňazí, kombinovaných zariadení na vkladanie peňazí (bez funkcie kontroly upotrebiteľnosti), pokladničných zariadení a zariadení na overovanie pravosti bankoviek.

Stĺpec s názvom „Eurobankovky vytriedené ako neupotrebiteľné“ je podmnožinou celkového počtu spracovaných eurobankoviek a je potrebné, aby v ňom bol uvedený počet bankoviek, ktoré boli zariadeniami vyhodnotené ako pravé a neupotrebiteľné (t. j. kategória 4b). Táto položka údajov sa týka zariadení na príjem a výdaj peňazí, zariadení na výber peňazí, pokladničných zariadení na príjem a výdaj peňazí a zariadení spracúvajúcich bankovky, ako aj kombinovaných zariadení na vkladanie peňazí s funkciou kontroly upotrebiteľnosti.

Stĺpec s názvom „Eurobankovky opätovne vrátené do obehu“ je podmnožinou celkového počtu spracovaných eurobankoviek a:

a)

pokiaľ ide o zariadenia na príjem a výdaj peňazí, zariadenia na výber peňazí a pokladničné zariadenia na príjem a výdaj peňazí, je potrebné, aby v ňom bol uvedený počet bankoviek, ktoré boli zariadeniami vyhodnotené ako pravé a upotrebiteľné (t. j. kategória 4a) a vydané zákazníkom, a to na základe štatistík zo zariadení.

b)

pokiaľ ide o zariadenia spracúvajúce bankovky a kombinované zariadenia na vkladanie a výdaj peňazí s funkciou kontroly upotrebiteľnosti, je potrebné, aby v ňom bol uvedený počet bankoviek, ktoré boli zariadeniami vyhodnotené ako pravé a upotrebiteľné (t. j. kategória 4a) a ktoré neboli vrátené NCB, ale boli zadržané so zámerom opätovného vrátenia bankoviek do peňažného obehu.

Počet eurobankoviek vydávaných prostredníctvom zariadení ovládaných klientmi a zariadení na výdaj peňazí

 

Ak NCB uplatní výnimku pre odľahlé pobočky ustanovenú v článku 7, sú tieto údaje povinné pre úverové inštitúcie dotknutého členského štátu. Úverové inštitúcie sú povinné vo svojich NCB zistiť, či sa musia tieto údaje vykazovať.

Dodatok 3

ODĽAHLÉ POBOČKY ÚVEROVÝCH INŠTITÚCIÍ

Tieto informácie poskytujú len úverové inštitúcie, ktoré majú odľahlé pobočky v zmysle článku 7 ods. 1

1.

Informácie o úverovej inštitúcii

Názov úverovej inštitúcie

 

Vykazovacie obdobie

 


2.

Údaje

Názov odľahlej pobočky

Adresa

Počet eurobankoviek vydávaných prostredníctvom zariadení ovládaných klientmi a zariadení na výdaj peňazí.

 

 

 


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1338/2001 z 28. júna 2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu ( Ú. v. ES L 181, 4.7.2001, s. 6).

(2)  (*) Vyplniť v súlade so zodpovedajúcimi údajmi uvedenými na internetovej stránke ECB.

(3)  (*) Vyplniť v súlade so zodpovedajúcimi údajmi uvedenými na internetovej stránke ECB.


Top