EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0031

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/1743 z 15. októbra 2019 o úročení prebytočných rezerv a niektorých vkladov (prepracované znenie) (ECB/2019/31)

OJ L 267, 21.10.2019, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/04/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1743/oj

21.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/12


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2019/1743

z 15. októbra 2019

o úročení prebytočných rezerv a niektorých vkladov (prepracované znenie) (ECB/2019/31)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 2 prvú zarážku,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 31 prvú zarážku a články 17 až 19,

keďže:

(1)

Rozhodnutie ECB/2014/23 (1) bolo podstatným spôsobom zmenené (2). Keďže je potrebné uskutočniť ďalšie zmeny, toto rozhodnutie by sa v záujme jasnosti malo prepracovať.

(2)

Rada guvernérov môže upraviť úročenie všetkých prebytočných rezerv inštitúcií alebo ich časti. Rada guvernérov 12. septembra 2019 rozhodla o zavedení dvojstupňového systému úročenia prebytočných rezerv, v rámci ktorého sa na časť prebytočnej likvidity inštitúcií, t. j. rezerv nad rámec povinných minimálnych rezerv, nebude vzťahovať záporná sadzba vo výške úrokovej sadzby pre jednodňové sterilizačné operácie. Rada guvernérov konkrétne rozhodla, že táto sadzba sa nebude vzťahovať na sumu vo výške stanoveného násobku povinných minimálnych rezerv inštitúcií. Rada guvernérov rozhodla, že počiatočnú hodnotu násobiteľa „m“ povinných minimálnych rezerv inštitúcií, ktorý sa použije na výpočet prebytočných rezerv, na ktoré sa nebude vzťahovať záporná sadzba vo výške úrokovej sadzby pre jednodňové sterilizačné operácie, tzv. vyňatých prebytočných rezerv, stanoví na šesť pre všetky oprávnené inštitúcie a počiatočnú úrokovú sadzbu pre vyňaté prebytočné rezervy stanoví na nula percent. Násobiteľ „m“ aj úrokovú sadzbu pre vyňaté prebytočné rezervy môže Rada guvernérov časom meniť.

(3)

Cieľom rozhodnutia zaviesť dvojstupňový systém úročenia prebytočných rezerv je podporiť bankový transmisný kanál menovej politiky pri zachovaní pozitívneho príspevku záporných úrokových sadzieb k akomodačnému nastaveniu menovej politiky a k trvalej udržateľnej konvergencii inflácie smerom k úrovni, ktorú chce Európska centrálna banka (ECB) dosiahnuť. Dvojstupňový systém úročenia teda zabezpečuje, aby náklady inštitúcií spojené so zápornými úrokovými sadzbami nenarušili hladkú transmisiu menovej politiky v celej eurozóne vykonávanú prevažne prostredníctvom bankového kanálu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Úročenie prebytočných rezerv

1.   Rezervy inštitúcií, na ktoré sa vzťahuje článok 2 nariadenia Európskej centrálnej banky (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) (3) a ktoré prevyšujú povinné minimálne rezervy podľa nariadenia Rady (ES) č. 2531/98 (4) a nariadenia (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) (ďalej len „prebytočné rezervy“), sa úročia percentom nula alebo úrokovou sadzbou pre jednodňové sterilizačné operácie, podľa toho, ktorá z týchto sadzieb je nižšia.

2.   Na časť prebytočných rezerv inštitúcie na účtoch rezerv, ako sú vymedzené v článkoch 1 a 6 nariadenia (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9), do výšky stanoveného násobku povinných minimálnych rezerv inštitúcie (ďalej len „úľava“) sa nevzťahuje pravidlo pre úročenie uvedené v odseku 1. Násobiteľ „m“ na výpočet výšky úľavy a úrokovú sadzbu pre vyňaté prebytočné rezervy stanoví Rada guvernérov a následne sa uverejnia na webovom sídle ECB. Každá úprava násobiteľa „m“ a/alebo úrokovej sadzby pre vyňaté prebytočné rezervy sa uplatňuje od udržiavacieho obdobia, ktoré nasleduje po oznámení rozhodnutia Rady guvernérov, pokiaľ nie je stanovené inak. Výška vyňatých prebytočných rezerv sa určí na základe priemeru zostatkov na konci kalendárneho dňa počas udržiavacieho obdobia na účte rezerv danej inštitúcie v zmysle článkov 1 a 6 nariadenia (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9). Prostriedky uložené v rámci jednodňových sterilizačných operácií Eurosystému sa nepovažujú za prebytočné rezervy.

3.   Úroky splatné alebo plynúce z vyňatých a nevyňatých prebytočných rezerv sa odpíšu z účtu rezerv príslušnej inštitúcie, alebo sa prípadne vyplatia, v druhý pracovný dňa národnej centrálnej banky nasledujúci po skončení udržiavacieho obdobia, za ktoré sa úroky vypočítali.

4.   V prípade inštitúcií, ktoré držia povinné minimálne rezervy prostredníctvom sprostredkovateľa podľa článku 10 alebo 11 nariadenia (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9), sa úľava vypočíta spôsobom uvedeným v tomto odseku. Násobiteľ „m“ na výpočet výšky úľavy sa uplatňuje na súhrnné povinné minimálne rezervy, ktoré má udržiavať príslušná sprostredkovateľská inštitúcia vo vlastnom mene a v mene všetkých inštitúcií, pre ktoré udržiava povinné minimálne rezervy podľa článku 10 alebo 11 nariadenia (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9). Úroková sadzba pre vyňaté prebytočné rezervy sa uplatňuje iba na prebytočné rezervy vedené na účtoch rezerv príslušného sprostredkovateľa inštitúcie v zmysle článkov 1 a 6 nariadenia (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9).

Článok 2

Úročenie niektorých vkladov v ECB

Účty vedené v ECB v súlade s rozhodnutím ECB/2003/14 (5), rozhodnutím ECB/2010/31 (6) a rozhodnutím ECB/2010/17 (7) sa naďalej úročia úrokovou sadzbou pre jednodňové sterilizačné operácie. Ak je však v súlade s zákonnými alebo zmluvnými pravidlami platnými pre príslušné operácie potrebné, aby boli vklady na týchto účtoch pred dňom, v ktorý musí byť uskutočnená platba, takéto vklady sa počas tohto obdobia predchádzajúceho platbám úročia percentom nula alebo úrokovou sadzbou pre jednodňové sterilizačné operácie, podľa toho, ktorá z týchto sadzieb je vyššia.

Článok 3

Zrušenie

1.   Rozhodnutie ECB/2014/23 sa týmto zrušuje.

2.   Odkazy na zrušené rozhodnutie sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od siedmeho udržiavacieho obdobia povinných minimálnych rezerv v roku 2019, ktoré sa začína 30. októbra 2019.

Vo Frankfurte nad Mohanom 15. októbra 2019

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Rozhodnutie ECB/2014/23 z 5. júna 2014 o úročení vkladov, zostatkov a prebytočných rezerv (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 115).

(2)  Pozri prílohu I.

(3)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 1745/2003 z 12. septembra 2003 o povinných minimálnych rezervách (ECB/2003/9) (Ú. v. EÚ L 250, 2.10.2003, s. 10).

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 2531/98 z 23. novembra 1998, ktoré sa týka uplatnenia minimálnych rezerv Európskou centrálnou bankou (Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 1).

(5)  Rozhodnutie ECB/2003/14 zo 7. novembra 2003 o správe prijatých a poskytnutých úverov dohodnutých Európskym spoločenstvom v rámci mechanizmu strednodobej finančnej pomoci (Ú. v. EÚ L 297, 15.11.2003, s. 35).

(6)  Rozhodnutie ECB/2010/31 z 20. decembra 2010 o otváraní účtov na uskutočňovanie platieb v súvislosti s pôžičkami poskytovanými EFSF členským štátom, ktorých menou je euro (Ú. v. EÚ L 10, 14.1.2011, s. 7).

(7)  Rozhodnutie ECB/2010/17 zo 14. októbra 2010 o správe operácií prijímania a poskytovania úveru uskutočňovaných Úniou v rámci európskeho finančného stabilizačného mechanizmu (Ú. v. EÚ L 275, 20.10.2010, s. 10).


PRÍLOHA I

Zrušené rozhodnutie a jeho zmena

Rozhodnutie ECB/2014/23

Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 115.

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/509 (ECB/2015/9)

Ú. v. EÚ L 91, 2.4.2015, s. 1.


PRÍLOHA II

Tabuľka zhody

Rozhodnutie ECB/2014/23 Ú. v.

Toto rozhodnutie

Článok 1

Článok 2

Článok 1

Článok 3

Článok 4

Článok 5

Článok 2

Článok 3

Článok 6

Článok 4

Príloha I

Príloha II


Top